Lēmums latviešu valodā

Lēmums latviešu valodā

Lēmums angļu valodā

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumu Nr.1/2000 “Par grozījumiem Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā”

 

1.pants. 2000.gada 22.novembrī pieņemtais Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmums Nr.1/2000 “Par grozījumiem Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā” (turpmāk — Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 10. un 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 29.decembrī.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada janvārī

 

 

LATVIJAS – EBTA APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr.1/2000

(pieņemts saskaņā ar rakstisku procedūru 2000.gada 22.novembrī)

GROZĪJUMI B PROTOKOLĀ

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Ievērojot 1995.gada 7.decembrī parakstīto Latvijas un EBTA valstu brīvās tirdzniecības līguma “turpmāk – Līgums” B protokolu “Par “izcelsmes produkcijas” jēdziena definēšanu un administratīvās sadarbības metodēm”, kurā veikti grozījumi atbilstoši Latvijas - EBTA Apvienotās komitejas 1996.gada Lēmumam Nr.1 un 1999.gada Lēmumiem Nr. 1 un Nr. 3,

Atzīmējot to, ka nepieciešami grozījumi atsevišķos noteikumos, ko piemēro Eiropas kumulācijas sistēmā, lai tie būtu saskaņā ar likumīgo attīstību, un tiktu ņemts vērā atsevišķu izejvielu trūkums šajās brīvās tirdzniecības zonās,

Atzīmējot to, ka sekojošie grozījumi ir balstīti uz vienošanos, kas panākta “30 valstu tikšanās” laikā, Paneiropas kumulācijas kontekstā ,

Vadoties no Līguma 31.panta, atbilstoši kuram Apvienotā komiteja ir pilnvarota veikt grozījumus šī Līguma B protokolā.

NOLEMJ:

1. Jēdziens “uzskaites vienības”, atbilstoši satura rādītājam, 30.pantā, 21(1)(b) pantā un 26(3) pantā, ir jāaizstāj ar “eiro”.

2. 1.(i)pantu aizstāt ar:

“(i) “pievienotā vērtība” – cena no ražotāja rūpnīcas mīnus katra iestrādātā materiāla muitas vērtība, kura izcelsmes vieta ir citas valstis, kas minētas 3. un 4.pantos, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai nav nosakāma –pirmā pārbaudāmā cena, kas samaksāta par materiāliem Latvijā vai attiecīgajā EBTA’s valstī.”

 1. 1.(n)pantu aizstāt ar:
 2. “(n) “eiro”- Eiropas Monetārās Savienības naudas vienība.”

 3. 7.pants tiek aizstāts ar:

“7.pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

 1. Neietekmējot 2.punktu, sekojošās operācijas tiks uzskatītas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai noteiktu izcelsmes preču statusu, neņemot vērā to, vai tiek izpildītas 6.panta prasības:

  1. operācijas, kas nodrošina preču saglabāšanu labā stāvoklī, transportēšanas un uzglabāšanas laikā;
  2. iepakojuma izjaukšana un salikšana;
  3. mazgāšana, tīrīšana, putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu noņemšana;
  4. tekstilpreču gludināšana vai presēšana;
  5. vienkāršas krāsošanas un pulēšanas operācijas;
  6. graudu un rīsu lobīšana, daļēja vai kopēja balināšana, pulēšana un glazēšana;
  7. cukura krāsošanas vai cukura graudu veidošanas operācijas;
  8. augļu, riekstu un dārzeņu lobīšana, kauliņu izņemšana un mizošana;
  9. beršana, vienkārša malšana vai vienkārša sagriešana;
  10. sijāšana, šķirošana, klasificēšana, šķirošana, salikšana (ieskaitot preču komplektēšanu);
  11. vienkārša iepildīšana pudelēs, metāla kārbās, kolbās, ielikšana maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana kartēm vai kartonam un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;
  12. preču zīmju, etiķešu, logo un citu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz precēm vai to iepakojumiem;
  13. vienkārša, atšķirīgu vai neatšķirīgu veidu, produktu sajaukšana;
  14. viena vai dažāda veida preču daļu vienkārša salikšana gatavas preces izgatavošanai vai preču izjaukšana pa daļām;

(o) divu vai vairāku no (a) līdz (n) apakšpunktos minēto operāciju apvienojums;

(p) dzīvnieku kaušana.

 1. Visas operācijas, kas tika veiktas ar konkrētu preci Latvijā vai EBTA valstī tiek uzskatītas par kopumu, nosakot vai šīs preces veiktā apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1.punkta nozīmē.”

5. 15.panta 6.punkta pēdējais teikums tiek aizstāts ar:

“Šī panta noteikumi ir piemērojami līdz 2001.gada 31.decembrim.”

 

6. Pēc 20.panta ievietot sekojošo pantu un atsauci uz šo pantu iekļaut satura rādītājā:

“20.a pants

Uzskaites nodalīšana

  1. Gadījumā, ja, uzglabājot atsevišķus izcelsmes un neizcelsmes materiālu krājumus, kas ir identiski un savstarpēji apmaināmi, rodas ievērojamas izmaksas vai būtiski sarežģījumi, muitas iestādes drīkst, pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma, atļaut izmantot tā saukto “uzskaites nodalīšanas” metodi šādu krājumu izmantošanā.
  2. Ar šo metodi jānodrošina, ka konkrētā atskaites periodā saņemto preču, kuras var uzskatīt par “izcelsmes” precēm, skaits ir vienāds ar tādu preču skaitu, kuras varētu saņemt krājumu fiziskas nodalīšanas gadījumā.
  3. Muitas iestādes drīkst dot šādu atļauju, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.
  4. Šī metode tiek reģistrēta un izmantota, balstoties uz vispārējiem grāmatvedības standartiem, kuru piemēro preces ražošanas valstī.
  5. Minētās atļaujas saņēmējs drīkst izdot vai iesniegt pieteikumu attiecībā uz izcelsmes pierādījuma dokumentiem - saskaņā ar konkrētu gadījumu - par preču, kuras var uzskatīt par izcelsmes precēm, skaitu. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma saņēmējs iesniedz apstiprinājumu par to, kādi daudzumi ir izmantoti.
  6. Muitas iestādes kontrolē atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs nepienācīgi izmanto doto atļauju vai nepilda jebkurus no nosacījumiem, kas noteikti šajā Protokolā.”
  7. 22.panta 1.punkta pirmajā teikumā pēc vārda “eksportētājs” tiek ievietots sekojošs teksts:
  8. “turpmāk saukts “atzīts eksportētājs”,”

  9. 30.pants tiek aizstāts ar:

“30.pants

Eiro izteiktās summas

 1. Ar mērķi piemērot 21.(1)(b) panta un 26.(3) panta noteikumus gadījumos, kad rēķini par precēm ir izdoti citā valūtā nevis eiro, summas, kas izteiktas 3. un 4.pantos minēto valstu nacionālajās valūtās un kas ir vienādas ar summām, kas izteiktas eiro, tiek labotas reizi gadā katrā attiecīgajā valstī.
 2. Preču nosūtītājs gūst labumu no 21.(1)(b) panta vai 26.(3) panta noteikumiem, atsaucoties uz valūtu, kurā ir sastādīts rēķins, saskaņā ar attiecīgās valsts laboto summu.
 3. Summa, kas lietojama jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, ir vienāda ar šīs valūtas summām, kas izteiktas eiro oktobra pirmajā darba dienā, un ir piemērojama līdz nākamā gada 1.janvārim. Dalībvalstis tiek informētas par attiecīgajām summām.
 4. Valsts drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta valsts nacionālajā valūtā, eiro konvertēšanas rezultātā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertēšanas rezultātā iegūtās summas par vairāk kā 5 procentiem. Valsts drīkst saglabāt eiro izteiktās summas ekvivalentu tās nacionālajā valūtā bez izmaiņām, ja ikgadējās labošanas brīdī, kas noteikts 3.paragrāfā, šīs summas konvertēšanas rezultātā iegūtā ekvivalentā summa nacionālajā valūtā palielinās ne mazāk kā par 15 procentiem pirms summas noapaļošanas. Summas ekvivalentu nacionālajā valūtā drīkst saglabāt nemainītu, ja ekvivalentās summas vērtība konvertēšanas rezultātā samazinātos.
 5. Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma Apvienotā komiteja pārskata summu, kas izteikta eiro. Veicot šādu pārskatīšanu, Apvienotā komiteja apsver nepieciešamību saglabāt ierobežojumu rezultātus reālajos noteikumos. Šim nolūkam komiteja drīkst pieņemt lēmumu par eiro valūtā izteikto summu labošanu.

 1. B protokola II pielikuma HS preču pozīcijas no 53.09. līdz 53.11.,HS 5602 un HS 57 grupa ir jāaizstāj ar sekojošo:

HS preču pozīcija

(1)

Preces apraksts

 

(2)

Neizcelsmes preču apstrāde vai pārstrāde, kas nosaka izcelsmes statusu

(3) vai (4)

5309 līdz 5311

Audumi no pārējām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem :

-ar gumijas pavedienu;

- citi

 

 

 

 

 

 

Ražošana no vienas šķiedras1

Ražošana no1:

 • kokosa šķiedras ;
 • džutas šķiedras ;
 • dabīgajām šķiedrām;
 • ar rokām izgatavotām nekārstām vai neķemmētām, vai citādi vērpšanai nesagatavotām štāpeļšķiedrām;
 • ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai
 • papīra
 • vai

  apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex-works cenas

   

  1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

   

   

  HS preču pozīcija

  (1)

  Preces apraksts

   

  (2)

  Neizcelsmes preču apstrāde vai pārstrāde, kas nosaka izcelsmes statusu

  (3) vai (4)

  5602

  Filcs, piesūcināts

  vai nepiesūcināts, ar segumu vai bez seguma vai laminēts:

  - filcs, kas iegūts ar adatošanas paņēmienu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - citi

   

   

   

   

  Ražošana no1:

  - dabīgajām šķiedrām;

  • ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas.

  Tomēr var izmantot:

  • polipropilēna šķiedras kas minētas 5402 preču pozīcijā;
  • polipropilēna šķiedras, kas minētas 5503 vai 5506 preču pozīcijā vai
  • 5501 pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāka par 9 decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 40% no preces ex- works cenas.

  Izstrādājumi, kas izgatavoti no1:

  • dabīgajām šķiedrām;
  • ar rokām izgatavotām štāpeļķiedrām, kas iegūtas no kazeīna;
  • ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas.
   

  1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

  HS preču pozīcija

  (1)

  Preces apraksts

  (2)

  Neizcelsmes preču apstrāde vai pārstrāde, kas nosaka izcelsmes statusu

  (3) vai(4)

  57. grupa

  Paklāji un pārejās tekstila grīdsegas:

 • filcs, kas iegūts ar adatošanas paņēmienu
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - no pārējā filca

   

   

   

   

   

 • no citiem tekstila materiāliem
 •  

   

   

   

  Ražošana no1:

  - dabīgajām šķiedrām;

 • ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas.
 • Tomēr var izmantot:

 • polipropilēna šķiedras kas minētas 5402 preču pozīcijā;
 • polipropilēna šķiedras, kas minētas 5503 vai 5506 preču pozīcijā vai
 • polipropilēna pavedienu grīstes, kas minēta 5501 preču pozīcijā,
 • kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāka par 9 decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 40% no preces ex- works cenas.

  Džutas audumi var tikt izmantoti kā oderējums

   

  Ražošana no1:

  - nekārstām vai neķemmētām vai citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

 • ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas
 •  

  Ražošana no1:

  - kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,

  - sintētiskās vai mākslīgās pavedienu dzijas,

 • dabīgajām šķiedrām, vai sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav
 • kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai

  Džutas audumi var tikt izmantoti kā oderējums

   

  1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

   

   

  1. Šis lēmums stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī. Latvijas Republikā šis Lēmums stājas spēkā pēc ratificēšanas.
  2. Ja Latvijas Republika nav paziņojusi citām dalībvalstīm par ratifikāciju pirms 2001. gada 1. janvāra, tad lēmums piemērojams pagaidu kārtībā no minētā datuma līdz paziņojumam par ratificēšanu.
  3. Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas Ģenerālsekretariātam jādeponē šī Lēmuma teksts depozitārijam.

   

   

   

   

   

  DECISION OF THE JOINT LATVIA- EFTA COMMITTEE

  No. 1 of 2000

  (Adopted by written procedure on 22 November 2000)

   

  AMENDMENTS TO PROTOCOL B

   

   

  THE JOINT COMMITTEE,

  Having regard to Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and Latvia signed on 7 December 1995, hereafter referred to as "this Agreement", concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative co-operation, amended by Decisions No. 1 of 1996 and Nos. 1 and 3 of 1999 of the Joint EFTA-Latvia Committee,

  Noting that certain provisions applied within the European cumulation system need to be amended in order to be in 1ine with 1ega1 developments and to take account of the shortage within these free trade zones of certain materials,

  Noting that the following amendments are based on an agreement in the "30 countries' meeting" held in the context of the pan-European cumulation system,

  Noting regard to Article 31 of the Agreement, empowering the Joint Committee to amend Protocol B to this Agreement,

   

  DECIDES:

  1. The expression “units of account” in the Table of Content (Article 30), in Article 21 (1) (b) and 26 (3) shall be replaced by “euro”.
  2. Article 1 (i) shall be replaced by:

  “(i) “added value” shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Articles 3 and 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first verifiable price paid for the materials in the in Latvia or in the EFTA State concerned;”

  3. Article 1 (n) shall be replaced by:

  “(n) “euro” means the single currency of the European Monetary Union.”

  1. Article 7 shall be replaced by:

   

  “Article 7

  Insufficient working or processing

  1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

  (a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;

  (b) breaking-up and assembly of packages;

  (c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;

  (d) ironing or pressing of textiles;

  (e) simple painting and polishing operations;

  (f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;

  (g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

  (h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;

  (i) sharpening, simple grinding or simple cutting;

  (j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);

  (k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;

  (l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;

  (m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;

  (n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;

  (o) a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) to (n);

  (p) slaughter of animals.

  2. All operations carried out either in an EFTA State or Latvia on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.”

  1. In Article 15, the final sentence in paragraph 6 shall be replaced by:
  2. “The provisions of this paragraph shall apply until 31 December 2001.”

  3. The following article shall be inserted after Article 20 and a reference to this article shall be added in the Table of Content:
  4.  

   “Article 20a

   Accounting segregation

   1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials which are identical and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called "accounting segregation" method to be used for managing such stocks.

   2. This method must be able to ensure that, for a specific reference-period, the number of products obtained which could be considered as "originating" is the same as that which would have been obtained if there had been physical segregation of the stocks.

   3. The customs authorities may grant such authorisation, subject to any conditions deemed appropriate.

   4. This method is recorded and applied on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.

   5. The beneficiary of this facilitation may issue or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products which may be considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.

   6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it at any time whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Protocol.

  5. In Article 22, paragraph 1, first sentence, the following shall be inserted after “exporter”:
  6. “ hereinafter referred to as “approved exporter”,”

  7. Article 30 shall be replaced by:

   

  “Article 30

  Amounts expressed in euro

  1. For the application of the provisions of Article 21 (1)(b) and Article 26 (3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the countries referred to in Articles 3 and 4 equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.

  2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 21 (1)(b) or Article 26 (3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.

  3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October and shall apply from 1 January the following year. The State Parties shall be notified of the relevant amounts.

   1. A country may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent.

  A country may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less that 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that equivalent value.

  5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Joint Committee at the request of any of the State Parties. When carrying out this review, the Joint Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

  1. Annex II to Protocol B, the entries for HS headings 53.09 to 53.11, HS heading 56.02 and Chapter 57 shall be replaced by the following:

  HS heading No

  (1)

  Description of product

  (2)

  Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

  (3) or (4)

  5309 to 5311

  Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:

  - Incorporating rubber thread

  - Other  Manufacture from single yarn1

  Manufacture from1:

  - coir yarn,
  - jute yarn,
  - natural fibres,
  - man-made staple fibres not carded or combed or otherwise
  prepared for spinning,
  - chemical materials or textile pulp, or
  - paper

  or

  Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric does not exceed 47,5% of the ex-works price of the product

   

  1 For special conditions relating to products of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

   

  HS heading No

  (1)

  Description of product

  (2)

  Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

  (3) or (4)

  5602

  Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:

  • Needleloom felt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Other  Manufacture from1:

  - natural fibres,
  - chemical materials or textile pulp

  However:

  - polypropylene filament of heading No 5402,

  - polypropylene fibres of heading No 5503 or 5506 or

  - polypropylene filament tow of heading No 5501,

  of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex may be used provided their value does not exceed 40% of the ex-works price of the product


  Manufacture from1:

  - natural fibres,

  - man-made staple fibres made from casein, or

  - chemical materials or textile pulp

   

   

  1 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

   

  HS heading No

  (1)

  Description of product

  (2)

  Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

  (3) or (4)

  Chapter 57

  Carpets and other textile floor coverings:

  • Of needleloom felt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Of other felt

   

   

   

   

   

   

  - Of other textile materials

  Manufacture from1:

  - natural fibres, or
  – chemical materials or textile pulp

  However:

  - polypropylene filament of heading No 5402,

  - polypropylene fibres of heading No 5503 or 5506 or

  - polypropylene filament tow of heading No 5501,

  of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex may be used provided their value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

  Jute fabric may be used as backing
  Manufacture from1:

  - natural fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

  - chemical materials or textile pulp

  Manufacture from1:

  - coir yarn or jute yarn,

  - synthetic or artificial filament yarn,

  - natural fibres, or

  - man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning

  Jute fabric may be used as backing

   

  1 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

  1. This Decision shall enter into force on 1 January 2001.For the Republic of Latvia the entry into force of this Decision is subject to ratification.
  2. If the Republic of Latvia has not notified the other States Parties on the ratification before 1 January 2001 it shall apply this Decision provisionally from that date until the ratification has been notified.
  3. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depositary.