Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kravas pārvadājumu var veikt tikai tad, ja pārvadātājam — fiziskajai personai vai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā vada pārvadājumu operācijas, ir autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts atbilstošajā pārvadājumu jomā un pārvadātājs ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci).”

2. Papildināt 12.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Bīstamo kravu pārvadātājam — fiziskajai personai vai uzņēmuma vadītāja ieceltai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā uzrauga bīstamo kravu pārvadājumu operācijas, ir nepieciešams bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālo kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) funkcijas nosaka Ministru kabinets.”

3. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pasažieru pārvadājumu var veikt tikai tad, ja:

1) pārvadātājam — fiziskajai personai vai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā vada pārvadājumu operācijas, ir pasažieru autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts un

2) pārvadātājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci), kuru izsniedz Satiksmes ministrija — starptautiskajiem pārvadājumiem un pārvadājumiem valsts robežās — vai republikas pilsētas dome vai rajona padome — pārvadājumiem attiecīgo pilsētu vai rajonu robežās.”

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 6.panta pirmās daļas un 30.panta pirmās daļas noteikumi stājas spēkā:

1) 2001.gada 1.oktobrī — attiecībā uz uzņēmējiem, kuri pēc šā likuma spēkā stāšanās pirmo reizi saņem Satiksmes ministrijas starptautisko pārvadājumu speciālās atļaujas (licences);

2) 2002.gada 1.oktobrī — attiecībā uz uzņēmējiem, kuri veic pārvadājumus valsts robežās.

6. Līdz pārejas noteikumu 5.punktā minētajam termiņam izsniegtās Satiksmes ministrijas vai republikas pilsētas domes (rajona padomes) speciālās atļaujas (licences) paliek spēkā bez prasības par profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanu līdz speciālās atļaujas (licences) termiņa beigām, izņemot gadījumu, kad uzņēmumā tiek pieņemts cits pārvadājumu vadītājs (administrators).

7. Šā likuma 12.panta sestās daļas noteikumi stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 10.maijā.

 

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2001.gada 22.maijā