Konstitūcija latviešu valodā

Konstitūcija latviešu valodā

Konstitūcija angļu valodā

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūciju, Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvenciju un Papildprotokolu par strīdu obligātu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūciju, Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem

 

1.pants. 1992.gada 22.decembrī Ženēvā parakstītā Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcija (turpmāk — Konstitūcija), 1992.gada 22.decembra Ženēvas Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencija (turpmāk — Konvencija) un 1992.gada 22.decembrī Ženēvā parakstītais Papildprotokols par strīdu obligātu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūciju, Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem (turpmāk — Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konstitūcija, Konvencija un Papildprotokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Konstitūcija un Konvencija stājas spēkā Konstitūcijas 53.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Papildprotokols — tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 8.martā.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada martā

 

 

STARPTAUTISKĀS TELEKOMUNIKĀCIJU SAVIENĪBAS

KONSTITŪCIJA

___________________________________

Ženēva, 1992.gada 22.decembris*

 

 

PREAMBULA

1 Pilnīgi atzīstot katras valsts suverēnās tiesības veidot savas telekomunikācijas un ņemot vērā telekomunikāciju pieaugošo lomu miera saglabāšanā un visu valstu ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, valstis – šīs Konstitūcijas, kas ir Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības pamatinstruments un Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Konvencijas (turpmāk “Konvencija”), kas papildina Konstitūciju, – Puses, nolūkā veicināt miermīlīgas attiecības, sadarbību starp tautām, ekonomisku un sociālu attīstību, pielietojot efektīvus telekomunikāciju pakalpojumus, ir vienojušās par sekojošo:

I SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants

Savienības mērķi

2 1. Savienības mērķi ir šādi:

3 a) uzturēt un paplašināt starptautisko sadarbību starp visām tās Dalībvalstīm visa veida telekomunikāciju pilnveidošanas un racionālas izmantošanas nolūkos;

3a abis) veicināt un uzlabot tiesību subjektu un organizāciju piedalīšanos Savienības darbā, un sekmēt auglīgu sadarbību un partnerattiecības starp to un Dalībvalstīm Savienības uzdevumos iekļauto vispārējo mērķu īstenošanai;

4 b) veicināt un piedāvāt tehnisku palīdzību jaunattīstības valstīm telekomunikāciju jomā, veicināt arī šādas tehniskās palīdzības ieviešanai nepieciešamo materiālo, cilvēku un finansu resursu mobilizāciju, kā arī informācijas pieejamību;

5 c) veicināt tehnisko iekārtu attīstīšanu un to efektīvu darbību nolūkā uzlabot telekomunikāciju pakalpojumu efektivitāti, vairojot to noderīgumu un padarot tos pēc iespējas vispārpieejamus sabiedrībai;

6 d) veicināt jauno telekomunikāciju tehnoloģiju priekšrocību pieejamību visiem pasaules iedzīvotājiem;

7 e) veicināt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanu ar mērķi sekmēt miermīlīgas attiecības;

8 f) harmonizēt Dalībvalstu darbības un veicināt auglīgu un konstruktīvu sadarbību un partnerattiecības starp Dalībvalstīm un Sektoru Dalībniekiem šo uzdevumu izpildē;

9 g) sadarbībā ar citām, ar telekomunikācijām saistītajām pasaules un reģionālajām starpvaldību un nevaldību organizācijām veicināt starptautiskā līmenī plašāku pieeju telekomunikācijām globālajā informācijas ekonomikā un sabiedrībā.

10 2. Šajā nolūkā Savienība:

11 a) nodrošina radiofrekvenču spektra diapazona sadalīšanu, radiofrekvenču piešķiršanu un radiofrekvenču piešķiršanas reģistrāciju un attiecībā uz kosmiskajiem pakalpojumiem – visu attiecīgo ģeostacionāro satelītu orbītu orbitālo pozīciju vai jebkuru attiecīgo citās orbītās esošo satelītu raksturlielumu reģistrāciju nolūkā novērst kaitīgas ietekmes rašanos uz dažādu valstu radiostaciju darbību;

12 b) koordinē pūliņus, kuru mērķis ir novērst kaitīgas ietekmes rašanos uz dažādu valstu radiostaciju darbību un pilnveidot radiofrekvenču spektra izmantošanu radiosakaru pakalpojumiem, kā arī ģeostacionāro satelītu un citu satelītu orbītu izmantošanu;

13 c) sekmē apmierinošas pakalpojumu kvalitātes telekomunikāciju standartizāciju pasaulē;

14 d) sekmē starptautisko sadarbību un solidaritāti tehniskās palīdzības sniegšanā jaunattīstības valstīm un telekomunikāciju iekārtu un tīklu izveidē, to attīstībā un pilnveidošanā jaunattīstības valstīs, izmantojot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tajā skaitā, piedaloties Apvienoto Nāciju Organizācijas attiecīgajās programmās, kā arī izmantojot savus resursus;

15 e) koordinē centienus, lai saskaņotu telekomunikāciju iekārtu attīstību, īpaši to, kuras izmanto kosmisko tehniku, lai pilnībā realizētu to sniegtās iespējas;

16 f) sekmē sadarbību starp Dalībvalstīm un Sektoru Dalībniekiem nolūkā noteikt likmes pēc iespējas zemākā līmenī, taču tā, lai nodrošinātu efektīvu darbību, kā arī ņemot vērā nepieciešamību uzturēt neatkarīgu telekomunikāciju finansiālo pārvaldi uz stipriem pamatiem;

17 g) kooperējoties telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā, veicina pasākumus cilvēku dzīvības drošības garantēšanai;

18 h) veic pētījumus, izstrādā noteikumus, pieņem rezolūcijas, formulē rekomendācijas un viedokļus, kā arī vāc un publicē informāciju par telekomunikācijām;

19 i) strādājot ar starptautiskām finansu un attīstības organizācijām, veicina priekšrocības dodošu un izdevīgu kredītlīniju atvēršanu sociālu projektu attīstībai, to skaitā tādu, kuri virzīti uz telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanu valstu izolētākajos apgabalos;

19a j) veicina ieinteresēto tiesību subjektu dalību Savienības aktivitātēs un sadarbību ar reģionālām un citām organizācijām Savienības mērķu īstenošanai.

2.pants

Savienības sastāvs

20 Starptautiskā Telekomunikāciju Savienība ir starpvaldību organizācija, kurā Dalībvalstis un Sektoru Dalībnieki ar skaidri noteiktām tiesībām un pienākumiem sadarbojas Savienības mērķu īstenošanai. Ņemot vērā universalitātes principu un vēlmi, lai Savienībā būtu pārstāvētas valstis no visas pasaules, Savienības sastāvā var būt:

21 a) jebkura Valsts, kura ir Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Dalībvalsts un ir Puse jebkurai Starptautiskai telekomunikāciju konvencijai pirms šīs Konstitūcijas un Konvencijas spēkā stāšanās;

22 b) jebkura cita valsts – Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts, kura pievienojas šai Konstitūcijai un Konvencijai saskaņā ar šīs Konstitūcijas 53.pantu;

23 c) jebkura cita valsts, kura nav Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts, kura ir iesniegusi pieteikumu dalībai Savienībā, un kura pēc tam, kad šādu pieteikumu ir apstiprinājušas divas trešdaļas no Savienības Dalībvalstīm, pievienojas šai Konstitūcijai un Konvencijai atbilstoši šīs Konstitūcijas 53.panta noteikumiem. Ja šāds pieteikums ir iesniegts laika posmā starp divām pilnvaroto pārstāvju konferencēm, Ģenerālsekretārs konsultē Savienības Dalībvalstis; Dalībvalsts tiek uzskatīta par atturējušos, ja tā četru mēnešu laikā pēc lūguma izteikt savu viedokli saņemšanas nav sniegusi atbildi.

3.pants

Dalībvalstu un Sektoru Dalībnieku tiesības un pienākumi

24 1. Dalībvalstīm un Sektoru Dalībniekiem ir šajā Konstitūcijā un Konvencijā noteiktas tiesības un pienākumi.

25 2. Dalībvalstu tiesības attiecībā uz to piedalīšanos Savienības konferencēs, sanāksmēs un konsultācijās ir šādas:

26 a) visām Dalībvalstīm ir tiesības piedalīties konferencēs, tikt ievēlētām Padomē, un tām ir tiesības nominēt kandidātus Savienības amatpersonu vēlēšanām vai Radio lietu valdes locekļu vēlēšanām;

27 b) saskaņā ar šīs Konstitūcijas nr.169 un nr.210 noteikumiem, katrai Dalībvalstij ir viena balss visās pilnvaroto pārstāvju konferencēs, visās pasaules konferencēs un visās Sektoru asamblejās un pētījumu grupu sanāksmēs, un, ja tā ir Padomes Dalībvalsts, visās Padomes sesijās. Reģionālajās konferencēs balsstiesības ir tikai Dalībvalstīm no attiecīgā reģiona;

28 c) saskaņā ar šīs Konstitūcijas nr.169 un nr.210 noteikumiem, katrai Dalībvalstij ir viena balss arī visās konsultācijās, kuras notiek sarakstes ceļā. Konsultāciju gadījumos attiecībā uz reģionālām konferencēm, balsstiesības ir tikai Dalībvalstīm no attiecīgā reģiona.

28a 3. Ņemot vērā dalību Savienības aktivitātēs, Sektoru Dalībniekiem ir tiesības pilnvērtīgi piedalīties tā Sektora, kura dalībnieki tie ir, pasākumos atbilstoši šīs Konstitūcijas un Konvencijas noteikumiem:

28b a) tie var būt par Sektora asambleju un sanāksmju un pasaules telekomunikāciju attīstības konferenču vadītājiem un vadītāju vietniekiem;

28c b) tiem ir tiesības saskaņā ar Konvencijas attiecīgajiem noteikumiem un Pilnvaroto pārstāvju konferences attiecīgajiem šajā sakarā pieņemtajiem lēmumiem piedalīties Jautājumu un Rekomendāciju pieņemšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kuri attiecas uz Sektora darba metodēm un procedūrām.

4.pants

Savienības instrumenti

29 1. Savienības instrumenti ir:

un

30 2. Šī Konstitūcija, kuras noteikumus papildina Konvencijas noteikumi, ir Savienības pamatinstruments.

31 3. Šīs Konstitūcijas un Konvencijas noteikumus tālāk papildina Administratīvie noteikumi, kuri uzskaitīti zemāk un kuri regulē telekomunikāciju uzmantošanu, un kuri ir saistoši visām Dalībvalstīm:

- Starptautiskie telekomunikāciju noteikumi,

- Radio noteikumi.

32 4. Pretrunu gadījumā starp šīs Konstitūcijas noteikumiem un Konvencijas noteikumiem vai Administratīvajiem noteikumiem priekšroka ir Konstitūcijai. Pretrunu gadījumā starp Konvencijas noteikumiem un Administratīvajiem noteikumiem priekšroka ir Konvencijai.

5.pants

Definīcijas

33 Ja konteksts nenosaka citādi:

34 a) šajā Konstitūcijā lietotajiem un tās Pielikumā, kurš ir Konstitūcijas neatņemama sastāvdaļa, definētajiem terminiem ir tāda nozīme, kāda noteikta šajā Pielikumā;

35 b) šīs Konstitūcijas Pielikumā nedefinētajiem terminiem, kas lietoti Konvencijā un definēti tās Pielikumā, kurš ir Konvencijas neatņemama sastāvdaļa, ir šajā Pielikumā noteiktā nozīme;

36 c) citiem terminiem, kas definēti Administratīvajos noteikumos, ir tajos noteiktā nozīme.

6.pants

Savienības instrumentu ievērošana

37 1. Dalībvalstu pienākums ir ievērot šīs Konstitūcijas, Konvencijas un Administratīvo noteikumu nosacījumus visos telekomunikāciju birojos un stacijās, kuras ir izveidojušas vai ekspluatē šīs Dalībvalstis, kuras iesaistās starptautiskos pakalpojumos vai kuras ir spējīgas radīt kaitīgu ietekmi uz citu valstu radio pakalpojumiem, izņemot tos, kuri ir atbrīvoti no šādām saistībām saskaņā ar Konstitūcijas 48.panta noteikumiem.

38 2. Dalībvalstu pienākums ir arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai mudinātu ievērot šīs Konstitūcijas, Konvencijas un Administratīvo noteikumu nosacījumus arī tādām aģentūrām, kuras šīs Dalībvalstis ir pilnvarojušas telekomunikāciju izveidei un ekspluatācijai, kuras iesaistās starptautiskos pakalpojumos vai kuras ir spējīgas radīt kaitīgu ietekmi uz citu valstu radio pakalpojumiem.

7.pants

Savienības struktūra

39 Savienības struktūru veido:

40 a) Pilnvaroto pārstāvju konference, kas ir Savienības augstākais orgāns;

41 b) Padome, kura rīkojas Pilnvaroto pārstāvju konferences vārdā;

42 c) pasaules starptautisko telekomunikāciju konferences;

43 d) Radiosakaru sektors, ieskaitot pasaules un reģionālās radiosakaru konferences, radiosakaru asamblejas un Radio lietu valdi;

44 e) Telekomunikāciju standartizācijas sektors, ieskaitot pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejas;

45 f) Telekomunikāciju attīstības sektors, ieskaitot pasaules un reģionālās telekomunikāciju attīstības konferences;

46 g) Ģenerālais Sekretariāts.

8.pants

Pilnvaroto pārstāvju konference

47 1. Pilnvaroto pārstāvju konference sastāv no delegācijām, kuras pārstāv Dalībvalstis. To sasauc reizi četros gados.

48 2. Balstoties uz Dalībvalstu priekšlikumiem un ņemot vērā Padomes ziņojumus, Pilnvaroto pārstāvju konference:

49 a) nosaka vispārējo politiku šīs Konstitūcijas 1.pantā minēto Savienības mērķu īstenošanai;

50 b) izskata Padomes ziņojumus par Savienības aktivitātēm laika posmā pēc iepriekšējās pilnvaroto pārstāvju konferences un Savienības politiku un stratēģisko plānošanu;

51 c) pēc Savienības darba visu attiecīgo aspektu apspriešanas noteiktā laika posmā izveido Savienības budžeta bāzi un, ņemot vērā lēmumus, kuri pieņemti atbilstoši nr.50 minētajiem ziņojumiem, nosaka attiecīgos finansu limitus līdz nākamajai Pilnvaroto pārstāvju konferencei;

51a cbis) izmantojot procedūras, kuras paredzētas šīs Konstitūcijas nr.161d - nr.161g, noteikt ieguldījuma vienību kopskaitu laika periodā līdz nākamajai Pilnvaroto pārstāvju konferencei, balstoties uz Dalībvalstu paziņotajām ieguldījuma klasēm;

52 d) nosaka ar Savienības personāla komplektēšanu saistītās vispārējās direktīvas un, ja nepieciešams, nosaka pamatalgas, algu skalas un pabalstu un pensiju sistēmu visām Savienības amatpersonām;

53 e) pārbauda Savienības rēķinus un, ja tie ir atbilstoši, apstiprina tos;

54 f) ievēl Dalībvalstis darbam Padomē;

55 g) ievēl Savienības vēlētās amatpersonas: Ģenerālsekretāru, Ģenerālsekretāra vietnieku un Sektoru Biroju Direktorus;

56 h) ievēl Radio lietu valdes locekļus;

57 i) izskata un, ja tas ir atbilstoši, pieņem priekšlikumus attiecībā uz Konstitūcijas un Konvencijas grozījumiem, kurus izvirzījušas Savienības Dalībvalstis saskaņā ar šīs Konstitūcijas 55.panta noteikumiem un atbilstošajiem Konvencijas noteikumiem;

58 j) noslēdz vai, ja nepieciešams, pārskata līgumus starp Savienību un citām starptautiskām organizācijām, izskata pagaidu līgumus ar šādām organizācijām, kurus Savienības vārdā noslēgusi Padome, un veic attiecībā uz tiem tādus pasākumus, kādus tā uzskata par piemērotiem;

58a jbis) pieņem un groza konferenču un citu Savienības sanāksmju Procedūras noteikumus;

59 k) izskata citus telekomunikāciju jautājumus, kuriem nepieciešams risinājums.

59a 3. Izņēmuma kārtā laika posmā starp divām kārtējām Pilnvaroto pārstāvju konferencēm noteiktu jautājumu izskatīšanai var tikt sasaukta ārkārtas Pilnvaroto pārstāvju konference ar ierobežotu dienas kārtību:

59b a) pamatojoties uz iepriekšējās kārtējās Pilnvaroto pārstāvju konferences lēmumu;

59c b) ja divas trešdaļas no Savienības Dalībvalstīm katra atsevišķi izvirzījusi šādu prasību Ģenerālsekretāram;

59d c) pēc Padomes priekšlikuma, ja tam piekrīt vismaz divas trešdaļas no Savienības Dalībvalstīm.

9.pants

Vēlēšanu un ar tām saistīto jautājumu principi

60 1. Pilnvaroto pārstāvju konference jebkurās no nr.54 – nr.56 minētajām vēlēšanām garantē, ka:

61 a) Dalībvalstis Padomē tiek ievēlētas, ievērojot nepieciešamību pēc taisnīgas vietu sadales Padomē starp visiem pasaules reģioniem;

62 b) Ģenerālsekretāru, Ģenerālsekretāra vietnieku, Biroju Direktorus un Radio lietu valdes locekļus ievēl no kandidātiem, kurus izvirzījušas Dalībvalstis kā savus pilsoņus, un tiem visiem ir jābūt dažādu Dalībvalstu pilsoņiem, un, ievēlot tos, jāņem vērā vienlīdzīga dažādu pasaules reģionu ģeogrāfiskā pārstāvniecība; attiecībā uz ievēlētajām amatpersonām pienācīga uzmanība ir jāpievērš arī principiem, kuri ietverti šīs Konstitūcijas nr.154;

63 c) katrs no Radio lietu valdes locekļiem jāievēl individuāli; katra Dalībvalsts var izvirzīt tikai vienu kandidatūru.

64 2. Vēlēšanu procedūru nosaka Pilnvaroto pārstāvju konference. Noteikumi par amatā stāšanās kārtību, vakancēm un atkārtotu ievēlēšanu minēti Konvencijā.

10.pants

Padome

65 1. (1) Padome sastāv no Dalībvalstīm, kuras ievēlējusi Pilnvaroto pārstāvju konference saskaņā ar šīs Konstitūcijas nr.61 noteikumiem.

66 (2) Katra attiecīgā Dalībvalsts nozīmē personu darbam Padomē, viņam var palīdzēt viens vai vairāki padomnieki.

67 2. Padome pati pieņem savus Procedūras noteikumus.

68 3. Laika posmā starp Pilnvaroto pārstāvju konferencēm Padome realizē Savienības vadības funkcijas Pilnvaroto pārstāvju konferences uzdevumā un tās piešķirto pilnvaru ietvaros.

69 4. (1) Padome veic visus pasākumus, lai atvieglotu Dalībvalstīm šīs Konstitūcijas, Konvencijas, Administratīvo noteikumu, Pilnvaroto pārstāvju konferences lēmumu un, kur tas nepieciešams, citu Savienības konferenču un sanāksmju lēmumu īstenošanu, kā arī pilda citus, Pilnvaroto pārstāvju konferences uzliktos pienākumus.

70 (2) Tā izskata plašus telekomunikāciju politikas jautājumus, ievērojot Pilnvaroto pārstāvju konferences nospraustās vadlīnijas nolūkā nodrošināt Savienības politikas un stratēģijas pilnīgu atbilstību nepārtraukti mainīgajai telekomunikāciju videi; tā gatavo pārskatu par Savienībai rekomendēto politiku un stratēģisko plānošanu, pievienojot tam ziņojumu par šādas politikas un stratēģijas finansiālajām sekām. Šajā nolūkā Padome izmanto materiālus, kurus sagatavojis Ģenerālsekretārs saskaņā ar nr.74a.

71 (3) Tā nodrošina Savienības darbības efektīvu koordinēšanu un veic efektīvu Ģenerālā Sekretariāta un triju Sektoru finansiālo kontroli.

72 (4) Saskaņā ar Savienības mērķiem tā veicina telekomunikāciju attīstību jaunattīstības valstīs ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzekļiem, ieskaitot dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas attiecīgajās programmās.

11.pants

Ģenerālais Sekretariāts

73 1. (1) Ģenerālo Sekretariātu vada Ģenerālsekretārs, kuram palīdz viens Ģenerālsekretāra vietnieks.

73a (2) Ģenerālsekretāra funkcijas ir noteiktas Konvencijā. Līdztekus tam Ģenerālsekretārs:

74 a) koordinē Savienības aktivitātes, sadarbojoties ar Koordinācijas komiteju;

74a b) ar Koordinācijas komitejas palīdzību sagatavo materiālu, kurš nepieciešams ziņojuma sagatavošanai par Savienības politiku un stratēģiskajiem plāniem, kā arī koordinē plānu izpildi;

75 c) veic visas darbības Savienības resursu ekonomiskai izmantošanai, un ir atbildīgs Padomei par visu Savienības aktivitāšu administratīvajiem un finansiālajiem aspektiem;

76 d) rīkojas kā Savienības likumīgais pārstāvis.

76a (3) Ģenerālsekretārs var būt par depozitāriju īpašos gadījumos saskaņā ar šīs Konstitūcijas 42.pantu.

77 2. Ģenerālsekretāra vietnieks ir atbildīgs Ģenerālsekretāram; viņš palīdz Ģenerālsekretāram tā pienākumu pildīšanā un pilda Ģenerālsekretāra uzticētos, īpašos uzdevumus. Ģenerālsekretāra prombūtnes laikā viņš pilda Ģenerālsekretāra pienākumus.

II SADAĻA

RADIOSAKARU SEKTORS

12.pants

Funkcijas un struktūra

78 1. (1) Radiosakaru sektora funkcijas, ņemot vērā jaunattīstības valstu īpašās intereses, ir īstenot Savienības mērķus, kā tie noteikti šīs Konstitūcijas 1.pantā, attiecībā uz radiosakariem:

79 (2) Radiosakaru sektora un Telekomunikāciju standartizācijas sektora pienākumi tiek saskaņā ar atbilstošajiem Konvencijas noteikumiem pastāvīgi precizēti, abiem Sektoriem cieši sadarbojoties jautājumos, par kuriem ir kopīga interese. Radiosakaru, Telekomunikāciju standartizācijas un Telekomunikāciju attīstības sektori savu darbība cieši koordinē.

80 2. Radiosakaru sektora darbs notiek:

81 a) pasaules un reģionālajās radiosakaru konferencēs;

82 b) Radio lietu valdē;

83 c) radiosakaru asamblejās;

84 d) radiosakaru izpētes grupās;

84a dbis) radiosakaru padomdevēja grupā;

85 e) Radiosakaru birojā, kuru vada ievēlēts Direktors.

86 3. Par Radiosakaru sektora locekļiem kļūst:

87 a) visu Dalībvalstu administrācijas – automātiski;

88 b) jebkurš tiesību subjekts vai organizācija, kura kļūst par Sektora Dalībnieku saskaņā ar attiecīgajiem Konvencijas noteikumiem.

13.pants

Radiosakaru konferences un radiosakaru asamblejas

89 1. Pasaules radiosakaru konference var daļēji vai izņēmuma gadījumos pilnīgi grozīt Radio noteikumus un izskatīt jebkuru tās kompetencē esošu un tās dienas kārtībā iekļautu pasaules mēroga jautājumu; pārējie tās pienākumi noteikti Konvencijā.

90 2. Pasaules radiosakaru konferences parasti tiek sasauktas reizi divos vai trijos gados; taču, ievērojot attiecīgos Konvencijas noteikumus, šāda konference nav obligāti jāsasauc, un attiecīgi var tikt sasaukta papildus konference.

91 3. Radiosakaru asamblejas parasti tiek sasauktas reizi divos vai trijos gados un pēc notikšanas laika un vietas var noritēt vienlaicīgi ar pasaules radiosakaru konferencēm, lai tādā veidā uzlabotu Radiosakaru sektora efektivitāti un lietderību. Radiosakaru asamblejas nodrošina pasaules radiosakaru konferenču darbam nepieciešamo tehnisko bāzi un atbild uz visiem pasaules radiosakaru konferences pieprasījumiem. Radiosakaru asamblejas pienākumi ir noteikti Konvencijā.

92 4. Pasaules radiosakaru konferences, radiosakaru asamblejas un reģionālās radiosakaru konferences lēmumiem jebkurā gadījumā jāatbilst šīs Konstitūcijas un Konvencijas noteikumiem. Radiosakaru asamblejas vai reģionālas radiosakaru konferences lēmumiem vienmēr ir jāatbilst Radio noteikumiem. Pieņemot rezolūcijas un lēmumus, konferencēm ir jāņem vērā paredzamās finansiālās sekas, un tām ir jāizvairās no tādu rezolūciju un lēmumu pieņemšanas, kas varētu izraisīt izdevumu pieaugumu virs tiem finansu limitiem, kurus noteikusi Pilnvaroto pārstāvju konference.

14.pants

Radio lietu valde

93 1. Radio lietu valde sastāv no vēlētiem locekļiem ar augstu kvalifikāciju radiosakaru jomā un praktisku pieredzi frekvenču piešķiršanā un izmantošanā. Katram valdes loceklim jāpārzina kāda noteikta pasaules apgabala ģeogrāfiskie, ekonomiskie un demogrāfiskie apstākļi. Savus pienākumu attiecībā uz Savienību viņi pilda neatkarīgi un darba apvienošanas kārtībā.

93a 1bis. Radio lietu valde sastāv no ne vairāk kā 12 locekļiem vai arī no tāda valdes locekļu skaita, kurš atbilst 6% no Dalībvalstu kopskaita; atkarībā, kurš valdes locekļu ir lielāks.

94 2. Radio lietu valdes pienākumos ietilpst:

95 a) Procedūras noteikumu pieņemšana, ņemot vērā tehniskos kritērijus, Radio noteikumus un visus lēmumus, kurus varētu būt pieņēmušas kompetentas radiosakaru konferences. Šos Procedūras noteikumus izmanto Direktors un Birojs, piemērojot Radio noteikumus, lai reģistrētu Dalībvalstu piešķirtās frekvences. Šie noteikumi ir atvērti komentāriem no administrāciju puses un ilgstošu nesaskaņu gadījumā jautājums iesniedzams tuvākai pasaules radiosakaru konferencei izskatīšanai;

96 b) jebkuras tādas lietas izskatīšana, kuru nevar atrisināt, piemērojot tai Procedūras noteikumus;

97 c) jebkuru papildus pienākumu pildīšana, kas saistīti ar frekvenču piešķiršanu un izmantošanu, kā tas norādīts šīs Konstitūcijas nr.78, saskaņā ar Radio noteikumos paredzētajām procedūrām, un kā to noteikusi kompetenta konference vai Padome ar Dalībvalstu vairākuma piekrišanu, gatavojoties šādai konferencei vai īstenojot šādas konferences lēmumus.

98 3. (1) Pildot valdes pienākumus, katrs Radio lietu valdes loceklis rīkojas nevis kā attiecīgas Dalībvalsts vai reģiona pārstāvis, bet kā starptautiskās sabiedrības interešu aizbildnis. Katram Valdes loceklim īpaši jāatturas no tādu lēmumu iespaidošanas, kuri attiecas uz locekļa tiešo administrāciju.

99 (2) Neviens Valdes loceklis nedrīkst pieprasīt vai saņemt norādījumus attiecībā par viņa pienākumu pildīšanu Savienības ietvaros no jebkuras valdības vai kāda tās locekļa, vai no jebkuras publiskas vai privātas organizācijas, vai personas. Valdes locekļiem ir jāatturas no jebkurām darbībām vai no piedalīšanās jebkura lēmuma pieņemšanā, ja tas varētu būt nesavietojami ar to statusu, kā tas definēts nr.98.

100 (3) Dalībvalstis un Sektoru Dalībnieki respektē Valdes locekļu pienākumu ekskluzīvo starptautisko raksturu un atturēsies no mēģinājumiem iespaidot tos Valdes locekļu pienākumu pildīšanas laikā.

101 4. Radio lietu valdes darba kārtība aprakstīta Konvencijā.

15.pants

Radiosakaru pētniecības grupas un padomdevēja grupa

102 Radiosakaru pētniecības grupu un padomdevēja grupas attiecīgie pienākumi ir noteikti Konvencijā.

16.pants

Radiosakaru birojs

103 Radiosakaru biroja Direktora funkcijas noteiktas Konvencijā.

III SADAĻA

TELEKOMUNIKĀCIJU STANDARTIZĀCIJAS SEKTORS

17.pants

Funkcijas un struktūra

104 1. (1 ) Telekomunikāciju standartizācijas sektora funkcijas, ņemot vērā jaunattīstības valstu īpašās intereses, ir īstenot Savienības mērķus attiecībā uz telekomunikāciju standartizāciju, kā tas noteikts šīs Konstitūcijas 1.pantā, pētot tehniskos, operatīvos un tarifu jautājumus un apstiprinot rekomendācijas šajos jautājumos, ņemot vērā telekomunikāciju standartizāciju pasaules mērogā.

105 (2) Telekomunikāciju standartizācijas un Radiosakaru sektoru precīzie pienākumi tiek nepārtraukti pārskatīti, Sektoriem cieši sadarbojoties, ņemot vērā kopīgās intereses, saskaņā ar attiecīgajiem Konvencijas noteikumiem. Radiosakaru, Telekomunikāciju standartizācijas un Telekomunikāciju attīstības sektoriem darbs cieši jākoordinē.

106 2. Telekomunikāciju standartizācijas sektora darbs tiek veikts:

107 a) pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejās;

108 b) telekomunikāciju standartizācijas pētnieciskajās grupās;

108a bbis) telekomunikāciju standartizācijas padomdevēja grupā;

109 c) Telekomunikāciju standartizācijas birojā, kuru vada ievēlēts Direktors.

110 3. Par Telekomunikāciju standartizācijas sektora locekļiem kļūst:

111 a) visu Dalībvalstu administrācijas – automātiski;

112 b) jebkurš tiesību subjekts vai organizācija, kura kļūst Sektora dalībnieks saskaņā ar attiecīgajiem Konvencijas noteikumiem.

18.pants

Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejas

113 1. Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleju pienākumi ir noteikti Konvencijā.

114 2. Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejas parasti tiek sasauktas reizi četros gados; taču, ievērojot attiecīgos Konvencijas noteikumus, var tikt sasaukta papildus asambleja.

115 3. Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleju lēmumiem visos gadījumos ir jābūt saskaņā ar šo Konstitūciju, Konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem. Pieņemot rezolūcijas un lēmumus, asamblejas ņem vērā paredzamās finansiālās sekas, un tām ir jāizvairās no tādu rezolūciju un lēmumu pieņemšanas, kuri varētu izraisīt izdevumu pieaugumu virs tiem finansu limitiem, kurus noteikusi Pilnvaroto pārstāvju konference.

19.pants

Telekomunikāciju standartizācijas pētnieciskā grupas

un padomdevēja grupa

116 Telekomunikāciju standartizācijas pētniecisko grupu un padomdevējas grupas attiecīgie pienākumi ir noteikti Konvencijā.

20.pants

Telekomunikāciju standartizācijas birojs

117 Telekomunikāciju standartizācijas biroja Direktora funkcijas noteiktas Konvencijā.

IV SADAĻA

TELEKOMUNIKĀCIJU ATTĪSTĪBAS SEKTORS

21.pants

Funkcijas un struktūra

118 1. (1) Telekomunikāciju attīstības sektora funkcijās ietilpst Savienības mērķu realizācija saskaņā ar šīs Konstitūcijas 1.pantu, kā arī tā kompetencē esošo divējādo pienākumu veikšana kā Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētai aģentūrai un arī kā izpildaģentūrai, kuras uzdevums ir realizēt projektus, kuri paredzēti saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas attīstības sistēmas vai citiem finansu pasākumiem, lai veicinātu telekomunikāciju attīstību, piedāvājot, organizējot un koordinējot tehnisko sadarbību un tehniskās palīdzības sniegšanu.

119 (2) Radiosakaru, Telekomunikāciju standartizācijas un Telekomunikāciju attīstības sektoru darbībai jābūt cieši saskaņotai jautājumos, kuri saistīti ar attīstību, saskaņā ar šīs Konstitūcijas attiecīgajiem noteikumiem.

120 2. Ievērojot iepriekš minēto, Telekomunikāciju attīstības sektors veic šādas īpašas funkcijas:

121 a) paaugstināt lēmēju izpratnes līmeni par telekomunikāciju svarīgo lomu nacionālās ekonomikas un sociālās attīstības programmā, un iespējamo izšķirošo politikas un struktūras jautājumu gadījumā sniegt nepieciešamo informāciju un padomu;

122 b) veicināt, balstoties uz partnerattiecībām, telekomunikāciju tīklu un pakalpojumu attīstību, paplašināšanos un darbību, īpaši jaunattīstības valstīs, ņemot vērā citu kompetentu institūciju darbību, uzlabojot iespējas cilvēku resursu attīstībai, plānošanai, pārvaldei, resursu mobilizācijai, pētījumiem un attīstībai;

123 c) sadarbojoties ar reģionālajām telekomunikāciju organizācijām un kā globāla, tā reģionāla mēroga attīstības finansēšanas institūcijām, palielināt telekomunikāciju augšanas iespējas, kontrolējot to attīstības programmā iekļauto projektu stāvokli, lai nodrošinātu pienācīgu izpildi;

124 d) veicinot labvēlīgu un uz priviliģētiem noteikumiem balstītu kredītu piešķiršanu un sadarbojoties ar starptautiskām un reģionālām finansu un attīstības organizācijām, aktivizēt resursu mobilizāciju, lai nodrošinātu palīdzību telekomunikāciju laukā jaunattīstības valstīm;

125 e) veicināt un koordinēt programmas, kuras paātrinātu nepieciešamo tehnoloģiju ieviešanu jaunattīstības valstīs, ievērojot izmaiņas un attīstību attīstīto valstu telekomunikāciju tīklos;

126 f) veicināt industrijas piedalīšanos telekomunikāciju attīstībā jaunattīstības valstīs, sniegt padomus atbilstošas tehnoloģijas izvēlē un pielietošanā jaunattīstības valstīs;

127 g) piedāvāt zinātniskās konsultācijas, organizēt vai sponsorēt nepieciešamo apmācību tehniskajos, ekonomiskajos, finansu, menedžmenta, vadīšanas un politikas jautājumos, ieskaitot īpašu projektu studēšanu telekomunikāciju jomā;

128 h) sadarboties ar citiem Sektoriem, Ģenerālo Sekretariātu un citām saistītām struktūrām, lai izstrādātu starptautisko un reģionālo telekomunikāciju tīklu tā, lai veicinātu to attīstības koordināciju ar mērķi nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumus;

129 i) pildot augstāk minētās funkcijas, īpašu vērību veltīt vismazāk attīstīto valstu vajadzībām.

130 3. Telekomunikāciju attīstības sektora darbība notiek:

131 a) pasaules un reģionālajās telekomunikāciju attīstības konferencēs;

132 b) telekomunikāciju attīstības pētnieciskajās grupās;

132a bbis) telekomunikāciju attīstības padomdevēja grupā;

133 c) Telekomunikāciju attīstības birojā, kuru vada vēlēts Direktors.

134 4. Par Telekomunikāciju attīstības sektora locekļiem kļūst:

135 a) visu Dalībvalstu administrācijas – automātiski;

136 b) jebkurš tiesību subjekts vai organizācija, kura kļūst Sektora Dalībniece saskaņā ar attiecīgajiem Konvencijas noteikumiem.

22.pants

Telekomunikāciju attīstības konferences

137 1. Telekomunikāciju attīstības konferencēm jākļūst par forumiem, kuros tiek izskatīti un apspriesti telekomunikāciju attīstībai būtiski jautājumi, projekti un programmas Telekomunikāciju attīstības biroja direktīvu un ieteikumu nodrošināšanai.

138 2. Telekomunikāciju attīstības konferences ietver:

139 a) pasaules telekomunikāciju attīstības konferences;

140 b) reģionālās telekomunikāciju attīstības konferences.

141 3. Starp divām Pilnvaroto pārstāvju konferencēm jānotiek vienai pasaules mēroga telekomunikāciju attīstības konferencei un, vadoties no resursiem un prioritātēm, reģionālajām telekomunikāciju attīstības konferencēm.

142 4. Telekomunikāciju attīstības konferences nepieņem Noslēguma aktus. To slēdzieni ir rezolūciju, lēmumu, rekomendāciju vai ziņojumu formā. Šiem slēdzieniem visos gadījumos jābūt saskaņā ar šo Konstitūciju, Konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem. Pieņemot rezolūcijas un lēmumus, konferencēm ir jāņem vērā paredzamās finansiālās sekas, un tām ir jāizvairās no tādu rezolūciju un lēmumu pieņemšanas, kuri varētu izraisīt izdevumu pieaugumu virs tiem finansu limitiem, kurus noteikusi Pilnvaroto pārstāvju konference.

143 5. Telekomunikāciju attīstības konferenču uzdevumi noteikti Konvencijā.

23.pants

Telekomunikāciju attīstības pētniecības grupas

un padomdevēja grupa

  1. Telekomunikāciju attīstības pētniecības grupu un padomdevējas grupas pienākumi noteikti Konvencijā.

24.pants

Telekomunikāciju attīstības birojs

145 Telekomunikāciju attīstības biroja funkcijas noteiktas Konvencijā.

V SADAĻA

PĀRĒJIE UZ SAVIENĪBAS DARBĪBU ATTIECINĀMIE NOTEIKUMI

25.pants

Pasaules starptautisko telekomunikāciju konferences

146 1. Pasaules starptautisko telekomunikāciju konference var daļēji vai izņēmuma gadījumos pilnīgi pārskatīt Starptautiskos telekomunikāciju noteikumus un var izskatīt jebkuru pasaules mēroga jautājumu, kurš ir tās kompetencē un ir tās darba kārtībā.

147 2. Pasaules starptautisko telekomunikāciju konferenču lēmumiem visos gadījumos jābūt saskaņā ar šo Konstitūciju un Konvenciju. Pieņemot rezolūcijas un lēmumus, konferencēm jāņem vērā paredzamās finansiālās sekas, un tām ir jāizvairās no tādu rezolūciju un lēmumu pieņemšanas, kuri varētu izraisīt izdevumu pieaugumu virs tiem finansu limitiem, kurus noteikusi Pilnvaroto pārstāvju konference.

 

26.pants

Koordinācijas komiteja

148 1. Koordinācijas komitejas sastāvā ietilpst Ģenerālsekretārs, Ģenerālsekretāra vietnieks un triju Biroju Direktori. To vada Ģenerālsekretārs, bet viņa prombūtnes laikā – Ģenerāldirektora vietnieks.

149 2. Koordinācijas komiteja darbojas kā iepriekšējas vadības komanda, kas sniedz padomus un praktisku palīdzību Ģenerālsekretāram visās administratīvajās, finansiālajās, informācijas un tehniskās kooperācijas lietās, kuras neietilpst kādā atsevišķa Sektora vai vienīgi Ģenerālā Sekretariāta kompetencē. Koordinācijas komiteja palīdz Ģenerālsekretāram risināt arī ārējo attiecību un publiskās informācijas jautājumus. Savos apsvērumos Komitejai jāņem vērā Konstitūcijas un Konvencijas noteikumi, Padomes lēmumi un Savienības kopīgās intereses.

27.pants

Vēlētās amatpersonas un Savienības personāls

150 1. (1) Pildot pienākumus, gan vēlētas amatpersonas, gan Savienības personāls nedrīkst lūgt vai pieņemt instrukcijas no kādas valdības vai citas institūcijas, kas nav Savienības sastāvā. Tiem jāatturas no jebkuras darbības, kura nesaskan ar viņu starptautisko amatpersonu statusu.

151 (2) Dalībvalstis un Sektoru Dalībnieki respektē šo vēlēto amatpersonu un Savienības personāla pienākumu ekskluzīvo starptautisko raksturu un atturas no mēģinājumiem iespaidot tos viņu darba pienākumu pildīšanas laikā.

152 (3) Neviena vēlēta amatpersona vai Savienības personāla loceklis nedrīkst nekādā veidā piedalīties vai arī būt finansiāli ieinteresēts jebkura tāda uzņēmuma darbībā, kurš ir saistīts ar telekomunikācijām, izņemot, ja tas ietilpst viņa pienākumos. Tomēr terminu “finansiālā līdzdalība” nedrīkst attiecināt uz piešķirto pensiju summām, kuras uzkrātas iepriekšējās darbavietās.

153 (4) Lai nodrošinātu efektīvu Savienības darbību, tā Dalībvalsts, kuras pilsonis ir ievēlēts par Ģenerālsekretāru, Ģenerālsekretāra vietnieku vai Biroja Direktoru, atturas no šāda pilsoņa atsaukšanas laika posmā starp divām Pilnvaroto pārstāvju konferencēm.

154 2. Personāla komplektēšana un darba apstākļu noteikšana galvenokārt balstās uz nepieciešamību nodrošināt Savienībai augstākos efektivitātes, kompetences un integritātes standartus. Piešķirot nozīmi personāla izvēlei, jāņem vērā, cik tas iespējams, ģeogrāfiskais aspekts.

28.pants

Savienības finanses

155 1. Savienības izdevumus sastāda:

156 a) Padomes izmaksas;

157 b) Ģenerālā Sekretariāta un Savienības Sektoru izmaksas;

158 c) Pilnvaroto pārstāvju konferenču un pasaules starptautisko telekomunikāciju konferenču izmaksas.

159 2. Savienības izdevumi tiek segti no šādiem avotiem:

159a a) Savienības Dalībvalstu un Sektoru Dalībnieku ieguldījumi;

159b b) citi ieņēmumi, kā tie noteikti Konvencijā vai Finansu nolikumā.

159c 2bis. Katra Dalībvalsts un Sektora Dalībnieks maksā summu, kas vienāda ar vienību skaitu tajā ieguldījuma klasē, kuru tas izvēlējies saskaņā ar nr.160 – 161i.

159d 2ter. Izdevumus, kuri radušies šīs Konstitūcijas nr.43 minētajām reģionālajām konferencēm, atbilstoši ieguldījuma klasei sedz visas attiecīgā reģiona Dalībvalstis un, ja tas ir aktuāli, uz tāda paša pamata arī citu reģionu Dalībvalstis, kuras ir piedalījušās šajās konferencēs.

160 3. (1) Dalībvalstis un Sektoru Dalībnieki var brīvi izvēlēties ieguldījuma klasi Savienības izdevumu segšanai.

161 (2) Dalībvalstis savu izvēli izdara pilnvaroto pārstāvju konferencē atbilstoši ieguldījuma klašu skalai un šīs Konvencijas noteikumiem, kā arī zemāk noteiktajām procedūrām.

161a (3) Sektoru Dalībnieki savu izvēli izdara atbilstoši ieguldījuma klašu skalai un šīs Konvencijas noteikumiem, kā arī zemāk noteiktajām procedūrām.

161b 3bis.(1) Savā sesijā pirms Pilnvaroto pārstāvju konferences Padome nosaka ieguldījuma vienības pagaidu summu, pamatojoties uz finansu plāna projektu attiecīgajam laika periodam un ieguldījuma vienību kopskaitu.

161c (2) Ģenerālsekretārs informē Dalībvalstis un Sektoru Dalībniekus par ieguldījuma vienības pagaidu summu, kā tā noteikta saskaņā ar nr.161b, un uzaicina Dalībvalstis ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Pilnvaroto pārstāvju konferences noteiktā atklāšanas datuma paziņot savu provizoriski izvēlēto ieguldījuma klasi.

161d (3) Pilnvaroto pārstāvju konference savā pirmajā darba nedēļā nosaka ieguldījuma vienības summas, kuru saskaņā ar nr.161b un nr.161c ir noteicis Ģenerālsekretārs, provizorisko augšējo limitu, ņemot vērā visas izmaiņas ieguldījumu klasēs, par kurām Ģenerālsekretāram ir paziņojušas Dalībvalstis, kā arī tās ieguldījuma klases, kuras ir palikušas nemainīgas.

161e (4) Ņemot vērā pārskatīto finansu plāna projektu, pilnvaroto pārstāvju konference nosaka ieguldījuma vienības summas galīgo augšējo limitu. Ģenerālsekretārs pēc tam uzaicina Dalībvalstis līdz pilnvaroto pārstāvju konferences darba priekšpēdējai nedēļai paziņot par savu galīgo izvēli attiecībā uz ieguldījuma klasi.

161f (5) Dalībvalstis, kuras līdz pilnvaroto pārstāvju konferences noteiktajam datumam nav paziņojušas Ģenerālsekretāram par savu lēmumu, saglabā iepriekš izvēlēto ieguldījuma klasi.

161g (6) Pēc tam pilnvaroto pārstāvju konference apstiprina galīgo finansu plānu, pamatojoties uz ieguldījuma vienību kopskaitu, kas atbilst Dalībvalstu izvēlētajām galīgajām ieguldījuma klasēm un Sektoru Dalībnieku ieguldījuma klasēm uz finansu plāna apstiprināšanas datumu.

161h 3ter.(1) Ģenerālsekretārs informē Sektoru Dalībniekus par ieguldījuma vienības summas galīgo augšējo limitu un uzaicina tos triju mēnešu laikā pēc pilnvaroto pārstāvju konferences slēgšanas paziņot par savu izvēlēto ieguldījuma klasi.

161i (2) Sektoru Dalībnieki, kuri minētajā trīs mēnešu laikā nav paziņojuši Ģenerālsekretāram par savu lēmumu, saglabā iepriekš izvēlēto ieguldījuma klasi.

162 (3) Ieguldījuma klašu skalas grozījumi, kurus pieņēmusi pilnvaroto pārstāvju konference, attiecas uz to ieguldījuma klašu izvēli, kas tiks izdarīta nākamajā pilnvaroto pārstāvju konferencē.

163 (4) Dalībvalsts vai Sektora Dalībnieka izvēlētā ieguldījuma klase piemērojama, sākot ar pirmo divu gadu budžetu pēc pilnvaroto pārstāvju konferences.

164 izslēgts.

165 5. Izvēloties ieguldījuma klasi, Dalībvalsts nedrīkst to pazemināt vairāk par divām ieguldījuma klasēm, un Padomei ir jānorāda šai Dalībvalstij veids, kādā veidā šo pazeminājumu jāīsteno laika posmā starp divām pilnvaroto pārstāvju konferencēm. Tomēr ārkārtas apstākļu, piemēram, dabas katastrofu, gadījumā, kad tiek īstenotas starptautiskas palīdzības programmas pilnvaroto pārstāvju konference var atļaut lielāku ieguldījuma klašu pazeminājumu, ja to pieprasa Dalībvalsts, kura ir noteikusi, ka tā vairs nav spējīga maksāt savu ieguldījumu atbilstoši tās sākotnēji izvēlētajai klasei.

165a 5bis. Ārkārtas apstākļu, piemēram, dabas katastrofu, gadījumā, kad tiek īstenotas starptautiskas palīdzības programmas, Padome var atļaut ieguldījuma klašu pazeminājumu, ja to pieprasa Dalībvalsts, kura paziņojusi, ka tā vairs nav spējīga veikt savu ieguldījumu atbilstoši tās sākotnēji izvēlētajai klasei.

165b 5ter. Dalībvalstis un Sektoru Dalībnieki jebkurā laikā var izvēlēties ieguldījuma klasi, kura ir augstāka par jau izvēlēto klasi.

166 izslēgts.

167 izslēgts.

168 8. Dalībvalstis un Sektoru Dalībnieki maksā avansā savas ikgadējās ieguldījumu daļas, kuras aprēķinātas, balstoties uz Padomes apstiprināto divu gadu budžetu, kā arī uz visām Padomes apstiprinātajām korekcijām.

169 9. Dalībvalsts, kura nav izdarījusi maksājumus Savienībai, zaudē savas balsstiesības, kā tas noteikts šīs Konstitūcijas nr.27 un nr.28, tik ilgi, kamēr tās parādu summa ir vienāda vai pārsniedz tās ieguldījuma summu par diviem iepriekšējiem gadiem.

170 10. Sektoru Dalībnieku un citu starptautisko organizāciju finansiālos ieguldījumus nosaka Konvencijas īpašie noteikumi.

29.pants

Valodas

171 1. (1) Savienības oficiālās darba valodas ir angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valoda.

172 (2) Saskaņā ar attiecīgiem Pilnvaroto pārstāvju konferences lēmumiem šīs valodas lieto Savienības dokumentu un tekstu sastādīšanā un publicēšanā, turklāt dokumentu forma un saturs visās valodās ir identisks. Šīs valodas tiek lietotas Savienības konferenču un sanāksmju laikā.

173 (3) Neatbilstību vai strīdu gadījumā priekšroka dodama tekstam franču valodā.

174 2. Gadījumā, ja visi konferences vai sanāksmes dalībnieki tam piekrīt, diskusijas var notikt tikai dažās no iepriekš minētajām valodām.

30.pants

Savienības galvenā mītne

175 Savienības galvenā mītne atrodas Ženēvā.

31.pants

Savienības tiesībspēja

176 Katras Dalībvalsts teritorijā Savienībai ir tāda tiesībspēja, kāda varētu būt nepieciešama, lai būtu iespējams realizēt tās funkcijas un īstenot tās mērķus.

32.pants

Konferenču un citu sanāksmju procedūras noteikumi

177 1. Lai organizētu Savienības darbu, diskusijas, konferences un citas sanāksmes, tiek piemēroti Savienības konferenču un citu sanāksmju Procedūras noteikumi, kurus apstiprinājusi Pilnvaroto pārstāvju konference.

178 2. Konferences, sanāksmes un Padome var pieņemt tādus noteikumus, kādus tās uzskata par būtiskiem, lai papildinātu Procedūras noteikumus. Taču šādiem papildus noteikumiem ir jāatbilst šai Konstitūcijai, Konvencijai un nr.177 minētajiem Procedūras noteikumiem; konferenču vai asambleju pieņemtie noteikumi ir jāpublicē kā attiecīgās konferences vai asamblejas dokumenti.

 

VI SADAĻA

TELEKOMUNIKĀCIJU VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

33.pants

Publiskās tiesības izmantot starptautiskos

telekomunikāciju pakalpojumus

179 Dalībvalstis atzīst publiskās tiesības veikt sazināšanos, izmantojot publiskās sazināšanās starptautiskos pakalpojumus. Pakalpojumiem, maksai un garantijām jābūt vienādai visiem lietotājiem katrā sazināšanās kategorijā bez jebkādām prioritātēm vai privilēģijām.

34. pants

Telekomunikāciju apturēšana

180 1. Dalībvalstis patur tiesības saskaņā ar savām nacionālajām tiesību normām apturēt jebkuras privātas telegrammas pārraidīšanu, ja tā rada briesmas valsts drošībai vai ir pretrunā ar tās tiesību normām, sabiedrisko kārtību vai pieklājības normām, ar noteikumu, ka tās nekavējoties brīdinās nosūtīšanas biroju par šādas telegrammas vai jebkuras tās daļas apturēšanu, izņemot gadījumus, kad šāds brīdinājums var būt bīstams valsts drošībai.

181 2. Dalībvalstis patur arī tiesības saskaņā ar savām nacionālajām tiesību normām atslēgt jebkuras citas privātas telekomunikācijas, ja tās rada briesmas valsts drošībai vai ir pretrunā ar tās tiesību normām, sabiedrisko kārtību vai pieklājības normām.

35. pants

Pakalpojumu pārtraukšana

182 Katra Dalībvalsts patur tiesības pārtraukt starptautiskos telekomunikāciju pakalpojumus gan kopumā, gan tikai noteiktus kontaktus un/vai noteiktus sazināšanās veidus – izejošus, ienākošus vai tranzīta, ar noteikumu, ka tā nekavējoties ar Ģenerālsekretāra starpniecību paziņos par šādu savu rīcību visām pārējām Dalībvalstīm.

36. pants

Atbildība

183 Dalībvalstis neuzņemas nekādu atbildību pret starptautisko telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem, īpaši, attiecībā uz pretenzijām par zaudējumu atlīdzību.

37. pants

Telekomunikāciju slepenība

184 1. Dalībvalstis apņemas veikt visus iespējamos pasākumus, kuri savietojami ar izmantoto telekomunikāciju sistēmu, nolūkā nodrošināt starptautiskās sazināšanās slepenību.

185 2. Tajā pašā laikā Dalībvalstis patur tiesības pārraidīt starptautisko korespondenci kompetentām institūcijām, lai nodrošinātu to valstu likumu ievērošanu vai starptautisko konvenciju, kuru puses tās ir, noteikumu pildīšanu.

38.pants

Telekomunikāciju kanālu un iekārtu

uzstādīšana, ekspluatācija un aizsardzība

186 1. Dalībvalstis veiks nepieciešamos pasākumus, lai pie vislabākajiem tehniskajiem nosacījumiem nodrošinātu tādu kanālu un iekārtu uzstādīšanu, kuras vajadzīgas ātrai un nepārtrauktai starptautisko telekomunikāciju apmaiņai.

187 2. Iespēju robežās šie kanāli un iekārtas jāapkalpo, izmantojot praktiskajā pieredzē pārbaudītās labākās metodes un procedūras. Tās jāuztur labā darba kārtībā un tām jāatbilst jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem.

188 3. Dalībvalstis savas jurisdikcijas ietvaros īstenos šo kanālu un iekārtu drošību.

189 4. Ja vien īpaši līgumi nesatur citus noteikumus, katrai Dalībvalstij jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu tās kontrolē esošo starptautisko telekomunikāciju līniju uzturēšanu.

189a 5. Dalībvalstis atzīst nepieciešamību veikt praktiskus pasākumus, lai novērstu traucējumus telekomunikāciju iekārtu darbībā pārējo Dalībvalstu jurisdikcijas teritorijā jebkura veida elektroierīču un iekārtu ekspluatācijas dēļ.

39.pants

Paziņojumi par pārkāpumiem

190 Lai atvieglotu šīs Konstitūcijas 6.panta noteikumu piemērošanu, Dalībvalstis apņemas informēt un, ja vajadzīgs, sniegt palīdzību viena otrai attiecībā uz Konstitūcijas, Konvencijas un Administratīvo noteikumu pārkāpumiem.

40.pants

Ar cilvēku dzīvības drošību saistīto telekomunikāciju prioritāte

191 Starptautiskie telekomunikāciju pakalpojumi ir prioritāri attiecībā pret citām telekomunikācijām, ja tās saistītas ar cilvēka dzīvības drošību uz jūras, sauszemes, gaisā vai kosmosā, kā arī Pasaules Veselības aizsardzības organizācijas īpaši steidzamas telekomunikācijas epidemioloģiskajos jautājumos.

41.pants

Valdības telekomunikāciju prioritāte

192 Valdības telekomunikācijas, kuras atbilst Konstitūcijas 40. un 46.pantā minētajiem noteikumiem (skat. Konstitūcijas Pielikuma nr.1014), bauda prioritāti attiecībā pret citām telekomunikācijām tādā mērā, kādā to pieprasījis nosūtītājs.

42.pants

Īpašie pasākumi

193 Dalībvalstis rezervē sev, to atzītām ekspluatācijas aģentūrām un citām attiecīgi pilnvarotām aģentūrām tiesības slēgt īpašus pasākumus telekomunikāciju jautājumos, kas neattiecas uz Dalībvalstīm kopumā. Taču šādi pasākumi nedrīkst būt pretrunā ar šīs Konstitūcijas, Konvencijas un Administratīvo noteikumu prasībām tiktāl, cik tas attiecas uz kaitīgiem traucējumiem, kurus šāda darbība varētu izraisīt pārējo Dalībvalstu radiosakariem, un kopumā tiktāl, cik tas attiecas uz tādiem tehniskiem traucējumiem, kurus šāda darbība varētu izraisīt pārējo Dalībvalstu citiem telekomunikāciju pakalpojumiem.

43.pants

Reģionālās konferences, vienošanās un organizācijas

194 Dalībvalstis rezervē tiesības sasaukt reģionālas konferences, slēgt reģionālas vienošanās un veidot reģionālas organizācijas nolūkā rast risinājumu tādiem telekomunikāciju jautājumiem, kurus var atrisināt reģionālā ceļā. Šādas vienošanās nedrīkst būt pretrunā nedz ar Konstitūciju, nedz ar Konvenciju.

VII SADAĻA

ĪPAŠIE RADIO NOTEIKUMI

44.pants

Radiofrekvenču spektra un ģeostacionāro satelītu un
citu satelītu orbītu izmantošana

195 1. Dalībvalstīm jācenšas ierobežot izmantojamo frekvenču skaitu un spektru līdz minimāli nepieciešamajam, kas ļautu nodrošināt vajadzīgo pakalpojumu sniegšanu. Lai sasniegtu šo mērķi, tām jācenšas pēc iespējas īsākā laikā ieviest pēdējos zinātnes sasniegumus.

196 2. Izmantojot frekvenču diapazonus radio pakalpojumiem, Dalībvalstīm jāņem vērā, ka radiofrekvences un ar tām saistītās orbītas, ieskaitot ģeostacionāro orbītu, ir ierobežoti dabas resursi un ka tie jāizmanto racionāli, efektīvi un ekonomiski, atbilstoši Radio noteikumu nosacījumiem, tā lai valstīm vai valstu grupām būtu vienlīdzīgas iespējas piekļūt šīm orbītām un frekvencēm, ņemot vērā jaunattīstības valstu īpašās vajadzības un konkrēto valstu ģeogrāfisko stāvokli.

45.pants

Kaitīgā interference

197 1. Visas stacijas, neatkarīgi no tā, kādam mērķim tās paredzētas, jāveido un jāizmanto tā, lai tās neizraisītu kaitīgu interferenci citu Dalībvalstu vai atzītu ekspluatācijas aģentūru radio pakalpojumiem vai sakariem, vai citu attiecīgi autorizētu ekspluatācijas aģentūru darbībai, kuras sniedz radio pakalpojumus un kuras darbojas saskaņā ar Radio noteikumu nosacījumiem.

198 2. Katra Dalībvalsts apņemas pieprasīt, lai tās atzītās ekspluatācijas aģentūras un citas šim nolūkam attiecīgi autorizētās ekspluatācijas aģentūras ievērotu nr.197 noteikumus.

199 3. Dalībvalstis atzīst arī nepieciešamību veikt visa veida praktiskus pasākumus, lai novērstu traucējumus radio pakalpojumiem vai sakariem, kas minēti nr.197, jebkura veida elektroierīču un iekārtu ekspluatācijas radītās kaitīgās interferences dēļ.

46.pants

Briesmu signāli un ziņojumi

200 Radio stacijām obligāti jādod priekšroka briesmu signālu un ziņojumu pieņemšanai neatkarīgi no to izcelsmes, tādā pašā veidā jāatbild uz šiem ziņojumiem un nekavējoties jāveic šajā sakarā nepieciešamie pasākum i.

47.pants

Viltus vai maldinošu briesmu, steidzamības,

drošības vai identifikācijas signāli

201 Dalībvalstis apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu viltus vai maldinošu briesmu, steidzamības, drošības vai identifikācijas signālu pārraidīšanu vai cirkulāciju, un sadarboties, lai atrastu un identificētu to jurisdikcijā atrodošās stacijas, kuras raida šādus signālus.

48.pants

Iekārtas nacionālo aizsardzības spēku vajadzībām

202 1. Dalībvalstis saglabā pilnīgu brīvību attiecībā uz militārām radio iekārtām.

203 2. Taču šiem objektiem iespēju robežās jāievēro noteikumi, kuri attiecas uz palīdzības sniegšanu briesmu signālu gadījumā un uz tiem pasākumiem, kuri veicami, lai novērstu kaitīgo interferenci, kā arī jāievēro tie Administratīvie noteikumi, kuri attiecas uz emisijas veidiem un izmantojamām frekvencēm atkarībā no šo militāro objektu sniegtā pakalpojuma veida.

204 3. Tādos gadījumos, ja šie objekti piedalās sabiedriskās korespondences pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanā, uz kuriem attiecas Administratīvie noteikumi, tiem pilnībā jāatbilst šādu pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem noteikumiem.

 

VIII SADAĻA

ATTIECĪBAS AR APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJU,

CITĀM STARPTAUTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

UN NE-DALĪBVALSTĪM

49.pants

Attiecības ar Apvienoto Nāciju Organizāciju

205 Attiecības starp Apvienoto Nāciju Organizāciju un Starptautisko Telekomunikāciju Savienību noteiktas nolīgumā, kas noslēgts starp šīm divām organizācijām.

50.pants

Attiecības ar citām starptautiskajām organizācijām

206 Pilnīgas starptautiskas koordinācijas telekomunikāciju jautājumos veicināšanas nolūkos Savienībai jāsadarbojas ar tām starptautiskajām organizācijām, kurām ir ar telekomunikācijām saistītas intereses un darbība.

51.pants

Attiecības ar ne-Dalībvalstīm

207 Katra Dalībvalsts patur sev un atzītām ekspluatācijas aģentūrām tiesības noteikt nosacījumus, kurus ņemot vērā, tā pieļaus telekomunikāciju apmaiņu ar valstīm, kuras nav Savienības Dalībvalstis. Ja kāds telekomunikāciju ziņojums, kurš sāk savu ceļu šādas valsts teritorijā, tiek akceptēts Dalībvalstī, tas ir jāpārraida un, tiktāl, cik tas iet pa Dalībvalsts telekomunikāciju kanāliem, tam ir jāpiemēro šī Konstitūcija, Konvencija un Administratīvie noteikumi un parastās samaksas likmes.

IX SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

52.pants

Ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana

208 1. Jebkura parakstījusies Dalībvalsts saskaņā ar tās konstitucionālajiem noteikumiem ar vienu instrumentu ratificē, akceptē vai apstiprina vienlaicīgi gan šo Konstitūciju, gan Konvenciju. Šis instruments pēc iespējas ātrāk tiek deponēts Ģenerālsekretāram. Ģenerālsekretārs paziņo Dalībvalstīm par katra šāda instrumenta deponēšanu.

209 2. (1) Divus gadus pēc šīs Konstitūcijas un Konvencijas spēkā stāšanās datuma parakstījušās Dalībvalstis, pat ja tās vēl nav deponējušas ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprinājuma instrumentu saskaņā ar nr.208 noteikumiem, bauda tās tiesības, kuras Dalībvalstīm ir piešķirtas saskaņā ar šīs Konstitūcijas nr.25 - nr.28.

210 (2) Kad ir beidzies divu gadu periods pēc šīs Konstitūcijas un Konvencijas spēkā stāšanās datuma, tās parakstījušās Dalībvalstis, kuras vēl nav deponējušas ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas instrumentu saskaņā ar nr.208 noteikumiem, zaudē tiesības balsot visās Savienības konferencēs, visās Padomes sesijās, jebkurā Sektoru sanāksmē, kā arī visās sarakstes veida konsultācijās, kuras tiek organizētas saskaņā ar Konstitūcijas un Konvencijas noteikumiem, kamēr šīs valstis nav deponējušas šādu instrumentu. Pārējās tās tiesības, izņemot balsstiesības, netiek skartas.

211 3. Pēc Konstitūcijas un Konvencijas stāšanās spēkā saskaņā ar Konstitūcijas 58.pantu, ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas instruments stājas spēkā datumā, kurā tas deponēts Ģenerālsekretāram.

53.pants

Pievienošanās

212 1. Jebkura Dalībvalsts, kura nav parakstījusi šo Konstitūciju un Konvenciju, vai saskaņā ar šīs Konstitūcijas 2.pantu jebkura cita šajā pantā minēta valsts, jebkurā laikā var pievienoties šai Konstitūcijai un Konvencijai. Šāda pievienošanās jāveic vienlaicīgi ar vienu instrumentu, kurš attiecas gan uz Konstitūciju, gan Konvenciju.

213 2. Pievienošanās instruments jādeponē Ģenerālsekretāram, kurš paziņo Dalībvalstīm par katra tāda instrumenta deponēšanu, kad tas ir saņemts, un nosūta Dalībvalstīm šī instrumenta apliecinātu kopiju.

214 3. Pēc Konstitūcijas un Konvencijas stāšanās spēkā saskaņā ar Konstitūcijas 58.panta noteikumiem pievienošanās instruments stājas spēkā datumā, kurā tas deponēts Ģenerālsekretāram, un tādā gadījumā, ja nav norādīts īpašs spēkā stāšanās termiņš.

54.pants

Administratīvie noteikumi

215 1. Administratīvie noteikumi, kā tas noteikts Konstitūcijas 4.pantā, ir saistošs starptautisks instruments, kas pakļaujas Konstitūcijas un Konvencijas noteikumiem.

216 2. Konstitūcijas un Konvencijas ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana, vai arī pievienošanās tām saskaņā ar Konstitūcijas 52. un 53.pantu, prasa arī valstu piekrišanu, ka arī Administratīvie noteikumi, kurus pieņēmušas kompetentas pasaules konferences pirms Konstitūcijas un Konvencijas parakstīšanas datuma, ir tām saistoši. Tāda piekrišana pakļaujas jebkurai atrunai, kura izdarīta Administratīvo noteikumu parakstīšanas vai grozīšanas laikā, tādā mērā, kādā atruna tiek saglabāta ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta iesniegšanas brīdī.

216a 2bis. Nr.216 minētie Administratīvie noteikumi paliek spēkā saskaņā ar tām izmaiņām, kuras var tikt izdarītas, piemērojot šīs Konstitūcijas nr.89 un nr.146. Visas Administratīvo noteikumu izmaiņas, gan daļējas, gan pilnīgas, stājas spēkā izmaiņās norādītajā datumā vai datumos tikai attiecībā uz tām Dalībvalstīm, kuras pirms šāda datuma vai datumiem ir paziņojušas Ģenerālsekretāram par savu piekrišanu attiecīgajām izmaiņām.

217 izslēgts.

217a 3bis. Dalībvalsts paziņo par savu piekrišanu daļējām vai pilnīgām Administratīvo noteikumu izmaiņām, deponējot Ģenerālsekretāram ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas instrumentu, vai pievienošanās instrumentu attiecībā uz izmaiņām, vai paziņo Ģenerālsekretāram, ka tai šīs izmaiņas ir saistošas.

217b 3ter. Dalībvalsts var arī paziņot Ģenerālsekretāram, ka šīs Konstitūcijas vai Konvencijas grozījumu, kas izdarīti saskaņā ar Konstitūcijas 55.pantu vai Konvencijas 42.pantu, ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana, vai pievienošanās tiem nozīmē saistību uzņemšanos ievērot jebkuras, gan daļējas, gan pilnīgas izmaiņas Administratīvajos noteikumos, kuras apstiprinājusi kompetenta konference, pirms minēto Konstitūcijas vai Konvencijas grozījumu parakstīšanas.

217c 3quater. Nr.217b minētais paziņojums jāsniedz brīdī, kad Dalībvalsts deponē šīs Konstitūcijas vai Konvencijas grozījumu ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas instrumentu, vai instrumentu par pievienošanos grozījumiem.

217d 3penter. Jebkuras Administratīvo noteikumu izmaiņas, sākot no to spēkā stāšanās datuma, tiek piemērotas pagaidu kārtībā attiecībā uz visām Dalībvalstīm, kuras ir parakstījušas izmaiņas un nav paziņojušas Ģenerālsekretāram par savu piekrišanu ievērot saistības saskaņā ar nr.217a un nr.217b. Šāda pagaidu piemērošana stājas spēkā vienīgi tad, ja attiecīgā Dalībvalsts neiebilst pret to grozījuma parakstīšanas brīdī.

218 4. Šāda pagaidu piemērošana attiecībā uz Dalībvalsti turpinās, līdz tā paziņo Ģenerālsekretāram par savu lēmumu attiecībā uz saistību uzņemšanos ievērot šīs izmaiņas.

219 izslēgts.

220 izslēgts.

221 izslēgts.

221a 5bis. Ja kāda Dalībvalsts nepaziņo Ģenerālsekretāram par savu lēmumu attiecībā uz saistību saskaņā ar nr.218 trīsdesmit sešu mēnešu laikā pēc attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā datuma vai datumiem, tad tiek uzskatīts, ka šai Dalībvalstij šīs izmaiņas ir saistošas.

221b 5ter. Jebkura pagaidu piemērošana nr.217d nozīmē vai jebkura saistību uzņemšanās nr.221a nozīmē var tikt pakļauta jebkurai atrunai, par ko attiecīgā Dalībvalsts paziņo izmaiņu parakstīšanas brīdī. Jebkura saistību uzņemšanās nr.216a, nr.217a, nr.217b un nr.218 lietotajā nozīmē var tikt pakļauta jebkurai atrunai, par ko attiecīgā Dalībvalsts paziņo Administratīvo noteikumu vai to izmaiņu parakstīšanas brīdī, paredzot, ka tā uztur prasību par atrunu brīdī, kad tā paziņo Ģenerālsekretāram par saistību uzņemšanos.

222 izslēgts.

223 7. Ģenerālsekretārs nekavējoties informē Dalībvalstis par visiem paziņojumiem, kuri saņemti šī panta ietvaros.

55.pants

Noteikumi par Konstitūcijas grozīšanu

224 1. Jebkura Dalībvalsts var izteikt priekšlikumu par jebkuru šīs Konstitūcijas grozījumu. Visiem šādiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu to savlaicīgu nodošanu izskatīšanai visām Dalībvalstīm un attiecīgi izskatīšanu visās Dalībvalstīs, jāatrodas pie Ģenerālsekretāra ne vēlāk kā astoņus mēnešus pirms paredzētā Pilnvaroto pārstāvju konferences atklāšanas datuma. Ģenerālsekretārs pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms augstāk minētā datuma, izsūta šos priekšlikumus visām Dalībvalstīm.

225 2. Tomēr jebkurus priekšlikumus par to grozījumu izmaiņām, kuri iesniegti saskaņā ar nr.224, jebkura Dalībvalsts vai tās delegācija Pilnvaroto pārstāvju konferencē var iesniegt jebkurā laikā.

226 3. Kvorumu, kurš nepieciešams Pilnvaroto pārstāvju konferences plenārsēdē, lai apspriestu jebkuru priekšlikumu par Konstitūcijas grozījumiem vai grozījumu izmaiņām, veido vairāk nekā puse no Pilnvaroto pārstāvju konferencē akreditētajām delegācijām.

227 4. Lai grozījums, kā arī jebkuras tā izmaiņas tiktu pieņemtas kopumā, Plenārsēdē tām jāsaņem atbalsts no vismaz divām trešdaļām Pilnvaroto pārstāvju konferencē akreditēto delegāciju, kurām ir balsošanas tiesības.

228 5. Ja vien šī panta iepriekšējos punktos nav noteikts savādāk, tad ir piemērojami vispārējie noteikumi attiecībā uz konferencēm, un konferenču un citu sanāksmju Procedūras noteikumi.

229 6. Visi šīs Konstitūcijas grozījumi, kurus apstiprinājusi Pilnvaroto pārstāvju konference, viena grozījumu instrumenta veidā, stājas spēkā konferences noteiktajā datumā Dalībvalstīm, kuras līdz šim datumam deponējušas instrumentu gan par šīs Konstitūcijas, gan par grozījumu ratifikāciju, akceptēšanu vai apstiprināšanu, vai pievienošanos tiem. Šāda grozījumu instrumenta tikai vienas daļas ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana nav pieļaujama.

230 7. Ģenerālsekretārs paziņo visām Dalībvalstīm par katra ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta deponēšanu.

231 8. Pēc grozījuma stāšanās spēkā ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana vai pievienošanās saskaņā ar Konstitūcijas 52. un 53.panta noteikumiem attiecas uz grozīto Konstitūciju.

232 9. Pēc jebkura grozījuma stāšanās spēkā Ģenerālsekretārs reģistrē to Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas 102.panta noteikumiem. Šīs Konstitūcijas nr.241 attiecas uz jebkuru šādu grozījumu.

 

56.pants

Strīdu izšķiršana

233 1. Strīdus, kuri attiecas uz šīs Konstitūcijas, Konvencijas vai Administratīvo noteikumu interpretāciju vai piemērošanu, Dalībvalstis var atrisināt sarunu ceļā, pa diplomātiskajiem kanāliem vai saskaņā ar procedūrām, kuras nosaka divpusēji vai daudzpusēji starp šīm valstīm noslēgti līgumi attiecībā uz starptautisku strīdu izšķiršanu, vai arī kādā citā savstarpēji saskaņotā veidā.

234 2. Ja neviena no šīm strīdu atrisināšanas metodēm netiek akceptēta, jebkura Dalībvalsts, kura ir iesaistīta šādā strīdā, var iesniegt to šķīrējtiesā saskaņā ar Konvencijā noteikto procedūru.

235 3. Papildu Protokols par strīdu obligātu nokārtošanu attiecībā uz šo Konstitūciju, Konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem ir piemērojams Dalībvalstīm, kuras ir parakstījušas šo Protokolu.

57.pants

Konstitūcijas un Konvencijas denonsēšana

236 1. Katrai Dalībvalstij, kura ir ratificējusi, akceptējusi, apstiprinājusi šo Konstitūciju un Konvenciju vai pievienojusies tām, ir tiesības tās denonsēt. Šādā gadījumā Konstitūcija un Konvencija tiek denonsēta vienlaicīgi ar viena instrumenta palīdzību, sniedzot paziņojumu par to Ģenerālsekretāram. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Ģenerālsekretārs informē par to pārējās Dalībvalstis.

237 2. Šāda denonsēšana stājas spēkā pēc viena gada termiņa beigšanās no datuma, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis paziņojumu par denonsēšanu.

58.pants

Stāšanās spēkā un ar to saistītie jautājumi

238 1. Šī Konstitūcija un Konvencija stājas spēkā 1994.gada 1.jūlijā tām Dalībvalstīm, kuras līdz šim datumam ir iesniegušas savus ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentus.

239 2. Spēkā stāšanās datumā, kurš norādīts nr.238, Konstitūcija un Konvencija attiecībā uz to Pusēm, anulē un aizstāj Nairobi 1982.gadā noslēgto Starptautisko Elektrosakaru konvenciju.

240 3. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas 102.panta noteikumiem Savienības Ģenerālsekretārs reģistrē Konstitūciju un Konvenciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātā.

241 4. Šīs Konstitūcijas un Konvencijas oriģināls, kurš sastādīts angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā, tiek deponēts Savienības arhīvā. Ģenerālsekretārs nosūta visām parakstītājām Dalībvalstīm apliecinātu Konstitūcijas un Konvencijas kopiju pieprasītajā valodā.

242 5. Ja rodas neatbilstības starp Konstitūcijas un Konvencijas dažādu valodu variantiem, priekšroka dodama tekstam franču valodā.

PIELIKUMS

 

Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Konstitūcijā, Konvencijā un Administratīvajos noteikumos lietoto terminu definīcijas

 

1001 Savienības iepriekšminēto instrumentu nolūkā terminiem ir šādā nozīmē:

1001a Dalībvalsts: valsts, kura, piemērojot šīs konstitūcijas 2.pantu, ir Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības dalībvalsts.

1001b Sektora dalībnieks: tiesību subjekts vai organizācija, kas pilnvarota piedalīties Sektoru aktivitātēs saskaņā ar Konvencijas 19.pantu.

1002 Administrācija: Jebkurš valdības departaments vai dienests, kurš atbildīgs par saistību pildīšanu, kuras uzliek Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Konstitūcija, Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Konvencija un Administratīvie noteikumi.

1003 Kaitīgā

interference: Ietekme, kura apdraud radionavigācijas dienesta vai citu drošības dienestu darbu, vai arī nopietni vājina, kavē vai atkārtoti pārtrauc radiosakaru pakalpojumus, kuri tiek sniegti saskaņā ar Radio noteikumiem.

1004 Publiskā

korespondence: Jebkura telekomunikācija, kura birojiem un stacijām sakarā ar to publisko statusu jāpieņem pārraidīšanai.

1005 Delegācija: Delegātu un nepieciešamības gadījumā jebkuru pārstāvju, padomnieku, atašeju vai tulku kopums, kurus nosūtījusi viena Dalībvalsts.

Jebkurai Dalībvalstij ir tiesības veidot Delegāciju pēc saviem ieskatiem. Tā var iekļaut savas delegācijas sastāvā delegātu, padomnieku vai atašeju statusā personas, kuras pieder kādai saskaņā ar attiecīgajiem Konvencijas noteikumiem pilnvarotam tiesību subjektam vai organizācijai.

1006 Delegāts: Persona, kuru Savienības Dalībvalsts valdība nosūtījusi uz Pilnvaroto pārstāvju konferenci, vai arī persona, kura pārstāv Savienības Dalībvalsts valdību vai arī administrāciju Savienības konferencē vai sanāksmē.

1007 Ekspluatācijas

aģentūra: Jebkura persona, kompānija, korporācija vai valdības iestāde, kas izmanto starptautisko telekomunikāciju pakalpojumu veikšanai paredzētas iekārtas vai arī, sniedzot šādus pakalpojumus, spēj radīt kaitīgu interferenci.

1008 Atzīta ekspluatācijas

aģentūra: Jebkura ekspluatācijas aģentūra, kā tas definēts iepriekš, kas sniedz publiskās korespondences vai raidījumu pakalpojumus un kura pakļaujas tās Dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas aģentūras centrālais birojs, prasībām pildīt Konstitūcijas 6.pantā minētos noteikumus. Šīs prasības atzītai ekspluatācijas aģentūrai var izvirzīt arī Dalībvalsts, kura atļāvusi izveidot šādu aģentūru un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus tās teritorijā.

1009 Radiosakari: Telekomunikācija ar radio viļņu palīdzību.

1010 Raidīšanas

pakalpojums: Radiosakaru pakalpojums, kad raidījumi ir domāti tieši uztveršanai. Šie pakalpojumi ietver skaņas pārraidīšanu, televīzijas pārraides vai arī citus pārraidīšanas veidus.

1011 Starptautisks

telekomunikāciju

pakalpojums: Telekomunikāciju piedāvājums starp telekomunikāciju birojiem un stacijām, kuri atrodas vai pieder dažādām valstīm.

1012 Telekomunikācija: Jebkura zīmju, signālu, rakstveida ziņojumu, tēlu un skaņu pārraidīšana, emisija vai uztveršana ar vadu, radio, optisko vai citu elektromagnētisko sistēmu palīdzību.

1013 Telegramma: Rakstu darbs, kuru adresātam pārraida pa telegrāfu. Ja nav īpašu norāžu, šis termins ietver arī radio telegrammas.

1014 Valdības

telekomunikācijas: Telekomunikācijas, kuru nosūtītāji vai arī atbildētāji uz iepriekš minētajām telekomunikācijām ir:

1015 Privātās

telegrammas: Telegrammas, kuras neietilpst valdības un dienestu telegrammu kategorijās.

1016 Telegrāfija: Telekomunikācijas veids, kurā pārraidītā informācija, to saņemot, tiek uztverta grafiska dokumenta veidā; Atsevišķos gadījumos pārraidītā informācija var tikt izsniegta citā veidā vai arī var tikt uzkrāta vēlākai lietošanai.

Piezīme: Grafiskajā dokumentā ieraksta informāciju pastāvīgi, un tā var tikt uzkrāta un vēlāk lietota kā uzziņu materiāls; tā var būt rakstīta vai drukāta, vai fiksēta tēla veidā.

1017 Telefonija: Telekomunikācijas veids, kurš vispirms paredzēts informācijas apmaiņai sarunas formā.

STARPTAUTISKĀS TELEKOMUNIKĀCIJU SAVIENĪBAS KONVENCIJA

___________________________________

Ženēva, 1992.gada 22.decembris*

 

 

 

I SADAĻA

SAVIENĪBAS DARBĪBA

1.NODAĻA

1.pants

Pilnvaroto pārstāvju konference

1 1. (1) Pilnvaroto pārstāvju konference tiek sasaukta saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūcijas (turpmāk tekstā - Konstitūcija) 8.panta noteikumiem.

2 (2) Ja praktiski iespējams, Pilnvaroto pārstāvju konferences precīzu vietu un datumus nosaka iepriekšējā Pilnvaroto pārstāvju konference; ja tas netiek izdarīts, tad laiku un vietu nosaka Padome ar Dalībvalstu vairākuma piekrišanu.

3 2. (1) Nākamās Pilnvaroto pārstāvju konferences norises vietu un laiku vai arī vienu no tiem var mainīt:

4 a) ja vismaz viena ceturtdaļa no Dalībvalstīm katra atsevišķi ir izvirzījusi priekšlikumu par Ģenerālsekretāra maiņu; vai

5 b) pēc Padomes priekšlikuma.

6 (2) Visām šāda veida izmaiņām ir nepieciešama Dalībvalstu vairākuma piekrišana.

 

2.pants

Vēlēšanas un ar tām saistītie jautājumi

Padome

7 1. Izņemot gadījumus, kad vakances rodas turpmāk nr.10 – nr.12 minētajos apstākļos, Padomē ievēlētās Dalībvalstis paliek šajā statusā līdz jaunas Padomes ievēlēšanas datumam. Tām ir tiesības tikt ievēlētām vēlreiz.

8 2. (1) Ja starp divām Pilnvaroto pārstāvju konferencēm kāda vieta Padomē kļūst vakanta, to ieņem Dalībvalsts no reģiona, kurā ietilpst vietu atbrīvojusī Dalībvalsts, kura iepriekšējās vēlēšanās tika saņēmusi vislielāko balsu skaitu no neievēlētajām Dalībvalstīm.

9 (2) Ja jebkādu iemeslu dēļ kāda vakanta vieta nevar tikt aizpildīta saskaņā ar nr.8 noteikto procedūru, Padomes Priekšsēdētājs uzaicina pārējās attiecīgā reģiona valstis izvirzīt savas kandidatūras vēlēšanām viena mēneša laikā pēc šāda uzaicinājuma izdarīšanas. Pēc šī termiņa izbeigšanās Padomes Priekšsēdētājs uzaicina Dalībvalstis ievēlēt jaunu Padomes Dalībvalsti. Vēlēšanas notiek aizklāti sarakstes ceļā. Ievēlēšanai ir nepieciešams tas pats balsu vairākums, kāds norādīts augstāk. Jaunā Padomes Dalībvalsts pilda amata pienākumus līdz jaunas Padomes ievēlēšanai nākamajā lemttiesīgajā Pilnvaroto pārstāvju konferencē.

10 3. Vieta Padomē ir vakanta:

11 a) ja Padomē ievēlētās Dalībvalsts pārstāvis neierodas uz divām Padomes darba sesijām pēc kārtas;

12 b) ja Dalībvalsts izstājas no Padomes.

Vēlētās amatpersonas

13 1. Ģenerālsekretārs, Ģenerālsekretāra vietnieks un Biroju Direktori stājas pie sava amata pienākumu pildīšanas datumos, kurus nosaka Pilnvaroto pārstāvju konference to ievēlēšanas laikā, līdz datumiem, kurus nosaka nākamā Pilnvaroto pārstāvju konference. Amatpersonas var tikt atkārtoti ievēlētas tikai vienu reizi.

14 2. Ja atbrīvojas Ģenerālsekretāra amats, to ieņem Ģenerālsekretāra vietnieks līdz termiņam, ko nosaka nākošā Pilnvaroto pārstāvju konference. Ja Ģenerālsekretāra amatā stājas Ģenerālsekretāra vietnieks, tad ar šo datumu atbrīvojas Ģenerālsekretāra vietnieka amats. Šādā gadījumā piemērojami nr.15 noteikumi.

15 3. Ja Ģenerālsekretāra vietnieka amats atbrīvojas agrāk par 180 dienām pirms datuma, kurā paredzēts sasaukt nākamo Pilnvaroto pārstāvju konferenci, Padome nozīmē amatpersonu, kura pilda Ģenerālsekretāra vietnieka amata pienākumus atlikušajā laika posmā.

16 4. Ja Ģenerālsekretāra un Ģenerālsekretāra vietnieka amati atbrīvojas vienlaicīgi, Direktors, kurš ir visilgāk nostrādājis savā amatā, uzņemas Ģenerālsekretāra amata pienākumu pildīšanu uz laiku, kurš nepārsniedz 90 dienas. Padome ieceļ Ģenerālsekretāru un, ja vakance parādījusies agrāk par 180 dienām pirms datuma, kurā paredzēts sasaukt nākošo Pilnvaroto pārstāvju konferenci, arī Ģenerālsekretāra vietnieku. Amatpersona tiek iecelta uz termiņu, uz kuru ticis ievēlēts tās priekšgājējs.

17 5. Ja negaidīti atbrīvojas Direktora postenis, Ģenerālsekretārs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Direktora amata pienākumu pildīšanu, līdz Padome nākošās darba sesijas laikā vakances sakarā ieceļ jaunu Direktoru. Šādi iecelts Direktors pilda amata pienākumus līdz datumam, kuru nosaka nākošā Pilnvaroto pārstāvju konference.

18 6. Saskaņā ar Konstitūcijas 27.panta noteikumiem, Padome nodrošina Ģenerālsekretāra vai Ģenerālsekretāra vietnieka amatu vakanču aizpildīšanu situācijā, kura aprakstīta šī panta attiecīgajos punktos, darba sesijas laikā, ja tā notiek 90 dienu laikā pēc vakances parādīšanās, vai arī Priekšsēdētāja sasauktās sesijas laikā, kura notiek šajos noteikumos paredzētajos termiņos.

19 7. Jebkurš nostrādātā darba periods vēlētas amatpersonas amatā, pildot pienākumus saskaņā ar augstāk minētajiem nr.14–nr.18 noteikumiem, neietekmē iespēju tikt ievēlētam vai atkārtoti ievēlētam šādā amatā.

Radio lietu valdes locekļi

20 1. Radio lietu valdes locekļi stājas pie amata pienākumu pildīšanas datumos, kurus viņu ievēlēšanas laikā noteikusi Pilnvaroto pārstāvju konference, līdz datumiem, kurus nosaka nākamā Pilnvaroto pārstāvju konference. Radio lietu valdes locekļus drīkst ievēlēt atkārtoti tikai vienu reizi.

21 2. Gadījumā, ja laika posmā starp divām Pilnvaroto pārstāvju konferencēm, Valdes loceklis atkāpjas no amata vai nevar turpināt pildīt savus pienākumus, Ģenerālsekretārs, konsultējoties ar Radiosakaru biroja Direktoru, aicina Savienības Dalībvalsti, kura pārstāv attiecīgo reģionu, ieteikt kandidātus ievēlēšanai šajā amatā nākamās Padomes sesijas laikā.

Ja vakance parādās agrāk nekā 90 dienas pirms Padomes sesijas vai arī – pēc Padomes sesijas, kura notikusi pirms nākošās Pilnvaroto pārstāvju konferences, Savienības Dalībvalsts, kuras pārstāvis pirms tam ieņēmis šo amatu, pēc iespējas īsākā laikā, ne ilgāk kā 90 dienu laikā, ieceļ citu tās pilsoni šī amata pildīšanai līdz laikam, kad tajā stājas jaunais Padomes ievēlētais loceklis, vai arī līdz laikam, kad amata pienākumus sāk pildīt jaunie Valdes locekļi, kurus ievēlējusi nākamā Pilnvaroto pārstāvju konference Konvencijā noteiktā kārtībā. Aizvietotājiem ir tiesības piedalīties vēlēšanās attiecīgi Padomē un Pilnvaroto pārstāvju konferencē.

22 3. Ja Radio lietu valdes loceklis atkārtoti nav ieradies uz divām Valdes sēdēm pēc kārtas, uzskatāms, ka viņš nevar turpināt pildīt savus amata pienākumus. Pēc konsultēšanās ar Valdes priekšsēdētāju, kā arī ar to Valdes locekli un Savienības Dalībvalsti, uz kuru šī lieta attiecas, Ģenerālsekretārs paziņo par vakanci Valdē un rīkojas saskaņā ar Konvencijas nr.21 noteikumiem.

3.pants

Citas konferences un asamblejas

23 1. Saskaņā ar attiecīgajiem Konstitūcijas noteikumiem parasti laika posmā starp divām Pilnvaroto pārstāvju konferencēm tiek sasauktas Savienības pasaules konferences un asamblejas:

24 a) viena vai divas pasaules radiosakaru konferences;

25 b) viena pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja;

26 c) viena pasaules telekomunikāciju attīstības konference;

27 d) viena vai divas radiosakaru asamblejas.

28 2. Izņēmuma gadījumos laika posmā starp Pilnvaroto pārstāvju konferencēm:

29 izslēgts.

30 - var sasaukt vienu papildus pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleju.

31 3. Šīs darbības veic:

32 a) ar attiecīgu Pilnvaroto pārstāvju konferences lēmumu;

33 b) pēc iepriekšējās pasaules konferences vai attiecīgā Sektora asamblejas rekomendācijas, ja to apstiprinājusi Padome; radiosakaru asamblejas gadījumā tās rekomendācija ir jānodod nākamajai pasaules radiosakaru konferencei slēdziena izdarīšanai, kurš tiek nodots Padomei;

34 c) pēc vismaz vienas ceturtdaļas Dalībvalstu pieprasījuma, katrai atsevišķi iesniedzot savu pieprasījumu Ģenerālsekretāram; vai

35 d) pēc Padomes priekšlikuma.

36 4. Reģionālās radiosakaru konferences tiek sasauktas:

37 a) ar Pilnvaroto pārstāvju konferences lēmumu;

38 b) pēc iepriekšējas pasaules vai reģionālās radiosakaru konferences ierosinājuma, ja to apstiprināju si Padome;

39 c) pēc vismaz vienas ceturtdaļas vienam reģionam piederošo Dalībvalstu pieprasījuma, katrai atsevišķi iesniedzot savu pieprasījumu Ģenerālsekretāram; vai

40 d) pēc Padomes priekšlikuma.

41 5. (1) Pasaules vai reģionālas konferences vai Sektora asamblejas precīzu vietu un laiku var noteikt Pilnvaroto pārstāvju konference.

42 (2) Ja šāds lēmums nav ticis pieņemts, Padome nosaka pasaules konferences vai Sektora asamblejas precīzu vietu un datumus ar Dalībvalstu vairākuma piekrišanu; bet attiecībā uz reģionālu konferenci – ar vienam reģionam piederošu Dalībvalstu vairākuma piekrišanu; abos šajos gadījumos ir piemērojami nr.47 noteikumi.

43 6. (1) Konferences vai asamblejas norises vieta un laiks var tikt mainīti:

44 a) pēc vismaz vienas ceturtdaļas Dalībvalstu pieprasījuma pasaules konferences vai Sektora asamblejas gadījumā, vai pēc vismaz vienas ceturtdaļas attiecīgajam reģionam piederošo Dalībvalstu pieprasījuma reģionālās konferences gadījumā. Katras valsts pieprasījums atsevišķi jāadresē Ģenerālsekretāram, kurš šos pieprasījumus nodod Padomei apstiprināšanai; vai

45 b) pēc Padomes priekšlikuma.

46 (2) Nr.44 un nr.45 norādītajos gadījumos izmaiņas netiek galīgi apstiprinātas, kamēr tās nav pieņēmis Dalībvalstu vairākums pasaules konferences vai Sektora asamblejas gadījumā vai attiecīgam reģionam piederošo Dalībvalstu vairākums reģionālas konferences gadījumā, saskaņā ar nr.47 noteikumiem.

47 7. Konsultācijās, kuras minētas šīs Konvencijas nr.42, nr.46, nr.118, nr.123, nr.138, nr.302, nr.304, nr.305, nr.307 un nr.312, Dalībvalstis, kuras nav sniegušas atbildi Padomes noteiktajā termiņā, tiek uzskatītas par tādām, kuras nav piedalījušās konsultācijās, un tās netiek ņemtas vērā, nosakot vairākumu. Ja saņemto atbilžu skaits nepārsniedz vienu pusi no to Dalībvalstu skaita, kurām tika nosūtīts pieprasījums, jāveic tālākas konsultācijas, kuras rezultātiem ir izšķiroša nozīme, neatkarīgi no nodoto balsu skaita.

48 8. (1) Pasaules konferences starptautisko telekomunikāciju jautājumos notur pēc Pilnvaroto pārstāvju konferences lēmuma.

49 (2) Noteikumi par pasaules radiosakaru konferences sasaukšanu, dienas kārtības apstiprināšanu un piedalīšanos tajā attiecināmi arī uz pasaules konferencēm starptautisko telekomunikāciju jautājumos.

2. NODAĻA

4.pants

Padome

50 1. (1) Padomē pārstāvēto Dalībvalstu skaitu Padomē nosaka Pilnvaroto pārstāvju konference, kura notiek reizi četros gados.

50a (2) Šis skaits nedrīkst pārsniegt 25% no kopējā Dalībvalstu skaita.

51 2. (1) Padome katru gadu notur kārtējo sesiju Savienības mītnē.

52 (2) Šīs sesijas laikā tā izņēmuma kārtā var nolemt sasaukt papildus sesiju.

53 (3) Priekšsēdētājs papildus sesiju pēc Padomē ietilpstošo Dalībvalstu vairākuma pieprasījuma vai pēc Priekšsēdētāja iniciatīvas, ņemot vērā šīs Konvencijas nr.18 noteikumus, var sasaukt kārtējo sesiju starplaikā; parasti tā notiek Savienības galvenajā mītnē.

54 3. Lēmumus Padome pieņem tikai sesiju laikā. Izņēmuma kārtā sesijas laikā Padome var vienoties par to, ka kāds īpašs jautājums tiks izlemts sarakstes ceļā.

55 4. Katras kārtējās sēdes sākumā Padome no tajā pārstāvēto Dalībvalstu vidus ievēl Priekšsēdētāju un Priekšsēdētāja vietnieku, ņemot vērā rotācijas principu starp reģioniem. Tie pilda savus amata pienākumus līdz nākamās kārtējās sēdes atklāšanai, un tiem nav tiesību tikt pārvēlētiem. Priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā viņa pienākumus pilda Priekšsēdētāja vietnieks.

56 5. Personai, kuru Padomē ietilpstošā Dalībvalsts ir nozīmējusi darbam Padomē, ja vien tas iespējams, jābūt amatpersonai, kura strādā šīs valsts telekomunikāciju administrācijā vai atbild par to, un kvalificētai telekomunikāciju pakalpojumu jomā.

57 6. Savienība apmaksā tikai ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumus, kuri radušies katras Padomē ietilpstošas Dalībvalsts pārstāvim, pildot tā pienākumus Padomes sesijās.

58 7. Katras Padomē ietilpstošās Dalībvalsts pārstāvim ir tiesības novērotāja statusā apmeklēt visas Savienības Sektoru sanāksmes.

59 8. Ģenerālsekretārs veic arī Padomes sekretāra funkcijas.

60 9. Ģenerālsekretārs, Ģenerālsekretāra vietnieks un Biroju Direktori var piedalīties Padomes apspriedēs, nepiedaloties balsošanā. Neraugoties uz to, Padome var noturēt sanāksmes, kurās piedalās tikai tajā ietilpstošo Dalībvalstu pārstāvji.

60a 9bis. Dalībvalsts, kura nav Padomes Dalībvalsts, ar iepriekšēju paziņojumu Ģenerālsekretāram, var nosūtīt vienu novērotāju uz Padomes, tās komiteju un darba grupu sanāksmēm, sedzot izdevumus. Novērotājam nav tiesību balsot vai uzstāties sanāksmēs.

61 10. Padome katru gadu izskata Ģenerālsekretāra sagatavoto ziņojumu par Pilnvaroto pārstāvju konferencē pieņemtā stratēģiskā plāna īstenošanu un veic atbilstošas darbības.

62 11. Laikā starp divām Pilnvaroto pārstāvju konferencēm Padome pārrauga Savienības vadību un administrāciju. Tā:

63 (1) apstiprina un pārskata Savienības Personāla noteikumus un Finansiālos noteikumus, kā arī citus noteikumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas un specializēto aģentūru pieņemto pašreizējo vienoto sistēmu darba algu, pabalstu un pensiju piešķiršanā;

64 (2) nepieciešamības gadījumā piemēro:

65 a) pamatalgu skalas amatpersonām atbilstoši profesionālām un augstākajām kategorijām, izņemot algas ievēlētām amatpersonām, saskaņojot šo skalu ar jebkurām pamatalgu skalas izmaiņām, kuras pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija, atbilstošajām kopīgās sistēmas kategorijām;

66 b) pamatalgu skalas vadošajam personālam saskaņā ar likmju izmaiņām, kuras Apvienoto Nāciju Organizācija un specializētās aģentūras piemēro Savienības mītnē;

67 c) amatu atbilstību profesionālajām un augstākajām kategorijām, ieskaitot vēlētos amatus, piemērošanai Savienības mītnē saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas lēmumiem;

68 d) visam Savienības personālam domātos pabalstus saskaņā ar jebkurām izmaiņām vienotajā Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā;

69 (3) pieņem lēmumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu ģeogrāfisko pārstāvniecību un sieviešu pārstāvniecību Savienības personāla Profesionālajās un augstākajās kategorijās, un kontrolē šādu lēmumu izpildi;

70 (4) pieņem lēmumus par priekšlikumiem sakarā ar lielām organizatoriskām izmaiņām Savienības Ģenerālajā Sekretariātā un Sektoru Birojos saskaņā ar Statūtiem un Konvenciju, un kurus tai iesniedzis Ģenerālsekretārs pēc to apspriešanas Koordinācijas komitejā;

71 (5) izvērtē projektus un pieņem lēmumus attiecībā uz Savienības amatiem, kā arī personāla un cilvēku resursu attīstīšanas programmām, kuras paredzētas vairākiem gadiem; nosaka vadlīnijas Savienības personāla nodrošināšanai, ieskaitot arī jautājumus par personāla nodrošināšanas līmeņiem un struktūru, ņemot vērā Pilnvaroto pārstāvju konferences noteiktās vadlīnijas un attiecīgos Konstitūcijas 27.panta noteikumus;

72 (6) saskaņo iemaksas, kuras Savienība un tās personāls izdara vienotā Apvienoto Nāciju Organizācijas personāla Pensiju Fondā saskaņā ar Fonda noteikumiem un nolēmumiem; kā arī iztikas pabalstu apmērus, kurus piešķir Savienības personālam darba nespējas gadījumā un Labdarības fonda pabalstu saņēmējiem, balstoties uz šī fonda darbības praksi;

73 (7) izskata un apstiprina Savienības budžetu diviem gadiem, un izskata budžeta projektu nākamajam divu gadu laika periodam, ņemot vērā Pilnvaroto pārstāvju konferences lēmumus attiecībā uz Konstitūcijas nr.50 un finansu limitus, kurus noteikusi Pilnvaroto pārstāvju konference saskaņā ar Konstitūcijas nr.51; tā nodrošina maksimālu ekonomiju, taču ņem vērā savu pienākumu pret Savienību - sasniegt apmierinošus rezultātus, cik vien ātri iespējams. Pildot šo uzdevumu, Padomei ir jāņem vērā Koordinācijas komitejas viedoklis, kā tas izklāstīts nr.86 minētajā Ģenerālsekretāra pārskatā un šīs Konvencijas nr.101 minētajā finansiālajā operatīvajā ziņojumā;

74 (8) vienojas par Savienības rēķinu ikgadējo revīziju, kuru sagatavo Ģenerālsekretārs un apstiprina to, ja tas piemērots, iesniegšanai nākošajā Pilnvaroto pārstāvju konferencē;

75 (9) organizē Savienības konferenču un asambleju sasaukšanu un nodrošina attiecīgus rīkojumus Ģenerālajam Sekretariātam un Savienības Sektoriem attiecībā uz tehnisko un cita veida palīdzību, ko tie sniedz konferenču un sanāksmju sagatavošanā un organizēšanā, ar Dalībvalstu vairākuma piekrišanu pasaules konferences vai Sektora sanāksmes gadījumā vai ar attiecīgam reģionam piederošo Dalībvalstu vairākuma piekrišanu reģionālās konferences gadījumā;

76 (10) pieņem lēmumus saskaņā ar Konvencijas nr.28;

77 (11) lemj par to lēmumu īstenošanu, kuri pieņemti konferencēs un kuriem ir finansiālas saistības;

78 (12) Konstitūcijas, Konvencijas un Administratīvo noteikumu noteiktā apjomā veic citas darbības, kuras ir nepieciešamas Savienības veiksmīgai funkcionēšanai;

79 (13) ar Dalībvalstu vairākuma piekrišanu veic visus nepieciešamos pasākumus, lai provizoriski atrisinātu jautājumus, kuri nav noteikti Konstitūcijā, šajā Konvencijā, Administratīvajos noteikumos un to pielikumos un kurus nevar atstāt neatrisinātus līdz nākamajai lemttiesīgajai konferencei;

80 (14) ir atbildīga par darbības koordināciju ar visām Konstitūcijas 49.un 50.pantos minētajām starptautiskajām organizācijām un šajā sakarā Savienības vārdā slēdz pagaidu līgumus ar Konstitūcijas 50.pantā minētajām starptautiskajām organizācijām, kā arī ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, īstenojot Līgumu, kurš noslēgts starp Apvienoto Nāciju Organizāciju un Starptautisko Telekomunikāciju Savienību; šie pagaidu līgumi ir jāiesniedz Pilnvaroto pārstāvju konferencei saskaņā ar Konstitūcijas 8.panta attiecīgo noteikumu;

81 (15) cik vien ātri iespējams, pēc katras sesijas izsūta Dalībvalstīm kopsavilkuma ziņojumus par Padomes aktivitātēm, kā arī citus dokumentus, kurus tā uzskata par lietderīgiem;

82 (16) iesniedz Pilnvaroto pārstāvju konferencei ziņojumu par Savienības darbību laikā kopš pēdējās Pilnvaroto pārstāvju konferences, kā arī jebkuras nepieciešamās rekomendācijas.

3. NODAĻA

5.pants

Ģenerālais Sekretariāts

83 1. Ģenerālais Sekretariāts:

84 a) ir atbildīgs par Savienības resursu visaptverošu pārziņu; tas var uzticēt daļu resursu pārzināt Ģenerālsekretāra vietniekam un Biroju Direktoriem, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Koordinācijas komiteju;

85 b) koordinē Ģenerālā Sekretariāta un Savienības Sektoru aktivitātes, ņemot vērā Koordinācijas komitejas viedokli, ar mērķi nodrošināt Savienības resursu visefektīvāko un ekonomiskāko izmantošanu;

86 c) ar Koordinācijas komitejas palīdzību gatavo un iesniedz Padomei ziņojumu, kurā norādītas izmaiņas telekomunikāciju jomā laikā pēc pēdējās pilnvaroto pārstāvju konferences un kurš satur ierosinājumus attiecībā uz Savienības turpmāko politiku un stratēģiju, kā arī to finansiālās sekas;

86a cbis) koordinē Pilnvaroto pārstāvju konferences apstiprinātā stratēģiskā plāna izpildi un gatavo ikgadējo ziņojumu par šo izpildi, kuru iesniedz Padomei izskatīšanai;

87 d) organizē Ģenerālā sekretariāta darbu un ieceļ Sekretariāta personālu saskaņā ar Pilnvaroto pārstāvju konferences direktīvām un Padomes noteikumiem;

87a dbis) kā papildinājumu Padomē izskatāmajam stratēģiskajam plānam gatavo gada operatīvo plānu un finansu plānu par Ģenerālā sekretariāta personāla aktivitātēm;

88 e) uzņemas Savienības Sektoru Biroju administratīvo lietu kārtošanu un ieceļ to personālu, vadoties pēc attiecīgā Biroja Direktora ieteikuma, tomēr galīgo lēmumu darbā pieņemšanas vai atbrīvošanas jautājumos pieņem Ģenerālsekretārs;

89 f) informē Padomi par jebkuriem Apvienoto Nāciju Organizācijas un specializēto aģentūru pieņemtajiem lēmumiem, kuri ietekmē kopīgās sistēmas darbību, pabalstus un pensijas;

90 g) nodrošina jebkuru Padomes apstiprināto lēmumu izpildi;

91 h) nodrošina juridisko pakalpojumu sniegšanu Savienībai;

92 i) administratīvās vadības nolūkos pārrauga Savienības personālu ar mērķi nodrošināt personāla visefektīvāko izmantošanu un Savienības kopīgās nodarbinātības sistēmas nosacījumu piemērošanu. Personālam, kurš ir tieši pakļauts Biroja Direktoriem, jābūt pakļautam Ģenerālsekretāra administratīvajai kontrolei un jāstrādā pēc attiecīgo Direktoru norādījumiem, bet saskaņā ar Padomes dotajām administratīvajām vadlīnijām;

93 j) saskaņā ar visas Savienības interesēm un, konsultējoties ar attiecīgo Biroju Direktoriem, uz laiku pārceļ personāla personas no to amatiem citos amatos, lai veiksmīgi atrisinātu pārvaldes prasības;

94 k) saskaņojot darbību ar attiecīgā Biroja viedokli, veic nepieciešamos administratīvos un finansiālos pasākumus katra Sektora konferenču un sanāksmju organizēšanā;

95 l) ņemot vērā Sektora uzdevumus, nodrošina atbilstošu sekretariāta darbu Savienības konferenču sagatavošanā un pēc to norises;

96 m) sagatavo rekomendācijas saskaņā ar Konvencijas nr.342 noteikumiem delegāciju vadītāju pirmajai sanāksmei, ņemot vērā reģionālo konsultāciju rezultātus;

97 n) nodrošina Savienības konferenču sekretariātu, cik iespējams sadarbojoties ar valsts valdību, kurā notiek konference, kā arī nodrošina ar iekārtām un pakalpojumu sniegšanu Savienības sanāksmju vajadzībām, ja iespējams, sadarbojoties ar attiecīgo Direktoru un, ja nepieciešams, izmantojot Savienības personālu saskaņā ar nr.93 noteikumiem. Ja saņemts attiecīgs lūgums, Ģenerālsekretārs var nodrošināt ar sekretariātu arī citas sanāksmes telekomunikāciju jautājumos, pamatojoties uz vienošanos;

98 o) veic nepieciešamos pasākumus, lai savlaicīgi tiktu publicēti un izplatīti darba dokumenti, informatīvie biļeteni un citi dokumenti, un atskaites, ko sagatavojis Ģenerālais sekretariāts un Sektori, sazinoties ar Savienību, vai par kuru publicēšanu vēlēšanos izteikusi konference vai Padome. Šie pasākumi veicami pēc konsultācijām ar attiecīgo konferenci jautājumos par darba dokumentiem un citiem dokumentiem, kurus publicēt ir lūgušas konferences;

99 p) izmantojot rīcībā esošo informāciju un tādu informāciju, kuru var iegūt, ieskaitot arī no citām starptautiskajām organizācijām iegūstamo informāciju, periodiski publicē uz telekomunikācijām attiecīgu vispārīgo informāciju un dokumentāciju saturošu žurnālu;

100 q) pēc apspriešanās ar Koordinācijas komiteju un visu iespējamo līdzekļu ekonomijas pasākumu veikšanas, gatavo un iesniedz Padomei budžeta projektu diviem gadiem, kas ietver Savienības izdevumus, ņemot vērā Pilnvaroto pārstāvju konferences noteiktos finansiālos limitus. Šim projektam jāietver konsolidētais budžets, ieskaitot uz pašizmaksu balstītus triju Sektoru budžetus; budžetu gatavo saskaņā ar Ģenerālsekretāra noteiktajām budžeta vadlīnijām divos variantos. Viens variants paredz ieguldījuma vienības nulles pieaugumu, bet otrs – pieaugumu, kurš mazāks vai vienāds ar Pilnvaroto pārstāvju konferences noteikto limitu, pēc visiem atskaitījumiem rezerves kontā. Budžeta rezolūcija pēc tās apstiprināšanas Padomē tiek informācijas nolūkos izsūtīta visām Dalībvalstīm;

101 r) ar Koordinācijas komitejas līdzdalību sagatavo ikgadējo ziņojumu par finansu izmantošanu saskaņā ar Finansu noteikumiem, un iesniedz to Padomei. Rezumējošu finansu izmantošanas pārskatu un bilanci sagatavo un iesniedz izskatīšanai, un apstiprināšanai nākošajā Pilnvaroto pārstāvju konferencē;

102 s) ar Koordinācijas komitejas palīdzību gatavo ikgadējo ziņojumu par Savienības aktivitātēm, un tas pēc apstiprināšanas Padomē tiek nosūtīts visām Dalībvalstīm;

102a sbis) pārrauga Konstitūcijas nr.76a minētās īpašās vienošanās; šādas pārraudzības izdevumus sedz vienošanos parakstītāji tādā veidā, kāds ir saskaņots starp tiem un Ģenerālsekretāru;

103 t) veic citas Savienības sekretariāta funkcijas;

104 u) veic citas Padomes uzticētās funkcijas.

105 2. Ģenerālsekretārs un Ģenerālsekretāra vietnieks kā konsultanti var piedalīties Savienības konferencēs. Ģenerālsekretārs vai tā pārstāvis kā konsultants var piedalīties citās Savienības sēdēs.

 

4. NODAĻA

6.pants

Koordinācijas komiteja

106 1. (1) Koordinācijas komiteja palīdz un sniedz padomus Ģenerālsekretāram visos jautājumos, kuri noteikti Konstitūcijas 26.panta noteikumos un attiecīgos Konvencijas noteikumos.

107 (2) Komiteja ir atbildīga par koordinācijas nodrošināšanu ar visām Konstitūcijas 49. un 50.pantā noteiktajām starptautiskajām organizācijām, ciktāl tas attiecas uz Savienības pārstāvību šo organizāciju konferencēs.

108 (3) Komiteja izvērtē Savienības darbu un palīdz Ģenerālsekretāram sagatavot Konvencijas nr.86 noteikto pārskatu iesniegšanai Padomē.

109 2. Komiteja cenšas izdarīt slēdzienus vienbalsīgi. Ja netiek saņemts Komitejas vairākuma atbalsts, tās Priekšsēdētājs ārkārtas apstākļos var pieņemt lēmumus patstāvīgi, ja tas uzskata, ka attiecīgo jautājumu izlemšana ir steidzama un nevar tikt atlikta līdz Padomes nākamajai sesijai. Šādos gadījumos Priekšsēdētājam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Padomes Dalībvalstīm, norādot šādas darbības iemeslus, kā arī pievienojot visus pārējos rakstiskos viedokļus, kurus iesnieguši pārējie Komitejas locekļi. Ja, ņemot vērā šādus apstākļus, jautājums nav steidzams, taču svarīgs, tas ir jāiesniedz izskatīšanai Padomes nākamajā sesijā.

110 3. Komitejas Priekšsēdētājs vismaz reizi mēnesī sasauc Komitejas sēdi. Ja nepieciešams, Komitejas sēdi var sasaukt pēc divu tās locekļu lūguma.

111 4. Par Koordinācijas komitejas sēdi tiek sagatavots ziņojums, kuram jābūt pieejamam pēc Padomes locekļu lūguma.

5. NODAĻA

RADIOSAKARU SEKTORS

7.pants

Pasaules radiosakaru konference

112 1. Saskaņā ar Konstitūcijas nr.90 noteikumiem, pasaules radiosakaru konference tiek sasaukta, lai izlemtu specifiskus ar radiosakariem saistītus jautājumus. Pasaules radiosakaru konferencē izskatāmi jautājumi, kuri iekļauti tās dienas kārtībā, kura apstiprināta saskaņā ar šī panta attiecīgiem noteikumiem.

113 2. (1) Pasaules radiosakaru konferences darba kārtībā var tikt iekļauti šādi jautājumi:

114 a) Konstitūcijas 4.pantā noteikto Radio noteikumu daļēja vai izņēmuma gadījumos pilnīga pārskatīšana;

115 b) jebkurš cits pasaules mēroga jautājums, kurš ir konferences kompetencē;

116 c) jautājumi, kas saistīti ar instrukcijām Radio lietu valdei un Radiosakaru birojam attiecībā uz to darbību, kā arī to darbības pārskats;

117 d) to tēmu noteikšana, kuras jāizskata radiosakaru asamblejai un radiosakaru pētniecības grupām, kā arī to jautājumu noteikšana, kurus asambleja izskatīs sakarā ar nākamajām radiosakaru konferencēm.

118 (2) Šīs darba kārtības vispārējo saturu nosaka četrus līdz sešus gadus iepriekš, bet galīgo dienas kārtību nosaka Padome, vēlams, divus gadus pirms konferences, ar Dalībvalstu vairākuma piekrišanu, saskaņā ar Konvencijas nr.47 noteikumiem. Šie abi dienas kārtības varianti jāpieņem, balstoties uz pasaules radiosakaru konferences rekomendācijām, saskaņā ar šīs Konvencijas nr.126 noteikumiem.

119 (3) Darba kārtībā ietverami visi jautājumi, kurus norādījusi Pilnvaroto pārstāvju konference.

120 3. (1) Darba kārtībā var izdarīt grozījumus:

121 a) pēc vismaz vienas ceturtdaļas Dalībvalstu pieprasījuma. Šādus pieprasījumus katra valsts atsevišķi iesniedz Ģenerālsekretāram, kurš nodod tos Padomes apstiprināšanai; vai

122 b) pēc Padomes priekšlikuma.

123 (2) Pasaules radiosakaru konferences dienas kārtības piedāvātās izmaiņas netiek galīgi pieņemtas, kamēr tās nav apstiprinājis Dalībvalstu vairākums saskaņā ar šīs Konvencijas nr.47 noteikumiem.

124 4. Konferencei turklāt ir pienākums:

125 (1) izskatīt un apstiprināt Biroja Direktora ziņojumu par Sektora darbību kopš iepriekšējās konferences;

126 (2) sniegt Padomei rekomendāciju par jautājumiem, kuri iekļaujami nākošās konferences darba kārtībā, kā arī izteikt viedokli par darba kārtības jautājumiem, kas paredzēti radiosakaru konferenču vismaz četru gadu ciklam, pievienojot arī paredzamo izdevumu tāmi;

127 (3) iekļaut atbilstoši savos lēmumos instrukcijas un prasības Ģenerālsekretāram un Savienības Sektoriem.

128 5. Radiosakaru asamblejas vai atbilstošu pētniecisko grupu Priekšsēdētājam un Priekšsēdētāja vietniekam ir tiesības piedalīties asociētā pasaules radiosakaru konferencē.

8.pants

Radiosakaru asambleja

129 1. Radiosakaru asambleja darbojas ar un izdod rekomendācijas par jautājumiem, ko tā pieņēmusi saskaņā ar pašas Radiosakaru asamblejas procedūru vai kurus tai uzdevusi Pilnvaroto pārstāvju konference, jebkura cita konference, Padome vai Radio lietu valde.

130 2. Saskaņā ar nr.129 noteikumiem Radiosakaru asambleja:

131 (1) izskata pētniecības grupu ziņojumus, kuri sagatavoti saskaņā ar šīs Konvencijas nr.157, un apstiprina, izdara grozījumus vai noraida rekomendāciju projektus, kuri iekļauti šajos ziņojumos, kā arī izskata radiosakaru padomdevējas grupas ziņojumus, kuri sagatavoti saskaņā ar šīs Konvencijas nr.160h;

132 (2) ņemot vērā nepieciešamību līdz minimumam ierobežot Savienības fondu izmantošanu, apstiprina darba programmu, lai izvairītos no jau pastāvošajām problēmām un iespējamajām problēmām; kā arī nosaka problēmu prioritāti, neatliekamību, paredzamos izdevumus un termiņus, kuros nepieciešams šos pētījumus pabeigt;

133 (3) vadoties pēc darba programmas, kura apstiprināta saskaņā ar nr.132 noteikumiem, lemj par pētniecības grupu izveidošanas, saglabāšanas vai slēgšanas nepieciešamību un nosaka katrai no tām jautājumus, kurus nepieciešams izpētīt;

134 (4) iespēju robežās izveido jautājumu loku, kurš varētu interesēt jaunattīstības valstis, lai veicinātu to piedalīšanos izpētē;

135 (5) atbild uz pasaules radiosakaru konferences pieprasījumiem, sniedzot konsultācijas jautājumos, kuri ir tās kompetencē;

136 (6) sniedz ziņojumu nākamajai pasaules radiosakaru konferencei par progresu jautājumos, kuri var tikt iekļauti nākamo radiosakaru konferenču dienas kārtībā.

137 3. Radiosakaru asambleju vada persona, kuru nozīmējusi tās valsts, kurā notiek sanāksme, valdība vai, ja sanāksme notiek Savienības mītnē - asamblejas ievēlēta persona. Priekšsēdētājam palīdz Priekšsēdētāja vietnieks, kuru ievēl asambleja.

137a 4. Radiosakaru asambleja var nosūtīt noteiktus tās kompetencē ietilpstošus jautājumus radiosakaru padomdevējai grupai rekomendāciju izstrādāšanai.

9.pants

Reģionālās radiosakaru konferences

138 Reģionālo radiosakaru konferenču dienas kārtībā var tikt iekļauti tikai reģionāla rakstura radiosakaru jautājumi, tajā skaitā norādījumi Radio lietu valdei un Radiosakaru birojam par to pasākumiem attiecīgā reģiona sakarā, ar noteikumu, ka šādi norādījumi nav pretrunā ar pārējo reģionu interesēm. Konferencē drīkst apspriest tikai tās dienas kārtībā iekļautos jautājumus. Šīs Konvencijas nr.118 – nr.123 noteikumi attiecas uz reģionālajām radiosakaru konferencēm, taču ir spēkā tikai attiecīgā reģiona Dalībvalstīm.

10.pants

Radio lietu valde

139 izslēgts.

140 2. Papildus Konstitūcijas 14.pantā noteiktajiem pienākumiem, pēc vienas vai vairāku administrāciju prasības Valde izskata Radiosakaru biroja Direktora ziņojumus par izmeklēšanu sakarā ar kaitīgo interferenci, sniedzot rekomendācijas.

141 3. Valdes locekļi konsultantu statusā piedalās radiosakaru konferencēs un radiosakaru asamblejās. Valdes Priekšsēdētājam un Priekšsēdētāja vietniekam vai to nominētiem pārstāvjiem ir pienākums piedalīties konsultantu statusā Pilnvaroto pārstāvju konferencēs. Visos gadījumos Valdes locekļi, kuriem uzticēts šāds pienākums, nedrīkst piedalīties šajās konferencēs kā savu nacionālo delegāciju locekļi.

142 4. Savienība sedz tikai Valdes locekļu ceļojuma, eksistences nodrošināšanas un apdrošināšanas izdevumus, kas radušies pildot Savienības pienākumus.

143 5. Valde darbojas pēc šādiem principiem:

144 (1) Valdes locekļi no pašu vidus uz vienu gadu ievēl Priekšsēdētāju un Priekšsēdētāja vietnieku. Pēc šī termiņa beigām Priekšsēdētāja vietnieks kļūst par Priekšsēdētāju un Valde ievēl jaunu Priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja un Priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā Valde uz prombūtnes laiku ievēl pagaidu Priekšsēdētāju no tās locekļu vidus.

145 (2) Valde sanāk līdz četrām reizēm gadā. Sanāksmes parasti notiek Savienības mītnē, un, lai būtu kvorums, sēdē jāpiedalās vismaz divām trešdaļām tās locekļu. Valde var pildīt savus pienākumus, izmantojot mūsdienu sakaru līdzekļus.

146 (3) Valde cenšas pieņemt lēmumus vienbalsīgi; lēmums ir pieņemts tikai tad, ja par to nobalsojušas divas trešdaļas Valdes locekļu. Katram Valdes loceklim ir viena balss; balsošana uz pilnvaras pamata nav pieļaujama.

147 (4) Valde var veikt tādas iekšējās kārtības noteikumu izmaiņas, kādas tā uzskata par nepieciešamām un kuras ir saskaņā ar Konstitūcijas, Konvencijas un Radio noteikumu prasībām. Šādas izmaiņas tiek publicētas kā Valdes Procedūras noteikumu daļa.

11.pants

Radiosakaru pētniecības grupas

148 1. Radiosakaru pētniecības grupas izveido radiosakaru asambleja.

149 2. (1) Radiosakaru pētniecības grupas veic tādu jautājumu izpēti, kuri apstiprināti saskaņā ar radiosakaru asamblejas pieņemto procedūru, un gatavo rekomendāciju projektus, kuri tiek apstiprināti saskaņā ar šīs Konvencijas nr.246a – nr.247 noteikto procedūru.

149a (1bis) Radiosakaru pētniecības grupas veic arī tādu tēmu izpēti, kuras noteiktas pasaules radiosakaru konferenču rezolūcijās un rekomendācijās. Šādu pētījumu rezultāti tiek iekļauti rekomendācijās vai ziņojumos, kuri sagatavoti saskaņā ar nr.156 noteikumiem.

150 (2) Veicot augstāk minēto jautājumu un tēmu pētījumus, saskaņā ar nr.158 noteikumiem galvenā uzmanība ir jāpievērš:

151 a) radiofrekvenču spektra izmantošanai virszemes un kosmiskajos radiosakaros un ģeostacionāro satelītu un citu satelītu orbītu izmantošanai;

152 b) radio sistēmu raksturojumam un darbībai;

153 c) radio staciju ekspluatācijai;

154 d) briesmu un drošības jautājumu radiosakaru aspektiem.

155 (3) Šiem pētījumiem nav tieša sakara ar ekonomiskiem jautājumiem, tomēr, ja tas nepieciešams tehnisko vai ekspluatācijas alternatīvu salīdzināšanai, izskatāmi arī ekonomiskie aspekti.

156 3. Radiosakaru pētniecības grupas veic arī sagatavošanas pētījumus tehniskajos, ekspluatācijas un procedūras jautājumos, kuri paredzēti izskatīšanai pasaules un reģionālajās radiosakaru konferencēs un sagatavo attiecīgus ziņojumus saskaņā ar darba programmu, kuru pieņēmusi radiosakaru asambleja, vai arī izpildot Padomes norādījumus.

157 4. Katra pētnieciskā grupa sagatavo progresa ziņojumu radiosakaru asamblejai, pieņemtās rekomendācijas saskaņā ar nr.149 noteikto konsultāciju procedūru, kā arī izskatīšanai asamblejā izstrādā jaunu rekomendāciju projektus vai izdara grozījumus tajos.

158 5. Saskaņā ar Konstitūcijas nr.79 noteikumiem Radiosakaru sektors un Telekomunikāciju standartizācijas sektors nepārtraukti uzrauga konvencijas nr.151 – nr.154 un nr.193 noteikto uzdevumu pildīšanu attiecībā uz Telekomunikāciju standartizācijas sektoru nolūkā panākt kopīgu vienošanos par izmaiņām izstrādājamo jautājumu sadalē. Abi Sektori cieši sadarbojas un pieņem procedūru, kura ļauj operatīvi un efektīvi veikt šādas pārbaudes un panākt vienošanos. Ja šāda vienošanās netiek panākta, jautājumu ar Padomes starpniecību var nodot izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Pilnvaroto pārstāvju konferencē.

159 6. Radiosakaru pētniecības grupas īpašu uzmanību pievērš tādu jautājumu izpētei un rekomendāciju formulēšanai, kuri gan reģionālajā, gan starptautiskajā līmenī tieši saistīti ar telekomunikāciju izveidošanu, attīstīšanu un uzlabošanu jaunattīstības valstīs. Radiosakaru pētniecības grupas pievēršas arī nacionālo, reģionālo un citu starptautisko organizāciju darbam, kuras saistītas ar radiosakariem un sadarbojas ar tām, ņemot vērā nepieciešamību saglabāt Savienības vadošo statusu telekomunikāciju jomā.

160 7. L ai veicinātu Radiosakaru sektora darbības novērtējumu, veicami pasākumi ar mērķi sekmēt sadarbību un darbības koordinēšanu ar citām ar radiosakariem saistītām organizācijām un ar Telekomunikāciju standartizācijas un Telekomunikāciju attīstības sektoriem. Radiosakaru asambleja nosaka veicamo pasākumu īpašos uzdevumus, dalības nosacījumus un Procedūras noteikumus.

11a. pants

Radiosakaru padomdevēja grupa

160a 1. Radiosakaru padomdevēja grupa ir atvērta Dalībvalstu administrāciju pārstāvjiem, Sektoru Dalībnieku pārstāvjiem un pētījumu grupu vadītājiem, un rīkojas ar Direktora starpniecību.

160b 2. Radiosakaru padomdevēja grupa:

160c (1) izskata prioritātes, programmas, darbību, finansu jautājumus un stratēģiju attiecībā uz radiosakaru asamblejām, pētniecības grupām un radiosakaru konferenču sagatavošanu, kā arī jebkurus konkrētus jautājumus saskaņā ar Savienības konferenču, radiosakaru asamblejas vai Padomes norādījumiem;

160d (2) izskata šīs Konvencijas nr.132 ietvaros pieņemtās darba programmas izpildes gaitu;

160e (3) izstrādā vadlīnijas pētījumu grupu darbam;

160f (4) cita starpā, rekomendē pasākumus, lai veicinātu sadarbību un darba koordināciju ar citām standartu institūcijām, ar Telekomunikāciju standartizācijas sektoru, Telekomunikāciju attīstības sektoru un Ģenerālo sekretariātu;

160g (5) apstiprina savas darba procedūras, kas atbilst radiosakaru asamblejas pieņemtajām procedūrām;

160h (6) gatavo pārskatu Radiosakaru biroja Direktoram, sniedzot ziņojumu par pasākumiem attiecībā uz augšminētajiem jautājumiem;

12.pants

Radiosakaru birojs

161 1. Radiosakaru sektora darbu organizē un koordinē Radiosakaru biroja Direktors. Birojs pilda Radio noteikumos noteiktos pienākumus.

162 2. Direktors:

163 (1) attiecībā uz radiosakaru konferencēm:

164 a) koordinē pētniecības grupu un Biroja sagatavošanas darbu, sniedz ziņojumus Dalībvalstīm un Sektoru Dalībniekiem par šī sagatavošanas darba rezultātiem, saņem to komentārus un iesniedz konferencei konsolidētu pārskatu, kurš var saturēt normatīva rakstura priekšlikumus;

165 b) konsultanta statusā piedalās radiosakaru asambleju un pētniecības grupu apspriedēs. Veic visus sagatavošanas darbus attiecībā uz radiosakaru konferenču un Radiosakaru sektora sanāksmēm saskaņā ar Konvencijas nr.94 noteikumiem, konsultējoties ar Ģenerālo sekretariātu un atbilstoši ar citiem Savienības Sektoriem, ņemot vērā Padomes direktīvas;

166 c) sniedz palīdzību jaunattīstības valstīm, gatavojoties radiosakaru konferencēm.

167 (2) attiecībā uz Radio lietu valdi:

168 a) sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Radio lietu valdē Procedūras noteikumus. Tajos starp citiem jautājumiem, iekļaujot informāciju, kas nepieciešama Radio noteikumu pareizai piemērošanai;

169 b) izsūta visām Dalībvalstīm Valdes procedūras noteikumus un saņem no administrācijām komentārus attiecībā uz tiem;

170 c) apstrādā informāciju, kas saņemta no administrācijām par Radio noteikumu normu un reģionālo līgumu piemērošanu, publicēšanai piemērotā formā;

171 d) piemēro Valdes apstiprinātos Procedūras noteikumus, sagatavo un publicē uz šiem noteikumiem balstītos konferenču secinājumus, iesniedz Valdei iegūto secinājumu pārskatus, ko pieprasījusi administrācija un, ja situāciju nevar atrisināt, piemērojot Procedūras noteikumus;

172 e) saskaņā ar Radio noteikumiem veic regulāru frekvenču asignējumu uzskaiti un reģistrāciju un, kur tas nepieciešams, sniedz ar to saistīto orbitālo raksturojumu; kā arī regulāri izdara nepieciešamos grozījumus Galvenajā Starptautisko Frekvenču Reģistrā pārskata žurnāla ierakstus, nepieciešamības gadījumā labo vai svītro tos ierakstus, kuri neatbilst patiesajai frekvenču izmantošanai, iepriekš vienojoties ar šajā jautājumā iesaistīto administrāciju;

173 f) pēc vienas vai vairāku ieinteresēto administrāciju lūguma piedalās kaitīgās interferences lietu atrisināšanā, un tur, kur tas nepieciešams, veic izmeklēšanu un sagatavo izskatīšanai Valdē ziņojumu, kurā dots rekomendāciju projekts attiecīgajām administrācijām;

174 g) veic Valdes izpilddirektora pienākumus;

175 (3) koordinē radiosakaru pētniecības grupu darbu un veic pasākumus, lai organizētu šo darbu;

175a (3bis) nodrošina nepieciešamo atbalstu radiosakaru padomdevējai grupai un katru gadu sniedz ziņojumu Dalībvalstīm un Sektora Dalībniekiem, kā arī Padomei par padomdevējas grupas darba rezultātiem;

175b (3ter) veic praktiskus pasākumus, lai atvieglotu jaunattīstības valstīm piedalīšanos radiosakaru pētniecības grupu darbā.

176 (4) pilda šādus pienākumus:

177 a) veic pētījumus, lai sniegtu padomus attiecībā uz praktiski maksimālā radiokanālu skaita izmantošanu tajās spektra daļās, kurās var rasties kaitīga interference, kā arī attiecībā uz ģeostacionāro satelītu un citu satelītu orbītu vienlīdzīgu, efektīvu un ekonomisku izmantošanu, ņemot vērā to Dalībvalstu vajadzības, kurām nepieciešama palīdzība, jaunattīstības valstu īpašās vajadzības, kā arī valstu īpašo ģeogrāfisko stāvokli;

178 b) veic datu apmaiņu ar Dalībvalstīm un Sektora Dalībniekiem mašīnlasāmā un citās formās, gatavo un aktualizē visus Radiosakaru sektora dokumentus un datu bāzes, un kopā ar Ģenerālsekretāru organizē šo dokumentu attiecīgu publicēšanu Savienības darba valodās saskaņā ar Konstitūcijas nr.172;

179 c) saglabā būtiskākos dokumentus, kuri varētu tikt pieprasīti;

180 d) iesniedz pasaules radiosakaru konferencei ziņojumu par Radiosakaru sektora darbību laika posmā pēc iepriekšējās konferences; ja pasaules radiosakaru konference nav ieplānota, ziņojums par Sektora darbību divu pēdējo gadu laikā pēc iepriekšējās konferences ir jāiesniedz Padomei un informatīvos nolūkos arī Dalībvalstīm un Sektora Dalībniekiem;

181 e) sagatavo sabalansētu budžeta tāmi, kura atbilstu Radiosakaru sektora vajadzībām, un nosūta to Ģenerālsekretāram, lai to tālāk izskatītu Koordinācijas komiteja un iekļautu Savienības budžetā;

181a f) gatavo gada operatīvo plānu un finansu plānu par pasākumiem, kurus jāveic Birojam Sektora darbības atbalstam kopumā, un šos plānus izskata radiosakaru padomdevēja grupa saskaņā ar šīs Konvencijas 11a.pantu un iesniedz Padomei.

182 3. Direktors izvēlas Biroja tehnisko un administratīvo personālu, iekļaujoties budžeta ietvaros, kuru ir apstiprinājusi Padome. Tehnisko un administratīvo personālu ieceļ Ģenerālsekretārs, vienojoties ar Direktoru. Galīgo lēmumu par iecelšanu amatā vai atbrīvošanu pieņem Ģenerālsekretārs.

183 4. Direktors nodrošina Telekomunikāciju attīstības sektoru ar nepieciešamo tehnisko atbalstu Konstitūcijā un Konvencijā paredzētajā apmērā.

 

6. NODAĻA

TELEKOMUNIKĀCIJU STANDARTIZĀCIJAS SEKTORS

13.pants

Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja

184 1. Saskaņā ar Konstitūcijas nr.104, pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja ir jāsasauc, lai izskatītu ar telekomunikāciju standartizāciju saistītus jautājumus.

185 2. Jautājumiem, kuri tiek izskatīti pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejā un kuros tiek sniegtas rekomendācijas, jābūt pieņemtiem saskaņā ar asamblejas procedūrām vai kurus tās izskatīšanai ir nodevusi Pilnvaroto pārstāvju konference, jebkāda cita konference vai Padome.

186 3. Atbilstoši Konstitūcijas nr.104 asambleja:

187 a) izskata pētniecības grupu ziņojumus, kuri sagatavoti saskaņā ar šīs Konvencijas nr.194, un apstiprina, groza vai noraida rekomendāciju projektus, kuri iekļauti šajos ziņojumos, kā arī izskata telekomunikāciju standartizācijas padomdevējas grupas ziņojumus saskaņā ar šīs Konvencijas nr.197i un nr.197k;

188 b) ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas ierobežot Savienības fondu izmantošanu, apstiprina darba programmu, lai izvairītos no pastāvošajām problēmām un iespējamām problēmām; kā arī nosaka šo problēmu pētīšanas prioritāti, neatliekamību, paredzamos izdevumus un termiņus, kuros šie pētījumi pabeidzami;

189 c) saskaņā ar nr.188 noteikto darba programmu, lemj par nepieciešamību izveidot, saglabāt vai slēgt pētnieciskās grupas un nosaka pētāmo jautājumu;

190 d) grupē, cik vien tas ir praktiski iespējams, jautājumus, kuri interesē jaunattīstības valstis, lai atvieglotu to piedalīšanos šādos pētījumos;

191 e) izvērtē un apstiprina Direktora ziņojumu par Sektora darbu kopš iepriekšējās konferences.

191a 4. Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja var nodot tās kompetencē ietilpstošus jautājumus telekomunikāciju standartizācijas padomdevējai grupai, norādot uz nepieciešamo rīcību šo jautājumu sakarā.

191b 5. Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleju vada persona, kuru iecēlusi tās valsts valdība, kurā šī asambleja notiek, vai, ja asambleja notiek Savienības galvenajā mītnē - persona, kuru ir ievēlējusi asambleja. Asamblejas vadītājam palīdzību sniedz tā vietnieki, kurus ievēlējusi asambleja.

14.pants

Telekomunikāciju standartizācijas pētniecības grupas

192 1. (1) Telekomunikāciju standartizācijas pētniecības grupas veic tādu jautājumu izpēti, kuri apstiprināti saskaņā ar pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejas pieņemto procedūru, un gatavo rekomendāciju projektus, kuri tiek apstiprināti saskaņā ar šīs Konvencijas nr.246a – nr.247 noteikto procedūru.

193 (2) Pētnieciskās grupas saskaņā ar nr.195 noteikumiem veic tehnisko, ekspluatācijas un tarifikācijas jautājumu izpēti un sagatavo rekomendācijas nolūkā standartizēt telekomunikācijas pasaules līmenī, iekļaujot rekomendācijas par radio sistēmu savstarpējo saistību sabiedriskajā telekomunikāciju tīklā un pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu šo saistību. Tehniskos un ekspluatācijas jautājumus, kas saistīti ar radio komunikācijām un noteikti Konvencijas nr.151–154, risina Radiosakaru sektors.

194 (3) Katra pētniecības grupa gatavo pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejai ziņojumu, kurā norādīta darbu izpildes gaita, ietvertas rekomendācijas, kuras pieņemtas saskaņā ar nr.192 noteikto konsultāciju procedūru, kā arī jebkuru jaunu vai pārskatītu rekomendāciju projekti asamblejas izskatīšanai.

195 2. Saskaņā ar Konstitūcijas nr.105, Konvencijas nr.193 noteiktajiem uzdevumiem un Konvencijas nr.151–154 noteiktajiem uzdevumiem, kas attiecas uz Radiosakaru sektoru, lai panāktu kopīgu vienošanos par izmaiņām pētāmo jautājumu sadalē, Telekomunikāciju standartizācijas sektorā un Radiosakaru sektorā, abiem sektoriem ir cieši jāsadarbojas, pieņemot procedūru, saskaņā ar kuru varētu realizēt pārraudzību un īsā laikā efektīvi panākt vienošanos. Ja vienošanās netiek panākta, jautājums lēmuma pieņemšanai ar Padomes starpniecību iesniedzama Pilnvaroto pārstāvju konferencei.

196 3. Veicot pētījumus, telekomunikāciju standartizācijas pētniecības grupas pievērš uzmanību tādu jautājumu izpētei un tādu rekomendāciju formulēšanai, kuras saistītas ar telekomunikāciju izveidošanu, attīstīšanu un uzlabošanu jaunattīstības valstīs gan reģionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Pildot savas funkcijas, pētnieciskās grupas pievērš uzmanību nacionālo, reģionālo un citu starptautisko standartizācijas organizāciju darbam un sadarbojas ar tām, tomēr saglabājot Savienības vadošo stāvokli pasaules standartizācijas jomā.

197 4. Lai atvieglotu Telekomunikāciju standartizācijas sektora darba pārskatāmību, jāveic pasākumi, lai sekmētu sadarbību un darbības koordināciju ar citām telekomunikāciju standartizācijā ieinteresētām organizācijām, kā arī ar Radiosakaru sektoru un Telekomunikāciju attīstības sektoru. Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja nosaka konkrētos pienākumus, līdzdalības noteikumus un procedūras noteikumus attiecībā uz šiem pasākumiem.

14a. pants

Telekomunikāciju standartizācijas padomdevēja grupa

197a 1. Telekomunikāciju standartizācijas padomdevēja grupa ir atvērta Dalībvalstu administrāciju pārstāvjiem, Sektora Dalībnieku pārstāvjiem un pētniecības grupu vadītājiem.

197b 2. Telekomunikāciju standartizācijas padomdevēja grupa:

197c (1) izskata prioritātes, programmas, darbību, finansu jautājumus un stratēģiju, kas attiecas uz Telekomunikāciju standartizācijas sektoru;

197d (2) izskata šīs Konvencijas nr.188 ietvaros pieņemtās darba programmas izpildes gaitu;

197e (3) izstrādā vadlīnijas pētījumu grupu darbam;

197f (4) cita starpā, rekomendē pasākumus, lai veicinātu sadarbību un darba koordināciju ar citām attiecīgām institūcijām, ar Radiosakaru sektoru, Telekomunikāciju attīstības sektoru un Ģenerālo Sekretariātu;

197g (5) apstiprina sava darba procedūras, kas atbilst pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejas pieņemtajām procedūrām;

197h (6) gatavo pārskatu Telekomunikāciju standartizācijas biroja Direktoram, sniedzot ziņojumu par pasākumiem attiecībā uz augšminētajiem jautājumiem;

197i (7) gatavo ziņojumu pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejai par jautājumiem, kuri tai deleģēti saskaņā ar nr.191a, un nodod to Direktoram iesniegšanai asamblejai.

15. pants

Telekomunikāciju standartizācijas birojs

198 1. Telekomunikāciju standartizācijas sektora darbu organizē un koordinē Telekomunikāciju standartizācijas biroja Direktors.

199 2. Direktors:

200 a) katru gadu aktualizē pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejas darba programmu, apspriežoties ar telekomunikāciju standartizācijas pētījumu grupu vadītājiem;

201 b) ar padomdevēja tiesībām piedalās pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleju un telekomunikāciju standartizācijas pētniecības grupu darbā. Direktors veic visus nepieciešamos sagatavošanas darbus Telekomunikāciju standartizācijas sektora asamblejām un sanāksmēm, konsultējoties ar Ģenerālo Sekretariātu atbilstoši šīs Konvencijas nr.94 noteikumiem, kā arī, ja nepieciešams, ar pārējiem Savienības Sektoriem, un ņemot vērā Padomes direktīvas attiecībā uz šādu sagatavošanas darbu;

202 c) apstrādā no administrācijām saņemto informāciju, kura attiecas uz Starptautisko Telekomunikāciju noteikumu attiecīgo prasību vai pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejas lēmumu izpildi, un sagatavo to, ja nepieciešams, publicēšanai piemērotā veidā;

203 d) veic datu apmaiņu ar Dalībvalstīm un Sektora Dalībniekiem mašīnlasāmā un citās formās, gatavo un aktualizē visus Telekomunikāciju standartizācijas sektora dokumentus un datu bāzes, un kopā ar Ģenerālsekretāru organizē šo dokumentu attiecīgu publicēšanu Savienības darba valodās saskaņā ar Konstitūcijas nr.172;

204 e) iesniedz pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejai ziņojumu par Sektora darbību laika posmā pēc iepriekšējās asamblejas; ja otra asambleja netiek sasaukta, Direktors iesniedz ziņojumu par Sektora darbību divu pēdējo gadu laikā pēc iepriekšējās asamblejas Padomei un arī Dalībvalstīm, un Sektora Dalībniekiem;

205 f) sagatavo sabalansētu budžeta tāmi Telekomunikāciju standartizācijas sektora vajadzībām un nosūta to Ģenerālsekretāram izskatīšanai Koordinācijas komitejā un iekļaušanai Savienības budžetā;

205a g) gatavo gada operatīvo plānu un finansu plānu par pasākumiem, kuri jāveic Birojam Sektora darbības atbalstam kopumā, un šos plānus izskata un iesniedz Padomei telekomunikāciju standartizācijas padomdevēja grupa;

205b h) nodrošina nepieciešamo atbalstu telekomunikāciju standartizācijas padomdevējai grupai un katru gadu sniedz ziņojumu Dalībvalstīm un Sektora Dalībniekiem, kā arī Padomei par padomdevējas grupas darba rezultātiem;

205c i) sniedz palīdzību jaunattīstības valstīm to sagatavošanās darbā pirms pasaules standartizācijas asamblejām šīm valstīm attiecīgi prioritāros jautājumos.

206 3. Direktors izvēlas tehnisko un administratīvo Telekomunikāciju standartizācijas biroja personālu Padomes apstiprinātā budžeta ietvaros. Tehnisko un administratīvo personālu ieceļ Ģenerālsekretārs, iepriekš vienojoties ar Direktoru. Galīgo lēmumu par darbā pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba pieņem Ģenerālsekretārs.

207 4. Ja tas nepieciešams, Direktors nodrošina tehnisko palīdzību Telekomunikāciju attīstības sektoram Konstitūcijas un Konvencijas noteikumu ietvaros.

 

7. NODAĻA

TELEKOMUNIKĀCIJU ATTĪSTĪBAS SEKTORS

16.pants

Telekomunikāciju attīstības konferences

208 1. Saskaņā ar Konstitūcijas nr.188 telekomunikāciju attīstības konferences veic šādas funkcijas:

209 a) pasaules telekomunikāciju attīstības konferences nosaka darba programmas un vadlīnijas, lai definētu telekomunikāciju attīstības jautājumus un prioritātes un nodrošinātu Telekomunikāciju attīstības sektora darba programmu virzību un vadību. Nepieciešamības gadījumā izveidojamas pētniecības grupas;

210 b) reģionālās telekomunikāciju attīstības konferences sniedz padomus Telekomunikāciju attīstības birojam jautājumos par attiecīgā reģiona raksturojumu un īpašajām prasībām telekomunikāciju jomā, kā arī sniedz rekomendācijas pasaules telekomunikāciju attīstības konferencēm;

211 c) telekomunikāciju attīstības konferences nosaka mērķi un stratēģiju sabalansētai telekomunikāciju attīstībai pasaules un reģionālajā mērogā, īpaši pievēršoties jaunattīstības valstu telekomunikāciju tīklu un pakalpojumu paplašināšanai un modernizēšanai, kā arī šiem mērķiem nepieciešamo resursu mobilizācijai;

Konferences tiek organizētas kā forums, kurā tiek pētīti politiskie, organizatoriskie, ekspluatācijas, noteikumu izstrādāšanas, tehniskie un finansiālie jautājumi un ar tiem saistītās problēmas, to skaitā arī jaunu fondu avotu noteikšana un ieviešana;

212 d) pasaules un reģionālās telekomunikāciju attīstības konferences kompetences robežās izskata iesniegtos ziņojumus un izvērtē Sektora darbību; konferences var izskatīt arī telekomunikāciju attīstības jautājumus, kuri attiecas uz citu Savienības Sektoru darbību.

213 2. Telekomunikāciju attīstības konferenču darba kārtības projektu sagatavo Telekomunikāciju attīstības biroja Direktors, un Ģenerālsekretārs iesniedz šo projektu Padomei apstiprināšanai, kam jānotiek ar Dalībvalstu vairākuma atbalstu pasaules konferences gadījumā, vai ar attiecīgam reģionam piederošo Dalībvalstu vairākuma atbalstu reģionālas konferences gadījumā, saskaņā ar šīs Konvencijas nr.47 noteikumiem.

213a 3. Pasaules telekomunikāciju attīstības konference var nosūtīt noteiktus tās kompetencē ietilpstošus jautājumus telekomunikāciju attīstības padomdevējai grupai rekomendāciju izstrādāšanai.

17.pants

Telekomunikāciju attīstības pētniecības grupas

214 1. Telekomunikāciju attīstības pētniecības grupas nodarbojas ar īpašiem telekomunikāciju jautājumiem, kuri atbilst jaunattīstības valstu kopīgajām interesēm, ieskaitot jautājumus, kuri noteikti nr.211. Šo pētniecības grupu skaits ir ierobežots un tās tiek izveidotas uz laiku, ņemot vērā fondu pieejamību. Tiek īpaši noteikti jautājumu izskatīšanas termiņi un problēmu prioritāte, vadoties no jaunattīstības valstu interesēm.

215 2. Saskaņā ar Konstitūcijas nr.119 noteikumiem Radiosakaru, Telekomunikāciju standartizācijas un Telekomunikāciju attīstības sektori nepārtraukti pārrauga pētāmo jautājumu, lai nodrošinātu pētījumu sadali, uzlabotu koordināciju. Sektori vienojas par procedūru, kā pārraudzība veicama un kā efektīvi un vajadzīgā laikā panākama vienošanās.

215a 3. Katra telekomunikāciju attīstības pētniecības grupa gatavo pasaules telekomunikāciju attīstības konferencei pārskatu, kurā norādīta darbu izpildes gaita un jebkuru jaunu vai pārskatītu rekomendāciju projekti konferences izskatīšanai.

215b 4. Telekomunikāciju attīstības pētniecības grupas pēta jautājumus un gatavo rekomendāciju projektus, kuri tiek apstiprināti saskaņā ar šīs Konvencijas nr.246a – nr.247 noteiktajām procedūrām.

 

17a. pants

Telekomunikāciju attīstības padomdevēja grupa

215c 1. Telekomunikāciju attīstības padomdevēja grupa ir atvērta Dalībvalstu administrāciju pārstāvjiem, Sektora Dalībnieku pārstāvjiem un pētniecības grupu vadītājiem un to vietniekiem.

215d 2. Telekomunikāciju attīstības padomdevēja grupa:

215e (1) izskata prioritātes, programmas, darbību, finansu jautājumus un stratēģiju, kas attiecas uz Telekomunikāciju attīstības sektoru;

215f (2) izskata šīs Konvencijas nr.209 ietvaros pieņemtās darba programmas izpildes gaitu;

215g (3) izstrādā vadlīnijas pētniecības grupu darbam;

215h (4) cita starpā, rekomendē pasākumus, lai veicinātu sadarbību un darba koordināciju ar Radiosakaru sektoru, Telekomunikāciju standartizācijas sektoru un Ģenerālo Sekretariātu, kā arī ar citām attiecīgām attīstības un finansu institūcijām;

215i (5) apstiprina sava darba procedūras, kas atbilst pasaules telekomunikāciju attīstības konferences pieņemtajām procedūrām;

215j (6) gatavo pārskatu Telekomunikāciju attīstības biroja Direktoram, sniedzot ziņojumu par pasākumiem attiecībā uz augšminētajiem jautājumiem.

215k 3. Direktors var uzaicināt divpusējās sadarbības un attīstības palīdzības aģentūru un daudzpusēju attīstības institūciju pārstāvjus piedalīties padomdevējas grupas sēdēs.

18.pants

Telekomunikāciju attīstības birojs

216 1. Telekomunikāciju attīstības biroja Direktors organizē un koordinē Telekomunikāciju attīstības sektora darbu.

217 2. Direktors:

218 a) konsultanta statusā piedalās telekomunikāciju attīstības konferenču un telekomunikāciju attīstības pētniecības grupu apspriedēs. Direktors veic visus nepieciešamos sagatavošanas darbus Telekomunikāciju attīstības sektora konferencēm un sanāksmēm saskaņā ar Konvencijas nr.94 noteikumiem, konsultējoties ar Ģenerālo sekretariātu un nepieciešamības gadījumā ar citiem Savienības Sektoriem, ievērojot Padomes direktīvas;

219 b) apstrādā informāciju, kura saņemta no administrācijām par Pilnvaroto pārstāvju konferences un telekomunikāciju attīstības konferenču attiecīgo rezolūciju un lēmumu piemērošanu, un sagatavo to publicēšanai;

220 c) organizē informācijas apmaiņu ar Dalībvalstīm, izdara grozījumus saskaņā ar jauninājumiem Telekomunikāciju attīstības sektora dokumentos un datu bāzēs un saskaņā ar Konstitūcijas nr.172 noteikumiem vienojas ar Ģenerālsekretāru par to publicēšanu visās Savienības darba valodās;

221 d) sadarbībā ar Ģenerālo Sekretariātu un citiem Savienības Sektoriem apkopo un sagatavo publicēšanai gan tehniska, gan administratīva rakstura informāciju, kura varētu būt noderīga jaunattīstības valstīm, lai palīdzētu tām uzlabot to telekomunikāciju tīklu, vēršot uzmanību uz Apvienoto Nāciju Organizācijas piedāvātajām starptautiskajām programmām;

222 e) iesniedz pasaules telekomunikāciju attīstības konferencei pārskatu par Sektora darbību laika posmā pēc iepriekšējās asamblejas; pārskatu par Sektora darbību divu pēdējo gadu laikā pēc iepriekšējās konferences Direktors iesniedz Padomei, kā arī Dalībvalstīm un Sektora Dalībniekiem;

223 f) gatavo uz izmaksām balstītu budžeta tāmi par Telekomunikāciju attīstības sektora vajadzībām un nodod to Ģenerālsekretāram izskatīšanai Koordinācijas komitejā un iekļaušanai Savienības budžetā;

223a g) gatavo gada operatīvo plānu un finansu plānu par pasākumiem, kuri jāveic Birojam Sektora darbības atbalstam kopumā; šos plānus izskata telekomunikāciju attīstības padomdevēja grupa un iesniedz Padomei;

223b h) nodrošina nepieciešamo atbalstu telekomunikāciju attīstības padomdevējai grupai un katru gadu sniedz ziņojumu Dalībvalstīm un Sektora Dalībniekiem, kā arī Padomei par padomdevējas grupas darba rezultātiem.

224 3. Direktors strādā koleģiāli ar pārējām vēlētajām amatpersonām ar nolūku nodrošināt, lai Savienības kā katalizatora loma telekomunikāciju attīstības stimulēšanā tiktu nostiprināta, un kopīgi ar attiecīgā Biroja direktoru veic nepieciešamos pasākumus piemērotu darbību uzsākšanai, tajā skaitā sasauc informatīvas apspriedes par attiecīgā Sektora darbību.

225 4. Pēc ieinteresēto Dalībvalstu pieprasījuma Direktors ar citu Biroju Direktoru palīdzību un, ja nepieciešams, ar Ģenerālsekretāra palīdzību izpēta šo valstu nacionālās telekomunikāciju problēmas un sniedz attiecīgus padomus; gadījumos, kad tiek salīdzinātas tehniskas alternatīvas, vērā var ņemt arī ekonomiska rakstura faktorus.

226 5. Padomes apstiprinātā budžeta ietvaros Direktors izvēlas tehnisko un administratīvo Telekomunikāciju attīstības biroja personālu. Personālu nozīmē Ģenerālsekretārs, iepriekš vienojoties ar Direktoru. Galīgais lēmums par pieņemšanu darbā vai atbrīvošanu no darba pieder Ģenerālsekretāram.

227 izslēgts.

8. NODAĻA

TRIM SEKTORIEM KOPĪGIE NOTEIKUMI

19.pants

Tiesību subjektu un organizāciju līdzdalība Savienības darbā

228 1. Ģenerālsekretārs un Biroju Direktori veicina šādu tiesību subjektu un organizāciju dalību Savienības aktivitātēs:

229 a) atzītas ekspluatācijas aģentūras, zinātniskas vai industriālas organizācijas un finansu vai attīstības institūcijas, kuras ir apstiprinājušas attiecīgās Dalībvalstis;

230 b) citi tiesību subjekti, kuri nodarbojas ar telekomunikāciju jautājumiem un kurus ir apstiprinājušas attiecīgās Dalībvalstis;

231 c) reģionālas un citas starptautiskas telekomunikāciju, standartizācijas, finansu vai attīstības organizācijas.

232 2. Biroju Direktori cieši sadarbojas ar tiem tiesību subjektiem vai organizācijām, kuras ir pilnvarotas piedalīties viena vai vairāku Savienības Sektoru darbā.

233 3. Lūgumu no tiesību subjekta, kurš minēts nr.229 un kuru apstiprinājusi attiecīgā Dalībvalsts, par piedalīšanos Sektora darbā saskaņā ar Konstitūcijas un šīs Konvencijas attiecīgajiem noteikumiem Dalībvalsts iesniedz Ģenerālsekretāram.

234 4. Tiesību subjekta lūgums saskaņā ar nr.230, kuru iesniegusi attiecīgā Dalībvalsts, tiek izskatīts saskaņā ar Padomes apstiprināto procedūru. Šādu lūgumu Padome izskata attiecībā uz tā atbilstību minētajai procedūrai.

234a 4bis. Alternatīvi, nr.229 vai nr.230 minēta tiesību subjekta lūgums kļūt par Sektora Dalībnieku var tikt nosūtīts tieši Ģenerālsekretāram. Dalībvalstīm, kuras pilnvarojušas šādus tiesību subjektus nosūtīt lūgumu tieši Ģenerālsekretāram, attiecīgi jāinformē pēdējais. Tiesību subjektiem, kuru Dalībvalsts nav sniegusi šādu paziņojumu Ģenerālsekretāram, nav tiesību uz tiešu lūgumu. Ģenerālsekretārs regulāri aktualizē un publicē to Dalībvalstu sarakstus, kuras ir pilnvarojušas savā jurisdikcijā vai suverenitātē esošus tiesību subjektus iesniegt lūgumus tieši Ģenerālsekretāram.

234b 4ter. Pēc lūguma saņemšanas tieši no tiesību subjekta saskaņā ar nr.234a Ģenerālsekretārs, balstoties uz Padomes noteiktiem kritērijiem, pārliecinās, ka kandidāta funkcijas un mērķi atbilst Savienības mērķiem. Pēc tam Ģenerālsekretārs bez kavēšanās informē iesniedzēja Dalībvalsti, prasot lūgumam apstiprinājumu. Ja Ģenerālsekretārs četru mēnešu laikā nesaņem nekādus iebildumus no Dalībvalsts, tiek nosūtīta atgādinājuma telegramma. Ja Ģenerālsekretārs četru mēnešu laikā pēc atgādinājuma telegrammas nosūtīšanas nesaņem nekādus iebildumus, iesniegums tiek uzskatīts par apstiprinātu. Ja Ģenerālsekretārs saņem no Dalībvalsts iebildumu, tad Ģenerālsekretārs uzaicina lūguma iesniedzēju sazināties ar Dalībvalsti.

234c 4quater. Pilnvarojot tiešu lūguma nosūtīšanu, Dalībvalsts var paziņot Ģenerālsekretāram, ka tā piešķir Ģenerālsekretāram tiesības apstiprināt jebkuru lūgumu, kuru nosūtījis šīs Dalībvalsts jurisdikcijā vai suverenitātē esošs tiesību subjekts.

235 5. Lai piedalītos Sektora darbā, lūgumi no jebkuriem nr.231 minētajiem tiesību subjektiem vai organizācijām (atšķirībā no Konvencijas nr.260 un nr.261 noteiktajiem) tiek nosūtīti Ģenerālsekretāram, un tālāk tiek piemērota Padomes noteiktā procedūra.

236 6. Jebkuras Konvencijas nr.260 – nr.262 minētās organizācijas lūgums piedalīties Sektora darbā, nosūtāms Ģenerālsekretāram un attiecīgā organizācija iekļaujama sarakstos saskaņā ar nr.237 noteikumiem.

237 7. Ģenerālsekretārs sastāda un uztur visu to tiesību subjektu un organizāciju sarakstus, kuras minētas šīs Konvencijas nr.229 – 231 un nr.260 – nr.262 un kuri ir pilnvaroti piedalīties katra Sektora darbā, un pēc atbilstošiem laika periodiem publicē un nosūta šos sarakstus visām Dalībvalstīm, attiecīgajiem Sektora Dalībniekiem un attiecīgā Biroja Direktoram. Šis Direktors paziņo šādiem tiesību subjektiem un organizācijām par pasākumiem, kas veikti pēc to lūguma, un informē attiecīgās Dalībvalstis.

238 8. Tiesību subjektu un organizāciju, kuras iekļautas nr.237 minētajos sarakstos, līdzdalības nosacījumi ir noteikti šajā pantā, 33.pantā un citos attiecīgos šīs Konvencijas punktos. Konstitūcijas nr.25 – nr.28 noteikumi tām nav piemērojami.

239 9. Sektora Dalībnieks var rīkoties to apstiprinājušās Dalībvalsts vārdā, ar noteikumu, ka Dalībvalsts ir informējusi attiecīgā Biroja Direktoru par šādu savu pilnvarojumu.

240 10. Jebkuram Sektora Dalībniekam ir tiesības denonsēt savu dalību, nosūtot par to paziņojumu Ģenerālsekretāram. Šādu dalību var denonsēt arī attiecīgā Dalībvalsts vai, ja Sektora Dalībnieks ir apstiprināts atbilstoši nr.234c noteikumiem,- saskaņā ar Padomes noteikto procedūru un kritērijiem. Denonsācija stājas spēkā vienu gadu pēc datuma, kad paziņojumu ir saņēmis Ģenerālsekretārs.

241 11. Ģenerālsekretārs veic labojumus tiesību subjektu un organizāciju sarakstā, izslēdzot no tā jebkuru tiesību subjektu vai organizāciju, kurai nav pilnvaras piedalīties Sektora darbā, saskaņā ar Padomes noteiktajiem kritērijiem un procedūru.

241a 12. Sektora asambleja vai konference var pieņemt lēmumu par tiesību subjekta vai organizācijas uzņemšanu asociētā dalībnieka statusā, lai tā piedalītos noteiktas šī Sektora pētniecības grupas vai apakšgrupas darbā, saskaņā ar šādiem principiem:

241b (1) Jebkurš nr.229 – nr.231 minētais tiesību subjekts vai organizācija var iesniegt pieteikumu par savu līdzdalību noteiktas pētniecības grupas darbā kā asociēts dalībnieks;

241c (2) Gadījumos, kad Sektors ir pieņēmis lēmumu par asociēto dalībnieku uzņemšanu, Ģenerālsekretārs piemēro šiem pieteikuma iesniedzējiem šī panta attiecīgos noteikumus, ņemot vērā dotā tiesību subjekta vai organizācijas lielumu un citus attiecīgus kritērijus;

241d (3) Asociētie dalībnieki, kuriem atļauts piedalīties noteiktas pētniecības grupas darbā, netiek iekļauti nr.237 minētajā sarakstā;

241e (4) Noteikumi, kuri regulē piedalīšanos pētījumu grupu darbā, ir izklāstīti šīs Konvencijas nr.248b un nr.483a.

20. pants

Pētniecības grupu darba vadīšana

242 1. Radiosakaru asambleja, pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja un pasaules telekomunikāciju attīstības konference katrai pētniecības grupai ieceļ Priekšsēdētāju un vienu vai vairākus Priekšsēdētāja vietniekus. Ieceļot Priekšsēdētājus un to vietniekus, īpaša uzmanība jāpievērš prasībām attiecībā uz kompetenci un vienlīdzīgu ģeogrāfisko sadalījumu, kā arī nepieciešamībai sekmēt jaunattīstības valstu efektīvāku līdzdalību.

243 2. Ja to pieprasa pētniecības grupas darba slodze, asambleja vai konference ieceļ tādu papildus Priekšsēdētāja vietnieku, kādu tā uzskata par nepieciešamu.

244 3. Ja starp divām attiecīgā Sektora asamblejām vai konferencēm pētniecības grupas Priekšsēdētājs nevar turpināt pildīt savus pienākumus un iecelts tikai viens Priekšsēdētāja vietnieks, Priekšsēdētāja vietnieks uzņemas Priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu. Pētniecības grupās, kurās ir iecelti vairāki Priekšsēdētāja vietnieki, nākamajā pētnieciskās grupas sanāksmē no Priekšsēdētāja vietnieku vidus tiek ievēlēts jauns Priekšsēdētājs un nepieciešamības gadījumā –jauns Priekšsēdētāja vietnieks no pētniecības grupas darbinieku vidus. Līdzīgi ievēlams jauns Priekšsēdētāja vietnieks, ja viens no Priekšsēdētāja vietniekiem nevar turpināt pildīt savus pienākumus.

245 4. Pētniecības grupas iespēju robežās sadarbojas sarakstes veidā, lietojot mūsdienīgus sakaru līdzekļus.

246 5. Katra Sektora Biroja Direktors, vadoties pēc kompetentas konferences vai asamblejas lēmumiem un konsultējoties ar Ģenerālsekretāru, un koordinējot darbu pēc Konstitūcijas un Konvencijas prasībām, izstrādā pētniecības grupu sēžu ģenerālplānu.

246a 5bis .(1) Dalībvalstis un Sektoru Dalībnieki apstiprina jautājumus, kuri ir jāpēta saskaņā ar attiecīgās konferences vai asamblejas apstiprinātajām procedūrām, ieskaitot norādījumu, vai darba rezultātā izstrādātās rekomendācijas ir jānosūta oficiālai konsultācijai Dalībvalstīm, vai nē.

246b (2) Rekomendācijas, kuras tiek izstrādātas augstāk minēto jautājumu izpētes rezultātā, pētniecības grupa apstiprina saskaņā ar attiecīgās konferences vai asamblejas pieņemto procedūru. Tās rekomendācijas, kurām nav nepieciešama oficiāla konsultēšanās ar Dalībvalstīm, tiek uzskatītas par apstiprinātām.

246c (3) Rekomendācija, kurai nepieciešama oficiāla konsultēšanās ar Dalībvalstīm, pakļaujas vai nu nr.247 minētajai procedūrai, vai nu tiek nodota attiecīgās konferences vai asamblejas izskatīšanai.

246d (4) Nr.246a un nr.246b netiek piemērotas jautājumiem un rekomendācijām, kuras ietekmē politiku vai normatīvos aktus, piemēram:

246e a) jautājumiem un rekomendācijām, kuras apstiprinājis Radiosakaru sektors attiecībā uz radiosakaru konferenču darbu, kā arī citām jautājumu un rekomendāciju kategorijām, par kurām lēmumus var pieņemt radiosakaru asambleja;

246f b) jautājumiem un rekomendācijām, ko apstiprinājis Telekomunikāciju standartizācijas sektors un kas attiecas uz tarifu un grāmatvedības jautājumiem, kā arī attiecīgiem numurēšanas un adresēšanas plāniem;

246g c) jautājumiem un rekomendācijām, ko apstiprinājis Telekomunikāciju attīstības sektors un kas attiecas uz normatīviem, politikas un finansu jautājumiem;

246h d) jautājumiem un rekomendācijām, ja rodas jebkādas šaubas par to apjomu.

247 6. Pētniecības grupas var sākt darbības, lai iegūtu Dalībvalstu apstiprinājumu rekomendācijām, kuras izstrādātas starplaikā starp divām asamblejām vai konferencēm. Šāda apstiprinājuma saņemšanai izmanto procedūras, kuras apstiprinājusi kompetenta attiecīgā asambleja vai konference.

247a 6bis. Rekomendācijām, kuras apstiprinātas nr.246b vai nr.247 norādītajā kārtībā, ir tāds pats statuss, kā tām, kuras apstiprinājusi tieši asambleja vai konference.

248 7. Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas apvienotas darba grupas, lai izstrādātu jautājumus, kuru pētīšanai nepieciešama vairāku pētniecības grupu ekspertu līdzdalība.

248a 7bis. Saskaņā ar attiecīgā Sektora izstrādāto procedūru Biroja Direktors pēc konsultācijām ar attiecīgās pētniecības grupas vadītāju var uzaicināt kādu organizāciju, kura nav pārstāvēta Sektorā, nosūtīt savus pārstāvjus, lai tie piedalītos kāda jautājuma izpētē attiecīgās pētniecības grupas vai tai pakļautu grupu darba ietvaros.

248b 7ter. Asociētajam dalībniekam, kā tas noteikts šīs Konvencijas nr.241a, ir atļauts piedalīties izvēlētās pētniecības grupas darbā, nepiedaloties šajā grupā notiekošajā lēmumu pieņemšanā vai pasākumos, kuri saistīti ar sakariem ar citām grupām.

249 8. Attiecīgā Biroja Direktors nosūta pētniecības grupu darba rezultātu apkopojumu administrācijām, organizācijām un tiesību subjektiem, kuras piedalās Sektora darbā. Šie ziņojumi ietver rekomendāciju sarakstu, kurš akceptēts saskaņā ar nr.247 noteikumiem. Ziņojumi nosūtāmi pēc iespējas īsākā laikā un lai tos saņemtu vismaz vienu mēnesi pirms attiecīgās konferences nākošās sesijas sākuma datuma.

21.pants

Starpkonferenču rekomendācijas

250 1. Jebkura konference var iesniegt citai Savienības konferencei rekomendācijas, kuras ir tās kompetencē.

251 2. Šādas rekomendācijas nosūtāmas Ģenerālsekretāram savlaicīgi, lai varētu veikt koordināciju un sazināšanos, kā tas noteikts Konvencijas nr.320 noteikumos.

 

22.pants

Sektoru un starptautisko organizāciju attiecības

252 1. Biroju Direktori saskaņā ar Konstitūcijā un Konvencijā noteikto un pēc kompetentu konferenču un asambleju noteiktajām konsultācijām un koordinēšanas var vienoties par kopīgu divu vai trīs Sektoru pētniecības grupu apspriežu organizēšanu, lai izskatītu kopīgi interesējošos jautājumus un izstrādātu rekomendāciju projektus. Šie rekomendāciju projekti iesniedzami izskatīšanai kompetentās konferencēs vai attiecīgo Sektoru asamblejās.

253 2. Kā konsultanti Sektora konferencēs vai sēdēs var piedalīties: Ģenerālsekretārs, Ģenerālsekretāra vietnieks, Sektoru Biroju Direktori vai to pārstāvji un Radio lietu valdes locekļi. Ja nepieciešams kā konsultantus pieaicina no Ģenerālā Sekretariāta vai jebkura cita Sektora pārstāvjus, kuri nav pārstāvēti.

254 3. Gadījumā, ja Sektoru uzaicina piedalīties kādas starptautiskas organizācijas sanāksmē, tā Direktors ir pilnvarots veikt sagatavošanas darbus šī Sektora pārstāvniecībai padomdevēja statusā, ņemot vērā konvencijas nr.107 noteikumus.

 

II SADAĻA

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ

KONFERENCĒM UN ASAMBLEJĀM

23.pants

Uzaicināšana un iekļaušana Pilnvaroto pārstāvju konferences darbā,

ja ir valdība, kura uzaicina

255 1. Konferences norises precīzu vietu un laiku nosaka saskaņā ar Konvencijas 1.panta noteikumiem pēc konsultācijām ar valdību, kura uzaicina.

256 2. (1) Vienu gadu pirms konferences atklāšanas datuma uzaicinošā valdība nosūta ielūgumu visu Dalībvalstu valdībām.

257 (2) Ielūgumus var sūtīt tieši vai ar Ģenerālsekretāra, vai jebkuras citas valdības starpniecību.

258 3. Ģenerālsekretārs uzaicina šādus tiesību subjektus un organizācijas nosūtīt savus novērotājus:

259 a) Apvienoto Nāciju Organizāciju;

260 b) Konstitūcijas 43.pantā noteiktās reģionālās telekomunikāciju organizācijas;

261 c) starpvaldību organizācijas, kuras izmanto satelītu sistēmas;

262 d) Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētās aģentūras un Starptautiskās Atomenerģētikas aģentūru;

262a e) tiesību subjektus un organizācijas, kuras minētas šīs Konvencijas nr.229, kā arī starptautiska rakstura organizācijas, kuras pārstāv šādus tiesību subjektus un organizācijas.

263 4. (1) Dalībvalstu atbildes uzaicinošai valdībai tiek nosūtītas vismaz vienu mēnesi pirms konferences atklāšanas, un tām jāsatur, cik vien iespējams, pilnīga informācija par delegācijas sastāvu.

264 (2) Atbildes adresējamas tieši valdībai, kura uzaicina, vai tās nosūtāmas ar Ģenerālsekretāra vai jebkuras citas valdības starpniecību.

265 (3) To organizāciju un aģentūru atbildes, kuras minētas nr.259 – nr.262a, Ģenerālsekretārs saņem vienu mēnesi pirms konferences atklāšanas datuma.

266 5. Ģenerālais sekretariāts un Savienības trīs Biroji Konferencē tiek pārstāvēti padomdevēju statusā.

267 6. Pilnvaroto pārstāvju konferences darbā piedalās:

268 a) delegācijas;

269 b) novērotāji no tādām organizācijām un aģentūrām, kuras uzaicinātas saskaņā ar nr.259 - nr.262a.

24.pants

Uzaicināšana un iekļaušana radiosakaru konferenču darbā,

ja ir valdība, kura uzaicina

270 1. Konferences norises precīzu vietu un laiku nosaka saskaņā ar Konvencijas 3.panta noteikumiem pēc konsultācijām ar valdību, kura uzaicina.

271 2. (1) Šīs Konvencijas nr.256 – nr.265 attiecas arī uz radiosakaru konferencēm.

272 (2) Dalībvalstis informē Sektora Dalībniekus par ielūgumu piedalīties radiosakaru konferencē, kuru tās ir saņēmušas.

273 3. (1) Valdība, kura uzaicina saskaņā ar Padomes priekšlikumu pēc tās ierosinājuma, var paziņot par konferenci Konvencijas nr.259 – nr.262 neminētajām starptautiskajām organizācijām, kuras varētu būt ieinteresētas novērotāju nosūtīšanā uz konferenci padomdevēju statusā.

274 (2) Nr.273 noteiktās ieinteresētās starptautiskās organizācijas nosūta valdībai, kura uzaicina, iesniegumu, kurā tās izsaka lūgumu iekļaut tās konferences darbā. Iesniegums nosūtāms divu mēnešu laikā pēc paziņošanas.

275 (3) Valdība, kura uzaicina, apkopo lūgumus par piedalīšanos un pati konference pieņem lēmumu, vai attiecīgās organizācijas iekļaujamas.

276 4. Radiosakaru konferenču darbā iekļaujami:

277 a) delegācijas;

278 b) novērotāji no Konvencijas nr.259 – nr.262 noteiktajām organizācijām un aģentūrām;

279 c) novērotāji no starptautiskajām organizācijām, kuri iekļauti saskaņā ar nr.273 – nr.275 noteikumiem;

280 d) novērotāji, kuri pārstāv Radiosakaru sektora Dalībniekus un kurus attiecīgi pilnvarojusi konkrētā Dalībvalsts;

281 e) padomdevēju statusā vēlētas amatpersonas, ja konferencē tiek iztirzāti jautājumi, kuri ir viņu kompetencē, kā arī Radio lietu valdes locekļi;

282 f) novērotāji no Dalībvalstīm, kuri bez balsstiesībām piedalās reģionālā radiosakaru konferencē kādā reģionā, pie kura šīs Dalībvalstis nepieder.

 

25.pants

Uzaicināšana un iekļaušana radiosakaru asambleju un Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleju un telekomunikāciju attīstības konferenču darbā, ja ir valdība, kura uzaicina

283 1. Katras asamblejas vai konferences norises precīzu vietu un laiku nosaka saskaņā ar Konvencijas 3.panta noteikumiem pēc konsultēšanās ar valdību, kura uzaicina.

284 2. Vienu gadu pirms asamblejas vai konferences atklāšanas datuma Ģenerālsekretārs pēc konsultēšanās ar attiecīgā Biroja Direktoru nosūta uzaicinājumus:

285 a) katras Dalībvalsts administrācijai;

286 b) attiecīgo Sektoru Dalībniekiem;

287 c) Konstitūcijas 43.pantā minētajām reģionālajām telekomunikāciju organizācijām;

288 d) starpvaldību organizācijām, kuras izmanto satelītu sistēmas;

289 e) jebkurai citai reģionālajai vai citai starptautiskai organizācijai, kura nodarbojas ar asambleju vai konferenci interesējošiem jautājumiem.

290 3. Ģenerālsekretārs uzaicina šādas organizācijas vai aģentūras atsūtīt savus novērotājus:

291 a) Apvienoto Nāciju Organizāciju;

292 b) Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētās aģentūras un Starptautiskās Atomenerģētikas aģentūru.

293 4. Atbildēm jānonāk Ģenerālsekretāra rīcībā vismaz vienu mēnesi pirms asamblejas vai konferences atklāšanas datuma, saturot pilnīgu informāciju par delegācijas vai pārstāvju sastāvu.

294 5. Ģenerālā sekretariāta un Savienības vēlēto amatpersonu pārstāvji piedalās konferencē vai asamblejā padomdevēju statusā.

295 6. Asamblejas vai konferences darbā jāiekļauj:

296 a) delegācijas;

297 b) novērotāji no organizācijām un aģentūrām, kuri uzaicināti piedalīties saskaņā ar nr.287 – nr.289, nr.291, un nr.292 noteikumiem;

298 c) attiecīgo Sektoru Dalībnieku pārstāvji.

 

26.pants

Pasaules konferenču vai asambleju sasaukšanas vai atcelšanas procedūra

pēc Dalībvalstu ierosinājuma vai Padomes priekšlikuma

299 1. Zemāk sniegtajos noteikumos ir izklāstītas procedūras, kuras piemērojamas, lai sasauktu otro pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleju starplaikā starp divām Pilnvaroto pārstāvju konferencēm un noteiktu precīzu tās norises vietu un laiku, kā arī lai atceltu otro pasaules radiosakaru konferenci vai otro radiosakaru asambleju.

300 2. (1) Jebkurai Dalībvalstij, kura vēlas otrās pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejas sasaukšanu, par to jāinformē Ģenerālsekretārs, norādot asamblejas norises vēlamo vietu un datumus.

301 (2) Saņemot analogus ierosinājumus no vismaz vienas ceturtdaļas Dalībvalstu, Ģenerālsekretārs par to nekavējoties informē visas Dalībvalstis, izmantojot vispiemērotākos telekomunikāciju līdzekļus un lūdzot tās sešu nedēļu laikā sniegt atbildi, vai tās piekrīt šādam ierosinājumam vai nē.

302 (3) Ja Dalībvalstu vairākums, kurš noteikts atbilstoši šīs Konvencijas nr.47, piekrīt šādam ierosinājumam kopumā, tas ir, ja tās akceptē piedāvāto vietu un laiku, Ģenerālsekretārs par to nekavējoties informē visas Dalībvalstis, izmantojot vispiemērotākos telekomunikāciju līdzekļus.

303 (4) Ja pieņemtais priekšlikums attiecas uz asambleju, kurai jānotiek jebkur citur, tikai ne Savienības galvenajā mītnē, tad Ģenerālsekretārs ar attiecīgās valdības piekrišanu veic nepieciešamos pasākumus asamblejas sasaukšanai.

304 (5) Ja ierosinājumu kopumā (vietu un datumus) nav akceptējis Dalībvalstu vairākums, kurš noteikts atbilstoši šīs Konvencijas nr.47, Ģenerālsekretārs informē Dalībvalstis par saņemtajām atbildēm, lūdzot tās sniegt galīgo atbildi par domstarpības izraisījušo viedokli vai viedokļiem sešu nedēļu laikā pēc lūguma saņemšanas.

305 (6) Šādi viedokļi tiek uzskatīti par akceptētiem, ja tos apstiprina Dalībvalstu vairākums, kurš noteikts atbilstoši šīs Konvencijas nr.47.

306 3. (1) Jebkurai Dalībvalstij, kura vēlas atcelt otro pasaules radiosakaru konferenci vai otro radiosakaru asambleju, par to jāinformē Ģenerālsekretārs. Saņemot analogus ierosinājumus no vismaz vienas ceturtdaļas Dalībvalstu, Ģenerālsekretārs par to nekavējoties informē visas Dalībvalstis, izmantojot vispiemērotākos telekomunikāciju līdzekļus un lūdzot tās sešu nedēļu laikā sniegt atbildi, vai tās piekrīt šādam ierosinājumam vai nē.

307 (2) Ja Dalībvalstu vairākums, kurš noteikts atbilstoši šīs Konvencijas nr.47, piekrīt šādam ierosinājumam, Ģenerālsekretārs par to nekavējoties informē visas Dalībvalstis, izmantojot vispiemērotākos telekomunikāciju līdzekļus, un konference vai asambleja tiek atcelta.

308 4. Nr.301 – nr.307 noteikumi, izņemot nr.306, attiecināmi arī uz gadījumiem, kad piedāvājumu sasaukt otru pasaules telekomunikāciju standartizācijas konferenci vai atcelt otru pasaules radiosakaru konferenci vai otru radiosakaru asambleju izteikusi Padome.

309 5. Jebkurai Dalībvalstij, kura vēlas, lai tiktu sasaukta kāda pasaules konference par starptautiskajām telekomunikācijām, priekšlikums par to ir jāizsaka Pilnvaroto pārstāvju konferencei; šādas konferences dienas kārtību, precīzu norises vietu un laiku nosaka saskaņā ar šīs Konvencijas 3.panta noteikumiem.

27.pants

Reģionālo konferenču sasaukšanas procedūra

pēc Dalībvalstu ierosinājuma vai Padomes priekšlikuma

310 Reģionālas konferences gadījumā šīs Konvencijas nr.300 – nr.305 noteiktā procedūra ir piemērojama tikai attiecībā uz vienam reģionam piederošām Dalībvalstīm. Ja šāda konference tiek sasaukta pēc reģiona Dalībvalstu iniciatīvas, ir pietiekami, lai Ģenerālsekretārs saņemtu šādus ierosinājumus no vienas ceturtdaļas attiecīgā reģiona Dalībvalstu. Šīs Konvencijas nr.301 – nr.305 noteiktā procedūra ir piemērojama arī gadījumos, kad iniciatīva par šādas konferences sasaukšanu nāk no Padomes puses.

28.pants

Noteikumi attiecībā uz konferencēm un asamblejām,

ja nav valdības, kura uzaicina

311 Ja notiek kāda konference vai asambleja un nav valdības, kura uzaicina, jāpiemēro šīs Konvencijas 23., 24. un 25.panta noteikumi. Ģenerālsekretārs veic nepieciešamos pasākumus, lai sasauktu un noorganizētu konferenci vai asambleju Savienības galvenajā mītnē pēc šī jautājuma saskaņošanas ar Šveices Konfederācijas valdību.

29.pants

Konferences vai asamblejas norises vietas vai datumu

grozījumi

312 1. Pēc analoģijas tiek piemēroti šīs Konvencijas 26.un 27.panta noteikumi attiecībā uz konferences vai asamblejas sasaukšanu, ja Dalībvalstis pieprasa vai Padome ierosina grozīt konferences vai asamblejas vietu un/vai datumus. Taču šādi grozījumi tiek izdarīti vienīgi tad, ja tos atbalsta Dalībvalstu vairākums, kurš noteikts atbilstoši šīs Konvencijas nr.47 noteikumiem.

313 2. Jebkura Dalībvalsts, kura ierosina grozīt konferences vai asamblejas norises vietu vai laiku, pati ir atbildīga par to, lai savam priekšlikumam saņemtu nepieciešamo citu Dalībvalstu atbalstu.

314 3. Ģenerālsekretārs saskaņā ar Konvencijas nr.301 noteikto sazināšanos norāda vietas vai laika izmaiņu radītās iespējamās finansiālās sekas, ņemot vērā veiktos izdevumu aprēķinus konferences sagatavošanai iepriekš izraudzītajā vietā.

30.pants

Termiņi un noteikumi konferencēm adresēto priekšlikumu un ziņojumu iesniegšanai

315 1. Šīs panta noteikumi attiecināmi uz Pilnvaroto pārstāvju konferencēm, pasaules un reģionālajām radiosakaru konferencēm un pasaules konferencēm starptautisko telekomunikāciju jautājumos.

316 2. Tūlīt pēc uzaicinājumu izsūtīšanas Ģenerālsekretārs lūdz Dalībvalstis iesniegt priekšlikumus attiecībā uz konferences darbu vismaz četrus mēnešus pirms konferences atklāšanas.

317 3. Visiem priekšlikumiem, kuru pieņemšana var izraisīt grozījumus Konstitūcijā vai Konvencijā, vai arī Administratīvo noteikumu pārskatīšanu, pievienojamas norādes, kuras identificē ar numuriem, tās teksta daļas, kurās izdarāmi grozījumi vai kuras nepieciešams pārskatīt. Par katru atsevišķo priekšlikumu jāsniedz pēc iespējas īsāks paskaidrojums.

318 4. Katru jebkuras Dalībvalsts iesniegtu priekšlikumu tā izcelsmes apzīmēšanas nolūkos Ģenerālsekretārs apzīmē ar attiecīgajai Dalībvalstij Savienības piešķirto simbolu. Ja priekšlikumu kopīgi ir iesniegušas vairākas Dalībvalstis, tad, ja tas praktiski ir iespējams, šo priekšlikumu apzīmē ar katras iesniegušās Dalībvalsts simbolu.

319 5. Ģenerālsekretārs paziņo priekšlikumus visām Dalībvalstīm tūlīt pēc šo priekšlikumu saņemšanas.

320 6. Ģenerālsekretārs savāc un koordinē no Dalībvalstīm saņemtos priekšlikumus un nodod tos Dalībvalstīm tūlīt pēc šo priekšlikumu saņemšanas, taču nekādā gadījumā ne vēlāk, kā divus mēnešus pirms konferences atklāšanas. Vēlētām Savienības amatpersonām un personālam, kā arī tiem novērotājiem un pārstāvjiem, kuri saskaņā ar attiecīgajiem šīs Konvencijas noteikumiem drīkst piedalīties konferencēs, nav tiesību iesniegt priekšlikumus.

321 7. Ģenerālsekretārs savāc arī no Dalībvalstīm, Padomes un Savienības Sektoriem saņemtos ziņojumus un konferenču rekomendācijas, un nodod tos Dalībvalstīm kopā ar visiem Ģenerālsekretāra ziņojumiem vēlākais četrus mēnešus pirms konferences atklāšanas.

322 8. Priekšlikumus, kuri saņemti pēc nr.316 minētā termiņa beigšanās, Ģenerālsekretārs nodod Dalībvalstīm tik ātri, cik vien tas ir praktiski iespējams.

323 9. Šī panta noteikumi bez izņēmumiem attiecināmi arī uz Konstitūcijas 55.panta un Konvencijas 42.panta noteikumiem par grozījumu veikšanu.

31.pants

Akreditācijas konferencēm

324 1. Delegācijai, kuru Dalībvalsts nosūta uz Pilnvaroto pārstāvju konferenci, radiosakaru konferenci vai pasaules konferenci starptautisko telekomunikāciju jautājumos, jābūt attiecīgi akreditētai saskaņā ar nr.325 – nr.331 noteikumiem.

325 2. (1) Delegāciju akreditācijai uz Pilnvaroto pārstāvju konferenci nepieciešami attiecīgi instrumenti, kurus parakstījis valsts prezidents, valdības vadītājs vai ārlietu ministrs.

326 (2) Delegāciju akreditācijai uz citām konferencēm, kuras minētas iepriekš nr.324, nepieciešami attiecīgi instrumenti, kurus parakstījis valsts prezidents, valdības vadītājs, ārlietu ministrs vai ministrs, kurš valdībā ir atbildīgs par jautājumiem, kuri tiek apskatīti konferencē.

327 (3) Saskaņā ar nr.325 vai nr.326 minētās institūcijas apstiprinājumu pirms Noslēguma aktu parakstīšanas delegāciju var provizoriski akreditēt attiecīgās Dalībvalsts diplomātiskās misijas konferences norises valstī vadītājs. Ja konference notiek Šveices Konfederācijā, delegāciju provizoriski var akreditēt arī attiecīgās Dalībvalsts pastāvīgās pārstāvniecības Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvas biroja vadītājs.

328 3. Akreditācija tiek akceptēta, ja tos parakstījusi kāda no kompetentām institūcijām saskaņā ar nr.325 – nr.327 un ja tie atbilst kādam no zemāk minētajiem kritērijiem:

329 - tie piešķir delegācijai visas pilnvaras;

330 - tie pilnvaro delegāciju pārstāvēt tās valdību bez ierobežojumiem;

331 - tie piešķir delegācijai vai tās atsevišķiem dalībniekiem tiesības parakstīt Noslēguma aktus.

332 4. (1) Delegācijai, kuras akreditāciju ir apstiprinājusi Plenārsēde, ir tiesības realizēt attiecīgās Dalībvalsts balsstiesības saskaņā ar Konstitūcijas nr.169 un nr.210 noteikumiem un parakstīt noslēguma aktus.

333 (2) Delegācijai, kuras akreditācijas rakstus Plenārsēde atzinusi par nederīgiem, nav balsstiesību un tiesību parakstīt Noslēguma aktus līdz brīdim, kad situācija tiek atbilstoši mainīta.

334 5. Akreditācijas raksti jānodod konferences sekretariātā pēc iespējas ātrāk. Komitejai, kura minēta konferenču un pārējo asambleju Procedūras noteikumu nr.23, tiek uzticēts veikt to verifikāciju, un šī komiteja ziņo par saviem slēdzieniem Plenārsēdei pēdējās noteiktajos termiņos. Līdz Plenārsēdes lēmuma pieņemšanai attiecīgajai delegācijai ir tiesības piedalīties konferencē un realizēt attiecīgās Dalībvalsts balsstiesības.

335 6. Kopumā Dalībvalstīm jācenšas uz Savienības konferencēm sūtīt savas delegācijas. Taču, ja kāda Dalībvalsts ārkārtas iemeslu dēļ nevar nosūtīt savu delegāciju, tā var pilnvarot kādas citas Dalībvalsts delegāciju balsot un parakstīties tās vārdā. Šāds pilnvarojums jānoformē dokumenta veidā, kuru ir parakstījusi kāda no nr.325 vai nr.326 minētajām institūcijām.

336 7. Delegācija, kurai ir balsstiesības, var piešķirt citai delegācijai, kurai arī ir balsstiesības, mandātu balsošanai vienā vai vairākās sēdēs, kurās tā pati nevar piedalīties. Tādā gadījumā tai savlaicīgi par to rakstiski jāinformē konferences Priekšsēdētājs.

337 8. Delegācija var izmantot ne vairāk kā vienu pilnvarotu balsi.

338 9. Netiek pieņemta akreditācijas un pilnvaru nodošana ar telegrammu. Tiek pieņemtas telegrammā nosūtītas atbildes konferences Priekšsēdētājam vai sekretariātam par neskaidrībām attiecībā uz akreditāciju.

339 10. Dalībvalsts vai pilnvarots tiesību subjekts, vai organizācija, kura vēlas nosūtīt delegāciju vai pārstāvjus uz telekomunikāciju standartizācijas asambleju, telekomunikāciju attīstības konferenci vai radiosakaru asambleju, informē par to attiecīgā Sektora Biroja Direktoru, norādot delegācijas locekļu vai pārstāvju vārdus un amatus.

izslēgts.

III SADAĻA

32.pants

Konferenču un citu sanāksmju procedūras noteikumi

339a 1. Konferenču un citu asambleju Procedūras noteikumus pieņem Pilnvaroto pārstāvju konference. Nosacījumi, kuri regulē šo Procedūras noteikumu grozīšanu un šādu grozījumu stāšanos spēkā, ir izklāstīti pašos šajos Procedūras noteikumos.

340 2. Procedūras noteikumi tiek piemēroti, neietekmējot Konstitūcijas 55.pantā un šīs Konvencijas 42.pantā minētos grozījumu noteikumus.

32a. pants

Balsstiesības

340a 1. Visās konferences, asamblejas sanāksmēs vai citās sanāksmēs jebkuras Dalībvalsts delegācijai, kuru šī Dalībvalsts ir attiecīgi akreditējusi dalībai šīs konferences, asamblejas vai citas sanāksmes darbā, ir tiesības uz vienu balsi saskaņā ar Konstitūcijas 3.pantu.

340b 2. Dalībvalsts delegācija realizē balsstiesības saskaņā ar šīs Konvencijas 31.panta nosacījumiem.

340c 3. Ja Dalībvalsti radiosakaru asamblejā, pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejā vai telekomunikāciju attīstības konferencē nepārstāv tās administrācija, attiecīgās Dalībvalsts atzīto ekspluatācijas aģentūru pārstāvjiem kopumā, neatkarīgi no to skaita, ir tiesības uz vienu balsi saskaņā ar šīs Konvencijas nr.239 noteikumiem. Uz augstāk minētajām konferencēm un asamblejām attiecas šīs Konvencijas nr.335 – nr.338 noteikumi par pilnvaru nodošanu.

 

32b. pants

Atrunas

340d 1. Kopumā, jebkurai delegācijai, kuras viedokli neatbalsta pārējās delegācijas, jācenšas, cik vien tas iespējams, panākt atbilstību vairākuma viedoklim.

340e 2. Jebkura Dalībvalsts, kura Pilnvaroto pārstāvju konferences laikā ir rezervējusi sev tiesības izdarīt atrunas, kā tas norādīts tās deklarācijā, parakstot noslēguma aktus, var izdarīt atrunas attiecībā uz kādu Konstitūcijas vai šīs Konvencijas grozījumu, līdz brīdim, kad tās ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprinājuma vai pievienošanās instruments attiecībā uz grozījumu, būs deponēts Ģenerālsekretāram.

340f 3. Ja kādai delegācijai rodas iespaids, ka tās valdība nepiekritīs uzņemties saistības sakarā ar Administratīvo noteikumu grozīšanu, šī delegācija var izdarīt atrunas, gan galīgas, gan provizoriskas, attiecībā uz šādu lēmumu grozījumu pieņemošās konferences beigās; visas šādas atrunas var izdarīt arī jebkura delegācija tādas Dalībvalsts vārdā, kura nepiedalās lemttiesīgajā konferencē un kura ir piešķīrusi šai delegācijai pilnvaras parakstīt noslēguma aktus saskaņā ar šīs Konvencijas 31.panta noteikumiem.

340g 4. Pēc konferences izdarīta atruna ir spēkā vienīgi tad, ja to izdarījusī Dalībvalsts oficiāli apstiprina šo atrunu, paziņojot par savu piekrišanu uzņemties saistības ar tās konferences apstiprināto grozīto vai pārskatīto instrumentu, kuras beigās tā ir izdarījusi atrunu par attiecīgo jautājumu.

341 – 467 izslēgti.

IV SADAĻA

PĀRĒJIE NOTEIKUMI

33.pants

Finanses

468 1. (1) Skala, no kuras katra Dalībvalsts saskaņā ar nr.468a noteikumiem vai Sektora Dalībnieks saskaņā ar nr.468b noteikumiem izvēlas attiecīgo ieguldījuma klasi atbilstoši Konstitūcijas 28.panta attiecīgajiem noteikumiem, ir šāda:

40 vienību klase 8 vienību klase

35 vienību klase 5 vienību klase

30 vienību klase 4 vienību klase

28 vienību klase 3 vienību klase

25 vienību klase 2 vienību klase

23 vienību klase 1½ vienību klase

20 vienību klase 1 vienības klase

18 vienību klase ½ vienības klase

15 vienību klase ¼ vienības klase

13 vienību klase 1/8 vienības klase

10 vienību klase 1/16 vienības klase

468a (1bis) Tikai tās Dalībvalstis, kuras Apvienoto Nāciju Organizācija klasificējusi kā vismazāk attīstītās valstis, un tās, kuras noteikusi Padome, drīkst izvēlēties 1/8 un 1/16 vienības ieguldījuma klasi.

468b (1ter) Sektoru Dalībnieki nedrīkst izvēlēties ieguldījuma klasi, kas zemāka par ½ vienības klasi, izņemot Telekomunikāciju attīstības sektora Dalībniekus, kuri var izvēlēties ¼, 1/8 un 1/16 vienības ieguldījumu klases. Tomēr 1/16 vienības klase ir rezervēta Sektoru Dalībniekiem no jaunattīstības valstīm, kā tās noteiktas Apvienoto Nāciju Organizāciju Attīstības programmas (UNDP) sarakstā, ko izskata ITU Padome.

469 (2) Papildus ieguldījuma klasēm, kuras uzskaitītas nr.468, jebkura Dalībvalsts vai Sektora Dalībnieks drīkst izvēlēties ieguldījuma klasi, kura lielāka par 40 vienībām.

470 (3) Ģenerālsekretārs nekavējoties paziņo visām Dalībvalstīm, kuras nav pārstāvētas Pilnvaroto pārstāvju konferencē, visu Dalībvalstu lēmumus par to izvēlētajām ieguldījumu klasēm.

471 izslēgts.

472 2. (1) Katrai jaunai Dalībvalstij un Sektora Dalībniekam par tā uzņemšanas vai pievienošanās gadu ir jāmaksā savs ieguldījums, kuru aprēķina no uzņemšanas vai pievienošanās mēneša pirmā datuma.

473 (2) Ja kāda Dalībvalsts denonsē savu dalību Konstitūcijā un šajā Konvencijā vai ja kāds Sektora Dalībnieks denonsē savu dalību attiecīgajā Sektorā, tam ir jāmaksā savs ieguldījums līdz pat tā mēneša pēdējai dienai, kurā šī denonsācija stājas spēkā saskaņā ar attiecīgi Konstitūcijas nr.237 vai šīs Konvencijas nr.240.

474 3. Par nesamaksātajām summām tiek aprēķināti procenti, sākot no Savienības finansu gada ceturtā mēneša sākuma, pēc likmes 3% (trīs procenti) gadā par turpmākajiem trim mēnešiem un pēc likmes 6% (seši procenti) gadā, sākot no septītā mēneša.

475 izslēgts.

476 4. (1) Organizācijas, kuras minētas šīs Konvencijas nr.259 – nr.262a, un citas starptautiska rakstura organizācijas (ja vien tās nav atbrīvojusi Padome uz savstarpības pamata), un Sektoru Dalībnieki (izņemot gadījumus, kad tie piedalās sava attiecīgā Sektora konferencē vai asamblejā), kuri piedalās Pilnvaroto pārstāvju konferencē, Savienības Sektora sanāksmē vai pasaules konferencē par starptautiskajām telekomunikācijām, iegulda savu daļu to konferenču un sanāksmju izdevumu segšanā, kurās tie piedalās, balstoties uz šo konferenču un sanāksmju izmaksām un atbilstoši Finansu noteikumiem.

477 (2) Visi Sektoru Dalībnieki, kuri minēti šīs Konvencijas nr.237 norādītajos sarakstos, iegulda savu daļu Sektora izdevumu segšanā saskaņā ar nr.480 un nr.480a noteikumiem.

478 un 479 izslēgti.

480 (5) Ieguldījuma summa uz vienu vienību, kas samaksājama, lai segtu katra attiecīgā Sektora izdevumus, tiek noteikta kā 1/5 no Dalībvalstu ieguldījuma vienības lieluma. Šie ieguldījumi tiek uzskatīti par Savienības ienākumiem. Par tiem tiek uzrēķināti procenti saskaņā ar nr.474 noteikumiem.

480a (5bis) Ja Sektora Dalībnieks iemaksā naudu, lai segtu Savienības izdevumus saskaņā ar Konstitūcijas nr.159, jānorāda Sektors, kura labā šis ieguldījums tiek izdarīts.

481 – 483 izslēgti.

483a 4bis. Asociētie dalībnieki, kā tie raksturoti šīs Konvencijas nr.241a, iegulda savu daļu, lai segtu to attiecīgā Sektora, pētniecības grupas un tai pakļauto grupu izdevumus, saskaņā ar Padomes lēmumu.

484 5. Padome nosaka kritērijus attiecībā uz izmaksu segšanu par dažiem Savienības produktiem un pakalpojumiem.

485 6. Savienība uztur rezerves kontu ar nolūku nodrošināt apgrozāmo līdzekļu būtiskāko izdevumu segšanai un pietiekamu naudas rezervju uzturēšanai, lai cik vien iespējams izvairītos no aizņēmumiem. Rezerves konta lielumu, vadoties no sagaidāmajām vajadzībām, katru gadu nosaka padome. Katra divus gadus ilgā budžeta perioda beigās visi budžeta kredīti, kuri nav iztērēti vai apgrūtināti, jāpārskaita uz rezerves kontu. Citi noteikumi attiecībā uz šo kontu izklāstīti Finansu nolikumā.

486 7. (1) Ģenerālsekretārs ar Koordinācijas komitejas piekrišanu var pieņemt brīvprātīgus ieguldījumus naudā vai mantā ar noteikumu, ka noteikumi, uz kuriem tiek sniegts brīvprātīgais ieguldījums, atbilst Savienības mērķiem un programmām, konferenču pieņemtajām programmām, kā arī Finansu nolikumam, kuram ir jāsatur īpaši noteikumi attiecībā par šādu brīvprātīgu ieguldījumu pieņemšanu un izmantošanu.

487 (2) Par šādiem brīvprātīgiem ieguldījumiem Ģenerālsekretārs ziņo Padomei savā operatīvajā finansu pārskatā, kā arī kopsavilkumā, norādot katrā konkrētajā gadījumā izcelsmi, paredzamo izmantojumu un darbības, kuras veiktas attiecībā uz katru brīvprātīgo ieguldījumu.

34.pants

Konferenču finansiālā atbildība

488 1. Pieņemot lēmumus un iesniedzot priekšlikumus, kas saistīti ar finansēm, Savienības konferences rēķinās ar visas Savienības budžeta prasībām, lai nerastos izdevumi ārpus to kredītu robežām, kādus Padomei ir tiesības piešķirt.

489 2. Tie konferences lēmumi, kuru rezultātā tieši vai netieši palielinās izdevumi ārpus tiem kredītiem, kādus Padome ir tiesīga piešķirt, netiek realizēti.

 

35.pants

Valodas

490 1. (1) Citu valodu lietošana, kuras nav noteiktas Konstitūcijas 29.panta attiecīgajos noteikumos, pieļaujama:

491 a) ja Ģenerālsekretāram ir iesniegts iesniegums nodrošināt pastāvīgu vai konkrētā gadījumā nepieciešamu kādas papildus valodas vai valodu lietošanu mutiski vai rakstiski, ar noteikumu, ka šādi radītos papildus izdevumus sedz tās Dalībvalstis, kuras ir iesniegušas šo iesniegumu vai to atbalstījušas;

492 b) ja Savienības konferenču un sanāksmju laikā pēc Ģenerālsekretāra vai attiecīgā Biroja Direktora informēšanas kāda delegācija pati un uz sava rēķina ir noorganizējusi mutisku tulkošanu no tās dzimtās valodas uz kādu no valodām, kuras minētas Konstitūcijas 29.panta attiecīgajos noteikumos.

493 (2) Nr.491 minētajā gadījumā Ģenerālsekretārs atbalsta iesniegumu, cik vien tas praktiski ir iespējams, vispirms saņemot no ieinteresētajām Dalībvalstīm apstiprinājumu, ka tās segs Savienībai radušos attiecīgos izdevumus.

494 (3) Nr.492 paredzētajā gadījumā attiecīgā delegācija, ja tā vēlas, var vienoties un pati segt izdevumus par mutisku tulkošanu tās dzimtajā valodā no jebkuras valodas, kas noteikta Konstitūcijas 29.pantā.

495 2. Jebkuri dokumenti, kuri minēti Konstitūcijas 29.panta attiecīgajos noteikumos, var tikt publicēti jebkurās valodās, kas atšķiras no šajā pantā minētajām, ar noteikumu, ka šādu publikāciju pieprasošās Dalībvalstis apņemas pilnībā segt visus izdevumus, kas saistīti ar tulkošanu un publicēšanu.

 

V SADAĻA

DAŽĀDI NOTEIKUMI, KAS SAISTĪTI AR TELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU

36.pants

Maksa par pakalpojumiem un bezmaksas pakalpojumi

496 Noteikumi, kas attiecas uz maksu par telekomunikāciju pakalpojumiem un dažādi gadījumi, kuros paredzēta bezmaksas pakalpojumu izmantošana, noteikti Administratīvajos noteikumos.

37.pants

Rēķini un to apmaksāšana

497 1. Starptautisko norēķinu veikšana ir uzskatāma par tekošajiem darījumiem, un starptautiskie norēķini jāveic saskaņā ar attiecīgajām Dalībvalsts un Sektoru Dalībnieku spēkā esošajām starptautiskajām saistībām tajos gadījumos, kad to valdības ir noslēgušas vienošanos šajā jautājumā. Ja šādas vienošanās nav noslēgtas, un ja nav īpašu līgumu, kas noslēgti atbilstoši Konstitūcijas 42.panta noteikumiem, šādi norēķini jāveic saskaņā ar Administratīvajiem noteikumiem.

498 2. Dalībvalstu un Sektoru Dalībnieku administrācijas, kuras izmanto starptautiskos telekomunikāciju pakalpojumus, vienojas attiecībā uz to debetiem un kredītiem.

499 3. Atskaite par rēķinu summām, pamatojoties nr.498 minētajiem debetiem un kredītiem, iesniedzama saskaņā ar Administratīvo noteikumu prasībām, ja vien starp ieinteresētajām pusēm nepastāv īpaša vienošanās.

38.pants

Naudas vienības

500 Ja nav nekādu īpašu, starp Dalībvalstīm noslēgtu vienošanos, valūtas vienība, ko izmanto tarifu noteikšanai par starptautiskajiem telekomunikāciju pakalpojumiem un starptautisko rēķinu sastādīšanai, ir šāda:

- vai nu Starptautiskā Valūtas fonda valūtas vienība

- vai arī zelta franks;

kā tie definēti Administratīvajos noteikumos. Piemērošanas noteikumi izklāstīti Starptautisko Telekomunikāciju noteikumu 1. Pielikumā.

39.pants

Savstarpējie sakari

501 1. Stacijām, kuras sniedz radiosakaru mobilos pakalpojumus, savas parastās darbības ietvaros savstarpēji jāapmainās ar radiosakariem šo staciju pieņemtās radio sistēmas ietvaros.

502 2. Lai veicinātu attīstību, nr.501 noteikumi tomēr neaizliedz pielietot radio sistēmas, kuras nav savienojamas ar pārējām, ja tas ir šo sistēmu savdabīguma nevis mērķtiecīgas darbības rezultāts, lai ar nodomu kavētu savstarpējos sakarus.

503 3. Neraugoties uz nr.501 noteikumiem, stacijai var uzdot sniegt ierobežotus starptautisku telekomunikāciju pakalpojumus, ko nosaka šādu pakalpojumu mērķis vai citi apstākļi neatkarīgi no pielietotās sistēmas.

40.pants

Šifrētā valoda

504 1. Valdības telegrammas un dienesta telegrammas var tikt šifrētas visos gadījumos.

505 2. Privātas telegrammas slepenā valodā var tikt izmantotas sakaros starp visām Dalībvalstīm, izņemot tās, kuras iepriekš ar Ģenerālsekretāra starpniecību paziņojušas, ka tās nepieļaus šādu valodu minētajai korespondences kategorijai.

506 3. Dalībvalstīm, kuras nepieļauj privātas telegrammas slepenā valodā, ja tās nāk no šo valstu teritorijas vai ir adresētas uz šo valstu teritoriju, jāatļauj to pārraide tranzītā cauri to teritorijai, izņemot pakalpojumu pārtraukšanas gadījumus, kuri paredzēti Konstitūcijas 35.pantā.

Vl SADAĻA

ŠĶĪRĒJTIESA un GROZĪJUMI

41.pants

Šķīrējtiesa: procedūra

(skat. Konstitūcijas 56.pantu)

507 1. Puse, kura pieprasa šķīrējtiesu, nosūta otrai strīda pusei brīdinājumu par strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā.

508 2. Abas puses noslēdz vienošanos, kurā noteikts, vai šķīrējtiesa tiek uzticēta atsevišķām personām, administrācijām vai valdībām. Ja viena mēneša laikā pēc brīdinājuma par strīda nodošanu šķīrējtiesā, puses nevar par to vienoties, šķīrējtiesa uzticama valdībām.

509 3. Ja šķīrējtiesa ir uzticēta atsevišķām personām, tad par šķīrējtiesnešiem nevar būt tās valsts pilsoņi, ne pastāvīgie iedzīvotāji, ne arī nodarbinātie to valstu dienestos, kuras ir strīdus puses.

510 4. Ja šķīrējtiesa tiek uzticēta valdībām vai to attiecīgām administrācijām, tās izvēlas no tādu Dalībvalstu vidus, kuras nav iesaistītas strīdā, taču kuras ir tā līguma puses, kura piemērošana ir izraisījusi strīdu.

511 5. Triju mēnešu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas par strīda nodošanu šķīrējtiesā katra no strīdus pusēm nozīmē vienu šķīrējtiesnesi.

512 6. Ja strīdā piedalās vairāk nekā divas strīda puses, katra no divām grupām, kuras piedalās strīdā un kuru dalībniekiem ir vienota nostāja, nozīmē vienu šķīrējtiesnesi saskaņā ar nr.510 un nr.511 noteikumiem.

513 7. Šādi nozīmētie šķīrējtiesneši izvēlas trešo šķīrējtiesnesi, kuram, ja strīda puses ir atsevišķas personas nevis valdības vai administrācijas, jāpilda nr.509 noteiktās prasības, turklāt trešais šķīrējtiesnesis nedrīkst būt no tās pašas valsts, no kuras ir kāds no abiem jau nozīmētajiem šķīrējtiesnešiem. Ja abi nozīmētie šķīrējtiesneši nevar vienoties par trešā šķīrējtiesneša izvēli, katrs no tiem izvēlas vienu strīdā nekādā veidā neieinteresētu šķīrējtiesneša kandidātu. Pēc tam Ģenerālsekretārs, lozējot, no šiem kandidātiem izvēlas trešo šķīrējtiesnesi.

514 8. Strīda puses var vienoties par strīda izšķiršanu ar viena šķīrējtiesneša palīdzību vai arī katra puse var iesniegt savu šķīrējtiesneša kandidātu Ģenerālsekretāram, kurš, lozējot, izlemj, kura no personām būs šķīrējtiesnesis.

515 9. Šķīrējtiesnesis vai šķīrējtiesneši izvēlas šķīrējtiesas vietu un piemērojamo procedūras kārtību.

516 10. Ja strīdu izskata viens šķīrējtiesnesis, tad tā spriedums ir galīgs un saistošs abām strīdus pusēm. Ja šķīrējtiesu veic vairāk nekā viens šķīrējtiesnesis, tad spriedums ir galīgs un saistošs abām strīdus pusēm, ja par to nobalso vairākums šķīrējtiesnešu.

517 11. Katra no pusēm sedz izdevumus, kas tai radušies ar šķīrējtiesu saistītā izmeklēšanas un procesa gaitā. Pārējie šķīrējtiesas izdevumi bez tiem, kuri radušies katrai no pusēm, sadalāmi vienlīdzīgi starp abām strīda pusēm.

518 12. Savienība sniedz visāda veida informāciju, kas būtu nepieciešama šķīrējtiesnesim vai šķīrējtiesnešiem. Ja strīda puses piekrīt, šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu spriedums tiek paziņots Ģenerālsekretāram, lai uz to varētu turpmāk atsaukties.

42.pants

Noteikumi par konvencijas grozījumiem

519 1. Jebkura dalībvalsts var izvirzīt priekšlikumus par šīs Konvencijas grozīšanu. Visiem šādiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu to savlaicīgu nodošanu izskatīšanai visām Dalībvalstīm un izskatīšanu no to puses, jāiesniedz Ģenerālsekretāram ne vēlāk, kā astoņus mēnešus pirms paredzētā Pilnvaroto pārstāvju konferences atklāšanas datuma. Ģenerālsekretārs pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms augstāk minētā datuma, izsūta šos priekšlikumus visām Dalībvalstīm.

520 2. Tomēr jebkurus priekšlikumus par to grozījumu izmaiņām, kuri iesniegti saskaņā ar nr.519, jebkura Dalībvalsts vai tās delegācija Pilnvaroto pārstāvju konferencē var iesniegt jebkurā laikā.

521 3. Izskatot jebkurus ierosinājumus par grozījumiem attiecībā uz Konvenciju, Pilnvaroto pārstāvju konferences plenārsēdē nepieciešams kvorums – vairāk kā puse no akreditētajām delegācijām.

522 4. Lai pieņemtu jebkuru ierosināto labojumu iesniegtajam grozījumam, kā arī pašu priekšlikumu kopumā ar labojumiem vai bez tiem, nepieciešams, lai vairāk kā puse no Pilnvaroto pārstāvju konferencē akreditētajām balsstiesīgajām delegācijām balsotu “par”.

523 5. Ja vien šī panta iepriekšējos punktos nav noteikts citādi, piemērojami vispārējie šajā Konvencijā paredzētie noteikumi attiecībā uz konferencēm un asamblejām, kā arī konferenču un citu asambleju Procedūras noteikumi.

524 6. Visi šīs Konvencijas grozījumi, kurus apstiprinājusi Pilnvaroto pārstāvju konference, kopumā un viena grozījumu instrumenta veidā, stājas spēkā konferences noteiktajā datumā visām Dalībvalstīm, kuras līdz šim datumam deponējušas instrumentu, ar kurus tās ratificē, akceptē vai apstiprina gan šo Konvenciju, gan grozījumu instrumentu, vai pievienojas tiem. Šāda grozījumu instrumenta tikai vienas daļas ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana netiek pieļauta.

525 7. Neraugoties uz nr.524 noteikumiem, Pilnvaroto pārstāvju konference var nolemt, ka grozījums Konvencijā nepieciešams, lai piemērotu grozījumu Konstitūcijā. Šai gadījumā Konvencijas grozījums nevar stāties spēkā pirms stājas spēkā grozījums Konstitūcijā.

526 8. Ģenerālsekretārs paziņo visām Dalībvalstīm par katra ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprinājuma vai pievienošanās instrumenta deponēšanu.

527 9. Pēc jebkura šāda instrumenta par grozījumiem stāšanās spēkā ratifikācija, apstiprināšana, pieņemšana vai pievienošanās saskaņā ar Konstitūcijas 52. un 53.pantu, piemērojama Konvencijai, ņemot vērā grozījumus.

528 10. Pēc jebkura šāda instrumenta par grozījumiem stāšanās spēkā Ģenerālsekretārs reģistrē to Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas 102.panta noteikumiem. Konstitūcijas nr.241 piemērojams jebkuram šādam instrumentam par grozījumiem.

PIELIKUMS

 

Šajā Konvencijā un Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Administratīvajos noteikumos lietoto atsevišķu terminu definīcijas

 

Savienības instrumentos lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1001 Eksperts: Persona, kuru nosūtījusi:

a) valsts valdība vai administrācija, vai

b) saskaņā ar šīs Konvencijas 9.pantu pilnvarots tiesību subjekts vai organizācija, vai

c) starptautiska organizācija,

lai pildītu Savienības uzdevumus savas profesionālās kompetences jomā.

1002 Novērotājs: Persona, kuru saskaņā ar šīs Konvencijas attiecīgajiem noteikumiem nosūtījusi:

1003 Mobilie sakari: Radiosakaru pakalpojumi starp mobilām un stacionārām virszemes stacijām vai starp mobilām stacijām.

1004 Zinātniska vai

industriāla

organizācija: Jebkura organizācija, kura nav valdības iestāde vai aģentūra, kura nodarbojas ar telekomunikāciju problēmu pētīšanu vai ar telekomunikāciju pakalpojumiem nepieciešamā aprīkojuma projektēšanu un ražošanu.

1005 Radiosakari: Telekomunikācija ar radio viļņu palīdzību.

1. piezīme: Radioviļņi ir elektromagnētiskie viļņi ar frekvencēm, kas zemākas par 3000 GHz un kas pārraidīti telpā bez mākslīga vadītāja.

2. piezīme: Šīs Konvencijas nr.149 un nr.154 noteikumos lietotais termins “radiosakari” ietver arī telekomunikācijas, kurās pielietoti elektromagnētiskie viļņi ar frekvencēm virs 3000 GHz, kas pārraidīti telpā bez mākslīga vadītāja.

1006 Apkalpojošās

telekomunikācijas: Telekomunikācijas, kuras attiecas uz publiskām starptautiskām telekomunikācijām, ar kurām apmainās:

- administrācijas,

- atzītas ekspluatācijas aģentūras,

- Padomes Priekšsēdētājs, Ģenerālsekretārs, Ģenerālsekretāra vietnieks, Biroju Direktori, Radio lietu valdes locekļi un citi Savienības pārstāvji vai pilnvarotas amatpersonas, ieskaitot tos, kuri norīkoti darbā ārpus Savienības mītnes.

 

 

PAPILDPROTOKOLS

par strīdu obligātu nokārtošanu attiecībā uz

Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Konstitūciju,

Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem

 

 

Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Konstitūcijas un Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības Konvencijas parakstīšanas laikā (Ženēvā 1992.gadā) apakšā parakstījušies Pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šo Papildu Protokolu par strīdu obligāto nokārtošanu.

Savienības Dalībvalstis, šī Protokola puses, izsakot vēlmi vērsties pie obligātās šķīrējtiesas, lai atrisinātu jebkurus strīdus attiecībā uz Konstitūcijas, Konvencijas vai Konstitūcijas 4.pantā minēto Administratīvo noteikumu interpretāciju vai piemērošanu, ciktāl tie attiecas uz viņām,

vienojas par šādiem noteikumiem:

1.pants

Ja vien nav panākta kopīga vienošanās par vienu no Konstitūcijas 56.pantā noteiktajām atrisināšanas metodēm, strīdi par Konstitūcijas, Konvencijas vai Konstitūcijas 4.pantā minēto Administratīvo noteikumu interpretāciju vai piemērošanu pēc vienas no strīdā iesaistīto pušu prasības iesniedzami obligātai izskatīšanai šķīrējtiesā. Procedūra, kas noteikta Konvencijas 41.panta 5.punktā (nr.511), tiek paplašināta šādi:

“5. Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža par strīda iesniegšanu šķīrējtiesā katrai no abām strīdā iesaistītajām pusēm jāieceļ šķīrējtiesnesis. Ja kāda no pusēm noteiktajā termiņā nav iecēlusi šķīrējtiesnesi, šķīrējtiesnesi pēc otras strīdā iesaistītās puses lūguma ieceļ Ģenerālsekretārs, rīkojoties saskaņā ar Konvencijas nr.509 un nr.510 noteikumiem.”

2.pants

Dalībvalstīm šis Protokols ir atklāts parakstīšanai tajā pašā laikā, kad tās paraksta Konstitūciju un Konvenciju. Jebkura Dalībvalsts – Parakstītāja to ratificē, akceptē vai apstiprina saskaņā ar to konstitucionālo kārtību. Tam var pievienoties jebkura Dalībvalsts - Konstitūcijas un Konvencijas puse, un jebkura valsts, kura kļūst par Savienības Dalībvalsti. Ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments tiek deponēts Ģenerālsekretāram.

3.pants

Šis Protokols stājas spēkā Pusēm, kas to ratificējušas, akceptējušas, apstiprinājušas vai pievienojušās tam, tajā pašā datumā, kad Konstitūcija un Konvencija, ar nosacījumu, ka šajā datumā deponēti vismaz divi ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenti. Pretējā gadījumā tas stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc datuma, kurā iesniegts otrs ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments.

4.pants

Puses var izdarīt grozījumus šajā Protokolā Savienības Pilnvaroto pārstāvju konferencē.

5.pants

Katra Dalībvalsts, šī Protokola Puse, var to denonsēt, nosūtot Ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu, un šāda denonsēšana stājas spēkā pēc viena gada datumā, kad Ģenerālsekretārs saņēmis paziņojumu.

6.pants

Ģenerālsekretārs paziņo visām Dalībvalstīm:

    1. par šim Protokolam pievienotajiem parakstiem un katra ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta deponēšanu;

b) par datumu, kurā šis Protokols stājas spēkā;

c) par jebkura grozījuma spēkā stāšanās datumu;

d) par jebkuras denonsēšanas spēkā stāšanās datumu.

 

TO APLIECINOT, attiecīgi Pilnvarotie pārstāvji paraksta šo Protokolu angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā. Nesaskaņu gadījumā priekšroka dodama tekstam franču valodā, kurš tiek deponēts Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības arhīvos, kura nosūta vienu tā kopiju katrai no parakstītājām valstīm.

 

Parakstīts Ženēvā, 1992.gada 22.decembrī.

 

 

CONSTITUTION

OF THE

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

____________________________________

Geneva, 22 December 1992*

 

 

 

Preamble

1 While fully recognizing the sovereign right of each State to regulate its telecommunication and having regard to the growing importance of telecommunication for the preservation of peace and the economic and social development of all States, the States Parties to this Constitution, as the basic instrument of the International Telecommunication Union, and to the Convention of the International Telecommunication Union (hereinafter referred to as "the Convention") which complements it, with the object of facilitating peaceful relations, international cooperation among peoples and economic and social development by means of efficient telecommunication services, have agreed as follows:

 

CHAPTER I

BASIC PROVISIONS

Article 1

Purposes of the Union

2 1. The purposes of the Union are:

3 a) to maintain and extend international cooperation among all its Member States for the improvement and rational use of telecommunications of all kinds;

3a abis) to promote and enhance participation of entities and organizations in the activities of the Union and foster fruitful cooperation and partnership between them and Member States for the fulfilment of the overall objectives as embodied in the purposes of the Union;

4 b) to promote and to offer technical assistance to developing countries in the field of telecommunications, and also to promote the mobilization of the material, human and financial resources needed for its implementation, as well as access to information;

5 c) to promote the devel opment of technical facilities and their most efficient operation with a view to improving the efficiency of telecommunication services, increasing their usefulness and making them, so far as possible, generally available to the public;

6 d) to promote the extension of the benefits of the new telecommunication technologies to all the world's inhabitants;

7 e) to promote the use of telecommunication services with the objective of facilitating peaceful relations;

8 f) to harmonize the actions of Member States and promote fruitful and constructive cooperation and partnership between Member States and Sector Members in the attainment of those ends;

9 g) to promote, at the international level, the adoption of a broader approach to the issues of telecommunications in the global information economy and society, by cooperating with other world and regional intergovernmental organizations and those non- governmental organizations concerned with telecommunications.

10 2. To this end, the Union shall in particular:

11 a) effect allocation of bands of the radio-frequency spectrum, the allotment of radio frequencies and the registration of radio-frequency assignments and. for space services, of any associated orbital position in the geostationary-satellite orbit or of any associated characteristics of satellites in other orbits, in order to avoid harmful interference between radio stations of different countries;

12 b) coordinate efforts to eliminate harmful interference between radio stations of different countries and to improve the use made of the radio-frequency spectrum for radiocommunication services and of the geostationary-satellite and other satellite orbits;

13 c) facilitate the worldwide standardization of telecommunications, with a satisfactory quality of service;

14 d) foster international cooperation and solidarity in the delivery of technical assistance to the developing countries and the creation, development and improvement of telecommunication equipment and networks in developing countries by every means at its disposal, including through its participation in the relevant programmes of the United Nations and the use of its own resources, as appropriate;

15 e) coordinate efforts to harmonize the development of telecommunication facilities, notably those using space techniques, with a view to full advantage being taken of their possibilities;

16 f) foster collaboration among Member States and Sector Members with a view to the establishment of rates at levels as low as possible consistent with an efficient service and taking into account the necessity for maintaining independent financial administration of telecommunications on a sound basis;

17 g) promote the adoption of measures for ensuring the safety of life through the cooperation of telecommunication services;

18 h) undertake studies, make regulations, adopt resolutions, formulate recommendations and opinions, and collect and publish information concerning telecommunication matters;

19 i) promote, with international financial and development organizations, the establishment of preferential and favourable lines of credit to be used for the development of social projects aimed, inter alia, at extending telecommunication services to the most isolated areas in countries;

19a j) promote participation of concerned entities in the activities of the Union and cooperation with regional and other organizations for the fulfilment of the purposes of the Union.

Article 2

Composition of the Union

20 The International Telecommunication Union is an intergovernmental organization in which Member States and Sector Members, having well-defined rights and obligations, cooperate for the fulfilment of the purposes of the Union. It shall, having regard to the principle of universality and the desirability of universal participation in the Union, be composed of:

21 a) any State which is a Member State of the International Telecommunication Union as a Party to any International Telecommunication Convention prior to the entry into force of this Constitution and the Convention;

22 b) any other State, a Member of the United Nations, which accedes to this Constitution and the Convention in accordance with Article 53 of this Constitution;

23 c) any other State, not a Member of the United Nations, which applies for membership of the Union and which, after having secured approval of such application by two-thirds of the Member States of the Union, accedes to this Constitution and the Convention in accordance with Article 53 of this Constitution. If such application for membership is made during the interval between two plenipotentiary conferences, the Secretary-General shall consult the Member States of the Union; a Member State shall be deemed to have abstained if it has not replied within four months after its opinion has been requested.

Article 3

Rights and Obligations of Member States and Sector Members

24 1. Member States and Sector Members shall have the rights and shall be subject to the obligations provided for in this Constitution and the Convention.

24 2. Rights of Member States in respect of their participation in the conferences, meetings and consultations of the Union are:

26 a) all Member States shall be entitled to participate in conferences, shall be eligible for election to the Council and shall have the right to nominate candidates for election as officials of the Union or as members of the Radio Regulations Board;

27 b) subject to the provisions of Nos. 169 and 210 of this Constitution, each Member State shall have one vote at all plenipotentiary conferences, all world conferences and all Sector assemblies and study group meetings and if it is a Member State of the Council, all sessions of that Council. At regional conferences, only the Member States of the region concerned shall have the right to vote;

28 c) subject to the provisions of Nos. 169 and 210 of this Constitution, each Member State shall also have one vote in all consultations carried out by correspondence. In the case of consultations regarding regional conferences, only the Member States of the region concerned shall have the right to vote.

28a 3. In respect of their participation in activities of the Union Sector Members shall be entitled to participate fully in the activities of the Sector of which they are members, subject to relevant provisions of this Constitution and the Convention:

28b a) they may provide chairmen and vice-chairmen of Sector assemblies and meetings and world telecommunication development conferences;

28c b) they shall be entitled, subject to the relevant provisions of the Convention and relevant decisions adopted in this regard by the Plenipotentiary Conference, to take part in the adoption of Questions and Recommendations and in decisions relating to the working methods and procedures of the Sector concerned.

Article 4

Instruments of the Union

29 1. The instruments of the Union are:

- this Constitution of the International Telecommunication Union,

- the Convention of the International Telecommunication Union, and

- the Administrative Regulations.

30 2. This Constitution, the provisions of which are complemented by those of the Convention, is the basic instrument of the Union.

31 3. The provisions of both this Constitution and the Convention are further complemented by those of the Administrative Regulations, enumerated below, which regulate the use of telecommunications and shall be binding on all Member States:

- International Telecommunication Regulations,

- Radio Regulations.

32 4. In the case of inconsistency between a provision of this Constitution and a provision of the Convention or of the Administrative Regulations, the Constitution shall prevail. In the case of inconsistency between a provision of the Convention and a provision of the Administrative Regulations, the Convention shall prevail.

Article 5

Definitions

33 Unless the context otherwise requires:

34 a) the terms used in this Constitution and defined in its Annex, which forms an integral part of this Constitution, shall have the meanings assigned to them in that Annex;

35 b) the terms - other than those defined in the Annex to this Constitution - used in the Convention and defined in the Annex thereto, which forms an integral part of the Convention, shall have the meanings assigned to them in that Annex;

36 c) other terms defined in the Administrative Regulations shall have the meanings therein assigned to them.

Article 6

 

Execution of the Instruments of the Union

37 1. The Member States are bound to abide by the provisions of this Constitution, the Convention and the Administrative Regulations in all telecommunication offices and stations established or operated by them which engage in international services or which are capable of causing harmful interference to radio services of other countries, except in regard to services exempted from these obligations in accordance with the provisions of Article 48 of this Constitution.

38 2. The Member States are also bound to take the necessary steps to impose the observance of the provisions of this Constitution, the Convention and the Administrative Regulations upon operating agencies authorized by them to establish and operate telecommunications and which engage in international services or which operate stations capable of causing harmful interference to the radio services of other countries.

Article 7

Structure of the Union

39 The Union shall comprise:

40 a) the Plenipotentiary Conference, which is the supreme organ of the Union;

41 b) the Council, which acts on behalf of the Plenipotentiary Conference;

42 c) world conferences on international telecommunications;

43 d) the Radiocommunication Sector, including world and regional radiocommunication conferences, radiocommunication assemblies and the Radio Regulations Board;

44 e) the Telecommunication Standardization Sector, including world telecommunication standardization assemblies;

45 f) the Telecommunication Development Sector, including world and regional telecommunication development conferences;

46 g) the General Secretariat.

Article 8

Plenipotentiary Conference

47 1. The Plenipotentiary Conference shall be composed of delegations representing Member States. It shall be convened every four years.

48 2. On the basis of proposals by Member States and taking account of reports by the Council, the Plenipotentiary Conference shall:

49 a) determine the general policies for fulfilling the purposes of the Union prescribed in Article 1 of this Constitution;

50 b) consider the reports by the Council on the activities of the Union since the previous plenipotentiary conference and on the policy and strategic planning of the Union;

51 c) establish the basis for the budget of the Union and determine, in the light of its decisions taken on the reports referred to in No. 50 above, related financial limits until the next plenipotentiary conference, after considering all relevant aspects of the work of the Union in that period;

51a cbis) establish, using the procedures described in Nos. 161d to 161g of this Constitution, the total number of contributory units for the period up to the next plenipotentiary conference on the basis of the classes of contribution announced by Member States;

52 d) provide any general directives dealing with the staffing of the Union and, if necessary, fix the basic salaries, the salary scales and the system of allowances and pensions for all the officials of the Union;

53 e) examine the accounts of the Union and finally approve them, if appropriate;

54 f) elect the Member States which are to serve on the Council:

55 g) elect the Secretary-General, the Deputy Secretary-General and the Directors of the Bureaux of the Sectors as elected officials of the Union;

56 h) elect the members of the Radio Regulations Board;

57 i) consider and adopt, if appropriate, proposals for amendments to this Constitution and the Convention, put forward by Member States, in accordance with the provisions of Article 55 of this Constitution and the relevant provisions of the Convention, respectively;

58 j) conclude or revise, if necessary, agreements between the Union and other international organizations, examine any provisional agreements with such organizations concluded by the Council behalf of the Union, and take such measures in connect on therewith as it deems appropriate;

58a jbis) adopt and amend the Rules of Procedure of conferences and other meetings of the Union;

59 k) deal with such other telecommunication questions as may be necessary.

59a 3. Exceptionally, in the interval between two ordinary Plenipotentiary Conferences, it shall be possible to convene an extraordinary Plenipotentiary Conference with a restricted agenda to deal with specific matters:

59b a) by a decision of the preceding ordinary Plenipotentiary Conference;

59c b) should two-thirds of the Member States individually so request the Secretary-General;

59d c) at the proposal of the Council with the approval of at least two-thirds of the Member States.

 

Article 9

Principles Concerning Elections and Related Matters

60 1. The Plenipotentiary Conference, at any elections referred to in Nos. 54 to 56 of this Constitution, shall ensure that:

61 a) the Members of the Council are elected with due regard to the need for equitable distribution of the seats on the Council among all regions of the world;

62 b) the Secretary-General, the Deputy Secretary-General, the Directors of the Bureaux and the members of the Radio Regulations Board shall be elected among the candidates proposed by Member States as their nationals and shall all be nationals of different Member States, and at their election due consideration should be given to equitable geographical distribution amongst the regions of the world; as far as the elected officials are concerned, due consideration should also be given to the principles embodied in No. 154 of this Constitution;

63 c) the members of the Radio Regulations Board shall be elected in their individual capacity; each Member State may propose only one candidate.

64 2. The procedures for these elections shall be established by the Plenipotentiary Conference. Provisions relating to taking up duties, vacancy and re-eligibility are contained in the Convention.

Article 10

The Council

65 1. (1) The Council shall be composed of Member States elected by the Plenipotentiary Conference in accordance with the provisions of No. 61 of this Constitution.

66 (2) Each Member of the Council shall appoint a person to serve on the Council who may be assisted by one or more advisers.

67 2. The Council shall adopt its own Rules of Procedure.

68 3. In the interval between Plenipotentiary Conferences, the Council shall act, as governing body of the Union, on behalf of the Plenipotentiary Conference within the limits of the powers delegated to it by the latter.

69 4. (1) The Council shall take all steps to facilitate the implementation by the Member States of the provisions of this Constitution, of the Convention, of the Administrative Regulations, of the decisions of the Plenipotentiary Conference, and, where appropriate, of the decisions of other conferences and meetings of the Union, and perform any duties assigned to it by the Plenipotentiary Conference.

70 (2) It shall consider broad telecommunication policy issues in keeping with the guidelines given by the Plenipotentiary Conference in order to ensure that the Union's policies and strategy fully respond to the constantly changing telecommunication environment, and shall prepare a report on the podgy and strategic planning recommended for the Union, together with their financial implications. It shall use to this effect the material prepared by the Secretary General under No. 74a below.

71 (3) It shall ensure the efficient coordination of the work of the Union and exercise effective financial control over the General Secretariat and the three Sectors.

72 (4) It shall contribute, in accordance with the purposes of the Union, to the development of telecommunications in the developing countries by every means at its disposal, including through the participation of the Union in the appropriate programmes of the United Nations.

 

Article 11

General Secretariat

73 1. (1) The General Secretariat shall be directed by a Secretary-General, assisted by one Deputy Secretary-General.

73a (2) The functions of the Secretary-General are specified in the Convention. In addition, the Secretary-General shall:

74 a) coordinate the Union's activities, with the assistance of the Coordination Committee;

74a b) prepare, with the assistance of the Coordination Committee, material required for the preparation of a report on the policies and strategic plan for the Union, and coordinate the implementation of the plan;

75 c) take all the actions required to ensue economic use of the Union's resources and be responsible to the Council for all the administrative and financial aspects of the Union's activities;

76 d) act as the legal representative of the Union.

76a (3) The Secretary-General may act as depository of special arrangements established in conformity with Article 42 of this Constitution.

77 2. The Deputy Secretary-General shall be responsible to the Secretary-General; he shall assist the Secretary-General in the performance of his duties and undertake such specific tasks as may be entrusted to him by the Secretary-General. He shall perform the duties of the Secretary-General in the absence of the latter.

CHAPTER II

RADIOCOMMUNICATION SECTOR

 

Article 12

Functions and Structure

78 1. (1) The functions of the Radiocommunication Sector shall be, bearing in mind the particular concerns of developing countries, to fulfil the purposes of the Union, as stated in Article I of this Constitution, relating to radiocommunication:

- by ensuring the rational, equitable, efficient and economical use of the radio-frequency spectrum by all radiocommunication services, including those using the geostationary-satellite or other satellite orbits, subject to the provisions of Article 44 of this Constitution, and

- by carrying out studies without limit of frequency range and adopting recommendations on radiocommunication matters.

79 (2) The precise responsibilities of the Radiocommunication Sector and the Telecommunication Standardization Sector shall be subject to continuing review, in close cooperation, with regard to matters of common interest to both Sectors, in accordance with the relevant provisions of the Convention. Close coordination shall be carried out between the Radiocommunication, Telecommunication Standardization and Telecommunication Development Sectors.

80 2. The Radiocommunication Sector shall work through:

81 a) world and regional radiocommunication conferences;

82 b) the Radio Regulations Board;

83 c) radiocommunication assemblies;

84 d) radiocommunication study groups;

84a dbis) the radiocommunication advisory group;

85 e) the Radiocommunication Bureau, headed by the elected Director.

86 3. The Radiocommunication Sector shall have as members:

87 a) of right, the administrations of all Member States;

88 b) any entity or organization which becomes a Sector Member in accordance with the relevant provisions of the Convention.

 

Article 13

Radiocommunication Conferences and

Radiocommunication Assemblies

89 1. A world radiocommunication conference may partially or, in exceptional cases, completely, revise the Radio Regulations and may with any question of a worldwide character within its competence and related to its agenda; its other duties are specified in the Convention.

90 2. World radiocommunication conferences shall normally be convened every two to three years; however, following the application of the relevant provisions of the Convention, such a conference need not be convened or an additional one may be convened.

91 3. Radiocommunication assemblies shall also normally be convened every two to three years, and may be associated in place and time with world radiocommunication conferences so as to improve the efficiency and effectiveness of the Radiocommunication Sector. Radiocommunication assemblies shall provide the necessary technical bases for the work of the world radiocommunication conferences and respond to all requests from world radiocommunication conferences. The duties of the radiocommunication assemblies are specified in the Convention.

92 4. The decisions of a world radiocommunication conference, of a radiocommunication assembly and of a regional radiocommunication conference shall in all circumstances be in conformity with this Constitution and the Convention. The decisions of a radiocommunication assembly or of a regional radiocommunication conference shall also in all circumstances be in conformity with the Radio Regulations. When adopting resolutions and decisions, the conferences shall take into account the foreseeable financial implications and should avoid adopting resolutions and decisions which might give rise to expenditure in excess of the financial limits laid down by the Plenipotentiary Conference.

Article 14

Radio Regulations Board

93 1. The Radio Regulations Board shall consist of elected members thoroughly qualified in the field of radiocommunications and possessing practical experience in the assignment and utilization of frequencies. Each member shall be familiar with the geographic, economic and demographic conditions within a particular area of the world. They shall perform their duties for the Union independently and on a part-time basis.

93a 1bis. The Radio Regulations Board is composed of not more than either 12 members, or of a number corresponding to 6% of the total number of Member States, whichever is the greater.

94 2. The duties of the Radio Regulations Board shall consist of:

95 a) the approval of Rules of Procedure, which include technical criteria, in accordance with the Radio Regulations and with any decision which may be taken by competent radiocommunication conferences. These Rules of Procedure shall be used by the Director and the Bureau in the application of the Radio Regulations to register frequency assignments made by Member States. These Rules shall be open to comment by administrations and, in case of continuing disagreement, the matter shall be submitted to a forthcoming world radiocommunication conference;

96 b) the consideration of any other matter that cannot be resolved through the application of the above Rules of Procedure;

97 c) the performance of any additional duties, concerned with the assignment and utilization of frequencies, as indicated in No. 78 of this Constitution, in accordance with the procedures provided for in the Radio Regulations, and as prescribed by a competent conference or by the Council with the consent of a majority of the Member States, in preparation for, or in pursuance of the decisions of, such a conference.

98 3. (1) In the exercise of their Board duties, the members of the Radio Regulations Board shall serve, not as representing their respective Member States nor a region, but as custodians of an international public trust. In particular, each member of the Board shall refrain from intervening in decisions directly concerning the member's own administration.

99 (2) No member of the Board shall request or receive instructions relating to the exercise of his duties for the Union from any government or a member thereof, or from any public or private organization or person. Members of the Board shall refrain from taking any action or from participating in any decision which may be incompatible with their status defined in No. 98 above.

100 (3) Member States and Sector Members shall respect the exclusively international character of the duties of the members of the board and refrain from attempting to influence them in the performance of their Board duties.

101 4. The working arrangements of the Radio Regulations Board are defined in the Convention.

 

Article 15

Radiocommunication Study Groups and Advisory Group

102 The respective duties of the radiocommunication study groups and advisory group are specified in the Convention.

Article 16

Radiocommunication Bureau

103 The functions of the Director of the Radiocommunication Bureau are specified in the Convention.

 

CHAPTER III

TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR

 

Article 17

Functions and Structure

104 1. (1) The functions of the Telecommunication Standardization Sector shall be, bearing in mind the particular concerns of the developing countries, to fulfil the purposes of the Union relating to telecommunication standardization, as stated in Article 1 of this Constitution, by studying technical, operating and tariff questions and adopting recommendations on them with a view to standardizing telecommunications on a worldwide basis.

105 (2) The precise responsibilities of the Telecommunication Standardization and Radiocommunication Sectors shall be subject to continuing review, in close cooperation, with regard to matters of common interest to both Sectors, in accordance with the relevant provisions of the Convention. Close coordination shall be carried out between the Radiocommunication, Telecommunication Standardization and Telecommunication Development Sectors.

106 2. The Telecommunication Standardizat ion Sector shall work through:

107 a) world telecommunication standardization assemblies;

108 b) telecommunication standardization study groups;

108a bbis) the telecommunication standardization advisory group;

109 c) the Telecommunication Standardization Bureau headed by the elected Director.

110 3. The Telecommunication Standardization Sector shall have as members:

111 a) of right, the administrations of all Member States;

112 b) any entity or organization which becomes a Sector Member in accordance with the relevant provisions of the Convention.

 

Article 18

World Telecommunication Standardization Assemblies

113 1. The duties of world telecommunication standardization assemblies are specified in the Convention.

114 2. World telecommunication standardization assemblies shall be convened every four years; however, an additional assembly may be held in accordance with the relevant provisions of the Convention.

115 3. Decisions of world telecommunication standardization assemblies must in all circumstances be in conformity with this Constitution, the Convention and the Administrative Regulations. When adopting resolutions and decisions, the assemblies shall take into account the foreseeable financial implications and should avoid adopting resolutions and decisions which might give rise to expenditure in excess of the financial limits laid down by the Plenipotentiary Conference.

 

Article 19

Telecommunication Standardization Study Groups and Advisory Group

116 The respective duties of the telecommunication standardization study groups and advisory group are specified in the Convention.

Article 20

Telecommunication Standardization Bureau

117 The functions of the Director of the Telecommunication Standardization Bureau are specified in the Convention.

 

CHAPTER IV

TELECOMMUNICATION DEVELOPMENT SECTOR

 

Article 21

Functions and Structure

118 1. (1) The functions of the Telecommunication Development Sector shall be to fulfil the purposes of the Union as stated in Article 1 of this Constitution and to discharge, within its specific sphere of competence, the Union's dual responsibility as a United Nations specialized agency and executing agency for implementing projects under the United Nations development system or other funding arrangements so as to facilitate and enhance telecommunications development by offering, organizing and coordinating technical cooperation and assistance activities.

119 (2) The activities of the Radiocommunication, Telecommunication Standardization and Telecommunication Development Sectors shall be the subject of close cooperation with regard to matters relating to development, in accordance with the relevant provisions of this Constitution.

120 2. Within the foregoing framework, the specific functions of the Telecommunication Development Sector shall be to:

121 a) raise the level of awareness of decision-makers concerning the important role of telecommunications in the national economic and social development programme, and provide information and advice on possible policy and structural options;

122 b) promote, especially by means of partnership, the development, expansion and operation of telecommunication networks and services, particularly in developing countries, taking into account the activities of other relevant bodies, by reinforcing capabilities for human resources development, planning, management, resource mobilization, and research and development;

123 c) enhance the growth of telecommunications through cooperation with regional telecommunications organizations and with global and regional development financing institutions, monitoring the status of projects included in its development programme to ensure that they, are properly executed;

124 d) activate the mobilization of resources to provide assistance in the field of telecommunications to developing countries by promoting the establishment of preferential and favourable lines of credit, and cooperating with international and regional financial and development institutions;

125 e) promote and coordinate programmes to accelerate the transfer of appropriate technologies to the developing countries in the light of changes and developments in the networks of the developed countries;

126 f) encourage participation by industry in tele-communication development in developing countries, and offer advice on the choice and transfer of appropriate technology;

127 g) offer advice, carry out or sponsor studies, as necessary, on technical, economic, financial, managerial, regulatory and policy issues, including studies of specific projects in the field of telecommunications;

128 h) collaborate with the other Sectors, the General Secretariat and other concerned bodies in developing a general plan for international and regional telecommunication networks so as to facilitate the coordination of their development with a view to the provision of telecommunication services;

129 i) in carrying out the above functions, give special attention to the requirements of the least developed countries.

130 3. The Telecommunication Development Sector shall work through:

131 a) world and regional telecommunication development conferences;

132 b) telecommunication development study groups;

132a bbis) the telecommunication development advisory group;

133 c) the Telecommunication Development Bureau headed by the elected Director.

134 4. The Telecommunication Development Sector shall have as members:

135 a) of right, the administrations of all Member States;

136 b) any entity or organization which becomes a Sector Member in accordance with the relevant provisions of the Convention.

 

Article 22

Telecommunication Development Conferences

137 1. Telecommunication development conferences shall be a forum for the discussion and consideration of topics, projects and programmes relevant to telecommunication development and for the provision of direction and guidance to the Telecommunication Development Bureau.

138 2. Telecommunication development conferences shall comprise:

139 a) world telecommunication development conferences;

140 b) regional telecommunication development conferences.

141 3. There shall be, between two Plenipotentiary Conferences, one world telecommunication development conference and, subject to resources and priorities, regional telecommunication development conferences.

142 4. Telecommunication development conferences shall not produce Final Acts. Their conclusions shall take the form of resolutions, decisions, recommendations or reports. These conclusions must in all circumstances be in conformity with this Constitution, the Convention and the Administrative Regulations. When adopting resolutions and decisions, the conferences shall take into account the foreseeable financial implications and should avoid adopting resolutions and decisions which might give rise to expenditure in excess of the financial limits laid down by the Plenipotentiary Conference.

143 5. The duties of telecommunication development conferences are specified in the Convention.

 

Article 23

Telecommunication Development Study Groups and Advisory Group

144 The respective duties of telecommunication development study groups and advisory group are specified in the Convention.

 

Article 24

Telecommunication Development Bureau

145 The functions of the Director of the Telecommunication Development Bureau are specified in the Convention.

 

CHAPTER V

OTHER PROVISIONS CONCERNING THE FUNCTIONING

OF THE UNION

 

Article 25

World Conferences on International Telecommunications

146 1. A world conference on international telecommunications may partially, or in exceptional cases, completely revise the International Telecommunication Regulations and may deal with any question of a worldwide character within its competence and related to its agenda.

147 2. Decisions of world conferences on international telecommunications shall in all circumstances be in conformity with this Constitution and the Convention. When adopting resolutions and decisions, the conferences shall take into account the foreseeable financial implications and should avoid adopting resolutions and decisions which might give rise to expenditure in excess of the financial limits laid down by the Plenipotentiary Conference.

 

Article 26

Coordination Committee

148 1. The Coordination Committee shall consist of the Secretary-General, the Deputy Secretary-General and the Directors of the three Bureaux. It shall be presided over by the Secretary-General, and in his absence by the Deputy Secretary-General.

149 2. The Coordination Committee shall act as an internal management team which advises and gives the Secretary-General practical assistance on all administrative, financial, information system and technical cooperation matters which do not fall under the exclusive competence of a particular Sector or of the General Secretariat and on external relations and public information. In its considerations, the Committee shall keep fully in view the provisions of this Constitution, the Convention, the decisions of the Council and the interests of the Union as a whole.

 

Article 27

Elected Officials and Staff of the Union

150 1. (1) In the performance of their duties, neither the elected officials nor the staff of the Union shall seek or accept instructions from any government or from any other authority outside the Union. They shall refrain from acting in any way which is incompatible with their status as international officials.

151 (2) Member States and Sector Members shall respect the exclusively international character of the duties of these elected officials and of the staff of the Union, and refrain from trying to influence them in the performance of their work.

152 (3) No elected official or any member of the staff of the Union shall participate in any manner or have any financial interest whatsoever in any enterprise concerned with telecommunications, except as part of their duties. However, the term "financial interest" is not to be construed as applying to the continuation of retirement benefits accruing in respect of previous employment or service.

153 (4) In order to ensure the efficient operation of the Union, any Member State a national of which has been elected Secretary-General. Deputy Secretary General or Director of a Bureau shall refrain, as far as possible, from recalling that national between two plenipotentiary conferences.

154 2. The paramount consideration in the recruitment of staff in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing for the Union the highest standards of efficiency, competence and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.

Article 28

Finances of the Union

155 1. The expenses of the Union shall comprise the costs of:

156 a) the Council;

157 b) the General Secretariat and the Sectors of the Union;

158 c) Plenipotentiary Conferences and world conferences on international telecommunications;

159 2. The expenses of the Union shall be met from:

159a a) the contributions of its Member States and Sector Members:

159b b) other revenues as identified in the Convention or in the Financial Regulations.

159c 2bis. Each Member State and Sector Member shall pay a sum equivalent to the number of units in the class of contribution it has chosen in accordance with Nos. 160 to 161i below.

159d 2ter. Expenses incurred by the regional conferences referred to in No. 43 of this Constitution shall be borne, in accordance with their class of contribution, by all the Member States of the region concerned and, where appropriate, on the same basis by any Member States of other regions which have participated in such conferences.

160 3. (1) Member States and Sector Members shall be free to choose their class of contribution for defraying Union expenses.

161 (2) The choice by Member States shall be made at a plenipotentiary conference in accordance with the scale of classes of contribution and conditions contained in the Convention and with the procedures described below.

161a (3) The choice by Sector Members shall be made in accordance with the scale of classes of contribution and conditions contained in the Convention and with the procedures described below.

161b 3bis.(1) At its session preceding the plenipotentiary conference, the Council shall fix the provisional amount of the contributory unit, on the basis of the draft financial plan for the corresponding period and total number of contributory units.

161c (2) The Secretary-General shall inform the Member States and Sector Members of the provisional amount of the contributory unit as determined under No. 16lb above and invite the Member States to notify, no later than one week prior to the date set for the opening of the plenipotentiary conference, the class of contribution they have provisionally chosen.

161d (3) The plenipotentiary conference shall, during its first week, determine the provisional upper limit of the amount of the contributory unit resulting from the steps taken by the Secretary-General in pursuance of Nos. 161b and 161c above, and taking account of any changes in class of contribution notified by Member States to the Secretary-General as well as classes of contribution remaining unchanged.

161e (4) Bearing in mind the draft financial plan as revised, the plenipotentiary conference shall determine the definitive upper limit of the amount of the contributory unit. The Secretary-General shall then invite the Member States to announce, before the end of the penultimate week of the plenipotentiary conference, their definitive choice of class of contribution.

161f (5) Member States which have failed to notify the Secretary-General of their decision by the date set by the plenipotentiary conference shall retain the class of contribution previously chosen.

161g (6) The plenipotentiary conference shall then approve the definitive financial plan on the basis of the total number of contributory units corresponding to the definitive classes of contribution chosen by the Member States and classes of contribution of the Sector Members at the date on which the financial plan is approved.

161h 3ter.(1) The Secretary-General shall inform the Sector Members of the definitive upper limit of the amount of the contributory unit and invite them to notify within three months from the closing date of the plenipotentiary conference, the class of contribution they have chosen.

161i (2) Sector Members which have failed to notify the Secretary-General of their decision within this three month period shall retain the class of contribution previously chosen.

162 (3) Amendments to the scale of classes of contribution adopted by a plenipotentiary conference shall apply for the selection of the class of contribution during the following plenipotentiary conference.

163 (4) The class of contribution chosen by a Member State or a Sector Member is applicable as of the first biennial budget after a plenipotentiary conference.

164 deleted.

165 5. When choosing its class of contribution, a Member State shall not reduce it by more than two classes of contribution and the Council shall indicate to it the manner in which the reduction shall be gradually implemented over the period between plenipotentiary conferences. However, under exceptional circumstances such as natural disasters necessitating international aid programmes, the Plenipotentiary Conference may authorize a greater reduction in the number of contributory units when so requested by a Member State which has established that it can no longer maintain its contribution at the class originally chosen.

165a 5bis. Under exceptional circumstances such as natural disasters necessitating, international aid programmes, the Council may authorize a reduction in the number of contributory units when so requested by a Member State which has established that it can no longer maintain its contribution at the class originally chosen.

165b 5ter. Member States and Sector Members may at any time choose a class of contribution higher than the one already adopted by them.

166 and 167 deleted.

168 8. Member States and Sector Members shall pay in advance their annual contributory shares, calculated on the basis of the biennial budget approved by the Council as well as of any adjustment adopted by the Council.

169 9. A Member State which is in arrears in its payments to the Union shall lose its right to vote as defined in Nos. 27 and 28 of this Constitution for so long as the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contribution due for the two preceding years.

170 10. Specific provisions governing the financial contributions by Sector Members and by other international organizations are contained in the Convention.

 

Article 29

Languages

171 1. (1) The official and working languages of the Union shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

172 (2) In accordance with the relevant decisions of the Plenipotentiary Conference, these languages shall be used for drawing up and publishing documents and texts of the Union, in version equivalent in form and content, as well as for reciprocal interpretation during conferences and meetings of the Union.

173 (3) In case of discrepancy or dispute, the French text shall prevail.

174 2. When all participants in a conference or in a meeting so agree, discussions may be conducted in fewer languages than those mentioned above.

 

Article 30

Seat of the Union

175 The seat of the Union shall be at Geneva.

 

Article 31

Legal Capacity of the Union

176 The Union shall enjoy in the territory of each of its Member States such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

 

Article 32

Rules of Procedure of Conferences and Other Meetings

177 1. For the organization of their work and the conduct of their discussions, conferences and other meetings of the Union shall apply the Rules of Prosecute of conferences and other meetings of the Union adopted by the Plenipotentiary Conference.

178 2. Conferences, assemblies and the Council may adopt such rules as they consider to be essential in addition to those in the Rules of Procedure. Such additional rules must, however, be compatible with this Constitution, the Convention and the Rules of Procedure referred to in No. 177 above; those adopted by conferences or assemblies shall be published as documents of the conference or assembly concerned.

 

CHAPTER VI

GENERAL PROVISIONS RELATING TO TELECOMMUNICATIONS

 

Article 33

The Right of the Public to Use the International

Telecommunication Service

179 Member States recognize the right of the public to correspond by means of the international service of public correspondence. The services, the charges and the safeguards shall be the same for all users in each category of correspondence without any priority or preference.

 

Article 34

Stoppage of Telecommunications

180 1. Member States reserve the right to stop, in accordance with their national law, the transmission of any private telegram which may appear dangerous to the security of the State or contrary to its laws, to public order or to decency, provided that they immediately notify the office of origin of the stoppage of any such telegram or any part thereof, except when such notification may appear dangerous to the security of the State.

181 2. Member States also reserve the right to cut off, in accordance with their national law, any other private telecommunications which may appear dangerous to the security of the State or contrary to its laws, to public order or to decency.

 

Article 35

Suspension of Services

182 Each Member State reserves the right to suspend the international telecommunication service, either generally or only for certain relations and/or for certain kinds of correspondence, outgoing, incoming or in transit, provided that it immediately notifies such action to each of the other Member States through the Secretary-General.

 

Article 36

Responsibility

183 Member States accept no responsibility towards users of the intentional telecommunication services, particularly as regards claims for damages.

 

Article 37

Secrecy of Telecommunications

184 1. Member States agree to take all possible measures, compatible with the system of telecommunication used, with a view to ensuring the secrecy of international correspondence.

185 2. Nevertheless, they reserve the right to communicate such correspondence to the competent authorities in order to ensure the application of their national laws or the execution of international conventions to which they are parties.

 

Article 38

Establishment, Operation and Protection of Telecommunication

Channels and Installations

186 1. Member States shall take such steps as may be necessary to ensure the establishment, under the best technical conditions, of the channels and installations necessary to carry on the rapid and uninterrupted exchange of international telecommunications.

187 2. So far as possible, these channels and installations must be operated by the methods and procedures which practical operating experience has shown to be the best. They must be maintained in proper operating condition and kept abreast of scientific and technical progress.

188 3. Member States shall safeguard these channels and installations within their jurisdiction.

189 4. Unless other conditions are laid down by special arrangements, each Member State shall take such steps as may be necessary to ensure maintenance of those sections of international telecommunication circuits within its control.

189a 5. Member States recognize the necessity of taking practical measures to prevent the operation of electrical apparatus and installations of all kinds from disrupting the operation of telecommunication installations within the jurisdiction of other Member States.

 

 

Article 39

Notification of Infringements

190 In order to facilitate the application of the provisions of Article 6 of the Constitution Member States undertake to inform and as appropriate assist one another with regard to infringements of the provisions of this Constitution of the Convention and of the Administrative Regulations.

 

Article 40

Priority of Telecommunications Concerning Safety of Life

191 International telecommunication services must give absolute priority to all telecommunications concerning safety of life at sea, on land, in the air or in outer space, as well as to epidemiological telecommunications of exceptional urgency of the World Health Organization.

 

Article 41

Priority of Government Telecommunications

192 Subject to the provisions of Articles 40 and 46 of this Constitution, government telecommunications (see Annex to this Constitution, No. 1014) shall enjoy priority over other telecommunications to the extent practicable upon specific request by the originator.

 

Article 42

Special Arrangements

193 Member States reserve for themselves, for the operating agencies recognized by them and for other agencies duly authorized to do so, the right to make special arrangements on telecommunication matters which do not concern Is1cmber States in general. Such arrangements, however, shall not be in confirm with the terms of this Constitution, of the Convention or of the Administrative Regulations, so far as concerns the harmful interference which their operation might cause to the radio services of other Member States, and in general so far as concerns the technical harm which their operation might cause to the operation of other telecommunication services of other Member States.

 

Article 43

Regional Conferences, Arrangements and Organizations

194 Member States reserve the right to convene regional conferences to make regional arrangements and to form regional organizations, fur the purpose of settling telecommunication questions which are susceptible of being treated on a regional basis. Such arrangements shall not be in conflict with either this Constitution or the Convention.

 

 

CHAPTER VII

SPECIAL PROVISIONS FOR RADIO

 

Article 44

Use of the Radio-Frequency Spectrum and of the Geostationary-Satellite and Other Satellite Orbits

195 1. Members shall endeavour to limit the number of frequencies and the spectrum used to the minimum essential to provide in a satisfactory manner the necessary services. To that end, they shall endeavour to apply the latest technical advances as soon as possible.

196 2. In using frequency bands for radio services, Member States shall bear in mind that radio frequencies and any associated orbits, including the geostat ionary- satellite orbit, are limited natural resources and that they must be used rationally, efficiently and economically, in conformity with the provisions of the Radio Regulations, so that countries or groups of countries may have equitable access to those orbits and frequencies, taking into account the special needs of the developing countries and the geographical situation of particular countries.

 

Article 45

Harmful Interference

197 1. All stations, whatever their purpose, must be established and operated in such a manner as not to cause harmful interference to the radio services or communications of other Member States or of recognized operating agencies, or of , other duly authorized operating agencies which carry on a radio service, and which operate in accordance with the provisions of the Radio Regulations.

198 2. Each Member State undertakes to require the operating agencies which it recognizes and the other operating agencies duly authorized for this purpose to observe the provisions of No. 197 above.

199 3. Further, the Member States recognize the necessity of taking all practicable, steps to prevent the operation of electrical apparatus and installations of all kinds from causing harmful interference to the radio services or communications mentioned in No. 197 above.

 

Article 46

Distress Calls and Messages

200 Radio stations shall be obliged to accept, with absolute priority, distress calls and messages regardless of their origin, to reply in the same manner to such messages, and immediately to take such action in regard thereto as may be required.

 

 

Article 47

False or Deceptive Distress, Urgency, Safety

or Identification Signals

201 Member States agree to take the steps required to prevent the transmission or circulation of false or deceptive distress, urgency, safety or identifying signals, and to collaborate in locating and identifying stations under their jurisdiction transmitting such signals.

 

Article 48

Installations for National Defence Services

202 1. Member States retain their entire freedom with regard to military radio installations.

203 2. Nevertheless, these installations must, so far as possible, observe statutory provisions relative to giving assistance in case of distress and to the measures to be taken to prevent harmful interference, and the provisions of the Administrative Regulations concerning the types of emission and the frequencies to be used, according to the nature of the service performed by such installations.

204 3. Moreover, when these installations take part in the service of public correspondence or other services governed by the Administrative Regulations, they must, in general, comply with the regulatory provisions for the conduct of such services.

CHAPTER VIII

RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS,

OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

AND NON-MEMBER STATES

 

Article 49

Relations With the United Nations

205 The relationship between the United Nations and the International Telecommunication Union is defined in the Agreement concluded between these two organizations.

 

Article 50

Relations With Other International Organizations

206 In furtherance of complete international coordination on matters affecting telecommunication, the Union shall cooperate with international organizations having related interests and activities.

Article 51

Relations with Non-Member States

207 Each Member State reserves for itself and for the recognized operating agencies the right to fix the conditions on which it admits telecommunications exchanged with a State which is not a Member State of the Union. If a telecommunication originating in the territory of such a State is accepted by a Member State, it must be transmitted and, in so far as it follows the telecommunication channels of a Member State, the obligatory provisions of this Constitution, of the Convention and of the Administrative Regulations and the usual charges shall apply to it.

 

CHAPTER IX

FINAL PROVISIONS

 

Article 52

Ratification, Acceptance or Approval

208 1. This Constitution and the Convention shall be simultaneously ratified, accepted or approved by any signatory Member State, in accordance with its constitutional rules, in one single instrument. This instrument shall be deposited, in as short a time as possible, with the Secretary-General. The Secretary-General shall notify the Member States of each deposit of any such instrument.

209 2. (1) During a period of two years from the date of entry into force of this Constitution and the Convention, a signatory Member State, even though it may not have deposited an instrument of ratification, acceptance or approval, in accordance with No. 208 above, shall enjoy the rights conferred on Member States in Nos. 25 to 28 of this Constitution.

210 (2) From the end of a period of two years from the date of entry into force of this Constitution and the Convention, a signatory Member State which has not deposited an instrument of ratification, acceptance or approval, in accordance with No. 208 above, shall no longer be entitled to vote at any conference of the Union, at any session of the Council, at any meeting of any of the Sectors of the Union, or during any consultation by correspondence conducted in accordance with the provisions of this Constitution and of the Convention until it has so deposited such an instrument. Its rights, other than voting rights, shall not be affected.

211 3. After the entry into force of this Constitution and the Convention in accordance with Article 58 of this Constitution, an instrument of ratification, acceptance or approval, shall become effective on the date of its deposit with the Secretary-General.

 

Article 53

Accession

212 1. A Member State which is not a signatory to this Constitution and the Convention, or, subject to the provisions of Article 2 of this Constitution, any other State referred to in that Article, may accede to this Constitution and the Convention at any time. Such accession shall be made simultaneously in the form of one single instrument covering both this Constitution and the Convention.

213 2. The instrument of accession shall be deposited with the Secretary-General who shall notify the Member States of each deposit of any such instrument when it is received and shall forward to each of them a certified copy thereof.

214 3. After the entry into force of this Constitution and the Convention in accordance with Article 58 of this Constitution, an instrument of accession shall become effective on the date of its deposit with the Secretary-General, unless otherwise specified therein.

Article 54

Administrative Regulations

215 1. The Administrative Regulations, as specified in Article 4 of this Constitution, are binding international instruments and shall be subject to the provisions of this Constitution and the Convention.

216 2. Ratification, acceptance or approval of this Constitution and the Convention, or accession to these instruments, in accordance with Articles 52 and 53 of this Constitution, shall also constitute consent to be bound by the Administrative Regulations adopted by competent world conferences prior to the date of signature of this Constitution and the Convention. Such consent is subject to any reservation made at the time of signature of the Administrative Regulations or revisions thereof to the extent that the reservation is maintained at the time of deposit of the instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

216a 2bis. The Administrative Regulations referred to in No. 216 above shall remain in lore, subject to such revisions as may be adopted in application of Nos. 89 and 146 of this Constitution and brought into force. Any revision of the Administrative Regulations, either partial or complete, shall enter into force on the date or dates specified therein only for the Member States which, prior to such date or dates, have notified the Secretary-General of their consent to be bound by that revision.

217 deleted.

217a 3bis. A Member State shall notify its consent to be bound by a partial or complete revision of the Administrative Regulations by depositing with the Secretary-General an instrument of ratification, acceptance or approval of that revision or of accession thereto or by notifying the Secretary-General of its consent to be bound by that revision.

217b 3ter. Any Member State may also notify the Secretary-General that its ratification, acceptance or approval of, or accession to, amendments to this Constitution or the Convention in accordance with Article 55 of the Constitution or Article 42 of the Convention shall constitute consent to be bound by any revision of the Administrative Regulations, either partial or complete, adopted by a competent conference prior to the signature of the said amendments to this Constitution or to the Convention.

217c 3quater. The notification referred to in No. 217b above shall be given at the time of the deposit by the Member State of its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the amendments to this Constitution or to the Convention.

217d 3penter. Any revision of the Administrative Regulations shall apply provisionally, as from the date of entry into force of the revision, in respect of any Member State that has signed the revision and has not notified the Secretary-General of its consent to be bound in accordance with Nos. 217a and 217b above. Such provisional application only takes effect if the Member State in question did not oppose it at the time of signature of the revision.

218 4. Such provisional application shall continue for a Member State until it notifies the Secretary-General of its decision concerning its consent to be bound by any such revision.

219 to 221 deleted.

221a 5bis. If a Member State fails to notify the Secretary-General of its decision concerning its consent to be bound under No. 218 above within thirty-six months following the date or dates of entry into force of the revision, that Member State shall be deemed to have consented to be bound by that revision.

221b 5ter. Any provisional application within the meaning of No.217d or any consent to be bound within the meaning of No. 221a shall be subject to any reservation as may have been made by the Member State concerned at the time of signature of the revision. Any consent to be bound within the meaning of Nos. 216a, 217a, 217b and 218 above shall be subject to any reservation as may have been made by the Member State concerned at the time of signature of the Administrative Regulations or revision thereto, provided that it maintains the reservation when notifying the Secretary-General of its consent to be bound.

222 deleted.

223 7. The Secretary-General shall inform Member States promptly of any notification received pursuant to this Article.

Article 55

Provisions for Amending this Constitution

224 1. Any Member State may propose any amendment to this Constitution. Any such proposal shall, in order to ensue its timely transmission to, and consideration by, all the Member States reach the Secretary-General not later than eight months prior to the opening date fixed for the Plenipotentiary Conference. The Secretary-General shall, as soon as possible, but not later than six months prior to the latter date, forward any such proposal to all the Member States.

225 2. Any proposed modification to any amendment submitted in accordance with No. 224 above may, however, be submitted at any time by a Member State or by its delegation at the plenipotentiary conference.

226 3. The quorum required at any Plenary Meeting of the Plenipotentiary Conference for consideration of any proposal for amending this Constitution or modification thereto shall consist of more than one half of the delegations accredited to the Plenipotentiary Conference.

227 4. To be adopted, any proposed modification to a proposed amendment as well as the proposal as a whole, whether or not modified, shall be approved, at a Plenary Meeting, by at least two-thirds of the delegations accredited to the Plenipotentiary Conference which have the right to vote.

228 5. Unless specified otherwise in the preceding paragraphs of this Article which shall prevail, the general provisions regarding conferences and the Rules of Procedure of conferences and other meetings shall apply.

229 6. Any amendments to this Constitution adopted by a plenipotentiary conference shall, as a whole and in the form of one single amending instrument, enter into force at a date fixed by the conference between Member States having deposited before that date their instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, both this Constitution and the amending instrument. Ratification, acceptance or approval of, or accession to, only a part of such an amending instrument shall be excluded.

230 7. The Secretary-General shall notify all Member States of the deposit each instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

231 8. After entry into force of any such amending instrument, ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Articles 52 and 53 of this Constitution shall apply to the Constitution as amended.

232 9. After entry into force of any such amending instrument, the Secretary-General shall register it with the Secretariat of the United Nations, in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations. No. 241 of this Constitution shall also apply to any such amending instrument.

Article 56

Settlement of Disputes

233 1. Member States may settle their disputes on questions relating to the interpretation or application of this Constitution, of the Convention or of the Administrative Regulations by negotiation, through diplomatic channels, or according to procedures established by bilateral or multilateral treaties concluded between them for the settlement of international disputes, or by any other method mutually agreed upon.

234 2. If none of these methods of settlement is adopted, any Member State party to a dispute may have recourse to arbitration in accordance with the procedure defined in the Convention.

235 3. The Optional Protocol on the Compulsory Settlement of Disputes Relating to this Constitution, to the Convention, and to the Administrative Regulations shall be applicable as between Member States parties to that Protocol.

Article 57

Denunciation of this Constitution and the Convention

236 1. Each Member State which has ratified, accepted, approved or acceded to this Constitution and the Convention shall have the right to denounce them. In such a case, this Constitution and the Convention shall be denounced simultaneously in one single instrument, by a notification addressed to the Secretary General. Upon receipt of such notification, the Secretary-General shall advise the other Member States thereof.

237 2. Such denunciation shall take effect at the expiration of a period of one year from the date of receipt of its notification by the Secretary-General.

Article 58

Entry into Force and Related Matters

238 1. This Constitution and the Convention shall enter into force on 1 July 1994 between Members having deposited before that date their instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

239 2. Upon the date of entry into force specified in No. 238 above this Constitution and the Convention shall, as between Parties thereto, abrogate and replace the International Telecommunication Convention (Nairobi, 1982).

240 3. In accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations, the Secretary-General of the Union shall register this Constitution and the Convention with the Secretariat of the United Nations.

241 4. The original of this Constitution and the Convention drawn up in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages shall remain deposited in the archives of the Union. The Secretary-General shall forward, in the languages requested, a certified true copy to each of the signatory Member States.

242 5. In the event of any discrepancy among the various language versions of this Constitution and the Convention, the French text shall prevail.

 

 

 

 

ANNEX

Definition of Certain Terms Used in this Constitution,

the Convention and the Administrative Regulations of

the International Telecommunication Union

 

1001 For the purpose of the above instruments of the Union, the following terms shall have the meanings defined below:

1001a Member State: A State which is considered to be a Member of the International Telecommunication Union in application of Article 2 of this Constitution.

1001b Sector Member: An entity or organization authorized in accordance with Article 19 of the Convention to participate in the activities of a Sector.

1002 Administration: Any governmental department or service responsible for discharging the obligations undertaken in the Constitution of the International Telecommunication Union, in the Convention of the International Telecommunication Union and in the Administrative Regulations.

1003 Harmful Interference: Interference which endangers the functioning of a radionavigation service or of other safety services or seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts a radiocommunication service operating in accordance with the Radio Regulations.

1004 Public Correspondence: Any telecommunication which the offices and stations must, by reason of their being at the disposal of the public, accept for transmission.

1005 Delegation: The totality of the delegates and, should the case arise, any representatives, advisers, attaches, or interpreters sent by the same Member.

Each Member shall be free to make up its delegation as it wishes. In particular, it may include in its delegation, inter alia, in the capacity of delegates, advisers or attaches, persons belonging to any entity or organization authorized in accordance with the relevant provisions of the Convention.

1006 Delegate: A person sent by the government of a Member of the Union to a Plenipotentiary Conference, or a person representing a government or an administration of a Member of the Union at a conference or at a meeting of the Union.

1007 Operating Agency: Any individual, company, corporation or governmental agency which operates a telecommunication installation intended for an international telecommunication service or capable of causing harmful interference with such a service.

1008 Recognized Operating

Agency: Any operating agency, as defined above, which operates a public correspondence or broadcasting service and upon which the obligations provided for in Article 6 of this Constitution are imposed by the Member in whose territory the head office of the agency is situated, or by the Member which has authorized this operating agency to establish and operate a telecommunication service on its territory.

1009 Radiocommunication: Telecommunication by means of radio waves.

1010 Broadcasting Service: A radiocommunication service in which the transmissions are intended for direct reception by the general public. This service may include sound transmissions, television transmissions or other types of transmission.

1011 International

Telecommunication

Service: The offering of a telecommunication capability between telecommunication offices or stations of any nature that are in or belong to different countries.

1012 Telecommunication: Any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature by wire, radio, optical or other electromagnetic systems.

1013 Telegram: Written matter intended to be transmitted by telegraphy for delivery to the addressee. This term also includes radiotelegrams unless otherwise specified.

1014 Government

Telecommunications: Telecommunications originating with any:

or replies to government telecommunications mentioned above.

1015 Private Telegrams: Telegrams other than government or service telegrams.

1016 Telegraphy: A form of telecommunication in which the transmitted information is intended to be recorded on arrival as a graphic document; the transmitted information may sometimes be presented in an alternative form or may be stored for subsequent use.

Note: A graphic document records information in a permanent form and is capable of being filed and consulted; it may take the form of written or printed matter or of a fixed image.

1017 Telephony: A form of telecommunication primarily intended for the exchange of information in the form of speech.

 

 

CONVENTION

OF THE

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

_____________________________________

Geneva, 22 December 1992*

 

 

 

 

CHAPTER I

FUNCTIONING OF THE UNION

SECTION 1

Article 1

Plenipotentiary Conference

1 1. (1) The Plenipotentiary Conference shall be convened in accordance with the relevant provisions of Article 8 of the Constitution of the International Telecommunication Union (hereinafter referred to as "the Constitution").

2 (2) If practicable, the precise place and the exact dates of a plenipotentiary conference shall be set by the preceding plenipotentiary conference; failing this, they shall be fixed by the Council with the concurrence of the majority of the Member States.

3 2. (1) The precise place and the exact dates of the next Plenipotentiary Conference, or either one of these, may be changed:

4 a) when at least one-quarter of the Member States have individually proposed a change to the Secretary-General; or

5 b) on a proposal of the Council.

6 (2) Any such change shall require the concurrence of a majority of the Member States.

Article 2

Elections and Related Matters

The Council

7 1. Except in the case of vacancies arising in the circumstances described in Nos. 10 to 12 below, the Member States elected to the Council shall hold office until the date on which a new Council is elected. They shall be eligible for reelection.

8 2. (1) If, between two plenipotentiary conferences, a seat becomes vacant on the Council, it shall pass by right to the Member State from the same region as the Member State whose seat is vacated which had obtained at the previous election the largest number of votes among those not elected.

9 (2) When for any reason a vacant seat cannot be filled according to the procedure of No. 8 above, the Chairman of the Council shall invite the other Member States of the region to seek election within one month of such an invitation being issued. At the end of this period, the Chairman of the Council shall invite Member States to elect a new Member State of the Council. The election shall be carried out by secret ballot by correspondence. The same majority as indicated above will be required. The new Member State of the Council shall hold office until the election of the new Council by the next competent plenipotentiary conference.

10 3. A seat on the Council shall be considered vacant:

11 a) when a Council Member does not have a representative in attendance at two consecutive ordinary sessions of the Council;

12 b) when a Member State resigns its membership of the Council.

 

Elected officials

13 1. The Secretary-General, the Deputy Secretary-General and the Directors of the Bureaux shall take up their duties on the dates determined by the Plenipotentiary Conference at the time of their election. They shall normally remain in office until dates determined by the following Plenipotentiary Conference, and they shall be eligible for re-election once only.

14 2. If the post of Secretary-General falls vacant, the Deputy Secretary-General shall succeed to it and shall remain in office until a date determined by the following Plenipotentiary Conference. When under these conditions the Deputy Secretary-General succeeds to the office of the Secretary-General, the post of Deputy Secretary-General shall be considered to fall vacant on that same date and the provisions of No. 15 below shall be applied.

15 3. If the post of Deputy Secretary-General falls vacant more than 180 days prior to the date set for the convening of the next Plenipotentiary Conference, the Council shall appoint a successor for the balance of the term.

16 4. If the posts of the Secretary-General and the Deputy Secretary- General fall vacant simultaneously, the Director who has been longest in office shall discharge the duties of Secretary-General for a period not exceeding 90 days. The Council shall appoint a Secretary-General and, if the vacancies occur more than 180 days prior to the date set for the convening of the next Plenipotentiary Conference, a Deputy Secretary-General. An official thus appointed by the Council shall serve for the balance of the term for which his predecessor was elected.

17 5. If the post of a Director becom es unexpectedly vacant, the Secretary-General shall take the necessary steps to ensure that the duties of that Director are carried out until the Council shall appoint a new Director at its next ordinary session following the occurrence of such a vacancy. A Director so appointed shall serve until the date fixed by the next Plenipotentiary Conference.

18 6. Subject to the relevant provisions of Article 27 of the Constitution, the Council shall provide for the filling of any vacancy in the post of Secretary-General or Deputy Secretary-General in the situation described in the relevant provisions of the present Article at an ordinary session, if held within 90 days after a vacancy occurs, or at a session convened by the Chairman within the periods specified in those provisions.

19 7. Any period of service in the post of an elected official pursuant to an appointment under Nos. 14 to 18 above shall not affect eligibility for election or re-election to such a post.

 

Members of the Radio Regulations Board

20 1. The members of the Radio Regulations Board shall take up their duties on the dates determined by the Plenipotentiary Conference at the time of their election. They shall remain in office until dates determined by the following Plenipotentiary Conference, and shall be eligible for re-election once only.

21 2. If, in the interval between two Plenipotentiary Conferences, a member of the Board resigns or is no longer in a position to perform his duties, the Secretary-General, in consultation with the Director of the Radiocommunication Bureau, shall invite the Members of the Union of the region concerned to propose candidates for the election of a replacement at the next session of the Council. However, if the vacancy occurs more than 90 days before a session of the Council or after the session of the Council preceding the next Plenipotentiary Conference, the Member of the Union concerned shall designate, as soon as possible and within 90 days, another national as a replacement who will remain in office until the new member elected by the Council takes office or until the new members of the Board elected by the next Plenipotentiary Conference take office, as appropriate. The replacement shall be eligible for election by the Council or by the Plenipotentiary Conference, as appropriate.

22 3. A member of the Radio Regulations Board is considered no longer in a position to perform his duties after repeated consecutive absences from the Board meetings. The Secretary-General shall, after consultation with the Board's Chairman as well as the member of the Board and the Member of the Union concerned, declare existence of a vacancy in the Board and shall proceed as stipulated in No. 21 above.

Article 3

Other Conferences

23 1. In conformity with the relevant provisions of the Constitution, the following world conferences and assemblies of the Union shall normally be convened within the period between two plenipotentiary conferences:

24 a) one or two world radiocommunication conferences;

25 b) one world telecommunication standardization assembly;

26 c) one world telecommunication development conference;

27 d) one or two radiocommunication assemblies.

28 2. Exceptionally, within the period between Plenipotentiary Conferences:

29 deleted.

30 - an additional world telecommunication standardization assembly may be convened.

31 3. These actions shall be taken:

32 a) by a decision of a Plenipotentiary Conference;

33 b) on the recommendation of the previous world conference or assembly of the Sector concerned, if approved by the Council; in the case of a radiocommunication assembly, the recommendation of the assembly shall be transmitted to the following world radiocommunication conference for comments for the attention of the Council;

34 c) at the request of at least one-quarter of the Member States, which shall individually address their requests to the Secretary-General; or

35 d) on a proposal of the Council.

36 4. A regional radiocommunication conference shall be convened:

37 a) by a decision of a Plenipotentiary Conference;

38 b) on the recommendation of a previous world or regional radiocommunication conference if approved by the Council;

39 c) at the request of at least one-quarter of the Member States belonging to the region concerned, which shall individually address their requests to the Secretary-General; or

40 d) on a proposal of the Council.

41 5. (1) The precise place and the exact dates of a world or regional conference or an assembly of a Sector may be fixed by a plenipotentiary conference.

42 (2) In the absence of such a decision, the Council shall determine the precise place and the exact dates of a world conference or an assembly of a Sector with the concurrence of a majority of the Member States, and of a regional conference with the concurrence of a majority of the Member States belonging to the region concerned; in both cases the provisions of No. 47 below shall apply.

43 6. (1) The precise place and the exact dates of a conference or assembly may be changed:

44 a) at the request of at least one-quarter of the Member States in the case of a world conference or an assembly of a Sector, or of at least one-quarter of the Member States belonging to the region concerned in the case of a regional conference. Their requests shall be addressed individually to the Secretary-General, who shall transmit them to the Council for approval; or

45 b) on a proposal of the Council.

46 (2) In the cases specified in Nos. 44 and 45 above, the changes proposed shall not be finally adopted until accepted by a majority of the Member States, in the case of a world conference or an assembly of a Sector, or by a majority of the Member States belonging to the region concerned, in the case of a regional conference, subject to the provisions of No. 47 below.

47 7. In the consultations referred to in Nos. 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 and 312 of this Convention, Member States which have not replied within the time-limits specified by the Council shall be regarded as not participating in the consultations, and in consequence shall not be taken into account in computing the majority. If the number of replies does not exceed one-half of the Member States consulted, a further consultation shall take place, the results of which shall be decisive regardless of the number of votes cast.

48 8. (1) World conferences on international telecommunications shall be held upon decision by the Plenipotentiary Conference.

49 (2) The provisions for the convening of, the adoption of the agenda of, and the participation in a world radiocommunication conference shall, as appropriate, equally apply to world conferences on international telecommunications.

 

SECTION 2

Article 4

The Council

50 1. (1) The number of Member States of the Council shall be determined by the Plenipotentiary Conference which is held every four years.

50a (2) This number shall not exceed 25% of the total number of Member States.

51 2. (1) The Council shall hold an ordinary session annually at the seat of the Union.

52 (2) During this session it may decide to hold, exceptionally, an additional session.

53 (3) Between ordinary sessions, it may be convened, as a general rule at the seat of the Union, by the Chairman at the request of a majority of its Member States, or on the initiative of the Chairman under the conditions provided for in No. 18 of this Convention.

54 3. The Council shall take decisions only in session. Exceptionally, the Council in session may agree that any specific issue shall be decided by correspondence.

55 4. At the beginning of each ordinary session, the Council shall elect its own Chairman and Vice-Chairman from among the representatives of its Member States, taking into account the principle of rotation between the regions. They shall serve until the opening of the next ordinary session and shall not be eligible for re-election. The Vice-Chairman shall serve as Chairman in the absence of the latter.

56 5. The person appointed to serve on the Council by a Member State of the Council shall, so far as possible, be an official serving in, or directly responsible to, or for, their telecommunication administration and qualified in the field of telecommunication services.

57 6. Only the travelling, subsistence and insurance expenses incurred by the representative of each Member State of the Council in that capacity at Council sessions shall be borne by the Union.

58 7. The representative of each Member State of the Council shall have the right to attend, as an observer, all meetings of the Sectors of the Union.

59 8. The Secretary-General shall act as Secretary of the Council.

60 9. The Secretary-General, the Deputy Secretary-General and the Directors of the Bureaux may participate as of right in the deliberations of the Council, but without taking part in the voting. Nevertheless, the Council may hold meetings confined to the representatives of its Member States.

60a 9bis. A Member State which is not a Member State of the Council may, with prior notice to the Secretary-General, send one observer at its own expense to meetings of the Council, its committees and its working groups. An observer shall not have the right to vote or address the meeting.

61 10. The Council shall consider each year the report prepared by the Secretary-General on implementation of the strategic plan adopted by the Plenipotentiary Conference and shall take appropriate action.

62 11. The Council shall, in the interval between two Plenipotentiary Conferences, supervise the overall management and administration of the Union; it shall in particular:

63 (1) approve and revise the Staff Regulations and the Financial Regulations of the Union and any other regulations as it may consider necessary, taking account of current practice of the United Nations and of the specialized agencies applying the common system of pay, allowances and pensions;

64 (2) adjust as necessary:

65 a) the basic salary scales for staff in the professional and higher categories, excluding the salaries for posts filled by election, to accord with any changes in the basic salary scales adopted by the United Nations for the corresponding common system categories;

66 b) the basic salary scales for staff in the general services categories to accord with changes in the rates applied by the United Nations and the specialized agencies at the seat of the Union;

67 c) the post adjustment for professional and higher categories, including posts filled by election, in accordance with decisions of the United Nations for application at the seat of the Union;

68 d) the allowances for all staff of the Union, in accordance with any changes adopted in the United Nations common system;

69 (3) take decisions to ensure equitable geographical distribution and representation of women in the Professional and higher categories in the staff of the Union and monitor the implementation of such decisions;

70 (4) decide on proposals for major organizational changes within the General Secretariat and the Bureaux of the Sectors of the Union consistent with the Constitution and this Convention, submitted to it by the Secretary-General following their consideration by the Coordination Committee;

71 (5) examine and decide on plans concerning Union posts and staff and human resources development programmes covering several years, and give guidelines for the staffing of the Union, including on staffing levels and structures, taking into account the guidelines given by the Plenipotentiary Conference and the relevant provisions of Article 27 of the Constitution;

72 (6) adjust, as necessary, the contributions payable by the Union and its staff to the United Nations Joint Staff Pension Fund, in accordance with the Fund's rules and regulations, as well as the cost of living allowances to be granted to beneficiaries of the Union Staff Superannuation and Benevolent Funds on the basis of the practice followed by the Fund;

73 (7) review and approve the biennial budget of the Union, and consider the budget forecast for the two-year period following that budget, taking account of the decisions of the Plenipotentiary Conference in relation to No. 50 of the Constitution and of the financial limits set by the Plenipotentiary Conference in accordance with No. 51 of the Constitution; it shall ensure the strictest possible economy but be mindful of the obligation upon the Union to achieve satisfactory results as expeditiously as possible. In so doing, the Council shall take into account the views of the Coordination Committee as contained in the report by the Secretary-General mentioned in No. 86 and the financial operating report mentioned in No. 101 of this Convention;

74 (8) arrange for the annual audit of the accounts of the Union prepared by the Secretary-General and approve them, if appropriate, for submission to the next Plenipotentiary Conference;

75 (9) arrange for the convening of the conferences and assemblies of the Union and provide, with the consent of a majority of the Member States in the case of a world conference or assembly, or of a majority of the Member States belonging to the region concerned in the case of a regional conference, appropriate directives to the General Secretariat and the Sectors of the Union with regard to their technical and other assistance in the preparation for and organization of conferences and assemblies;

76 (10) take decisions in relation to No. 28 of this Convention;

77 (11) decide upon the implementation of any decisions which have been taken by conferences and which have financial implications;

78 (12) to the extent permitted by the Constitution, this Convention and the Administrative Regulations, take any other action deemed necessary for the proper functioning of the Union;

79 (13) take any necessary steps, with the agreement of a majority of the Member States, provisionally to resolve questions not covered by the Constitution, this Convention, the Administrative Regulations and their annexes and which cannot await the next competent conference for settlement;

80 (14) be responsible for effecting the coordination with all international organizations referred to in Articles 49 and 50 of the Constitution and to this end, conclude, on behalf of the Union, provisional agreements with the international organizations referred to in Article 50 of the Constitution, and with the United Nations in application of the Agreement between the United Nations and the International Telecommunication Union; these provisional agreements shall be submitted to the next Plenipotentiary Conference in accordance with the relevant provision of Article 8 of the Constitution;

81 (15) send to Member States, as soon as possible after each of its sessions, summary records on the activities of the Council and other documents deemed useful;

82 (16) submit to the Plenipotentiary Conference a report on the activities of the Union since the previous Plenipotentiary Conference and any appropriate recommendations.

SECTION 3

Article 5

General Secretariat

83 1. The Secretary-General shall:

84 a) be responsible for the overall management of the Union's resources; he may delegate the management of part of these resources to the Deputy Secretary-General and the Directors of the Bureaux, in consultation as necessary with the Coordination Committee;

85 b) coordinate the activities of the General Secretariat and the Sectors of the Union, taking into account the views of the Coordination Committee, with a view to assuring the most effective and economical use of the resources of the Union;

86 c) prepare, with the assistance of the Coordination Committee, and submit to the Council a report indicating changes in the telecommunication environment since the last plenipotentiary conference and containing recommended action relating to the Union's future policies and strategy, together with their financial implications;

86a cbis) co-ordinate implementation of the strategic plan adopted by the Plenipotentiary Conference and prepare an annual report on this implementation for review by the Council;

87 d) organize the work of the General Secretariat and appoint the staff of that Secretariat in accordance with the directives of the Plenipotentiary Conference and the rules established by the Council;

87a dbis) prepare an annual operational plan and financial plan of activities to be undertaken by the staff of the General Secretariat in support of the strategic plan, to be reviewed by Council.

88 e) undertake administrative arrangements for the Bureaux of the Sectors of the Union and appoint their staff on the basis of the choice and proposals of the Director of the Bureau concerned, although the final decision for appointment or dismissal shall rest with the Secretary-General;

89 f) report to the Council any decisions taken by the United Nations and the specialized agencies which affect common system conditions of service, allowances and pensions;

90 g) ensure the application of any regulations adopted by the Council;

91 h) provide legal advice to the Union;

92 i) supervise, for administrative management purposes, the staff of the Union with a view to assuring the most effective use of personnel and the application of the common system conditions of employment for the staff of the Union. The staff appointed to assist directly the Directors of the Bureaux shall be under the administrative control of the Secretary-General and shall work under the direct orders of the Directors concerned but in accordance with administrative guidelines given by the Council;

93 j) in the interest of the Union as a whole and in consultation with the Directors of the Bureaux concerned, temporarily reassign staff members from their appointed position as necessary to meet fluctuating work requirements at headquarters;

94 k) make, in agreement with the Director of the Bureau concerned, the necessary administrative and financial arrangements for the conferences and meetings of each Sector;

95 l) taking into account the responsibilities of the Sectors, undertake appropriate secretariat work preparatory to and following conferences of the Union;

96 m) prepare recommendations for the first meeting of the Heads of delegations referred to in No. 342 of this Convention, taking into account the results of any regional consultation;

97 n) provide, where appropriate in cooperation with the inviting government, the secretariat of conferences of the Union, and provide the facilities and services for meetings of the Union, in collaboration, as appropriate, with the Director concerned, drawing from Union's staff as he deems necessary in accordance with No. 93 above. The Secretary-General may also, when so requested, provide the secretariat of other telecommunication meetings on a contractual basis;

98 o) take necessary action for the timely publication and distribution of service documents, information bulletins, and other documents and records prepared by the General Secretariat and the Sectors, communicated to the Union or whose publication is requested by conferences or the Council; the list of documents to be published shall be maintained by the Council, following consultation with the conference concerned, with respect to service documents and other documents whose publication is requested by conferences;

99 p) publish periodically, with the help of information put at his disposal or which he may collect, including that which he may obtain from other international organizations, a journal of general information and documentation concerning telecommunication;

100 q) after consultation with the Coordination Committee and making all possible economies, prepare and submit to the Council a biennial draft budget covering the expenditures of the Union, taking account of the financial limits laid down by the Plenipotentiary Conference. This draft shall consist of a consolidated budget, including cost-based budgets for the three Sectors, prepared in accordance with the budget guidelines issued by the Secretary-General, and comprising two versions. One version shall be for zero growth of the contributory unit, the other for a growth less than or equal to any limit fixed by the Plenipotentiary Conference, after any drawing on the Reserve Account. The budget resolution, after approval by the Council, shall be sent for information to all Member States;

101 r) with the assistance of the Coordination Committee, prepare an annual financial operating report in accordance with the Financial Regulations and submit it to the Council. A recapitulative financial operating report and accounts shall be prepared and submitted to the next Plenipotentiary Conference for examination and final approval;

102 s) with the assistance of the Coordination Committee, prepare an annual report on the activities of the Union which, after approval by the Council, shall be sent to all Member States;

102a sbis) manage the special arrangements referred to in No. 76A of the Constitution, the cost of this management being borne by the signatories of the arrangement in a manner agreed between them and the Secretary-General.

103 t) perform all other secretarial functions of the Union;

104 u) perform any other functions entrusted to him by the Council.

105 2. The Secretary-General or the Deputy Secretary-General may participate, in a consultative capacity, in conferences of the Union; the Secretary-General or his representative may participate in a consultative capacity in all other meetings of the Union.

SECTION 4

Article 6

Coordination Committee

106 1. (1) The Coordination Committee shall assist and advise the Secretary-General on all matters mentioned under the relevant provisions of Article 26 of the Constitution and the relevant Articles of this Convention.

107 (2) The Committee shall be responsible for ensuring coordination with all the international organizations mentioned in Articles 49 and 50 of the Constitution as regards representation of the Union at conferences of such organizations.

108 (3) The Committee shall examine the progress of the work of the Union and assist the Secretary-General in the preparation of the report referred to in No. 86 of this Convention for submission to the Council.

109 2. The Committee shall endeavour to reach conclusions unanimously. In the absence of the support of the majority in the Committee, its Chairman may in exceptional circumstances take decisions, on the Chairman's own responsibility, when judging that the decision of the matters in question is urgent and cannot await the next session of the Council. In such circumstances the Chairman shall report promptly in writing on such matters to the Member States of the Council, setting forth the reasons for such action together with any other written views submitted by other members of the Committee. If in such circumstances the matters are not urgent, but nevertheless important, they shall be submitted for consideration by the next session of the Council.

110 3. The Chairman shall convene the Committee at least once a month; the Committee may also be convened when necessary at the request of two of its members.

111 4. A report shall be made of the proceedings of the Coordination Committee and will be made available on request to Members of the Council.

SECTION 5

Radiocommunication Sector

Article 7

World Radiocommunication Conference

112 1. In accordance with No. 90 of the Constitution, a world radiocommunication conference shall be convened to consider specific radiocommunication matters. A world radiocommunication conference shall deal with those items which are included in its agenda adopted in accordance with the relevant provisions of this Article.

113 2. (1) The agenda of a world radiocommunication conference may include:

114 a) the partial or, exceptionally, complete revision of the Radio Regulations referred to in Article 4 of the Constitution;

115 b) any other question of a worldwide character within the competence of the conference;

116 c) an item concerning instructions to the Radio Regulations Board and the Radiocommunication Bureau regarding their activities, and a review of those activities;

117 d) the identification of topics to be studied by the radiocommunication assembly and the radiocommunication study groups, as well as matters that the assembly shall consider in relation to future radiocommunication conferences.

118 (2) The general scope of this agenda should be established four to six years in advance, and the final agenda shall be established by the Council preferably two years before the conference, with the concurrence of a majority of the Member States, subject to the provisions of No. 47 of this Convention. These two versions of the agenda shall be established on the basis of the recommendations of the world radiocommunication conference, in accordance with No. 126 of this Convention.

119 (3) This agenda shall include any question which a Plenipotentiary Conference has directed to be placed on the agenda.

120 3. (1) This agenda may be changed:

121 a) at the request of at least one-quarter of the Member States. Such requests shall be addressed individually to the Secretary-General, who shall transmit them to the Council for approval; or

122 b) on a proposal of the Council.

123 (2) The proposed changes to the agenda of a world radiocommunication conference shall not be finally adopted until accepted by a majority of the Member States, subject to the provisions of No. 47 of this Convention.

124 4. The conference shall also:

125 (1) consider and approve the report of the Director of the Bureau on the activities of the Sector since the last conference;

126 (2) recommend to the Council items for inclusion in the agenda of a future conference and give its views on such agendas for at least a four-year cycle of radiocommunication conferences, together with an estimate of the financial implications;

127 (3) include, in its decisions, instructions or requests, as appropriate, to the Secretary-General and the Sectors of the Union.

128 5. The Chairman and Vice-Chairmen of the radiocommunication assembly, or of relevant study groups, may participate in the associated world radiocommunication conference.

Article 8

Radiocommunication Assembly

129 1. A radiocommunication assembly shall deal with and issue, as appropriate, recommendations on questions adopted pursuant to its own procedures or referred to it by the Plenipotentiary Conference, any other conference, the Council or the Radio Regulations Board.

130 2. With regard to No. 129 above, the radiocommunication assembly shall:

131 (1) consider the reports of study groups prepared in accordance with No.157 of this Convention and approve, modify or reject the draft recommendations contained in those reports, and consider the reports of the radiocommunication advisory group prepared in accordance with No. 160h of this Convention;

132 (2) bearing in mind the need to keep the demands on the resources of the Union to a minimum, approve the programme of work arising from the review of existing questions and new questions and deter mine the priority, urgency, estimated financial implications and time-scale for the completion of their study;

133 (3) decide, in the light of the approved programme of work derived from No. 132 above, on the need to maintain, terminate or establish study groups, and allocate to each of them the questions to be studied;

134 (4) group questions of interest to the developing countries as far as possible, in order to facilitate their participation in the study of those questions;

135 (5) give advice on matters within its competence in response to requests from a world radiocommunication conference;

136 (6) report to the following world radiocommunication conference on the progress in matters that may be included in the agenda of future radiocommunication conferences.

137 3. A radiocommunication assembly shall be presided over by a person designated by the government of the country in which the meeting is held or, in case of a meeting held at the seat of the Union, by a person elected by the assembly itself. The Chairman shall be assisted by Vice-Chairman elected by the assembly.

137a 4. A radiocommunication assembly may refer specific matters within its competence to the radiocommunication advisory group for advice.

Article 9

Regional Radiocommunication Conferences

138 The agenda of a regional radiocommunication conference may provide only for specific radiocommunication questions of a regional nature, including instructions to the Radio Regulations Board and the Radiocommunication Bureau regarding their activities in respect of the region concerned, provided such instructions do not conflict with the interests of other regions. Only items included in its agenda may be discussed by such a conference. The provisions contained in Nos. 118 to 123 of this Convention shall apply to a regional radiocommunication conference, but only with regard to the Member States of the region concerned.

Article 10

Radio Regulations Board

139 deleted.

140 2. In addition to the duties specified in Article 14 of the Constitution, the Board shall also consider reports from the Director of the Radiocommunication Bureau on investigations of harmful interference carried out at the request of one or more of the interested administrations, and formulate recommendations with respect thereto.

141 3. The members of the Board have a duty to participate, in an advisory capacity, in radiocommunication conferences and radio-communication assemblies. The Chairman and Vice-Chairman of the Board, or their nominated representatives, have a duty to participate, in an advisory capacity, in Plenipotentiary Conferences. In all of these cases, the members having these duties shall not participate in these conferences as members of their national delegations.

142 4. Only the travelling, subsistence and insurance expenses incurred by the members of the Board in the exercise of their duties for the Union shall be borne by the Union.

143 5. The working arrangements of the Board shall be as follows:

144 (1) The members of the Board shall elect from their own members a Chairman and a Vice-Chairman for a period of one year. Thereafter the Vice-Chairman shall succeed the Chairman each year and a new Vice-Chairman shall be elected. In the absence of the Chairman and Vice-Chairman, the Board shall elect a temporary Chairman for the occasion from among its members.

145 (2) The Board shall normally hold up to four meetings a year, generally at the seat of the Union, at which at least two-thirds of its members shall be present, and may carry out its duties using modem means of communication.

146 (3) The Board shall endeavour to reach its decisions unanimously. If it fails in that endeavour, a decision shall be valid only if at least two-thirds of the members of the Board vote in favour thereof. Each member of the Board shall have one vote; voting by proxy is not allowed.

147 (4) The Board may make such internal arrangements as it considers necessary in conformity with the provisions of the Constitution, this Convention and the Radio Regulations. Such arrangements shall be published as part of the Board's Rules of Procedure.

Article 11

Radiocommunication Study Groups

148 1. Radiocommunication study groups are set up by a radio-communication assembly.

149 2. (1) The radiocommunication study groups shall study questions adopted in accordance with a procedure established by the radiocommunication assembly and prepare draft recommendations to be adopted in accordance with the procedure set forth in Nos. 246a to 247 of this Convention.

149a (1bis) The radiocommunication study groups shall also study topics identified in resolutions and recommendations of world radiocommunication conferences. The results of such studies shall be included in recommendations or in the reports prepared in accordance with No. 156 below.

150 (2) The study of the above questions and topics shall, subject to No. 158 below, focus on the following:

151 a) use of the radio-frequency spectrum in terrestrial and space radiocommunication and of the geostationary-satellite and other satellite orbits;

152 b) characteristics and performance of radio systems;

153 c) operation of radio stations;

154 d) radiocommunication aspects of distress and safety matters.

155 (3) These studies shall not generally address economic questions, but when they involve comparing technical or operational alternatives, economic factors may be taken into consideration.

156 3. The radiocommunication study groups shall also carry out preparatory studies of the technical, operational and procedural matters to be considered by world and regional radiocommunication conferences and elaborate reports thereon in accordance with a programme of work adopted in this respect by a radiocommunication assembly or following instructions by the Council.

157 4. Each study group shall prepare for the radiocommunication assembly a report indicating the progress of work, the recommendations adopted in accordance with the consultation procedure contained in No. 149 above and any draft new or revised recommendations for consideration by the assembly.

158 5. Taking into account No. 79 of the Constitution, the tasks enumerated in Nos. 151 to 154 above and in No. 193 of this Convention in relation to the Telecommunication Standardization Sector shall be kept under continuing review by the Radiocommunication Sector and the Telecommunication Standardization Sector with a view to reaching common agreement on changes in the distribution of matters under study. The two Sectors shall cooperate closely and adopt procedures to conduct such a review and reach agreements in a timely and effective manner. If agreement is not reached, the matter may be submitted through the Council to the Plenipotentiary Conference for decision.

159 6. In the performance of their studies, the radiocommunication study groups shall pay due attention to the study of questions and to the formulation of recommendations directly connected with the establishment, development and improvement of telecommunications in developing countries at both the regional and international levels. They shall conduct their work giving due consideration to the work of national, regional and other international organizations concerned with radiocommunication and cooperate with them, keeping in mind the need for the Union to maintain its pre-eminent position in the field of telecommunications.

160 7. For the purpose of facilitating the review of activities in the Radiocommunication Sector, measures should be taken to foster cooperation and coordination with other organizations concerned with radiocommunication and with the Telecommunication Standardisation Sector and the Telecommunication Development Sector. A radio-communication assembly shall determine the specific duties, conditions of participation and rules of procedure for these measures.

 

Article 11a

Radiocommunication Advisory Group

160a 1. The radiocommunication advisory group shall be open to representatives of administrations of Member States and representatives of Sector Members and to chairmen of the study groups, and will act through the Director.

160b 2. The radiocommunication advisory group shall:

160c (1) review priorities, programmes, operations, financial matters and strategies related to radiocommunication assemblies, study groups and the preparation of radiocommunication conferences, and any specific matters as directed by a conference of the Union, a radiocommunication assembly or the Council;

160d (2) review progress in the implementation of the programme of work established under No. 132 of this Convention;

160e (3) provide guidelines for the work of study groups;

160f (4) recommend measures, inter alia, to foster co-operation and Coordination with other standards bodies, with the Telecommunication Standardization Sector, the Telecommunication Development Sector and the General Secretariat;

160g (5) adopt its own working procedures compatible with those adopted by the radiocommunication assembly;

160h (6) prepare a report for the Director of the Radiocommunication Bureau indicating action in respect of the above items;

Article 12

Radiocommunication Bureau

161 1. The Director of the Radiocommunication Bureau shall organize and coordinate the work of the Radiocommunication Sector. The duties of the Bureau are supplemented by those specified in provisions of the Radio Regulations.

162 2. The Director shall, in particular,

163 (1) in relation to radiocommunication conferences:

164 a) co-ordinate the preparatory work of the study groups and the Bureau, communicate to the Member States and Sector Members the results of this preparatory work, collect their comments and submit a consolidated report to the conference which may include proposals of a regulatory nature;

165 b) participate as of right, but in an advisory capacity, in the deliberations of the radiocommunication assembly and of the radiocommunication study groups. The Director shall make all necessary preparations for radiocommunication conferences and meetings of the Radiocommunication Sector in consultation with the General Secretariat in accordance with No. 94 of this Convention and, as appropriate, with the other Sectors of the Union, and with due regard for the directives of the Council in carrying out these preparations;

166 c) provide assistance to the developing countries in their preparations for radiocommunication conferences.

167 (2) in relation to the Radio Regulations Board:

168 a) prepare and submit draft Rules of Procedure for approval by the Radio Regulations Board; they shall include, inter alia, calculation methods and data required for the application of the provisions of the Radio Regulations;

169 b) distribute to all Member States the Rules of Procedure of the Board and collect comments thereon received from administrations;

170 c) process information received from administrations in application of the relevant provisions of the Radio Regulations and regional agreements and prepare it, as appropriate, in a form suitable for publication;

171 d) apply the Rules of Procedure approved by the Board, prepare and publish findings based on those Rules, and submit to the Board any review of a finding which is requested by an administration and which cannot be resolved by the use of those Rules of Procedure;

172 e) in accordance with the relevant provisions of the Radio Regulations, effect an orderly recording and registration of frequency assignments and, where appropriate, the associated orbital characteristics, and keep up to date the Master International Frequency Register; review entries in that Register with a view to amending or eliminating, as appropriate, those which do not reflect actual frequency usage, in agreement with the administration concerned;

173 f) assist in the resolution of cases of harmful interference, at the request of one or more of the interested administrations, and where necessary, make investigations and prepare, for consideration by the Board, a report including draft recommendations to the administrations concerned;

174 g) act as executive secretary to the Board;

175 (3) coordinate the work of the radiocommunication study groups and be responsible for the organization of that work;

175a (3bis) provide the necessary support for the radiocommunication advisory group, and report each year to Member States and Sector Members and to the Council on the results of the work of the advisory group.

175b (3ter) take practical measures to facilitate the participation of developing countries in the radiocommunication study groups.

176 (4) also undertake the following:

177 a) carry out studies to furnish advice with a view to the operation of the maximum practicable number of radio channels in those portions of the spectrum where harmful interference may occur, and with a view to the equitable, effective and economical use of the geostationary-satellite and other satellite orbits, taking into account the needs of Member States requiring assistance, the specific needs of developing countries, as well as the special geographical situation of particular countries;

178 b) exchange with Member States and Sector Members data in machine-readable and other forms, prepare and keep up to date any documents and databases of the Radiocommunication Sector, and arrange, with the Secretary-General, as appropriate, for their publication in the working languages of the Union in accordance with No. 172 of the Constitution;

179 c) maintain such essential records as may be required;

180 d) submit to the world radiocommunication conference a report on the activities of the Radiocommunication Sector since the last conference; if a world radiocommunication conference is not planned, a report on the activities of the Sector covering the two-year period since the last conference shall be submitted to the Council and, for information, to Member States and Sector Members;

181 e) prepare a cost-based budget estimate for the requirements of the Radiocommunication Sector and transmit it to the Secretary-General for consideration by the Coordination Committee and inclusion in the Union's budget;

181a f) prepare an annual operational plan and financial plan of activities to be undertaken by the Bureau in support of the Sector as a whole, to be reviewed by the radiocommunication advisory group in accordance with Article 11 A of this Convention and provided to the Council.

182 3. The Director shall choose the technical and administrative personnel of the Bureau within the framework of the budget as approved by the Council. The appointment of the technical and administrative personnel is made by the Secretary-General in agreement with the Director. The final decision for appointment or dismissal rests with the Secretary-General.

183 4. The Director shall provide technical support, as necessary, to the Telecommunication Development Sector within the framework of the Constitution and this Convention.

SECTION 6

Telecommunication Standardization Sector

Article 13

World Telecommunication Standardization Assembly

184 1. In accordance with No. 104 of the Constitution, a world telecommunication standardization assembly shall be convened to consider specific matters related to telecommunication standardization.

185 2. The questions to be studied by a world telecommunication standardization assembly, on which recommendations shall be issued, shall be those adopted pursuant to its own procedures or referred to it by the Plenipotentiary Conference, any other conference, or the Council.

186 3. In accordance with No. 104 of the Constitution, the assembly shall:

187 a) consider the reports of study groups prepared in accordance with No. 194 of this Convention and approve, modify or reject draft recommendations contained in those reports, and consider the reports of the telecommunication standardization advisory group in accordance with Nos. 197i and 197k of this Convention;

188 b) bearing in mind the need to keep the demands on the resources of the Union to a minimum, approve the programme of work arising from the review of existing questions and new questions and determine the priority, urgency, estimated financial implications and time-scale for the completion of their study;

189 c) decide, in the light of the approved programme of work derived from No. 188 above, on the need to maintain, terminate or establish study groups and allocate to each of them the questions to be studied;

190 d) group, as far as practicable, questions of interest to the developing countries to facilitate their participation in these studies;

191 e) consider and approve the report of the Director on the activities of the Sector since the last conference.

191a 4. A world telecommunication standardization assembly may assign specific matters within its competence to the telecommunication standardization advisory group indicating the action required on those matters.

191b 5. A world telecommunication standardization assembly shall be presided over by a person designated by the government of the country in which the meeting is held or, in the case of a meeting held at the seat of the Union, by a person elected by the assembly itself. The Chairman shall be assisted by Vice-Chairmen elected by the assembly.

Article 14

Telecommunication Standardization Study Groups

192 1. (1) Telecommunication standardization study groups shall study questions adopted in accordance with a procedure established by the world telecommunication standardization assembly and prepare draft recommendations to be adopted in accordance with the procedure set forth in Nos. 246a to 247 of this Convention.

193 (2) The study groups shall, subject to No. 195 below, study technical, operating and tariff questions and prepare recommendations on them with a view to standardizing telecommunications on a worldwide basis, including recommendations on interconnection of radio systems in public telecommunication networks and on the performance required for these interconnections. Technical or operating questions specifically related to radiocommunication as enumerated in Nos. 151 to 154 of this Convention shall be within the purview of the Radiocommunication Sector.

194 (3) Each study group shall prepare for the world telecommunication standardization assembly a report indicating the progress of work, the recommendations adopted in accordance with the consultation procedure contained in No. 192 above, and any draft new or revised recommendations for consideration by the assembly.

195 2. Taking into account No. 105 of the Constitution, the tasks enumerated in No. 193 above and those enumerated in Nos. 151 to 154 of this Convention in relation to the Radiocommunication Sector shall be kept under continuing review by the Telecommunication Standardization Sector and the Radiocommunication Sector with a view to reaching common agreement on changes in the distribution of matters under study. The two Sectors shall cooperate closely and adopt procedures to conduct such a review and reach agreements in a timely and effective manner. If agreement is not reached, the matter may be submitted through the Council to the Plenipotentiary Conference for decision.

196 3. In the performance of their studies, the telecommunication standardization study groups shall pay due attention to the study of questions and to the formulation of recommendations directly connected with the establishment, development and improvement of telecommunications in developing countries at both the regional and international levels. They shall conduct their work giving due consideration to the work of national, regional and other international standardization organizations, and cooperate with them, keeping in mind the need for the Union to maintain its pre-eminent position in the field of worldwide standardization for telecommunications.

197 4. For the purpose of facilitating the review of activities in the Telecommunication Standardization Sector, measures should be taken to foster co-operation and Coordination with other organizations concerned with telecommunication standardization and with the Radiocommunication Sector and the Telecommunication Development Sector. A world telecommunication standardization assembly shall determine the specific duties, conditions of participation and rules of procedure for these measures.

 

Article 14a

Telecommunication Standardization Advisory Group

197a 1. The telecommunication standardization advisory group shall be open to representatives of administrations of Member States and representatives of Sector Members and to chairmen of the study groups.

197b 2. The telecommunication standardization advisory group shall:

197c (1) review priorities, programmes, operations, financial matters and strategies for activities in the Telecommunication Standardization Sector;

197d (2) review progress in the implementation of the programme of work established under No. 188 of this Convention;

197e (3) provide guidelines for the work of study groups;

197f (4) recommend measures, inter alia, to foster co-operation and Coordination with other relevant bodies, with the Radiocommunication Sector, the Telecommunication Development Sector and the General Secretariat;

197g (5) adopt its own working procedures compatible with those adopted by the world telecommunication standardization assembly;

197h (6) prepare a report for the Director of the Telecommunication Standardization Bureau indicating action in respect of the above items.

197i (7) prepare a report for the world telecommunication standardization assembly on the matters assigned to it in accordance with No. 191a and transmit it to the Director for submission to the assembly.

Article 15

Telecommunication Standardization Bureau

198 1. The Director of the Telecommunication Standardization Bureau shall organize and coordinate the work of the Telecommunication Standardization Sector.

199 2. The Director shall, in particular:

200 a) update annually the work programme approved by the world telecommunication standardization assembly, in consultation with the chairmen of the telecommunication standardization study groups;

201 b) participate, as of right, but in an advisory capacity, in the deliberations of the world telecommunication standardization assemblies and of the telecommunication standardization study groups. The Director shall make all necessary preparations for assemblies and meetings of the Telecommunication Standardization Sector in consultation with the General Secretariat in accordance with No. 94 of this Convention and, as appropriate, with the other Sectors of the Union, and with due regard for the directives of the Council concerning these preparations;

202 c) process information received from administrations in application of the relevant provisions of the Intentional Telecommunication Regulations or decisions of the world telecommunication standardization assembly and prepare it, where appropriate, in a suitable form for publication;

203 d) exchange with Member States and Sector Members data in machine-readable and other forms, prepare and, as necessary, keep up to date any documents and databases of the Telecommunication Standardization Sector, and arrange with the Secretary-General, where appropriate, for their publication in the working languages of the Union in accordance with No. 172 of the Constitution;

204 e) submit to the world telecommunication standardization assembly a report on the activities of the Sector since the last assembly; the Director shall also submit to the Council and to the Member States and Sector Members such a report covering the two-year period since the last assembly, unless a second assembly is convened;

205 f) prepare a cost-based budget estimate for the requirements of the Telecommunication Standardization Sector and transmit it to the Secretary-General for consideration by the Coordination Committee and inclusion in the Union’s budget.

205a g) prepare an annual operational plan and financial plan of activities to be undertaken by the Bureau in support of the Sector as a whole, to be reviewed by the telecommunication standardization advisory group and provided to the Council;

205b h) provide the necessary support for the telecommunication standardization advisory group, and report each year to Member States and Sector Members and to the Council on the results of its work;

205c i) provide assistance to developing countries in the preparatory work for world standardization assemblies, particularly with regard to matters of a priority nature for those countries.

206 3. The Director shall choose the technical and administrative personnel of the Telecommunication Standardization Bureau within the framework of the budget as approved by the Council. The appointment of the technical and administrative personnel is made by the Secretary-General in agreement with the Director. The final decision on appointment or dismissal rests with the Secretary-General.

207 4. The Director shall provide technical support, as necessary, to the Telecommunication Development Sector within the framework of the Constitution and this Convention.

SECTION 7

Telecommunication Development Sector

Article 16

Telecommunication Development Conferences

208 1. In accordance with No. 118 of the Constitution, the duties of the telecommunication development conferences shall be as follows:

209 a) world telecommunication development conferences shall establish work programmes and guidelines for defining telecommunication development questions and priorities and shall provide direction and guidance for the work programme of the Telecommunication Development Sector. They may set up study groups, as necessary;

210 b) regional telecommunication development conferences may give advice to the Telecommunication Development Bureau concerning the specific telecommunication requirements and characteristics of the region concerned, and may also submit recommendations to world telecommunication development conferences;

211 c) the telecommunication development conference should fix the objectives and strategies for the balanced worldwide and regional development of telecommunications, giving particular consideration to the expansion and modernization of the networks and services of the developing countries as well as the mobilization of the resources required for this purpose. They shall serve as a forum for the study of policy, organizational, operational, regulatory, technical and financial questions and related aspects, including the identification and implementation of new sources of funding;

212 d) world and regional telecommunication development conferences, within their respective sphere of competence, shall consider reports submitted to them and evaluate the activities of the Sector; they may also consider telecommunication development aspects related to the activities of the other Sectors of the Union.

213 2. The draft agenda of telecommunication development conferences shall be prepared by the Director of the Telecommunication Development Bureau and be submitted by the Secretary-General to the Council for approval with the concurrence of a majority of the Member States in the case of a world conference, or of a majority of the Member States belonging to the region concerned in the case of a regional conference, subject to the provisions of No. 47 of this Convention.

213a 3. A world telecommunication development conference may refer specific matters within its competence to the telecommunication development advisory group for advice.

Article 17

Telecommunication Development Study Groups

214 1. Telecommunication development study groups shall deal with specific telecommunication questions of general interest to developing countries, including the matters enumerated in No. 211 above. Such study groups shall be limited in number and created for a limited period of time, subject to the availability of resources, shall have specific terms of reference on questions and matters of priority to developing countries and shall be task-oriented.

215 2. Taking into account No. 119 of the Constitution, the Radiocommunication, Telecommunication Standardization and Telecommunication Development Sectors shall keep the matters under study under continuing review with a view to reaching agreement on the distribution of work, avoiding duplication of effort and improving coordination. The Sectors shall adopt procedures to conduct such reviews and reach such agreement in a timely and effective manner.

215a 3. Each telecommunication development study group shall prepare for the world telecommunication development conference a report indicating the progress of work and any draft new or revised recommendations for consideration by the conference.

215b 4. Telecommunication development study groups shall study questions and prepare draft recommendations to be adopted in accordance with the procedures set out in Nos. 246a to 247 of this Convention.

Article 17a

Telecommunication Development Advisory Group

215c 1. The telecommunication development advisory group shall be open to representatives of administrations of Member States and representatives of Sector Members and to chairmen and vice-chairmen of study groups.

215d 2. The telecommunication development advisory group shall:

215e (1) review priorities, programmes, operations, financial matters and strategies for activities in the Telecommunication Development Sector;

215f (2) review progress in the implementation of the programme of work established under No. 209 of this Convention;

215g (3) provide guidelines for the work of study groups;

215h (4) recommend measures, inter alia, to foster co-operation and coordination with the Radiocommunication Sector, the Telecommunication Standardization Sector and the General Secretariat, as well as with other relevant development and financial institutions.

215i (5) adopt its own working procedures compatible with those adopted by the world telecommunication development conference.

215j (6) prepare a report for the Director of the Telecommunication Development Bureau indicating action in respect of the above items.

215k 3. Representatives of bilateral co-operation and development aid agencies and multilateral development institutions may be invited by the Director to participate in the meetings of the advisory group.

Article 18

Telecommunication Development Bureau

216 1. The Director of the Telecommunication Development Bureau shall organize and coordinate the work of the Telecommunication Development Sector.

217 2. The Director shall, in particular:

218 a) participate as of right, but in an advisory capacity, in the deliberations of the telecommunication development conferences and of the telecommunication development study groups. The Director shall make all necessary preparations for conferences and meetings of the Telecommunication Development Sector in consultation with the General Secretariat in accordance with No. 94 of this Convention and, as appropriate, with the other Sectors of the Union, and with due regard for the directives of the Council in carrying out these preparations;

219 b) process information received from administrations in application of the relevant resolutions and decisions of the Plenipotentiary Conference and telecommunication development conferences and prepare it, where appropriate, in a suitable form for publication;

220 c) exchange with members data in machine-readable and other forms, prepare and, as necessary, keep up to date any documents and databases of the Telecommunication Development Sector, and arrange with the Secretary-General, as appropriate, for their publication in the working languages of the Union in accordance with No. 172 of the Constitution;

221 d) assemble and prepare for publication, in cooperation with the General Secretariat and the other Sectors of the Union, both technical and administrative information that might be especially useful to developing countries in order to help them to improve their telecommunication networks. Their attention shall also be drawn to the possibilities offered by the international programmes under the auspices of the United Nations;

222 e) submit to the world telecommunication development conference a report on the activities of the Sector since the last conference; the Director shall also submit to the Council and to the Member States and Sector Members such a report covering the two-year period since the last conference;

223 f) prepare a cost-based budget estimate for the requirements of the Telecommunication Development Sector and transmit it to the Secretary-General for consideration by the Coordination Committee and inclusion in the Union's budget;

223a g) prepare an annual operational plan and financial plan of activities to be undertaken by the Bureau in support of the Sector as a whole, to be reviewed by the telecommunication development advisory group and provided to the Council;

223b h) provide the necessary support for the telecommunication development advisory group, and report each year to the Member States and Sector Members and to the Council on the results of its work.

224 3. The Director shall work collegially with the other elected officials in order to ensure that the Union's catalytic role in stimulating telecommunication development is strengthened and shall make the necessary arrangements with the Director of the Bureau concerned for initiating suitable action, including the convening of information meetings on the activities of the Sector concerned.

225 4. At the request of the Member States concerned, the Director, with the assistance of the Directors of the other Bureaux and, where appropriate, the Secretary-General, shall study and offer advice concerning their national telecommunication problems; where a comparison of technical alternatives is involved, economic factors may be taken into consideration.

226 5. The Director shall choose the technical and administrative personnel of the Telecommunication Development Bureau within the framework of the budget as approved by the Council. The appointment of the personnel is made by the Secretary-General in agreement with the Director. The final decision for appointment or dismissal rests with the Secretary-General.

227 deleted.

SECTION 8

Provisions Common to the Three Sectors

Article 19

Participation of Entities and Organizations Other than

Administrations in the Union's Activities

228 1. The Secretary-General and the Directors of the Bureaux shall encourage the enhanced participation in the activities of the Union of the following entities and organizations:

229 a) recognized operating agencies, scientific or industrial organizations and financial or development institutions which are approved by the Member State concerned;

230 b) other entities dealing with telecommunication matters which are approved by the Member State concerned;

231 c) regional and other international telecommunication, standardization, financial or development organizations.

232 2. The Directors of the Bureaux shall maintain close working relations with those entities and organizations which are authorized to participate in the activities of one or more of the Sectors of the Union.

233 3. Any request from an entity listed in No. 229 above to participate in the work of a Sector, in accordance with the relevant provisions of the Constitution and this Convention, approved by the Member State concerned shall be forwarded by the latter to the Secretary-General.

234 4. Any request from an entity referred to in No. 230 above submitted by the Member State concerned shall be handled in conformity with a procedure established by the Council. Such a request shall be reviewed by the Council with respect to its conformity with the above procedure.

234a 4bis. Alternatively, a request from an entity listed in No. 229 or 230 above to become a Sector Member may be sent direct to the Secretary-General. Those Member States authorising such entities to send a request directly to the Secretary-General shall inform the latter accordingly. Entities whose Member State has not provided such notice to the Secretary-General shall not have the option of direct application. The Secretary-General shall regularly update and publish a list of those Member States that have authorised entities under their jurisdiction or sovereignty to apply directly.

234b 4ter. Upon receipt, directly from an entity, of a request under No. 234a above, the Secretary-General shall, on the basis of criteria defined by the Council, ensure that the function and purposes of the candidate are in conformity with the purposes of the Union. The Secretary-General shall then, without delay, inform the applicant's Member State inviting approval of the application. If the Secretary-General receives no objection from the Member State within four months a reminder telegram shall be sent. If the Secretary-General receives no objection within four months after the date of dispatch of the reminder telegram, the application shall be regarded as approved. If an objection is received from the Member State by the Secretary-General, the applicant shall be invited by the secretary-general to contact the Member State concerned.

234c 4quater. When authorising direct application, a Member State may notify the Secretary-General that it assigns authority to the Secretary-General to approve any application by an entity under its jurisdiction or sovereignty.

235 5. Any request from any entity or organization listed in No. 231 above (other than those referred to in Nos. 260 and 261 of this Convention) to participate in the work of a Sector shall be sent to the Secretary-General and acted upon in accordance with procedures established by the Council.

236 6. Any request from an organization referred to in Nos. 260 to 262 of this Convention to participate in the work of a Sector shall be sent to the Secretary-General, and the organization concerned shall be included in the lists referred to in No. 237 below.

237 7. The Secretary-General shall compile and maintain lists of all entities and organizations referred to in Nos. 229 to 231 and Nos. 260 to 262 of this Convention that are authorised to participate in the work of each Sector and shall, at appropriate intervals, publish and distribute these lists to all Member States and Sector Members concerned and to the Director of the Bureau concerned. That Director shall advise such entities and organizations of the action taken on their requests, and shall inform the relevant Member States.

238 8. The conditions of participation in the Sectors by entities and organizations contained in the lists referred to in No. 237 above are specified in this Article, in Article 33 and in other relevant provisions of this Convention. The provisions of Nos. 25 to 28 of the Constitution do not apply to them.

239 9. A Sector Member may act on behalf of the Member State which has approved it, provided that the Member State informs the Director of the Bureau concerned that it is authorised to do so.

240 10. Any Sector Member has the right to denounce such participation by notifying the Secretary-General. Such participation may also be denounced, where appropriate, by the Member State connected or, in case of the Sector Member approved pursuant to No. 234c above, in accordance with criteria and procedures determined by the Council. Such denunciation shall take effect at the end of one year from the date when notification is received by the Secretary-General.

241 11. The Secretary-General shall delete from the list of entities and organizations any entity or organization that is no longer authorized to participate in the work of a Sector, in accordance with criteria and procedures determined by the Council.

241a 12. The assembly or conference of a Sector may decide to admit entities or organizations to participate as Associates in the work of a given study group or subgroups thereof following the principles set out below:

241b (1) An entity or organization referred to in Nos. 229 to 231 above may apply to participate in the work of a given study group as an Associate;

241c (2) In cases where a Sector has decided to admit Associates, the Secretary-General shall apply to the applicants the relevant provisions of this Article, taking account of the size of the entity or organization and any other relevant criteria;

241d (3) Associates admitted to participate in a given study group are not entered in the list referred to in No. 237 above;

241e (4) The conditions governing participation in the work of a study group are specified in Nos. 248b and 483a of this Convention.

Article 20

Conduct of Business of Study Groups

242 1. The radiocommunication assembly, the world telecommunication standardization assembly and the world telecommunication development conference shall appoint the chairman and one vice-chairman or more for each study group. In appointing chairmen and vice-chairmen, particular consideration shall be given to the requirements of competence and equitable geographical distribution, and to the need to promote more efficient participation by the developing countries.

243 2. If the workload of any study group requires, the assembly or conference shall appoint such additional vice-chairmen as it deems necessary.

244 3. If, in the interval between two assemblies or conferences of the Sector concerned, a study group Chairman is unable to carry out his duties and only one Vice-Chairman has been appointed, then that Vice-Chairman shall take the Chairman's place. In the case of a study group for which more than one Vice-Chairman has been appointed, the study group at its next meeting shall elect a new Chairman from among those Vice-Chairman and, if necessary, a new Vice-Chairman from among the members of the study group. It shall likewise elect a new Vice-Chairman if one of the Vice-Chairmen is unable to carry out his duties during that period.

245 4. Study groups shall conduct their work as far as possible by correspondence, using modern means of communication.

246 5. The Director of the Bureau of each Sector, on the basis of the decisions of the competent conference or assembly, after consultation with the Secretary-General and coordination as required by the Constitution and Convention, shall draw up the general plan of study group meetings.

246a 5bis. (1) Member States and Sector Members shall adopt questions to be studied in accordance with procedures established by the relevant conference or assembly, as appropriate, including the indication whether or not a resulting recommendation shall be the subject of a formal consultation of Member States.

246b (2) Recommendations resulting from the study of the above questions are adopted by a study group in accordance with procedures established by the relevant conference or assembly, as appropriate. Those recommendations which do not require formal consultation of Member States for their approval shall be considered as approved.

246c (3) A recommendation requiring formal consultation of Member States shall be either treated in accordance with No. 247 below or transmitted to the relevant conference or assembly, as appropriate.

246d (4) Nos. 246a and 246b above shall not be used for questions and recommendations having podgy or regulatory implications such as:

246e a) questions and recommendations approved by the Radiocommunication Sector relevant to the work of radiocommunication conferences, and other categories of questions and recommendations that may be decided by the radiocommunication assembly;

246f b) questions and recommendations approved by the Telecommunication Standardization Sector which relate to tariff and accounting issues, and relevant numbering and addressing plans;

246g c) questions and recommendations approved by the Telecommunication Development Sector which relate to regulatory, policy and financial issues;

246h d) questions and recommendations where there is any doubt about their scope.

247 6. Study groups may initiate action for obtaining approval from Member States for recommendations completed between two assemblies or conferences. The procedures to be applied for obtaining such approval shall be those approved by the competent assembly or conference, as appropriate.

247a 6bis. Recommendations approved in application of Nos. 246b or 247 above shall have the same status as ones approved by the conference or assembly itself.

248 7. Where necessary, joint working parties may be established for the study of questions requiring the participation of experts from several study groups.

248a 7bis. Following a procedure developed by the Sector concerned, the Director of a Bureau may, in consultation with the chairman of the study group concerned, invite an organization which does not participate in the Sector to send representatives to take part in the study of a specific matter in the study group concerned or its subordinate groups.

248b 7ter. An Associate, as referred to in No. 241a of this Convention, will be permitted to participate in the work of the selected study group without taking part in any decision-making or liaison activity of that study group.

249 8. The Director of the relevant Bureau shall send the final reports of the study groups to the administrations, organizations and entities participating in the Sector. Such reports shall include a list of the recommendations approved in conformity with No. 247 above. These reports shall be sent as soon as possible and, in any event, in time for them to be received at least one month before the date of the next session of the conference concerned.

Article 21

Recommendations from One Conference to Another

250 1. Any conference may submit to another conference of the Union recommendations within its field of competence.

251 2. Such recommendations shall be sent to the Secretary-General in good time for assembly, coordination and communication, as laid down in No. 320 of this Convention.

 

Article 22

Relations Between Sectors and With

International Organizations

252 1. The Directors of the Bureaux may agree, after appropriate consultation and coordination as required by the Constitution, the Convention and the decisions of the competent conferences or assemblies, to organize joint meetings of study groups of two or three Sectors, in order to study and prepare draft recommendations on questions of common interest. Such draft recommendations shall be submitted to the competent conferences or assemblies of the Sectors concerned.

253 2. Conferences or meetings of a Sector may be attended in an advisory capacity by the Secretary-General, the Deputy Secretary-General, the Directors of the Bureaux of the other Sectors, or their representatives, and members of the Radio Regulations Board. If necessary, they may invite, in an advisory capacity, representatives of the General Secretariat or of any other Sector which has not considered it necessary to be represented.

254 3. When a Sector is invited to participate in a meeting of an international organization, its Director is authorized to make arrangements for its representation in an advisory capacity, taking into account the provisions of No. 107 of this Convention.

CHAPTER II

GENERAL PROVISIONS REGARDING CONFERENCES AND ASSEMBLIES

Article 23

Invitation and Admission to Plenipotentiary Conferences

when There is an Inviting Government

255 1. The precise place and the exact dates of the Conference shall be fixed in accordance with the provisions of Article 1 of this Convention, following consultations with the inviting government.

256 2. (1) One year before the date of opening of the conference, the inviting government shall send an invitation to the government of each Member State.

257 (2) These invitations may be sent directly or through the Secretary-General or through another government.

258 3. The Secretary-General shall invite the following organizations to send observers:

259 a) the United Nations;

260 b) regional telecommunication organizations mentioned in Article 43 of the Constitution;

261 c) intergovernmental organizations operating satellite systems;

262 d) the specialized agencies of the United Nations and the International Atomic Energy Agency.

262a e) Sector Members referred to in Nos. 229 and 231 of this Convention and organizations of an international character representing them.

263 4. (1) The replies of the Member States must reach the inviting government at least one month before the date of opening of the conference and should include whenever possible full information on the composition of the delegation.

264 (2) These replies may be sent directly to the inviting government or through the Secretary-General or through another government.

265 (3) The replies of the organizations and agencies referred to in Nos. 259 to 262A above must reach the Secretary-General one month before the opening date of the conference.

266 5. The General Secretariat and the three Bureaux of the Union shall be represented at the Conference in an advisory capacity.

267 6. The following shall be admitted to Plenipotentiary Conferences:

268 a) delegations;

269 b) observers of organizations and agencies invited in accordance with Nos. 259 to 262a.

Article 24

Invitation and Admission to Radiocommunication Conferences

when There is an Inviting Government

270 1. The precise place and exact dates of the conference shall be fixed in accordance with the provisions of Article 3 of this Convention, following consultations with the inviting government.

271 2. (1) The provisions of Nos. 256 to 265 of this Convention shall apply to radiocommunication conferences.

272 (2) Member States should inform the Sector Members of the invitation they have received to participate in a radiocommunication conference.

273 3. (1) The inviting government, in agreement with or on a proposal by the Council, may notify the international organizations other than those referred to in Nos. 259 to 262 of this Convention which may be interested in sending observers to participate in the conference in an advisory capacity.

274 (2) The interested international organizations referred to in No. 273 above shall send an application for admission to the inviting government within a period of two months from the date of notification.

275 (3) The inviting government shall assemble the requests and the conference itself shall decide whether the organizations concerned are to be admitted.

276 4. The following shall be admitted to radiocommunication conferences:

277 a) delegations;

278 b) observers of organizations and agencies referred to in Nos. 259 to 262 of this Convention;

279 c) observers of international organizations admitted in accordance with Nos. 273 to 275 above;

280 d) observers representing Sector Members of the Radiocommunication Sector duly authorised by the Member State concerned;

281 e) in an advisory capacity, the elected officials, when the conference is discussing matters coming within their competence, and the members of the Radio Regulations Board;

282 f) observers of Member States participating in a non-voting capacity in a regional radiocommunication conference of a region other than that to which the said Member States belong.

Article 25

Invitation and Admission to Radiocommunication Assemblies,

World Telecommunication Standardization Assemblies and Telecommunication Development Conferences

when There is an Inviting Government

283 1. The precise place and exact dates of each assembly or conference shall be fixed in accordance with the provisions of Article 3 of this Convention, following consultations with the inviting government.

284 2. One year before the date of the opening of the assembly or conference, the Secretary-General, after consultation with the Director of the Bureau concerned, shall send an invitation to:

285 a) the administration of each Member State;

286 b) the Sector Members concerned;

287 c) regional telecommunication organizations mentioned in Article 43 of the Constitution;

288 d) intergovernmental organizations operating satellite systems;

289 e) any other regional organization or other international organization dealing with matters of interest to the assembly or conference.

290 3. The Secretary-General shall also invite the following organizations or agencies to send observers:

291 a) the United Nations;

292 b) the specialized agencies of the United Nations and the International Atomic Energy Agency.

293 4. The replies must reach the Secretary-General at least one month before the date of opening of the assembly or conference and should, whenever possible, include full information on the composition of the delegation or representation.

294 5. The General Secretariat and the elected officials of the Union shall be represented at the assembly or conference in an advisory capacity.

295 6. The following shall be admitted to the assembly or conference:

296 a) delegations;

297 b) observers of organizations and agencies invited in accordance with Nos. 287 to 289 and 291 and 292 above;

298 c) representatives of Sector Members concerned.

Article 26

Procedure for Convening or Cancelling World Conferences

or Assemblies at the Request of

Member States or on a Proposal of the Council

299 1. The procedures to be applied for convening a second world telecommunication standardization assembly in the interval between successive plenipotentiary conferences and fixing its precise place and exact dates or for cancelling the second world radiocommunication conference or the second radiocommunication assembly are set forth in the following provisions.

300 2. (1) Any Member State wishing to have a second world telecommunication standardization assembly convened shall so inform the Secretary-General, indicating the proposed place and dates of the assembly.

301 (2) On receipt of similar requests from at least one-quarter of th e Member States, the Secretary-General shall inform immediately all Member States thereof by the most appropriate means of telecommunication, asking them to indicate, within six weeks, whether or not they agree to the proposal.

302 (3) If a majority of the Member States, determined in accordance with No. 47 of this Convention, agree to the proposal as a whole, that is to say, if they accept the proposed place and dates, the Secretary-General shall so inform immediately all Member States by the most appropriate means of telecommunication.

303 (4) If the proposal accepted is for an assembly elsewhere than at the seat of the Union, the Secretary-General, with the assent of the government concerned, shall take the necessary steps to convene the assembly.

304 (5) If the proposal as a whole (place and dates) is not accepted by the majority of the Member States determined in accordance with No. 47 of this Convention, the Secretary-General shall inform the Member States of the replies received, requesting them to give a final reply on the point or points under dispute within six weeks of receipt.

305 (6) Such points shall be regarded as adopted when they have been approved by a majority of the Member States, determined in accordance with No. 47 of this Convention.

306 3. (1) Any Member State wishing to have a second world radiocommunication conference or a second radiocommunication assembly cancelled shall so inform the Secretary-General. On receipt of similar requests from at least one quarter of the Member States, the Secretary-General shall inform immediately all Member States thereof by the most appropriate means of telecommunication, asking them to indicate, within six weeks, whether or not they agree to the proposal.

307 (2) If a majority of the Member States, determined in accordance with No. 47 of this Convention, agrees to the proposal, the Secretary-General shall so inform immediately all Member States by the most appropriate means of telecommunication and the conference or assembly shall be cancelled.

308 4. The procedures indicated in Nos. 301 to 307 above, with the exception of No. 306, shall also be applicable when the proposal to convene a second world telecommunication standardization conference or to cancel a second world radiocommunication conference or a second radiocommunication assembly is initiated by the Council.

309 5. Any Member State wishing to have a world conference on international telecommunications convened shall propose it to the Plenipotentiary Conference; the agenda, precise place and exact dates of such a conference shall be determined in accordance with the provisions of Article 3 of this Convention.

Article 27

Procedure for Convening Regional Conferences at the Request of

Member States or on a Proposal of the Council

310 In the case of a regional conference, the procedure described in Nos. 300 to 305 of this Convention shall be applicable only to the Member States of the region concerned. If the conference is to be convened on the initiative of the Member States of the region, it will suffice for the Secretary-General to receive concordant requests from a quarter of the total number of Member States in that region. The procedure described in Nos. 301 to 305 of this Convention shall also be applicable when the proposal to convene such a conference is initiated by the Council.

Article 28

Provisions for Conferences and Assemblies Meeting

when There is no Inviting Government

311 When a conference or an assembly is to be held without an inviting government, the provisions of Articles 23, 24 and 25 of this Convention shall apply. The Secretary-General shall take the necessary steps to convene and organise the conference or assembly at the seat of the Union, after agreement with the Government of the Swiss Confederation.

Article 29

Change in the Place or Dates of a Conference or an Assembly

312 1. The provisions of Articles 26 and 27 of this Convention for convening a conference or assembly shall apply, by analogy, when a change in the precise place and/or exact dates of a conference or assembly is requested by Member States or is proposed by the Council. However, such changes shall only be made if a majority of the Member States concerned, determined in accordance with No. 47 of this Convention, have pronounced in favour.

313 2. It shall be the responsibility of any Member State proposing a change in the precise place or exact dates of a conference or assembly to obtain for its proposal the support of the requisite number of other Member States.

314 3. Where the issue arises, the Secretary-General shall indicate, in the communication referred to in No. 301 of this Convention, the probable financial consequences of a change in the place or dates, as, for example, when there has been an outlay of expenditure in preparing for the conference at the place initially chosen.

Article 30

Time-Limits and Conditions for Submission of Proposals

and Reports to Conferences

315 1. The provisions of this Article shall apply to the Plenipotentiary Conference, world and regional radiocommunication conferences and world conferences on international telecommunications.

316 2. Immediately after the invitations have been despatched, the secretary-general shall ask Member States to submit, at least four months before the start of the conference, their proposals for the work of the conference.

317 3. All proposals the adoption of which will involve amendment of the text of the Constitution or this Convention or revision of the Administrative Regulations must carry references identifying by their marginal numbers those parts of the text which will require such amendment or revision. The reasons for the proposal must be given, as briefly as possible, in each case.

318 4. Each proposal received from a Member State shall be annotated by the Secretary-General to indicate its origin by means of the symbol established by the Union for that Member State. Where a proposal is made jointly by more than one Member State the proposal shall, to the extent practicable, be annotated with the symbol of each Member State.

319 5. The Secretary-General shall communicate the proposals to all Member States as they are received.

320 6. The Secretary-General shall assemble and co-ordinate the proposals received from Member States and shall communicate them to Member States as they are received, but in any case at least two months before the opening of the conference. Elected officials and staff members of the Union, as well as those observers and representatives that may attend conferences in accordance with the relevant provisions of this Convention, shall not be entitled to submit proposals.

321 7. The Secretary-General shall also assemble reports received from Member States, the Council and the Sectors of the Union and recommendations by conferences and shall communicate them to Member States, along with any reports by the Secretary-General, at least four months before the opening of the conference.

322 8. Proposals received after the time-limit specified in No. 316 above shall be communicated to all Member States by the Secretary-General as soon as practicable.

323 9. The provisions of the present Article shall apply without prejudice to the amendment provisions contained in Article 55 of the Constitution and in Article 42 of this Convention.

Article 31

Credentials for Conferences

324 1. The delegation sent by a Member State to a plenipotentiary conference, a radiocommunication conference or a world conference on international telecommunications shall be duly accredited in accordance with Nos. 325 to 331 below.

325 2. (1) Accreditation of delegations to Plenipotentiary Conferences shall be by means of instruments signed by the Head of State, by the Head of Government or by the Minister for Foreign Affairs.

326 (2) Accreditation of delegations to the other conferences referred to in No. 324 above shall be by means of instruments signed by the Head of State, by the Head of Government, by the Minister for Foreign Affairs or by the Minister responsible for questions dealt with during the conference.

327 (3) Subject to confirmation prior to the signature of the Final Acts, by one of the authorities mentioned in Nos. 325 or 326 above, a delegation may be provisionally accredited by the head of the diplomatic mission of the Member State concerned to the host government. In the case of a conference held in the Swiss Confederation, a delegation may also be provisionally accredited by the head of the permanent delegation of the Member State concerned to the United Nations Office at Geneva.

328 3. Credentials shall be accepted if they are signed by one of the competent authorities mentioned in Nos. 325 to 327 above, and fulfil one of the following criteria:

329 - they confer full powers on the delegation;

330 - they authorize the delegation to represent its government, without restrictions;

331 - they give the delegation, or certain members thereof, the right to sign the Final Acts.

332 4. (1) A delegation whose credentials are found to be in order by the Plenary Meeting shall be entitled to exercise the right to vote of the Member State concerned, subject to the provisions of Nos. 169 and 210 of the Constitution, and to sign the final acts.

333 (2) A delegation whose credentials are found not to be in order by the Plenary Meeting shall not be entitled to exercise the right to vote or to sign the Final Acts until the situation has been rectified.

334 5. Credentials shall be deposited with the secretariat of the conference as early as possible. The committee referred to in No. 23 of Rules of Procedure of conferences and other meetings be entrusted with the verification thereof and shall report on its conclusions to the Plenary Meeting within the time specified by the latter. Pending the decision of the Plenary Meeting thereon, any delegation shall be entitled to participate in the conference and to exercise the right to vote of the Member State concerned.

335 6. As a general rule, Member States should endeavour to send their own delegations to conferences of the Union. However, if a Member State is unable, for exceptional reasons, to send its own delegation, it may give the delegation of another Member State powers to vote and sign on its behalf. Such powers must be conveyed by means of an instrument signed by one of the authorities mentioned in Nos. 325 or 326 above.

336 7. A delegation with the right to vote may give to another delegation with the right to vote a mandate to exercise its vote at one or more meetings at which it is unable to be present. In such a case it shall, in good time, notify the Chairman of the conference in writing.

337 8. A delegation may not exercise more than one proxy vote.

338 9. Credentials and transfers of powers sent by telegram shall not be accepted. Nevertheless, replies sent by telegram to requests by the Chairman or the secretariat of the conference for clarification of credentials shall be accepted.

339 10. A Member State or an authorized entity or organization intending to send a delegation or representatives to a telecommunication standardization assembly, a telecommunication development conference or a radiocommunication assembly shall so inform the Director of the Bureau of the Sector concerned, indicating the names and functions of the members of the delegation or of the representatives.

deleted. CHAPTER III

Article 32

Rules of Procedure of Conferences and Other Meetings

339a 1. The Rules of Procedure of conferences and other meetings are adopted by the Plenipotentiary Conference. The provisions governing the procedure for amending those Rules of Procedure and the entry into force of amendments are contained in the Rules themselves.

340 2. The Rules of Procedure shall apply without prejudice to the amendment provisions contained in Article 55 of the Constitution and in Article 42 of this Convention.

Article 32a

Right to Vote

340a 1. At all meetings of a conference, assembly or other meeting, the delegation of a Member State duly accredited by that Member State to take part in the work of the conference, assembly or other meeting shall be entitled to one vote in accordance with Article 3 of the Constitution.

340b 2. The delegation of a Member State shall exercise the right to vote under the conditions described in Article 31 of this Convention.

340c 3. When a Member State is not represented by an administration at a radiocommunication assembly, a world telecommunication standardization assembly or a telecommunication development conference, the representatives of the recognised operating agencies of the Member State concerned shall, as a whole, and regardless of their number, be entitled to a single vote, subject to the provisions of No. 239 of this Convention. The provisions of Nos. 335 to 338 of this Convention concerning the transfer of powers shall apply to the above conferences and assemblies.

Article 32b

Reservations

340d 1. As a general rule, any delegation whose views are not shared by the remaining delegations shall endeavour, as far as possible, to conform to the opinion of the majority.

340e 2. Any Member State that, during a plenipotentiary conference, reserves its right to make reservations as specified in its declaration when signing the final acts, may make reservations regarding an amendment to the Constitution or to this Convention until such time as its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to the amendment has been deposited with the Secretary-General.

340f 3. If any decision appears to a delegation to be such as to prevent its government from consenting to be bound by the revision of the Administrative Regulations, this delegation may make reservations, final or provisional, regarding that decision, at the end of the conference adopting that revision; any such reservations may be made by a delegation on behalf of a Member State which is not participating in the competent conference and which has given that delegation proxy powers to sign the final acts in accordance with the provisions of Article 31 of this Convention.

340g 4. A reservation made following a conference shall only be valid if the Member State which made it formally confirms it when notifying its consent to be bound by the amended or revised instrument adopted by the conference at the close of which it made the reservation in question.

341 – 467 deleted.

CHAPTER IV

OTHER PROVISIONS

Article 33

Finances

468 1. (1) The scale from which each Member State, subject to the provisions of No. 468a below, and Sector Member, subject to the provisions of No. 468b below, shall choose its class of contribution, in conformity with the relevant provisions of Article 28 of the Constitution, shall be as follows:

40 unit class 8 unit class

35 unit class 5 unit class

30 unit class 4 unit class

28 unit class 3 unit class

25 unit class 2 unit class

23 unit class 1 1/2 unit class

20 unit class 1 unit class

18 unit class 1/2 unit class

15 unit class 1/4 unit class

13 unit class 1/8 unit class

10 unit class 1/16 unit class

468a (1bis) Only Member States listed by the United Nations as least developed countries and those determined by the Council may select the l/8 and 1/16 unit classes of contribution.

468b (1ter) Sector Members may not select a class of contribution lower than 1/2 unit, with the exception of Sector Members of the Telecommunication Development Sector, which may select the 1/4, 1/8 and 1/16 unit classes. However, the 1/16 unit class is reserved for Sector Members of developing countries as determined by the list established by the United Nations Development Programme (UNDP) to be reviewed by the ITU Council.

469 (2) In addition to the classes of contribution listed in No. 468 above, any Member State or Sector Member may choose a number of contributory units over 40.

470 (3) The Secretary-General shall communicate promptly to each Member State not represented at the Plenipotentiary Conference the decision of each Member State as to the class of contribution to be paid by it.

471 deleted.

472 2. (1) Every new Member State and Sector Member shall, in respect of the year of its accession or admission, pay a contribution calculated as from the first day of the month of accession or admission, as the case may be.

473 (2) Should a Member State denounce the Constitution and this Convention or a Sector Member denounce its participation in a Sector, its contribution shall be paid up to the last day of the month in which such denunciation takes effect in accordance with No. 237 of the Constitution or No. 240 of this Convention, respectively.

474 3. The amounts due shall bear interest from the beginning of the fourth month of each financial year of the Union at 3% (three per cent) per annum during the following three months, and at 6% (six per cent) per annum from the beginning of the seventh month.

475 deleted.

476 4. (1) The organizations referred to in Nos. 259 to 262a of this Convention and other organizations of an international character (unless they have been exempted by the Council, subject to reciprocity) and Sector Members (except when attending a conference or assembly of their respective Sector) which participate in a plenipotentiary conference, in a meeting of a Sector of the Union or in a world conference on international telecommunications shall share in defraying the expenses of the conferences and meetings in which they participate on the basis of the cost of these conferences and meetings and in accordance with the Financial Regulations.

477 (2) Any Sector Member appearing in the lists mentioned in No. 237 of this Convention shall share in defraying the expenses of the Sector in accordance with Nos. 480 and 480a below.

478 and 479 deleted.

480 (5) The amount of the contribution per unit payable towards the expenses of each Sector concerned shall be set at 1/5 of the contributory unit of the Member States. These contributions shall be considered as Union income. They shall bear interest in accordance with the provisions of No. 474 above.

480a (5bis) When a Sector Member contributes to defraying the expenses of the Union under No. 159 of the Constitution, the Sector for which the contribution is made should be identified.

481 to 483 deleted.

483a 4bis. Associates as described in No. 241a of this Convention shall share in defraying the expenses of the Sector and the study group and subordinate groups in which they participate, as determined by the Council.

484 5. The Council shall determine criteria for the application of cost recovery for some products and services of the Union.

485 6. The Union shall maintain a reserve account in order to provide working capital to meet essential expenditures and to maintain sufficient cash reserves to avoid resorting to loans as far as possible. The amount of the reserve account shall be fixed annually by the Council on the basis of expected requirements. At the end of each biennial budgetary period all budget credits which have not been expended or encumbered will be placed in the reserve account. Other details of this account are described in the Financial Regulations.

486 7. (1) The Secretary-General may, in agreement with the Coordination Committee, accept voluntary contributions in cash or kind, provided that the conditions attached to such voluntary contributions are consistent, as appropriate, with the purposes and programmes of the Union and with the programmes adopted by a conference and in conformity with the Financial Regulations, which shall contain special provisions for the acceptance and use of such voluntary contributions.

487 (2) Such voluntary contributions shall be reported by the Secretary-General to the Council in the financial operating report as well as in a summary indicating for each case the origin, proposed use and action taken with respect to each voluntary contribution.

Article 34

Financial Responsibilities of Conferences

488 1. Before adopting proposals or taking decisions with financial implications, the conferences of the Union shall take account of all the Union's budgetary provisions with a view to ensuring that they will not result in expenses beyond the credits which the Council is empowered to authorize.

489 2. No decision of a conference shall be put into effect if it will result in a direct or indirect increase in expenses beyond the credits that the Council is empowered to authorize.

Article 35

Languages

490 1. (1) Languages other than those mentioned in the relevant provisions of Article 29 of the Constitution may be used:

491 a) if an application is made to the Secretary-General to provide for the use of an additional language or languages, oral or written, on a permanent or an ad hoc basis, provided that the additional cost so incurred shall be borne by those Member States which have made or supported the application;

492 b) if, at conferences and meetings of the Union, after informing the Secretary-General or the Director of the Bureau concerned, any delegation itself makes arrangements at its own expense for oral translation from its own language into any one of the languages referred to in the relevant provision of Article 29 of the Constitution.

493 (2) In the case provided for in No. 491 above, the Secretary-General shall comply to the extent practicable with the application, having first obtained from the Member States concerned an undertaking that the cost incurred will be duly repaid by them to the Union.

494 (3) In the case provided for in No. 492 above, the delegation concerned may, furthermore, if it wishes, arrange at its own expense for oral translation into its own language from one of the languages referred to in the relevant provision of Article 29 of the Constitution.

495 2. Any of the documents referred to in the relevant provisions of Article 29 of the Constitution may be published in languages other than those specified therein, provided that the Member States requesting such publication undertake to defray the whole of the cost of translation and publication involved.

 

CHAPTER V

VARIOUS PROVISIONS RELATED TO THE OPERATION OF TELECOMMUNICATION SERVICES

Article 36

Charges and Free Services

496 The provisions regarding charges for telecommunications and the various cases in which free services are accorded are set forth in the Administrative Regulations.

Article 37

Rendering and Settlement of Accounts

497 1. The settlement of international accounts shall be regarded as current transactions and shall be effected in accordance with the current international obligations of the Member States and Sector Members concerned in those cases where their governments have concluded arrangements on this subject. Where no such arrangements have been concluded, and in the absence of special agreements made under Article 42 of the Constitution, these settlements shall be effected in accordance with the Administrative Regulations.

498 2. Administrations of Member States and Sector Members which operate international telecommunication services shall come to an agreement with regard to the amount of their debits and credits.

499 3. The statement of accounts with respect to debits and credits referred to in No. 498 above shall be drawn up in accordance with the provisions of the Administrative Regulations, unless special arrangements have been concluded between the parties concerned.

 

Article 38

Monetary Unit

500 In the absence of special arrangements concluded between Member States, the monetary unit to be used in the composition of accounting rates for international telecommunication services and in the establishment of international accounts shall be:

both as defined in the Administrative Regulations. The provisions for application are contained in Appendix 1 to the International Telecommunication Regulations.

Article 39

Intercommunication

501 1. Stations performing radiocommunication in the mobile service shall be bound, within the limits of their normal employment, to exchange radiocommunications reciprocally without distinction as to the radio system adopted by them.

502 2. Nevertheless, in order not to impede scientific progress, the provisions of No. 501 above shall not prevent the use of a radio system incapable of communicating with other systems, provided that such incapacity is due to the specific nature of such system and is not the result of devices adopted solely with the object of preventing intercommunication.

503 3. Notwithstanding the provisions of No. 501 above, a station may be assigned to a restricted international service of telecommunication, determined by the purpose of such service, or by other circumstances independent of the system used.

Article 40

Secret Language

504 1. Government telegrams and service telegrams may be expressed in secret language in all relations.

505 2. Private telegrams in secret language may be admitted between all Member States with the exception of those which have previously notified through the Secretary-General, that they do not admit this language for that category of correspondence.

506 3. Member States which do not admit private telegrams in secret language originating in or destined for their own territory must let them pass in transits except in the case of suspension of service provided for in Article 35 of the Constitution.

 

CHAPTER VI

ARBITRATION AND AMENDMENT

Article 41

Arbitration: Procedure

(see Article 56 of the Constitution)

507 1. The party which appeals to arbitration shall initiate the arbitration procedure by transmitting to the other party to the dispute a notice of the submission of the dispute to arbitration.

508 2. The parties shall decide by agreement whether the arbitration is to be entrusted to individuals, administrations or governments. If within one month after notice of submission of the dispute to arbitration, the parties have been unable to agree upon this point, the arbitration shall be entrusted to governments.

509 3. If arbitration is to be entrusted to individuals, the arbitrators must neither be nationals of a State party to the dispute, nor have their domicile in the States parties to the dispute, nor be employed in their service.

510 4. If arbitration is to be entrusted to governments, or to administrations thereof, these must be chosen from among the Member States which are not involved in the dispute, but which are parties to the agreement, the application of which caused the dispute.

511 5. Within three months from the date of receipt of the notification of the submission of the dispute to arbitration, each of the two parties to the dispute shall appoint an arbitrator.

512 6. If more than two parties are involved in the dispute, an arbitrator shall be appointed in accordance with the procedure set forth in Nos. 510 and 511 above, by each of the two groups of parties having a common position in the dispute.

513 7. The two arbitrators thus appointed shall choose a third arbitrator who, if the first two arbitrators are individuals and not governments or administrations, must fulfil the conditions indicated in No. 509 above, and in addition must not be of the same nationality as either of the other two arbitrators. Failing an agreement between the two arbitrators as to the choice of a third arbitrator, each of these two arbitrators shall nominate a third arbitrator who is in no way concerned in the dispute. The Secretary-General shall then draw lots in order to select the third arbitrator.

514 8. The parties to the dispute may agree to have their dispute settled by a single arbitrator appointed by agreement; or alternatively, each party may nominate an arbitrator, and request the Secretary-General to draw lots to decide which of the persons so nominated is to act as the single arbitrator.

515 9. The arbitrator or arbitrators shall be free to decide upon the venue and the rules of procedure to be applied to the arbitration.

516 10. The decision of the single arbitrator shall be final and binding upon the parties to the dispute. If the arbitration is entrusted to more than one arbitrator, the decision made by the majority vote of the arbitrators shall be final and binding upon the parties.

517 11. Each party shall bear the expense it has incurred in the investigation and presentation of the arbitration. The costs of arbitration other than those incurred by the parties themselves shall be divided equally between the parties to the dispute.

518 12. The Union shall furnish all information relating to the dispute which the arbitrator or arbitrators may need. If the parties to the dispute so agree, the decision of the arbitrator or arbitrators shall be communicated to the Secretary-General for future reference purposes.

Article 42

Provisions for Amending this Convention

519 1. Any Member State may propose any amendment to this Convention. Any such proposal shall, in order to ensure its timely transmission to, and consideration by, all the Member States, reach the Secretary-General not later than eight months prior to the opening date fixed for the Plenipotentiary Conference. The Secretary-General shall, as soon as possible, but not later than six months prior to the latter date, forward any such proposal to all the Member States.

520 2. Any proposed modification to any amendment submitted in accordance with No. 519 above may, however, be submitted at any time by a Member State or by its delegation at the Plenipotentiary Conference.

521 3. The quorum required at any Plenary Meeting of the Plenipotentiary Conference for consideration of any proposal for amending this Convention or modification thereto shall consist of more than one half of the delegations accredited to the Plenipotentiary Conference.

522 4. To be adopted, any proposed modification to a proposed amendment as well as the proposal as a whole, whether or not modified, shall be approved, at a Plenary Meeting, by more than half of the delegations accredited to the Plenipotentiary Conference which have the fight to vote.

523 5. Unless specified otherwise in the preceding paragraphs of the present Article, which shall prevail, the general provisions regarding conferences and assemblies contained in this Convention and the Rules of Procedure of conferences and other meetings shall apply.

524 6. Any amendments to this Convention adopted by a plenipotentiary conference shall, as a whole and in the form of one single amending instrument, enter into force at a date fixed by the conference between Member States having deposited before that date their instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, both this Convention and the amending instrument. Ratification, acceptance or approval of, or accession to, only a part of such an amending instrument shall be excluded.

525 7. Notwithstanding No. 524 above, the Plenipotentiary Conference may decide that an amendment to this Convention is necessary for the proper implementation of an amendment to the Constitution. In that case, the amendment to this Convention shall not enter into force prior to the entry into force of the amendment to the Constitution.

526 8. The Secretary-General shall notify all Member States of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

527 9. After entry into force of any such amending instrument, ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Articles 52 and 53 of the Constitution shall apply to this Convention as amended.

528 10. After the entry into force of any such amending instrument, the Secretary-General shall register it with the Secretariat of the United Nations, in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations. No. 241 of the Constitution shall also apply to any such amending instrument.

ANNEX

Definition of Certain Terms Used in this Convention and

the Administrative Regulations of the International

Telecommunication Union

For the purpose of the above instruments of the Union, the following terms shall have the meanings defined below:

1001 Expert: A person sent by either:

a) the Government or the administration of his country, or

b) an entity or an organization authorized in accordance with Article 19 of this Convention, or

c) an international organization

to participate in tasks of the Union relevant to his area of professional competence.

1002 Observer: A person sent by:

in accordance with the relevant provisions of this Convention.

1003 Mobile Service: A radiocommunication service between mobile and land stations, or between mobile stations.

1004 Scientific or Industrial Organization: Any organization, other than a governmental establishment or agency, which is engaged in the study of telecommunication problems or in the design or manufacture of equipment intended for telecommunication services.

1005 Radiocommunication: Telecommunication by means of radio waves.

Note 1: Radio waves are electromagnetic waves of frequencies arbitrarily lower than 3 000 GHz, propagated in space without artificial guide.

Note 2: For the requirements of Nos. 149 to 154 of this Convention, the term "radiocommunication" also includes telecommunications using electromagnetic waves of frequencies above 3 000 GHz, propagated in space without artificial guide.

1006 Service Telecommunication: A telecommunication that relates to public international telecommunications and that is exchanged among the following:

- administrations,

- recognized operating agencies, and

- the Chairman of the Council, the Secretary-General, the Deputy Secretary-General, the Directors of the Bureaux, the members of the Radio Regulations Board, and other representatives or authorized officials of the Union, including those working on official matters outside the seat of the Union.

 

 

 

OPTIONAL PROTOCOL

on the Compulsory Settlement of Disputes Relating to the

Constitution of the International Union,

to the Convention of the International Telecommunication Union

and to the Administrative Regulations

At the time of signing the Constitution of the International Telecommunication Union and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Optional Protocol on the Compulsory Settlement of Disputes.

The Members of the Union, parties to this Optional Protocol,

expressing the desire to resort to compulsory arbitration, so far as they are concerned, for the settlement of any disputes concerning the interpretation or application of the Constitution, the Convention or of the Administrative Regulations mentioned in Article 4 of the Constitution,

have agreed upon the following provisions:

Article 1

Unless one of the methods of settlement listed in Article 56 of the Constitution has been chosen by common agreement, disputes concerning the interpretation or application of the Constitution, the Convention or the Administrative Regulations mentioned in Article 4 of the Constitution shall, at the request of one of the parties to the dispute, be submitted for compulsory arbitration. The procedure to be followed is laid down in Article 41 of the Convention, paragraph 5 (No. 511) of which shall be amplified as follows:

"5. Within three months from the date of receipt of the notification of the submission of the dispute to arbitration, each of the two parties to the dispute shall appoint an arbitrator. If one of the parties has not appointed an arbitrator within this time-limit, this appointment shall be made, at the request of the other party, by the Secretary-General who shall act in accordance with Nos. 509 and 510 of the Convention."

Article 2

This Protocol shall be open to signature by Members at the same time as they sign the Constitution and the Convention, It shall be ratified, accepted or approved by any Signatory Member in accordance with its constitutional rules. It may be acceded to by any Members parties to the Constitution and the Convention and by any States which become Members of the Union. The instrument of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General.

 

Article 3

This Protocol shall come into force for the Parties hereto, who have ratified, accepted, approved or acceded to it, on the same date as the Constitution and the Convention, provided that at least two instruments of ratification, acceptance, approval or accession in its respect have been deposited on that date. Otherwise, it shall come into force on the thirtieth day after the date on which the second instrument of ratification, acceptance, approval or accession is deposited.

Article 4

This Protocol may be amended by the Parties hereto during a Plenipotentiary Conference of the Union.

Article 5

Each Member party to this Protocol may denounce it by a notification addressed to the Secretary-General, such denunciation taking effect at the expiration of a period of one year from the date of receipt of its notification by the Secretary-General.

Article 6

The Secretary-General shall notify all Members:

a) of the signatures appended to this Protocol and of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

b) of the date on which this Protocol shall have come into force;

c) of the date of entry into force of any amendment;

d) of the effective date of any denunciation.

 

IN WITNESS WHEREOF, the respective Plenipotentiaries have signed this Protocol in each of the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, in a single copy within which, in case of discrepancy, the French text shall prevail, and which shall remain deposited in the archives of the International Telecommunication Union, which shall forward a copy to each of the signatory countries.

 

 

Done at Geneva, 22 December 1992