Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par aizsardzību

pret subsidēto importu”

 

Izdarīt likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. 10.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētā informācija nav pieejama, iesnieguma iesniedzējs norāda informācijas nesniegšanas iemeslus. Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs izvērtē, vai iesniegumā norādītās informācijas apjoms ir pietiekams pārbaudes uzsākšanai, un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju saskaņā ar likuma “Par iekšējā tirgus aizsardzību” 3.panta piektās daļas noteikumiem.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. Izslēgt 13.panta piektajā daļā vārdus “un kompensācijas maksājumu pārskatīšanas kārtību”.

3. 31.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja pieņemts lēmums par cenu labojumu pieņemšanu, Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs apstiprina cenu labojumu pavadzīmi, ko attiecīgais eksportētājs uzrāda muitas iestādēm, deklarējot pārbaudāmās preces brīvam apgrozījumam.

(3) Ja cenu labojumu pavadzīme netiek uzrādīta, pieprasāms galvojuma dokuments vai iekasējams attiecīgais kompensācijas maksājums.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4. Izteikt 36.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets pieņem lēmumu par kompensācijas maksājumu piemērošanu, pamatojoties uz Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja sniegto informāciju. Kompensācijas maksājumus iekasē vispārējā kārtībā kā muitas maksājumus.”

5. Izslēgt 38.panta otrajā daļā vārdus “un starpība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāta”.

6. Papildināt 38.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde anulē attiecīgo pagaidu pasākumu laikā iesniegto galvojumu, ja tā ir saņēmusi Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja paziņojumu par šā galvojuma anulēšanu saskaņā ar šā panta trešo un ceturto daļu.”

7. Aizstāt 45.pantā vārdus “Ministru kabineta” ar vārdiem “Muitas likumā”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 7.decembrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada decembrī