1

1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums 7.pielikums 8.pielikums 9.pielikums 10.pielikums 11.pielikums 12.pielikums 13.pielikums 14.pielikums 15.pielikums

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam”

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 3., 4., 6., 18. un 19.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam ieņēmumos 1 335 185 211 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam izdevumos 1 449 913 294 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 14 561 964 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

 3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām
102 584 335 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 73 740 317 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 17 509 410 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 224 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pašvaldību teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 431 661 lata apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 10 714 723 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

 4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 134 173 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 903 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 200 000 latu apmērā;

3) Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai 8339 latu apmērā, bet ne vairāk kā atmaksājamo summu 7684 lati, kas palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei laikā no 1998.gada 23.septembra līdz dienai, kad no valsts budžeta tiks pārskaitīta dotācija Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai;

4) Liepājas rajona padomei par iemītnieku skaitu veco ļaužu pansionātos un centros 22 824 latu apmērā.”

 “6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 631 700 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 12 575 000 latu apmērā. Paredzēt 2000.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 101 196 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.”

“18.pants. Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto valsts budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai.

19.pants. Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.”

  1. Papildināt likumu ar 29., 30., 31., 32., 33., 34. un 35.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. (1) Ieslodzījuma vietu pārvaldes iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 86 031,78 lati, pamatparāda palielinājuma nauda 11 401,80 lati un nokavējuma nauda 50 784,79 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 2000.gada 1.oktobra līdz 2001.gada 1.janvārim.

30.pants. (1) Jelgavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Jelgavas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts 73 928,75 latu apmērā un pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī šī pamatparāda palielinājuma nauda 2260 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 888 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

31.pants. (1) Kuldīgas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kuldīgas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts 59 503,53 latu apmērā un pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī šī pamatparāda palielinājuma nauda 3 108,15 latu apmērā un nokavējuma nauda 24 885,62 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

32.pants. (1) Talsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Talsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts 46 001,00 latu apmērā un pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī šī pamatparāda palielinājuma nauda 1 760,18 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 841,59 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

33.pants. (1) Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Skrundas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.novembrī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 2 416 lati, pamatparāda palielinājuma nauda 36 lati un nokavējuma nauda 234 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

34.pants. (1) Gulbenes rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Gulbenes slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.novembrī tiek dzēsts šādā apmērā: pamatparāds 4203 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

35.pants. (1) Cēsu rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Cēsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 781 lats, pamatparāda palielinājuma nauda 114 lati un nokavējuma nauda 586 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

3. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

4. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

5. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

6. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

7. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 13.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 15.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 16.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

17. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 17.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 2.novembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada novembrī

 

 

Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam””

1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 2000.gadam

 

 

Ls

     

A.1.

Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.)

1 335 185 211

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

706 682 046

 

Nodokļu ieņēmumi

552 794 000

 

- Tiešie nodokļi

74 655 000

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

74 655 000

 

- Netiešie nodokļi

478 139 000

 

PVN

346 759 678

 

Akcīzes nodoklis

117 579 322

 

Muitas nodoklis

13 800 000

 

Nenodokļu ieņēmumi

61 140 583

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

61 661 269

 

Ārvalstu finansu palīdzība

31 086 194

 

mīnus transferts no valsts speciālā budžeta

1 201 200

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

705 480 846

 

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

692 932 778

 

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

692 932 778

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

476 999 247

 

Akcīzes nodoklis

46 179 100

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

74 152 400

 

Ārvalstu finansu palīdzība

2 109 853

 

Pārējie

93 492 178

 

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

63 228 413

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

629 704 365

 

 

 

A.2.

Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

1 449 913 294

A.2.1.

Kopējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

1 348 589 154

A.2.2.

Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

36 580 404

A.2.3.

Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

64 743 736

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-114 728 083

A.4.

Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

14 561 964

 

Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 464 475 258

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)
(A.3.-A.4.)

-129 290 047

 

Finansēšana:

 

 

ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas, tai skaitā iepriekšējā gadā neizlietotie privatizācijas līdzekļu atlikumi

31 009 334

 

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

500 000

 

aizņēmumi

97 780 713

 

Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

776 755 242

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

63 228 413

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

713 526 829

 

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

705 633 474

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

61 786 413

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

643 847 061

 

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

25 544 008

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

25 544 008

 

Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

45 577 760

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

1 442 000

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

44 135 760

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-70 073 196

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

7 822 344

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

54 888 986

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

47 066 642

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

7 822 344

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-124 962 182

 

Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

737 587 665

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 201 200

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

736 386 465

 

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

705 943 293

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 201 200

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

704 742 093

 

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

11 036 396

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

11 036 396

 

Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

20 607 976

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

20 607 976

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-44 654 887

C.4.

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi

6 739 620

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)

6 739 620

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)

6 739 620

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-51 394 507

     
 

Procentos no IKP:

 
 

Kopējie ieņēmumi

33,3%

 

Kopējie valsts budžeta izdevumi

36,2%

 

Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi

0,4%

 

Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus

36,5%

 

Valsts budžeta fiskālais deficīts

3,2%

Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam””

2.pielikums

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

 

Ieņēmumu avots

Ls

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi – kopā

706 682 046

   

Nodokļu ieņēmumi

552 794 000

Tiešie nodokļi

74 655 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

74 655 000

Netiešie nodokļi

478 139 000

Pievienotās vērtības nodoklis

346 759 678

Akcīzes nodoklis

117 579 322

Muitas nodoklis

13 800 000

   

Nenodokļu ieņēmumi

61 140 583

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

2 000 330

Procentu maksājumi par kredītiem un izsniegtajiem galvojumiem

11 842 400

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

16 107 167

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

790 000

Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas

400 000

Pārējās valsts nodevas

6 620 000

tai skaitā

 

Valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva)

2 200 000

Izložu un azartspēļu valsts nodeva

4 200 000

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

Sodi un sankcijas

8 416 685

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

14 964 001

tai skaitā

 

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

VAS “Latvijas meži” fiksētais maksājums

7 700 000

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

205 713

Starptautiskā valūtas fonda Post-SCA-2 konta depozīts

216 000

   

Pašu ieņēmumi

61 661 269

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

61 661 269

   

Ārvalstu finansu palīdzība

31 086 194

tai skaitā avansa maksājumi

1 200 000

   

 

 

Ieņēmumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu veikto darbību, kurus uzskaita to valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontos, kompensējot izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Valsts budžeta ieņēmumu kods

Resors, ieņēmumu veids

Ls

     
 

Ārlietu ministrija - kopā

600 000

9.1.9.0.

Valsts nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

600 000

 

Finansu ministrija - kopā

2 057 555

10.2.0.0.

VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi

1 641 088

9.1.6.0.

Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu un dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem

42 147

9.1.6.0.

Valsts nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu, zīmogošanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu

154 320

9.3.5.0.

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

 

Iekšlietu ministrija - kopā

4 528 900

10.1.0.2.

Ieņēmumi no soda naudām

3 070 000

9.1.3.0.

Ieņēmumi no ieroču atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas

160 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 198 900

9.2.0.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas (apsardzes sertifikāti)

100 000

 

Zemkopības ministrija - kopā

7 950 000

10.1.0.9.

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

250 000

12.1.0.1.

VAS “Latvijas meži” fiksētais maksājums

7 700 000

 

Satiksmes ministrija - kopā

2 405 713

12.1.0.2.

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

205 713

9.9.1.0.

Valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva)

2 200 000

 

Tieslietu ministrija - kopā

3 004 300

9.1.3.0.

Uzņēmējsabiedrību, to filiāļu un pārstāvniecību reģistrācija, to pamatdokumentu grozījumu reģistrācija un informācijas saņemšana no Uzņēmumu reģistra

700 000

9.1.7.0.

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

1 300 000

9.1.9.0.

Valsts nodeva par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību

436 800

10.1.0.1.

Naudas sodi

479 000

9.2.0.0.

Valsts nodeva par valsts valodas prasmes apliecību

3 500

9.1.1.0.

Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem

85 000

 

Kultūras ministrija - kopā

27 000

9.1.3.0.

Maksa par filmu izplatīšanas tiesību licenci un filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu

27 000

 

Valsts zemes dienests - kopā

125 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no izziņu sagatavošanas un izsniegšanas par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

125 000

 

Valsts kontrole - kopā

15 000

10.4.0.0.

Valsts kontroles pārbaužu rezultātā veiktie uzrēķini

15 000

 

Radio un televīzija - kopā

102 000

9.2.1.0.

Ieņēmumi no valsts nodevas par apraides atļauju izsniegšanu

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

   

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi - kopā *

692 932 778

   

Ekonomikas ministrija

 

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

2 100 500

   

Finansu ministrija

 

Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana

750 000

Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

1 770 000

tai skaitā

 

Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas fonds

1 200 000

Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

215 000

Līdzekļi ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei

150 000

Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas fonds

205 000

Apdrošināto aizsardzības fonds - kopā

56 793

tai skaitā

 

Dzīvības apdrošināšanai

6 430

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

 

atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām

6 430

Pārējai apdrošināšanai

50 363

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

 

atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām

50 363

   

Izglītības un zinātnes ministrija

 

Augstas klases sasniegumu sports

1 550 000

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

1 550 000

Studējošo un studiju kreditēšana

889 484

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

889 484

   

Zemkopības ministrija

 

Zivju fonds

550 000

tai skaitā

 

Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu

350 000

   

Satiksmes ministrija

 

Valsts autoceļu fonds

54 806 618

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

316 765

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

8 500 000

50% apmērā no akcīzes nodokļa par naftas produktiem

43 850 000

Ārvalstu finansu palīdzība

2 109 853

Ostu attīstības fonds

728 400

tai skaitā

 

Atskaitījumi no ostas maksām

728 400

Izlidošanas nodeva

2 303 648

   

Labklājības ministrija

 

Sociālā apdrošināšana

485 014 039

tai skaitā

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

476 999 247

Valsts pamatbudžeta dotācija

6 379 878

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

130 978 314

tai skaitā

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

74 152 400

Valsts pamatbudžeta dotācija

54 092 286

Pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumi

2 733 628

   

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Vides aizsardzības fonds

8 868 100

tai skaitā

 

Dabas resursu nodoklis

8 300 000

Akcīzes nodoklis par kurināmajiem naftas produktiem

350 000

Skrundas RLS zemes nomas maksa

443 709

   

Kultūras ministrija

 

Kultūrkapitāla fonds

1 979 100

tai skaitā

 

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem

1 410 000

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem

569 100

   

Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

 

Tehniskā vienība

144 073

 

 

* ietver:

 

- valsts pamatbudžeta dotācijas

63 228 413

- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam””

3.pielikums

Valsts budžeta kopsavilkums

 

Ls

   

Valsts pamatbudžets

 

Ieņēmumi - kopā

706 682 046

Resursi izdevumu segšanai

774 357 367

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

681 702 603

Dotācija īpašiem mērķiem

1 107 301

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

61 661 269

Ārvalstu finansu palīdzība

29 886 194

Izdevumi - kopā

776 755 242

Uzturēšanas izdevumi

705 633 474

Izdevumi kapitālieguldījumiem

71 121 768

Tīrie aizdevumi

54 888 986

Fiskālā bilance

-124 962 182

Finansēšana:

 

ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas, tai skaitā iepriekšējā gadā neizlietotie privatizācijas līdzekļu atlikumi

31 009 334

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

500 000

aizņēmumi

93 452 848

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 397 875

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

10 607 755

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

692 932 778

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

687 847 124

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 975 801

Ārvalstu finansu palīdzība

2 109 853

Izdevumi - kopā

737 587 665

Uzturēšanas izdevumi

705 943 293

Izdevumi kapitālieguldījumiem

31 644 372

Tīrie aizdevumi

6 739 620

Fiskālā bilance

-51 394 507

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

50 694 324

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

700 183

   

01. Valsts prezidenta Kanceleja

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

1 079 902

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 079 902

Izdevumi - kopā

1 079 902

Uzturēšanas izdevumi

974 002

Izdevumi kapitālieguldījumiem

105 900

   

02. Saeima

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

6 857 526

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 419 322

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 000

Ārvalstu finansu palīdzība

157 204

Izdevumi - kopā

6 857 526

Uzturēšanas izdevumi

5 715 091

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 142 435

   

03. Ministru kabinets

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

4 031 850

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 082 316

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

164 875

Ārvalstu finansu palīdzība

784 659

Izdevumi - kopā

4 031 850< /TD>

Uzturēšanas izdevumi

3 895 670

Izdevumi kapitālieguldījumiem

136 180

   

10. Aizsardzības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

42 879 448

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 650 404

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 229 044

Izdevumi - kopā

42 879 448

Uzturēšanas izdevumi

39 021 388

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 858 060

   

11. Ārlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

12 558 785

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 199 250

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

275 900

Ārvalstu finansu palīdzība

83 635

Izdevumi - kopā

12 758 649

Uzturēšanas izdevumi

10 421 349

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 337 300

Fiskālā bilance

-199 864

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

199 864

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

600 000

   

12. Ekonomikas ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

10 721 674

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 095 397

Dotācija īpašiem mērķiem

20 721

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

595 440

Ārvalstu finansu palīdzība

5 010 116

Izdevumi - kopā

11 343 234

Uzturēšanas izdevumi

10 319 179

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 024 055

Fiskālā bilance

-621 560

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

621 560

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

2 100 500

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 100 500

Izdevumi - kopā

2 059 242

Uzturēšanas izdevumi

2 014 500

Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 742

Fiskālā bilance

41 258

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-41 258

   

13. Finansu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

97 316 229

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 850 548

Dotācija īpašiem mērķiem

761 580

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 385 362

Ārvalstu finansu palīdzība

3 318 739

Izdevumi - kopā

97 282 719

Uzturēšanas izdevumi

88 806 860

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 475 859

Tīrie aizdevumi

54 888 986

Fiskālā bilance

-54 855 476

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-33 510

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

2 057 555

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

2 576 793

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 576 793

Izdevumi - kopā

1 098 300

Uzturēšanas izdevumi

1 098 300

Fiskālā bilance

1 478 493

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 478 493

   

14. Iekšlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

79 823 980

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 985 936

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 999 260

Ārvalstu finansu palīdzība

838 784

Izdevumi - kopā

79 939 389

Uzturēšanas izdevumi

72 437 166

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 502 223

Fiskālā bilance

-115 409

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

115 409

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

4 528 900

   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

71 522 655

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 218 228

Dotācija īpašiem mērķiem

325 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 856 259

Ārvalstu finansu palīdzība

2 123 168

Izdevumi - kopā

72 412 904

Uzturēšanas izdevumi

67 139 395

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 273 509

Fiskālā bilance

-890 249

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

890 249

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

2 439 484

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 439 484

Izdevumi - kopā

3 155 376

Uzturēšanas izdevumi

2 518 664

Izdevumi kapitālieguldījumiem

636 712

Tīrie aizdevumi

6 739 620

Valsts budžeta aizdevumi

6 756 000

Valsts budžeta aizdevumu atmaksas

16 380

Fiskālā bilance

-7 455 512

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

6 756 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

699 512

   

16. Zemkopības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

59 587 858

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 639 489

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 595 669

Ārvalstu finansu palīdzība

1 352 700

Izdevumi - kopā

59 750 500

Uzturēšanas izdevumi

55 777 147

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 973 353

Fiskālā bilance

-162 642

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) Mežsaimniecības attīstības fondā

162 642

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

250 000

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

550 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

550 000

Izdevumi - kopā

550 000

Uzturēšanas izdevumi

456 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 000

   

17. Satiksmes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

17 751 403

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 667 364

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

Ārvalstu finansu palīdzība

4 059 039

Izdevumi - kopā

17 751 785

Uzturēšanas izdevumi

8 486 412

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 265 373

Fiskālā bilance

-382

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

382

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

57 838 666

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

55 698 813

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 000

Ārvalstu finansu palīdzība

2 109 853

Izdevumi - kopā

63 456 618

Uzturēšanas izdevumi

46 350 213

Izdevumi kapitālieguldījumiem

17 106 405

Fiskālā bilance

-5 617 952

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

5 400 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

217 952

   

18. Labklājības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

159 325 017

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 250 905

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 909 862

Ārvalstu finansu palīdzība

164 250

Izdevumi - kopā

159 403 470

Uzturēšanas izdevumi

155 381 148

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 022 322

Fiskālā bilance

-78 453

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

78 453

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

615 992 353

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

613 258 725

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 733 628

Izdevumi - kopā

654 286 086

Uzturēšanas izdevumi

645 718 599

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 567 487

Fiskālā bilance

-38 293 733

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

38 487 568

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-193 835

   

19. Tieslietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

29 777 395

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 551 617

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 018 377

Ārvalstu finansu palīdzība

1 207 401

Izdevumi - kopā

30 121 200

Uzturēšanas izdevumi

26 766 647

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 354 553

Fiskālā bilance

-343 805

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

343 805

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

3 004 300

   

21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

15 118 533

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 224 142

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 299 991

Ārvalstu finansu palīdzība

6 594 400

Izdevumi - kopā

15 143 236

Uzturēšanas izdevumi

8 636 426

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 506 810

Fiskālā bilance

-24 703

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

24 703

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

9 311 809

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

9 243 709

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

68 100

Izdevumi - kopā

10 300 105

Uzturēšanas izdevumi

5 113 603

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 186 502

Fiskālā bilance

-988 296

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

988 296

   

22. Kultūras ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

17 462 831

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 558 705

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 904 126

Izdevumi - kopā

17 497 514

Uzturēšanas izdevumi

15 838 808

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 658 706

Fiskālā bilance

-34 683

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

34 683

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

27 000

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

1 979 100

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

1 979 100

Izdevumi - kopā

2 487 109

Uzturēšanas izdevumi

2 487 109

Fiskālā bilance

-508 009

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

508 009

   

23. Valsts zemes dienests

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

14 893 753

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 803 405

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 090 348

Izdevumi - kopā

14 846 381

Uzturēšanas izdevumi

13 684 881

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 161 500

Fiskālā bilance

47 372

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-47 372

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

125 000

   

24. Valsts kontrole

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

1 165 852

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 165 052

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

Izdevumi - kopā

1 170 755

Uzturēšanas izdevumi

1 155 215

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 540

Fiskālā bilance

-4 903

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 903

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

15 000

   

28. Augstākā tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

743 059

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

743 059

Izdevumi - kopā

743 059

Uzturēšanas izdevumi

743 059

   

30. Satversmes tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

337 498

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

318 382

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 116

Izdevumi - kopā

339 602

Uzturēšanas izdevumi

314 102

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 500

Fiskālā bilance

-2 104

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 104

   

32. Prokuratūra

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

6 224 450

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 215 450

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 000

Izdevumi - kopā

6 224 450

Uzturēšanas izdevumi

6 144 340

Izdevumi kapitālieguldījumiem

80 110

   

35. Centrālā vēlēšanu komisija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

75 359

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 359

Izdevumi - kopā

75 359

Uzturēšanas izdevumi

73 359

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

37. Centrālā zemes komisija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

50 299

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 299

Izdevumi - kopā

50 299

Uzturēšanas izdevumi

50 299

   

44. Satversmes aizsardzības birojs

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

1 706 013

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 706 013

Izdevumi - kopā

1 706 013

Uzturēšanas izdevumi

1 706 013

   

47. Radio un televīzija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

7 257 739

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 255 899

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 840

Izdevumi - kopā

7 257 739

Uzturēšanas izdevumi

7 049 739

Izdevumi kapitālieguldījumiem

208 000

   

48. Valsts cilvēktiesību birojs

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

96 621

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

96 621

Izdevumi - kopā

96 621

Uzturēšanas izdevumi

96 621

   

50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

2 961 342

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

909 243

Ārvalstu finansu palīdzība

2 052 099

Izdevumi - kopā

2 961 342

Uzturēšanas izdevumi

2 957 342

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

144 073

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

144 073

Izdevumi - kopā

194 829

Uzturēšanas izdevumi

186 305

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 524

Fiskālā bilance

-50 756

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

50 756

   

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

3 311 788

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 171 788

Ārvalstu finansu palīdzība

2 140 000

Izdevumi - kopā

3 311 788

Uzturēšanas izdevumi

3 038 031

Izdevumi kapitālieguldījumiem

273 757

   

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

102 584 335

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 584 335

Izdevumi - kopā

102 584 335

Uzturēšanas izdevumi

91 869 612

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 714 723

   

64. Dotācija pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

7 134 173

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 134 173

Izdevumi - kopā

7 134 173

Uzturēšanas izdevumi

7 134 173

Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam””

4.pielikums

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums

pa programmām un apakšprogrammām

< TR> < /TR>

Program-mas kods

Funkciju klasifikā-cijas kods

 

Ls

       
   

Ieņēmumi - kopā

706 682 046

 

Resursi izdevumu segšanai

774 357 367

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

681 702 603

   

Dotācija īpašiem mērķiem

1 107 301

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

61 661 269

   

Ārvalstu finansu palīdzība

29 886 194

   

Izdevumi - kopā

776 755 242

   

Uzturēšanas izdevumi

705 633 474

   

Kārtējie izdevumi

366 822 085

   

tai skaitā atalgojumi

161 478 894

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

883 858

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 686 484

   

Subsīdijas un dotācijas

299 124 905

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

36 677 418

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

74 049 529

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 127 940

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

71 121 768

   

kapitālie izdevumi

25 544 008

   

investīcijas

45 577 760

   

Tīrie aizdevumi

54 888 986

   

Fiskālā bilance

-124 962 182

   

Finansēšana:

 
   

ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas, tai skaitā iepriekšējā gadā neizlietotie privatizācijas līdzekļu atlikumi

31 009 334

   

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

500 000

   

aizņēmumi

93 452 848

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 397 875

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

10 607 755

       
   

01. Valsts prezidenta Kanceleja

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 079 902

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 079 902

   

Izdevumi - kopā

1 079 902

   

Uzturēšanas izdevumi

974 002

   

Kārtējie izdevumi

974 002

   

tai skaitā atalgojumi

265 105

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

105 900

   

kapitālie izdevumi

105 900

01.00.00

01.110

Vispārējie valdības dienesti

 
   

Resursi izdevumu segšanai

921 844

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

921 844

   

Izdevumi - kopā

921 844

   

Uzturēšanas izdevumi

815 944

   

Kārtējie izdevumi

815 944

   

tai skaitā atalgojumi

211 570

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

105 900

   

kapitālie izdevumi

105 900

02.00.00

01.110

Rīgas pils uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

138 058

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

138 058

   

Izdevumi - kopā

138 058

   

Uzturēšanas izdevumi

138 058

   

Kārtējie izdevumi

138 058

   

tai skaitā atalgojumi

48 735

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

20 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

   

Izdevumi - kopā

20 000

   

Uzturēšanas izdevumi

20 000

   

Kārtējie izdevumi

20 000

   

tai skaitā atalgojumi

4 800

       
   

02. Saeima

 
   

Resursi izdevumu segšanai

6 857 526

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 419 322

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

157 204

   

Izdevumi - kopā

6 857 526

   

Uzturēšanas izdevumi

5 715 091

   

Kārtējie izdevumi

5 662 991

   

tai skaitā atalgojumi

2 926 408

   

Subsīdijas un dotācijas

52 100

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

52 100

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 142 435

   

kapitālie izdevumi

1 142 435

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošinājums

 
   

Resursi izdevumu segšanai

6 648 222

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 367 222

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 000

   

Izdevumi - kopā

6 648 222

   

Uzturēšanas izdevumi

5 505 787

   

Kārtējie izdevumi

5 505 787

   

tai skaitā atalgojumi

2 926 408

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 142 435

   

kapitālie izdevumi

1 142 435

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

52 100

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 100

   

Izdevumi - kopā

52 100

   

Uzturēšanas izdevumi

52 100

   

Subsīdijas un dotācijas

52 100

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

52 100

03.00.00

01.110

ES palīdzības koordinācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

157 204

   

Ārvalstu finansu palīdzība

157 204

   

Izdevumi - kopā

157 204

   

Uzturēšanas izdevumi

157 204

   

Kārtējie izdevumi

157 204

       
   

03. Ministru kabinets

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 031 850

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 082 316

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

164 875

   

Ārvalstu finansu palīdzība

784 659

   

Izdevumi - kopā

4 031 850

   

Uzturēšanas izdevumi

3 895 670

   

Kārtējie izdevumi

3 805 670

   

tai skaitā atalgojumi

1 310 945

   

Subsīdijas un dotācijas

90 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

136 180

   

kapitālie izdevumi

136 180

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 509 449

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 509 449

   

Izdevumi - kopā

2 509 449

   

Uzturēšanas izdevumi

2 377 992

   

Kārtējie izdevumi

2 377 992

   

tai skaitā atalgojumi

961 873

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

131 457

   

kapitālie izdevumi

131 457

04.00.00

 

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 522 401

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

572 867

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

164 875

   

Ārvalstu finansu palīdzība

784 659

   

Izdevumi - kopā

1 522 401

   

Uzturēšanas izdevumi

1 517 678

   

Kārtējie izdevumi

1 427 678

   

tai skaitā atalgojumi

349 072

   

Subsīdijas un dotācijas

90 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 723

   

kapitālie izdevumi

4 723

04.01.00

01.410

Eiropas integrācijas birojs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

767 288

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

282 628

   

Ārvalstu finansu palīdzība

484 660

   

Izdevumi - kopā

767 288

   

Uzturēšanas izdevumi

764 565

   

Kārtējie izdevumi

764 565

   

tai skaitā atalgojumi

121 884

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 723

   

kapitālie izdevumi

2 723

04.03.00

01.410

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

627 161

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

162 287

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

164 875

   

Ārvalstu finansu palīdzība

299 999

   

Izdevumi - kopā

627 161

   

Uzturēšanas izdevumi

625 161

   

Kārtējie izdevumi

625 161

   

tai skaitā atalgojumi

208 672

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

04.04.00

01.132

Specializētais atašejs Briselē

 
   

Resursi izdevumu segšanai

37 952

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 952

   

Izdevumi - kopā

37 952

   

Uzturēšanas izdevumi

37 952

   

Kārtējie izdevumi

37 952

   

tai skaitā atalgojumi

18 516

04.06.00

01.131

Dotācija Latvijas institūtam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

90 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 000

   

Izdevumi - kopā

90 000

   

Uzturēšanas izdevumi

90 000

   

Subsīdijas un dotācijas

90 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

       
   

10. Aizsardzības ministrija

   

Resursi izdevumu segšanai

42 879 448

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 650 404

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 229 044

   

Izdevumi - kopā

42 879 448

   

Uzturēšanas izdevumi

39 021 388

   

Kārtējie izdevumi

36 901 742

   

tai skaitā atalgojumi

16 511 498

   

Subsīdijas un dotācijas

2 119 646

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 160 691

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

531 748

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 438

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 858 060

   

kapitālie izdevumi

1 406 853

   

investīcijas

2 451 207

01.00.00

 

Valsts aizsardzības vadība un administrācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 426 136

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 378 104

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

48 032

   

Izdevumi - kopā

2 426 136

   

Uzturēšanas izdevumi

2 137 376

   

Kārtējie izdevumi

1 664 966

   

tai skaitā atalgojumi

769 922

   

Subsīdijas un dotācijas

472 410

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

422 410

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

288 760

   

kapitālie izdevumi

112 760

   

investīcijas

176 000

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

945 398

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

933 929

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 469

   

Izdevumi - kopā

945 398

   

Uzturēšanas izdevumi

738 198

   

Kārtējie izdevumi

738 198

   

tai skaitā atalgojumi

419 296

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

207 200

   

kapitālie izdevumi

31 200

   

investīcijas

176 000

01.02.00

02.000

Centralizētie pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

120 168

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

114 568

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 600

   

Izdevumi - kopā

120 168

   

Uzturēšanas izdevumi

105 168

   

Kārtējie izdevumi

105 168

   

tai skaitā atalgojumi

32 605

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 000

   

kapitālie izdevumi

15 000

01.03.00

02.000

Transporta nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

315 222

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

284 259

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 963

   

Izdevumi - kopā

315 222

   

Uzturēšanas izdevumi

293 062

   

Kārtējie izdevumi

293 062

   

tai skaitā atalgojumi

112 420

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 160

   

kapitālie izdevumi

22 160

01.04.00

06.120

Militārpersonu pensiju fonds

 
   

Resursi izdevumu segšanai

422 410

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

422 410

   

Izdevumi - kopā

422 410

   

Uzturēšanas izdevumi

422 410

   

Subsīdijas un dotācijas

422 410

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

422 410

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji

 
   

Resursi izdevumu segšanai

572 938

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

572 938

   

Izdevumi - kopā

572 938

   

Uzturēšanas izdevumi

528 538

   

Kārtējie izdevumi

528 538

   

tai skaitā atalgojumi

205 601

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 400

   

kapitālie izdevumi

44 400

01.06.00

02.000

Dotācija žurnālam “Tēvijas Sargs”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Uzturēšanas izdevumi

50 000

   

Subsīdijas un dotācijas

50 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

02.00.00

02.000

Valsts militārā aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

20 750 612

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 665 621

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 084 991

   

Izdevumi - kopā

20 750 612

   

Uzturēšanas izdevumi

19 850 794

   

Kārtējie izdevumi

19 850 794

   

tai skaitā atalgojumi

10 750 201

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

899 818

   

kapitālie izdevumi

152 818

   

investīcijas

747 000

02.02.00

02.000

Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 751 484

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 706 346

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

45 138

   

Izdevumi - kopā

2 751 484

   

Uzturēšanas izdevumi

2 674 916

   

Kārtējie izdevumi

2 674 916

   

tai skaitā atalgojumi

1 368 397

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

76 568

   

kapitālie izdevumi

76 568

02.03.00

02.000

Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

999 720

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

999 720

   

Izdevumi - kopā

999 720

   

Uzturēšanas izdevumi

999 720

   

Kārtējie izdevumi

999 720

   

tai skaitā atalgojumi

556 453

02.05.00

02.000

Valsts teritoriālā militārā aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

9 671 575

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 671 575

   

Izdevumi - kopā

9 671 575

   

Uzturēšanas izdevumi

9 214 575

   

Kārtējie izdevumi

9 214 575

   

tai skaitā atalgojumi

4 990 836

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

457 000

   

investīcijas

457 000

02.06.00

02.000

Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 587 217

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 287 980

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

299 237

   

Izdevumi - kopā

5 587 217

   

Uzturēšanas izdevumi

5 285 717

   

Kārtējie izdevumi

5 285 717

   

tai skaitā atalgojumi

2 801 664

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

301 500

   

kapitālie izdevumi

11 500

   

investīcijas

290 000

02.07.00

02.000

Zemessardzes pašu ieņēmumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 740 616

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 740 616

   

Izdevumi - kopā

1 740 616

   

Uzturēšanas izdevumi

1 675 866

   

Kārtējie izdevumi

1 675 866

   

tai skaitā atalgojumi

1 032 851

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

64 750

   

kapitālie izdevumi

64 750

03.00.00

02.200

Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 653 918

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 653 918

   

Izdevumi - kopā

3 653 918

   

Uzturēšanas izdevumi

3 478 711

   

Kārtējie izdevumi

3 478 711

   

tai skaitā atalgojumi

1 288 004

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

175 207

   

investīcijas

175 207

04.00.00

02.130

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

860 812

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

844 456

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16 356

   

Izdevumi - kopā

860 812

   

Uzturēšanas izdevumi

838 312

   

Kārtējie izdevumi

838 312

   

tai skaitā atalgojumi

488 860

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 500

   

kapitālie izdevumi

22 500

05.00.00

02.400

Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 102 448

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 102 448

   

Izdevumi - kopā

2 102 448

   

Uzturēšanas izdevumi

2 102 448

   

Kārtējie izdevumi

2 102 448

   

tai skaitā atalgojumi

1 306 331

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

513 931

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

513 931

   

Izdevumi - kopā

513 931

   

Uzturēšanas izdevumi

513 931

   

Kārtējie izdevumi

513 931

08.00.00

02.000

Materiāltehniskā apgāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 442 377

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 442 377

   

Izdevumi - kopā

4 442 377

   

Uzturēšanas izdevumi

3 443 377

   

Kārtējie izdevumi

3 443 377

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

999 000

   

kapitālie izdevumi

999 000

08.01.00

02.000

Centralizētās iegādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 818 884

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 818 884

   

Izdevumi - kopā

3 818 884

   

Uzturēšanas izdevumi

2 819 884

   

Kārtējie izdevumi

2 819 884

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

999 000

   

kapitālie izdevumi

999 000

08.02.00

02.000

Ārrindas Zemessardzes apgāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

623 493

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

623 493

   

Izdevumi - kopā

623 493

   

Uzturēšanas izdevumi

623 493

   

Kārtējie izdevumi

623 493

10.00.00

02.000

Mācību procesa nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 156 420

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 128 115

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 305

   

Izdevumi - kopā

4 156 420

   

Uzturēšanas izdevumi

4 073 429

   

Kārtējie izdevumi

3 964 091

   

tai skaitā atalgojumi

1 629 683

   

Subsīdijas un dotācijas

109 338

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

109 338

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

82 991

   

kapitālie izdevumi

82 991

10.01.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 878 666

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 857 661

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 005

   

Izdevumi - kopā

1 878 666

   

Uzturēšanas izdevumi

1 795 675

   

Kārtējie izdevumi

1 686 337

   

tai skaitā atalgojumi

549 384

   

Subsīdijas un dotācijas

109 338

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

109 338

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

82 991

   

kapitālie izdevumi

82 991

10.02.00

02.000

NBS mācību centri

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 277 754

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 270 454

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 300

   

Izdevumi - kopā

2 277 754

   

Uzturēšanas izdevumi

2 277 754

   

Kārtējie izdevumi

2 277 754

   

tai skaitā atalgojumi

1 080 299

11.00.00

05.000

Veselības aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

571 816

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

531 016

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 800

   

Izdevumi - kopā

571 816

   

Uzturēšanas izdevumi

543 402

   

Kārtējie izdevumi

543 402

   

tai skaitā atalgojumi

78 908

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 414

   

kapitālie izdevumi

28 414

12.00.00

08.220

Kara muzejs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

159 274

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

148 714

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 560

   

Izdevumi - kopā

159 274

   

Uzturēšanas izdevumi

151 374

   

Kārtējie izdevumi

151 374

   

tai skaitā atalgojumi

79 861

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 900

   

kapitālie izdevumi

7 900

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 438

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 438

   

Izdevumi - kopā

4 438

   

Uzturēšanas izdevumi

4 438

   

Subsīdijas un dotācijas

4 438

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 438

15.00.00

02.000

Jaunatnes militārā apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

350 806

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

350 806

   

Izdevumi - kopā

350 806

   

Uzturēšanas izdevumi

350 336

   

Kārtējie izdevumi

350 336

   

tai skaitā atalgojumi

119 728

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

470

   

kapitālie izdevumi

470

15.01.00

02.000

Jaunsargu apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

102 947

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 947

   

Izdevumi - kopā

102 947

   

Uzturēšanas izdevumi

102 947

   

Kārtējie izdevumi

102 947

   

tai skaitā atalgojumi

5 000

15.02.00

02.000

Studentu militārā apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

204 665

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

204 665

   

Izdevumi - kopā

204 665

   

Uzturēšanas izdevumi

204 195

   

Kārtējie izdevumi

204 195

   

tai skaitā atalgojumi

99 146

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

470

   

kapitālie izdevumi

470

15.03.00

02.000

Skolēnu militārā apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

43 194

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 194

   

Izdevumi - kopā

43 194

   

Uzturēšanas izdevumi

43 194

   

Kārtējie izdevumi

43 194

   

tai skaitā atalgojumi

15 582

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 043 691

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 043 691

   

Izdevumi - kopā

2 043 691

   

Uzturēšanas izdevumi

1 110 691

   

Subsīdijas un dotācijas

1 110 691

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 110 691

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

933 000

   

investīcijas

933 000

17.00.00

06.000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

422 769

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

422 769

   

Izdevumi - kopā

422 769

   

Uzturēšanas izdevumi

422 769

   

Subsīdijas un dotācijas

422 769

18.00.00

02.000

Kartogrāfijas attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

420 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 000

   

Izdevumi - kopā

420 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

420 000

   

investīcijas

420 000

       
   

11. Ārlietu ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

12 558 785

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 199 250

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

275 900

   

Ārvalstu finansu palīdzība

83 635

   

Izdevumi - kopā

12 758 649

   

Uzturēšanas izdevumi

10 421 349

   

Kārtējie izdevumi

9 080 309

   

tai skaitā atalgojumi

3 878 033

   

Subsīdijas un dotācijas

1 341 040

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 341 040

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 337 300

   

kapitālie izdevumi

337 300

   

investīcijas

2 000 000

   

Fiskālā bilance

-199 864

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

199 864

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

600 000

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 926 158

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 650 258

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

275 900

   

Izdevumi - kopā

11 126 022

   

Uzturēšanas izdevumi

8 798 722

   

Kārtējie izdevumi

8 798 722

   

tai skaitā atalgojumi

3 828 158

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 327 300

   

kapitālie izdevumi

327 300

   

investīcijas

2 000 000

   

Fiskālā bilance

-199 864

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

199 864

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 734 435

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 713 535

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 900

   

Izdevumi - kopā

1 741 722

   

Uzturēšanas izdevumi

1 654 422

   

Kārtējie izdevumi

1 654 422

   

tai skaitā atalgojumi

700 358

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

87 300

   

kapitālie izdevumi

87 300

   

Fiskālā bilance

-7 287

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

7 287

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

9 130 833

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 875 833

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

255 000

   

Izdevumi - kopā

9 323 410

   

Uzturēšanas izdevumi

7 113 410

   

Kārtējie izdevumi

7 113 410

   

tai skaitā atalgojumi

3 127 579

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 210 000

   

kapitālie izdevumi

210 000

   

investīcijas

2 000 000

   

Fiskālā bilance

-192 577

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

192 577

01.05.00

01.131

Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS

 
   

Resursi izdevumu segšanai

890

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

890

   

Izdevumi - kopā

890

   

Uzturēšanas izdevumi

890

   

Kārtējie izdevumi

890

   

tai skaitā atalgojumi

221

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums

 
   

Resursi izdevumu segšanai

60 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 000

   

Izdevumi - kopā

60 000

   

Uzturēšanas izdevumi

30 000

   

Kārtējie izdevumi

30 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

   

kapitālie izdevumi

30 000

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 341 040

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 341 040

   

Izdevumi - kopā

1 341 040

   

Uzturēšanas izdevumi

1 341 040

   

Subsīdijas un dotācijas

1 341 040

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 341 040

03.00.00

01.131

Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES

 
   

Resursi izdevumu segšanai

291 587

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

207 952

   

Ārvalstu finansu palīdzība

83 635

   

Izdevumi - kopā

291 587

   

Uzturēšanas izdevumi

281 587

   

Kārtējie izdevumi

281 587

   

tai skaitā atalgojumi

49 875

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

       
   

12. Ekonomikas ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 721 674

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 095 397

   

Dotācija īpašiem mērķiem

20 721

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

595 440

   

Ārvalstu finansu palīdzība

5 010 116

   

Izdevumi - kopā

11 343 234

   

Uzturēšanas izdevumi

10 319 179

   

Kārtējie izdevumi

8 332 074

   

tai skaitā atalgojumi

1 988 439

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

73 028

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

31 702

   

Subsīdijas un dotācijas

1 955 403

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

554 343

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 024 055

   

kapitālie izdevumi

937 055

   

investīcijas

87 000

   

Fiskālā bilance

-621 560

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

621 560

01.00.00

 

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 205 689

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 441 903

   

Dotācija īpašiem mērķiem

20 721

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

454 640

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 288 425

   

Izdevumi - kopā

3 529 894

   

Uzturēšanas izdevumi

3 422 242

   

Kārtējie izdevumi

3 258 982

   

tai skaitā atalgojumi

620 086

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

73 028

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

31 702

   

Subsīdijas un dotācijas

131 558

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

53 498

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 652

   

kapitālie izdevumi

20 652

   

investīcijas

87 000

   

Fiskālā bilance

-324 205

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

324 205

01.01.00

13.010

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 352 594

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

997 594

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

355 000

   

Izdevumi - kopā

1 556 799

   

Uzturēšanas izdevumi

1 451 147

   

Kārtējie izdevumi

1 329 649

   

tai skaitā atalgojumi

562 585

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

70 000

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

28 000

   

Subsīdijas un dotācijas

93 498

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

53 498

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

40 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

105 652

   

kapitālie izdevumi

18 652

   

investīcijas

87 000

   

Fiskālā bilance

-204 205

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

204 205

01.02.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

38 060

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 060

   

Izdevumi - kopā

38 060

   

Uzturēšanas izdevumi

38 060

   

Subsīdijas un dotācijas

38 060

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

38 060

01.03.00

01.132

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

98 461

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 461

   

Izdevumi - kopā

98 461

   

Uzturēšanas izdevumi

97 461

   

Kārtējie izdevumi

97 461

   

tai skaitā atalgojumi

33 576

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

01.04.00

13.600

Vispasaules izstāde EXPO

 
   

Resursi izdevumu segšanai

372 649

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

295 839

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

76 810

   

Izdevumi - kopā

372 649

   

Uzturēšanas izdevumi

372 649

   

Kārtējie izdevumi

372 649

01.05.00

09.300

Enerģijas patērētāju komiteja

 
   

Resursi izdevumu segšanai

11 949

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 949

   

Izdevumi - kopā

11 949

   

Uzturēšanas izdevumi

10 949

   

Kārtējie izdevumi

10 949

   

tai skaitā atalgojumi

5 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

01.06.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 288 425

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 288 425

   

Izdevumi - kopā

1 288 425

   

Uzturēšanas izdevumi

1 288 425

   

Kārtējie izdevumi

1 288 425

01.07.00

13.600

“Baltijas jūras partneriāts”

 
   

Izdevumi - kopā

120 000

   

Uzturēšanas izdevumi

120 000

   

Kārtējie izdevumi

120 000

   

Fiskālā bilance

-120 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

120 000

01.08.00

13.010

Pašvaldību kreditēšanas fonda administrēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

43 551

   

Dotācija īpašiem mērķiem

20 721

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 830

   

Izdevumi - kopā

43 551

   

Uzturēšanas izdevumi

43 551

   

Kārtējie izdevumi

39 849

   

tai skaitā atalgojumi

18 725

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

3 028

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

3 702

03.00.00

01.421

Centrālā statistikas pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 797 236

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 489 436

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 800

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 207 000

   

Izdevumi - kopā

2 783 190

   

Uzturēšanas izdevumi

2 032 507

   

Kārtējie izdevumi

2 032 507

   

tai skaitā atalgojumi

1 016 582

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

750 683

   

kapitālie izdevumi

750 683

   

Fiskālā bilance

14 046

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-14 046

03.01.00

01.421

Statistika

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 590 236

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 489 436

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 800

   

Izdevumi - kopā

1 576 190

   

Uzturēšanas izdevumi

1 501 190

   

Kārtējie izdevumi

1 501 190

   

tai skaitā atalgojumi

1 016 582

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 000

   

kapitālie izdevumi

75 000

   

Fiskālā bilance

14 046

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-14 046

03.02.00

01.421

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 207 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 207 000

   

Izdevumi - kopā

1 207 000

   

Uzturēšanas izdevumi

531 317

   

Kārtējie izdevumi

531 317

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

675 683

   

kapitālie izdevumi

675 683

04.00.00

13.400

Metroloģija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

416 028

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 384

   

Ārvalstu finansu palīdzība

256 644

   

Izdevumi - kopā

432 828

   

Uzturēšanas izdevumi

353 094

   

Kārtējie izdevumi

199 249

   

tai skaitā atalgojumi

13 910

   

Subsīdijas un dotācijas

153 845

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

153 845

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 734

   

kapitālie izdevumi

79 734

   

Fiskālā bilance

-16 800

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16 800

04.02.00

13.400

Valsts metroloģiskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

22 339

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 339

   

Izdevumi - kopā

22 339

   

Uzturēšanas izdevumi

22 339

   

Kārtējie izdevumi

22 339

   

tai skaitā atalgojumi

13 910

04.04.00

13.400

Latvijas standarts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

137 045

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 045

   

Izdevumi - kopā

153 845

   

Uzturēšanas izdevumi

153 845

   

Subsīdijas un dotācijas

153 845

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

153 845

   

Fiskālā bilance

-16 800

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16 800

04.05.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

256 644

   

Ārvalstu finansu palīdzība

256 644

   

Izdevumi - kopā

256 644

   

Uzturēšanas izdevumi

176 910

   

Kārtējie izdevumi

176 910

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 734

   

kapitālie izdevumi

79 734

05.00.00

09.300

Energoapgādes regulēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

144 072

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

144 072

   

Izdevumi - kopā

144 072

   

Uzturēšanas izdevumi

143 072

   

Kārtējie izdevumi

143 072

   

tai skaitā atalgojumi

95 022

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

06.00.00

13.400

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

80 492

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 492

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 000

   

Izdevumi - kopā

87 093

   

Uzturēšanas izdevumi

85 093

   

Kārtējie izdevumi

85 093

   

tai skaitā atalgojumi

44 113

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

   

Fiskālā bilance

-6 601

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 601

07.00.00

13.400

Konkurences padome

 
   

Resursi izdevumu segšanai

152 994

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 994

   

Izdevumi - kopā

152 994

   

Uzturēšanas izdevumi

150 294

   

Kārtējie izdevumi

150 294

   

tai skaitā atalgojumi

86 833

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 700

   

kapitālie izdevumi

2 700

08.00.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

317 163

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 163

   

Ārvalstu finansu palīdzība

180 000

   

Izdevumi - kopā

335 163

   

Uzturēšanas izdevumi

300 463

   

Kārtējie izdevumi

300 463

   

tai skaitā atalgojumi

85 116

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 700

   

kapitālie izdevumi

34 700

   

Fiskālā bilance

-18 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 000

08.01.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

137 163

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 163

   

Izdevumi - kopā

155 163

   

Uzturēšanas izdevumi

153 463

   

Kārtējie izdevumi

153 463

   

tai skaitā atalgojumi

85 116

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 700

   

kapitālie izdevumi

1 700

   

Fiskālā bilance

-18 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 000

08.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

180 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

180 000

   

Izdevumi - kopā

180 000

   

Uzturēšanas izdevumi

147 000

   

Kārtējie izdevumi

147 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 000

   

kapitālie izdevumi

33 000

11.00.00

13.600

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 000 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 000 000

   

Izdevumi - kopā

1 000 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 000 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 000 000

12.00.00

01.133

Latvijas piedalīšanas ES trešajā daudzgadējā MVU programmā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

323 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

323 000

   

Izdevumi - kopā

323 000

   

Uzturēšanas izdevumi

323 000

   

Subsīdijas un dotācijas

323 000

13.00.00

13.400

Iekšējā tirgus aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

129 953

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

129 953

   

Izdevumi - kopā

129 953

   

Uzturēšanas izdevumi

84 367

   

Kārtējie izdevumi

84 367

   

tai skaitā atalgojumi

26 777

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

45 586

   

kapitālie izdevumi

45 586

14.00.00

13.600

Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 155 047

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

2 078 047

   

Izdevumi - kopā

2 425 047

   

Uzturēšanas izdevumi

2 425 047

   

Kārtējie izdevumi

2 078 047

   

Subsīdijas un dotācijas

347 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

347 000

   

Fiskālā bilance

-270 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

270 000

14.01.00

13.600

Investīciju un eksporta atbalsts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

77 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

   

Izdevumi - kopā

347 000

   

Uzturēšanas izdevumi

347 000

   

Subsīdijas un dotācijas

347 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

347 000

   

Fiskālā bilance

-270 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

270 000

14.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 078 047

   

Ārvalstu finansu palīdzība

2 078 047

   

Izdevumi - kopā

2 078 047

   

Uzturēšanas izdevumi

2 078 047

   

Kārtējie izdevumi

2 078 047

       
   

13. Finansu ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

97 316 229

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 850 548

   

Dotācija īpašiem mērķiem

761 580

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 385 362

   

Ārvalstu finansu palīdzība

3 318 739

   

Izdevumi - kopā

97 282 719

   

Uzturēšanas izdevumi

88 806 860

   

Kārtējie izdevumi

36 866 582

   

tai skaitā atalgojumi

16 617 010

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 215 000

   

Subsīdijas un dotācijas

12 725 278

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

10 334 278

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 200 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 191 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 475 859

   

kapitālie izdevumi

2 509 047

   

investīcijas

5 966 812

   

Tīrie aizdevumi

54 888 986

   

Fiskālā bilance

-54 855 476

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-33 510

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

2 057 555

01.00.00

 

Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 876 886

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 032 797

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

500 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 344 089

   

Izdevumi - kopā

4 876 886

   

Uzturēšanas izdevumi

3 585 186

   

Kārtējie izdevumi

3 585 186

   

tai skaitā atalgojumi

1 614 262

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 291 700

   

kapitālie izdevumi

983 700

   

investīcijas

308 000

01.01.00

01.120

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 017 737

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 662 548

   

Ārvalstu finansu palīdzība

355 189

   

Izdevumi - kopā

2 017 737

   

Uzturēšanas izdevumi

1 809 937

   

Kārtējie izdevumi

1 809 937

   

tai skaitā atalgojumi

725 456

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

207 800

   

kapitālie izdevumi

53 800

   

investīcijas

154 000

01.02.00

01.120

Valsts kase

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 859 149

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 370 249

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

500 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

988 900

   

Izdevumi - kopā

2 859 149

   

Uzturēšanas izdevumi

1 775 249

   

Kārtējie izdevumi

1 775 249

   

tai skaitā atalgojumi

888 806

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 083 900

   

kapitālie izdevumi

929 900

   

investīcijas

154 000

02.00.00

 

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

41 646 916

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 561 414

   

Dotācija īpašiem mērķiem

761 580

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 515 790

   

Ārvalstu finansu palīdzība

808 132

   

Izdevumi - kopā

41 734 709

   

Uzturēšanas izdevumi

35 586 659

   

Kārtējie izdevumi

27 386 659

   

tai skaitā atalgojumi

14 348 028

   

Subsīdijas un dotācijas

8 200 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

8 200 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 148 050

   

kapitālie izdevumi

1 329 050

   

investīcijas

4 819 000

   

Fiskālā bilance

-87 793

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

87 793

02.01.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

23 146 282

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 719 830

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

218 320

   

Ārvalstu finansu palīdzība

208 132

   

Izdevumi - kopā

23 183 513

   

Uzturēšanas izdevumi

23 020 392

   

Kārtējie izdevumi

23 020 392

   

tai skaitā atalgojumi

13 904 548

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

163 121

   

kapitālie izdevumi

163 121

   

Fiskālā bilance

-37 231

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

37 231

02.02.00

01.099

Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 042 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 042 000

   

Izdevumi - kopā

2 042 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 042 000

   

investīcijas

2 042 000

02.05.00

01.099

Muitas kontroles punktu būvniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 777 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 777 000

   

Izdevumi - kopā

2 777 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 777 000

   

investīcijas

2 777 000

02.06.00

13.400

Preču pavadzīmes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 297 470

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 297 470

   

Izdevumi - kopā

2 348 032

   

Uzturēšanas izdevumi

2 277 432

   

Kārtējie izdevumi

2 277 432

   

tai skaitā atalgojumi

259 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 600

   

kapitālie izdevumi

70 600

   

Fiskālā bilance

-50 562

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

50 562

02.07.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 200 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 200 000

   

Izdevumi - kopā

8 200 000

   

Uzturēšanas izdevumi

8 200 000

   

Subsīdijas un dotācijas

8 200 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

8 200 000

02.08.00

01.120

VID modernizācijas projekts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 184 164

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 822 584

   

Dotācija īpašiem mērķiem

761 580

   

Ārvalstu finansu palīdzība

600 000

   

Izdevumi - kopā

3 184 164

   

Uzturēšanas izdevumi

2 088 835

   

Kārtējie izdevumi

2 088 835

   

tai skaitā atalgojumi

184 280

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 095 329

   

kapitālie izdevumi

1 095 329

03.00.00

 

Uzraudzība un kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 506 836

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 745 765

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

544 387

   

Ārvalstu finansu palīdzība

216 684

   

Izdevumi - kopā

3 468 533

   

Uzturēšanas izdevumi

3 374 103

   

Kārtējie izdevumi

3 368 903

   

tai skaitā atalgojumi

473 420

   

Subsīdijas un dotācijas

5 200

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 430

   

kapitālie izdevumi

94 430

   

Fiskālā bilance

38 303

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-38 303

03.03.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

181 012

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

181 012

   

Izdevumi - kopā

196 467

   

Uzturēšanas izdevumi

162 437

   

Kārtējie izdevumi

160 237

   

tai skaitā atalgojumi

67 090

   

Subsīdijas un dotācijas

2 200

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 030

   

kapitālie izdevumi

34 030

   

Fiskālā bilance

-15 455

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

15 455

03.04.00

13.400

Vērtspapīru tirgus komisija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

464 645

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

247 961

   

Ārvalstu finansu palīdzība

216 684

   

Izdevumi - kopā

464 645

   

Uzturēšanas izdevumi

458 145

   

Kārtējie izdevumi

458 145

   

tai skaitā atalgojumi

145 050

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 500

   

kapitālie izdevumi

6 500

03.05.00

13.400

Apdrošināšanas uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

544 387

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

544 387

   

Izdevumi - kopā

430 515

   

Uzturēšanas izdevumi

396 615

   

Kārtējie izdevumi

393 615

   

tai skaitā atalgojumi

190 000

   

Subsīdijas un dotācijas

3 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 900

   

kapitālie izdevumi

33 900

   

Fiskālā bilance

113 872

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-113 872

03.06.00

13.400

Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 191 021

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 191 021

   

Izdevumi - kopā

2 191 021

   

Uzturēšanas izdevumi

2 191 021

   

Kārtējie izdevumi

2 191 021

03.07.00

13.400

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

125 771

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

125 771

   

Izdevumi - kopā

165 885

   

Uzturēšanas izdevumi

160 885

   

Kārtējie izdevumi

160 885

   

tai skaitā atalgojumi

71 280

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

   

Fiskālā bilance

-40 114

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

40 114

03.10.00

01.120

Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izveide

 
   

Izdevumi - kopā

20 000

   

Uzturēšanas izdevumi

5 000

   

Kārtējie izdevumi

5 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 000

   

kapitālie izdevumi

15 000

   

Fiskālā bilance

-20 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 000

04.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 185 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 185 800

   

Izdevumi - kopā

1 185 800

   

Uzturēšanas izdevumi

1 185 800

   

Subsīdijas un dotācijas

1 185 800

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 185 800

05.00.00

 

Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

40 500 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 500 000

   

Izdevumi - kopā

40 500 000

   

Uzturēšanas izdevumi

40 500 000

   

Kārtējie izdevumi

85 000

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 215 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 200 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 200 000

   

Tīrie aizdevumi

54 888 986

   

Fiskālā bilance

-54 888 986

05.01.00

14.000

Valsts parāda apkalpošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

39 215 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 215 000

   

Izdevumi - kopā

39 215 000

   

Uzturēšanas izdevumi

39 215 000

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 215 000

05.02.00

13.400

Valsts kases budžeta kontu apkalpošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

85 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

85 000

   

Izdevumi - kopā

85 000

   

Uzturēšanas izdevumi

85 000

   

Kārtējie izdevumi

85 000

05.03.00

06.280

Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 200 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 200 000

   

Izdevumi - kopā

1 200 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 200 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 200 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 200 000

05.04.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas

 
   

Tīrie aizdevumi

54 888 986

   

Fiskālā bilance

-54 888 986

06.00.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

826 182

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

826 182

   

Izdevumi - kopā

826 182

   

Uzturēšanas izdevumi

826 182

   

Kārtējie izdevumi

826 182

07.00.00

13.400

Satiksmes biroja darbība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

825 185

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

825 185

   

Izdevumi - kopā

742 185

   

Uzturēšanas izdevumi

693 185

   

Kārtējie izdevumi

693 185

   

tai skaitā atalgojumi

181 300

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 000

   

kapitālie izdevumi

49 000

   

Fiskālā bilance

83 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-83 000

08.00.00

13.400

ERAB pilnvarnieku sanāksme Rīgā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 974 090

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 974 090

   

Izdevumi - kopā

2 974 090

   

Uzturēšanas izdevumi

2 134 278

   

Subsīdijas un dotācijas

2 134 278

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 134 278

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

839 812

   

investīcijas

839 812

08.01.00

13.400

ERAB pilnvarnieku sanāksme

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 134 278

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 134 278

   

Izdevumi - kopā

2 134 278

   

Uzturēšanas izdevumi

2 134 278

   

Subsīdijas un dotācijas

2 134 278

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 134 278

08.03.00

13.400

Investīcijas ERAB pilnvarnieku sanāksmei

 
   

Resursi izdevumu segšanai

839 812

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

839 812

   

Izdevumi - kopā

839 812

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

839 812

   

investīcijas

839 812

12.00.00

01.120

Centrālā finansu un kontraktu vienība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

289 718

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 500

   

Ārvalstu finansu palīdzība

265 218

   

Izdevumi - kopā

289 718

   

Uzturēšanas izdevumi

289 718

   

Kārtējie izdevumi

289 718

14.00.00

01.120

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

684 616

   

Ārvalstu finansu palīdzība

684 616

   

Izdevumi - kopā

684 616

   

Uzturēšanas izdevumi

631 749

   

Kārtējie izdevumi

631 749

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 867

   

kapitālie izdevumi

52 867

       
   

14. Iekšlietu ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

79 823 980

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 985 936

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 999 260

   

Ārvalstu finansu palīdzība

838 784

   

Izdevumi - kopā

79 939 389

   

Uzturēšanas izdevumi

72 437 166

   

Kārtējie izdevumi

70 339 126

   

tai skaitā atalgojumi

33 989 581

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

183 285

   

Subsīdijas un dotācijas

1 914 755

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

480 097

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 419 238

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

15 420

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 502 223

   

kapitālie izdevumi

2 400 423

   

investīcijas

5 101 800

   

Fiskālā bilance

-115 409

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

115 409

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

4 528 900

01.00.00

03.010

Ministrijas vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

761 791

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

761 391

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400

   

Izdevumi - kopā

761 791

   

Uzturēšanas izdevumi

761 615

   

Kārtējie izdevumi

761 615

   

tai skaitā atalgojumi

515 568

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

176

   

kapitālie izdevumi

176

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 785 658

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 656 058

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

129 600

   

Izdevumi - kopā

2 810 112

   

Uzturēšanas izdevumi

1 639 524

   

Kārtējie izdevumi

1 639 524

   

tai skaitā atalgojumi

341 524

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 170 588

   

kapitālie izdevumi

588

   

investīcijas

1 170 000

   

Fiskālā bilance

-24 454

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

24 454

03.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 520 006

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 466 992

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

53 014

   

Izdevumi - kopā

3 532 992

   

Uzturēšanas izdevumi

2 211 873

   

Kārtējie izdevumi

2 066 588

   

tai skaitā atalgojumi

191 868

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

145 285

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 321 119

   

kapitālie izdevumi

1 321 119

   

Fiskālā bilance

-12 986

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

12 986

04.00.00

03.110

Ekspertīžu centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

389 971

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

356 731

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 240

   

Izdevumi - kopā

389 971

   

Uzturēšanas izdevumi

389 971

   

Kārtējie izdevumi

351 971

   

tai skaitā atalgojumi

175 674

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

38 000

05.00.00

03.110

Autotransporta uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

935 832

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

870 932

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

64 900

   

Izdevumi - kopā

935 832

   

Uzturēšanas izdevumi

920 832

   

Kārtējie izdevumi

920 832

   

tai skaitā atalgojumi

164 130

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 000

   

kapitālie izdevumi

15 000

06.00.00

03.110

Valsts policija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

37 140 039

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 298 929

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 841 110

   

Izdevumi - kopā

37 140 039

   

Uzturēšanas izdevumi

36 487 944

   

Kārtējie izdevumi

36 472 944

   

tai skaitā atalgojumi

19 667 748

   

Subsīdijas un dotācijas

15 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

15 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

652 095

   

kapitālie izdevumi

415 095

   

investīcijas

237 000

06.01.00

03.110

Valsts policijas pārvaldes un nodaļas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

28 649 091

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 249 091

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400 000

   

Izdevumi - kopā

28 649 091

   

Uzturēšanas izdevumi

28 251 996

   

Kārtējie izdevumi

28 251 996

   

tai skaitā atalgojumi

15 486 248

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

397 095

   

kapitālie izdevumi

160 095

   

investīcijas

237 000

06.02.00

03.110

Valsts apsardzes dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 347 198

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 049 838

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

297 360

   

Izdevumi - kopā

2 347 198

   

Uzturēšanas izdevumi

2 342 198

   

Kārtējie izdevumi

2 342 198

   

tai skaitā atalgojumi

1 506 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

06.03.00

03.110

Apvienība “Apsardze”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 480 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 480 000

   

Izdevumi - kopā

5 480 000

   

Uzturēšanas izdevumi

5 230 000

   

Kārtējie izdevumi

5 215 000

   

tai skaitā atalgojumi

2 355 000

   

Subsīdijas un dotācijas

15 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

15 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

250 000

   

kapitālie izdevumi

250 000

06.04.00

03.110

Pārējie pakalpojumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

663 750

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

663 750

   

Izdevumi - kopā

663 750

   

Uzturēšanas izdevumi

663 750

   

Kārtējie izdevumi

663 750

   

tai skaitā atalgojumi

320 000

07.00.00

 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 925 395

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 722 597

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

202 798

   

Izdevumi - kopā

8 920 395

   

Uzturēšanas izdevumi

8 525 145

   

Kārtējie izdevumi

8 525 145

   

tai skaitā atalgojumi

4 468 338

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

395 250

   

kapitālie izdevumi

55 250

   

investīcijas

340 000

   

Fiskālā bilance

5 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-5 000

07.01.00

03.120

Ugunsdzēsība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 633 964

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 472 866

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

161 098

   

Izdevumi - kopā

8 628 964

   

Uzturēšanas izdevumi

8 238 964

   

Kārtējie izdevumi

8 238 964

   

tai skaitā atalgojumi

4 317 828

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

390 000

   

kapitālie izdevumi

50 000

   

investīcijas

340 000

   

Fiskālā bilance

5 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-5 000

07.02.00

03.120

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

263 179

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

221 879

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

41 300

   

Izdevumi - kopā

263 179

   

Uzturēšanas izdevumi

258 179

   

Kārtējie izdevumi

258 179

   

tai skaitā atalgojumi

129 950

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

07.03.00

08.220

Ugunsdrošības aģitācija un propaganda

 
   

Resursi izdevumu segšanai

28 252

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 852

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400

   

Izdevumi - kopā

28 252

   

Uzturēšanas izdevumi

28 002

   

Kārtējie izdevumi

28 002

   

tai skaitā atalgojumi

20 560

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

250

   

kapitālie izdevumi

250

09.00.00

03.110

Drošības policija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 121 226

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 000 426

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

120 800

   

Izdevumi - kopā

2 121 226

   

Uzturēšanas izdevumi

2 121 226

   

Kārtējie izdevumi

2 121 226

10.00.00

03.110

Robežsardze

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 781 819

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 299 835

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

129 800

   

Ārvalstu finansu palīdzība

352 184

   

Izdevumi - kopā

10 781 819

   

Uzturēšanas izdevumi

10 721 527

   

Kārtējie izdevumi

10 721 527

   

tai skaitā atalgojumi

5 619 345

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 292

   

kapitālie izdevumi

60 292

   

Fiskālā bilance

 

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 845 058

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 724 080

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

120 978

   

Izdevumi - kopā

2 895 180

   

Uzturēšanas izdevumi

2 855 180

   

Kārtējie izdevumi

2 804 180

   

tai skaitā atalgojumi

1 352 505

   

Subsīdijas un dotācijas

51 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

51 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

40 000

   

kapitālie izdevumi

40 000

   

Fiskālā bilance

-50 122

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

50 122

13.00.00

05.700

Veselības aprūpe

 
   

Resursi izdevumu segšanai

403 097

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

403 097

   

Izdevumi - kopā

403 097

   

Uzturēšanas izdevumi

403 097

   

Subsīdijas un dotācijas

403 097

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

403 097

14.00.00

04.310

Latvijas Policijas akadēmija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 942 522

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 677 362

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

265 160

   

Izdevumi - kopā

1 975 369

   

Uzturēšanas izdevumi

1 877 369

   

Kārtējie izdevumi

1 455 769

   

tai skaitā atalgojumi

612 926

   

Subsīdijas un dotācijas

421 600

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

421 600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 000

   

kapitālie izdevumi

31 000

   

investīcijas

67 000

   

Fiskālā bilance

-32 847

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

32 847

15.00.00

04.110

Pirmsskolas bērnu iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

120 960

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 960

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 000

   

Izdevumi - kopā

120 960

   

Uzturēšanas izdevumi

120 960

   

Kārtējie izdevumi

120 960

   

tai skaitā atalgojumi

57 627

16.00.00

03.010

Starptautiskā sadarbība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

55 741

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 741

   

Izdevumi - kopā

55 741

   

Uzturēšanas izdevumi

53 138

   

Kārtējie izdevumi

53 138

   

tai skaitā atalgojumi

17 368

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 603

   

kapitālie izdevumi

2 603

17.00.00

06.130

Pensiju nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

942 888

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

942 888

   

Izdevumi - kopā

942 888

   

Uzturēšanas izdevumi

942 888

   

Kārtējie izdevumi

13 350

   

Subsīdijas un dotācijas

929 538

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

929 538

19.00.00

08.010

Dotācija sportam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

77 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

   

Izdevumi - kopā

77 000

   

Uzturēšanas izdevumi

77 000

   

Subsīdijas un dotācijas

77 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

77 000

20.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

15 420

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 420

   

Izdevumi - kopā

15 420

   

Uzturēšanas izdevumi

15 420

   

Subsīdijas un dotācijas

15 420

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

15 420

21.00.00

03.110

Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds

 
   

Resursi izdevumu segšanai

62 315

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 315

   

Izdevumi - kopā

62 315

   

Uzturēšanas izdevumi

62 315

   

Kārtējie izdevumi

62 315

   

tai skaitā atalgojumi

49 000

22.00.00

03.320

Sardzes pulks

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 039 697

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 035 197

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 500

   

Izdevumi - kopā

2 039 697

   

Uzturēšanas izdevumi

2 033 697

   

Kārtējie izdevumi

2 033 697

   

tai skaitā atalgojumi

658 333

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 000

   

kapitālie izdevumi

6 000

23.00.00

06.240

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

74 740

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

69 740

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

   

Izdevumi - kopā

74 740

   

Uzturēšanas izdevumi

68 440

   

Kārtējie izdevumi

68 440

   

tai skaitā atalgojumi

22 680

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 300

   

kapitālie izdevumi

6 300

24.00.00

03.110

Valsts robežas izbūve

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 880 705

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 388 145

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 960

   

Ārvalstu finansu palīdzība

486 600

   

Izdevumi - kopā

3 880 705

   

Uzturēšanas izdevumi

145 905

   

Kārtējie izdevumi

145 905

   

tai skaitā atalgojumi

74 947

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 734 800

   

kapitālie izdevumi

447 000

   

investīcijas

3 287 800

25.00.00

03.110

Pabalstu izmaksa bēgļiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 100

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 100

   

Izdevumi - kopā

2 100

   

Uzturēšanas izdevumi

2 100

   

Subsīdijas un dotācijas

2 100

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 100

       
   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

71 522 655

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 218 228

   

Dotācija īpašiem mērķiem

325 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 856 259

   

Ārvalstu finansu palīdzība

2 123 168

   

Izdevumi - kopā

72 412 904

   

Uzturēšanas izdevumi

67 139 395

   

Kārtējie izdevumi

54 776 763

   

tai skaitā atalgojumi

22 578 995

   

Subsīdijas un dotācijas

12 362 632

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 615 765

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 844 847

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 460 832

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 273 509

   

kapitālie izdevumi

1 721 509

   

investīcijas

3 552 000

   

Fiskālā bilance

-890 249

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

890 249

01.00.00

 

Vispārējā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 295 885

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 284 932

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 953

   

Izdevumi - kopā

2 295 885

   

Uzturēšanas izdevumi

1 938 574

   

Kārtējie izdevumi

1 827 388

   

tai skaitā atalgojumi

371 733

   

Subsīdijas un dotācijas

111 186

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

111 186

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

357 311

   

kapitālie izdevumi

257 311

   

investīcijas

100 000

01.02.00

04.212

Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

531 505

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

527 772

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 733

   

Izdevumi - kopā

531 505

   

Uzturēšanas izdevumi

428 505

   

Kārtējie izdevumi

428 505

   

tai skaitā atalgojumi

148 167

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

103 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

   

investīcijas

100 000

01.03.00

04.214

Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

753 778

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

746 558

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 220

   

Izdevumi - kopā

753 778

   

Uzturēšanas izdevumi

606 383

   

Kārtējie izdevumi

606 383

   

tai skaitā atalgojumi

191 574

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

147 395

   

kapitālie izdevumi

147 395

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

35 061

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 061

   

Izdevumi - kopā

35 061

   

Uzturēšanas izdevumi

28 145

   

Kārtējie izdevumi

28 145

   

tai skaitā atalgojumi

12 680

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 916

   

kapitālie izdevumi

6 916

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

 
   

Resursi izdevumu segšanai

47 719

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 719

   

Izdevumi - kopā

47 719

   

Uzturēšanas izdevumi

47 719

   

Subsīdijas un dotācijas

47 719

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

47 719

01.09.00

04.620

Latgales programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

222 086

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 086

   

Izdevumi - kopā

222 086

   

Uzturēšanas izdevumi

122 086

   

Kārtējie izdevumi

122 086

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

100 000

   

Kapitālie izdevumi

100 000

01.10.00

04.632

Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

18 709

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 709

   

Izdevumi - kopā

18 709

   

Uzturēšanas izdevumi

18 709

   

Kārtējie izdevumi

18 709

   

tai skaitā atalgojumi

6 812

01.11.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

45 435

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 435

   

Izdevumi - kopā

45 435

   

Uzturēšanas izdevumi

45 435

   

Kārtējie izdevumi

45 435

   

tai skaitā atalgojumi

12 500

01.13.00

04.211

Valsts ģimnāzijas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

63 467

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 467

   

Izdevumi - kopā

63 467

   

Uzturēšanas izdevumi

63 467

   

Subsīdijas un dotācijas

63 467

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

63 467

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

578 125

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

578 125

   

Izdevumi - kopā

578 125

   

Uzturēšanas izdevumi

578 125

   

Kārtējie izdevumi

578 125

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

14 367 948

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 076 679

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 291 269

   

Izdevumi - kopā

14 438 422

   

Uzturēšanas izdevumi

13 958 885

   

Kārtējie izdevumi

11 027 350

   

tai skaitā atalgojumi

6 001 684

   

Subsīdijas un dotācijas

2 931 535

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 931 535

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

479 537

   

kapitālie izdevumi

331 537

   

investīcijas

148 000

   

Fiskālā bilance

-70 474

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

70 474

02.01.00

04.632

Pārējie izglītības pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

68 931

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 931

   

Izdevumi - kopā

68 931

   

Uzturēšanas izdevumi

68 931

   

Kārtējie izdevumi

68 931

   

tai skaitā atalgojumi

22 066

02.03.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

73 243

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 083

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 160

   

Izdevumi - kopā

73 243

   

Uzturēšanas izdevumi

72 243

   

Kārtējie izdevumi

72 243

   

tai skaitā atalgojumi

40 433

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

14 225 774

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 939 665

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 286 109

   

Izdevumi - kopā

14 296 248

   

Uzturēšanas izdevumi

13 817 711

   

Kārtējie izdevumi

10 886 176

   

tai skaitā atalgojumi

5 939 185

   

Subsīdijas un dotācijas

2 931 535

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 931 535

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

478 537

   

kapitālie izdevumi

330 537

   

investīcijas

148 000

   

Fiskālā bilance

-70 474

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

70 474

03.00.00

04.000

Augstākā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

31 218 982

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 913 603

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 772 380

   

Ārvalstu finansu palīdzība

532 999

   

Izdevumi - kopā

32 034 995

   

Uzturēšanas izdevumi

30 518 495

   

Kārtējie izdevumi

26 284 992

   

tai skaitā atalgojumi

14 142 008

   

Subsīdijas un dotācijas

4 233 503

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

691 317

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 647 202

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 516 500

   

kapitālie izdevumi

932 500

   

investīcijas

584 000

   

Fiskālā bilance

-816 013

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

816 013

03.01.00

04.310

Augstskolas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

29 477 682

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 705 302

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 772 380

   

Izdevumi - kopā

30 293 695

   

Uzturēšanas izdevumi

28 785 959

   

Kārtējie izdevumi

26 133 257

   

tai skaitā atalgojumi

14 142 008

   

Subsīdijas un dotācijas

2 652 702

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 647 202

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 507 736

   

kapitālie izdevumi

923 736

   

investīcijas

584 000

   

Fiskālā bilance

-816 013

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

816 013

03.03.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

 
   

Resursi izdevumu segšanai

641 317

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

198 817

   

Ārvalstu finansu palīdzība

442 500

   

Izdevumi - kopā

641 317

   

Uzturēšanas izdevumi

641 317

   

Subsīdijas un dotācijas

641 317

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

641 317

03.05.00

04.640

Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

27 049

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 049

   

Izdevumi - kopā

27 049

   

Uzturēšanas izdevumi

27 049

   

Subsīdijas un dotācijas

27 049

03.06.00

04.650

Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

862 435

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

862 435

   

Izdevumi - kopā

862 435

   

Uzturēšanas izdevumi

862 435

   

Subsīdijas un dotācijas

862 435

03.07.00

04.000

Līdzdalība programmā “TEMPUS”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

90 499

   

Ārvalstu finansu palīdzība

90 499

   

Izdevumi - kopā

90 499

   

Uzturēšanas izdevumi

81 735

   

Kārtējie izdevumi

81 735

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 764

   

kapitālie izdevumi

8 764

03.08.00

04.641

Dotācija Vidzemes augstskolai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Uzturēšanas izdevumi

50 000

   

Subsīdijas un dotācijas

50 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

03.10.00

04.310

Jūras akadēmijas parādu nomaksa

 
   

Resursi izdevumu segšanai

70 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 000

   

Izdevumi - kopā

70 000

   

Uzturēšanas izdevumi

70 000

   

Kārtējie izdevumi

70 000

04.00.00

04.000

Pirmsskolas izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

35 867

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 867

   

Izdevumi - kopā

35 867

   

Uzturēšanas izdevumi

35 867

   

Kārtējie izdevumi

35 867

   

tai skaitā atalgojumi

12 838

04.02.00

04.632

Metodiskais darbs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

35 867

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 867

   

Izdevumi - kopā

35 867

   

Uzturēšanas izdevumi

35 867

   

Kārtējie izdevumi

35 867

   

tai skaitā atalgojumi

12 838

05.00.00

 

Zinātne

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 135 464

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 935 215

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 527 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

673 249

   

Izdevumi - kopā

10 135 464

   

Uzturēšanas izdevumi

10 034 215

   

Kārtējie izdevumi

9 012 015

   

Subsīdijas un dotācijas

1 022 200

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

373 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

101 249

   

kapitālie izdevumi

24 249

   

investīcijas

77 000

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 638 054

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 161 054

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 477 000

   

Izdevumi - kopā

7 638 054

   

Uzturēšanas izdevumi

7 561 054

   

Kārtējie izdevumi

7 561 054

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 000

   

investīcijas

77 000

05.05.00

01.320

Tirgus pieprasītie pētījumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

905 630

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

855 630

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

   

Izdevumi - kopā

905 630

   

Uzturēšanas izdevumi

905 630

   

Kārtējie izdevumi

905 630

05.06.00

01.330

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

529 571

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

529 571

   

Izdevumi - kopā

529 571

   

Uzturēšanas izdevumi

529 571

   

Kārtējie izdevumi

529 571

05.08.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 062 209

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

388 960

   

Ārvalstu finansu palīdzība

673 249

   

Izdevumi - kopā

1 062 209

   

Uzturēšanas izdevumi

1 037 960

   

Kārtējie izdevumi

15 760

   

Subsīdijas un dotācijas

1 022 200

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

373 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

24 249

   

kapitālie izdevumi

24 249

06.00.00

04.000

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 564 636

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 438 035

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

126 601

   

Izdevumi - kopā

1 564 636

   

Uzturēšanas izdevumi

1 480 156

   

Kārtējie izdevumi

1 480 156

   

tai skaitā atalgojumi

770 280

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

84 480

   

kapitālie izdevumi

16 480

   

investīcijas

68 000

06.01.00

04.010

Pedagogu izglītības atbalsta centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

92 186

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 701

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 485

   

Izdevumi - kopā

92 186

   

Uzturēšanas izdevumi

90 606

   

Kārtējie izdevumi

90 606

   

tai skaitā atalgojumi

55 041

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 580

   

kapitālie izdevumi

1 580

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

184 462

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

184 462

   

Izdevumi - kopā

184 462

   

Uzturēšanas izdevumi

184 462

   

Kārtējie izdevumi

184 462

   

tai skaitā atalgojumi

108 306

06.03.00

04.010

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

122 952

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

122 952

   

Izdevumi - kopā

122 952

   

Uzturēšanas izdevumi

119 552

   

Kārtējie izdevumi

119 552

   

tai skaitā atalgojumi

80 085

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 400

   

kapitālie izdevumi

3 400

06.04.00

04.010

Profesionālās izglītības centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

75 344

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 344

   

Izdevumi - kopā

75 344

   

Uzturēšanas izdevumi

75 344

   

Kārtējie izdevumi

75 344

   

tai skaitā atalgojumi

40 945

06.05.00

04.410

Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

108 905

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 905

   

Izdevumi - kopā

108 905

   

Uzturēšanas izdevumi

106 905

   

Kārtējie izdevumi

106 905

   

tai skaitā atalgojumi

38 674

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

06.06.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

34 876

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31 876

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

   

Izdevumi - kopā

34 876

   

Uzturēšanas izdevumi

32 876

   

Kārtējie izdevumi

32 876

   

tai skaitā atalgojumi

15 160

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

06.07.00

04.632

Integrācija Eiropā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

48 203

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

48 203

   

Izdevumi - kopā

48 203

   

Uzturēšanas izdevumi

48 203

   

Kārtējie izdevumi

48 203

   

tai skaitā atalgojumi

5 308

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

879 853

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

764 737

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

115 116

   

Izdevumi - kopā

879 853

   

Uzturēšanas izdevumi

804 353

   

Kārtējie izdevumi

804 353

   

tai skaitā atalgojumi

410 111

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 500

   

kapitālie izdevumi

7 500

   

investīcijas

68 000

06.12.00

04.010

Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 655

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 655

   

Izdevumi - kopā

5 655

   

Uzturēšanas izdevumi

5 655

   

Kārtējie izdevumi

5 655

   

tai skaitā atalgojumi

4 450

06.13.00

04.010

Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

12 200

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 200

   

Izdevumi - kopā

12 200

   

Uzturēšanas izdevumi

12 200

   

Kārtējie izdevumi

12 200

   

tai skaitā atalgojumi

12 200

07.00.00

 

Papildizglītība un jaunatnes lietas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 057 636

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 055 013

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 623

   

Izdevumi - kopā

1 057 834

   

Uzturēšanas izdevumi

1 043 252

   

Kārtējie izdevumi

752 342

   

tai skaitā atalgojumi

252 675

   

Subsīdijas un dotācijas

290 910

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

24 800

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 582

   

kapitālie izdevumi

14 582

   

Fiskālā bilance

-198

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

198

07.01.00

04.410

Kursu pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

103 729

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

103 729

   

Izdevumi - kopā

103 729

   

Uzturēšanas izdevumi

103 729

   

Kārtējie izdevumi

103 729

   

tai skaitā atalgojumi

47 450

07.02.00

04.410

Skolotāju tālākizglītības fonds

 
   

Resursi izdevumu segšanai

267 210

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

267 210

   

Izdevumi - kopā

267 210

   

Uzturēšanas izdevumi

267 210

   

Kārtējie izdevumi

1 100

   

Subsīdijas un dotācijas

266 110

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

07.03.00

04.423

Interešu izglītības iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

35 480

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

33 357

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 123

   

Izdevumi - kopā

35 480

   

Uzturēšanas izdevumi

35 480

   

Kārtējie izdevumi

35 480

   

tai skaitā atalgojumi

14 607

07.04.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

77 823

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 823

   

Izdevumi - kopā

77 823

   

Uzturēšanas izdevumi

77 823

   

Kārtējie izdevumi

77 823

   

tai skaitā atalgojumi

18 098

07.05.00

04.631

Metodiskās iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

153 554

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

153 054

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

500

   

Izdevumi - kopā

153 752

   

Uzturēšanas izdevumi

150 554

   

Kārtējie izdevumi

150 554

   

tai skaitā atalgojumi

81 920

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 198

   

kapitālie izdevumi

3 198

   

Fiskālā bilance

-198

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

198

07.06.00

04.632

Pārējie izglītības pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

21 705

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 705

   

Izdevumi - kopā

21 705

   

Uzturēšanas izdevumi

21 705

   

Kārtējie izdevumi

21 705

   

tai skaitā atalgojumi

4 381

07.07.00

04.642

Dotācija laikrakstiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

20 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

   

Izdevumi - kopā

20 000

   

Uzturēšanas izdevumi

20 000

   

Subsīdijas un dotācijas

20 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

07.08.00

04.632

Atestācijas organizācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

24 235

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 235

   

Izdevumi - kopā

24 235

   

Uzturēšanas izdevumi

24 235

   

Kārtējie izdevumi

24 235

   

tai skaitā atalgojumi

11 393

07.09.00

04.632

Jaunatnes politikas valsts programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

349 100

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

349 100

   

Izdevumi - kopā

349 100

   

Uzturēšanas izdevumi

337 716

   

Kārtējie izdevumi

337 716

   

tai skaitā atalgojumi

74 826

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 384

   

kapitālie izdevumi

11 384

07.10.00

04.642

Dotācija laikrakstam “Izglītība un Kultūra”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 800

   

Izdevumi - kopā

4 800

   

Uzturēšanas izdevumi

4 800

   

Subsīdijas un dotācijas

4 800

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4 800

09.00.00

 

Sports

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 236 909

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 111 476

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

125 433

   

Izdevumi - kopā

5 240 473

   

Uzturēšanas izdevumi

5 111 873

   

Kārtējie izdevumi

2 421 707

   

tai skaitā atalgojumi

871 806

   

Subsīdijas un dotācijas

2 690 166

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

787 462

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 600

   

kapitālie izdevumi

128 600

   

Fiskālā bilance

-3 564

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 564

09.01.00

08.010

Sporta pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

112 443

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 909

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 534

   

Izdevumi - kopā

112 653

   

Uzturēšanas izdevumi

110 653

   

Kārtējie izdevumi

110 653

   

tai skaitā atalgojumi

55 173

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

   

Fiskālā bilance

-210

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

210

09.02.00

08.110

Sportistu sagatavošanas centri

 
   

Resursi izdevumu segšanai

368 234

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

368 234

   

Izdevumi - kopā

368 234

   

Uzturēšanas izdevumi

366 234

   

Kārtējie izdevumi

340 943

   

tai skaitā atalgojumi

140 864

   

Subsīdijas un dotācijas

25 291

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

25 291

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

09.03.00

04.422

Nacionālās sporta skolas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

505 095

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

438 296

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

66 799

   

Izdevumi - kopā

507 997

   

Uzturēšanas izdevumi

505 097

   

Kārtējie izdevumi

505 097

   

tai skaitā atalgojumi

263 799

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 900

   

kapitālie izdevumi

2 900

   

Fiskālā bilance

-2 902

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 902

09.04.00

08.130

Sporta būves

 
   

Resursi izdevumu segšanai

352 704

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

352 704

   

Izdevumi - kopā

352 704

   

Uzturēšanas izdevumi

352 704

   

Subsīdijas un dotācijas

352 704

09.05.00

08.120

Nacionālās sporta federācijas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

272 524

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

272 524

   

Izdevumi - kopā

272 524

   

Uzturēšanas izdevumi

272 524

   

Kārtējie izdevumi

272 524

   

tai skaitā atalgojumi

95 534

09.06.00

08.140

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 467

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 467

   

Izdevumi - kopā

7 467

   

Uzturēšanas izdevumi

7 467

   

Kārtējie izdevumi

7 467

   

tai skaitā atalgojumi

5 733

09.07.00

08.120

Sporta pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

428 437

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

428 437

   

Izdevumi - kopā

428 570

   

Uzturēšanas izdevumi

418 570

   

Kārtējie izdevumi

418 570

   

tai skaitā atalgojumi

33 680

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

   

Fiskālā bilance

-133

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

133

09.08.00

08.120

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

762 171

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

762 171

   

Izdevumi - kopā

762 171

   

Uzturēšanas izdevumi

762 171

   

Subsīdijas un dotācijas

762 171

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

762 171

09.09.00

08.150

Jaunatnes sporta programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

85 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

85 000

   

Izdevumi - kopā

85 000

   

Uzturēšanas izdevumi

35 000

   

Kārtējie izdevumi

35 000

   

tai skaitā atalgojumi

5 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

   

kapitālie izdevumi

50 000

09.10.00

04.212

Murjāņu sporta ģimnāzija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

589 214

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

572 214

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 000

   

Izdevumi - kopā

589 390

   

Uzturēšanas izdevumi

531 690

   

Kārtējie izdevumi

531 690

   

tai skaitā atalgojumi

195 774

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

57 700

   

kapitālie izdevumi

57 700

   

Fiskālā bilance

-176

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

176

09.11.00

04.423

Latvijas jaunatnes sporta centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

148 036

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

136 236

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 800

   

Izdevumi - kopā

148 036

   

Uzturēšanas izdevumi

144 036

   

Kārtējie izdevumi

144 036

   

tai skaitā atalgojumi

64 017

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

09.12.00

08.220

Latvijas sporta muzejs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

25 584

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 284

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 300

   

Izdevumi - kopā

25 727

   

Uzturēšanas izdevumi

25 727

   

Kārtējie izdevumi

25 727

   

tai skaitā atalgojumi

12 232

   

Fiskālā bilance

-143

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

143

09.13.00

08.100

Dotācija speciālajam budžetam - augstas klases sasniegumu sportam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 550 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 550 000

   

Izdevumi - kopā

1 550 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 550 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 550 000

09.14.00

08.130

Siguldas kamaniņu trasei - pievienotās vērtības nodokļa parādu nomaksai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

30 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 000

   

Izdevumi - kopā

30 000

   

Uzturēšanas izdevumi

30 000

   

Kārtējie izdevumi

30 000

11.00.00

04.320

Augstākās izglītības padome

 
   

Resursi izdevumu segšanai

61 386

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 386

   

Izdevumi - kopā

61 386

   

Uzturēšanas izdevumi

61 386

   

Kārtējie izdevumi

61 386

   

tai skaitā atalgojumi

25 824

13.00.00

 

Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 801 481

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 189 061

   

Ārvalstu finansu palīdzība

612 420

   

Izdevumi - kopā

1 801 481

   

Uzturēšanas izdevumi

1 800 681

   

Kārtējie izdevumi

718 549

   

tai skaitā atalgojumi

20 692

   

Subsīdijas un dotācijas

1 082 132

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 082 132

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

   

kapitālie izdevumi

800

13.01.00

04.630

Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

56 950

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 950

   

Izdevumi - kopā

56 950

   

Uzturēšanas izdevumi

56 950

   

Kārtējie izdevumi

56 950

   

tai skaitā atalgojumi

5 350

 

13.02.00

01.132

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

39 709

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 709

   

Izdevumi - kopā

39 709

   

Uzturēšanas izdevumi

38 909

   

Kārtējie izdevumi

38 909

   

tai skaitā atalgojumi

15 342

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

   

kapitālie izdevumi

800

13.03.00

04.632

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās “Leonardo da Vinci”, “Socrates”, “Youth for Europe”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 704 822

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 092 402

   

Ārvalstu finansu palīdzība

612 420

   

Izdevumi - kopā

1 704 822

   

Uzturēšanas izdevumi

1 704 822

   

Kārtējie izdevumi

622 690

   

Subsīdijas un dotācijas

1 082 132

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 082 132

14.00.00

04.632

Izglītības sistēmas informatizācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 458 878

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 458 878

   

Izdevumi - kopā

2 458 878

   

Uzturēšanas izdevumi

458 878

   

Kārtējie izdevumi

458 878

   

tai skaitā atalgojumi

2 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000 000

   

investīcijas

2 000 000

15.00.00

04.520

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 000

   

Izdevumi - kopā

3 000

   

Uzturēšanas izdevumi

3 000

   

Kārtējie izdevumi

3 000

17.00.00

04.632

Bērnu tiesību aizsardzības valsts programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

105 090

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 090

   

Izdevumi - kopā

105 090

   

Uzturēšanas izdevumi

102 590

   

Kārtējie izdevumi

102 590

   

tai skaitā atalgojumi

30 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

   

kapitālie izdevumi

2 500

18.00.00

 

Vispārējās izglītības saturs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

298 993

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

298 993

   

Izdevumi - kopā

298 993

   

Uzturēšanas izdevumi

288 993

   

Kārtējie izdevumi

288 993

   

tai skaitā atalgojumi

77 455

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

18.01.00

04.632

Izglītības satura reforma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

56 008

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 008

   

Izdevumi - kopā

56 008

   

Uzturēšanas izdevumi

56 008

   

Kārtējie izdevumi

56 008

   

tai skaitā atalgojumi

22 955

18.02.00

04.632

Izglītības kvalitātes kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

169 951

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

169 951

   

Izdevumi - kopā

169 951

   

Uzturēšanas izdevumi

159 951

   

Kārtējie izdevumi

159 951

   

tai skaitā atalgojumi

54 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

18.03.00

04.632

Mācību literatūras izdošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

73 034

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 034

   

Izdevumi - kopā

73 034

   

Uzturēšanas izdevumi

73 034

   

Kārtējie izdevumi

73 034

19.00.00

04.099

Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

575 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

   

Dotācija īpašiem mērķiem

325 000

   

Izdevumi - kopā

575 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

575 000

   

investīcijas

575 000

20.00.00

04.000

Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

245 500

   

Ārvalstu finansu palīdzība

245 500

   

Izdevumi - kopā

245 500

   

Uzturēšanas izdevumi

245 500

   

Kārtējie izdevumi

245 500

22.00.00

04.000

Dotācija Latvijas Ārpolitikas institūtam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 000

   

Izdevumi - kopā

1 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 000

23.00.00

04.000

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

59 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

59 000

   

Izdevumi - kopā

59 000

   

Uzturēšanas izdevumi

56 050

   

Kārtējie izdevumi

56 050

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 950

   

kapitālie izdevumi

2 950

       
   

16. Zemkopības ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

59 587 858

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 639 489

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 595 669

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 352 700

   

Izdevumi - kopā

59 750 500

   

Uzturēšanas izdevumi

55 777 147

   

Kārtējie izdevumi

33 350 548

   

tai skaitā atalgojumi

15 312 966

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

47 558

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

35 041

   

Subsīdijas un dotācijas

22 391 558

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 116 052

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

192 510

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 973 353

   

kapitālie izdevumi

2 136 353

   

investīcijas

1 837 000

   

Fiskālā bilance

-162 642

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) Mežsaimniecības attīstības fondā

162 642

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

250 000

01.00.00

10.160

Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

19 927 216

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 927 216

   

Izdevumi - kopā

19 927 216

   

Uzturēšanas izdevumi

19 927 216

   

Subsīdijas un dotācijas

19 927 216

02.00.00

10.000

Lauksaimniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 809 467

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 484 768

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 001 920

   

Ārvalstu finansu palīdzība

322 779

   

Izdevumi - kopā

5 809 467

   

Uzturēšanas izdevumi

4 996 075

   

Kārtējie izdevumi

4 981 025

   

tai skaitā atalgojumi

2 211 039

   

Subsīdijas un dotācijas

15 050

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

813 392

   

kapitālie izdevumi

288 392

   

investīcijas

525 000

02.01.00

10.130

Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 384 570

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 381 030

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 540

   

Izdevumi - kopā

1 384 570

   

Uzturēšanas izdevumi

1 020 570

   

Kārtējie izdevumi

1 020 570

   

tai skaitā atalgojumi

345 971

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

364 000

   

kapitālie izdevumi

14 000

   

investīcijas

350 000

02.03.00

10.110

Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 085 244

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 858 364

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

998 380

   

Ārvalstu finansu palīdzība

228 500

   

Izdevumi - kopā

4 085 244

   

Uzturēšanas izdevumi

3 786 302

   

Kārtējie izdevumi

3 786 302

   

tai skaitā atalgojumi

1 839 412

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

298 942

   

kapitālie izdevumi

253 942

   

investīcijas

45 000

02.04.00

10.110

Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra

 
   

Resursi izdevumu segšanai

34 297

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 297

   

Izdevumi - kopā

34 297

   

Uzturēšanas izdevumi

34 297

   

Kārtējie izdevumi

34 297

   

tai skaitā atalgojumi

19 896

02.06.00

10.400

Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

45 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 000

   

Izdevumi - kopā

45 000

   

Uzturēšanas izdevumi

45 000

   

Kārtējie izdevumi

31 000

   

Subsīdijas un dotācijas

14 000

02.07.00

10.400

Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

126 856

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 577

   

Ārvalstu finansu palīdzība

94 279

   

Izdevumi - kopā

126 856

   

Uzturēšanas izdevumi

108 856

   

Kārtējie izdevumi

108 856

   

tai skaitā atalgojumi

5 760

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 000

   

kapitālie izdevumi

18 000

02.08.00

10.170

Daļēja kompensācija bijušajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 450

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 450

   

Izdevumi - kopā

2 450

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 450

   

kapitālie izdevumi

2 450

02.09.00

10.140

Ilgtermiņa kredītu dzēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 050

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 050

   

Izdevumi - kopā

1 050

   

Uzturēšanas izdevumi

1 050

   

Subsīdijas un dotācijas

1 050

02.11.00

10.099

Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

130 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

130 000

   

Izdevumi - kopā

130 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

130 000

   

investīcijas

130 000

03.00.00

10.110

Sanitārā robežinspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 303 342

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

485 542

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

817 800

   

Izdevumi - kopā

1 303 342

   

Uzturēšanas izdevumi

1 216 342

   

Kārtējie izdevumi

1 216 342

   

tai skaitā atalgojumi

669 368

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

87 000

   

kapitālie izdevumi

87 000

04.00.00

10.110

Veterinārmedicīna

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 777 340

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 631 056

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 371 784

   

Ārvalstu finansu palīdzība

774 500

   

Izdevumi - kopā

4 777 340

   

Uzturēšanas izdevumi

3 562 670

   

Kārtējie izdevumi

3 554 243

   

tai skaitā atalgojumi

1 320 513

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

9 276

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

8 427

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 214 670

   

kapitālie izdevumi

789 670

   

investīcijas

425 000

04.01.00

10.110

Valsts veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 926 740

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

613 956

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 312 784

   

Izdevumi - kopā

2 926 740

   

Uzturēšanas izdevumi

2 773 070

   

Kārtējie izdevumi

2 764 643

   

tai skaitā atalgojumi

1 320 513

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

9 276

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

8 427

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

153 670

   

kapitālie izdevumi

153 670

04.02.00

10.130

Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

347 600

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

347 600

   

Izdevumi - kopā

347 600

   

Uzturēšanas izdevumi

347 600

   

Kārtējie izdevumi

347 600

04.03.00

10.110

Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Uzturēšanas izdevumi

34 000

   

Kārtējie izdevumi

34 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16 000

   

kapitālie izdevumi

16 000

04.04.00

10.099

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 453 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

619 500

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

59 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

774 500

   

Izdevumi - kopā

1 453 000

   

Uzturēšanas izdevumi

408 000

   

Kārtējie izdevumi

408 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 045 000

   

kapitālie izdevumi

620 000

   

investīcijas

425 000

05.00.00

10.130

Zivsaimniecība un zvejniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

278 921

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 921

   

Izdevumi - kopā

278 921

   

Uzturēšanas izdevumi

171 921

   

Kārtējie izdevumi

171 921

   

tai skaitā atalgojumi

135 275

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 000

   

investīcijas

107 000

05.01.00

10.130

Zivju resursu atražošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

262 882

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

262 882

   

Izdevumi - kopā

262 882

   

Uzturēšanas izdevumi

155 882

   

Kārtējie izdevumi

155 882

   

tai skaitā atalgojumi

122 655

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 000

   

investīcijas

107 000

05.02.00

10.130

Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos

 
   

Resursi izdevumu segšanai

16 039

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 039

   

Izdevumi - kopā

16 039

   

Uzturēšanas izdevumi

16 039

   

Kārtējie izdevumi

16 039

   

tai skaitā atalgojumi

12 620

06.00.00

10.010

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 881 395

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 751 825

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

122 177

   

Ārvalstu finansu palīdzība

7 393

   

Izdevumi - kopā

1 881 395

   

Uzturēšanas izdevumi

1 728 982

   

Kārtējie izdevumi

1 728 982

   

tai skaitā atalgojumi

789 011

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

152 413

   

kapitālie izdevumi

132 413

   

investīcijas

20 000

06.01.00

10.010

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 647 089

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 623 088

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 001

   

Izdevumi - kopā

1 647 089

   

Uzturēšanas izdevumi

1 522 589

   

Kārtējie izdevumi

1 522 589

   

tai skaitā atalgojumi

704 037

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

124 500

   

kapitālie izdevumi

124 500

06.02.00

10.010

Valsts zivsaimniecības pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

234 306

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

128 737

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

98 176

   

Ārvalstu finansu palīdzība

7 393

   

Izdevumi - kopā

234 306

   

Uzturēšanas izdevumi

206 393

   

Kārtējie izdevumi

206 393

   

tai skaitā atalgojumi

84 974

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

27 913

   

kapitālie izdevumi

7 913

   

investīcijas

20 000

07.00.00

04.000

Izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

16 860 108

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 320 300

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 539 808

   

Izdevumi - kopā

16 860 108

   

Uzturēšanas izdevumi

15 708 130

   

Kārtējie izdevumi

13 486 734

   

tai skaitā atalgojumi

5 750 247

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

38 282

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 614

   

Subsīdijas un dotācijas

2 194 782

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 116 052

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 151 978

   

kapitālie izdevumi

559 978

   

investīcijas

592 000

07.01.00

04.200

Vispārējā un profesionālā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

11 185 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 130 758

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 055 042

   

Izdevumi - kopā

11 185 800

   

Uzturēšanas izdevumi

10 757 822

   

Kārtējie izdevumi

9 146 036

   

tai skaitā atalgojumi

3 787 378

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

38 282

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 614

   

Subsīdijas un dotācijas

1 585 172

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 585 172

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

427 978

   

kapitālie izdevumi

234 978

   

investīcijas

193 000

07.02.00

04.300

Augstākā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 193 924

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 709 158

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 484 766

   

Izdevumi - kopā

5 193 924

   

Uzturēšanas izdevumi

4 469 924

   

Kārtējie izdevumi

3 860 314

   

tai skaitā atalgojumi

1 962 869

   

Subsīdijas un dotācijas

609 610

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

530 880

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

724 000

   

kapitālie izdevumi

325 000

   

investīcijas

399 000

   

Fiskālā bilance

 
   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

07.03.00

04.600

Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

480 384

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

480 384

   

Izdevumi - kopā

480 384

   

Uzturēšanas izdevumi

480 384

   

Kārtējie izdevumi

480 384

08.00.00

08.200

Kultūra

 
   

Resursi izdevumu segšanai

54 231

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 051

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 180

   

Izdevumi - kopā

54 231

   

Uzturēšanas izdevumi

53 331

   

Kārtējie izdevumi

53 331

   

tai skaitā atalgojumi

32 125

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

900

   

kapitālie izdevumi

900

09.00.00

10.400

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

128 512

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

128 512

   

Izdevumi - kopā

128 512

   

Uzturēšanas izdevumi

128 512

   

Kārtējie izdevumi

128 512

10.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

192 510

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

192 510

   

Izdevumi - kopā

192 510

   

Uzturēšanas izdevumi

192 510

   

Subsīdijas un dotācijas

192 510

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

192 510

14.00.00

10.210

Valsts meža dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 374 816

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 385 788

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

741 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

248 028

   

Izdevumi - kopā

8 475 458

   

Uzturēšanas izdevumi

8 029 458

   

Kārtējie izdevumi

8 029 458

   

tai skaitā atalgojumi

4 405 388

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

446 000

   

kapitālie izdevumi

278 000

   

investīcijas

168 000

   

Fiskālā bilance

-100 642

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) Mežsaimniecības attīstības fondā

100 642

15.00.00

10.210

Latvijas līdzdalības un atbalsta nodrošinājums celulozes rūpnīcas projektam

 
   

Izdevumi - kopā

62 000

   

Uzturēšanas izdevumi

62 000

   

Subsīdijas un dotācijas

62 000

   

Fiskālā bilance

-62 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) Mežsaimniecības attīstības fondā

62 000

15.01.00

10.210

Iemaksas akciju sabiedrībā “BalticPulp” Latvijas valsts saistību nodrošināšanai

 
   

Izdevumi - kopā

62 000

   

Uzturēšanas izdevumi

62 000

   

Subsīdijas un dotācijas

62 000

   

Fiskālā bilance

-62 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) Mežsaimniecības attīstības fondā

62 000

       
   

17. Satiksmes ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

17 751 403

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 667 364

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

4 059 039

   

Izdevumi - kopā

17 751 785

   

Uzturēšanas izdevumi

8 486 412

   

Kārtējie izdevumi

2 381 909

   

tai skaitā atalgojumi

545 631

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

660 000

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

150 000

   

Subsīdijas un dotācijas

5 954 503

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 357 235

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 204 923

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 580

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 265 373

   

kapitālie izdevumi

6 508 393

   

investīcijas

2 756 980

   

Fiskālā bilance

-382

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

382

01.00.00

12.810

Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 204 923

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 204 923

   

Izdevumi - kopā

3 204 923

   

Uzturēšanas izdevumi

3 204 923

   

Subsīdijas un dotācijas

3 204 923

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 204 923

01.01.00

12.810

Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 911 930

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 911 930

   

Izdevumi - kopā

2 911 930

   

Uzturēšanas izdevumi

2 911 930

   

Subsīdijas un dotācijas

2 911 930

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 911 930

01.02.00

12.810

Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

292 993

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

292 993

   

Izdevumi - kopā

292 993

   

Uzturēšanas izdevumi

292 993

   

Subsīdijas un dotācijas

292 993

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

292 993

02.00.00

12.700

Sakari

 
   

Resursi izdevumu segšanai

30 392

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 392

   

Izdevumi - kopā

30 392

   

Uzturēšanas izdevumi

30 392

   

Kārtējie izdevumi

30 392

   

tai skaitā atalgojumi

12 164

02.01.00

12.700

Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

30 392

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 392

   

Izdevumi - kopā

30 392

   

Uzturēšanas izdevumi

30 392

   

Kārtējie izdevumi

30 392

   

tai skaitā atalgojumi

12 164

03.00.00

12.010

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 703 115

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 266 056

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

3 412 059

   

Izdevumi - kopā

4 703 497

   

Uzturēšanas izdevumi

1 502 104

   

Kārtējie izdevumi

1 502 104

   

tai skaitā atalgojumi

445 120

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 201 393

   

kapitālie izdevumi

2 841 393

   

investīcijas

360 000

   

Fiskālā bilance

- 382

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

382

03.01.00

12.010

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 291 056

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 266 056

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

   

Izdevumi - kopā

1 291 438

   

Uzturēšanas izdevumi

899 638

   

Kārtējie izdevumi

899 638

   

tai skaitā atalgojumi

445 120

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

391 800

   

kapitālie izdevumi

31 800

   

investīcijas

360 000

   

Fiskālā bilance

-382

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

382

03.02.00

12.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 412 059

   

Ārvalstu finansu palīdzība

3 412 059

   

Izdevumi - kopā

3 412 059

   

Uzturēšanas izdevumi

602 466

   

Kārtējie izdevumi

602 466

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 809 593

   

kapitālie izdevumi

2 809 593

04.00.00

12.300

Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

300 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

   

Izdevumi - kopā

300 000

   

Uzturēšanas izdevumi

300 000

   

Subsīdijas un dotācijas

300 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

300 000

06.00.00

12.099

Autoceļi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

750 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

750 000

   

Izdevumi - kopā

750 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

750 000

   

investīcijas

750 000

08.00.00

08.220

Valsts muzejs “Rīgas motormuzejs”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 700

   

Izdevumi - kopā

3 700

   

Uzturēšanas izdevumi

3 700

   

Kārtējie izdevumi

3 700

09.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

75 580

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 580

   

Izdevumi - kopā

75 580

   

Uzturēšanas izdevumi

75 580

   

Subsīdijas un dotācijas

75 580

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 580

10.00.00

12.100

Latvijas lauku autoceļu sakārtošana un attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 457 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 457 000

   

Izdevumi - kopā

4 457 000

   

Uzturēšanas izdevumi

810 000

   

Kārtējie izdevumi

660 000

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

660 000

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

150 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 647 000

   

kapitālie izdevumi

3 647 000

11.00.00

12.300

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

94 572

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 572

   

Izdevumi - kopā

94 572

   

Uzturēšanas izdevumi

84 572

   

Kārtējie izdevumi

84 572

   

tai skaitā atalgojumi

44 116

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

12.00.00

12.300

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

111 141

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

111 141

   

Izdevumi - kopā

111 141

   

Uzturēšanas izdevumi

101 141

   

Kārtējie izdevumi

101 141

   

tai skaitā atalgojumi

44 231

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

13.00.00

12.200

Latvijas Jūras administrācijai - valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 704 215

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 057 235

   

Ārvalstu finansu palīdzība

646 980

   

Izdevumi - kopā

3 704 215

   

Uzturēšanas izdevumi

2 057 235

   

Subsīdijas un dotācijas

2 057 235

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 057 235

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 646 980

   

investīcijas

1 646 980

16.00.00

12.110

Dotācija Valsts autoceļu fondam - pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

316 765

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

316 765

   

Izdevumi - kopā

316 765

   

Uzturēšanas izdevumi

316 765

   

Subsīdijas un dotācijas

316 765

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

 
       
   

18. Labklājības ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

159 325 017

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 250 905

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 909 862

   

Ārvalstu finansu palīdzība

164 250

   

Izdevumi - kopā

159 403 470

   

Uzturēšanas izdevumi

155 381 148

   

Kārtējie izdevumi

28 128 490

   

tai skaitā atalgojumi

12 411 577

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

11 956

   

Subsīdijas un dotācijas

127 240 702

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

8 931 391

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

59 187 916

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

514 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 022 322

   

kapitālie izdevumi

1 335 322

   

investīcijas

2 687 000

   

Fiskālā bilance

-78 453

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

78 453

01.00.00

05.010

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 367 232

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 357 472

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 760

   

Izdevumi - kopā

1 367 232

   

Uzturēšanas izdevumi

1 319 232

   

Kārtējie izdevumi

1 307 276

   

tai skaitā atalgojumi

641 031

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

11 956

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

48 000

   

kapitālie izdevumi

48 000

01.01.00

05.010

Labklājības lietu pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 367 232

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 357 472

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 760

   

Izdevumi - kopā

1 367 232

   

Uzturēšanas izdevumi

1 319 232

   

Kārtējie izdevumi

1 307 276

   

tai skaitā atalgojumi

641 031

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

11 956

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

48 000

   

kapitālie izdevumi

48 000

02.00.00

04.000

Izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 878 180

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 863 302

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 014 878

   

Izdevumi - kopā

5 954 406

   

Uzturēšanas izdevumi

5 797 639

   

Kārtējie izdevumi

5 238 550

   

tai skaitā atalgojumi

2 846 749

   

Subsīdijas un dotācijas

559 089

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

559 089

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

156 767

   

kapitālie izdevumi

156 767

   

Fiskālā bilance

-76 226

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

76 226

02.01.00

04.220

Profesionālā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 832 141

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 681 678

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

150 463

   

Izdevumi - kopā

1 832 141

   

Uzturēšanas izdevumi

1 733 787

   

Kārtējie izdevumi

1 497 424

   

tai skaitā atalgojumi

726 648

   

Subsīdijas un dotācijas

236 363

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

236 363

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 354

   

kapitālie izdevumi

98 354

02.03.00

04.310

Augstākā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 762 918

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 974 543

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

788 375

   

Izdevumi - kopā

3 839 144

   

Uzturēšanas izdevumi

3 788 031

   

Kārtējie izdevumi

3 465 305

   

tai skaitā atalgojumi

2 011 508

   

Subsīdijas un dotācijas

322 726

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

322 726

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

51 113

   

kapitālie izdevumi

51 113

   

Fiskālā bilance

-76 226

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

76 226

02.04.00

04.410

Papildizglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

226 281

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 241

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

76 040

   

Izdevumi - kopā

226 281

   

Uzturēšanas izdevumi

218 981

   

Kārtējie izdevumi

218 981

   

tai skaitā atalgojumi

108 593

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 300

   

kapitālie izdevumi

7 300

 

02.07.00

04.310

Sociālo darbinieku sagatavošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

56 840

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 840

   

Izdevumi - kopā

56 840

   

Uzturēšanas izdevumi

56 840

   

Kārtējie izdevumi

56 840

03.00.00

05.000

Veselības aprūpe

 
   

Resursi izdevumu segšanai

58 592 197

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 409 549

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

182 648

   

Izdevumi - kopā

58 592 197

   

Uzturēšanas izdevumi

57 186 816

   

Kārtējie izdevumi

3 650 719

   

tai skaitā atalgojumi

821 045

   

Subsīdijas un dotācijas

53 536 097

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

605 811

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 405 381

   

kapitālie izdevumi

182 381

   

investīcijas

1 223 000

03.10.00

05.810

Katastrofu medicīnas programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 945 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 763 052

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

182 648

   

Izdevumi - kopā

3 945 700

   

Uzturēšanas izdevumi

3 702 319

   

Kārtējie izdevumi

3 650 719

   

tai skaitā atalgojumi

821 045

   

Subsīdijas un dotācijas

51 600

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

51 600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 381

   

kapitālie izdevumi

182 381

   

investīcijas

61 000

03.17.00

05.816

Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

54 092 286

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 092 286

   

Izdevumi - kopā

54 092 286

   

Uzturēšanas izdevumi

52 930 286

   

Subsīdijas un dotācijas

52 930 286

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 162 000

   

investīcijas

1 162 000

03.27.00

05.805

Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)

 
   

Resursi izdevumu segšanai

554 211

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

554 211

   

Izdevumi - kopā

554 211

   

Uzturēšanas izdevumi

554 211

   

Subsīdijas un dotācijas

554 211

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

554 211

 

04.00.00

06.000

Sociālā apdrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 787 109

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 787 109

   

Izdevumi - kopā

3 787 109

   

Uzturēšanas izdevumi

3 787 109

   

Subsīdijas un dotācijas

3 787 109

04.01.00

06.170

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 787 109

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 787 109

   

Izdevumi - kopā

3 787 109

   

Uzturēšanas izdevumi

3 787 109

   

Subsīdijas un dotācijas

3 787 109

05.00.00

06.000

Sociālā palīdzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

76 435 888

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 082 921

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 352 967

   

Izdevumi - kopā

76 435 888

   

Uzturēšanas izdevumi

75 090 213

   

Kārtējie izdevumi

10 115 819

   

tai skaitā atalgojumi

4 373 162

   

Subsīdijas un dotācijas

64 974 394

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4 455 567

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

58 628 827

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 345 675

   

kapitālie izdevumi

383 675

   

investīcijas

962 000

05.01.00

06.260

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 868 964

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 865 384

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 580

   

Izdevumi - kopā

3 868 964

   

Uzturēšanas izdevumi

3 483 734

   

Kārtējie izdevumi

194 665

   

tai skaitā atalgojumi

95 652

   

Subsīdijas un dotācijas

3 289 069

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 276 854

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 215

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

385 230

   

kapitālie izdevumi

14 230

   

investīcijas

371 000

05.02.00

06.150

Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

58 616 612

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 616 612

   

Izdevumi - kopā

58 616 612

   

Uzturēšanas izdevumi

58 616 612

   

Subsīdijas un dotācijas

58 616 612

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

58 616 612

 

05.03.00

06.200

Aprūpe iestādēs

 
   

Resursi izd evumu segšanai

11 070 851

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 739 564

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 331 287

   

Izdevumi - kopā

11 070 851

   

Uzturēšanas izdevumi

10 198 256

   

Kārtējie izdevumi

9 250 538

   

tai skaitā atalgojumi

3 910 814

   

Subsīdijas un dotācijas

947 718

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

947 718

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

872 595

   

kapitālie izdevumi

341 595

   

investīcijas

531 000

05.04.00

06.270

Sociālās palīdzības administrēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 648 466

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 630 366

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

18 100

   

Izdevumi - kopā

2 648 466

   

Uzturēšanas izdevumi

2 560 616

   

Kārtējie izdevumi

670 616

   

tai skaitā atalgojumi

366 696

   

Subsīdijas un dotācijas

1 890 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

87 850

   

kapitālie izdevumi

27 850

   

investīcijas

60 000

05.09.00

06.260

Redzes un dzirdes invalīdu rehabilitācijas programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

58 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 000

   

Izdevumi - kopā

58 000

   

Uzturēšanas izdevumi

58 000

   

Subsīdijas un dotācijas

58 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

58 000

05.12.00

06.260

Dotācija Latvijas Nedzirdīgo biedrības laikrakstam “Kopsolī”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 167

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 167

   

Izdevumi - kopā

7 167

   

Uzturēšanas izdevumi

7 167

   

Subsīdijas un dotācijas

7 167

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

7 167

05.13.00

06.260

No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

125 828

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

125 828

   

Izdevumi - kopā

125 828

   

Uzturēšanas izdevumi

125 828

   

Subsīdijas un dotācijas

125 828

 

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

125 828

05.14.00

06.260

Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrībai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

40 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 000

   

Izdevumi - kopā

40 000

   

Uzturēšanas izdevumi

40 000

   

Subsīdijas un dotācijas

40 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

40 000

06.00.00

08.200

Kultūra

 
   

Resursi izdevumu segšanai

374 443

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

346 843

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

27 600

   

Izdevumi - kopā

374 443

   

Uzturēšanas izdevumi

337 643

   

Kārtējie izdevumi

337 643

   

tai skaitā atalgojumi

164 135

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 800

   

kapitālie izdevumi

36 800

06.01.00

08.210

Bibliotēka

 
   

Resursi izdevumu segšanai

151 840

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 240

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 600

   

Izdevumi - kopā

151 840

   

Uzturēšanas izdevumi

147 840

   

Kārtējie izdevumi

147 840

   

tai skaitā atalgojumi

67 248

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

06.02.00

08.220

Muzejs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

222 603

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

196 603

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

26 000

   

Izdevumi - kopā

222 603

   

Uzturēšanas izdevumi

189 803

   

Kārtējie izdevumi

189 803

   

tai skaitā atalgojumi

96 887

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 800

   

kapitālie izdevumi

32 800

07.00.00

13.500

Darba tirgus administrēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 455 398

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 449 398

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 000

   

Izdevumi - kopā

4 457 625

   

Uzturēšanas izdevumi

4 332 625

   

Kārtējie izdevumi

596 408

   

tai skaitā atalgojumi

363 486

   

Subsīdijas un dotācijas

3 736 217

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 736 217

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

125 000

   

kapitālie izdevumi

25 000

   

investīcijas

100 000

   

Fiskālā bilance

-2 227

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 227

07.01.00

13.500

Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 616 736

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 616 736

   

Izdevumi - kopā

1 618 963

   

Uzturēšanas izdevumi

1 558 963

   

Subsīdijas un dotācijas

1 558 963

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 558 963

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 000

   

investīcijas

60 000

   

Fiskālā bilance

-2 227

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 227

07.02.00

13.500

Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

687 773

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

681 773

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 000

   

Izdevumi - kopā

687 773

   

Uzturēšanas izdevumi

622 773

   

Kārtējie izdevumi

596 408

   

tai skaitā atalgojumi

363 486

   

Subsīdijas un dotācijas

26 365

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

26 365

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

65 000

   

kapitālie izdevumi

25 000

   

investīcijas

40 000

07.03.00

13.500

Pagaidu sabiedriskie darbi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 150 889

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 150 889

   

Izdevumi - kopā

2 150 889

   

Uzturēšanas izdevumi

2 150 889

   

Subsīdijas un dotācijas

2 150 889

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 150 889

08.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

514 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

514 000

   

Izdevumi - kopā

514 000

   

Uzturēšanas izdevumi

514 000

   

Subsīdijas un dotācijas

514 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

514 000

09.00.00

05.620

Valsts uzraudzības organizācija un kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

731 046

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

704 292

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

26 754

   

Izdevumi - kopā

731 046

   

Uzturēšanas izdevumi

701 446

   

Kārtējie izdevumi

640 446

   

tai skaitā atalgojumi

404 017

   

Subsīdijas un dotācijas

61 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

61 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

29 600

   

kapitālie izdevumi

29 600

10.00.00

05.000

Sabiedrības veselības veicināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

6 782 524

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 019

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 289 255

   

Ārvalstu finansu palīdzība

164 250

   

Izdevumi - kopā

6 782 524

   

Uzturēšanas izdevumi

6 309 425

   

Kārtējie izdevumi

6 241 629

   

tai skaitā atalgojumi

2 797 952

   

Subsīdijas un dotācijas

67 796

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

67 796

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

473 099

   

kapitālie izdevumi

473 099

10.02.00

05.330

AIDS izplatības ierobežošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

162 912

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 412

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 500

   

Izdevumi - kopā

162 912

   

Uzturēšanas izdevumi

161 412

   

Kārtējie izdevumi

161 412

   

tai skaitā atalgojumi

28 236

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

   

kapitālie izdevumi

1 500

10.03.00

05.340

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 595 546

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 236 985

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 259 955

   

Ārvalstu finansu palīdzība

98 606

   

Izdevumi - kopā

5 595 546

   

Uzturēšanas izdevumi

5 198 087

   

Kārtējie izdevumi

5 198 087

   

tai skaitā atalgojumi

2 300 143

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

397 459

   

kapitālie izdevumi

397 459

10.04.00

05.360

Valsts sanitārā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

785 190

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

772 881

   

Ārvalstu finansu palīdzība

12 309

   

Izdevumi - kopā

785 190

   

Uzturēšanas izdevumi

760 250

   

Kārtējie izdevumi

760 250

   

tai skaitā atalgojumi

408 013

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

24 940

   

kapitālie izdevumi

24 940

10.16.00

05.390

Veselības veicināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

67 796

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 796

   

Izdevumi - kopā

67 796

   

Uzturēšanas izdevumi

67 796

   

Subsīdijas un dotācijas

67 796

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

67 796

10.20.00

05.350

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

171 080

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

89 945

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

27 800

   

Ārvalstu finansu palīdzība

53 335

   

Izdevumi - kopā

171 080

   

Uzturēšanas izdevumi

121 880

   

Kārtējie izdevumi

121 880

   

tai skaitā atalgojumi

61 560

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 200

   

kapitālie izdevumi

49 200

11.00.00

 

Labklājības sistēmas reforma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

402 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

402 000

   

Izdevumi - kopā

402 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

402 000

   

investīcijas

402 000

11.02.00

06.099

Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

280 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

280 000

   

Izdevumi - kopā

280 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

280 000

   

investīcijas

280 000

11.03.00

05.099

Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

122 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

122 000

   

Izdevumi - kopā

122 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

122 000

   

investīcijas

122 000

12.00.00

05.620

Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

   

Izdevumi - kopā

5 000

   

Uzturēšanas izdevumi

5 000

   

Subsīdijas un dotācijas

5 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

5 000

       

 

   

19. Tieslietu ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

29 777 395

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 551 617

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 018 377

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 207 401

   

Izdevumi - kopā

30 121 200

   

Uzturēšanas izdevumi

26 766 647

   

Kārtējie izdevumi

26 635 401

   

tai skaitā atalgojumi

11 306 661

   

Subsīdijas un dotācijas

131 246

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

46 296

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

12 830

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 354 553

   

kapitālie izdevumi

1 209 553

   

investīcijas

2 145 000

   

Fiskālā bilance

-343 805

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

343 805

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

3 004 300

01.00.00

01.141

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 477 851

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

899 499

   

Ārvalstu finansu palīdzība

578 352

   

Izdevumi - kopā

1 481 839

   

Uzturēšanas izdevumi

810 829

   

Kārtējie izdevumi

810 829

   

tai skaitā atalgojumi

330 408

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

671 010

   

kapitālie izdevumi

371 010

   

investīcijas

300 000

   

Fiskālā bilance

-3 988

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 988

02.00.00

13.400

Uzņēmumu reģistra attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

863 184

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

863 184

   

Izdevumi - kopā

863 184

   

Uzturēšanas izdevumi

812 184

   

Kārtējie izdevumi

812 184

   

tai skaitā atalgojumi

288 460

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

51 000

   

kapitālie izdevumi

51 000

03.00.00

01.141

Valsts dzimtsaraksti

 
   

Resursi izdevumu segšanai

87 176

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 376

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

   

Izdevumi - kopā

88 740

   

Uzturēšanas izdevumi

86 940

   

Kārtējie izd evumi

86 940

   

tai skaitā atalgojumi

37 067

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 800

   

kapitālie izdevumi

1 800

   

Fiskālā bilance

-1 564

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 564

04.00.00

01.142

Totalitārā režīma noziegumu izvērtēšanas komisija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

11 674

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 674

   

Izdevumi - kopā

11 674

   

Uzturēšanas izdevumi

11 674

   

Kārtējie izdevumi

11 674

   

tai skaitā atalgojumi

4 200

05.00.00

01.410

Naturalizācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

928 221

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

752 830

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

169 391

   

Izdevumi - kopā

928 221

   

Uzturēšanas izdevumi

783 821

   

Kārtējie izdevumi

783 821

   

tai skaitā atalgojumi

380 356

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

144 400

   

kapitālie izdevumi

94 400

   

investīcijas

50 000

06.00.00

01.430

Valsts arhīvu sistēma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 632 922

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 121 963

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

510 959

   

Izdevumi - kopā

2 673 674

   

Uzturēšanas izdevumi

2 663 674

   

Kārtējie izdevumi

2 663 674

   

tai skaitā atalgojumi

1 268 879

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

   

Fiskālā bilance

-40 752

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

40 752

08.00.00

01.520

Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

104 596

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

101 896

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 700

   

Izdevumi - kopā

106 074

   

Uzturēšanas izdevumi

105 774

   

Kārtējie izdevumi

105 774

   

tai skaitā atalgojumi

49 424

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

300

   

kapitālie izdevumi

300

   

Fiskālā bilance

-1 478

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 478

09.00.00

03.210

Apgabaltiesas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 873 441

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 873 441

   

Izdevumi - kopā

3 005 798

   

Uzturēšanas izdevumi

2 792 533

   

Kārtējie izdevumi

2 792 533

   

tai skaitā atalgojumi

1 506 185

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

213 265

   

kapitālie izdevumi

213 265

   

Fiskālā bilance

-132 357

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

132 357

10.00.00

03.210

Rajonu (pilsētu) tiesas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 508 631

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 443 451

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

65 180

   

Izdevumi - kopā

4 640 480

   

Uzturēšanas izdevumi

4 233 480

   

Kārtējie izdevumi

4 233 480

   

tai skaitā atalgojumi

2 310 588

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

407 000

   

kapitālie izdevumi

90 000

   

investīcijas

317 000

   

Fiskālā bilance

-131 849

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

131 849

11.00.00

03.210

Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

154 427

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 769

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

9 658

   

Izdevumi - kopā

156 244

   

Uzturēšanas izdevumi

140 166

   

Kārtējie izdevumi

140 166

   

tai skaitā atalgojumi

87 008

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16 078

   

kapitālie izdevumi

16 078

   

Fiskālā bilance

-1 817

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 817

12.00.00

08.210

Patentu tehniskā bibliotēka

 
   

Resursi izdevumu segšanai

163 081

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

155 081

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 000

   

Izdevumi - kopā

163 081

   

Uzturēšanas izdevumi

160 581

   

Kārtējie izdevumi

160 581

   

tai skaitā atalgojumi

89 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

   

kapitālie izdevumi

2 500

13.00.00

08.290

Nacionālās kultūras biedrības

 
   

Resursi izdevumu segšanai

14 490

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 490

   

Izdevumi - kopā

14 490

   

Uzturēšanas izdevumi

14 490

   

Subsīdijas un dotācijas

14 490

15.00.00

01.141

Bēgļu lietu apelācijas padome

 
   

Resursi izdevumu segšanai

49 929

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 929

   

Izdevumi - kopā

49 929

   

Uzturēšanas izdevumi

47 129

   

Kārtējie izdevumi

47 129

   

tai skaitā atalgojumi

21 540

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 800

   

kapitālie izdevumi

2 800

16.00.00

13.400

Patentu valde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

407 519

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

385 099

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 420

   

Izdevumi - kopā

437 519

   

Uzturēšanas izdevumi

397 519

   

Kārtējie izdevumi

387 519

   

tai skaitā atalgojumi

170 035

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

10 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

40 000

   

kapitālie izdevumi

40 000

   

Fiskālā bilance

-30 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

30 000

18.00.00

14.150

Zaudējumu atlīdzībai nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

74 772

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

74 772

   

Izdevumi - kopā

74 772

   

Uzturēšanas izdevumi

74 772

   

Kārtējie izdevumi

28 476

   

tai skaitā atalgojumi

11 155

   

Subsīdijas un dotācijas

46 296

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

46 296

19.00.00

08.290

Dotācija Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

   

Izdevumi - kopā

10 000

   

Uzturēšanas izdevumi

10 000

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

23.00.00

08.290

Dotācija Latvijas Čigānu nacionālajai kultūras biedrībai

 
   

R esursi izdevumu segšanai

15 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

   

Izdevumi - kopā

15 000

   

Uzturēšanas izdevumi

15 000

   

Subsīdijas un dotācijas

15 000

24.00.00

03.310

Ieslodzījuma vietas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

14 623 012

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 227 694

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 395 318

   

Izdevumi - kopā

14 623 012

   

Uzturēšanas izdevumi

12 830 012

   

Kārtējie izdevumi

12 797 382

   

tai skaitā atalgojumi

4 723 928

   

Subsīdijas un dotācijas

32 630

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 793 000

   

kapitālie izdevumi

315 000

   

investīcijas

1 478 000

25.00.00

01.330

Kriminoloģiskie pētījumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

21 400

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 400

   

Izdevumi - kopā

21 400

   

Uzturēšanas izdevumi

21 400

   

Kārtējie izdevumi

21 400

   

tai skaitā atalgojumi

15 184

26.00.00

01.150

Korupcijas novēršanas padomes sekretariāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

474 755

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 755

   

Ārvalstu finansu palīdzība

450 000

   

Izdevumi - kopā

474 755

   

Uzturēšanas izdevumi

473 355

   

Kārtējie izdevumi

470 525

   

tai skaitā atalgojumi

10 800

   

Subsīdijas un dotācijas

2 830

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 830

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 400

   

kapitālie izdevumi

1 400

28.00.00

01.141

Reliģiskās lietas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 650

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 650

   

Izdevumi - kopā

4 650

   

Uzturēšanas izdevumi

4 650

   

Kārtējie izdevumi

4 650

   

tai skaitā atalgojumi

2 444

29.00.00

01.141

Ieslodzījuma vietu pārvaldes parādu dzēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

276 664

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

276 664

   

Izdevumi - kopā

276 664

   

Uzturēšanas izdevumi

276 664

   

Kārtējie izdevumi

276 664

   

21.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

15 118 533

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 224 142

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 299 991

   

Ārvalstu finansu palīdzība

6 594 400

   

Izdevumi - kopā

15 143 236

   

Uzturēšanas izdevumi

8 636 426

   

Kārtējie izdevumi

7 730 873

   

tai skaitā atalgojumi

2 791 313

   

Subsīdijas un dotācijas

905 553

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

729 823

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

175 730

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 506 810

   

kapitālie izdevumi

1 632 572

   

investīcijas

4 874 238

   

Fiskālā bilance

-24 703

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

24 703

01.00.00

07.010

Nozaru vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 031 430

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 031 430

   

Izdevumi - kopā

1 041 592

   

Uzturēšanas izdevumi

983 481

   

Kārtējie izdevumi

983 481

   

tai skaitā atalgojumi

408 115

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

58 111

   

kapitālie izdevumi

58 111

   

Fiskālā bilance

-10 162

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 162

02.00.00

07.000

Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 637 225

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 014 239

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

622 986

   

Izdevumi - kopā

2 646 818

   

Uzturēšanas izdevumi

2 573 229

   

Kārtējie izdevumi

2 573 229

   

tai skaitā atalgojumi

1 251 975

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

73 589

   

kapitālie izdevumi

73 589

   

Fiskālā bilance

-9 593

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 593

02.01.00

07.320

Vides politikas līdzekļu pilnveidošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

111 416

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

111 416

   

Izdevumi - kopā

111 416

   

Uzturēšanas izdevumi

111 416

   

Kārtējie izdevumi

111 416

   

tai skaitā atalgojumi

10 400

02.02.00

07.010

Vides valsts inspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

238 450

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

213 820

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 630

   

Izdevumi - kopā

239 114

   

Uzturēšanas izdevumi

236 064

   

Kārtējie izdevumi

236 064

   

tai skaitā atalgojumi

132 843

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 050

   

kapitālie izdevumi

3 050

   

Fiskālā bilance

-664

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

664

02.03.00

07.010

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

79 651

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 651

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

18 000

   

Izdevumi - kopā

80 356

   

Uzturēšanas izdevumi

71 056

   

Kārtējie izdevumi

71 056

   

tai skaitā atalgojumi

36 548

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 300

   

kapitālie izdevumi

9 300

   

Fiskālā bilance

-705

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

705

02.04.00

07.320

Vides politikas realizācija reģionos

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 367 713

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 154 115

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

213 598

   

Izdevumi - kopā

1 375 337

   

Uzturēšanas izdevumi

1 371 337

   

Kārtējie izdevumi

1 371 337

   

tai skaitā atalgojumi

732 381

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

   

Fiskālā bilance

-7 624

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

7 624

02.05.00

07.320

Dabas aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

354 819

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

310 061

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

44 758

   

Izdevumi - kopā

355 419

   

Uzturēšanas izdevumi

348 930

   

Kārtējie izdevumi

348 930

   

tai skaitā atalgojumi

155 367

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 489

   

kapitālie izdevumi

6 489

   

Fiskālā bilance

-600

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

600

02.07.00

07.320

Gaujas nacionālais parks

 
   

Resursi izdevumu segšanai

485 176

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 176

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

322 000

   

Izdevumi - kopā

485 176

   

Uzturēšanas izdevumi

434 426

   

Kārtējie izdevumi

434 426

   

tai skaitā atalgojumi

184 436

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 750

   

kapitālie izdevumi

50 750

03.00.00

07.000

Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums

 
   

Resursi izdevumu segšanai

756 517

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

671 557

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

84 960

   

Izdevumi - kopā

756 705

   

Uzturēšanas izdevumi

549 606

   

Kārtējie izdevumi

549 606

   

tai skaitā atalgojumi

199 992

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

207 099

   

kapitālie izdevumi

13 099

   

investīcijas

194 000

   

Fiskālā bilance

-188

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

188

04.00.00

13.610

Reģionālās attīstības plānošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

200 487

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

200 487

   

Izdevumi - kopā

200 487

   

Uzturēšanas izdevumi

200 487

   

Kārtējie izdevumi

200 487

   

tai skaitā atalgojumi

44 460

05.00.00

13.410

Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 413 566

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 118 566

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

295 000

   

Izdevumi - kopā

1 415 565

   

Uzturēšanas izdevumi

930 268

   

Kārtējie izdevumi

930 268

   

tai skaitā atalgojumi

462 449

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

485 297

   

kapitālie izdevumi

22 297

   

investīcijas

463 000

   

Fiskālā bilance

-1 999

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 999

06.00.00

13.210

Tūrisma attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

212 019

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

212 019

   

Izdevumi - kopā

212 019

   

Uzturēšanas izdevumi

211 019

   

Kārtējie izdevumi

12 404

   

tai skaitā atalgojumi

3 000

   

Subsīdijas un dotācijas

198 615

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

198 615

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

06.01.00

13.210

Tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

13 404

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 404

   

Izdevumi - kopā

13 404

   

Uzturēšanas izdevumi

12 404

   

Kārtējie izdevumi

12 404

   

tai skaitā atalgojumi

3 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

06.02.00

13.210

Dotācija Latvijas Tūrisma attīstības aģentūrai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

198 615

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

198 615

   

Izdevumi - kopā

198 615

   

Uzturēšanas izdevumi

198 615

   

Subsīdijas un dotācijas

198 615

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

198 615

07.00.00

11.100

Zemes dzīļu racionāla izmantošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

442 103

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

305 860

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

136 243

   

Izdevumi - kopā

442 860

   

Uzturēšanas izdevumi

435 060

   

Kārtējie izdevumi

435 060

   

tai skaitā atalgojumi

189 995

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 800

   

kapitālie izdevumi

7 800

   

Fiskālā bilance

-757

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

757

08.00.00

11.300

Būvniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

422 958

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

274 398

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

148 560

   

Izdevumi - kopā

424 674

   

Uzturēšanas izdevumi

414 094

   

Kārtējie izdevumi

414 094

   

tai skaitā atalgojumi

180 180

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 580

   

kapitālie izdevumi

10 580

   

Fiskālā bilance

-1 716

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 716

08.01.00

11.300

Būvniecības stratēģijas realizācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

87 188

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

87 188

   

Izdevumi - kopā

87 188

   

Uzturēšanas izdevumi

82 716

   

Kārtējie izdevumi

82 716

   

tai skaitā atalgojumi

17 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 472

   

kapitālie izdevumi

4 472

08.02.00

11.300

Valsts būvinspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

335 770

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

187 210

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

148 560

   

Izdevumi - kopā

337 486

   

Uzturēšanas izdevumi

331 378

   

Kārtējie izdevumi

331 378

   

tai skaitā atalgojumi

163 180

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 108

   

kapitālie izdevumi

6 108

   

Fiskālā bilance

-1 716

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 716

09.00.00

08.200

Dotācijas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

453 740

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

453 740

   

Izdevumi - kopā

453 740

   

Uzturēšanas izdevumi

453 740

   

Subsīdijas un dotācijas

453 740

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

453 740

09.01.00

08.290

Lībiešu krasts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

33 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

33 000

   

Izdevumi - kopā

33 000

   

Uzturēšanas izdevumi

33 000

   

Subsīdijas un dotācijas

33 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

33 000

09.02.00

08.270

Rīgas Zooloģiskais dārzs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

420 740

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 740

   

Izdevumi - kopā

420 740

   

Uzturēšanas izdevumi

420 740

   

Subsīdijas un dotācijas

420 740

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

420 740

11.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

175 730

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 730

   

Izdevumi - kopā

175 730

   

Uzturēšanas izdevumi

175 730

   

Subsīdijas un dotācijas

175 730

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

175 730

12.00.00

07.000

Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

712 758

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

700 516

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 242

   

Izdevumi - kopā

713 046

   

Uzturēšanas izdevumi

313 046

   

Kārtējie izdevumi

235 578

   

tai skaitā atalgojumi

38 093

   

Subsīdijas un dotācijas

77 468

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

77 468

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

400 000

   

investīcijas

400 000

   

Fiskālā bilance

-288

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

288

12.01.00

07.310

Valsts uzņēmums “Radons”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

83 155

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 913

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 242

   

Izdevumi - kopā

83 443

   

Uzturēšanas izdevumi

83 443

   

Kārtējie izdevumi

83 443

   

tai skaitā atalgojumi

38 093

   

Fiskālā bilance

-288

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

288

12.02.00

07.310

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

152 135

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 135

   

Izdevumi - kopā

152 135

   

Uzturēšanas izdevumi

152 135

   

Kārtējie izdevumi

152 135

12.03.00

07.310

Salaspils kodolreaktora uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

77 468

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 468

   

Izdevumi - kopā

77 468

   

Uzturēšanas izdevumi

77 468

   

Subsīdijas un dotācijas

77 468

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

77 468

12.04.00

07.099

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide

 
   

Resursi izdevumu segšanai

400 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

400 000

   

Izdevumi - kopā

400 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

400 000

   

investīcijas

400 000

14.00.00

07.010

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 247 956

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

65 600

   

Ārvalstu finansu palīdzība

2 182 356

   

Izdevumi - kopā

2 247 956

   

Uzturēšanas izdevumi

291 658

   

Kārtējie izdevumi

291 658

   

tai skaitā atalgojumi

13 054

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 956 298

   

kapitālie izdevumi

394 660

   

investīcijas

1 561 638

14.01.00

07.010

Starptautisko investīciju, Phare un ISPA fondu programmēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

65 600

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

65 600

   

Izdevumi - kopā

65 600

   

Uzturēšanas izdevumi

60 940

   

Kārtējie izdevumi

60 940

   

tai skaitā atalgojumi

13 054

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 660

   

kapitālie izdevumi

4 660

14.02.00

07.010

Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti

 
   

Resursi izdevumu segšanai

620 718

   

Ārvalstu finansu palīdzība

620 718

   

Izdevumi - kopā

620 718

   

Uzturēšanas izdevumi

230 718

   

Kārtējie izdevumi

230 718

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

390 000

   

kapitālie izdevumi

390 000

14.03.00

07.010

Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 561 638

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 561 638

   

Izdevumi - kopā

1 561 638

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 561 638

   

investīcijas

1 561 638

15.00.00

07.010

Eiropas Savienības finansēto projektu tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 412 044

   

Ārvalstu finansu palīdzība

4 412 044

   

Izdevumi - kopā

4 412 044

   

Uzturēšanas izdevumi

1 105 008

   

Kārtējie izdevumi

1 105 008

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 307 036

   

kapitālie izdevumi

1 051 436

   

investīcijas

2 255 600

15.01.00

07.010

Institūciju projektu tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 756 444

   

Ārvalstu finansu palīdzība

2 756 444

   

Izdevumi - kopā

2 756 444

   

Uzturēšanas izdevumi

1 105 008

   

Kārtējie izdevumi

1 105 008

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 651 436

   

kapitālie izdevumi

1 051 436

   

investīcijas

600 000

15.02.00

07.010

Pašvaldību projektu tehniskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 655 600

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 655 600

   

Izdevumi - kopā

1 655 600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 655 600

   

investīcijas

1 655 600

Uzturēšanas izdevumi

   

22. Kultūras ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

17 462 831

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 558 705

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 904 126

   

Izdevumi - kopā

17 497 514

   

Uzturēšanas izdevumi

15 838 808

   

Kārtējie izdevumi

11 932 247

   

tai skaitā atalgojumi

5 111 080

   

Subsīdijas un dotācijas

3 906 561

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 507 567

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

387 904

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

11 090

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 658 706

   

kapitālie izdevumi

834 706

   

investīcijas

824 000

   

Fiskālā bilance

-34 683

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

34 683

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

27 000

01.00.00

08.200

Kultūra

 
   

Resursi izdevumu segšanai

11 154 146

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 675 230

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 478 916

   

Izdevumi - kopā

11 178 198

   

Uzturēšanas izdevumi

9 754 908

   

Kārtējie izdevumi

6 787 396

   

tai skaitā atalgojumi

1 800 311

   

Subsīdijas un dotācijas

2 967 512

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 967 102

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

410

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 423 290

   

kapitālie izdevumi

699 290

   

investīcijas

724 000

   

Fiskālā bilance

-24 052

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

24 052

01.01.00

08.220

Muzeji

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 352 268

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 948 452

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

403 816

   

Izdevumi - kopā

3 366 105

   

Uzturēšanas izdevumi

2 329 815

   

Kārtējie izdevumi

2 329 715

   

tai skaitā atalgojumi

1 043 475

   

Subsīdijas un dotācijas

100

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

100

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 036 290

   

kapitālie izdevumi

602 290

   

investīcijas

434 000

   

Fiskālā bilance

-13 837

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 837

01.02.00

08.210

Bibliotēkas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 310 653

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 275 553

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 100

   

Izdevumi - kopā

1 311 895

   

Uzturēšanas izdevumi

1 121 895

   

Kārtējie izdevumi

1 121 895

   

tai skaitā atalgojumi

538 561

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

190 000

   

investīcijas

190 000

   

Fiskālā bilance

-1 242

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 242

01.03.00

08.240

Teātru, izrāžu un koncertu darbība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 815 994

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 815 994

   

Izdevumi - kopā

1 815 994

   

Uzturēšanas izdevumi

1 815 994

   

Subsīdijas un dotācijas

1 815 994

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 815 994

01.04.00

08.250

Kultūras pasākumi un mākslas darbu iegāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

582 928

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

582 928

   

Izdevumi - kopā

582 928

   

Uzturēšanas izdevumi

582 928

   

Subsīdijas un dotācijas

582 928

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

582 928

01.06.00

08.270

Pārējās kultūras iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

438 495

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

358 495

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 000

   

Izdevumi - kopā

438 733

   

Uzturēšanas izdevumi

438 733

   

Kārtējie izdevumi

408 622

   

tai skaitā atalgojumi

218 275

   

Subsīdijas un dotācijas

30 111

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

30 111

   

Fiskālā bilance

-238

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

238

01.07.00

08.290

Dotācijas kultūras biedrību un kultūras pasākumu finansēšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

82 132

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

82 132

   

Izdevumi - kopā

82 132

   

Uzturēšanas izdevumi

82 132

   

Subsīdijas un dotācijas

82 132

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

81 822

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

310

01.10.00

08.250

Okupācijas muzeja fonds

 
   

Resursi izdevumu segšanai

17 640

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 640

   

Izdevumi - kopā

17 640

   

Uzturēšanas izdevumi

17 640

   

Kārtējie izdevumi

17 640

01.12.00

08.210

Bibliotēku informatizācijas tīkla konsorcijs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

100 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

   

Izdevumi - kopā

100 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

100 000

   

investīcijas

100 000

01.13.00

08.250

Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija un uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

97 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

97 000

   

Izdevumi - kopā

97 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

97 000

   

kapitālie izdevumi

97 000

01.15.00

08.250

Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

23 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 000

   

Izdevumi - kopā

23 000

   

Uzturēšanas izdevumi

23 000

   

Subsīdijas un dotācijas

23 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

23 000

01.17.00

08.240

Latvijas Nacionālā opera

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 448 293

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 488 293

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

960 000

   

Izdevumi - kopā

2 457 028

   

Uzturēšanas izdevumi

2 457 028

   

Kārtējie izdevumi

2 457 028

   

Fiskālā bilance

-8 735

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 735

01.19.00

08.250

LTF muzeja sabiedriskajai padomei

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

   

Izdevumi - kopā

10 000

   

Uzturēšanas izdevumi

10 000

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

10 000

01.21.00

08.250

Okupācijas muzeja ceļojošās izstādes programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

22 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 000

   

Izdevumi - kopā

22 000

   

Uzturēšanas izdevumi

22 000

   

Kārtējie izdevumi

22 000

01.22.00

08.240

Latvijas Nacionālās operas sociālā nodokļa un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāda ieskaits

 
   

Resursi izdevumu segšanai

430 496

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

430 496

   

Izdevumi - kopā

430 496

   

Uzturēšanas izdevumi

430 496

   

Kārtējie izdevumi

430 496

01.23.00

08.250

Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam - likuma par valsts apbalvojumu izpildei

 
   

Resursi izdevumu segšanai

38 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 000

   

Izdevumi - kopā

38 000

   

Uzturēšanas izdevumi

38 000

   

Subsīdijas un dotācijas

38 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

38 000

01.24.00

08.240

Latvijas Nacionālās operas rekonstrukcijas parāda samaksa

 
   

Resursi izdevumu segšanai

193 587

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

193 587

   

Izdevumi - kopā

193 587

   

Subsīdijas un dotācijas

193 587

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

193 587

01.26.00

08.250

Eiropas kultūras mēnesis 2001

 
   

Resursi izdevumu segšanai

169 712

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

169 712

   

Izdevumi - kopā

169 712

   

Uzturēšanas izdevumi

169 712

   

Subsīdijas un dotācijas

169 712

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

169 712

01.27.00

08.290

Literatūras izdošana Braila rakstā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

21 948

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 948

   

Izdevumi - kopā

21 948

   

21 948

   

Subsīdijas un dotācijas

21 948

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

21 948

02.00.00

04.000

Izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 246 133

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 826 923

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

419 210

   

Izdevumi - kopā

5 256 764

   

Uzturēšanas izdevumi

5 124 238

   

Kārtējie izdevumi

4 735 554

   

tai skaitā atalgojumi

3 101 373

   

Subsīdijas un dotācijas

388 684

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

387 904

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

780

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

132 526

   

kapitālie izdevumi

132 526

   

Fiskālā bilance

-10 631

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 631

02.01.00

04.220

Profesionālā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 054 313

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 894 313

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

160 000

   

Izdevumi - kopā

3 056 481

   

Uzturēšanas izdevumi

2 943 955

   

Kārtējie izdevumi

2 708 664

   

tai skaitā atalgojumi

1 656 903

   

Subsīdijas un dotācijas

235 291

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

235 091

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

112 526

   

kapitālie izdevumi

112 526

   

Fiskālā bilance

-2 168

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 168

02.02.00

04.310

Augstākā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 760 791

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 509 581

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

251 210

   

Izdevumi - kopā

1 769 217

   

Uzturēšanas izdevumi

1 749 217

   

Kārtējie izdevumi

1 595 824

   

tai skaitā atalgojumi

1 119 658

   

Subsīdijas un dotācijas

153 393

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

152 813

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

580

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

   

kapitālie izdevumi

20 000

   

Fiskālā bilance

-8 426

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 426

02.03.00

04.421

Interešu izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

387 201

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

387 201

   

Izdevumi - kopā

387 201

   

Uzturēšanas izdevumi

387 201

   

Kārtējie izdevumi

387 201

   

tai skaitā atalgojumi

303 326

02.05.00

04.631

Metodiskais darbs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

43 828

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 828

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 000

   

Izdevumi - kopā

43 865

   

Uzturēšanas izdevumi

43 865

   

Kārtējie izdevumi

43 865

   

tai skaitā atalgojumi

21 486

   

Fiskālā bilance

-37

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

37

03.00.00

08.500

Filmu nozare

 
   

Resursi izdevumu segšanai

525 456

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

519 456

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 000

   

Izdevumi - kopā

525 456

   

Uzturēšanas izdevumi

524 456

   

Kārtējie izdevumi

62 191

   

tai skaitā atalgojumi

36 951

   

Subsīdijas un dotācijas

462 265

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

462 265

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

03.01.00

08.510

Hronikālo īsfilmu uzņemšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

45 435

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 435

   

Izdevumi - kopā

45 435

   

Uzturēšanas izdevumi

45 435

   

Subsīdijas un dotācijas

45 435

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

45 435

03.02.00

08.520

Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

230 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

230 700

   

Izdevumi - kopā

230 700

   

Uzturēšanas izdevumi

230 700

   

Subsīdijas un dotācijas

230 700

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

230 700

03.03.00

08.530

Filmu uzņemšana, pasākumi un iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

249 321

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

243 321

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 000

   

Izdevumi - kopā

249 321

   

Uzturēšanas izdevumi

248 321

   

Kārtējie izdevumi

62 191

   

tai skaitā atalgojumi

36 951

   

Subsīdijas un dotācijas

186 130

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

186 130

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

04.00.00

08.010

Kultūras lietu pārvalde un vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

478 596

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

478 596

   

Izdevumi - kopā

478 596

   

Uzturēšanas izdevumi

376 706

   

Kārtējie izdevumi

347 106

   

tai skaitā atalgojumi

172 445

   

Subsīdijas un dotācijas

29 600

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

19 700

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

9 900

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

101 890

   

kapitālie izdevumi

1 890

   

investīcijas

100 000

04.01.00

08.010

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

341 881

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

341 881

   

Izdevumi - kopā

341 881

   

Uzturēšanas izdevumi

239 991

   

Kārtējie izdevumi

239 991

   

tai skaitā atalgojumi

118 981

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

101 890

   

kapitālie izdevumi

1 890

   

investīcijas

100 000

04.02.00

08.010

Valsts kultūras inspektori

 
   

Resursi izdevumu segšanai

67 987

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 987

   

Izdevumi - kopā

67 987

   

Uzturēšanas izdevumi

67 987

   

Kārtējie izdevumi

67 987

   

tai skaitā atalgojumi

53 464

04.03.00

08.010

Valsts nozīmes datu pārraides tīkls

 
   

Resursi izdevumu segšanai

39 128

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 128

   

Izdevumi - kopā

39 128

   

Uzturēšanas izdevumi

39 128

   

Kārtējie izdevumi

39 128

04.04.00

08.010

Līdzdalība Eiropas Savienības programmā “Leonardo da Vinci”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

9 900

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 900

   

Izdevumi - kopā

9 900

   

Uzturēšanas izdevumi

9 900

   

Subsīdijas un dotācijas

9 900

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

9 900

04.05.00

08.010

Siltināšanas projekta izstrāde Pasaules Bankas investīciju piesaistei

 
   

Resursi izdevumu segšanai

19 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 700

   

Izdevumi - kopā

19 700

   

Uzturēšanas izdevumi

19 700

   

Subsīdijas un dotācijas

19 700

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

19 700

05.00.00

08.250

Barikāžu desmitgades atzīmēšanas pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

58 500

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 500

   

Izdevumi - kopā

58 500

   

Uzturēšanas izdevumi

58 500

   

Subsīdijas un dotācijas

58 500

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

58 500

       
   

23. Valsts zemes dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

14 893 753

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 803 405

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 090 348

   

Izdevumi - kopā

14 846 381

   

Uzturēšanas izdevumi

13 684 881

   

Kārtējie izdevumi

13 623 171

   

tai skaitā atalgojumi

7 867 881

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

103 272

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

59 500

   

Subsīdijas un dotācijas

2 210

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 210

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 161 500

   

kapitālie izdevumi

781 500

   

investīcijas

380 000

   

Fiskālā bilance

47 372

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-47 372

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

125 000

01.00.00

10.120

Vispārējā vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 046 790

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 046 790

   

Izdevumi - kopā

2 046 790

   

Uzturēšanas izdevumi

2 046 790

   

Kārtējie izdevumi

2 046 790

   

tai skaitā atalgojumi

1 549 485

02.00.00

10.120

Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 023 841

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 023 841

   

Izdevumi - kopā

2 023 841

   

Uzturēšanas izdevumi

1 970 841

   

Kārtējie izdevumi

1 968 631

   

tai skaitā atalgojumi

1 211 514

   

Subsīdijas un dotācijas

2 210

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 210

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

53 000

   

kapitālie izdevumi

53 000

03.00.00

10.120

Datorizētie valsts nekustamā īpašuma un adresu reģistri, valsts kartogrāfijas sistēmas izveide

 
   

Resursi izdevumu segšanai

380 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

380 000

   

Izdevumi - kopā

380 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

380 000

   

investīcijas

380 000

04.00.00

10.120

Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 227 774

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 227 774

   

Izdevumi - kopā

1 227 774

   

Uzturēšanas izdevumi

1 191 274

   

Kārtējie izdevumi

1 191 274

   

tai skaitā atalgojumi

659 712

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 500

   

kapitālie izdevumi

36 500

05.00.00

10.120

Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

9 215 348

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

125 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 090 348

   

Izdevumi - kopā

9 167 976

   

Uzturēšanas izdevumi

8 475 976

   

Kārtējie izdevumi

8 416 476

   

tai skaitā atalgojumi

4 447 170

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa

103 272

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

59 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

692 000

   

kapitālie izdevumi

692 000

   

Fiskālā bilance

47 372

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-47 372

       
   

24. Valsts kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 165 852

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 165 052

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

   

Izdevumi - kopā

1 170 755

   

Uzturēšanas izdevumi

1 155 215

   

Kārtējie izdevumi

1 154 715

   

tai skaitā atalgojumi

745 000

   

Subsīdijas un dotācijas

500

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 540

   

kapitālie izdevumi

15 540

   

Fiskālā bilance

-4 903

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 903

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

15 000

01.00.00

01.012

Valsts kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 165 852

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 165 052

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

   

Izdevumi - kopā

1 170 755