Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par valsts budžetu 2001.gadam

 

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam ieņēmumos 1 444 470 847 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam izdevumos 1 511 279 203 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 12 372 983 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 109 108 415 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 79 180 044 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 18 812 563 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 212 708 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pašvaldībām 10 286 800 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

7) Jelgavas pilsētas Skolu valdei izglītības programmu realizēšanai Jelgavas pilsētas 1.sanatorijas tipa internātskolā 6300 latu apmērā;

8) Jelgavas pilsētas Skolu valdei izglītības programmu realizēšanai 10 000 latu apmērā.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 706 093 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

6.pants. Apstiprināt pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2002., 2003.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.

 

7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

8.pants. Apstiprināt pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem un programmām 2001., 2002. un 2003.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

9.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem.

10.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 720 100 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 6 700 000 latu apmērā. Paredzēt 2001.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 31 871 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

11.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 17 403 032 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 10 403 032 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.

12.pants. Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 203 251 215 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā.

13.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,16 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,47 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 6,11 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,26 procenti.

14.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā no 2001.gada 1.jūlija līdz 2001.gada 31.decembrim ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

15.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2001.gadā 55 211 790 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu. 2002. un 2003.gada rādītājiem 18.pielikumā ir informatīvs raksturs.

16.pants. Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

17.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

18.pants. Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

19.pants. Ja ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

20.pants. Valsts speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

21.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.

22.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

23.pants. Ja ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

24.pants. Ārlietu ministrija programmas “Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību” plānoto līdzekļu ietvaros nodrošina ministriju un citu centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.

25.pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Pedagogu darba samaksas reforma” izdevumus 2 878 829 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 30.novembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada decembrī

 

Likuma “Par valsts budžetu 2001.gadam”

1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 2001.gadam

Ls

A.1.

Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.)

1 444 470 847

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

784 824 315

Nodokļu ieņēmumi

611 912 797

– Tiešie nodokļi

98 046 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

98 046 000

– Netiešie nodokļi

513 866 797

PVN

368 947 657

Akcīzes nodoklis

132 976 140

Muitas nodoklis

11 943 000

Nenodokļu ieņēmumi

66 652 153

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60 659 270

Ārvalstu finansu palīdzība

45 600 095

mīnus transferts no valsts speciālā budžeta

1 201 200

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

783 623 115

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

724 591 784

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

724 591 784

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

495 585 390

Akcīzes nodoklis

51 689 860

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

80 619 197

Ārvalstu finansu palīdzība

1 678 188

Pārējie

95 019 149

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

63 744 052

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

660 847 732

A.2.

Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

1 511 279 203

A.2.1.

Kopējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

1 403 699 917

A.2.2.

Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

34 045 269

A.2.3.

Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

73 534 017

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (–), pārpalikums (+)
(A.1.–A.2.)

–66 808 356

A.4.

Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

12 372 983

Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 523 652 186

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (–), pārpalikums (+)
(A.3.–A.4.)

–79 181 339

Finansēšana:

ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

15 000 000

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

aizņēmumi

63 881 339

Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

812 004 772

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

63 744 052

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

748 260 720

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

736 101 793

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

62 992 652

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

673 109 141

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

22 316 983

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

22 316 983

Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

53 585 996

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

751 400

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

52 834 596

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (–), pārpalikums (+)

–27 180 457

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

5 673 780

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

48 898 920

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

43 225 140

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

5 673 780

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (–), pārpalikums(+)

–76 079 377

Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

764 219 683

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 201 200

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

763 018 483

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

731 791 976

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 201 200

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

730 590 776

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

11 728 286

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

11 728 286

Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

20 699 421

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

20 699 421

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (–), pārpalikums (+)

–39 627 899

C.4.

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi

6 699 203

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)

6 699 203

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)

6 699 203

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (–), pārpalikums(+)

–46 327 102

Procentos no IKP:

Kopējie ieņēmumi

33,4%

Kopējie valsts budžeta izdevumi

34,9%

Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi

0,3%

Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus

35,2%

Valsts budžeta fiskālais deficīts

1,8%

Valsts budžeta fiskālais deficīts
(ieskaitot fondēto pensiju shēmas līdzekļus)

1,7%

Likuma “Par valsts budžetu 2001.gadam”

2.pielikums

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Valsts budžeta ieņēmumu kods

Ieņēmumu avots

Ls

     
 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi – kopā

784 824 315

 

Nodokļu ieņēmumi

611 912 797

 

Tiešie nodokļi

98 046 000

1.2.0.0.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

98 046 000

 

Netiešie nodokļi

513 866 797

5.1.0.0.

Pievienotās vērtības nodoklis

368 947 657

5.2.0.0.

Akcīzes nodoklis

132 976 140

6.0.0.0.

Muitas nodoklis

11 943 000

 

Nenodokļu ieņēmumi

66 652 153

8.3.0.0.

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

1 250 000

8.5.0.0.

Procentu maksājumi par kredītiem

14 528 225

9.1.0.0.

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

19 729 654

9.2.0.0.

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

733 720

9.6.0.0.

Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas

624 000

9.9.0.0.

Pārējās valsts nodevas

6 650 000

9.9.1.0.

Valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva)

2 250 000

9.9.2.0.

Izložu un azartspēļu valsts nodeva

4 200 000

9.9.3.0.

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

200 000

10.0.0.0.

Sodi un sankcijas

8 594 225

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

14 542 329

12.1.0.0.

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

12.1.0.1.

Valsts a/s “Latvijas meži” fiksētais maksājums

8 136 610

12.1.0.2.

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

239 519

12.1.0.3.

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas vienreizējā iemaksa Finansu un kapitāla tirgus komisijas izveidei

100 000

 

Ieņēmumi no pasēm

1 140 000

 

Pašu ieņēmumi

60 659 270

 

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

60 659 270

 

Ārvalstu finansu palīdzība

45 600 095

     
 

Finansēšana

 
 

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

15 000 000

 

Ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Valsts budžeta ieņēmumu kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, ieņēmumu veids

Ls

Ieņēmumi valsts pamatbudžetā – kopā

15 041 620

Ārlietu ministrija – kopā

600 000

9.1.9.0.

Valsts nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

600 000

Finansu ministrija – kopā

2 037 555

10.2.0.0.

VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi

1 641 088

9.1.6.0.

Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu, dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem, nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu, zīmogošanu, kvalitātes apliecību izsniegšanu

196 467

9.3.5.0.

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

200 000

Iekšlietu ministrija – kopā

5 855 565

10.1.0.2.

Ieņēmumi no soda naudām

3 256 665

9.1.3.0.

Ieņēmumi no ieroču atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas

160 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 198 900

9.2.0.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas (apsardzes sertifikāti)

100 000

Ieņēmumi no pasēm

1 140 000

Zemkopības ministrija – kopā

250 000

10.1.0.9.

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

250 000

Tieslietu ministrija – kopā

6 054 500

9.1.3.0.

Uzņēmējsabiedrību, to filiāļu un pārstāvniecību reģistrācija, to pamatdokumentu grozījumu reģistrācija un informācijas saņemšana no Uzņēmumu reģistra

1 650 000

9.1.7.0.

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

1 600 000

9.1.9.0.

Valsts nodeva par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību

440 000

10.1.0.1.

Naudas sodi

500 000

9.2.0.0.

Valsts nodeva par valsts valodas prasmes apliecību

3 500

9.1.1.0.

Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem

1 861 000

Kultūras ministrija – kopā

27 000

9.1.3.0.

Maksa par filmu izplatīšanas tiesību licenci un filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu

27 000

Valsts zemes dienests – kopā

100 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no izziņu sagatavošanas un izsniegšanas par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

100 000

Valsts kontrole – kopā

15 000

10.4.0.0.

Valsts kontroles pārbaužu rezultātā veiktie uzrēķini

15 000

Radio un televīzija – kopā

102 000

Ieņēmumi no valsts nodevas par apraides atļaujas izsniegšanu

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

   

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi – kopā*

724 591 784

Ekonomikas ministrija

2 874 300

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

2 874 300

Finansu ministrija

3 395 000

Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

2 820 000

tajā skaitā

Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds

2 175 000

Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

240 000

Ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei

145 000

Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds

260 000

Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana

500 000

Apdrošināto aizsardzības fonds

75 000

tajā skaitā

Dzīvības apdrošināšanai

15 000

Pārējai apdrošināšanai

60 000

Izglītības un zinātnes ministrija

2 690 165

Augstas klases sasniegumu sports

1 508 663

tajā skaitā

Valsts pamatbudžeta dotācija

1 508 663

Studējošo un studiju kreditēšana

1 181 502

tajā skaitā

Valsts pamatbudžeta dotācija

1 181 502

Zemkopības ministrija

500 000

Zivju fonds

500 000

tajā skaitā

Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu

300 000

Satiksmes ministrija

61 729 520

Valsts autoceļu fonds

59 029 520

tajā skaitā

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

8 300 000

50% no akcīzes nodokļa par naftas produktiem

49 067 000

Ārvalstu finansu palīdzība

1 612 520

Ostu attīstības fonds

700 000

tajā skaitā

Atskaitījumi no ostas maksām

700 000

Izlidošanas nodeva

2 000 000

Labklājības ministrija

641 481 274

Sociālā apdrošināšana

503 125 370

tajā skaitā

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

495 585 390

Valsts pamatbudžeta dotācija

6 592 694

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

138 355 904

tajā skaitā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

80 619 197

Valsts pamatbudžeta dotācija

54 461 193

Pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumi

3 209 846

Ārvalstu finansu palīdzība

65 668

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

9 519 100

Vides aizsardzības fonds

9 519 100

tajā skaitā

Dabas resursu nodoklis

8 951 000

Akcīzes nodoklis par kurināmā naftas produktiem

350 000

Kultūras ministrija

2 272 860

Kultūrkapitāla fonds

2 272 860

tajā skaitā

 

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem

1 608 660

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem

664 200

Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

129 565

Tehniskā vienība

129 565

   

* ietver:

 

– valsts pamatbudžeta dotācijas

63 744 052

– pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

   

Informatīvi

 

Fondēto pensiju shēmas līdzekļi

 

Ieņēmumi – kopā

5 900 000

tajā skaitā

 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 900 000

Likuma “Par valsts budžetu 2001.gadam”

3.pielikums

Valsts budžeta kopsavilkums

Ls

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi – kopā

784 824 315

Resursi izdevumu segšanai

812 007 772

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

702 268 383

Dotācija īpašiem mērķiem

3 480 024

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60 659 270

Ārvalstu finansu palīdzība

45 600 095

Izdevumi – kopā

812 004 772

Uzturēšanas izdevumi

736 101 793

Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 902 979

Tīrie aizdevumi

48 898 920

Fiskālā bilance

–76 079 377

Finansēšana: ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

15 000 000

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

aizņēmumi

60 779 377

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

–3 000

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

724 591 784

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

719 456 085

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 457 511

Ārvalstu finansu palīdzība

1 678 188

Izdevumi – kopā

764 219 683

Uzturēšanas izdevumi

731 791 976

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 427 707

Tīrie aizdevumi

6 699 203

Fiskālā bilance

–46 327 102

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

48 698 241

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

–2 371 139

01. Valsts prezidenta kanceleja

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

1 179 112

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 179 112

Izdevumi – kopā

1 179 112

Uzturēšanas izdevumi

1 123 212

Izdevumi kapitālieguldījumiem

55 900

02. Saeima

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

7 212 591

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 972 591

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

Izdevumi – kopā

7 212 591

Uzturēšanas izdevumi

5 998 635

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 213 956

03. Ministru kabinets

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

3 622 702

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 048 776

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

312 000

Ārvalstu finansu palīdzība

261 926

Izdevumi – kopā

3 622 702

Uzturēšanas izdevumi

3 494 402

Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 300

10. Aizsardzības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

48 424 727

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

46 214 691

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 210 036

Izdevumi – kopā

48 424 727

Uzturēšanas izdevumi

43 901 860

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 522 867

11. Ārlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

11 043 968

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 847 968

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

196 000

Izdevumi – kopā

11 043 968

Uzturēšanas izdevumi

10 475 758

Izdevumi kapitālieguldījumiem

568 210

12. Ekonomikas ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

7 609 511

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 712 447

Dotācija īpašiem mērķiem

12 122

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

437 781

Ārvalstu finansu palīdzība

2 447 161

Izdevumi – kopā

7 609 511

Uzturēšanas izdevumi

7 351 851

Izdevumi kapitālieguldījumiem

257 660

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

2 874 300

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 874 300

Izdevumi – kopā

2 874 300

Uzturēšanas izdevumi

2 856 700

Izdevumi kapitālieguldījumiem

17 600

 

13. Finansu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

94 402 664

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

87 453 160

Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 138 590

Ārvalstu finansu palīdzība

1 777 914

Izdevumi – kopā

94 499 664

Uzturēšanas izdevumi

88 200 287

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 299 377

Tīrie aizdevumi

48 898 920

Fiskālā bilance

–48 995 920

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

97 000

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

3 395 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

3 395 000

Izdevumi – kopā

1 236 300

Uzturēšanas izdevumi

1 236 300

Fiskālā bilance

2 158 700

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

–2 158 700

14. Iekšlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

88 321 829

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 270 929

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 779 610

Ārvalstu finansu palīdzība

3 271 290

Izdevumi – kopā

88 321 829

Uzturēšanas izdevumi

73 963 461

Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 358 368

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

78 325 022

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 294 148

Dotācija īpašiem mērķiem

2 311 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

18 428 228

Ārvalstu finansu palīdzība

1 291 646

Izdevumi – kopā

78 325 022

Uzturēšanas izdevumi

71 660 316

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 664 706

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

2 690 165

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 690 165

Izdevumi – kopā

2 746 962

Uzturēšanas izdevumi

2 568 962

Izdevumi kapitālieguldījumiem

178 000

Tīrie aizdevumi

6 699 203

Fiskālā bilance

–6 756 000

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

6 756 000

16. Zemkopības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

75 484 577

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 338 265

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 626 721

Ārvalstu finansu palīdzība

15 519 591

Izdevumi – kopā

75 484 577

Uzturēšanas izdevumi

71 047 886

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 436 691

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

500 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

500 000

Izdevumi – kopā

500 000

Uzturēšanas izdevumi

413 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

87 000

17. Satiksmes ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

17 359 957

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 585 836

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

58 722

Ārvalstu finansu palīdzība

7 715 399

Izdevumi – kopā

17 359 957

Uzturēšanas izdevumi

7 032 607

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 327 350

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

61 729 520

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

60 067 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

Ārvalstu finansu palīdzība

1 612 520

Izdevumi – kopā

71 729 520

Uzturēšanas izdevumi

50 169 154

Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 560 366

Fiskālā bilance

–10 000 000

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

10 000 000

18. Labklājības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

162 433 292

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 077 482

Dotācija īpašiem mērķiem

123 902

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 299 958

Ārvalstu finansu palīdzība

2 931 950

Izdevumi – kopā

162 433 292

Uzturēšanas izdevumi

158 920 147

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 513 145

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

641 481 274

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

638 205 760

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 209 846

Ārvalstu finansu palīdzība

65 668

Izdevumi – kopā

672 731 830

Uzturēšanas izdevumi

664 973 209

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 758 621

Fiskālā bilance

–31 250 556

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

31 313 866

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

–63 310

19. Tieslietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

27 407 908

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 720 936

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 329 472

Ārvalstu finansu palīdzība

1 357 500

Izdevumi – kopā

27 407 908

Uzturēšanas izdevumi

24 392 720

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 015 188

21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

13 855 550

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 619 458

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 267 424

Ārvalstu finansu palīdzība

4 968 668

Izdevumi – kopā

13 855 550

Uzturēšanas izdevumi

7 264 856

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 590 694

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

9 519 100

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

9 451 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

68 100

Izdevumi – kopā

9 370 924

Uzturēšanas izdevumi

6 547 804

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 823 120

Fiskālā bilance

148 176

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

–148 176

22. Kultūras ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

19 673 771

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 916 754

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 495 624

Ārvalstu finansu palīdzība

261 393

Izdevumi – kopā

19 673 771

Uzturēšanas izdevumi

19 098 171

Izdevumi kapitālieguldījumiem

575 600

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

2 272 860

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 272 860

Izdevumi – kopā

2 272 860

Uzturēšanas izdevumi

2 272 860

23. Valsts zemes dienests

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

13 996 875

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 506 527

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 490 348

Izdevumi – kopā

13 996 875

Uzturēšanas izdevumi

13 408 475

Izdevumi kapitālieguldījumiem

588 400

24. Valsts kontrole

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

1 472 393

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 191 343

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

Ārvalstu finansu palīdzība

280 250

Izdevumi – kopā

1 472 393

Uzturēšanas izdevumi

1 343 893

Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 500

28. Augstākā tiesa

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

737 898

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

737 898

Izdevumi – kopā

737 898

Uzturēšanas izdevumi

737 898

30. Satversmes tiesa

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

335 805

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

316 689

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 116

Izdevumi – kopā

335 805

Uzturēšanas izdevumi

315 805

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

32. Prokuratūra

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

6 428 814

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 419 814

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 000

Izdevumi – kopā

6 428 814

Uzturēšanas izdevumi

6 285 754

Izdevumi kapitālieguldījumiem

143 060

35. Centrālā vēlēšanu komisija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

230 269

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

230 269

Izdevumi – kopā

230 269

Uzturēšanas izdevumi

216 269

Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 000

37. Centrālā zemes komisija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

51 951

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 951

Izdevumi – kopā

51 951

Uzturēšanas izdevumi

51 951

44. Satversmes aizsardzības birojs

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

1 643 907

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 643 907

Izdevumi – kopā

1 643 907

Uzturēšanas izdevumi

1 643 907

47. Radio un televīzija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

6 767 466

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 765 626

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 840

Izdevumi – kopā

6 767 466

Uzturēšanas izdevumi

6 575 466

Izdevumi kapitālieguldījumiem

192 000

48. Valsts cilvēktiesību birojs

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

96 191

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

96 191

Izdevumi – kopā

96 191

Uzturēšanas izdevumi

96 191

50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

4 231 216

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

842 659

Ārvalstu finansu palīdzība

3 388 557

Izdevumi – kopā

4 231 216

Uzturēšanas izdevumi

3 006 966

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 224 250

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi – kopā

129 565

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

129 565

Izdevumi – kopā

756 987

Uzturēšanas izdevumi

753 987

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

Fiskālā bilance

–627 422

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

628 375

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(–) vai samazinājums (+)

–953

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

1 553 494

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 426 644

Ārvalstu finansu palīdzība

126 850

Izdevumi – kopā

1 553 494

Uzturēšanas izdevumi

1 067 477

Izdevumi kapitālieguldījumiem

486 017

53. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

1 318 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 318 000

Izdevumi – kopā

1 218 000

Uzturēšanas izdevumi

926 060

Izdevumi kapitālieguldījumiem

291 940

Fiskālā bilance

100 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

–100 000

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

109 108 415

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

109 108 415

Izdevumi – kopā

109 108 415

Uzturēšanas izdevumi

98 821 615

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 286 800

64. Dotācija pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

7 677 897

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 677 897

Izdevumi – kopā

7 677 897

Uzturēšanas izdevumi

7 677 897

Likuma “Par valsts budžetu 2001.gadam”

4.pielikums

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

< TD WIDTH="18%" VALIGN="BOTTOM" HEIGHT=16>

26 680

< TD WIDTH="52%" VALIGN="TOP" HEIGHT=16>

Izdevumi – kopā

Programmas, apakšprogram-mas kods

Funkciju klasifikācijas kods

Ls

Ieņēmumi – kopā

784 824 315

Resursi izdevumu segšanai

812 007 772

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

702 268 383

Dotācija īpašiem mērķiem

3 480 024

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60 659 270

Ārvalstu finansu palīdzība

45 600 095

Izdevumi – kopā

812 004 772

Uzturēšanas izdevumi

736 101 793

Kārtējie izdevumi

372 419 860

tai skaitā atalgojumi

171 195 440

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

44 080 640

Subsīdijas un dotācijas

319 601 293

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

28 083 326

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

74 179 712

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 325 385

Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 902 979

kapitālie izdevumi

22 316 983

investīcijas

53 585 996

Tīrie aizdevumi

48 898 920

Fiskālā bilance

–76 079 377

Finansēšana: ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

15 000 000

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

aizņēmumi

60 779 377

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

–3 000

01. Valsts prezidenta kanceleja

Resursi izdevumu segšanai

1 179 112

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 179 112

Izdevumi – kopā

1 179 112

Uzturēšanas izdevumi

1 123 212

Kārtējie izdevumi

1 123 212

tai skaitā atalgojumi

306 502

Izdevumi kapitālieguldījumiem

55 900

kapitālie izdevumi

55 900

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

79 361

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 361

Izdevumi – kopā

79 361

Uzturēšanas izdevumi

79 361

Kārtējie izdevumi

79 361

tai skaitā atalgojumi

29 418

04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

1 099 751

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 099 751

Izdevumi – kopā

1 099 751

Uzturēšanas izdevumi

1 043 851

Kārtējie izdevumi

1 043 851

tai skaitā atalgojumi

277 084

Izdevumi kapitālieguldījumiem

55 900

kapitālie izdevumi

55 900

02. Saeima

Resursi izdevumu segšanai

7 212 591

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 972 591

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

Izdevumi – kopā

7 212 591

Uzturēšanas izdevumi

5 998 635

Kārtējie izdevumi

5 921 535

tai skaitā atalgojumi

3 129 015

Subsīdijas un dotācijas

77 100

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

77 100

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 213 956

kapitālie izdevumi

1 213 956

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošinājums

Resursi izdevumu segšanai

7 135 491

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 895 491

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

Izdevumi – kopā

7 135 491

Uzturēšanas izdevumi

5 921 535

Kārtējie izdevumi

5 921 535

tai skaitā atalgojumi

3 129 015

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 213 956

kapitālie izdevumi

1 213 956

02.00.00

01.330

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

77 100

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 100

Izdevumi – kopā

77 100

Uzturēšanas izdevumi

77 100

Subsīdijas un dotācijas

77 100

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

77 100

03. Ministru kabinets

Resursi izdevumu segšanai

3 622 702

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 048 776

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

312 000

Ārvalstu finansu palīdzība

261 926

Izdevumi – kopā

3 622 702

Uzturēšanas izdevumi

3 494 402

Kārtējie izdevumi

3 404 402

tai skaitā atalgojumi

1 480 326

Subsīdijas un dotācijas

90 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 300

kapitālie izdevumi

128 300

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība

Resursi izdevumu segšanai

2 476 235

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 476 235

Izdevumi – kopā

2 476 235

Uzturēšanas izdevumi

2 352 175

Kārtējie izdevumi

2 352 175

tai skaitā atalgojumi

1 019 502

Izdevumi kapitālieguldījumiem

124 060

kapitālie izdevumi

124 060

04.00.00

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

Resursi izdevumu segšanai

1 146 467

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

572 541

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

312 000

Ārvalstu finansu palīdzība

261 926

Izdevumi – kopā

1 146 467

Uzturēšanas izdevumi

1 142 227

Kārtējie izdevumi

1 052 227

tai skaitā atalgojumi

460 824

Subsīdijas un dotācijas

90 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 240

kapitālie izdevumi

4 240

04.01.00

01.410

Eiropas integrācijas birojs

Resursi izdevumu segšanai

545 186

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

283 260

Ārvalstu finansu palīdzība

261 926

Izdevumi – kopā

545 186

Uzturēšanas izdevumi

542 946

Kārtējie izdevumi

542 946

tai skaitā atalgojumi

123 734

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 240

kapitālie izdevumi

2 240

04.03.00

01.410

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

Resursi izdevumu segšanai

473 378

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 378

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

312 000

Izdevumi – kopā

473 378

Uzturēšanas izdevumi

471 378

Kārtējie izdevumi

471 378

tai skaitā atalgojumi

318 574

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

kapitālie izdevumi

2 000

04.04.00

01.132

Specializētais atašejs Briselē

Resursi izdevumu segšanai

37 903

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 903

Izdevumi – kopā

37 903

Uzturēšanas izdevumi

37 903

Kārtējie izdevumi

37 903

tai skaitā atalgojumi

18 516

04.06.00

01.131

Dotācija Latvijas institūtam

Resursi izdevumu segšanai

90 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 000

Izdevumi – kopā

90 000

Uzturēšanas izdevumi

90 000

Subsīdijas un dotācijas

90 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

10. Aizsardzības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

48 424 727

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

46 214 691

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 210 036

Izdevumi – kopā

48 424 727

Uzturēšanas izdevumi

43 901 860

Kārtējie izdevumi

40 445 269

tai skaitā atalgojumi

16 956 731

Subsīdijas un dotācijas

3 456 591

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 265 097

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

689 007

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 510

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 522 867

kapitālie izdevumi

1 349 867

investīcijas

3 173 000

01.00.00

02.000

Valsts aizsardzības vadība un administrācija

Resursi izdevumu segšanai

3 248 318

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 203 886

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

44 432

Izdevumi – kopā

3 248 318

Uzturēšanas izdevumi

2 926 878

Kārtējie izdevumi

2 404 468

tai skaitā atalgojumi

983 169

Subsīdijas un dotācijas

522 410

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

472 410

Izdevumi kapitālieguldījumiem

321 440

kapitālie izdevumi

127 440

investīcijas

194 000

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts

Resursi izdevumu segšanai

1 166 700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 155 231

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 469

Izdevumi – kopā

1 166 700

Uzturēšanas izdevumi

955 700

Kārtējie izdevumi

955 700

tai skaitā atalgojumi

518 400

Izdevumi kapitālieguldījumiem

211 000

kapitālie izdevumi

17 000

investīcijas

194 000

01.02.00

02.000

Centralizētie pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

294 023

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

292 023

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 000

Izdevumi – kopā

294 023

Uzturēšanas izdevumi

250 023

Kārtējie izdevumi

250 023

tai skaitā atalgojumi

36 054

Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 000

kapitālie izdevumi

44 000

01.03.00

02.000

Transporta nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

330 420

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

299 457

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 963

Izdevumi – kopā

330 420

Uzturēšanas izdevumi

328 920

Kārtējie izdevumi

328 920

tai skaitā atalgojumi

120 246

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

kapitālie izdevumi

1 500

01.04.00

02.000

Militārpersonu pensiju fonds

Resursi izdevumu segšanai

472 410

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

472 410

Izdevumi – kopā

472 410

Uzturēšanas izdevumi

472 410

Subsīdijas un dotācijas

472 410

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

472 410

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji

Resursi izdevumu segšanai

934 765

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

934 765

Izdevumi – kopā

934 765

Uzturēšanas izdevumi

869 825

Kārtējie izdevumi

869 825

tai skaitā atalgojumi

308 469

Izdevumi kapitālieguldījumiem

64 940

kapitālie izdevumi

64 940

01.06.00

02.000

Dotācija žurnālam “Tēvijas Sargs”

Resursi izdevumu segšanai

50 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

Izdevumi – kopā

50 000

Uzturēšanas izdevumi

50 000

Subsīdijas un dotācijas

50 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

02.00.00

02.000

Valsts militārā aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

24 915 050

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 845 467

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 069 583

Izdevumi – kopā

24 915 050

Uzturēšanas izdevumi

23 141 117

Kārtējie izdevumi

23 141 117

tai skaitā atalgojumi

11 607 556

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 773 933

kapitālie izdevumi

482 933

investīcijas

1 291 000

02.02.00

02.000

Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

3 187 818

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 158 088

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 730

Izdevumi – kopā

3 187 818

Uzturēšanas izdevumi

3 187 818

Kārtējie izdevumi

3 187 818

tai skaitā atalgojumi

1 560 078

02.03.00

02.000

Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

2 173 649

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 173 649

Izdevumi – kopā

2 173 649

Uzturēšanas izdevumi

2 173 649

Kārtējie izdevumi

2 173 649

tai skaitā atalgojumi

651 213

02.05.00

02.000

Valsts teritoriālā militārā aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

10 320 502

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 320 502

Izdevumi – kopā

10 320 502

Uzturēšanas izdevumi

9 228 502

Kārtējie izdevumi

9 228 502

tai skaitā atalgojumi

4 983 481

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 092 000

kapitālie izdevumi

92 000

investīcijas

1 000 000

02.06.00

02.000

Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana

Resursi izd evumu segšanai

5 522 995

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 223 758

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

299 237

Izdevumi – kopā

5 522 995

Uzturēšanas izdevumi

4 876 062

Kārtējie izdevumi

4 876 062

tai skaitā atalgojumi

2 469 407

Izdevumi kapitālieguldījumiem

646 933

kapitālie izdevumi

355 933

investīcijas

291 000

02.07.00

02.000

Zemessardzes pašu ieņēmumi

Resursi izdevumu segšanai

1 740 616

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 740 616

Izdevumi – kopā

1 740 616

Uzturēšanas izdevumi

1 705 616

Kārtējie izdevumi

1 705 616

tai skaitā atalgojumi

1 032 851

Izdevumi kapitālieguldījumiem

35 000

kapitālie izdevumi

35 000

02.08.00

02.000

Vienību profesionalizācija

Resursi izdevumu segšanai

1 969 470

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 969 470

Izdevumi – kopā

1 969 470

Uzturēšanas izdevumi

1 969 470

Kārtējie izdevumi

1 969 470

tai skaitā atalgojumi

910 526

03.00.00

02.200

Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās

Resursi izdevumu segšanai

4 729 752

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 729 752

Izdevumi – kopā

4 729 752

Uzturēšanas izdevumi

3 971 752

Kārtējie izdevumi

3 927 896

tai skaitā atalgojumi

847 870

Subsīdijas un dotācijas

43 856

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

43 856

Izdevumi kapitālieguldījumiem

758 000

investīcijas

758 000

03.01.00

02.200

Starptautiskā sadarbība

Resursi izdevumu segšanai

4 477 752

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 477 752

Izdevumi – kopā

4 477 752

Uzturēšanas izdevumi

3 719 752

Kārtējie izdevumi

3 675 896

tai skaitā atalgojumi

847 870

Subsīdijas un dotācijas

43 856

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

43 856

Izdevumi kapitālieguldījumiem

758 000

investīcijas

758 000

03.02.00

02.200

Tulkošana un terminoloģija

Resursi izdevumu segšanai

252 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

252 000

Izdevumi – kopā

252 000

Uzturēšanas izdevumi

252 000

Kārtējie izdevumi

252 000

04.00.00

02.130

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

895 615

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

879 259

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16 356

Izdevumi – kopā

895 615

Uzturēšanas izdevumi

875 815

Kārtējie izdevumi

875 815

tai skaitā atalgojumi

512 347

Izdevumi kapitālieguldījumiem

19 800

kapitālie izdevumi

19 800

05.00.00

02.400

Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests

Resursi izdevumu segšanai

2 151 081

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 151 081

Izdevumi – kopā

2 151 081

Uzturēšanas izdevumi

2 042 771

Kārtējie izdevumi

2 042 771

tai skaitā atalgojumi

1 100 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

108 310

kapitālie izdevumi

108 310

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

631 265

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

631 265

Izdevumi – kopā

631 265

Uzturēšanas izdevumi

631 265

Kārtējie izdevumi

631 265

08.00.00

02.000

Materiāltehniskā apgāde

Resursi izdevumu segšanai

2 573 487

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 573 487

Izdevumi – kopā

2 573 487

Uzturēšanas izdevumi

2 123 922

Kārtējie izdevumi

2 123 922

Izdevumi kapitālieguldījumiem

449 565

kapitālie izdevumi

449 565

08.01.00

02.000

Centralizētās iegādes

Resursi izdevumu segšanai

1 949 994

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 949 994

Izdevumi – kopā

1 949 994

Uzturēšanas izdevumi

1 500 429

Kārtējie izdevumi

1 500 429

Izdevumi kapitālieguldījumiem

449 565

kapitālie izdevumi

449 565

08.02.00

02.000

Ārrindas Zemessardzes apgāde

Resursi izdevumu segšanai

623 493

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

623 493

Izdevumi – kopā

623 493

Uzturēšanas izdevumi

623 493

Kārtējie izdevumi

623 493

10.00.00

02.000

Mācību procesa nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

4 400 510

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 372 205

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 305

Izdevumi – kopā

4 400 510

Uzturēšanas izdevumi

4 284 029

Kārtējie izdevumi

4 111 288

tai skaitā atalgojumi

1 561 937

Subsīdijas un dotācijas

172 741

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

172 741

Izdevumi kapitālieguldījumiem

116 481

kapitālie izdevumi

116 481

10.01.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija

Resursi izdevumu segšanai

1 991 020

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 970 015

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 005

Izdevumi – kopā

1 991 020

Uzturēšanas izdevumi

1 874 539

Kārtējie izdevumi

1 701 798

tai skaitā atalgojumi

567 147

Subsīdijas un dotācijas

172 741

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

172 741

Izdevumi kapitālieguldījumiem

116 481

kapitālie izdevumi

116 481

10.02.00

02.000

NBS mācību centri

Resursi izdevumu segšanai

2 409 490

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 402 190

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 300

Izdevumi – kopā

2 409 490

Uzturēšanas izdevumi

2 409 490

Kārtējie izdevumi

2 409 490

tai skaitā atalgojumi

994 790

11.00.00

05.000

Veselības aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

646 542

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

605 742

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 800

Izdevumi – kopā

646 542

Uzturēšanas izdevumi

618 128

Kārtējie izdevumi

618 128

tai skaitā atalgojumi

116 348

Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 414

kapitālie izdevumi

28 414

12.00.00

08.220

Kara muzejs

Resursi izdevumu segšanai

177 369

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

166 809

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 560

Izdevumi – kopā

177 369

Uzturēšanas izdevumi

164 225

Kārtējie izdevumi

164 225

tai skaitā atalgojumi

85 288

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 144

kapitālie izdevumi

13 144

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

4 510

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 510

Izdevumi – kopā

4 510

Uzturēšanas izdevumi

4 510

Subsīdijas un dotācijas

4 510

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 510

15.00.00

02.000

Jaunatnes militārā apmācība

Resursi izdevumu segšanai

408 154

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

408 154

Izdevumi – kopā

408 154

Uzturēšanas izdevumi

404 374

Kārtējie izdevumi

404 374

tai skaitā atalgojumi

142 216

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 780

kapitālie izdevumi

3 780

15.01.00

02.000

Jaunsargu apmācība

Resursi izdevumu segšanai

102 947

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 947

Izdevumi – kopā

102 947

Uzturēšanas izdevumi

102 947

Kārtējie izdevumi

102 947

tai skaitā atalgojumi

5 000

15.02.00

02.000

Studentu militārā apmācība

Resursi izdevumu segšanai

233 998

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

233 998

Izdevumi – kopā

233 998

Uzturēšanas izdevumi

231 568

Kārtējie izdevumi

231 568

tai skaitā atalgojumi

112 501

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 430

kapitālie izdevumi

2 430

15.03.00

02.000

Skolēnu militārā apmācība

Resursi izdevumu segšanai

71 209

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 209

Izdevumi – kopā

71 209

Uzturēšanas izdevumi

69 859

Kārtējie izdevumi

69 859

tai skaitā atalgojumi

24 715

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 350

kapitālie izdevumi

1 350

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība

Resursi izdevumu segšanai

2 709 597

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 709 597

Izdevumi – kopā

2 709 597

Uzturēšanas izdevumi

2 199 597

Subsīdijas un dotācijas

2 199 597

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 199 597

Izdevumi kapitālieguldījumiem

510 000

investīcijas

510 000

17.00.00

02.000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

Resursi izdevumu segšanai

497 977

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

497 977

Izdevumi – kopā

497 977

Uzturēšanas izdevumi

497 977

Subsīdijas un dotācijas

497 977

18.00.00

02.000

Kartogrāfijas attīstība

Resursi izdevumu segšanai

420 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 000

Izdevumi – kopā

420 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

420 000

investīcijas

420 000

19.00.00

02.000

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darba nodrošināšanai, kritušo biedru piemiņas vietu apzināšanai un piemiņas zīmju uzstādīšanai

Resursi izdevumu segšanai

5 500

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 500

Izdevumi – kopā

5 500

Uzturēšanas izdevumi

5 500

Subsīdijas un dotācijas

5 500

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

5 500

20.00.00

02.000

Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai

Resursi izdevumu segšanai

10 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

Izdevumi – kopā

10 000

Uzturēšanas izdevumi

10 000

Subsīdijas un dotācijas

10 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

10 000

11. Ārlietu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

11 043 968

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 847 968

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

196 000

Izdevumi – kopā

11 043 968

Uzturēšanas izdevumi

10 475 758

Kārtējie izdevumi

9 150 018

tai skaitā atalgojumi

4 088 467

Subsīdijas un dotācijas

1 325 740

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 325 740

Izdevumi kapitālieguldījumiem

568 210

kapitālie izdevumi

568 210

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

9 478 032

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 282 032

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

196 000

Izdevumi – kopā

9 478 032

Uzturēšanas izdevumi

8 909 822

Kārtējie izdevumi

8 909 822

tai skaitā atalgojumi

4 025 966

Izdevumi kapitālieguldījumiem

568 210

kapitālie izdevumi

568 210

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts

Resursi izdevumu segšanai

2 461 394

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 346 394

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

115 000

Izdevumi – kopā

2 461 394

Uzturēšanas izdevumi

2 102 394

Kārtējie izdevumi

2 102 394

tai skaitā atalgojumi

892 948

Izdevumi kapitālieguldījumiem

359 000

kapitālie izdevumi

359 000

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Resursi izdevumu segšanai

6 956 638

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 875 638

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

81 000

Izdevumi – kopā

6 956 638

Uzturēšanas izdevumi

6 747 428

Kārtējie izdevumi

6 747 428

tai skaitā atalgojumi

3 133 018

Izdevumi kapitālieguldījumiem

209 210

kapitālie izdevumi

209 210

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums

Resursi izdevumu segšanai

60 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 000

Izdevumi – kopā

60 000

Uzturēšanas izdevumi

60 000

Kārtējie izdevumi

60 000

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

1 325 740

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 325 740

Izdevumi – kopā

1 325 740

Uzturēšanas izdevumi

1 325 740

Subsīdijas un dotācijas

1 325 740

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 325 740

03.00.00

01.131

Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES

Resursi izdevumu segšanai

240 196

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

240 196

Izdevumi – kopā

240 196

Uzturēšanas izdevumi

240 196

Kārtējie izdevumi

240 196

tai skaitā atalgojumi

62 501

12. Ekonomikas ministrija

Resursi izdevumu segšanai

7 609 511

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 712 447

Dotācija īpašiem mērķiem

12 122

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

437 781

Ārvalstu finansu palīdzība

2 447 161

Izdevumi – kopā

7 609 511

Uzturēšanas izdevumi

7 351 851

Kārtējie izdevumi

5 814 560

tai skaitā atalgojumi

1 991 401

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

29 386

Subsīdijas un dotācijas

1 507 905

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 134 845

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

Izdevumi kapitālieguldījumiem

257 660

kapitālie izdevumi

257 660

01.00.00

Nozares vadība

Resursi izdevumu segšanai

3 015 313

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 086 315

Dotācija īpašiem mērķiem

12 122

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

310 781

Ārvalstu finansu palīdzība

1 606 095

Izdevumi – kopā

3 015 313

Uzturēšanas izdevumi

2 991 373

Kārtējie izdevumi

2 883 927

tai skaitā atalgojumi

555 899

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

29 386

Subsīdijas un dotācijas

78 060

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 940

kapitālie izdevumi

23 940

01.01.00

13.010

Centrālais aparāts

Resursi izdevumu segšanai

1 221 947

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

926 947

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

295 000

Izdevumi – kopā

1 221 947

Uzturēšanas izdevumi

1 200 007

Kārtējie izdevumi

1 135 007

tai skaitā atalgojumi

500 881

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

25 000

Subsīdijas un dotācijas

40 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

40 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 940

kapitālie izdevumi

21 940

01.02.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

38 060

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 060

Izdevumi – kopā

38 060

Uzturēšanas izdevumi

38 060

Subsīdijas un dotācijas

38 060

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

38 060

01.03.00

01.132

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā

Resursi izdevumu segšanai

98 413

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 413

Izdevumi – kopā

98 413

Uzturēšanas izdevumi

97 413

Kārtējie izdevumi

97 413

tai skaitā atalgojumi

33 576

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

kapitālie izdevumi

1 000

01.05.00

09.300

Enerģijas patērētāju komiteja

Resursi izdevumu segšanai

11 895

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 895

Izdevumi – kopā

11 895

Uzturēšanas izdevumi

10 895

Kārtējie izdevumi

10 895

tai skaitā atalgojumi

5 200

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

kapitālie izdevumi

1 000

01.06.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

1 606 095

Ārvalstu finansu palīdzība

1 606 095

Izdevumi – kopā

1 606 095

Uzturēšanas izdevumi

1 606 095

Kārtējie izdevumi

1 606 095

01.08.00

13.010

Pašvaldību kreditēšanas fonda administrēšana

Resursi izdevumu segšanai

27 903

Dotācija īpašiem mērķiem

12 122

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 781

Izdevumi – kopā

27 903

Uzturēšanas izdevumi

27 903

Kārtējie izdevumi

23 517

tai skaitā atalgojumi

9 362

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

4 386

01.09.00

13.010

Projekta grupa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidei

Resursi izdevumu segšanai

11 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 000

Izdevumi – kopā

11 000

Uzturēšanas izdevumi

11 000

Kārtējie izdevumi

11 000

tai skaitā atalgojumi

6 880

03.00.00

Centrālā statistikas pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

2 379 002

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 478 302

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

75 000

Ārvalstu finansu palīdzība

825 700

Izdevumi – kopā

2 379 002

Uzturēšanas izdevumi

2 172 502

Kārtējie izdevumi

2 172 502

tai skaitā atalgojumi

1 028 504

Izdevumi kapitālieguldījumiem

206 500

kapitālie izdevumi

206 500

03.01.00

01.421

Statistika

Resursi izdevumu segšanai

1 553 302

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 478 302

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

75 000

Izdevumi – kopā

1 553 302

Uzturēšanas izdevumi

1 494 302

Kārtējie izdevumi

1 494 302

tai skaitā atalgojumi

1 028 504

Izdevumi kapitālieguldījumiem

59 000

kapitālie izdevumi

59 000

03.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

825 700

Ārvalstu finansu palīdzība

825 700

Izdevumi – kopā

825 700

Uzturēšanas izdevumi

678 200

Kārtējie izdevumi

678 200

Izdevumi kapitālieguldījumiem

147 500

kapitālie izdevumi

147 500

04.00.00

Metroloģija

Resursi izdevumu segšanai

175 411

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

160 045

Ārvalstu finansu palīdzība

15 366

Izdevumi – kopā

175 411

Uzturēšanas izdevumi

175 411

Kārtējie izdevumi

40 366

tai skaitā atalgojumi

13 910

Subsīdijas un dotācijas

135 045

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

135 045

04.02.00

13.400

Valsts metroloģiskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

25 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 000

Izdevumi – kopā

25 000

Uzturēšanas izdevumi

25 000

Kārtējie izdevumi

25 000

tai skaitā atalgojumi

13 910

04.04.00

13.400

Latvijas standarts

Resursi izdevumu segšanai

135 045

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

135 045

Izdevumi – kopā

135 045

Uzturēšanas izdevumi

135 045

Subsīdijas un dotācijas

135 045

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

135 045

04.05.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

15 366

Ārvalstu finansu palīdzība

15 366

Izdevumi – kopā

15 366

Uzturēšanas izdevumi

15 366

Kārtējie izdevumi

15 366

05.00.00

09.300

Energoapgādes regulēšana

Resursi izdevumu segšanai

133 072

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

133 072

Izdevumi – kopā

133 072

Uzturēšanas izdevumi

132 072

Kārtējie izdevumi

132 072

tai skaitā atalgojumi

88 358

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

kapitālie izdevumi

1 000

06.00.00

13.400

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija

Resursi izdevumu segšanai

91 602

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 602

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

52 000

Izdevumi – kopā

91 602

Uzturēšanas izdevumi

90 602

Kārtējie izdevumi

90 602

tai skaitā atalgojumi

42 807

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

kapitālie izdevumi

1 000

07.00.00

13.400

Konkurences padome

Resursi izdevumu segšanai

177 795

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

177 795

Izdevumi – kopā

177 795

Uzturēšanas izdevumi

170 361

Kārtējie izdevumi

170 361

tai skaitā atalgojumi

96 950

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 434

kapitālie izdevumi

7 434

08.00.00

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Resursi izdevumu segšanai

186 243

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

186 243

Izdevumi – kopā

186 243

Uzturēšanas izdevumi

184 043

Kārtējie izdevumi

184 043

tai skaitā atalgojumi

90 557

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 200

kapitālie izdevumi

2 200

08.01.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

186 243

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

186 243

Izdevumi – kopā

186 243

Uzturēšanas izdevumi

184 043

Kārtējie izdevumi

184 043

tai skaitā atalgojumi

90 557

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 200

kapitālie izdevumi

2 200

11.00.00

13.600

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība

Resursi izdevumu segšanai

800 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

800 000

Izdevumi – kopā

800 000

Uzturēšanas izdevumi

800 000

Subsīdijas un dotācijas

800 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

800 000

12.00.00

01.133

Latvijas piedalīšanās ES trešajā daudzgadējā MVU programmā

Resursi izdevumu segšanai

295 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

295 000

Izdevumi – kopā

295 000

Uzturēšanas izdevumi

295 000

Subsīdijas un dotācijas

295 000

13.00.00

13.400

Iekšējā tirgus aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

99 113

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

99 113

Izdevumi – kopā

99 113

Uzturēšanas izdevumi

94 027

Kārtējie izdevumi

94 027

tai skaitā atalgojumi

42 816

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 086

kapitālie izdevumi

5 086

14.00.00

Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma

Resursi izdevumu segšanai

184 800

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

184 800

Izdevumi – kopā

184 800

Uzturēšanas izdevumi

184 800

Subsīdijas un dotācijas

184 800

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

184 800

14.01.00

13.600

Investīciju un eksporta atbalsts

Resursi izdevumu segšanai

184 800

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

184 800

Izdevumi – kopā

184 800

Uzturēšanas izdevumi

184 800

Subsīdijas un dotācijas

184 800

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

184 800

15.00.00

09.300

Valsts energoinspekcija

Resursi izdevumu segšanai

57 160

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 160

Izdevumi – kopā

57 160

Uzturēšanas izdevumi

46 660

Kārtējie izdevumi

46 660

tai skaitā atalgojumi

31 600

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 500

kapitālie izdevumi

10 500

16.00.00

13.600

Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai

Resursi izdevumu segšanai

15 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

Izdevumi – kopā

15 000

Uzturēšanas izdevumi

15 000

Subsīdijas un dotācijas

15 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

15 000

13. Finansu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

94 402 664

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

87 453 160

Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 138 590

Ārvalstu finansu palīdzība

1 777 914

Izdevumi – kopā

94 499 664

Uzturēšanas izdevumi

88 200 287

Kārtējie izdevumi

35 204 031

tai skaitā atalgojumi

16 917 650

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

43 905 000

Subsīdijas un dotācijas

9 091 256

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

220 556

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

300 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

870 700

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 299 377

kapitālie izdevumi

1 178 777

investīcijas

5 120 600

Tīrie aizdevumi

48 898 920

Fiskālā bilance

–48 995 920

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

97 000

01.00.00

Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

4 742 860

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 546 223

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

550 000

Ārvalstu finansu palīdzība

646 637

Izdevumi – kopā

4 742 860

Uzturēšanas izdevumi

3 842 810

Kārtējie izdevumi

3 842 810

tai skaitā atalgojumi

1 687 616

Izdevumi kapitālieguldījumiem

900 050

kapitālie izdevumi

222 050

investīcijas

678 000

01.01.00

01.120

Centrālais aparāts

Resursi izdevumu segšanai

2 325 743

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 823 656

Ārvalstu finansu palīdzība

502 087

Izdevumi – kopā

2 325 743

Uzturēšanas izdevumi

2 000 143

Kārtējie izdevumi

2 000 143

tai skaitā atalgojumi

741 216

Izdevumi kapitālieguldījumiem

325 600

kapitālie izdevumi

65 600

investīcijas

260 000

01.02.00

01.120

Valsts kase

Resursi izdevumu segšanai

2 417 117

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 722 567

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

550 000

Ārvalstu finansu palīdzība

144 550

Izdevumi – kopā

2 417 117

Uzturēšanas izdevumi

1 842 667

Kārtējie izdevumi

1 842 667

tai skaitā atalgojumi

946 400

Izdevumi kapitālieguldījumiem

574 450

kapitālie izdevumi

156 450

investīcijas

418 000

02.00.00

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

40 640 710

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 105 288

Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 515 790

Ārvalstu finansu palīdzība

986 632

Izdevumi – kopā

40 640 710

Uzturēšanas izdevumi

35 359 205

Kārtējie izdevumi

27 859 205

tai skaitā atalgojumi

14 704 499

Subsīdijas un dotācijas

7 500 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 281 505

kapitālie izdevumi

838 905

investīcijas

4 442 600

02.01.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

22 899 035

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 680 715

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

218 320

Izdevumi – kopā

22 899 035

Uzturēšanas izdevumi

22 869 035

Kārtējie izdevumi

22 869 035

tai skaitā atalgojumi

13 939 619

Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

kapitālie izdevumi

30 000

02.02.00

01.099

Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma

Resursi izdevumu segšanai

3 100 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 100 000

Izdevumi – kopā

3 100 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 100 000

investīcijas

3 100 000

02.05.00

01.099

Muitas kontroles punktu būvniecība

Resursi izdevumu segšanai

1 342 600

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

965 000

Ārvalstu finansu palīdzība

377 600

Izdevumi – kopā

1 342 600

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 342 600

investīcijas

1 342 600

02.06.00

13.400

Preču pavadzīmes

Resursi izdevumu segšanai

2 297 470

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 297 470

Izdevumi – kopā

2 297 470

Uzturēšanas izdevumi

2 237 470

Kārtējie izdevumi

2 237 470

tai skaitā atalgojumi

253 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 000

kapitālie izdevumi

60 000

02.07.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem

Resursi izdevumu segšanai

7 500 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 500 000

Izdevumi – kopā

7 500 000

Uzturēšanas izdevumi

7 500 000

Subsīdijas un dotācijas

7 500 000

02.08.00

01.120

VID modernizācijas projekts

Resursi izdevumu segšanai

3 501 605

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 859 573

Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

Ārvalstu finansu palīdzība

609 032

Izdevumi – kopā

3 501 605

Uzturēšanas izdevumi

2 752 700

Kārtējie izdevumi

2 752 700

tai skaitā atalgojumi

511 880

Izdevumi kapitālieguldījumiem

748 905

kapitālie izdevumi

748 905

03.00.00

Uzraudzība un kontrole

Resursi izdevumu segšanai

2 431 680

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 204 680

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

227 000

Izdevumi – kopā

2 531 680

Uzturēšanas izdevumi

2 468 858

Kārtējie izdevumi

2 163 158

tai skaitā atalgojumi

330 835

Subsīdijas un dotācijas

305 700

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

100 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 700

Izdevumi kapitālieguldījumiem

62 822

kapitālie izdevumi

62 822

Fiskālā bilance

–100 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

100 000

03.03.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

195 246

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

195 246

Izdevumi – kopā

195 246

Uzturēšanas izdevumi

147 816

Kārtējie izdevumi

145 616

tai skaitā atalgojumi

63 030

Subsīdijas un dotācijas

2 200

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 200

Izdevumi kapitālieguldījumiem

47 430

kapitālie izdevumi

47 430

03.04.00

13.400

Vērtspapīru tirgus komisija

Resursi izdevumu segšanai

123 147

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

123 147

Izdevumi – kopā

123 147

Uzturēšanas izdevumi

117 755

Kārtējie izdevumi

117 755

tai skaitā atalgojumi

76 525

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 392

kapitālie izdevumi

5 392

03.05.00

13.400

Apdrošināšanas uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

227 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

227 000

Izdevumi – kopā

327 000

Uzturēšanas izdevumi

317 000

Kārtējie izdevumi

213 500

tai skaitā atalgojumi

120 000

Subsīdijas un dotācijas

103 500

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

100 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 500

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

kapitālie izdevumi

10 000

Fiskālā bilance

–100 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

100 000

03.06.00

13.400

Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

1 521 115

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 521 115

Izdevumi – kopā

1 521 115

Uzturēšanas izdevumi

1 521 115

Kārtējie izdevumi

1 521 115

03.07.00

13.400

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Resursi izdevumu segšanai

165 172

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

165 172

Izdevumi – kopā

165 172

Uzturēšanas izdevumi

165 172

Kārtējie izdevumi

165 172

tai skaitā atalgojumi

71 280

03.10.00

13.400

Finansu un kapitāla tirgus komisijas izveide

Resursi izdevumu segšanai

200 000

Dot ācija no vispārējiem ieņēmumiem

200 000

Izdevumi – kopā

200 000

Uzturēšanas izdevumi

200 000

Subsīdijas un dotācijas

200 000

04.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

860 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

860 000

Izdevumi – kopā

860 000

Uzturēšanas izdevumi

860 000

Subsīdijas un dotācijas

860 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

860 000

05.00.00

Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas

Resursi izdevumu segšanai

44 325 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 325 000

Izdevumi – kopā

44 325 000

Uzturēšanas izdevumi

44 325 000

Kārtējie izdevumi

120 000

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

43 905 000

Subsīdijas un dotācijas

300 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

300 000

Tīrie aizdevumi

48 898 920

Fiskālā bilance

–48 898 920

05.01.00

14.000

Valsts parāda apkalpošana

Resursi izdevumu segšanai

43 905 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 905 000

Izdevumi – kopā

43 905 000

Uzturēšanas izdevumi

43 905 000

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

43 905 000

05.02.00

01.120

Valsts kases budžeta kontu apkalpošana

Resursi izdevumu segšanai

120 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 000

Izdevumi – kopā

120 000

Uzturēšanas izdevumi

120 000

Kārtējie izdevumi

120 000

05.03.00

14.140

Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem

Resursi izdevumu segšanai

300 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

Izdevumi – kopā

300 000

Uzturēšanas izdevumi

300 000

Subsīdijas un dotācijas

300 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

300 000

05.04.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas

Tīrie aizdevumi

48 898 920

Fiskālā bilance

–48 898 920

06.00.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Resursi izdevumu segšanai

241 413

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

241 413

Izdevumi – kopā

241 413

Uzturēšanas izdevumi

241 413

Kārtējie izdevumi

241 413

07.00.00

13.400

Satiksmes biroja darbība

Resursi izdevumu segšanai

845 800

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

845 800

Izdevumi – kopā

842 800

Uzturēšanas izdevumi

795 800

Kārtējie izdevumi

790 800

tai skaitā atalgojumi

194 700

Subsīdijas un dotācijas

5 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

47 000

kapitālie izdevumi

47 000

Fiskālā bilance

3 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

–3 000

12.00.00

01.120

Centrālā finansu un kontraktu vienība

Resursi izdevumu segšanai

109 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

Ārvalstu finansu palīdzība

59 000

Izdevumi – kopā

109 000

Uzturēšanas izdevumi

101 000

Kārtējie izdevumi

101 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

kapitālie izdevumi

8 000

14.00.00

01.120

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

85 645

Ārvalstu finansu palīdzība

85 645

Izdevumi – kopā

85 645

Uzturēšanas izdevumi

85 645

Kārtējie izdevumi

85 645

14.09.00

01.120

Atbalsts Nacionālā fonda institūcijām

Resursi izdevumu segšanai

85 645

Ārvalstu finansu palīdzība

85 645

Izdevumi – kopā

85 645

Uzturēšanas izdevumi

85 645

Kārtējie izdevumi

85 645

15.00.00

01.120

Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

120 556

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 556

Izdevumi – kopā

120 556

Uzturēšanas izdevumi

120 556

Subsīdijas un dotācijas

120 556

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

120 556

14. Iekšlietu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

88 321 829

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 270 929

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 779 610

Ārvalstu finansu palīdzība

3 271 290

Izdevumi – kopā

88 321 829

Uzturēšanas izdevumi

73 963 461

Kārtējie izdevumi

71 444 161

tai skaitā atalgojumi

34 421 979

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

27 000

Subsīdijas un dotācijas

2 492 300

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

480 097

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 985 523

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

26 680

Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 358 368

kapitālie izdevumi

2 901 511

investīcijas

11 456 857

01.00.00

03.010

Ministrijas vadība

Resursi izdevumu segšanai

778 370

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

777 970

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400

Izdevumi – kopā

778 370

Uzturēšanas izdevumi

778 370

Kārtējie izdevumi

778 370

tai skaitā atalgojumi

519 552

02.00.00

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

Resursi izdevumu segšanai

3 140 309

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 106 709

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 600

Izdevumi – kopā

3 140 309

Uzturēšanas izdevumi

1 890 309

Kārtējie izdevumi

1 890 309

tai skaitā atalgojumi

282 055

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 250 000

investīcijas

1 250 000

02.01.00

03.110

Sakaru centrs

Resursi izdevumu segšanai

1 731 075

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 721 075

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

Izdevumi – kopā

1 731 075

Uzturēšanas izdevumi

781 075

Kārtējie izdevumi

781 075

tai skaitā atalgojumi

82 044

Izdevumi kapitālieguldījumiem

950 000

investīcijas

950 000

02.02.00

03.110

Informācijas centrs

Resursi izdevumu segšanai

636 612

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

613 012

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 600

Izdevumi – kopā

636 612

Uzturēšanas izdevumi

336 612

Kārtējie izdevumi

336 612

tai skaitā atalgojumi

200 011

Izdevumi kapitālieguldījumiem

300 000

investīcijas

300 000

02.03.00

02.000

Valsts nozīmes datu pārraides tīklu pamatpakalpojumi

Resursi izdevumu segšanai

772 622

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

772 622

Izdevumi – kopā

772 622

Uzturēšanas izdevumi

772 622

Kārtējie izdevumi

772 622

03.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde

Resursi izdevumu segšanai

3 326 857

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 286 857

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 000

Izdevumi – kopā

3 326 857

Uzturēšanas izdevumi

2 056 122

Kārtējie izdevumi

2 056 122

tai skaitā atalgojumi

195 673

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 270 735

kapitālie izdevumi

1 270 735

04.00.00

03.110

Ekspertīžu centrs

Resursi izdevumu segšanai

402 428

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

362 428

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 000

Izdevumi – kopā

402 428

Uzturēšanas izdevumi

402 428

Kārtējie izdevumi

375 428

tai skaitā atalgojumi

196 436

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

27 000

05.00.00

03.110

Autotransporta uzturēšana

Resursi izdevumu segšanai

947 713

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

882 813

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

64 900

Izdevumi – kopā

947 713

Uzturēšanas izdevumi

934 713

Kārtējie izdevumi

934 713

tai skaitā atalgojumi

172 174

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 000

kapitālie izdevumi

13 000

06.00.00

03.110

Valsts policija

Resursi izdevumu segšanai

37 431 586

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 651 506

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 773 850

Ārvalstu finansu palīdzība

6 230

Izdevumi – kopā

37 431 586

Uzturēšanas izdevumi

36 825 136

Kārtējie izdevumi

36 825 136

tai skaitā atalgojumi

19 855 088

Izdevumi kapitālieguldījumiem

606 450

kapitālie izdevumi

356 450

investīcijas

250 000

06.01.00

03.110

Valsts policijas pārvaldes

Resursi izdevumu segšanai

28 985 441

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 579 211

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400 000

Ārvalstu finansu palīdzība

6 230

Izdevumi – kopā

28 985 441

Uzturēšanas izdevumi

28 591 991

Kārtējie izdevumi

28 591 991

tai skaitā atalgojumi

15 692 977

Izdevumi kapitālieguldījumiem

393 450

kapitālie izdevumi

143 450

investīcijas

250 000

06.02.00

03.110

Valsts apsardzes dienests

Resursi izdevumu segšanai

2 399 295

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 072 295

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

327 000

Izdevumi – kopā

2 399 295

Uzturēšanas izdevumi

2 394 295

Kārtējie izdevumi

2 394 295

tai skaitā atalgojumi

1 524 311

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

kapitālie izdevumi

5 000

06.03.00

03.110

Apvienība “Apsardze”

Resursi izdevumu segšanai

5 480 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 480 000

Izdevumi – kopā

5 480 000

Uzturēšanas izdevumi

5 280 000

Kārtējie izdevumi

5 280 000

tai skaitā atalgojumi

2 355 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

200 000

kapitālie izdevumi

200 000

06.04.00

03.110

Pārējie pakalpojumi

Resursi izdevumu segšanai

566 850

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

566 850

Izdevumi – kopā

566 850

Uzturēšanas izdevumi

558 850

Kārtējie izdevumi

558 850

tai skaitā atalgojumi

282 800

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

kapitālie izdevumi

8 000

07.00.00

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Resursi izdevumu segšanai

8 730 665

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 519 065

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

211 600

Izdevumi – kopā

8 730 665

Uzturēšanas izdevumi

8 631 839

Kārtējie izdevumi

8 631 839

tai skaitā atalgojumi

4 600 077

Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 826

kapitālie izdevumi

48 826

investīcijas

50 000

07.01.00

03.120

Ugunsdzēsība

Resursi izdevumu segšanai

8 436 530

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 266 730

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

169 800

Izdevumi – kopā

8 436 530

Uzturēšanas izdevumi

8 342 534

Kārtējie izdevumi

8 342 534

tai skaitā atalgojumi

4 446 163

Izdevumi kapitālieguldījumiem

93 996

kapitālie izdevumi

43 996

investīcijas

50 000

07.02.00

03.120

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība

Resursi izdevumu segšanai

264 765

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

223 465

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

41 300

Izdevumi – kopā

264 765

Uzturēšanas izdevumi

260 165

Kārtējie izdevumi

260 165

tai skaitā atalgojumi

132 382

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 600

kapitālie izdevumi

4 600

07.03.00

08.220

Ugunsdrošības aģitācija un propaganda

Resursi izdevumu segšanai

29 370

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 870

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

500

Izdevumi – kopā

29 370

Uzturēšanas izdevumi

29 140

Kārtējie izdevumi

29 140

tai skaitā atalgojumi

21 532

Izdevumi kapitālieguldījumiem

230

kapitālie izdevumi

230

09.00.00

03.110

Drošības policija

Resursi izdevumu segšanai

1 872 473

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 813 473

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

59 000

Izdevumi – kopā

1 872 473

Uzturēšanas izdevumi

1 872 473

Kārtējie izdevumi

1 872 473

10.00.00

03.110

Robežsardze

Resursi izdevumu segšanai

10 499 786

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 399 986

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

99 800

Izdevumi – kopā

10 499 786

Uzturēšanas izdevumi

10 449 786

Kārtējie izdevumi

10 449 786

tai skaitā atalgojumi

5 686 351

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

kapitālie izdevumi

50 000

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

4 039 763

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 921 763

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

118 000

Izdevumi – kopā

4 039 763

Uzturēšanas izdevumi

3 354 163

Kārtējie izdevumi

3 303 163

tai skaitā atalgojumi

1 382 404

Subsīdijas un dotācijas

51 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

51 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

685 600

kapitālie izdevumi

585 600

investīcijas

100 000

13.00.00

05.700

Veselības aprūpe

Resursi izdevumu segšanai

403 097

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

403 097

Izdevumi – kopā

403 097

Uzturēšanas izdevumi

403 097

Subsīdijas un dotācijas

403 097

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

403 097

14.00.00

04.310

Latvijas Policijas akadēmija

Resursi izdevumu segšanai

1 986 770

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 685 770

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

301 000

Izdevumi – kopā

1 986 770

Uzturēšanas izdevumi

1 894 170

Kārtējie izdevumi

1 514 977

tai skaitā atalgojumi

637 725

Subsīdijas un dotācijas

379 193

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

379 193

Izdevumi kapitālieguldījumiem

92 600

kapitālie izdevumi

22 600

investīcijas

70 000

15.00.00

04.110

Pirmsskolas bērnu iestādes

Resursi izdevumu segšanai

123 837

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

101 837

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 000

Izdevumi – kopā

123 837

Uzturēšanas izdevumi

123 837

Kārtējie izdevumi

123 837

tai skaitā atalgojumi

60 330

16.00.00

03.010

Starptautiskā sadarbība

Resursi izdevumu segšanai

138 122

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 602

Ārvalstu finansu palīdzība

75 520

Izdevumi – kopā

138 122

Uzturēšanas izdevumi

138 122

Kārtējie izdevumi

138 122

tai skaitā atalgojumi

16 579

17.00.00

06.130

Pensiju nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

1 563 430

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 563 430

Izdevumi – kopā

1 563 430

Uzturēšanas izdevumi

1 563 430

Kārtējie izdevumi

13 200

Subsīdijas un dotācijas

1 550 230

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 550 230

19.00.00

08.010

Dotācija sportam

Resursi izdevumu segšanai

77 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

Izdevumi – kopā

77 000

Uzturēšanas izdevumi

77 000

Subsīdijas un dotācijas

77 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

77 000

20.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

26 680

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 680

Izdevumi – kopā

26 680

Uzturēšanas izdevumi

26 680

Subsīdijas un dotācijas

26 680

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

21.00.00

03.110

Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds

Resursi izdevumu segšanai

61 866

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 866

Izdevumi – kopā

61 866

Uzturēšanas izdevumi

61 866

Kārtējie izdevumi

61 866

tai skaitā atalgojumi

49 000

22.00.00

03.320

Sardzes pulks

Resursi izdevumu segšanai

2 040 510

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 036 010

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 500

Izdevumi – kopā

2 040 510

Uzturēšanas izdevumi

2 036 010

Kārtējie izdevumi

2 036 010

tai skaitā atalgojumi

663 511

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500

kapitālie izdevumi

4 500

23.00.00

06.240

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

Resursi izdevumu segšanai

105 082

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 082

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

Izdevumi – kopā

105 082

Uzturēšanas izdevumi

103 982

Kārtējie izdevumi

103 982

tai skaitā atalgojumi

30 249

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 100

kapitālie izdevumi

1 100

24.00.00

03.110

Valsts robežas izbūve

Resursi izdevumu segšanai

10 464 380

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 268 880

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 960

Ārvalstu finansu palīdzība

3 189 540

Izdevumi – kopā

10 464 380

Uzturēšanas izdevumi

178 823

Kārtējie izdevumi

178 823

tai skaitā atalgojumi

74 775

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 285 557

kapitālie izdevumi

548 700

investīcijas

9 736 857

25.00.00

03.110

Pabalstu izmaksa bēgļiem

Resursi izdevumu segšanai

5 100

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 100

Izdevumi – kopā

5 100

Uzturēšanas izdevumi

5 100

Subsīdijas un dotācijas

5 100

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 100

26.00.00

03.000

Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaužu veikšana

Resursi izdevumu segšanai

156 005

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

156 005

Izdevumi – kopā

156 005

Uzturēšanas izdevumi

156 005

Kārtējie izdevumi

156 005

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

78 325 022

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 294 148

Dotācija īpašiem mērķiem

2 311 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

18 428 228

Ārvalstu finansu palīdzība

1 291 646

Izdevumi – kopā

78 325 022

Uzturēšanas izdevumi

71 660 316

Kārtējie izdevumi

59 520 398

tai skaitā atalgojumi

26 565 351

Subsīdijas un dotācijas

12 139 918

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 822 709

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 835 696

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 791 348

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 664 706

kapitālie izdevumi

1 633 886

investīcijas

5 030 820

01.00.00

Vispārējā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

2 384 470

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 375 320

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 150

Izdevumi – kopā

2 384 470

Uzturēšanas izdevumi

2 175 118

Kārtējie izdevumi

1 983 593

tai skaitā atalgojumi

445 455

Subsīdijas un dotācijas

191 525

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

191 525

Izdevumi kapitālieguldījumiem

209 352

kapitālie izdevumi

126 352

investīcijas

83 000

01.02.00

04.212

Sanatorijas tipa internātskola

Resursi izdevumu segšanai

532 379

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

531 139

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 240

Izdevumi – kopā

532 379

Uzturēšanas izdevumi

446 379

Kārtējie izdevumi

446 379

tai skaitā atalgojumi

165 495

Izdevumi kapitālieguldījumiem

86 000

kapitālie izdevumi

3 000

investīcijas

83 000

01.03.00

04.214

Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas

Resursi izdevumu segšanai

829 094

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

821 184

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 910

Izdevumi – kopā

829 094

Uzturēšanas izdevumi

712 658

Kārtējie izdevumi

712 658

tai skaitā atalgojumi

219 992

Izdevumi kapitālieguldījumiem

116 436

kapitālie izdevumi

116 436

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošās skolās

Resursi izdevumu segšanai

35 061

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 061

Izdevumi – kopā

35 061

Uzturēšanas izdevumi

28 145

Kārtējie izdevumi

28 145

tai skaitā atalgojumi

11 680

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 916

kapitālie izdevumi

6 916

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

Resursi izdevumu segšanai

91 525

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

91 525

Izdevumi – kopā

91 525

Uzturēšanas izdevumi

91 525

Subsīdijas un dotācijas

91 525

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

91 525

01.09.00

04.620

Latgales programma

Resursi izdevumu segšanai

117 086

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 086

Izdevumi – kopā

117 086

Uzturēšanas izdevumi

117 086

Kārtējie izdevumi

117 086

01.10.00

04.632

Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

53 428

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 428

Izdevumi – kopā

53 428

Uzturēšanas izdevumi

53 428

Kārtējie izdevumi

53 428

tai skaitā atalgojumi

21 850

01.11.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

45 435

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 435

Izdevumi – kopā

45 435

Uzturēšanas izdevumi

45 435

Kārtējie izdevumi

45 435

tai skaitā atalgojumi

12 500

01.13.00

04.211

Valsts ģimnāzijas

Resursi izdevumu segšanai

100 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

Izdevumi – kopā

100 000

Uzturēšanas izdevumi

100 000

Subsīdijas un dotācijas

100 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

100 000

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde

Resursi izdevumu segšanai

548 125

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

548 125

Izdevumi – kopā

548 125

Uzturēšanas izdevumi

548 125

Kārtējie izdevumi

548 125

01.15.00

04.000

Pirmsskolas izglītība

Resursi izdevumu segšanai

32 337

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 337

Izdevumi – kopā

32 337

Uzturēšanas izdevumi

32 337

Kārtējie izdevumi

32 337

tai skaitā atalgojumi

13 938

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

14 810 585

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 678 280

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 132 305

Izdevumi – kopā

14 810 585

Uzturēšanas izdevumi

14 411 979

Kārtējie izdevumi

11 494 493

tai skaitā atalgojumi

6 529 649

Subsīdijas un dotācijas

2 917 486

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

8 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 909 486

Izdevumi kapitālieguldījumiem

398 606

kapitālie izdevumi

267 606

investīcijas

131 000

02.03.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība

Resursi izdevumu segšanai

74 683

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 983

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 700

Izdevumi – kopā

74 683

Uzturēšanas izdevumi

73 683

Kārtējie izdevumi

73 683

tai skaitā atalgojumi

41 234

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

kapitālie izdevumi

1 000

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

14 735 902

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 609 297

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 126 605

Izdevumi – kopā

14 735 902

Uzturēšanas izdevumi

14 338 296

Kārtējie izdevumi

11 420 810

tai skaitā atalgojumi

6 488 415

Subsīdijas un dotācijas

2 917 486

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

8 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 909 486

Izdevumi kapitālieguldījumiem

397 606

kapitālie izdevumi

266 606

investīcijas

131 000

03.00.00

04.000

Augstākā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

32 360 462

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 883 193

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

14 396 078

Ārvalstu finansu palīdzība

81 191

Izdevumi – kopā

32 360 462

Uzturēšanas izdevumi

31 167 622

Kārtējie izdevumi

26 468 831

tai skaitā atalgojumi

15 143 397

Subsīdijas un dotācijas

4 698 791

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

857 189

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 660 100

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 192 840

kapitālie izdevumi

962 840

investīcijas

230 000

03.01.00

04.310

Augstskolas

Resursi izdevumu segšanai

30 240 580

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 844 502

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

14 396 078

Izdevumi – kopā

30 240 580

Uzturēšanas izdevumi

29 047 740

Kārtējie izdevumi

26 387 640

tai skaitā atalgojumi

15 143 397

Subsīdijas un dotācijas

2 660 100

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 660 100

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 192 840

kapitālie izdevumi

962 840

investīcijas

230 000

03.03.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

Resursi izdevumu segšanai

138 817

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

138 817

Izdevumi – kopā

138 817

Uzturēšanas izdevumi

138 817

Subsīdijas un dotācijas

138 817

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

138 817

03.05.00

04.640

Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai

Resursi izdevumu segšanai

26 922

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 922

Izdevumi – kopā

26 922

Uzturēšanas izdevumi

26 922

Subsīdijas un dotācijas

26 922

03.06.00

04.650

Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai

Resursi izdevumu segšanai

1 154 580

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 154 580

Izdevumi – kopā

1 154 580

Uzturēšanas izdevumi

1 154 580

Subsīdijas un dotācijas

1 154 580

03.07.00

04.632

Līdzdalība programmā TEMPUS

Resursi izdevumu segšanai

81 191

Ārvalstu finansu palīdzība

81 191

Izdevumi – kopā

81 191

Uzturēšanas izdevumi

81 191

Kārtējie izdevumi

81 191

03.09.00

04.641

Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai

Resursi izdevumu segšanai

523 657

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

523 657

Izdevumi – kopā

523 657

Uzturēšanas izdevumi

523 657

Subsīdijas un dotācijas

523 657

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

523 657

03.11.00

04.000

Dotācija Vidzemes augstskolai un Ventspils augstskolai

Resursi izdevumu segšanai

194 715

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

194 715

Izdevumi – kopā

194 715

Uzturēšanas izdevumi

194 715

Subsīdijas un dotācijas

194 715

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

194 715

05.00.00

Zinātne

Resursi izdevumu segšanai

10 205 709

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 562 128

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 587 000

Ārvalstu finansu palīdzība

56 581

Izdevumi – kopā

10 205 709

Uzturēšanas izdevumi

10 149 128

Kārtējie izdevumi

9 340 088

Subsīdijas un dotācijas

809 040

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

809 040

Izdevumi kapitālieguldījumiem

56 581

kapitālie izdevumi

56 581

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošinājums

Resursi izdevumu segšanai

7 646 507

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 114 507

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 532 000

Izdevumi – kopā

7 646 507

Uzturēšanas izdevumi

7 646 507

Kārtējie izdevumi

7 646 507

05.05.00

01.320

Tirgus pieprasītie pētījumi

Resursi izdevumu segšanai

910 630

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

855 630

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

55 000

Izdevumi – kopā

910 630

Uzturēšanas izdevumi

910 630

Kārtējie izdevumi

910 630

05.06.00

01.330

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

Resursi izdevumu segšanai

554 571

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

554 571

Izdevumi – kopā

554 571

Uzturēšanas izdevumi

554 571

Kārtējie izdevumi

554 571

05.08.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā

Resursi izdevumu segšanai

1 094 001

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 037 420

Ārvalstu finansu palīdzība

56 581

Izdevumi – kopā

1 094 001

Uzturēšanas izdevumi

1 037 420

Kārtējie izdevumi

228 380

Subsīdijas un dotācijas

809 040

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

809 040

Izdevumi kapitālieguldījumiem

56 581

kapitālie izdevumi

56 581

06.00.00

04.000

Nozares vadība

Resursi izdevumu segšanai

1 577 662

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 410 792

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

166 870

Izdevumi – kopā

1 577 662

Uzturēšanas izdevumi

1 561 855

Kārtējie izdevumi

1 561 855

tai skaitā atalgojumi

783 117

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 807

kapitālie izdevumi

15 807

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija

Resursi izdevumu segšanai

183 984

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

183 984

Izdevumi – kopā

183 984

Uzturēšanas izdevumi

183 984

Kārtējie izdevumi

183 984

tai skaitā atalgojumi

108 786

06.05.00

04.410

Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs

Resursi izdevumu segšanai

108 743

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 743

Izdevumi – kopā

108 743

Uzturēšanas izdevumi

106 743

Kārtējie izdevumi

106 743

tai skaitā atalgojumi

38 848

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

kapitālie izdevumi

2 000

06.06.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība

Resursi izdevumu segšanai

34 969

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 969

Izdevumi – kopā

34 969

Uzturēšanas izdevumi

34 969

Kārtējie izdevumi

34 969

tai skaitā atalgojumi

15 448

06.07.00

04.632

Integrācija Eiropā

Resursi izdevumu segšanai

58 423

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 423

Izdevumi – kopā

58 423

Uzturēšanas izdevumi

58 423

Kārtējie izdevumi

58 423

tai skaitā atalgojumi

10 938

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts

Resursi izdevumu segšanai

866 546

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

708 756

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

157 790

Izdevumi – kopā

866 546

Uzturēšanas izdevumi

857 546

Kārtējie izdevumi

857 546

tai skaitā atalgojumi

410 999

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

kapitālie izdevumi

9 000

06.12.00

04.010

Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem

Resursi izdevumu segšanai

5 611

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 611

Izdevumi – kopā

5 611

Uzturēšanas izdevumi

5 611

Kārtējie izdevumi

5 611

tai skaitā atalgojumi

4 450

06.13.00

04.010

Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs

Resursi izdevumu segšanai

15 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

Izdevumi – kopā

15 000

Uzturēšanas izdevumi

15 000

Kārtējie izdevumi

15 000

tai skaitā atalgojumi

15 000

06.14.00

04.010

Iestādes izglītības satura un eksaminācijas attīstības nodrošināšanai

Resursi izdevumu segšanai

304 386

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

295 306

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 080

Izdevumi – kopā

304 386

Uzturēšanas izdevumi

299 579

Kārtējie izdevumi

299 579

tai skaitā atalgojumi

178 648

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 807

kapitālie izdevumi

4 807

07.00.00

Tālākizglītība un jaunatnes lietas

Resursi izdevumu segšanai

684 861

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

681 861

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

Izdevumi – kopā

684 861

Uzturēšanas izdevumi

676 861

Kārtējie izdevumi

390 751

tai skaitā atalgojumi

160 279

Subsīdijas un dotācijas

286 110

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

kapitālie izdevumi

3 000

investīcijas

5 000

07.01.00

04.410

Kursu pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

103 254

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

103 254

Izdevumi – kopā

103 254

Uzturēšanas izdevumi

103 254

Kārtējie izdevumi

103 254

tai skaitā atalgojumi

47 450

07.02.00

04.410

Skolotāju tālākizglītības fonds

Resursi izdevumu segšanai

267 125

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

267 125

Izdevumi – kopā

267 125

Uzturēšanas izdevumi

267 125

Kārtējie izdevumi

1 015

Subsīdijas un dotācijas

266 110

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

07.04.00

04.000

Interešu izglītības un citi pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

97 222

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

97 222

Izdevumi – kopā

97 222

Uzturēšanas izdevumi

97 222

Kārtējie izdevumi

97 222

tai skaitā atalgojumi

22 743

07.05.00

04.631

Metodiskā iestāde

Resursi izdevumu segšanai

163 260

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

160 260

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

Izdevumi – kopā

163 260

Uzturēšanas izdevumi

160 260

Kārtējie izdevumi

160 260

tai skaitā atalgojumi

89 286

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

07.07.00

04.642

Dotācija laikrakstiem

Resursi izdevumu segšanai

20 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

Izdevumi – kopā

20 000

Uzturēšanas izdevumi

20 000

Subsīdijas un dotācijas

20 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

07.09.00

04.632

Jaunatnes politikas valsts programma

Resursi izdevumu segšanai

29 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

29 000

Izdevumi – kopā

29 000

Uzturēšanas izdevumi

29 000

Kārtējie izdevumi

29 000

tai skaitā atalgojumi

800

07.11.00

04.000

Jauniešu un pieaugušo svešvalodu apmācības centra izveide uz Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas vācu valodas centra bāzes

Resursi izdevumu segšanai

5 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

Izdevumi – kopā

5 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

investīcijas

5 000

09.00.00

Sports

Resursi izdevumu segšanai

4 777 445

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 643 620

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

133 825

Izdevumi – kopā

4 777 445

Uzturēšanas izdevumi

4 643 145

Kārtējie izdevumi

2 448 487

tai skaitā atalgojumi

930 741

Subsīdijas un dotācijas

2 194 658

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

685 995

Izdevumi kapitālieguldījumiem

134 300

kapitālie izdevumi

134 300

09.01.00

08.010

Sporta pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

123 383

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 849

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 534

Izdevumi – kopā

123 383

Uzturēšanas izdevumi

121 383

Kārtējie izdevumi

121 383

tai skaitā atalgojumi

59 115

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

kapitālie izdevumi

2 000

09.02.00

08.110

Sportistu sagatavošanas centri

Resursi izdevumu segšanai

391 838

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

391 838

Izdevumi – kopā

391 838

Uzturēšanas izdevumi

389 838

Kārtējie izdevumi

364 547

tai skaitā atalgojumi

156 605

Subsīdijas un dotācijas

25 291

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

25 291

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

kapitālie izdevumi

2 000

09.03.00

04.422

Nacionālās sporta skolas

Resursi izdevumu segšanai

53 5 783

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

462 984

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

72 799

Izdevumi – kopā

535 783

Uzturēšanas izdevumi

532 883

Kārtējie izdevumi

532 883

tai skaitā atalgojumi

285 469

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 900

kapitālie izdevumi

2 900

09.04.00

08.130

Sporta būves

Resursi izdevumu segšanai

360 704

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

360 704

Izdevumi – kopā

360 704

Uzturēšanas izdevumi

360 704

Subsīdijas un dotācijas

360 704

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

360 704

09.05.00

08.120

Nacionālās sporta federācijas

Resursi izdevumu segšanai

271 196

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

271 196

Izdevumi – kopā

271 196

Uzturēšanas izdevumi

271 196

Kārtējie izdevumi

271 196

tai skaitā atalgojumi

95 300

09.06.00

08.140

Centralizētā grāmatvedība

Resursi izdevumu segšanai

8 938

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 938

Izdevumi – kopā

8 938

Uzturēšanas izdevumi

8 938

Kārtējie izdevumi

8 938

tai skaitā atalgojumi

6 945

09.07.00

08.120

Sporta pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

418 417

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

418 417

Izdevumi – kopā

418 417

Uzturēšanas izdevumi

408 417

Kārtējie izdevumi

408 417

tai skaitā atalgojumi

33 932

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

kapitālie izdevumi

10 000

09.08.00

08.120

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

Resursi izdevumu segšanai

300 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

Izdevumi – kopā

300 000

Uzturēšanas izdevumi

300 000

Subsīdijas un dotācijas

300 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

300 000

09.09.00

08.150

Jaunatnes sporta programma

Resursi izdevumu segšanai

84 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

84 000

Izdevumi – kopā

84 000

Uzturēšanas izdevumi

35 000

Kārtējie izdevumi

35 000

tai skaitā atalgojumi

5 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 000

kapitālie izdevumi

49 000

09.10.00

04.212

Murjāņu sporta ģimnāzija

Resursi izdevumu segšanai

593 484

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

576 484

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 000

Izdevumi – kopā

593 484

Uzturēšanas izdevumi

528 484

Kārtējie izdevumi

528 484

tai skaitā atalgojumi

208 643

Izdevumi kapitālieguldījumiem

65 000

kapitālie izdevumi

65 000

09.11.00

04.423

Latvijas jaunatnes sporta centrs

Resursi izdevumu segšanai

149 788

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

138 796

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 992

Izdevumi – kopā

149 788

Uzturēšanas izdevumi

146 388

Kārtējie izdevumi

146 388

tai skaitā atalgojumi

67 032

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 400

kapitālie izdevumi

3 400

09.12.00

08.220

Latvijas sporta muzejs

Resursi izdevumu segšanai

31 251

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 751

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 500

Izdevumi – kopā

31 251

Uzturēšanas izdevumi

31 251

Kārtējie izdevumi

31 251

tai skaitā atalgojumi

12 700

09.13.00

08.100

Dotācija speciālajam budžetam – augstas klases sasniegumu sportam

Resursi izdevumu segšanai

1 508 663

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 508 663

Izdevumi – kopā

1 508 663

Uzturēšanas izdevumi

1 508 663

Subsīdijas un dotācijas

1 508 663

11.00.00

04.320

Augstākās izglītības padome

Resursi izdevumu segšanai

61 279

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 279

Izdevumi – kopā

61 279

Uzturēšanas izdevumi

61 279

Kārtējie izdevumi

61 279

tai skaitā atalgojumi

25 944

13.00.00

Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām

Resursi izdevumu segšanai

1 832 923

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 230 049

Ārvalstu finansu palīdzība

602 874

Izdevumi – kopā

1 832 923

Uzturēšanas izdevumi

1 832 923

Kārtējie izdevumi

850 615

tai skaitā atalgojumi

30 660

Subsīdijas un dotācijas

982 308

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

982 308

13.01.00

04.630

Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde

Resursi izdevumu segšanai

58 393

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 393

Izdevumi – kopā

58 393

Uzturēšanas izdevumi

58 393

Kārtējie izdevumi

58 393

tai skaitā atalgojumi

5 950

13.02.00

01.132

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

44 729

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 729

Izdevumi – kopā

44 729

Uzturēšanas izdevumi

44 729

Kārtējie izdevumi

44 729

tai skaitā atalgojumi

17 642

13.03.00

04.632

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās “Leonardo da Vinci”, “Socrates”, “Youth for Europe”

Resursi izdevumu segšanai

1 729 8 01

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 126 927

Ārvalstu finansu palīdzība

602 874

Izdevumi – kopā

1 729 801

Uzturēšanas izdevumi

1 729 801

Kārtējie izdevumi

747 493

tai skaitā atalgojumi

7 068

Subsīdijas un dotācijas

982 308

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

982 308

14.00.00

04.632

Izglītības sistēmas informatizācija

Resursi izdevumu segšanai

2 458 858

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 458 858

Izdevumi – kopā

2 458 858

Uzturēšanas izdevumi

458 858

Kārtējie izdevumi

458 858

tai skaitā atalgojumi

2 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000 000

investīcijas

2 000 000

15.00.00

04.520

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi

Resursi izdevumu segšanai

3 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 000

Izdevumi – kopā

3 000

Uzturēšanas izdevumi

3 000

Kārtējie izdevumi

3 000

17.00.00

04.632

Valsts programma bērnu stāvokļa uzlabošanai

Resursi izdevumu segšanai

119 790

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

119 790

Izdevumi – kopā

119 790

Uzturēšanas izdevumi

117 290

Kārtējie izdevumi

117 290

tai skaitā atalgojumi

30 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

kapitālie izdevumi

2 500

18.00.00

Vispārējās izglītības saturs

Resursi izdevumu segšanai

298 217

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

298 217

Izdevumi – kopā

298 217

Uzturēšanas izdevumi

288 217

Kārtējie izdevumi

288 217

tai skaitā atalgojumi

97 955

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

kapitālie izdevumi

10 000

18.01.00

04.632

Izglītības satura reforma

Resursi izdevumu segšanai

55 778

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 778

Izdevumi – kopā

55 778

Uzturēšanas izdevumi

55 778

Kārtējie izdevumi

55 778

tai skaitā atalgojumi

22 955

18.02.00

04.632

Izglītības kvalitātes kontrole

Resursi izdevumu segšanai

169 405

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

169 405

Izdevumi – kopā

169 405

Uzturēšanas izdevumi

159 405

Kārtējie izdevumi

159 405

tai skaitā atalgojumi

75 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

kapitālie izdevumi

10 000

18.03.00

04.632

Mācību literatūras izdošana

Resursi izdevumu segšanai

73 034

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 034

Izdevumi – kopā

73 034

Uzturēšanas izdevumi

73 034

Kārtējie izdevumi

73 034

19.00.00

04.099

Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai

Resursi izdevumu segšanai

2 771 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

460 000

Dotācija īpašiem mērķiem

2 311 000

Izdevumi – kopā

2 771 000

Uzturēšanas izdevumi

189 180

Kārtējie izdevumi

189 180

tai skaitā atalgojumi

103 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 581 820

investīcijas

2 581 820

20.00.00

04.000

Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai

Resursi izdevumu segšanai

920 432

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

428 432

Ārvalstu finansu palīdzība

492 000

Izdevumi – kopā

920 432

Uzturēšanas izdevumi

920 432

Kārtējie izdevumi

920 432

21.00.00

04.000

Pedagogu darba samaksas reforma

Resursi izdevumu segšanai

2 878 829

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 878 829

Izdevumi – kopā

2 878 829

Uzturēšanas izdevumi

2 878 829

Kārtējie izdevumi

2 878 829

tai skaitā atalgojumi

2 283 154

23.00.00

04.000

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

119 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 000

Ārvalstu finansu palīdzība

59 000

Izdevumi – kopā

119 000

Uzturēšanas izdevumi

116 050

Kārtējie izdevumi

56 050

Subsīdijas un dotācijas

60 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

60 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 950

kapitālie izdevumi

2 950

24.00.00

04.000

Mācību un tehnisko līdzekļu iegāde izglītības iestādēm

Resursi izdevumu segšanai

40 500

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 500

Izdevumi – kopā

40 500

Uzturēšanas izdevumi

8 550

Kārtējie izdevumi

8 550

Izdevumi kapitālieguldījumiem

31 950

kapitālie izdevumi

31 950

25.00.00

04.000

Latvijas Kristīgās akadēmijas celtniecība

Resursi izdevumu segšanai

20 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

Izdevumi – kopā

20 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

kapitālie izdevumi

20 000

16. Zemkopības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

75 484 577

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 338 265

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 626 721

Ārvalstu finansu palīdzība

15 519 591

Izdevumi – kopā

75 484 577

Uzturēšanas izdevumi

71 047 886

Kārtējie izdevumi

33 948 066

tai skaitā atalgojumi

16 560 709

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

30 774

Subsīdijas un dotācijas

37 069 046

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

36 500

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 264 330

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

242 510

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 436 691

kapitālie izdevumi

2 814 742

investīcijas

1 621 949

01.00.00

10.160

Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai

Resursi izdevumu segšanai

34 739 176

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 880 216

Ārvalstu finansu palīdzība

13 858 960

Izdevumi – kopā

34 739 176

Uzturēšanas izdevumi

34 425 976

Subsīdijas un dotācijas

34 425 976

Izdevumi kapitālieguldījumiem

313 200

kapitālie izdevumi

313 200

02.00.00

10.000

Lauksaimniecība

Resursi izdevumu segšanai

6 252 801

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 957 650

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 001 853

Ārvalstu finansu palīdzība

293 298

Izdevumi – kopā

6 252 801

Uzturēšanas izdevumi

5 207 535

Kārtējie izdevumi

5 186 535

tai skaitā atalgojumi

2 399 189

Subsīdijas un dotācijas

21 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 045 266

kapitālie izdevumi

411 266

investīcijas

634 000

02.01.00

10.130

Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai

Resursi izdevumu segšanai

1 305 519

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 301 979

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 540

Izdevumi – kopā

1 305 519

Uzturēšanas izdevumi

1 031 519

Kārtējie izdevumi

1 031 519

tai skaitā atalgojumi

355 211

Izdevumi kapitālieguldījumiem

274 000

kapitālie izdevumi

24 000

investīcijas

250 000

02.03.00

10.110

Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti

Resursi izdevumu segšanai

4 458 109

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 309 129

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

998 313

Ārvalstu finansu palīdzība

150 667

Izdevumi – kopā

4 458 109

Uzturēšanas izdevumi

3 808 943

Kārtējie izdevumi

3 808 943

tai skaitā atalgojumi

1 957 296

Izdevumi kapitālieguldījumiem

649 166

kapitālie izdevumi

375 166

investīcijas

274 000

02.04.00

10.110

Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra

Resursi izdevumu segšanai

34 418

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 418

Izdevumi – kopā

34 418

Uzturēšanas izdevumi

34 418

Kārtējie izdevumi

34 418

tai skaitā atalgojumi

19 992

02.06.00

10.400

Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes

Resursi izdevumu segšanai

55 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 000

Izdevumi – kopā

55 000

Uzturēšanas izdevumi

55 000

Kārtējie izdevumi

36 000

Subsīdijas un dotācijas

19 000

02.07.00

10.400

Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā

Resursi izdevumu segšanai

284 755

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

142 124

Ārvalstu finansu palīdzība

142 631

Izdevumi – kopā

284 755

Uzturēšanas izdevumi

275 655

Kārtējie izdevumi

275 655

tai skaitā atalgojumi

66 690

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 100

kapitālie izdevumi

9 100

02.08.00

10.170

Daļēja kompensācija bijušajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi

Resursi izdevumu segšanai

3 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 000

Izdevumi – kopā

3 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

02.09.00

10.140

Ilgtermiņa kredītu dzēšana

Resursi izdevumu segšanai

2 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 000

Izdevumi – kopā

2 000

Uzturēšanas izdevumi

2 000

Subsīdijas un dotācijas

2 000

02.11.00

10.099

Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība

Resursi izdevumu segšanai

110 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

110 000

Izdevumi – kopā

110 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

110 000

investīcijas

110 000

03.00.00

10.110

Sanitārā robežinspekcija

Resursi izdevumu segšanai

1 350 584

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

486 584

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

810 000

Ārvalstu finansu palīdzība

54 000

Izdevumi – kopā

1 350 584

Uzturēšanas izdevumi

1 209 584

Kārtējie izdevumi

1 209 584

tai skaitā atalgojumi

677 616

Izdevumi kapitālieguldījumiem

141 000

kapitālie izdevumi

141 000

04.00.00

10.000

Veterinārmedicīna

Resursi izdevumu segšanai

4 592 694

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 081 213

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

996 148

Ārvalstu finansu palīdzība

515 333

Izdevumi – kopā

4 592 694

Uzturēšanas izdevumi

3 602 249

Kārtējie izdevumi

3 597 369

tai skaitā atalgojumi

1 414 843

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

4 880

Izdevumi kapitālieguldījumiem

990 445

kapitālie izdevumi

673 496

investīcijas

316 949

04.01.00

10.110

Veterinārā dienesta funkciju nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

3 115 261

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 139 113

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

976 148

Izdevumi – kopā

3 115 261

Uzturēšanas izdevumi

2 965 765

Kārtējie izdevumi

2 960 885

tai skaitā atalgojumi

1 414 843

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

4 880

Izdevumi kapitālieguldījumiem

149 496

kapitālie izdevumi

149 496

04.02.00

10.130

Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana

Resursi izdevumu segšanai

347 600

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

347 600

Izdevumi – kopā

347 600

Uzturēšanas izdevumi

347 600

Kārtējie izdevumi

347 600

04.03.00

10.110

Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

50 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

Izdevumi – kopā

50 000

Uzturēšanas izdevumi

28 000

Kārtējie izdevumi

28 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 000

kapitālie izdevumi

22 000

04.04.00

10.110

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas

Resursi izdevumu segšanai

1 079 833

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

544 500

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

Ārvalstu finansu palīdzība

515 333

Izdevumi – kopā

1 079 833

Uzturēšanas izdevumi

260 884

Kārtējie izdevumi

260 884

Izdevumi kapitālieguldījumiem

818 949

kapitālie izdevumi

502 000

investīcijas

316 949

05.00.00

10.130

Zivsaimniecība un zvejniecība

Resursi izdevumu segšanai

251 275

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

251 275

Izdevumi – kopā

251 275

Uzturēšanas izdevumi

181 275

Kārtējie izdevumi

181 275

tai skaitā atalgojumi

143 766

Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 000

investīcijas

70 000

05.01.00

10.130

Zivju resursu atražošana

Resursi izdevumu segšanai

235 024

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

235 024

Izdevumi – kopā

235 024

Uzturēšanas izdevumi

165 024

Kārtējie izdevumi

165 024

tai skaitā atalgojumi

130 878

Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 000

investīcijas

70 000

05.02.00

10.130

Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos

Resursi izdevumu segšanai

16 251

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 251

Izdevumi – kopā

16 251

Uzturēšanas izdevumi

16 251

Kārtējie izdevumi

16 251

tai skaitā atalgojumi

12 888

06.00.00

10.010

Nozares vadība

Resursi izdevumu segšanai

2 680 916

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 803 916

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

79 000

Ārvalstu finansu palīdzība

798 000

Izdevumi – kopā

2 680 916

Uzturēšanas izdevumi

2 300 016

Kārtējie izdevumi

2 300 016

tai skaitā atalgojumi

791 464

Izdevumi kapitālieguldījumiem

380 900

kapitālie izdevumi

323 900

investīcijas

57 000

06.01.00

10.010

Centrālais aparāts

Resursi izdevumu segšanai

1 643 088

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 631 088

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 000

Izdevumi – kopā

1 643 088

Uzturēšanas izdevumi

1 548 688

Kārtējie izdevumi

1 548 688

tai skaitā atalgojumi

704 037

Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 400

kapitālie izdevumi

94 400

06.02.00

10.010

Valsts zivsaimniecības pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

1 037 828

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

172 828

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

67 000

Ārvalstu finansu palīdzība

798 000

Izdevumi – kopā

1 037 828

Uzturēšanas izdevumi

751 328

Kārtējie izdevumi

751 328

tai skaitā atalgojumi

87 427

Izdevumi kapitālieguldījumiem

286 500

kapitālie izdevumi

229 500

investīcijas

57 000

07.00.00

04.000

Izglītība

Resursi izdevumu segšanai

16 770 920

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 470 380

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 300 540

Izdevumi – kopā

16 770 920

Uzturēšanas izdevumi

15 969 260

Kārtējie izdevumi

13 600 306

tai skaitā atalgojumi

6 682 898

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

25 894

Subsīdijas un dotācijas

2 343 060

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 264 330

Izdevumi kapitālieguldījumiem

801 660

kapitālie izdevumi

455 660

investīcijas

346 000

07.01.00

04.200

Vispārējā un profesionālā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

11 264 452

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 458 678

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 805 774

Izdevumi – kopā

11 264 452

Uzturēšanas izdevumi

10 935 950

Kārtējie izdevumi

9 176 606

tai skaitā atalgojumi

4 630 803

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

25 894

Subsīdijas un dotācijas

1 733 450

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 733 450

Izdevumi kapitālieguldījumiem

328 502

kapitālie izdevumi

201 502

investīcijas

127 000

07.02.00

04.300

Augstākā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

5 044 984

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 550 218

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 494 766

Izdevumi – kopā

5 044 984

Uzturēšanas izdevumi

4 571 826

Kārtējie izdevumi

3 962 216

tai skaitā atalgojumi

2 052 095

Subsīdijas un dotācijas

609 610

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

530 880

Izdevumi kapitālieguldījumiem

473 158

kapitālie izdevumi

254 158

investīcijas

219 000

07.03.00

04.600

Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

461 484

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

461 484

Izdevumi – kopā

461 484

Uzturēšanas izdevumi

461 484

Kārtējie izdevumi

461 484

08.00.00

08.200

Kultūra

Resursi izdevumu segšanai

56 478

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 298

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 180

Izdevumi – kopā

56 478

Uzturēšanas izdevumi

55 578

Kārtējie izdevumi

55 578

tai skaitā atalgojumi

34 789

Izdevumi kapitālieguldījumiem

900

kapitālie izdevumi

900

09.00.00

10.400

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi

Resursi izdevumu segšanai

323 178

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

323 178

Izdevumi – kopā

323 178

Uzturēšanas izdevumi

323 178

Kārtējie izdevumi

323 178

10.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

242 510

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

242 510

Izdevumi – kopā

242 510

Uzturēšanas izdevumi

242 510

Subsīdijas un dotācijas

242 510

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

242 510

14.00.00

10.210

Valsts meža dienests

Resursi izdevumu segšanai

7 850 245

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 412 245

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

438 000

Izdevumi – kopā

7 850 245

Uzturēšanas izdevumi

7 463 525

Kārtējie izdevumi

7 463 525

tai skaitā atalgojumi

4 416 144

Izdevumi kapitālieguldījumiem

386 720

kapitālie izdevumi

188 720

investīcijas

198 000

15.00.00

10.210

Latvijas līdzdalības un atbalsta nodrošinājums Celulozes rūpnīcas projektam

Resursi izdevumu segšanai

373 800

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

373 800

Izdevumi – kopā

373 800

Uzturēšanas izdevumi

67 200

Kārtējie izdevumi

30 700

Subsīdijas un dotācijas

36 500

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

36 500

Izdevumi kapitālieguldījumiem

306 600

kapitālie izdevumi

306 600

15.01.00

10.210

Iemaksas akciju sabiedrībā “Baltic Pulp” Latvijas valsts saistību nodrošināšanai

Resursi izdevumu segšanai

343 100

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

343 100

Izdevumi – kopā

343 100

Uzturēšanas izdevumi

36 500

Subsīdijas un dotācijas

36 500

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

36 500

Izdevumi kapitālieguldījumiem

306 600

kapitālie izdevumi

306 600

15.02.00

10.210

Darba grupas nodrošinājums Latvijas pārstāvniecībai Celulozes rūpnīcas projektā

Resursi izdevumu segšanai

30 700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 700

Izdevumi – kopā

30 700

Uzturēšanas izdevumi

30 700

Kārtējie izdevumi

30 700

17. Satiksmes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

17 359 957

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 585 836

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

58 722

Ārvalstu finansu palīdzība

7 715 399

Izdevumi – kopā

17 359 957

Uzturēšanas izdevumi

7 032 607

Kārtējie izdevumi

1 612 104

tai skaitā atalgojumi

574 719

Subsīdijas un dotācijas

5 420 503

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 140 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 204 923

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 580

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 327 350

kapitālie izdevumi

5 132 350

investīcijas

5 195 000

01.00.00

12.810

Dotācija transporta izdevumu kompensācijām

Resursi izdevumu segšanai

3 204 923

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 204 923

Izdevumi – kopā

3 204 923

Uzturēšanas izdevumi

3 204 923

Subsīdijas un dotācijas

3 204 923

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 204 923

01.01.00

12.810

Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām

Resursi izdevumu segšanai

2 911 930

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 911 930

Izdevumi – kopā

2 911 930

Uzturēšanas izdevumi

2 911 930

Subsīdijas un dotācijas

2 911 930

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 911 930

01.02.00

12.810

Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai

Resursi izdevumu segšanai

292 993

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

292 993

Izdevumi – kopā

292 993

Uzturēšanas izdevumi

292 993

Subsīdijas un dotācijas

292 993

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

292 993

02.00.00

12.700

Sakari

Resursi izdevumu segšanai

30 271

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 271

30 271

Uzturēšanas izdevumi

30 271

Kārtējie izdevumi

30 271

tai skaitā atalgojumi

13 266

02.01.00

12.700

Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana

Resursi izdevumu segšanai

30 271

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 271

Izdevumi – kopā

30 271

Uzturēšanas izdevumi

30 271

Kārtējie izdevumi

30 271

tai skaitā atalgojumi

13 266

03.00.00

12.010

Nozares vadība

Resursi izdevumu segšanai

6 655 964

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 131 843

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

58 722

Ārvalstu finansu palīdzība

5 465 399

Izdevumi – kopā

6 655 964

Uzturēšanas izdevumi

1 313 314

Kārtējie izdevumi

1 313 314

tai skaitā atalgojumi

448 081

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 342 650

kapitālie izdevumi

5 112 650

investīcijas

230 000

03.01.00

12.010

Centrālais aparāts

Resursi izdevumu segšanai

1 190 565

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 131 843

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

58 722

Izdevumi – kopā

1 190 565

Uzturēšanas izdevumi

928 765

Kārtējie izdevumi

928 765

tai skaitā atalgojumi

448 081

Izdevumi kapitālieguldījumiem

261 800

kapitālie izdevumi

31 800

investīcijas

230 000

03.02.00

12.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

5 465 399

Ārvalstu finansu palīdzība

5 465 399

Izdevumi – kopā

5 465 399

Uzturēšanas izdevumi

384 549

Kārtējie izdevumi

384 549

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 080 850

kapitālie izdevumi

5 080 850

04.00.00

12.300

Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem

Resursi izdevumu segšanai

300 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

Izdevumi – kopā

300 000

Uzturēšanas izdevumi

300 000

Subsīdijas un dotācijas

300 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

300 000

08.00.00

08.220

Valsts muzejs “Rīgas motormuzejs”

Resursi izdevumu segšanai

3 700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 700

Izdevumi – kopā

3 700

Uzturēšanas izdevumi

3 700

Kārtējie izdevumi

3 700

09.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

75 580

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 580

Izdevumi – kopā

75 580

Uzturēšanas izdevumi

75 580

Subsīdijas un dotācijas

75 580

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 580

11.00.00

12.300

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

128 980

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

128 980

Izdevumi – kopā

128 980

Uzturēšanas izdevumi

118 980

Kārtējie izdevumi

118 980

tai skaitā atalgojumi

59 128

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

kapitālie izdevumi

10 000

12.00.00

12.300

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

110 539

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

110 539

Izdevumi – kopā

110 539

Uzturēšanas izdevumi

100 839

Kārtējie izdevumi

100 839

tai skaitā atalgojumi

50 279

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 700

kapitālie izdevumi

9 700

13.00.00

12.200

Latvijas Jūras administrācijai – valsts pārvaldes funkciju nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

2 115 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 115 000

Izdevumi – kopā

2 115 000

Uzturēšanas izdevumi

1 840 000

Subsīdijas un dotācijas

1 840 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 840 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

275 000

investīcijas

275 000

14.00.00

03.010

ES un starptautiskā finansējuma koordinācija

Resursi izdevumu segšanai

45 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 000

Izdevumi – kopā

45 000

Uzturēšanas izdevumi

45 000

Kārtējie izdevumi

45 000

tai skaitā atalgojumi

3 965

15.00.00

12.099

Investīciju projekta TRm04 “Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu–Austrumu koridorā” (ISPA) īstenošanai

Resursi izdevumu segšanai

4 690 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 440 000

Ārvalstu finansu palīdzība

2 250 000

Izdevumi – kopā

4 690 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 690 000

investīcijas

4 690 000

18. Labklājības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

162 433 292

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 077 482

Dotācija īpašiem mērķiem

123 902

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 299 958

Ārvalstu finansu palīdzība

2 931 950

Izdevumi – kopā

162 433 292

Uzturēšanas izdevumi

158 920 147

Kārtējie izdevumi

30 118 427

tai skaitā atalgojumi

13 018 735

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 668

Subsīdijas un dotācijas

128 775 052

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

9 184 562

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

59 271 580

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

514 400

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 513 145

kapitālie izdevumi

1 782 843

investīcijas

1 730 302

01.00.00

05.010

Nozares vadība

Resursi izdevumu segšanai

1 375 980

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 372 030

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 950

Izdevumi – kopā

1 375 980

Uzturēšanas izdevumi

1 325 980

Kārtējie izdevumi

1 299 312

tai skaitā atalgojumi

693 862

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 668

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

kapitālie izdevumi

50 000

01.01.00

05.010

Labklājības lietu pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

1 375 980

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 372 030

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 950

Izdevumi – kopā

1 375 980

Uzturēšanas izdevumi

1 325 980

Kārtējie izdevumi

1 299 312

tai skaitā atalgojumi

693 862

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 668

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

kapitālie izdevumi

50 000

02.00.00

04.000

Izglītība

Resursi izdevumu segšanai

5 803 135

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 686 886

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 116 249

Izdevumi – kopā

5 803 135

Uzturēšanas izdevumi

5 695 375

Kārtējie izdevumi

5 132 670

tai skaitā atalgojumi

3 099 718

Subsīdijas un dotācijas

562 705

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

562 705

Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 760

kapitālie izdevumi

107 760

02.01.00

04.220

Profesionālā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

1 908 040

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 738 756

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

169 284

Izdevumi – kopā

1 908 040

Uzturēšanas izdevumi

1 878 280

Kārtējie izdevumi

1 616 915

tai skaitā atalgojumi

816 784

Subsīdijas un dotācijas

261 365

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

261 365

Izdevumi kapitālieguldījumiem

29 760

kapitālie izdevumi

29 760

02.03.00

04.310

Augstākā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

3 632 030

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 738 025

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

894 005

Izdevumi – kopā

3 632 030

Uzturēšanas izdevumi

3 562 030

Kārtējie izdevumi

3 260 690

tai skaitā atalgojumi

2 186 160

Subsīdijas un dotācijas

301 340

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

301 340

Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 000

kapitālie izdevumi

70 000

02.04.00

04.410

Papildizglītība

Resursi izdevumu segšanai

206 225

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

153 265

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

52 960

Izdevumi – kopā

206 225

Uzturēšanas izdevumi

198 225

Kārtējie izdevumi

198 225

tai skaitā atalgojumi

96 774

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

kapitālie izdevumi

8 000

02.07.00

04.310

Sociālo darbinieku sagatavošana

Resursi izdevumu segšanai

56 840

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 840

Izdevumi – kopā

56 840

Uzturēšanas izdevumi

56 840

Kārtējie izdevumi

56 840

03.00.00

05.000

Veselības aprūpe

Resursi izdevumu segšanai

59 046 101

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 865 432

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

180 669

Izdevumi – kopā

59 046 101

Uzturēšanas izdevumi

58 276 620

Kārtējie izdevumi

3 654 327

tai skaitā atalgojumi

822 984

Subsīdijas un dotācijas

54 622 293

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

612 500

Izdevumi kapitālieguldījumiem

769 481

kapitālie izdevumi

195 081

investīcijas

574 400

03.10.00

05.810

Katastrofu medicīnas programma

Resursi izdevumu segšanai

4 023 995

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 843 326

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

180 669

Izdevumi – kopā

4 023 995

Uzturēšanas izdevumi

3 705 914

Kārtējie izdevumi

3 654 327

tai skaitā atalgojumi

822 984

Subsīdijas un dotācijas

51 587

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

51 587

Izdevumi kapitālieguldījumiem

318 081

kapitālie izdevumi

195 081

investīcijas

123 000

03.17.00

05.816

Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam

Resursi izdevumu segšanai

54 461 193

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 461 193

Izdevumi – kopā

54 461 193

Uzturēšanas izdevumi

54 009 793

Subsīdijas un dotācijas

54 009 793

Izdevumi kapitālieguldījumiem

451 400

investīcijas

451 400

03.27.00

05.805

Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)

Resursi izdevumu segšanai

560 913

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

560 913

Izdevumi – kopā

560 913

Uzturēšanas izdevumi

560 913

Subsīdijas un dotācijas

560 913

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

560 913

04.00.00

06.000

Sociālā apdrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

3 904 717

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 904 717

Izdevumi – kopā

3 904 717

Uzturēšanas izdevumi

3 904 717

Subsīdijas un dotācijas

3 904 717

04.01.00

06.170

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

Resursi izdevumu segšanai

3 578 117

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 578 117

Izdevumi – kopā

3 578 117

Uzturēšanas izdevumi

3 578 117

Subsīdijas un dotācijas

3 578 117

04.04.00

06.170

Valsts dotācija

Resursi izdevumu segšanai

326 600

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

326 600

Izdevumi – kopā

326 600

Uzturēšanas izdevumi

326 600

Subsīdijas un dotācijas

326 600

05.00.00

06.000

Sociālā palīdzība

Resursi izdevumu segšanai

75 943 923

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

74 558 716

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 385 207

Izdevumi – kopā

75 943 923

Uzturēšanas izdevumi

75 523 923

Kārtējie izdevumi

10 384 014

tai skaitā atalgojumi

4 594 460

Subsīdijas un dotācijas

65 139 909

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4 541 034

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

58 708 875

Izdevumi kapitālieguldījumiem

420 000

kapitālie izdevumi

300 000

investīcijas

120 000

05.01.00

06.260

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

Resursi izdevumu segšanai

3 603 560

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 598 560

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

Izdevumi – kopā

3 603 560

Uzturēšanas izdevumi

3 534 430

Kārtējie izdevumi

201 879

tai skaitā atalgojumi

101 007

Subsīdijas un dotācijas

3 332 551

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 328 336

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

4 215

Izdevumi kapitālieguldījumiem

69 130

kapitālie izdevumi

14 130

investīcijas

55 000

05.02.00

06.150

Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā

Resursi izdevumu segšanai

58 704 660

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 704 660

Izdevumi – kopā

58 704 660

Uzturēšanas izdevumi

58 704 660

Subsīdijas un dotācijas

58 704 660

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

58 704 660

05.03.00

06.200

Aprūpe iestādēs

Resursi izdevumu segšanai

10 828 991

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 454 134

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 374 857

Izdevumi – kopā

10 828 991

Uzturēšanas izdevumi

10 540 169

Kārtējie izdevumi

9 518 789

tai skaitā atalgojumi

4 119 689

Subsīdijas un dotācijas

1 021 380

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 021 380

Izdevumi kapitālieguldījumiem

288 822

kapitālie izdevumi

258 822

investīcijas

30 000

05.04.00

06.270

Sociālās palīdzības administrēšana

Resursi izdevumu segšanai

2 610 394

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 605 044

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 350

Izdevumi – kopā

2 610 394

Uzturēšanas izdevumi

2 553 346

Kārtējie izdevumi

663 346

tai skaitā atalgojumi

373 764

Subsīdijas un dotācijas

1 890 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

57 048

kapitālie izdevumi

27 048

investīcijas

30 000

05.12.00

06.260

Dotācija Latvijas Nedzirdīgo savienības laikrakstam “Kopsolī”

Resursi izdevumu segšanai

7 258

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 258

Izdevumi – kopā

7 258

Uzturēšanas izdevumi

7 258

Subsīdijas un dotācijas

7 258

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

7 258

05.13.00

06.260

No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija

Resursi izdevumu segšanai

128 060

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

128 060

Izdevumi – kopā

128 060

Uzturēšanas izdevumi

128 060

Subsīdijas un dotācijas

128 060

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

128 060

05.15.00

06.000

Nedzirdīgo cilvēku sociālās rehabilitācijas nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

31 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31 000

Izdevumi – kopā

31 000

Uzturēšanas izdevumi

31 000

Subsīdijas un dotācijas

31 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

31 000

05.16.00

06.000

Latvijas Nedzirdīgo savienībai – nedzirdīgo cilvēku sociālās rehabilitācijas nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

5 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

Izdevumi – kopā

5 000

Uzturēšanas izdevumi

5 000

Subsīdijas un dotācijas

5 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

5 000

05.17.00

06.000

Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai

Resursi izdevumu segšanai

5 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

Izdevumi – kopā

5 000

Uzturēšanas izdevumi

5 000

Subsīdijas un dotācijas

5 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

5 000

05.18.00

06.000

Dotācija centram pret vardarbību “Dardedze”

Resursi izdevumu segšanai

15 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

Izdevumi – kopā

15 000

Uzturēšanas izdevumi

15 000

Subsīdijas un dotācijas

15 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

15 000

05.19.00

06.000

Dotācija Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centra remontdarbiem

Resursi izdevumu segšanai

5 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

Izdevumi – kopā

5 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

investīcijas

5 000

06.00.00

08.200

Kultūra

Resursi izdevumu segšanai

374 187

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

346 187

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 000

Izdevumi – kopā

374 187

Uzturēšanas izdevumi

344 187

Kārtējie izdevumi

344 187

tai skaitā atalgojumi

186 101

Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

kapitālie izdevumi

30 000

06.01.00

08.210

Bibliotēka

Resursi izdevumu segšanai

152 668

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 668

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 000

Izdevumi – kopā

152 668

Uzturēšanas izdevumi

149 468

Kārtējie izdevumi

149 468

tai skaitā atalgojumi

71 696

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 200

kapitālie izdevumi

3 200

06.02.00

08.220

Muzejs

Resursi izdevumu segšanai

221 519

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

195 519

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

26 000

Izdevumi – kopā

221 519

Uzturēšanas izdevumi

194 719

Kārtējie izdevumi

194 719

tai skaitā atalgojumi

114 405

Izdevumi kapitālieguldījumiem

26 800

kapitālie izdevumi

26 800

07.00.00

13.500

Darba tirgus administrēšana

Resursi izdevumu segšanai

7 024 574

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 822 430

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

Ārvalstu finansu palīdzība

2 197 144

Izdevumi – kopā

7 024 574

Uzturēšanas izdevumi

6 488 574

Kārtējie izdevumi

2 576 473

tai skaitā atalgojumi

376 593

Subsīdijas un dotācijas

3 912 101

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 912 101

Izdevumi kapitālieguldījumiem

536 000

kapitālie izdevumi

270 000

investīcijas

266 000

07.01.00

13.500

Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība

Resursi izdevumu segšanai

1 756 052

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 756 052

Izdevumi – kopā

1 756 052

Uzturēšanas izdevumi

1 546 052

Subsīdijas un dotācijas

1 546 052

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 546 052

Izdevumi kapitālieguldījumiem

210 000

investīcijas

210 000

07.02.00

13.500

Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

2 902 473

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

700 329

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

Ārvalstu finansu palīdzība

2 197 144

Izdevumi – kopā

2 902 473

Uzturēšanas izdevumi

2 576 473

Kārtējie izdevumi

2 576 473

tai skaitā atalgojumi

376 593

Izdevumi kapitālieguldījumiem

326 000

kapitālie izdevumi

270 000

investīcijas

56 000

07.03.00

13.500

Pagaidu sabiedriskie darbi

Resursi izdevumu segšanai

2 366 049

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 366 049

Izdevumi – kopā

2 366 049

Uzturēšanas izdevumi

2 366 049

Subsīdijas un dotācijas

2 366 049

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 366 049

08.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

514 400

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

514 400

Izdevumi – kopā

514 400

Uzturēšanas izdevumi

514 400

Subsīdijas un dotācijas

514 400

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

514 400

09.00.00

05.620

Valsts uzraudzības organizācija un kontrole

Resursi izdevumu segšanai

734 827

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

705 642

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 185

Izdevumi – kopā

734 827

Uzturēšanas izdevumi

706 547

Kārtējie izdevumi

660 547

tai skaitā atalgojumi

412 165

Subsīdijas un dotācijas

46 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

46 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 280

kapitālie izdevumi

28 280

10.00.00

05.000

Sabiedrības veselības veicināšana

Resursi izdevumu segšanai

6 986 546

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 700 042

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 551 698

Ārvalstu finansu palīdzība

734 806

Izdevumi – kopā

6 986 546

Uzturēšanas izdevumi

6 134 824

Kārtējie izdevumi

6 066 897

tai skaitā atalgojumi

2 832 852

Subsīdijas un dotācijas

67 927

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

67 927

Izdevumi kapitālieguldījumiem

851 722

kapitālie izdevumi

801 722

investīcijas

50 000

10.02.00

05.330

AIDS izplatības ierobežošana

Resursi izdevumu segšanai

163 008

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 508

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 500

Izdevumi – kopā

163 008

Uzturēšanas izdevumi

160 008

Kārtējie izdevumi

160 008

tai skaitā atalgojumi

28 536

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

10.03.00

05.340

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

5 408 172

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 562 300

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 527 398

Ārvalstu finansu palīdzība

318 474

Izdevumi – kopā

5 408 172

Uzturēšanas izdevumi

4 812 750

Kārtējie izdevumi

4 812 750

tai skaitā atalgojumi

2 340 643

Izdevumi kapitālieguldījumiem

595 422

kapitālie izdevumi

595 422

10.04.00

05.360

Valsts sanitārā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

987 586

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

818 720

Ārvalstu finansu palīdzība

168 866

Izdevumi – kopā

987 586

Uzturēšanas izdevumi

907 036

Kārtējie izdevumi

907 036

tai skaitā atalgojumi

409 297

Izdevumi kapitālieguldījumiem

80 550

kapitālie izdevumi

30 550

investīcijas

50 000

10.16.00

05.390

Veselības veicināšana

Resursi izdevumu segšanai

67 927

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 927

Izdevumi – kopā

67 927

Uzturēšanas izdevumi

67 927

Subsīdijas un dotācijas

67 927

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

67 927

10.20.00

05.350

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana

Resursi izdevumu segšanai

359 853

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

89 587

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 800

Ārvalstu finansu palīdzība

247 466

Izdevumi – kopā

359 853

Uzturēšanas izdevumi

187 103

Kārtējie izdevumi

187 103

tai skaitā atalgojumi

54 376

Izdevumi kapitālieguldījumiem

172 750

kapitālie izdevumi

172 750

11.00.00

Labklājības sistēmas reforma

Resursi izdevumu segšanai

714 902

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

591 000

Dotācija īpašiem mērķiem

123 902

Izdevumi – kopā

714 902

Izdevumi kapitālieguldījumiem

714 902

investīcijas

714 902

11.02.00

06.099

Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

Resursi izdevumu segšanai

300 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

Izdevumi – kopā

300 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

300 000

investīcijas

300 000

11.03.00

05.099

Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana

Resursi izdevumu segšanai

414 902

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

291 000

Dotācija īpašiem mērķiem

123 902

Izdevumi – kopā

414 902

Izdevumi kapitālieguldījumiem

414 902

investīcijas

414 902

12.00.00

05.620

Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība

Resursi izdevumu segšanai

5 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

Izdevumi – kopā

5 000

Uzturēšanas izdevumi

5 000

Subsīdijas un dotācijas

5 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

5 000

13.00.00

06.099

Vaivaru Nacionālajam rehabilitācijas centram – reitterapijas nodaļas projekta izstrāde

Resursi izdevumu segšanai

5 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

Izdevumi – kopā

5 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

investīcijas

5 000

19. Tieslietu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

27 407 908

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 720 936

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 329 472

Ārvalstu finansu palīdzība

1 357 500

Izdevumi – kopā

27 407 908

Uzturēšanas izdevumi

24 392 720

Kārtējie izdevumi

24 260 577

tai skaitā atalgojumi

11 011 794

Subsīdijas un dotācijas

132 143

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

72 120

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

46 296

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

13 727

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 015 188

kapitālie izdevumi

694 188

investīcijas

2 321 000

01.00.00

01.141

Centrālais aparāts

Resursi izdevumu segšanai

1 938 706

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 176 206

Ārvalstu finansu palīdzība

762 500

Izdevumi – kopā

1 938 706

Uzturēšanas izdevumi

1 297 756

Kārtējie izdevumi

1 297 756

tai skaitā atalgojumi

398 595

Izdevumi kapitālieguldījumiem

640 950

kapitālie izdevumi

140 950

investīcijas

500 000

02.00.00

13.400

Uzņēmumu reģistra attīstība

Resursi izdevumu segšanai

757 403

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

752 403

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

Izdevumi – kopā

757 403

Uzturēšanas izdevumi

640 245

Kārtējie izdevumi

640 245

tai skaitā atalgojumi

289 174

Izdevumi kapitālieguldījumiem

117 158

kapitālie izdevumi

17 158

investīcijas

100 000

03.00.00

01.141

Valsts dzimtsaraksti

Resursi izdevumu segšanai

87 361

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 361

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 000

Izdevumi – kopā

87 361

Uzturēšanas izdevumi

83 961

Kārtējie izdevumi

83 961

tai skaitā atalgojumi

36 094

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 400

kapitālie izdevumi

3 400

04.00.00

01.142

Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija

Resursi izdevumu segšanai

10 690

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 690

Izdevumi – kopā

10 690

Uzturēšanas izdevumi

10 690

Kārtējie izdevumi

10 690

tai skaitā atalgojumi

4 266

05.00.00

01.410

Naturalizācija

Resursi izdevumu segšanai

943 523

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

794 523

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 000

Ārvalstu finansu palīdzība

145 000

Izdevumi – kopā

943 523

Uzturēšanas izdevumi

853 523

Kārtējie izdevumi

853 523

tai skaitā atalgojumi

367 924

Izdevumi kapitālieguldījumiem

90 000

investīcijas

90 000

08.00.00

01.520

Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana

Resursi izdevumu segšanai

104 861

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

101 861

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

Izdevumi – kopā

104 861

Uzturēšanas izdevumi

104 561

Kārtējie izdevumi

104 561

tai skaitā atalgojumi

48 603

Izdevumi kapitālieguldījumiem

300

kapitālie izdevumi

300

09.00.00

03.210

Apgabaltiesas

Resursi izdevumu segšanai

2 845 670

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 840 870

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 800

Izdevumi – kopā

2 845 670

Uzturēšanas izdevumi

2 767 900

Kārtējie izdevumi

2 767 900

tai skaitā atalgojumi

1 626 291

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 770

kapitālie izdevumi

77 770

10.00.00

03.210

Rajonu (pilsētu) tiesas

Resursi izdevumu segšanai

4 836 942

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 697 030

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

139 912

Izdevumi – kopā

4 836 942

Uzturēšanas izdevumi

4 362 102

Kārtējie izdevumi

4 362 102

tai skaitā atalgojumi

2 421 582

Izdevumi kapitālieguldījumiem

474 840

kapitālie izdevumi

93 840

investīcijas

381 000

11.00.00

03.210

Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

Resursi izdevumu segšanai

144 373

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 373

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 000

Izdevumi – kopā

144 373

Uzturēšanas izdevumi

139 353

Kārtējie izdevumi

139 353

tai skaitā atalgojumi

87 872

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 020

kapitālie izdevumi

5 020

12.00.00

08.210

Patentu tehniskā bibliotēka

Resursi izdevumu segšanai

151 686

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

147 186

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 500

Izdevumi – kopā

151 686

Uzturēšanas izdevumi

149 336

Kārtējie izdevumi

149 336

tai skaitā atalgojumi

91 814

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 350

kapitālie izdevumi

2 350

13.00.00

08.290

Nacionālās kultūras biedrības

Resursi izdevumu segšanai

14 490

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 490

Izdevumi – kopā

14 490

Uzturēšanas izdevumi

14 490

Subsīdijas un dotācijas

14 490

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

14 490

15.00.00

01.141

Bēgļu lietu apelācijas padome

Resursi izdevumu segšanai

48 695

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

48 695

Izdevumi – kopā

48 695

Uzturēšanas izdevumi

45 895

Kārtējie izdevumi

45 895

tai skaitā atalgojumi

21 540

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 800

kapitālie izdevumi

2 800

16.00.00

13.400

Patentu valde

Resursi izdevumu segšanai

407 654

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

383 464

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 190

Izdevumi – kopā

407 654

Uzturēšanas izdevumi

367 654

Kārtējie izdevumi

357 654

tai skaitā atalgojumi

170 035

Subsīdijas un dotācijas

10 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

10 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

40 000

kapitālie izdevumi

40 000

18.00.00

14.150

Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšana

Resursi izdevumu segšanai

74 729

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

74 729

Izdevumi – kopā

74 729

Uzturēšanas izdevumi

74 729

Kārtējie izdevumi

28 433

tai skaitā atalgojumi

11 199

Subsīdijas un dotācijas

46 296

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

46 296

19.00.00

08.290

Dotācijas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai

Resursi izdevumu segšanai

10 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

Izdevumi – kopā

10 000

Uzturēšanas izdevumi

10 000

Subsīdijas un dotācijas

10 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

10 000

23.00.00

08.290

Dotācijas Latvijas Čigānu nacionālajai kultūras biedrībai

Resursi izdevumu segšanai

15 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

Izdevumi – kopā

15 000

Uzturēšanas izdevumi

15 000

Subsīdijas un dotācijas

15 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

15 000

24.00.00

03.310

Ieslodzījuma vietas

Resursi izdevumu segšanai

14 171 654

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 050 584

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 121 070

Izdevumi – kopā

14 171 654

Uzturēšanas izdevumi

12 651 454

Kārtējie izdevumi

12 618 824

tai skaitā atalgojumi

5 304 905

Subsīdijas un dotācijas

32 630

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

32 630

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 520 200

kapitālie izdevumi

270 200

investīcijas

1 250 000

25.00.00

01.330

Kriminoloģiskie pētījumi

Resursi izdevumu segšanai

21 473

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 473

Izdevumi – kopā

21 473

Uzturēšanas izdevumi

21 473

Kārtējie izdevumi

21 473

tai skaitā atalgojumi

15 358

26.00.00

01.150

Korupcijas novēršanas padomes sekretariāts

Resursi izdevumu segšanai

478 899

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 899

Ārvalstu finansu palīdzība

450 000

Izdevumi – kopā

478 899

Uzturēšanas izdevumi

478 899

Kārtējie izdevumi

475 172

tai skaitā atalgojumi

10 800

Subsīdijas un dotācijas

3 727

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 727

27.00.00

01.140

Datu aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

100 182

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 182

Izdevumi – kopā

100 182

Uzturēšanas izdevumi

73 062

Kārtējie izdevumi

73 062

tai skaitā atalgojumi

22 152

Izdevumi kapitālieguldījumiem

27 120

kapitālie izdevumi

27 120

28.00.00

01.141

Reliģiskās lietas

Resursi izdevumu segšanai

56 324

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 324

Izdevumi – kopā

56 324

Uzturēšanas izdevumi

56 324

Kārtējie izdevumi

56 324

tai skaitā atalgojumi

27 120

29.00.00

03.210

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

Resursi izdevumu segšanai

187 593

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

172 593

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Izdevumi – kopā

187 593

Uzturēšanas izdevumi

174 313

Kārtējie izdevumi

174 313

tai skaitā atalgojumi

56 470

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 280

kapitālie izdevumi

13 280

21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

13 855 550

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 619 458

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 267 424

Ārvalstu finansu palīdzība

4 968 668

Izdevumi – kopā

13 855 550

Uzturēšanas izdevumi

7 264 856

Kārtējie izdevumi

6 457 398

tai skaitā atalgojumi

2 936 851

Subsīdijas un dotācijas

807 458

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

631 728

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

175 730

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 590 694

kapitālie izdevumi

148 026

investīcijas

6 442 668

01.00.00

07.010

Nozaru vadība

Resursi izdevumu segšanai

974 836

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

974 836

Izdevumi – kopā

974 836

Uzturēšanas izdevumi

931 836

Kārtējie izdevumi

931 836

tai skaitā atalgojumi

478 251

Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 000

kapitālie izdevumi

43 000

02.00.00

07.000

Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

2 806 720

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 205 499

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

601 221

Izdevumi – kopā

2 806 720

Uzturēšanas izdevumi

2 726 740

Kārtējie izdevumi

2 726 740

tai skaitā atalgojumi

1 345 427

Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 980

kapitālie izdevumi

49 980

investīcijas

30 000

02.01.00

07.320

Vides politikas līdzekļu pilnveidošana

Resursi izdevumu segšanai

60 162

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 162

Izdevumi – kopā

60 162

Uzturēšanas izdevumi

60 162

Kārtējie izdevumi

60 162

tai skaitā atalgojumi

12 783

02.02.00

07.010

Vides valsts inspekcija

Resursi izdevumu segšanai

230 069

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

210 607

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 462

Izdevumi – kopā

230 069

Uzturēšanas izdevumi

230 069

Kārtējie izdevumi

230 069

tai skaitā atalgojumi

130 701

02.03.00

07.010

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

Resursi izdevumu segšanai

103 955

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

85 955

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

18 000

Izdevumi – kopā

103 955

Uzturēšanas izdevumi

94 655

Kārtējie izdevumi

94 655

tai skaitā atalgojumi

46 972

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 300

kapitālie izdevumi

9 300

02.04.00

07.320

Vides politikas realizācija reģionos

Resursi izdevumu segšanai

1 375 435

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 174 904

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

200 531

Izdevumi – kopā

1 375 435

Uzturēšanas izdevumi

1 367 935

Kārtējie izdevumi

1 367 935

tai skaitā atalgojumi

749 270

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 500

kapitālie izdevumi

7 500

02.05.00

07.320

Dabas aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

937 099

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

573 871

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

363 228

Izdevumi – kopā

937 099

Uzturēšanas izdevumi

875 119

Kārtējie izdevumi

875 119

tai skaitā atalgojumi

374 956

Izdevumi kapitālieguldījumiem

61 980

kapitālie izdevumi

31 980

investīcijas

30 000

02.08.00

07.010

Radiācijas drošības centrs

Resursi izdevumu segšanai

100 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

Izdevumi – kopā

100 000

Uzturēšanas izdevumi

98 800

Kārtējie izdevumi

98 800

tai skaitā atalgojumi

30 745

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 200

kapitālie izdevumi

1 200

04.00.00

13.610

Reģionālās attīstības plānošana

Resursi izdevumu segšanai

200 081

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

200 081

Izdevumi – kopā

200 081

Uzturēšanas izdevumi

198 581

Kārtējie izdevumi

198 581

tai skaitā atalgojumi

44 460

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

kapitālie izdevumi

1 500

05.00.00

13.410

Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums

Resursi izdevumu segšanai

1 341 634

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 046 634

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

295 000

Izdevumi – kopā

1 341 634

Uzturēšanas izdevumi

938 337

Kārtējie izdevumi

938 337

tai skaitā atalgojumi

474 101

Izdevumi kapitālieguldījumiem

403 297

kapitālie izdevumi

14 297

investīcijas

389 000

06.00.00

13.210

Tūrisma attīstība

Resursi izdevumu segšanai

286 989

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

286 989

Izdevumi – kopā

286 989

Uzturēšanas izdevumi

210 989

Kārtējie izdevumi

12 374

tai skaitā atalgojumi

3 000

Subsīdijas un dotācijas

198 615

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

198 615

Izdevumi kapitālieguldījumiem

76 000

kapitālie izdevumi

1 000

investīcijas

75 000

06.01.00

13.210

Tūrisma politikas izstrāde

Resursi izdevumu segšanai

88 374

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 374

Izdevumi – kopā

88 374

Uzturēšanas izdevumi

12 374

Kārtējie izdevumi

12 374

tai skaitā atalgojumi

3 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

76 000

kapitālie izdevumi

1 000

investīcijas

75 000

06.02.00

13.210

Tūrisma politikas realizācija

Resursi izdevumu segšanai

198 615

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

198 615

Izdevumi – kopā

198 615

Uzturēšanas izdevumi

198 615

Subsīdijas un dotācijas

198 615

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

198 615

07.00.00

11.100

Zemes dzīļu racionāla izmantošana

Resursi izdevumu segšanai

443 660

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

307 417

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

136 243

Izdevumi – kopā

443 660

Uzturēšanas izdevumi

433 510

Kārtējie izdevumi

433 510

tai skaitā atalgojumi

192 737

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 150

kapitālie izdevumi

10 150

08.00.00

11.300

Būvniecība

Resursi izdevumu segšanai

422 863

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

272 863

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

150 000

Izdevumi – kopā

422 863

Uzturēšanas izdevumi

415 863

Kārtējie izdevumi

415 863

tai skaitā atalgojumi

173 949

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 000

kapitālie izdevumi

7 000

08.01.00

11.300

Būvniecības stratēģijas realizācija

Resursi izdevumu segšanai

86 988

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 988

Izdevumi – kopā

86 988

Uzturēšanas izdevumi

81 988

Kārtējie izdevumi

81 988

tai skaitā atalgojumi

20 159

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

kapitālie izdevumi

5 000

08.02.00

11.300

Valsts būvinspekcija

Resursi izdevumu segšanai

335 875

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

185 875

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

150 000

Izdevumi – kopā

335 875

Uzturēšanas izdevumi

333 875

Kārtējie izdevumi

333 875

tai skaitā atalgojumi

153 790

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

kapitālie izdevumi

2 000

09.00.00

08.200

Dotācijas

Resursi izdevumu segšanai

283 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

283 000

Izdevumi – kopā

283 000

Uzturēšanas izdevumi

283 000

Subsīdijas un dotācijas

283 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

283 000

09.01.00

08.290

Lībiešu krasts

Resursi izdevumu segšanai

33 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

33 000

Izdevumi – kopā

33 000

Uzturēšanas izdevumi

33 000

Subsīdijas un dotācijas

33 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

33 000

09.02.00

08.270

Rīgas Zooloģiskais dārzs

Resursi izdevumu segšanai

250 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

Izdevumi – kopā

250 000

Uzturēšanas izdevumi

250 000

Subsīdijas un dotācijas

250 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

250 000

11.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

175 730

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 730

Izdevumi – kopā

175 730

Uzturēšanas izdevumi

175 730

Subsīdijas un dotācijas

175 730

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

175 730

12.00.00

07.000

Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Resursi izdevumu segšanai

952 248

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

952 248

Izdevumi – kopā

952 248

Uzturēšanas izdevumi

302 248

Kārtējie izdevumi

152 135

Subsīdijas un dotācijas

150 113

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

150 113

Izdevumi kapitālieguldījumiem

650 000

investīcijas

650 000

12.05.00

07.310

Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana

Resursi izdevumu segšanai

150 113

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 113

Izdevumi – kopā

150 113

Uzturēšanas izdevumi

150 113

Subsīdijas un dotācijas

150 113

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

150 113

12.06.00

07.310

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Resursi izdevumu segšanai

802 135

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

802 135

Izdevumi – kopā

802 135

Uzturēšanas izdevumi

152 135

Kārtējie izdevumi

152 135

Izdevumi kapitālieguldījumiem

650 000

investīcijas

650 000

14.00.00

07.010

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

Resursi izdevumu segšanai

4 421 886

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

87 468

Ārvalstu finansu palīdzība

4 334 418

Izdevumi – kopā

4 421 886

Uzturēšanas izdevumi

79 468

Kārtējie izdevumi

79 468

tai skaitā atalgojumi

18 054

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 342 418

kapitālie izdevumi

8 000

investīcijas

4 334 418

14.01.00

07.010

Starptautisko investīciju, Phare un ISPA fondu programmēšana

Resursi izdevumu segšanai

87 468

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

87 468

Izdevumi – kopā

87 468

Uzturēšanas izdevumi

79 468

Kārtējie izdevumi

79 468

tai skaitā atalgojumi

18 054

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

kapitālie izdevumi

8 000

14.02.00

07.010

Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti

Resursi izdevumu segšanai

49 560

Ārvalstu finansu palīdzība

49 560

Izdevumi – kopā

49 560

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 560

investīcijas

49 560

14.03.00

07.010

Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti

Resursi izdevumu segšanai

4 284 858

Ārvalstu finansu palīdzība

4 284 858

Izdevumi – kopā

4 284 858

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 284 858

investīcijas

4 284 858

15.00.00

07.010

Eiropas Savienības finansēto projektu tehniskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

634 250

Ārvalstu finansu palīdzība

634 250

Izdevumi – kopā

634 250

Izdevumi kapitālieguldījumiem

634 250

investīcijas

634 250

15.02.00

07.010

Pašvaldību projektu tehniskā uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

634 250

Ārvalstu finansu palīdzība

634 250

Izdevumi – kopā

634 250

Izdevumi kapitālieguldījumiem

634 250

investīcijas

634 250

16.00.00

07.010

Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums

Resursi izdevumu segšanai

906 653

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

821 693

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

84 960

Izdevumi – kopā

906 653

Uzturēšanas izdevumi

563 554

Kārtējie izde