Līguma grozījums latviešu valodā

Līguma grozījums latviešu valodā

Līguma grozījums angļu valodā

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Par Starptautiskā valūtas fonda
Vienošanās līguma ceturto grozījumu

 

 

1.pants. Starptautiskā valūtas fonda Vienošanās līguma (turpmāk — Līgums) ceturtais grozījums (turpmāk — Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Grozījums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Grozījums stājas spēkā Līguma 28.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 25.janvārī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada februārī

 

 

Starptautiskā valūtas fonda
Vienošanās līguma ceturtais grozījums

 

Valdības, kuru vārdā ir parakstīts spēkā esošais Līgums, vienojās par to, ka:

 1. XV panta 1.daļas teksts tiek grozīts šādā veidā:

 1. Esošo rezerves aktīvu papildināšanas vajadzības gadījumā Fonds ir pilnvarots piešķirt SDR (Starptautiskā valūtas fonda norēķinu vienība) saskaņā ar XVIII panta noteikumiem tām Fonda dalībvalstīm, kuras ir SDR departamenta dalībnieces.
 2. Fonds ir pilnvarots piešķirt SDR asignējumu arī tām dalībvalstīm, kuras kļuvušas par SDR departamenta dalībniecēm saskaņā ar M grafika noteikumiem.

 1. Jaunais M grafiks, kurš pievienots Līgumam, ir šāds:

M GRAFIKS

Īpašais vienreizējais SDR asignējums

 1. Katra dalībvalsts, izņemot šī grafika 4.paragrāfā paredzēto gadījumu, kas ir SDR departamenta dalībniece uz 1997.gada 19.septembri, trīsdesmitajā dienā pēc šī līguma ceturtā grozījuma stāšanās spēkā saņem SDR asignējumu, kura kopējā SDR neto summa ir 29, 315 788 813% no 1997.gada 19.septembra valsts kvotas, ar noteikumu, ka tām dalībvalstīm, kuru kvotas netika koriģētas saskaņa ar Pilnvarnieku padomes rezolūciju Nr.45 – 2, aprēķini tiek veikti atbilstoši tām kvotām, kas piedāvātas minētajā rezolūcijā.
 2. (a) Katra dalībvalsts, izņemot šī grafika 4.paragrāfā paredzēto gadījumu, kas kļuvusi par SDR departamenta dalībnieci pēc 1997.gada 19.septembra, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc iestāšanās Fondā, saņem SDR asignējumu tādā daudzumā, kāds aprēķināts saskaņā ar šī grafika tālākminētajiem (b) un (c) punktiem trīsdesmitajā dienā pēc vēlākā no diviem tālāk minētajiem datumiem: (i) datuma, kad Fonda jaunā dalībvalsts kļuvusi par SDR departamenta dalībnieci, vai (ii) datuma, kad šī līguma ceturtais grozījums stājās spēkā.

(b) Kā minēts šī grafika iepriekšminētajā (a) punktā, katra dalībvalsts saņem SDR asignējumu, kura kopējā SDR neto summa ir 29, 315 788 813% no valsts kvotas tajā datumā, kad valsts kļuvusi par SDR departamenta dalībnieci, un šo summu koriģē šādi:

  1. pirmkārt, reizinot 29, 315 788 813% ar attiecību starp šī grafika 1.paragrāfā norādīto dalībvalstu kvotu kopsummu un šādu dalībvalstu kvotu kopsummu tajā datumā, kad tās kļuvušās par SDR departamenta dalībniecēm saskaņā ar tālākminēto (c) punktu, un
  2. otrkārt, reizinot šī grafika iepriekšminētajā (i) punktā aprakstītā aprēķina rezultātu ar attiecību starp: 1.) akumulēto SDR neto asignējumu, ko dalībvalstis, kas norādītas šī grafika tālākminētajā (c) punktā, ir saņēmušas saskaņā ar XVIII pantu tajā datumā, kad dalībvalstis kļuvušas par SDR departamenta dalībniecēm, un to asignējumu, ko šīs dalībvalstis saņēmušas saskaņā ar šī grafika 1.paragrāfa summu, un 2.) SDR neto akumulēto asignējumu, ko šīs dalībvalstis, kuras ir SDR departamenta dalībnieces uz 1997.gada 19.septembri, ir saņēmušas saskaņā ar XVIII pantu, un to asignējumu, ko šīs dalībvalstis ir saņēmušas saskaņā ar šī grafika 1.paragrāfu, summu.

 1. Veicot aprēķinus atbilstoši šī grafika iepriekšminētajam (b) punktam, ņem vērā, ka SDR departamenta dalībnieces ir tās dalībvalstis, kas ir SDR departamenta dalībnieces uz 1997.gada 19.septembri un (i) turpina būt SDR departamenta dalībnieces, un (ii) ir saņēmušas visus asignējumus, kurus Fonds ir piešķīris pēc 1997.gada 19.septembra.

 1. (a) Izņemot šī grafika 4.paragrāfā paredzēto gadījumu, ja Dienvidslāvijas Federatīvā Republika (Serbija/Melnkalne) pārmanto bijušās Dienvidslāvijas Sociālistiskās Federatīvās Republikas dalībvalsts statusu Fondā un SDR departamentā atbilstoši 1992.gada 14.decembra Direktoru valdes lēmuma Nr.10237 – (92/150) nosacījumiem un noteikumiem, tā saņem SDR asignējumu tādā daudzumā, kāds ir aprēķināts saskaņā ar šī grafika tālākminēto (b) punktu, trīsdesmitajā dienā pēc vēlākā no diviem tālāk minētajiem datumiem: (i) datuma, kurā Dienvidslāvijas Federatīvā Republika (Serbija/Melnkalne) kļuvusi par Fonda dalībvalsti un SDR departamenta dalībnieci saskaņā ar Direktoru valdes lēmuma Nr.10237 – (92/150) nosacījumiem un noteikumiem, vai (ii) šī līguma ceturtā papildinājuma spēkā stāšanās datuma.
 2. (b) Kā minēts šī grafika iepriekšminētajā (a) punktā, Dienvidslāvijas Federatīvā Republika (Serbija/Melnkalne) saņem SDR asignējumu, kura kopējā SDR neto summa ir 29, 315 788 813% no valsts kvotas, kas noteikta Direktoru valdes lēmuma Nr.10237 – (92/150) 3.paragrāfa (c) punktā un kas ir koriģēta saskaņā ar šī grafika iepriekšminēto (b) (ii) un (c) punktu no datuma, kad Dienvidslāvijas Federatīvā Republika (Serbija/Melnkalne) iegūst tiesības saņemt SDR asignējumu saskaņā ar šī grafika iepriekšminēto (a) punktu.

 3. Fonds saskaņā ar šo grafiku nepiešķir SDR asignējumu tām dalībvalstīm, kuras pirms asignējuma piešķiršanas datuma Fondam rakstveidā paziņo par savu nevēlēšanos saņemt SDR asignējumu.
 4. (a) Ja tajā datumā, kad SDR asignējums tiek piešķirts saskaņā ar šī grafika 1., 2. vai 3.paragrāfu, dalībvalsts nav nokārtojusi savas saistības ar Fondu, tad SDR asignējums tiek deponēts un turēts SDR departamenta atsevišķā kontā un piešķirts, kad dalībvalsts nokārto visas nokavētās saistības ar Fondu.

(b) Atsevišķā kontā turētais SDR asignējums netiek izmantots jebkādiem citiem mērķiem un netiek iekļauts jebkādos SDR asignējuma aprēķinos vai uzkrājumos šī līguma mērķiem, izņemot šajā grafikā paredzētos aprēķinos. Ja dalībvalstij piešķirtais SDR asignējums tiek turēts atsevišķā kontā, kad dalībvalsts pārtrauc savu dalību SDR departamentā vai arī kad tiek nolemts likvidēt SDR departamentu, tad SDR asignējums tiek atsaukts.

(c) Šī paragrāfa izpratnē nokavētās saistības ir neatmaksātie aizdevumi un komisijas maksas Pamatlīdzekļu kontā, nokavētie aizdevumu pamatmaksājumi un aizdevumu procentu maksājumi Speciālā norēķinu kontā, nokavētie maksājumi un komisijas maksas SDR departamentā, kā arī nokavētās saistības Fonda apkalpotajos trasta kontos.

 1. Visos citos gadījumos, izņemot šī paragrāfa nosacījumus, tiek strikti ievērots dalījums starp SDR departamentu un Pamatlīdzekļu departamentu, kā arī SDR statuss rezerves aktīvos.

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR STARPTAUTISKĀ VALŪTAS FONDA VIENOŠANĀS LĪGUMA CETURTĀ GROZĪJUMA PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS PROCEDŪRU

 

Šīs paziņojums paredz SVF Vienošanās līguma ceturtā grozījuma projekta apstiprināšanas procedūru.

 1. Fonda Vienošanās līguma ceturtā grozījuma projekta apstiprināšanas procedūra ir izskaidrota šī līguma XXVIII pantā. Procedūrai ir divi posmi: pirmkārt, Fonda Pilnvarnieku padome apstiprina grozījuma projektu ar balsu vairākumu, otrkārt, grozījuma projektu apstiprina 3/5 Fonda dalībvalstu, kurām pieder 85% no kopējo balsu skaita. Kad minētie noteikumi ir izpildīti, Fonds apstiprina šo faktu, oficiāli paziņojot par to visām tā dalībvalstīm. Grozījums stājas spēkā visās Fonda dalībvalstīs pēc trijiem mēnešiem no tā apstiprināšanas datuma, izņemot gadījumus, kad Fonds, iesniedzot grozījuma projektu apstiprināšanai, norādījis īsāku laika periodu.
 2. Ceturtā grozījuma projekta apstiprināšanas procedūras pirmais posms ir pabeigts 1997.gada 23.septembrī, kad šo grozījumu apstiprināja Fonda Pilnvarnieku padomē (rezolūcija Nr.52 – 4). Saskaņā ar Fonda sekretāra nosūtīto vēstuli visām dalībvalstīm, kurai ir pievienots šis Paziņojums, un vēstulē izteikto lūgumu apstiprināt ceturto grozījumu pašlaik tiek īstenots otrais posms. Fonds ir nolēmis, ka ceturtais grozījums stāsies spēkā datumā, kad Fonds apliecinās, ka 3/5 dalībvalstu, kurām pieder 85% no kopējā balsu skaita, ir apstiprinājušas šo grozījuma projektu. Tā kā grozījums attiecas vienīgi uz SDR departamentu, tad visas dalībvalstis, ieskaitot tās, kuru balsstiesības ir apturētas, var piedalīties šī grozījuma projekta pieņemšanā, paziņojot par tā apstiprināšanu.

 3. Pirms ceturtā grozījuma projekta apstiprināšanas katra dalībvalsts izpilda trīs nosacījumus. Pirmkārt, katra dalībvalsts izstrādā un pieņem nepieciešamos normatīvos aktus, kas paredzēti valsts likumdošanā kā priekšnosacījums grozījuma projekta apstiprināšanai, piemēram, statūtus, dekrētus vai citus normatīvos aktus. Otrkārt, grozījuma projektu apstiprina kompetenta amatpersona vai institūcija. Treškārt, par šo apstiprinājumu paziņo Fondam. Šie trīs nosacījumi ir sīkāk izskaidroti tālākminētajos apakšpunktos (a), (b) un (c).

 1. Pirmkārt, katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos normatīvos aktus saskaņā ar tās nacionālo likumdošanu, lai apstiprinātu grozījuma projektu, kas ir grozījums starptautiskajā līgumā. Šie normatīvie akti var atšķirties atkarībā no šīs valsts likumdošanas sistēmas uzbūves. Daudzās valstīs grozījuma projekta apstiprināšanai ir nepieciešama likumdevēja vai izpildvaras, vai abu minēto institūciju piekrišana.
 2. Otrkārt, grozījuma projektu apstiprina kompetenta persona vai institūcija dalībvalsts vārdā. Šo kompetenci nosaka Konstitūcija vai dalībvalsts cits juridisks dokuments, vai īpašs nolikums, dekrēts vai citi noteikumi, kuri ir pieņemti, lai sankcionētu grozījuma projekta apstiprināšanu.
 3. Treškārt, paziņojumu par apstiprināšanu nosūta Fondam. Ja amatpersona, kura paziņo par apstiprināšanu ir arī pilnvarota apstiprināt grozījuma projektu dalībvalsts vārdā, tad paziņojumu noformē kā apstiprinājuma deklarāciju. Apstiprinājuma deklarācijas projekta paraugs ir norādīts 1.pielikumā. Alternatīvi, kompetenta amatpersona vai institūcija par apstiprināšanu dalībvalsts vārdā var informēt Fondu caur īpaši pilnvarotu amatpersonu. Apstiprinājuma paziņojuma paraugs ir norādīts 2.pielikumā.

 1. Katras dalībvalsts ziņā ir noteikt prasības, kuras jāizpilda saskaņā ar nacionālo likumdošanu, lai apstiprinātu ceturtā grozījuma projektu. Tomēr, ņemot vērā to, ka grozījuma projekts ir grozījums starptautiskajā līgumā, Fondam ir jābūt pārliecinātam, ka ikviena apstiprinājuma deklarācija vai paziņojums ir uzskatāmi par katras dalībvalsts piekrišanas likumīgu izpausmi saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Tāpēc jebkurai apstiprinājuma deklarācijai vai paziņojumam (ja to nav parakstījis Valsts Prezidents, Ministru Prezidents vai Ārlietu Ministrs) jābūt papildinātiem ar attiecīgo dokumentu kopijām, kuri norāda, ka amatpersona vai institūcija, kas apstiprinājusi grozījuma projektu dalībvalsts vārdā bija pilnvarota pieņemt lēmumu. Ja šie dokumenti skaidri neliecina par šādām pilnvarām, tās jānorāda Memorandā, kuru ir parakstījis Tieslietu Ministrs, Ģenerālprokurors vai dalībvalsts cita kompetenta amatpersona jurisprudences jomā.
 2. Ceturtais grozījums stājās spēkā tikai tad, kad Fonds apliecina, ka 3/5 dalībvalstu, kurām pieder 85% no kopējā balsu skaita, ir apstiprinājušas šo grozījumu. Jebkuri turpmākie grozījumi dalībvalstu nacionālajos statūtos vai normatīvajos aktos netiek ņemti vērā līdz brīdim, kad Fonds apstiprinās ceturtā grozījuma stāšanos spēkā.

 

 

 

 

 

1.pielikums

 

 

APSTIPRINĀJUMA DEKLARĀCIJA

(Adresējama Fonda sekretāram)

 

 

 

Man ir gods Jūs informēt, ka (dalībvalsts) ir apstiprinājusi Starptautiskā valūtas fonda Vienošanās līguma ceturto grozījumu.

[Klāt ir pievienotas to statūtu/dekrēta/noteikumu kopijas, saskaņā ar kuriem ir notikusi apstiprināšana].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

 

 

APSTIPRINĀJUMA PAZIŅOJUMS

(Adresējams Fonda sekretāram)

 

 

 

 

Man ir gods Jūs informēt, ka (dalībvalsts) ir apstiprinājusi Starptautiskā valūtas fonda Vienošanās līguma ceturto grozījumu.

[Klāt ir pievienots apstiprinājuma teksts [un statūtu/ dekrēta/ noteikumu kopijas, saskaņā ar kuriem ir notikusi apstiprināšana]].

 

 

Fourth Amendment

of the Articles of Agreement

of the International Monetary Fund

 

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XV, Section 1 shall be amended to read as follows:

(a) To meet the need, as and when it arises, for a supplement to existing reserve assets, the Fund is authorized to allocate special drawing rights in accordance with the provisions of Article XVIII to members that are participants in the Special Drawing Rights Department.

(b) In addition, the Fund shall allocate special drawing rights to members that are participants in the Special Drawing Rights Department in accordance with the provisions of Schedule M.

2. A new Schedule M shall be added to the Articles, to read as follows:

 

Schedule M

Special One-Time Allocation of Special Drawing Rights

1. Subject to 4 below, each member that, as of September 19, 1997, is a participant in the Special Drawing Rights Department shall, on the 30th day following the effective date of the fourth amendment of this Agreement, receive an allocation of special drawing rights in an amount that will result in its net cumulative allocation of special drawing rights being equal to 29.315788813 percent of its quota as of September 19, 1997, provided that, for participants whose quotas have not been adjusted as proposed in Resolution No. 45-2 of the Board of Governors, calculations shall be made on the basis of the quotas proposed in that resolution.

2. (a) Subject to 4 below, each country that becomes a participant in the Special Drawing Rights Department after September 19, 1997 but within three months of the date of its membership in the Fund shall receive an allocation of special drawing rights in an amount calculated in accordance with (b) and (c) below on the 30th day following the later of: (i) the date on which the new member becomes a participant in the Special Drawing Rights Department, or (ii) the effective date of the fourth amendment of this Agreement.

(b) For the purposes of (a) above, each participant shall receive an amount of special drawing rights that will result in such participant's net cumulative allocation being equal to 29.315788813 percent of its quota as of the date on which the member becomes a participant in the Special Drawing Rights Department, as adjusted:

(i) first, by multiplying 29.315788813 percent by the ratio of the total of quotas, as calculated under 1 above, of the participants described in (c) below to the total of quotas of such participants as of the date on which the member became a participant in the Special Drawing Rights Department, and

(ii) second, by multiplying the product of (i) above by the ratio of the total of the sum of the net cumulative allocations of special drawing rights received under Article XVIII of the participants described in (c) below as of the date on which the member became a participant in the Special Drawing Rights Department and the allocations received by such participants under 1 above to the total of the sum of the net cumulative allocations of special drawing rights received under Article XVIII of such participants as of September 19, 1997 and the allocations received by such participants under 1 above.

(c) For the purposes of the adjustments to be made under (b) above, the participants in the Special Drawing Rights Department shall be members that are participants as of September 19, 1997 and (i) continue to be participants in the Special Drawing Rights Department as of the date on which the member became a participant in the Special Drawing Rights Department, and (ii) have received all allocations made by the Fund after September 19, 1997.

3. (a) Subject to 4 below, if the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia/Montenegro) succeeds to the membership in the Fund and the participation in the Special Drawing Rights Department of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia in accordance with the terms and conditions of Executive Board Decision No. 10237-(92/150), adopted December 14, 1992, it shall receive an allocation of special drawing rights in an amount calculated in accordance with (b) below on the 30th day following the later of: (i) the date on which the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia/Montenegro) succeeds to membership in the Fund and participation in the Special Drawing Rights Department in accordance with the terms and conditions of Executive Board Decision No. 10237-(92/150), or (ii) the effective date of the fourth amendment of this Agreement.

(b) For the purposes of (a) above, the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia/ Montenegro) shall receive an amount of special drawing rights that will result in its net cumulative allocation being equal to 29.315788813 percent of the quota proposed to it under paragraph 3(c) of Executive Board Decision No. 10237-(92/150), as adjusted in accordance with 2(b)(ii) and (c) above as of the date on which the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia/ Montenegro) qualifies for an allocation under (a) above.

4. The Fund shall not allocate special drawing rights under this Schedule to those participants that have notified the Fund in writing prior to the date of the allocation of their desire not to receive the allocation.

5. (a) If, at the time an allocation is made to a participant under 1, 2, or 3 above, the participant has overdue obligations to the Fund, the special drawing rights so allocated shall be deposited and held in an escrow account within the Special Drawing Rights Department and shall be released to the participant upon discharge of all its overdue obligations to the Fund.

(b) Special drawing rights being held in an escrow account shall not be available for any use and shall not be included in any calculations of allocations or holdings of special drawing rights for the purposes of the Articles, except for calculations under this Schedule. If special drawing rights allocated to a participant are held in an escrow account when the participant terminates its participation in the Special Drawing Rights Department or when it is decided to liquidate the Special Drawing Rights Department, such special drawing rights shall be canceled.

(c) For purposes of this paragraph, overdue obligations to the Fund consist of overdue repurchases and charges in the General Resources Account, overdue principal and interest on loans in the Special Disbursement Account, overdue charges and assessments in the Special Drawing Rights Department, and overdue liabilities to the Fund as trustee.

(d) Except for the provisions of this paragraph, the principle of separation between the General Department and the Special Drawing Rights Department and the unconditional character of special drawing rights as reserve assets shall be maintained.

 

 

INTERNATIONAL MONETARY FUND

Note on Procedure for Adoption of the Proposed Fourth Amendment

of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund

This note describes the procedure for adoption of the proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

1. The procedure for adoption of amendments of the Articles of Agreement of the Fund is set forth in Article XXVIII of the Articles. The procedure is in two stages: first, the proposed amendment must be approved by the Board of Governors of the Fund by a majority of the votes cast; and, secondly, it must be accepted by three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power. When the required conditions have been met, the Fund certifies this fact by a formal communication to all members, and the amendment enters into force for all members, regardless of whether they have accepted the proposed amendment, three months after the date of the certification, unless a shorter period was specified by the Fund when submitting the proposed amendment for acceptance by the members.

With respect to the proposed Fourth Amendment, the first stage was completed on September 23, 1997, when the proposed amendment was approved by the Board of Governors of the Fund (Resolution No. 52-4). The second stage is being initiated by the letter of the Secretary of the Fund to which this Note is attached, asking members whether they accept the proposed Fourth Amendment. The Fund has decided that the proposed Fourth Amendment will enter into force on the date of the certification by the Fund that three-fifths of the members having eighty-five percent of the total voting power have accepted it. Since the proposed amendment pertains exclusively to the Special Drawing Rights Department, all members, including those whose voting rights have been suspended, may participate in the adoption of the proposed amendment by notifying their acceptance.

2. When accepting the proposed Fourth Amendment, each member should ensure that three conditions are fulfilled. First, it should take any domestic legal steps that may be a prerequisite for the acceptance of the proposed amendment, such as the adoption of a statute, decree or other regulation. Secondly, the competent person or body should accept the proposed amendment. Thirdly, this acceptance should be communicated to the Fund. These three conditions are elaborated upon in subparagraphs (a), (b), and (c) below.

(a) First, measures may need to be taken under national law to enable the member to accept the proposed amendment, which is a modification of an international agreement. These domestic legal steps will vary according to the law and, in particular, the constitution of each country. In many countries, the acceptance of the proposed amendment will require the prior consent of the legislature or the executive, or both.

(b) Secondly, the acceptance should be effected on behalf of the member by the competent person or body. This competence will be derived either directly from the constitution or some other general legal provision of the member, or from the specific statute, decree or other regulation that may have been adopted to authorize the acceptance of the proposed amendment.

(c) Thirdly, the acceptance should be communicated to the Fund. When the person who communicates the acceptance has the authority to accept the proposed amendment, the communication may take the form of a declaration of acceptance on behalf of the member. A draft form of declaration of acceptance is set forth in Annex I. Alternatively, the acceptance given by the competent person or body on behalf of the member may be notified to the Fund by a designated official. A draft form of notification of acceptance is set forth in Annex II.

3. It is for each member to ascertain the requirements that must be complied with under its national law in order to accept the proposed Fourth Amendment. However, given that an amendment of the Articles is a modification of an international agreement, the Fund must be satisfied that each declaration or notification of acceptance will be regarded as a valid expression of the member's consent under the relevant rules of the law of treaties. Therefore, any declaration or notification of acceptance (unless it is signed by the Head of State, Head of Government (e.g., Prime Minister), or Minister for Foreign Affairs) should be accompanied by copies of the relevant documents demonstrating that the proposed amendment is being or has been duly accepted on behalf of the member by the person or body vested with the necessary authority to take such a decision. When these documents do not clearly demonstrate such authority, confirmation of such authority should be provided in a memorandum of law signed by the Minister of Justice, Attorney General or other competent legal official of the member.

4. The Fourth Amendment will enter into force only when the Fund certifies that three-fifths of the members having eighty-five percent of the total voting power have accepted it. Any consequential changes in domestic statutes or regulations would not, therefore, need to become effective until the date of certification by the Fund of the entry into force of the Fourth Amendment.

 

 

 

 

 

Annex (I)

 

 

 

 

Declaration of Acceptance

(To be Addressed to the Secretary of the Fund)

 

I have the honor to inform you that [member] hereby accepts the proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

[A copy of the statute/decree/regulation pursuant to which this acceptance is given is attached.]

 

 

Annex (II)

 

 

 

Notification of Acceptance

(To be Addressed to the Secretary of the Fund)

 

I have the honor to inform you that [member] has accepted the proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

[A copy of the text of the acceptance [and of the statute/decree/regulation pursuant to which this acceptance is given] is attached.]