Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu

ienākuma nodokli”

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta trešās daļas 2.punktā skaitli “25” ar skaitli “20”.

2. Papildināt 3.panta devīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Valsts ieņēmumu dienests anulē piešķirto atļauju, ja nodokļu administrēšanas procesā tas ieguvis pamatotu informāciju, kas liecina par darījuma patieso apstākļu slēpšanu. Piešķirtās atļaujas anulēšanas gadījumā maksātājam piemēro šā panta astotās daļas normu un nodokļa summas, uz kurām attiecas anulētā atļauja, uzskatāmas par nokavēto nodokļa maksājumu.”

3. 6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus “un 25 procentiem no izdevumiem par vieglā pasažieru autotransporta, izņemot speciāli aprīkotus vieglos automobiļus, izmantošanu”;

izteikt ceturtās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) par nokavējuma naudas (kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem) samazinājuma summām, kas taksācijas periodā radušās, nokavējuma naudu samazinot vai dzēšot saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”;”.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, un tā noteikumi piemērojami, sākot ar 2000.gada taksācijas periodu.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 30.martā.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada aprīlī