Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Krustkalnu dabas rezervāta likums

 

1.pants

Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu dabiskā stāvoklī reģionam raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksu, reto augu sugu ģenētisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

3.pants

Rezervāta kopējā platība ir 2915 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Krustkalnu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Krustkalnu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

5.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu mežu ekosistēmu dabisku attīstību. Šajā zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, un to drīkst apmeklēt tikai ar Teiču dabas rezervāta administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

(2) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, mežu un mitrzemju ekosistēmu dabisku attīstību, pastāvot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(3) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) uzturēties bez rezervāta administrācijas izsniegtas atļaujas; izņēmums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti un cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

(4) Jebkāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar Teiču valsts rezervāta administrāciju.

6.pants

Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Teiču dabas rezervāta administrācija.

7.pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību rezervātā un tā apkārtnē saskaņo Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.424 “Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada aprīlī

 

 

Krustkalnu dabas rezervāta likuma 2.pielikums

Krustkalnu dabas rezervāta robežu apraksts

 

Krustkalnu dabas rezervātam ir šādas robežas:

Madonas rajons

Praulienas pagasts

Madonas virsmežniecība

Kalsnavas mežniecība

No 1. līdz 2. — no Mārcienas un Praulienas pagasta robežas 1.kvartāla (turpmāk — kv.) ziemeļos uz austrumiem pa saimniecības “Mežlāči” dienvidu robežu līdz saimniecībai “Baltiņi”;

no 2. līdz 3. — uz dienvidaustrumiem pa saimniecības “Baltiņi” rietumu robežu līdz saimniecības “Priednieki” ziemeļrietumu stūrim (sakrīt ar Praulienas un Mārcienas pagasta robežpunktu).

Mārcienas pagasts

Kalsnavas mežniecība

No 3. līdz 4. — no Praulienas un Mārcienas pagasta robežpunkta uz dienvidiem pa saimniecības “Priednieki” rietumu robežu līdz Mārcienas pagasta robežai;

no 4. līdz 5. — uz rietumiem pa Mārcienas pagasta robežu līdz saimniecības “Apšusalas” ziemeļrietumu stūrim;

no 5. līdz 6. — uz rietumiem no saimniecības “Apšusalas” ziemeļrietumu stūra līdz saimniecības “Jaunzemji” ziemeļaustrumu stūrim;

no 6. līdz 7. — uz dienvidrietumiem un dienvidiem no saimniecības “Jaunzemji” ziemeļaustrumu stūra pa 3.kv. robežstigu, apliecot saimniecību “Jaunzemji”, līdz Mārcienas pagasta robežai;

no 7. līdz 8. — uz dienvidaustrumiem pa Mārcienas pagasta zemes un 3. un 30.kv. robežstigu līdz saimniecības “Āžukalni” robežai;

no 8. līdz 9. — uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa Niedruškas upi līdz Mārcienas pagasta robežai;

no 9. līdz 10. — uz austrumiem pa Niedruškas upi līdz saimniecības “Āžukalni” robežai;

no 10. līdz 11. — uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 32.kv. ziemeļu robežstigu līdz Ļaudonas pagasta robežai (sakrīt ar saimniecības “Āžukalni” ziemeļrietumu stūri).

 

Ļaudonas pagasts

Saikavas mežniecība

No 11. līdz 12. — no Ļaudonas pagasta robežas uz dienvidiem pa 32.kv. robežstigu līdz saimniecības “Purnavieši” robežai;

no 12. līdz 13. — uz rietumiem pa 32.kv. un saimniecības “Purnavieši” robežstigu līdz saimniecības “Dālderi” ziemeļaustrumu stūrim;

no 13. līdz 14. — uz ziemeļrietumiem pa saimniecības “Dālderi” un 32.kv. robežstigu līdz saimniecības “Purnavieši” ziemeļaustrumu stūrim;

no 14. līdz 15. — uz ziemeļrietumiem pa 32.kv. robežstigu līdz saimniecības “Zemturi” robežai;

no 15. līdz 16. — uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa 32. un 31.kv. robežstigu līdz saimniecības “Rūtiņas” ziemeļrietumu robežai;

no 16. līdz 17. — uz dienvidrietumiem pa 31. un 40.kv. robežstigu (sakrīt ar saimniecības “Rūtiņas” rietumu robežu) līdz saimniecības “Joksti” robežai;

no 17. līdz 18. — uz dienvidrietumiem pa 40.kv. robežstigu līdz saimniecības “Joksti” robežai;

no 18. līdz 19. — uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības “Joksti” robežstigu līdz saimniecības “Joksti” ziemeļu stūrim;

no 19. līdz 20. — uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības “Joksti” robežstigu līdz saimniecības “Purnavieši” ziemeļrietumu stūrim;

no 20. līdz 21. — uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības “Purnavieši” robežstigu līdz saimniecības “Purnavieši” dienvidrietumu stūrim;

no 21. līdz 22. — uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem, apliecot 40.kv. dienvidu malu, pa saimniecības “Purnavieši” ziemeļu robežu līdz saimniecības “Trieķēļi” robežai;

no 22. līdz 23. — uz dienvidrietumiem pa saimniecības “Trieķēļi” un 39., 46. un 52.kv. robežstigu līdz šīs saimniecības ziemeļu stūrim;

no 23. līdz 24. — uz dienvidrietumiem pa 52.kv. un saimniecības “Trieķēļi” robežstigu līdz saimniecības “Palejnieki” ziemeļu stūrim;

no 24. līdz 25. — uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 52. un 57.kv. un saimniecības “Palejnieki” robežstigu līdz saimniecības “Mežvidi” dienvidrietumu stūrim;

no 25. līdz 26. — uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa 57.kv. un saimniecības “Palejnieki” robežstigu līdz saimniecības “Upenieki” robežai;

no 26. līdz 27. — uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa 57.kv. un saimniecības “Upenieki” robežstigu līdz Svētupei (sakrīt ar saimniecības “Dzirnavas” ziemeļaustrumu stūri);

no 27. līdz 28. — uz rietumiem pa Svētupi, uz dienvidiem pa 57.kv. austrumu robežstigu līdz saimniecības (kadastra nr.7070-007-0046) robežai;

no 28. līdz 29. — uz dienvidrietumiem pa 60.kv. un saimniecības (kadastra nr.7070-007-0046) robežstigu līdz saimniecības “Bērzkalni” robežai;

no 29. līdz 30. — uz ziemeļrietumiem pa 60.kv. un saimniecības “Bērzkalni” robežstigu līdz saimniecības (kadastra nr.7070-007-0308) robežai;

no 30. līdz 31. — uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7070-007-0308) un 60.kv. robežstigu līdz saimniecības “Āriņi” ziemeļu stūrim;

no 31. līdz 32. — uz dienvidrietumiem pa saimniecības “Āriņi” un 60. un 62.kv. robežstigu līdz saimniecības “Austrumi” ziemeļu stūrim;

no 32. līdz 33. — uz dienvidrietumiem pa saimniecības “Austrumi” un 62.kv. robežstigu līdz saimniecības “Apsiņi” ziemeļu stūrim;

no 33. līdz 34. — uz dienvidrietumiem, šķērsojot ceļu Ļaudona-Mārciena, tālāk uz dienvidiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa saimniecības “Apsiņi” un 62. un 64.kv. robežstigu līdz saimniecības “Romas” robežai;

no 34. līdz 35. — uz dienvidaustrumiem pa saimniecības “Romas” un 64. un 65.kv. robežstigu līdz saimniecības “Grāvīši” robežai;

no 35. līdz 36. — uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa saimniecības “Grāvīši” un 65. un 66.kv. robežstigu līdz saimniecības “Ceriņi” rietumu stūrim;

no 36. līdz 37. — uz dienvidaustrumiem pa saimniecības “Ceriņi” un 66.kv. robežstigu līdz ceļam Ļaudona- Jaunkalsnava, tālāk uz austrumiem līdz meliorācijas grāvim, tad uz dienvidrietumiem pa saimniecības “Ceriņi” un 66.kv. robežstigu līdz saimniecības “Nirītes” ziemeļaustrumu stūrim (pie Nirītes upes);

no 37. līdz 38. — uz ziemeļrietumiem pa saimniecības “Nirītes” un 66.kv. robežstigu (pa Nirītes upi) līdz saimniecības “Jokas” robežai (sakrīt ar ceļu Ļaudona- Jaunkalsnava);

no 38. līdz 39. — uz ziemeļrietumiem pa saimniecības “Jokas” un 66. un 65.kv. robežstigu (pa Nirītes upi) līdz saimniecības “Leitāni” austrumu stūrim;

no 39. līdz 40. — uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības “Leitāni” austrumu robežu) līdz saimniecības “Leitāni” ziemeļrietumu robežai;

no 40. līdz 41. — uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības “Leitāni” un 65.- 63.kv. robežstigu) līdz saimniecības “Leitāni” ziemeļrietumu robežai;

no 41. līdz 42. — uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības “Leitāni” un 63.kv. robežstigu) līdz saimniecības “Leitāni” ziemeļrietumu robežai;

no 42. līdz 43. — uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības “Leitāni” un 63.- 61.kv. robežstigu) līdz saimniecības “Priedulas” robežai;

no 43. līdz 44. — uz ziemeļaustrumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības “Priedulas” un 61.kv. robežstigu) līdz saimniecības “Jaunķepši” robežai;

no 44. līdz 45. — uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības “Jaunķepši” un 61.- 58.kv. robežstigu) līdz Ļaudonas pagasta robežai;

no 45. līdz 46. — uz austrumiem un ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar Ļaudonas pagasta un 58.- 53.kv. robežstigu) līdz saimniecības “Silmalas” robežai;

no 46. līdz 47. — uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības “Silmalas” un 53.kv. robežstigu) līdz saimniecības “Mētras” robežai (sakrīt ar Ļaudonas un Mārcienas pagasta robežu).

 

Mārcienas pagasts

Kalsnavas mežniecība

No 47. līdz 48. — uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības “Mētras” un 53.- 47.kv. robežstigu) līdz saimniecības “Ķepši” robežai;

no 48. līdz 49. — uz ziemeļrietumiem pa saimniecības “Ķepši” austrumu un 47.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības “Blieķukalns” robežai;

no 49. līdz 50. — uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību “Blieķukalns”, pa 47. un 41.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības “Oliņi” robežai;

no 50. līdz 51. — uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības “Oliņi” austrumu robežu līdz saimniecības “Kalna Randoti” robežai;

no 51. līdz 52. — uz ziemeļiem pa saimniecības “Kalna Randoti” austrumu robežu (sakrīt ar 33.kv. rietumu robežstigu) līdz saimniecības “Lejas Randoti” robežai;

no 52. līdz 53. — uz ziemeļrietumiem pa 23.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības “Jaunrandoti” robežai;

no 53. līdz 54. — uz ziemeļrietumiem pa saimniecības “Jaunrandoti” austrumu un 23.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības “Jaunjānēni” robežai;

no 54. līdz 55. — uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa 23. un 16.kv. rietumu robežstigu gar saimniecības “Jaunjānēni” austrumu robežu līdz Mārcienas pagasta robežai;

no 55. līdz 56. — uz ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot Mārcienas pagasta zemi, pa 16.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības “Jānēni” robežai;

no 56. līdz 57. — uz rietumiem pa saimniecības “Jānēni” un 16.kv. robežstigu līdz saimniecības “Dambakalns” robežai;

no 57. līdz 58. — uz ziemeļiem pa saimniecības “Dambakalns” un 16.kv. robežstigu līdz saimniecības “Blieķukalns” robežai;

no 58. līdz 59. — uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības “Blieķukalns” dienvidu robežu līdz saimniecībai “Avotiņi”;

no 59. līdz 60. — uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem, apliecot saimniecību “Avotiņi”, pa 16. un 12.kv. robežstigu līdz saimniecības “Ozolu iela 9” robežai;

no 60. līdz 61. — uz ziemeļiem pa saimniecības “Ozolu iela 9” un 12.kv. robežstigu līdz saimniecības “Ozolu iela 13” robežai;

no 61. līdz 62. — uz ziemeļiem pa saimniecības “Ozolu iela 13” un 12.kv. robežstigu līdz saimniecības “Ozoli” robežai;

no 62. līdz 63. — uz ziemeļiem pa saimniecības “Ozoli” un 9.kv. robežstigu līdz saimniecībai “Silieši”;

no 63. līdz 64. — uz ziemeļiem pa saimniecības “Silieši” un 9.kv. robežstigu līdz saimniecības “Silieši” ziemeļu stūrim;

no 64. līdz 65. — uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību “Silieši”, pa 9. un 5.kv. austrumu robežstigu līdz Mārcienas pagasta robežai;

no 65. līdz 66. — uz ziemeļiem pa 4.kv. rietumu robežstigu gar Mārcienas pagasta zemi līdz saimniecības “Brīvzemnieki” robežai;

no 66. līdz 67. — uz ziemeļiem pa saimniecības “Brīvzemnieki” un 4.kv. robežstigu līdz Mārcienas pagasta zemei (līdz Labonas ezeram);

no 67. līdz 68. — uz ziemeļaustrumiem, ietverot Labonas ezera dienvidaustrumu krastu, pa Mārcienas pagasta un 4.kv. robežstigu līdz saimniecības “Trušļi” robežai Labonas ezera krastā;

no 68. līdz 69. — uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem, apliecot saimniecību “Trušļi”, pa 4., 5., 6. un 7.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības “Mačrubeņi” robežai;

no 69. līdz 70. — uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības “Mačrubeņi” un 8.kv. robežstigu līdz saimniecības “Asmi” robežai;

no 70. līdz 71. — uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības “Asmi” un 8.kv. robežstigu līdz saimniecības “Jaunbārži” robežai;

no 71. līdz 72. — uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības “Jaunbārži” un 8.kv. robežstigu līdz 8.kv. ziemeļaustrumu stūrim (sakrīt ar saimniecības “Brāži” robežu);

no 72. līdz 73. — uz dienvidaustrumiem, dienvidrietumiem un dienvidiem līdz lauku ceļam (sakrīt ar saimniecības “Asmi” robežu);

no 73. līdz 74. — uz dienvidiem pa saimniecības “Asmi” un 8.kv. robežstigu līdz Asarīša ezeram un tālāk pa tā rietumu krastu līdz saimniecības “Mazlāči” robežai;

no 74. līdz 75. — uz dienvidrietumiem pa saimniecības “Mazlāči” un 11.kv. robežstigu līdz saimniecības “Kalnalāči” robežai;

no 75. līdz 76. — uz rietumiem, dienvidiem un dienvidaustrumiem līdz Svētes ezera ziemeļu krastam un tālāk pa to, apliecot saimniecību “Kalnalāči”, līdz saimniecības “Mazlāči” robežai;

no 76. līdz 77. — uz austrumiem pa Svētes ezera ziemeļu krastu un Starpītes upi, apliecot saimniecību “Mazlāči”, līdz Mārcienas pagasta zemei (līdz Dūku ezeram);

no 77. līdz 78. — uz ziemeļaustrumiem, ietverot Dūku ezera austrumu krastu, līdz saimniecības “Dūki” robežai;

no 78. līdz 79. — uz dienvidaustrumiem pa saimniecības “Dūki” un 22.kv. robežstigu līdz saimniecības “Liepkalni” robežai;

no 79. līdz 80. — uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 22. un 23.kv. ziemeļu robežstigu, apliecot saimniecību “Liepkalni”, līdz saimniecībai “Baltiņi”;

no 80. līdz 81. — uz ziemeļrietumiem, austrumiem un ziemeļrietumiem pa saimniecības “Baltiņi” un 1.kv. robežstigu līdz saimniecības “Kalna Daugavieši” robežai;

no 81. līdz 82. — uz ziemeļiem pa saimniecības “Kalna Daugavieši” un 1.kv. robežstigu līdz saimniecības robežai;

no 82. līdz 83. — uz ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot saimniecību, pa 1.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības “Kalna Daugavieši” robežai;

no 83. līdz 84. — uz austrumiem pa saimniecības “Kalna Daugavieši” un 1.kv. robežstigu līdz Nesaļas upei (sakrīt ar saimniecības “Stari” robežu);

no 84. līdz 85. — uz ziemeļaustrumiem pa Nesaļas upi (sakrīt ar saimniecības “Stari” robežu) līdz saimniecības “Lakstīgalas” robežai;

no 85. līdz 86. — uz ziemeļaustrumiem pa Nesaļas upi un pa saimniecības “Lakstīgalas” dienvidu robežu līdz saimniecības “Mežlāči” zemei;

no 86. līdz 1. — uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības “Mežlāči” un 1.kv. robežstigu līdz Praulienas pagasta robežai (līdz sākumpunktam).

 

Mārcienas pagasts

Liepkalni

No 87. līdz 88. — no 3. un 30.kv. robežpunkta pie Niedruškas upes uz dienvidrietumiem līdz 30. un 29.kv. ziemeļu robežpunktam, tālāk uz dienvidrietumiem, rietumiem, ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību “Liepkalni”, līdz 3.kv. robežstigai;

no 88. līdz 87. — uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa 3.kv. dienvidu robežstigu, apliecot saimniecību “Liepkalni”, līdz 3. un 30.kv. robežpunktam pie Niedruškas upes.

 

Stingrā režīma zona

No 89. līdz 90. — no 37., 38., 45. un 46.kv. robežpunkta uz dienvidiem līdz novadgrāvim, tālāk pa to uz dienvidrietumiem un dienvidiem līdz 51., 52., 56. un 57.kv. robežpunktam, tālāk uz rietumiem līdz Svētupei, pa upi līdz 50.kv. dienvidu robežstigai un pa robežstigu līdz 50.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 90. līdz 89. — no 50.kv. dienvidrietumu stūra uz dienvidiem līdz 35., 36., 43. un 44.kv. robežpunktam, tālāk uz austrumiem pa 44.kv. ziemeļu robežstigu līdz Svētupei, pa upi uz ziemeļaustrumiem līdz 45.kv. ziemeļu robežstigai un pa robežstigu līdz 37., 38., 45. un 46.kv. robežpunktam (līdz stingrā režīma zonas sākumpunktam).

 

Piezīme. Valsts meža kvartālu numuri doti pēc 1984.gada mežierīcības datiem.