Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grīņu dabas rezervāta likums

 

1.pants 

Grīņu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

3.pants 

Rezervāta kopējā platība ir 1454,9 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Grīņu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Grīņu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

(1) Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, visā rezervāta teritorijā noteikta regulējamā režīma zona, kuras aizsardzība un apsaimniekošana notiek atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(2) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) uzturēties bez rezervāta administrācijas izsniegtas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

5.pants

Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Slīteres nacionālā parka administrācija.

6.pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību Grīņu dabas rezervātā saskaņo Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.421 “Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada aprīlī

 

Grīņu dabas rezervāta likuma 2.pielikums

 

Grīņu dabas rezervāta robežu apraksts

Liepājas rajons

Sakas pagasts

Aizputes virsmežniecība

Vērgales mežniecība

Grīņu dabas rezervātam ir šādas robežas:

no 1. līdz 2. — no valsts meža 626.kvartāla (turpmāk — kv.) dienvidaustrumu stūra pa 626., 622., 617. un 610.kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Kārpas upei;

no 2. līdz 3. — gar Kārpas upes krastu uz ziemeļiem līdz Ventspils–Liepājas autoceļam;

no 3. līdz 4. — no Kārpas upes tilta pāri Ventspils–Liepājas autoceļam pa 635.kv. austrumu un ziemeļu malas stigu līdz 631.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 4. līdz 5. — no 631.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Skolas dambim;

no 5. līdz 6. — pa Skolas dambi dienvidrietumu virzienā līdz 627.kv. rietumu stūrim;

no 6. līdz 7. — no 627.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 632.kv. dienvidrietumu malas stigu uz dienvidiem līdz 607.kv. ziemeļu stūrim;

no 7. līdz 8. — no 607.kv. ziemeļu stūra pa Legzdiņu dambi uz dienvidrietumiem līdz 601.kv. rietumu stūrim;

no 8. līdz 9. — no 601.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 611.kv. dienvidrietumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 611.kv. dienvidu stūrim;

no 9. līdz 10. — no 611.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz Slūžu dambim;

no 10. līdz 11. — pa Slūžu dambi uz dienvidaustrumiem līdz 623.kv. dienvidu stūrim;

no 11. līdz 1. — no 623.kv. dienvidu stūra pa šā kv. un 624., 625. un 626.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz sākumpunktam 626.kv. dienvidaustrumu stūrī.