Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm

 

1.pants. 1998.gada 26.februārī Kijevā parakstītais Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 9.martā.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada martā

 

Latvijas Republikas un Ukrainas

L Ī G U M S

par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm

 

 

 

Latvijas Republika un Ukraina (turpmāk dēvētas “Puses”),

ņemot vērā Latvijas Republikas un Ukrainas Līguma par brīvo tirdzniecību (turpmāk dēvēts “Brīvās tirdzniecības līgums”), kurš parakstīts 1995.gada 21.novembrī, Preambulu un 4.pantu,

vienojās par sekojošo:

1.pants

Mērķi

Puses, liberalizējot lauksaimniecības preču tirdzniecību, veicinās harmonisku ekonomisko attiecību attīstību starp Latvijas Republiku un Ukrainu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) prasībām.

 

2.pants

Līguma darbības sfēra

Šī Līguma noteikumi attiecināmi uz lauksaimniecības precēm, kuru izcelsmes valstis ir Līgumslēdzējas Puses. Termins “lauksaimniecības preces” šī Līguma izpratnē nozīmē preces, kuras klasificētas Harmonizētās preču un pakalpojumu klasificēšanas un kodēšanas sistēmā no 1. līdz 24. nodaļai.

 

3.pants

Ievedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā netiks ieviesti jauni ievedmuitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Puses savstarpēji atceļ visus maksājumus ar līdzvērtīgu efektu.

3. Latvijas Republika atceļ ievedmuitas nodokļus Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktiem izņemot precēm, kas paredzētas šī Līguma 1.pielikumā “Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi”.

4. Ukraina atceļ ievedmuitas nodokļus Latvijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem izņemot precēm, kas paredzētas šī Līguma 2.pielikumā “Latvijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi”.

 

4.pants

Izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

Ar šī līguma spēkā stāšanās datumu Pušu savstarpējā tirdzniecībā netiks piemēroti izvedmuitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu, izņemot precēm, kas paredzētas šī Līguma 3.pielikumā “Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti izvedmuitas nodokļi”.

 

5.pants

Kvantitatīvie importa un eksporta ierobežojumi un

pasākumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Latvijas Republikas un Ukrainas savstarpējā tirdzniecībā netiks ieviesti jauni kvantitatīvie importa un eksporta ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Latvijas Republika atceļ visus kvantitatīvos importa un eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu.

3. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Ukraina atceļ visus kvantitatīvos importa un eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu.

 

6.pants

Preču izcelsmes noteikumi

Preču izcelsmes noteikumi šī Līguma īstenošanai izklāstīti Brīvās tirdzniecības līguma A Protokolā.

 

 

7.pants

Dempings

Ja viena no Līgumslēdzējām Pusēm konstatē, ka šī Līguma regulētajās tirdznieciskajās attiecībās tiek īstenots dempings, tādā nozīmē, kā tas tiek raksturots 1994. gada Vispārīgās vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību VI pantā, tad tā var piemērot atbilstošus pasākumus pret šo darbību saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta šī Līguma 8. pantā.

 

8.panta

Drošības pasākumu pielietošanas kārtība

1. Puse, kura nolēmusi veikt drošības pasākumus, nekavējoties ziņo par to otrai Pusei un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju. Apvienotās Komitejas konsultācijas tiek sāktas nekavējoties, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

2. Puses sniedz Apvienotajai Komitejai pieprasīto palīdzību, kas nepieciešama, lai pārbaudītu konkrēto gadījumu un, ja nepieciešams, pārtrauc apstrīdamo darbību. Ja atbildētāja Puse nespēj pārtraukt savu darbību, pret kuru ir iebildumi, Apvienotās Komitejas noteiktajā termiņā, vai arī, ja Apvienotā Komiteja nespēj panākt vienošanos apspriežamajā jautājumā pēc konsultācijām vai trīsdesmit dienu laikā no brīža, kad notikusi vēršanās pie Apvienotās Komitejas, ieinteresētā Puse ir tiesīga piemērot attiecīgus pasākumus, lai risinātu grūtības, kas radušās minētās darbības laikā..

3. Ja Puse veic drošības pasākumus, nekavējoties tiek informēta otra Līgumslēdzēja Puse. Drošības pasākumi tiek ierobežoti pēc to apjoma un darbības laika tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai, tos piemērojot, varētu uzlabot radušos situāciju, kura izraisījusi augšminēto pasākumu nepieciešamību, un tie nedrīkst pārsniegt ar domstarpības izraisošo darbību nodarītos zaudējumus. Prioritāte tiek piešķirta tādiem pasākumiem, kas pēc iespējas mazāk traucētu šī Līguma izpildes gaitu.

4. Par veiktajiem drošības pasākumiem notiek regulāras konsultācijas, kuru mērķis ir pēc iespējas ātrāka drošības pasākumu aizvietošana vai atcelšana.

5. Ja ārkārtēji apstākļi prasa tūlītēju rīcību un situācijas iepriekšēja izpēte nav iespējama, ieinteresētā Puse var minētajos gadījumos nekavējoties piemērot tādus pagaidu aizsardzības pasākumus, kuri ir obligāti nepieciešami situācijas uzlabošanai. Apvienotā Komiteja nekavējoties tiek informēta par šiem pasākumiem un pēc iespējas ātrāk tiek uzsāktas abu Pušu konsultācijas.

 

 

9.pants

Apvienotā Komiteja

Apvienotā Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Brīvās tirdzniecības līguma 2. pantu (Apvienotā Komiteja), ir atbildīga par šī Līguma administrēšanu.

10.pants

Zinātniskā un tehniskā sadarbība

Puses, uz savstarpējas ieinteresētības pamatiem, veicinās zinātnisko un tehnisko sadarbību lauksaimniecībā un ar to saistītajās jomās. Šī sadarbība var ietvert kopuzņēmumu veidošanu, informācijas un dokumentācijas apmaiņu, ekspertu apmaiņu, kā arī semināru un darba grupu organizēšanu.

11.pants

Līguma tālākā attīstība

Puses paziņo par savu gatavību veicināt tirdzniecības ar lauksaimniecības precēm harmonisku attīstību. Puses vienojās pārskatīt šo Līgumu tālākai tā liberalizācijai, kad, pēc savstarpējas vienošanās Apvienotās Komitejas ietvaros, uzskatīs to par nepieciešamu.

 

12.pants

Veterinārie, sanitārie un fitosanitārie pasākumi

1. Puses nediskriminējošā veidā piemēros savus noteikumus veterinārajā, sanitārajā un fitosanitārajā jomā, kā arī neieviesīs jebkādus jaunus pasākumus, kas nelietderīgi traucētu tirdzniecību.

2. Veterināro, sanitāro un fitosanitāro pasākumu ieviešana notiks saskaņā ar starptautiskajām konvencijām šajā jomā.

13.pants

Pielikumi

Šī Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

 

14.pants

Brīvās tirdzniecības līguma B Protokola spēka zaudēšana

Ar šī Līguma spēkā stāšanos Brīvās tirdzniecības līguma B Protokols zaudē spēku.

 

15.pants

Stāšanās spēkā un derīgums

 

Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad Puses paziņojušas viena otrai, ka visas konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā, ir izpildītas.

Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

 

16.pants

Denonsēšana

Katra no Pusēm ir tiesīga šo līgumu denonsēt iesniedzot par to rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Šis Līgums zaudē spēku sešus (6) mēnešus pēc tās dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse šo paziņojumu ir saņēmusi.

 

Šo apliecinot, Valdības attiecīgās pilnvarotās personas paraksta šo Līgumu.

Parakstīts Kijevā 1998.gada 26.februārī divos oriģināleksemplāros, abi latviešu, ukraiņu un angļu valodās, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Domstarpību gadījumā par pamatu tiks ņemts teksts angļu valodā.

 

 

Latvijas Republikas vārdā

Guntars Krasts

Ministru Prezidents

 

Ukrainas vārdā

Valērijs Pustovoitenko

Ministru Prezidents

 

 

I pielikums

Attiecas uz 3.panta 3.punktu

Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts,

kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi

1. Līguma spēkā stāšanās brīdī katram I pielikumā iekļautajam produktam jāpiemēro vislielākās labvēlības režīma likme.

2. Ja pēc Līguma spēkā stāšanās likme vislielākās labvēlības režīmam tiek samazināta uz egra omnes bāzes, tas aizvietos I pielikuma 1.punktā minētās muitas nodokļa (tarifa) likmes, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

 

KN, 1998

Preces apraksts

   

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa

 

0105.pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti:

- Gallus domesticus sugas putnu liemeņi:

0207 11

-- nesadalīti, svaigi vai atdzesēti

0207 12

-- nesadalīti, saldēti

0207 13

-- izcirtņi un subprodukti, svaigi vai atdzesēti

0207 14

-- izcirtņi un subprodukti, saldēti

0401

Piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai citām saldinātājvielām

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām saldinātājvielām

0405

Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas

0406

Sieri un biezpiens

 

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas:

- mājputnu:

0407 00 300

-- pārējās

0407 00 900

- pārējās

 

Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti:

0701 90

- pārējie

 

Tomāti, svaigi vai atdzesēti:

0702 00 003

- no 1.jūnija līdz 30.jūnijam

0702 00 004

- no 1.jūlija līdz 31.augustam

0702 00 005

- no 1.septembra līdz 31.oktobrim

 

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, brokoļi un līdzīgi Brassicas ģints augu pārtikas produkti, svaigi vai atdzesēti:

0704 90

- pārējie

0706 10 000

- burkāni un rāceņi

 

Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai atdzesēti:

0707 00 053

-- no 1.maija līdz 30.jūnijam

0707 00 054

-- no 1.jūlija līdz 30.septembrim

 

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums:

1001 90

- pārējie

1002 00 000

Rudzi

1003 00

Mieži

1004 00 000

Auzas

 

- pārējie graudaugi:

1008 90 900

-- pārējie

 

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti:

1101 00 150

-- no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem

1101 00 900

- kviešu un rudzu maisījuma milti

 

Graudaugu milti, izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma miltus:

1102 10 000

- rudzu milti

1102 90

- pārējie

 

- putraimi un milti:

1103 11

-- kviešu

1103 12 000

-- auzu

1103 19

-- pārējo graudaugu

 

- granulas:

1103 21 000

-- kviešu

1103 29

-- pārējo graudaugu

 

- sasmalcināti graudi vai graudi pārslu veidā:

1104 11

-- miežu

1104 12

-- auzu

 

-- pārējo graudaugu:

1104 19 100

--- kviešu

1104 19 300

--- rudzu

 

- graudi, kas apstrādāti citādā veidā (piemēram, ar atdalītu sēklapvalku, sasmalcināti, pulēti vai drupināti):

1104 21

-- miežu

1104 22

-- auzu

1104 29

-- pārējo graudaugu

1104 30

- graudaugu dīgļi, veseli, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti

1601 00

Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata

1602

Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī

1704 90 750

---- īrisi, karameles un līdzīgas konfektes

 

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:

- pārējie, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:

1806 31 000

-- ar pildījumu

1806 32

-- bez pildījuma

1806 90

- pārējie

1905

Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, pildītas vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti

2203 00

Iesala alus

2204 10 110

--- šampanietis

2204 10 190

--- pārējie

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

2208 60

- degvīns

2208 90

- pārējie

 

Produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai:

2309 90

- pārējie

 

 

II pielikums

Attiecas uz 3.panta 4.punktu

Latvijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts,

kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi

1. Līguma spēkā stāšanās brīdī katram II pielikumā iekļautajam produktam jāpiemēro vislielākās labvēlības režīma likme.

2. Ja pēc Līguma spēkā stāšanās likme vislielākās labvēlības režīmam tiek samazināta uz egra omnes bāzes, tas aizvietos II pielikuma 1.punktā minētās muitas nodokļa (tarifa) likmes, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

TN VED, 1994

Preces apraksts

   
 

Atdzisusi, atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa un subprodukti, kas norādīti 0105.pozīcijā:

 

- atdzisusi vai atdzesēti mājputnu (ieskaitot aknas) gaļas izcirtņi un subprodukti:

0207 39 130

------ puses vai ceturtdaļas

0207 39 230

------ kājas (stilbiņi) un to izcirtņi

 

- saldēti mājputnu gaļas izcirtņi un subprodukti (izņemot aknas):

0207 41 110

----- puses vai ceturtdaļas

0207 41 510

----- stilbiņi un izcirtņi

0405 00

Sviests un pārējie piena tauki

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas čaumalas un graudu sēklapvalki; kafijas aizvietotāji ar kafijas saturu dažādās proporcijās

1604

Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, sagatavoti no zivju ikriem

 

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, moluskiem un pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem:

1605 10 000

- krabji

1605 20 000

- garneles

1605 30 000

- omāri

1605 40 000

- pārējie vēžveidīgie

 

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:

- pārējie:

-- šokolāde un šokolādes produkti:

--- šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma:

1806 90 110

---- kas satur alkoholu

1806 90 190

---- pārējā

1806 90 310

---- ar pildījumu

1806 90 390

---- bez pildījuma

Ex 2101 10 110

--- šķīstošā kafija

2203 00

Iesala alus

2204

Dabiskie vīnogu vīni, ieskaitot spirtotus; vīnogu misa, izņemot 2009.preču pozīcijā minēto

2205

Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu

 

2206

Pārējie raudzētie dzērieni [piemēram, ābolu sidrs (cider), bumbieru vīns (perry), medus dzēriens (mead)]; raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni

2402

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

2403 10 000

- smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā proporcijā

2403 99 100

--- zelējamā vai šņaucamā tabaka

 

3. pielikums

Attiecas uz 4. pantu

“Izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu”

Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts,

kuriem paredzēti izvedmuitas nodokļi

 

HS

Kods, 1994

Preces apraksts

0102 90 Dzīvi liellopi: pārējie

0104 10 Dzīvas aitas

AGREEMENT

BETWEEN THE REPUBLIC OF LATVIA

AND UKRAINE ON TRADE

IN AGRICULTURAL PRODUCTS

 

 

The Republic of Latvia and Ukraine, (hereinafter referred to as "the Parties"), taking into account the Preamble and Article 4 of the Free Trade Agreement between the Republic of Latvia and Ukraine signed on November 21, 1995, (hereinafter referred to as “the Free Trade Agreement”).

have agreed as follows:

 

Article 1

Objectives

The Parties shall promote, through liberalization of trade in agricultural products, harmonious development of economic relations between the Republic of Latvia and Ukraine in accordance with the provisions of the present Agreement, and in conformity with requirements of the World Trade Organisation (WTO).

 

Article 2

Scope

The provisions of the present Agreement shall apply to agricultural products originating in the territories of the Parties. The term "agricultural products" means for the purpose of this Agreement, products falling within Chapters 1 to 24 of the Harmonised Commodity Description and Coding System.

Article 3

Customs Duties on Imports and Charges Having Equivalent Effect

 1. No new customs duty on imports or charges having equivalent effect shall be introduced in trade between the Parties.
 2. The Parties shall abolish between them on the date of entry into force of the present Agreement all charge s having equivalent effect.
 3. The Republic of Latvia shall abolish customs duties on imports of agricultural products originating in Ukraine except as provided in Annex I to the present Agreement “The List of agricultural products originating in Ukraine subject to import customs duties”.
 4. Ukraine shall abolish customs duties on imports of agricultural products originating in the Republic of Latvia except as provided in Annex II to the present Agreement “The List of agricultural products originating in the Republic of Latvia subject to import customs duties”.

 

Article 4

Customs Duties on Exports and Charges Having Equivalent Effect

No customs duties on exports or charges having equivalent effect shall be applied in trade between the Parties as from the date of entry into force of the present Agreement, except as provided for in Annex III to the present Agreement “The List of agricultural products originating in Ukraine subject to export customs duties”.

 

Article 5

Quantitative restrictions on imports or exports

and measures having equivalent effect

 1. No new quantitative restriction on imports or exports and measures having equivalent effect shall be introduced in trade between the Republic of Latvia and Ukraine.
 2. The Republic of Latvia shall abolish on the date of entry into force of the present Agreement all quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect.
 3. Ukraine shall abolish on the date of entry into force of the present Agreement all quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect.

 

Article 6

Rules of Origin

The rules of origin, for the purposes of implementation the trade arrangements of the present Agreement are set out in Protocol A of the Free Trade Agreement.

 

Article 7

Dumping

If a Party finds that dumping is taking place in trade relations governed by the present Agreement within the meaning of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, it may take the appropriate measures against that practice in accordance with the procedure laid down in Article 8 of the present Agreement.

 

Article 8

Procedure for Application of Safeguard Measures

 

 1. The Party which considers resorting to safeguard measures shall promptly notify the other Party thereof and provide with all relevant information. Consultations shall take place without delay in the Joint Committee with a view to finding a mutually acceptable solution.
 2. The Parties shall give to the Joint Committee all the assistance required in order to examine the case and, where appropriate, eliminate this practice. If the Party in question fails to put an end to the practice objected to within the period defined by the Joint Committee, or if the Joint Committee fails to reach an agreement after consultations, or after thirty days following referral to such consultations, the Party concerned may adopt the appropriate measures to deal with the difficulties resulting from the practice in question.
 3. The safeguard measures taken shall be notified immediately to the other Party. They shall be restricted with regard to their extent and to their duration to what is strictly necessary in order to rectify the situation giving rise to their application, and shall not be in excess of the injury caused by the practice of the difficulty in question. Priority shall be given to such measures as will least disturb the functioning of the present Agreement.
 4. The safeguard measures taken shall be the subject of regular consultations with a view to their amelioration or elimination as soon as possible.
 5. Where exceptional circumstances requiring immediate action make prior examination impossible, the Party concerned may apply forthwith the precautionary and provisional measures strictly necessary to deal with the situation. The measures shall be notified to the Joint Committee without delay and consultations between the Parties shall take place as soon as possible.

 

 

Article 9

The Joint Committee

The Joint Committee established by Article 2 (The Joint Committee) of the Free Trade Agreement shall be responsible for the administration of the present Agreement.

 

Article 10

Scientific and technical cooperation

The Parties shall promote scientific and technical cooperation in agriculture and related fields on the basis of mutual interests. This cooperation may include the establishment of joint ventures, exchange of information and documentation, exchange of experts, as well as of organization of seminars and workshops.

 

Article 11

Evolution Clause

The Parties declare their readiness to promote harmonious development of trade in agricultural products. The Parties agreed to revise the present Agreement with intention to further liberalisation when they consider it necessary by mutual consent within the framework of Joint Committee.

 

Article 12

Veterinary, Sanitary And Phytosanitary Measures

 1. The Parties shall apply their regulations in veterinary, sanitary and phytosanitary matters on non-discriminatory basis and shall not introduce any new measures which unreasonably obstruct trade.
 2. The implementation of veterinary, sanitary and phytosanitary measures will be in accordance with international conventions in this field.

Article 13

Annexes

Annexes to the present Agreement shall constitute an integral part thereof.

 

 

Article 14

Termination of Protocol B of the Free Trade Agreement

Upon the entry into force of the present Agreement the Protocol B of the Free Trade Agreement shall be terminated.

 

Article 15

Entry into force and validity

The present Agreement shall enter into force thirty (30) days after the Parties notify each other in writing that the constitutional formalities required in its territory for the entry into force of this Agreement have been completed.

This Agreement shall remain into force for an indefinite period.

 

Article 16

Termination

Either Party may terminate the present Agreement by written notification to the other Party. The termination shall take effect six (6) months following the date on which the notification was received by the other Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Kiev, this 26 day of February 1998, in two originals, both in the Latvian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence the Parties shall use the English text.

 

 

 

FOR THE REPUBLIC FOR UKRAINE

OF LATVIA

 

 

Annex I

Referred to in Paragraph 3 of Article 3

List of Agricultural Products Originating in Ukraine Subject to Import

Customs Duties

1. For each product, included in Annex I, the duty shall be the Most Favoured Nation rate of the duty applied at the time this Agreement enters into force.

2. If after entry into force of this Agreement, any Most Favoured Nation tariff reduction is applied on an erga omnes basis, such tariff shall replace the duties referred to in Paragraph I. Annex I, as from the date when such reductions are applied.

CN, 1998

Description of products

0203

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

 

Meat and edible offal, of the poultry of heading No 0105, fresh, chilled or frozen:

- Of fowls of the species Gallus domesticus:

0207 11

-- Not cut in pieces, fresh or chilled

0207 12

-- Not cut in to pieces, frozen

0207 13

-- Cuts and offal, fresh or chilled

0207 14

-- Cuts and offal, frozen

0401

Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter

0402

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

0405

Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads

0406

Cheese and curd

 

Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked:

- Of poultry:

0407 00 300

-- Other

0407 00 900

- Other

 

Potatoes, fresh or chilled:

0701 90

- Other

 

Tomatoes, fresh or chilled:

0702 00 003

- From 1 June to 30 June

0702 00 004

- From 1 July to 31 August

0702 00 005

- From 1 September to 31 October

 

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled:

0704 90

- Other

0706 10 000

- Carrots and turnips

 

- Cucumbers:

0707 00 053

-- From 1 May to 30 June

0707 00 054

-- From 1 July to 30 September

 

Wheat and meslin:

1001 90

- Other

1002 00 000

Rye

1003 00

Barley

1004 00 000

Oats

 

- Other cereals:

1008 90 900

-- Other

 

- Wheat flour:

1101 00 150

-- Of common wheat and spelt

1101 00 900

- Meslin flour

 

Cereal flours other than of wheat or meslin:

1102 10 000

- Rye flour

1102 90

- Other

 

- Groats and meal:

1103 11

-- Of wheat

1103 12 000

-- Of oats

1103 19

-- Of other cereals

 

- Pellets:

1103 21 000

-- Of wheat

1103 29

-- Of other cereals

 

- Rolled or flaked grains:

1104 11

-- Of barley

1104 12

-- Of oats

 

-- Of other cereals:

1104 19 100

--- Of wheat

1104 19 300

--- Of rye

 

- Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled):

1104 21

-- Of barley

1104 22

-- Of oats

1104 29

-- Of other cereals

1104 30

- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground

1601 00

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products

1602

Other prepared or preserved meat, meat offal or blood

1701

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form

1704 90 750

---- Toffees, caramels and similar sweets

 

Chocolate and other food preparations containing cocoa:

- Other, in blocks, slabs or bars:

1806 31 000

-- Filled

1806 32

-- Not filled

1806 90

- Other

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

2203 00

Beer made from malt

2204 10 110

--- Champagne

2204 10 190

---Other

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

2208 60

- Vodka

2208 90

- Other

 

Preparations of a kind used in animal feeding:

2309 90

- Other

 

 

Annex II

Referred to in Paragraph 4 of Article 3

List of Agricultural Products Originating in the Republic of Latvia Subject to Import

Customs Duties

1. For each product, included in Annex II, the duty shall be the Most Favoured Nation rate of the duty applied at the time this Agreement enters into force.

2. If after entry into force of this Agreement, any Most Favoured Nation tariff reduction is applied on an erga omnes basis, such tariff shall replace the duties referred to in Paragraph I. Annex II, as from the date when such reductions are applied.

TN VED, 1994

Description of products

   
 

Meat and edible offal, of the poultry of heading No 0105, fresh, chilled or frozen:

 

- Poultry cuts and offal (including livers), fresh or chilled:

0207 39 130

------ Halves or quarters

0207 39 230

------ Legs and cuts thereof

 

- Poultry cuts and offal other than livers, frozen:

0207 41 110

----- Halves or quarters

0207 41 510

-----Legs and cuts thereof

0405 00

Butter and other fats and oils derived from milk

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved:

1605 10 000

- Crab

1605 20 000

- Shrimps and prawns

1605 30 000

- Lobster

1605 40 000

- Other crustaceans

 

Chocolate and other food preparations containing cocoa:

- Other:

-- Chocolate and chocolate products:

--- Chocolates, whether or not filled:

1806 90 110

---- Containing alcohol

1806 90 190

---- Other

1806 90 310

---- Filled

1806 90 390

---- Not filled

Ex 2101 10 110

--- Instant coffee

2203 00

Beer made from malt

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading No 2009

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

2206

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

2403 10 000

- Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion

2403 99 100

--- Chewing tobacco and snuff

 

 

 

 

Annex III

To the Article 4

“Customs Duties on Exports and Charges Having Equivalent Effect”

The List of Agricultural Products Originating in Ukraine Subject to

Export Customs duties

 

 

HS, 1994

Description of products

0102.90 Live bovine animals others

0104.10 Live sheeps