Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par valsts budžetu 2000.gadam

 

 1.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam ieņēmumos 1 373 743 104 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
 2.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam izdevumos 1 439 743 280 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 14 499 012 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.
 3.  Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 94 493 267 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 66 766 633 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 16 333 687 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 224 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 440 000  latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 10 764 723 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

 1.  Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 463 010 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 903 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 560 000 latu apmērā.

 1.  Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 024 539 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

 1.  Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 631 700 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 12 575 000 latu apmērā. Paredzēt 2000.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 101 780 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

 1.  Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 18 500 000 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 11 500 000 latu apmērā, tajā skaitā 500 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.

 1.  Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 186 947 600 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu, bet ne mazāk kā 74 152 400 latu apmērā.

 1.  Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu izdevumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 75,11 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 17,87 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 6,80 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,22 procenti.

 1.  Apstiprināt ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2001., 2002.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.

 1.  Ministrijām un centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

 1.  Apstiprināt ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem 2000., 2001. un 2002.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

 1.  Ministrijas un centrālās valsts iestādes veic budžeta programmās noteikto darbību atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātiem budžeta programmu (apakšprogrammu) rezultatīvajiem rādītājiem.

 1.  Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

 1.  Ministrijas un centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

 1.  Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

 1.  Ja ministrijas un centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

 1.  Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto valsts budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta izdevumu papildu finansēšanai.

 1.  Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta izdevumu papildu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 1.  Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Vispārējais valdības dienests” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.

 1.  Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

 1.  Ja ministrijās un centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

 1.  Ārlietu ministrijai programmas “Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību” plānoto līdzekļu ietvaros nodrošināt ministriju un centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.

 1.  Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Pedagogu darba samaksas reforma” izdevumus 8 240 000 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā Ministru kabineta noteikumu projektu par pedagoģisko darbinieku darba samaksu saistībā ar izglītības sistēmas reformas pasākumiem saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumu 4.punktu. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa programmām un apakšprogrammām.

 1.  Noteikt, ka tādā gadījumā, ja 2000.gada valsts budžeta nodokļu ieņēmumi pārsniedz prognozētos ieņēmumus, tiek izskatīta iespēja papildu līdzekļus budžetā novirzīt izglītībai saskaņā ar Ministru kabineta akceptēto izglītības sistēmas reformas pasākumu plānu un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.

 1.  Paredzēt Satiksmes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Latvijas lauku autoceļu sakārtošana un attīstība” izdevumus 4 457 000 latu apmērā, nosakot apropriācijas spēkā stāšanos 2000.gada 1.maijā.

27.pants. (1) Latvijas Nacionālās operas nodokļu parādi pēc stāvokļa 1999.gada 23.novembrī tiek dzēsti šādos apmēros:

1) pievienotās vērtības nodokļa pamatparāds 12 389,20 latu, pamatparāda palielinājuma nauda 536,87 lati un nokavējuma nauda 2 415,90 latu;

2) iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 866 862,44 lati, pamatparāda palielinājuma nauda 69 420,78 lati un nokavējuma nauda 502 521,93 lati;

3) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāda palielinājuma nauda 7 700,43 lati un nokavējuma nauda 41 029,91 lats;

4) sociālā nodokļa pamatparāda palielinājuma nauda 20 710,43 lati un nokavējuma nauda 107 894,44 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļu pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1999.gada 23.novembra līdz 2000.gada 1.janvārim.

28.pants. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par ieņēmumiem no meža resursu realizācijas” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 15.nr; 1998, 3.nr.).

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 1.decembrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada decembrī

 

 

Likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam”

1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 2000.gadam

   

Ls

     

A.1.

Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.)

1 373 743 104

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

737 531 269

 

Nodokļu ieņēmumi

587 500 000

 

- Tiešie nodokļi

95 100 000

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

95 100 000

 

- Netiešie nodokļi

492 400 000

 

PVN

346 096 000

 

Akcīzes nodoklis

133 504 000

 

Muitas nodoklis

12 800 000

 

Nenodokļu ieņēmumi

59 128 087

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

59 260 125

 

Ārvalstu finansu palīdzība

31 643 057

 

mīnus transferts no valsts speciālā budžeta

1 201 200

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

736 330 069

 

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

699 762 222

 

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

699 762 222

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

473 580 496

 

Akcīzes nodoklis

56 546 000

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

74 152 400

 

Ārvalstu finansu palīdzība

3 371 252

 

Pārējie

92 112 074

 

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

62 349 187

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

637 413 035

     

A.2.

Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

1 439 743 280

A.2.1.

Kopējie valsts uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

1 338 259 956

A.2.2.

Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

34 787 269

A.2.3.

Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

66 696 055

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-66 000 176

A.4.

Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

14 499 012

 

Kopējie valsts izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 454 242 292

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)

(A.3.-A.4.)

-80 499 188

 

Finansēšana:

ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas

30 350 000

 

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

500 000

 

aizņēmumi

49 649 188

 

Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

759 846 889

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

62 349 187

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

697 497 702

 

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

694 317 503

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

60 907 187

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

633 410 316

 

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

24 236 583

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

24 236 583

 

Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

41 292 803

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

1 442 000

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

39 850 803

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-22 315 620

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

7 759 392

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

55 987 963

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

48 228 571

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

7 759 392

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-78 303 583

 

Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

743 446 778

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 201 200

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

742 245 578

 

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

706 050 840

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 201 200

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

704 849 640

 

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

10 550 686

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

10 550 686

 

Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

26 845 252

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

26 845 252

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-43 684 556

C.4.

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi

6 739 620

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)

6 739 620

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)

6 739 620

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-50 424 176

     
 

Procentos no IKP:

 
 

Kopējie ieņēmumi

33,3%

 

Kopējie valsts budžeta izdevumi

34,9%

 

Kopējie valsts tīrie aizdevumi

0,4%

 

Kopējie valsts izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus

35,3%

 

Valsts budžeta fiskālais deficīts

2,0%

 

Likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam””

2.pielikums

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi — kopā

737 531 269

   

Nodokļu ieņēmumi

587 500 000

Tiešie nodokļi

95 100 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

95 100 000

Netiešie nodokļi

492 400 000

Pievienotās vērtības nodoklis

346 096 000

Akcīzes nodoklis

133 504 000

Muitas nodoklis

12 800 000

Nenodokļu ieņēmumi

59 128 087

< DIR>

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

2 000 000

Procentu maksājumi par kredītiem

13 290 534

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

16 082 167

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

705 500

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

3 165 885

Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas

600 000

Sodi un sankcijas

8 064 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

14 992 001

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

Citas iemaksas par nekustamo īpašumu

228 000

tajā skaitā

Ieņēmumi no Skrundas RLS zemes nomas maksas 50% apmērā

 

228 000

Pašu ieņēmumi

59 260 125

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

59 260 125

Ārvalstu finansu palīdzība

31 643 057

 

Ieņēmumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu veikto darbību, kurus uzskaita to valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontos, kompensējot izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Valsts budžeta ieņēmumu kods

Resors, ieņēmumu veids

Ls

 

Ārlietu ministrija - kopā

600 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi par konsulārajiem pakalpojumiem

600 000

 

Finansu ministrija - kopā

1 978 440

10.2.0.0.

VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi

1 641 088

9.1.6.0.

Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu un dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem

17 147

9.1.6.0.

Nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu, zīmogošanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu

154 320

9.3.5.0.

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

165 885

 

Iekšlietu ministrija - kopā

4 528 900

10.1.0.2.

Ieņēmumi no soda naudām

3 070 000

9.1.3.0.

Ieņēmumi no ieroču atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas

160 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 198 900

9.2.0.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas (apsardzes sertifikāti)

100 000

 

Zemkopības ministrija - kopā

7 950 000

10.1.0.9.

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

250 000

12.1.0.1.

VAS “Latvijas meži” fiksētais maksājums

7 700 000

 

Satiksmes ministrija - kopā

2 449 713

12.1.0.2.

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

249 713

9.9.1.0.

Valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva)

2 200 000

 

Tieslietu ministrija - kopā

3 004 300

9.1.3.0.

Uzņēmējsabiedrību, to filiāļu un pārstāvniecību reģistrācija, to pamatdokumentu grozījumu reģistrācija un informācijas saņemšana no Uzņēmumu reģistra

 

700 000

9.1.7.0.

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

1 300 000

9.1.9.0.

Valsts nodeva par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību

436 800

10.1.0.1.

Naudas sodi

479 000

9.2.0.0.

Valsts nodeva par valsts valodas prasmes apliecību

3 500

9.1.1.0.

Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem

85 000

 

 

Kultūras ministrija - kopā

27 000

9.1.3.0.

Maksa par filmu izplatīšanas tiesību licenci un filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu

27 000

 

Valsts zemes dienests - kopā

125 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no izziņu sagatavošanas un izsniegšanas par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

125 000

 

Valsts kontrole - kopā

15 000

10.4.0.0.

Valsts kontroles pārbaužu rezultātā veiktie uzrēķini

15 000

 

Radio un televīzija - kopā

102 000

9.2.1.0.

Ieņēmumi no kancelejas nodevas un apraides atļaujas

102 000

 

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi — kopā*

699 762 222

Labklājības ministrijas speciālais budžets — sociālā apdrošināšana

481 062 040

tajā skaitā

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

473 580 496

Valsts pamatbudžeta dotācija

6 036 630

Labklājības ministrijas valsts speciālais veselības aprūpes budžets

131 491 628

tajā skaitā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

74 152 400

Valsts pamatbudžeta dotācija

53 376 928

Pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumi

3 962 300

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības fonds

8 568 100

tajā skaitā

Dabas resursu nodoklis

8 000 000

Akcīzes nodoklis par kurināmajiem naftas produktiem

350 000

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Skrundas RLS zemes nomas maksa

228 000

Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonds

65 221 252

tajā skaitā

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

7 800 000

50% apmērā no akcīzes nodokļa par naftas produktiem

54 000 000

Ārvalstu finansu palīdzība

3 371 252

Satiksmes ministrijas Ostu attīstības fonds

500 000

tajā skaitā

Ostas un kuģošanas nodeva

500 000

Satiksmes ministrijas izlidošanas nodeva

2 000 000

Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

2 100 500

Finansu ministrijas Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana

750 000

Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

2 065 000

tajā skaitā

Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas fonds

 

1 200 000

Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

215 000

 

Finansu ministrijas Satiksmes biroja līdzekļi ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei

150 000

Finansu ministrijas Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds

500 000

Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām tehniskā vienība

144 073

Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets — augstas klases sasniegumu sports

1 550 000

tajā skaitā

Valsts pamatbudžeta dotācija

1 550 000

Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets — studējošo un studiju kreditēšana

1 181 629

tajā skaitā

Valsts pamatbudžeta dotācija

1 181 629

Kultūras ministrijas Kultūrkapitāla fonds

2 400 000

tajā skaitā

Valsts pamatbudžeta dotācija

204 000

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem

1 578 000

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem

618 000

Zemkopības ministrijas Zivju fonds

500 000

tajā skaitā

Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu

300 000

   

* ietver:

 

– valsts pamatbudžeta dotācijas

62 349 187

– pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

 

Likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam”

3.pielikums

Valsts budžeta kopsavilkums

Valsts pamatbudžets

 

Ieņēmumi - kopā

737 531 269

Resursi izdevumu segšanai

759 894 261

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

667 558 079

Dotācija īpašiem mērķiem

1 433 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

59 260 125

Ārvalstu finansu palīdzība

31 643 057

Izdevumi - kopā

759 846 889

Uzturēšanas izdevumi

694 317 503

Izdevumi kapitālieguldījumiem

65 529 386

Tīrie aizdevumi

55 987 963

Fiskālā bilance

-78 303 583

Finansēšana: ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas

30 350 000

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

500 000

aizņēmumi

47 453 583

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-47 372

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

10 528 640

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

699 762 222

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

692 166 497

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 224 473

Ārvalstu finansu palīdzība

3 371 252

Izdevumi - kopā

743 446 778

Uzturēšanas izdevumi

706 050 840

Izdevumi kapitālieguldījumiem

37 395 938

Tīrie aizdevumi

6 739 620

Fiskālā bilance

-50 424 176

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

52 217 619

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 793 443

   

01. Valsts prezidenta kanceleja

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

871 809

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

871 809

Izdevumi - kopā

871 809

Uzturēšanas izdevumi

815 909

Izdevumi kapitālieguldījumiem

55 900

   

02. Saeima

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

6 668 322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 448 322

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

220 000

Izdevumi - kopā

6 668 322

Uzturēšanas izdevumi

5 553 887

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 114 435

   

03. Ministru kabinets

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

3 229 056

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 082 316

Ārvalstu finansu palīdzība

146 740

Izdevumi - kopā

3 229 056

Uzturēšanas izdevumi

3 092 876

Izdevumi kapitālieguldījumiem

136 180

   

04. Aizsardzības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

43 048 485

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 950 778

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 097 707

Izdevumi - kopā

43 048 485

Uzturēšanas izdevumi

38 658 304

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 390 181

   

11. Ārlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

10 927 250

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 251 350

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

675 900

Izdevumi - kopā

10 927 250

Uzturēšanas izdevumi

10 619 950

Izdevumi kapitālieguldījumiem

307 300

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

600 000

   

12. Ekonomikas ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

8 644 865

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 105 397

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

395 300

Ārvalstu finansu palīdzība

3 144 168

Izdevumi - kopā

8 644 865

Uzturēšanas izdevumi

6 804 899

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 839 966

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

2 100 500

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 100 500

Izdevumi - kopā

2 100 500

Uzturēšanas izdevumi

2 014 500

Izdevumi kapitālieguldījumiem

86 000

   

13. Finansu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

94 170 225

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 801 188

Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 077 362

Ārvalstu finansu palīdzība

2 258 675

Izdevumi - kopā

94 170 225

Uzturēšanas izdevumi

85 269 146

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 901 079

Tīrie aizdevumi

55 987 963

Fiskālā bilance

-55 987 963

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

1 978 440

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

2 815 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 815 000

Izdevumi - kopā

1 373 300

Uzturēšanas izdevumi

1 373 300

Fiskālā bilance

1 441 700

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 441 700

   

14. Iekšlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

80 356 226

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 542 551

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 391 692

Ārvalstu finansu palīdzība

2 421 983

Izdevumi - kopā

80 356 226

Uzturēšanas izdevumi

71 471 397

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 884 829

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

4 528 900

   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

76 848 226

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 719 840

Dotācija īpašiem mērķiem

400 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 400 966

Ārvalstu finansu palīdzība

1 327 420

Izdevumi - kopā

76 848 226

Uzturēšanas izdevumi

71 672 045

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 176 181

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

2 731 629

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 731 629

Izdevumi - kopā

2 748 009

Uzturēšanas izdevumi

2 485 809

Izdevumi kapitālieguldījumiem

262 200

Tīrie aizdevumi

6 739 620

Valsts budžeta aizdevumi

6 756 000

Valsts budžeta aizdevumu atmaksas

16 380

Fiskālā bilance

-6 756 000

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

6 756 000

   

16. Zemkopības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

71 481 894

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 020 398

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 808 819

Ārvalstu finansu palīdzība

15 652 677

Izdevumi - kopā

71 481 894

Uzturēšanas izdevumi

66 762 744

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 719 150

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

250 000

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

500 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

500 000

Izdevumi - kopā

500 000

Uzturēšanas izdevumi

406 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 000

   

17. Satiksmes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

13 889 364

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 667 364

Ārvalstu finansu palīdzība

222 000

Izdevumi - kopā

13 889 364

Uzturēšanas izdevumi

6 909 764

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 979 600

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

67 721 252

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

64 300 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

Ārvalstu finansu palīdzība

3 371 252

Izdevumi - kopā

73 121 252

Uzturēšanas izdevumi

50 800 068

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 321 184

Fiskālā bilance

-5 400 000

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

5 400 000

   

18. Labklājības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

157 533 223

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

151 450 384

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 478 659

Ārvalstu finansu palīdzība

1 604 180

Izdevumi - kopā

157 533 223

Uzturēšanas izdevumi

153 188 509

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 344 714

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

612 553 668

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

608 591 368

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 962 300

Izdevumi - kopā

652 211 643

Uzturēšanas izdevumi

642 503 143

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 708 500

Fiskālā bilance

-39 657 975

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

40 004 863

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-346 888

   

 

19. Tieslietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

28 718 346

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 039 669

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 995 677

Ārvalstu finansu palīdzība

683 000

Izdevumi - kopā

28 718 346

Uzturēšanas izdevumi

25 357 301

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 361 045

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

3 004 300

   

21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

8 868 401

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 060 966

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

810 239

Ārvalstu finansu palīdzība

997 196

Izdevumi - kopā

8 868 401

Uzturēšanas izdevumi

7 581 021

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 287 380

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

8 796 100

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

8 728 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

68 100

Izdevumi - kopā

8 791 245

Uzturēšanas izdevumi

3 878 801

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 912 444

Fiskālā bilance

4 855

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 855

   

22. Kultūras ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

16 429 548

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 642 848

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 786 700

Izdevumi - kopā

16 429 548

Uzturēšanas izdevumi

14 801 982

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 627 566

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

27 000

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

2 400 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 400 000

Izdevumi - kopā

2 400 000

Uzturēšanas izdevumi

2 400 000

   

23. Valsts zemes dienests

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

14 893 753

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 803 405

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 090 348

Izdevumi - kopā

14 846 381

Uzturēšanas izdevumi

13 564 881

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 281 500

Fiskālā bilance

47 372

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-47 372

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

125 000

   

24. Valsts kontrole

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

1 165 852

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 165 052

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

Izdevumi - kopā

1 165 852

Uzturēšanas izdevumi

1 150 312

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 540

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

15 000

   

28. Augstākā tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

743 059

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

743 059

Izdevumi - kopā

743 059

Uzturēšanas izdevumi

743 059

   

30. Satversmes tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

337 498

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

318 382

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 116

Izdevumi - kopā

337 498

Uzturēšanas izdevumi

311 998

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 500

   

32. Prokuratūra

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

6 261 805

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 252 805

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 000

Izdevumi - kopā

6 261 805

Uzturēšanas izdevumi

6 184 745

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 060

   

35. Centrālā vēlēšanu komisija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

77 359

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 359

Izdevumi - kopā

77 359

Uzturēšanas izdevumi

75 359

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

 

37. Centrālā zemes komisija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

52 299

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 299

Izdevumi - kopā

52 299

Uzturēšanas izdevumi

52 299

   

44. Satversmes aizsardzības birojs

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

784 088

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

784 088

Izdevumi - kopā

784 088

Uzturēšanas izdevumi

784 088

   

47. Radio un televīzija

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

6 784 329

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 782 489

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 840

Izdevumi - kopā

6 784 329

Uzturēšanas izdevumi

6 576 329

Izdevumi kapitālieguldījumiem

208 000

   

48. Valsts cilvēktiesību birojs

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

96 621

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

96 621

Izdevumi - kopā

96 621

Uzturēšanas izdevumi

96 621

   

50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

2 265 881

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

909 243

Ārvalstu finansu palīdzība

1 356 638

Izdevumi - kopā

2 265 881

Uzturēšanas izdevumi

2 261 881

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

Valsts speciālais budžets

 

Ieņēmumi - kopā

144 073

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

144 073

Izdevumi - kopā

200 829

Uzturēšanas izdevumi

189 219

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 610

Fiskālā bilance

-56 756

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

56 756

   

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

2 790 200

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

961 820

Ārvalstu finansu palīdzība

1 828 380

Izdevumi - kopā

2 790 200

Uzturēšanas izdevumi

2 764 643

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 557

   

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

94 493 267

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 493 267

Izdevumi - kopā

94 493 267

Uzturēšanas izdevumi

83 728 544

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 764 723

   

64. Dotācija pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 

Resursi izdevumu segšanai

7 463 010

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 463 010

Izdevumi - kopā

7 463 010

Uzturēšanas izdevumi

7 463 010

 

Likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam”

4.pielikums

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pa programmām un apakšprogrammām

< TR>< TD WIDTH="12%" VALIGN="TOP"> 

Program-mas kods

Funkciju klasifikā-cijas kods

 

Ls

       
   

Ieņēmumi - kopā

737 531 269

   

Resursi izdevumu segšanai

759 894 261

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

667 558 079

   

Dotācija īpašiem mērķiem

1 433 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

59 260 125

   

Ārvalstu finansu palīdzība

31 643 057

   

Izdevumi kopā

759 846 889

   

Uzturēšanas izdevumi

694 317 503

   

Kārtējie izdevumi

354 644 600

   

tai skaitā atalgojumi

165 669 282

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 335 166

   

Subsīdijas un dotācijas

300 337 737

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
uzņēmumiem

33 184 406

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

72 148 552

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 151 122

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

65 529 386

   

kapitālie izdevumi

24 236 583

   

investīcijas

41 292 803

   

Tīrie aizdevumi

55 987 963

   

Fiskālā bilance

-78 303 583

   

Finansēšana: ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas

30 350 000

   

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

500 000

   

aizņēmumi

47 453 583

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

-47 372

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

10 528 640

       
   

01. Valsts prezidenta kanceleja

 
   

Resursi izdevumu segšanai

871 809

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

871 809

   

Izdevumi - kopā

871 809

   

Uzturēšanas izdevumi

815 909

   

Kārtējie izdevumi

815 909

   

tai skaitā atalgojumi

216 370

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

55 900

   

kapitālie izdevumi

55 900

01.00.00

01.110

Vispārējie valdības dienesti

 
   

Resursi izdevumu segšanai

713 751

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

713 751

   

Izdevumi - kopā

713 751

   

Uzturēšanas izdevumi

657 851

   

Kārtējie izdevumi

657 851

   

tai skaitā atalgojumi

211 570

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

55 900

   

kapitālie izdevumi

55 900

02.00.00

01.110

Rīgas pils uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

138 058

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

138 058

   

Izdevumi - kopā

138 058

   

Uzturēšanas izdevumi

138 058

   

Kārtējie izdevumi

138 058

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

20 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

   

Izdevumi - kopā

20 000

   

Uzturēšanas izdevumi

20 000

   

Kārtējie izdevumi

20 000

   

tai skaitā atalgojumi

4 800

       
   

02. Saeima

 
   

Resursi izdevumu segšanai

6 668 322

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 448 322

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

220 000

   

Izdevumi - kopā

6 668 322

   

Uzturēšanas izdevumi

5 553 887

   

Kārtējie izdevumi

5 506 187

   

tai skaitā atalgojumi

2 926 408

   

Subsīdijas un dotācijas

47 700

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

47 700

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 114 435

   

kapitālie izdevumi

1 114 435

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošinājums

 
   

Resursi izdevumu segšanai

6 620 622

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 400 622

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

220 000

   

Izdevumi - kopā

6 620 622

   

Uzturēšanas izdevumi

5 506 187

   

Kārtējie izdevumi

5 506 187

   

tai skaitā atalgojumi

2 926 408

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 114 435

   

kapitālie izdevumi

1 114 435

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

47 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 700

   

Izdevumi - kopā

47 700

   

Uzturēšanas izdevumi

47 700

   

Subsīdijas un dotācijas

47 700

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

47 700

       
   

03. Ministru kabinets

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 229 056

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 082 316

   

Ārvalstu finansu palīdzība

146 740

   

Izdevumi - kopā

3 229 056

   

Uzturēšanas izdevumi

3 092 876

   

Kārtējie izdevumi

3 002 876

   

tai skaitā atalgojumi

1 143 910

   

Subsīdijas un dotācijas

90 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
uzņēmumiem

90 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

136 180

   

kapitālie izdevumi

136 180

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 509 449

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 509 449

   

Izdevumi - kopā

2 509 449

   

Uzturēšanas izdevumi

2 377 992

   

Kārtējie izdevumi

2 377 992

   

tai skaitā atalgojumi

912 616

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

131 457

   

kapitālie izdevumi

131 457

04.00.00

 

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

719 607

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

572 867

   

Ārvalstu finansu palīdzība

146 740

   

Izdevumi - kopā

719 607

   

Uzturēšanas izdevumi

714 884

   

Kārtējie izdevumi

624 884

   

tai skaitā atalgojumi

231 294

   

Subsīdijas un dotācijas

90 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
uzņēmumiem

90 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 723

   

kapitālie izdevumi

4 723

04.01.00

01.410

Eiropas integrācijas birojs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

282 628

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

282 628

   

Izdevumi - kopā

282 628

   

Uzturēšanas izdevumi

279 905

   

Kārtējie izdevumi

279 905

   

tai skaitā atalgojumi

121 884

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 723

   

kapitālie izdevumi

2 723

04.03.00

01.410

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

309 027

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

162 287

   

Ārvalstu finansu palīdzība

146 740

   

Izdevumi - kopā

309 027

   

Uzturēšanas izdevumi

307 027

   

Kārtējie izdevumi

307 027

   

tai skaitā atalgojumi

90 894

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

04.04.00

01.132

Specializētais atašejs Briselē

 
   

Resursi izdevumu segšanai

37 952

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 952

   

Izdevumi - kopā

37 952

   

Uzturēšanas izdevumi

37 952

   

Kārtējie izdevumi

37 952

   

tai skaitā atalgojumi

18 516

04.06.00

01.131

Dotācija Latvijas institūtam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

90 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 000

   

Izdevumi - kopā

90 000

   

Uzturēšanas izdevumi

90 000

   

Subsīdijas un dotācijas

90 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
uzņēmumiem

90 000

       
   

10. Aizsardzības ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

43 048 485

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 950 778

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 097 707

   

Izdevumi - kopā

43 048 485

   

Uzturēšanas izdevumi

38 658 304

   

Kārtējie izdevumi

36 569 010

   

tai skaitā atalgojumi

16 744 486

   

Subsīdijas un dotācijas

2 089 294

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 160 691

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

639 752

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

10 410

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 390 181

   

kapitālie izdevumi

1 816 181

   

investīcijas

2 574 000

01.00.00

 

Valsts aizsardzības vadība un administrācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 613 795

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 570 486

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

43 309

   

Izdevumi - kopā

2 613 795

   

Uzturēšanas izdevumi

2 326 235

   

Kārtējie izdevumi

1 803 825

   

tai skaitā atalgojumi

809 922

   

Subsīdijas un dotācijas

522 410

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

472 410

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

287 560

   

kapitālie izdevumi

111 560

   

investīcijas

176 000

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

944 198

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

932 729

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 469

   

Izdevumi - kopā

944 198

   

Uzturēšanas izdevumi

738 198

   

Kārtējie izdevumi

738 198

   

tai skaitā atalgojumi

419 296

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

206 000

   

kapitālie izdevumi

30 000

   

investīcijas

176 000

01.02.00

02.000

Centralizētie pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

154 750

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

149 150

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 600

   

Izdevumi - kopā

154 750

   

Uzturēšanas izdevumi

139 750

   

Kārtējie izdevumi

139 750

   

tai skaitā atalgojumi

42 605

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 000

   

kapitālie izdevumi

15 000

01.03.00

02.000

Transporta nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

310 499

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

284 259

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

26 240

   

Izdevumi - kopā

310 499

   

Uzturēšanas izdevumi

288 339

   

Kārtējie izdevumi

288 339

   

tai skaitā atalgojumi

112 420

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 160

   

kapitālie izdevumi

22 160

01.04.00

06.120

Militārpersonu pensiju fonds

 
   

Resursi izdevumu segšanai

472 410

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

472 410

   

Izdevumi - kopā

472 410

   

Uzturēšanas izdevumi

472 410

   

Subsīdijas un dotācijas

472 410

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

472 410

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji

 
   

Resursi izdevumu segšanai

681 938

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

681 938

   

Izdevumi - kopā

681 938

   

Uzturēšanas izdevumi

637 538

   

Kārtējie izdevumi

637 538

   

tai skaitā atalgojumi

235 601

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 400

   

kapitālie izdevumi

44 400

01.06.00

02.000

Dotācija žurnālam “Tēvijas Sargs”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Uzturēšanas izdevumi

50 000

   

Subsīdijas un dotācijas

50 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
uzņēmumiem

50 000

02.00.00

02.000

Valsts militārā aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

21 140 986

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 159 495

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 981 491

   

Izdevumi - kopā

21 140 986

   

Uzturēšanas izdevumi

19 888 986

   

Kārtējie izdevumi

19 888 986

   

tai skaitā atalgojumi

10 867 426

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 252 000

   

kapitālie izdevumi

505 000

   

investīcijas

747 000

02.02.00

02.000

Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 751 484

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 706 346

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

45 138

   

Izdevumi - kopā

2 751 484

   

Uzturēšanas izdevumi

2 601 484

   

Kārtējie izdevumi

2 601 484

   

tai skaitā atalgojumi

1 368 397

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

150 000

   

kapitālie izdevumi

150 000

02.03.00

02.000

Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 293 249

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 293 249

   

Izdevumi - kopā

1 293 249

   

Uzturēšanas izdevumi

973 249

   

Kārtējie izdevumi

973 249

   

tai skaitā atalgojumi

573 453

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

320 000

   

kapitālie izdevumi

320 000

02.05.00

02.000

Valsts teritoriālā militārā aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

9 746 220

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 746 220

   

Izdevumi - kopā

9 746 220

   

Uzturēšanas izdevumi

9 289 220

   

Kārtējie izdevumi

9 289 220

   

tai skaitā atalgojumi

5 025 061

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

457 000

   

investīcijas

457 000

02.06.00

02.000

Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 609 417

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 413 680

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

195 737

   

Izdevumi - kopā

5 609 417

   

Uzturēšanas izdevumi

5 319 417

   

Kārtējie izdevumi

5 319 417

   

tai skaitā atalgojumi

2 867 664

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

290 000

   

investīcijas

290 000

02.07.00

02.000

Zemessardzes pašu ieņēmumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 740 616

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 740 616

   

Izdevumi - kopā

1 740 616

   

Uzturēšanas izdevumi

1 705 616

   

Kārtējie izdevumi

1 705 616

   

tai skaitā atalgojumi

1 032 851

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

35 000

   

kapitālie izdevumi

35 000

03.00.00

02.200

Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 617 911

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 617 911

   

Izdevumi - kopā

3 617 911

   

Uzturēšanas izdevumi

3 319 911

   

Kārtējie izdevumi

3 314 011

   

tai skaitā atalgojumi

1 387 197

   

Subsīdijas un dotācijas

5 900

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 900

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

298 000

   

investīcijas

298 000

04.00.00

02.130

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

860 812

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

844 456

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16 356

   

Izdevumi - kopā

860 812

   

Uzturēšanas izdevumi

838 312

   

Kārtējie izdevumi

838 312

   

tai skaitā atalgojumi

488 860

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 500

   

kapitālie izdevumi

22 500

05.00.00

02.400

Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 105 448

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 105 448

   

Izdevumi - kopā

2 105 448

   

Uzturēšanas izdevumi

2 105 448

   

Kārtējie izdevumi

2 105 448

   

tai skaitā atalgojumi

1 309 331

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

513 931

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

513 931

   

Izdevumi - kopā

513 931

   

Uzturēšanas izdevumi

513 931

   

Kārtējie izdevumi

513 931

08.00.00

02.000

Materiāltehniskā apgāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 246 177

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 246 177

   

Izdevumi - kopā

4 246 177

   

Uzturēšanas izdevumi

3 187 177

   

Kārtējie izdevumi

3 187 177

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 059 000

   

kapitālie izdevumi

1 059 000

08.01.00

02.000

Centralizētās iegādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 622 684

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 622 684

   

Izdevumi - kopā

3 622 684

   

Uzturēšanas izdevumi

2 563 684

   

Kārtējie izdevumi

2 563 684

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 059 000

   

kapitālie izdevumi

1 059 000

08.02.00

02.000

Ārrindas Zemessardzes apgāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

623 493

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

623 493

   

Izdevumi - kopā

623 493

   

Uzturēšanas izdevumi

623 493

   

Kārtējie izdevumi

623 493

10.00.00

02.000

Mācību procesa nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 173 762

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 146 611

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

27 151

   

Izdevumi - kopā

4 173 762

   

Uzturēšanas izdevumi

4 091 925

   

Kārtējie izdevumi

3 924 583

   

tai skaitā atalgojumi

1 623 683

   

Subsīdijas un dotācijas

167 342

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

167 342

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

81 837

   

kapitālie izdevumi

81 837

10.01.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 935 516

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 915 665

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 851

   

Izdevumi - kopā

1 935 516

   

Uzturēšanas izdevumi

1 853 679

   

Kārtējie izdevumi

1 686 337

   

tai skaitā atalgojumi

549 384

   

Subsīdijas un dotācijas

167 342

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

167 342

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

81 837

   

kapitālie izdevumi

81 837

10.02.00

02.000

NBS mācību centri

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 238 246

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 230 946

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 300

   

Izdevumi - kopā

2 238 246

   

Uzturēšanas izdevumi

2 238 246

   

Kārtējie izdevum i

2 238 246

   

tai skaitā atalgojumi

1 074 299

11.00.00

05.000

Veselības aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

551 416

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

531 016

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 400

   

Izdevumi - kopā

551 416

   

Uzturēšanas izdevumi

523 002

   

Kārtējie izdevumi

523 002

   

tai skaitā atalgojumi

78 908

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 414

   

kapitālie izdevumi

28 414

12.00.00

08.220

Kara muzejs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

157 714

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

148 714

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 000

   

Izdevumi - kopā

157 714

   

Uzturēšanas izdevumi

150 314

   

Kārtējie izdevumi

150 314

   

tai skaitā atalgojumi

79 861

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 400

   

kapitālie izdevumi

7 400

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 510

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 510

   

Izdevumi - kopā

4 510

   

Uzturēšanas izdevumi

4 510

   

Subsīdijas un dotācijas

4 510

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 510

15.00.00

02.000

Jaunatnes militārā apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

319 891

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

319 891

   

Izdevumi - kopā

319 891

   

Uzturēšanas izdevumi

319 421

   

Kārtējie izdevumi

319 421

   

tai skaitā atalgojumi

99 298

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

470

   

kapitālie izdevumi

470

15.01.00

02.000

Jaunsargu apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

102 947

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 947

   

Izdevumi - kopā

102 947

   

Uzturēšanas izdevumi

102 947

   

Kārtējie izdevumi

102 947

   

tai skaitā atalgojumi

5 000

15.02.00

02.000

Studentu militārā apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

173 750

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

173 750

   

Izdevumi - kopā

173 750

   

Uzturēšanas izdevumi

173 280

   

Kārtējie izdevumi

173 280

   

tai skaitā atalgojumi

78 716

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

470

   

kapitālie izdevumi

470

15.03.00

02.000

Skolēnu militārā apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

43 194

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 194

   

Izdevumi - kopā

43 194

   

Uzturēšanas izdevumi

43 194

   

Kārtējie izdevumi

43 194

   

tai skaitā atalgojumi

15 582

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 043 691

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 043 691

   

Izdevumi - kopā

2 043 691

   

Uzturēšanas izdevumi

1 110 691

   

Subsīdijas un dotācijas

1 110 691

       
   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
uzņēmumiem

1 110 691

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

933 000

   

investīcijas

933 000

17.00.00

06.000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

278 441

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 441

   

Izdevumi - kopā

278 441

   

Uzturēšanas izdevumi

278 441

   

Subsīdijas un dotācijas

278 441

18.00.00

02.000

Kartogrāfijas attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

420 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 000

   

Izdevumi - kopā

420 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

420 000

   

investīcijas

420 000

       
   

11. Ārlietu ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 927 250

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 251 350

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

675 900

   

Izdevumi - kopā

10 927 250

   

Uzturēšanas izdevumi

10 619 950

   

Kārtējie izdevumi

8 878 910

   

tai skaitā atalgojumi

3 828 937

   

Subsīdijas un dotācijas

1 741 040

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 741 040

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

307 300

   

kapitālie izdevumi

307 300

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

 

600 000

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 928 258

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 252 358

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

675 900

   

Izdevumi - kopā

8 928 258

   

Uzturēšanas izdevumi

8 630 958

   

Kārtējie izdevumi

8 630 958

   

tai skaitā atalgojumi

3 828 937

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

297 300

   

kapitālie izdevumi

297 300

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 734 435

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 713 535

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 900

   

Izdevumi - kopā

1 734 435

   

Uzturēšanas izdevumi

1 647 135

   

Kārtējie izdevumi

1 647 135

   

tai skaitā atalgojumi

700 358

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

87 300

   

kapitālie izdevumi

87 300

       

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 130 833

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 475 833

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

655 000

   

Izdevumi - kopā

7 130 833

   

Uzturēšanas izdevumi

6 920 833

   

Kārtējie izdevumi

6 920 833

   

tai skaitā atalgojumi

3 127 579

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

210 000

   

kapitālie izdevumi

210 000

01.05.00

01.131

Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 990

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 990

   

Izdevumi - kopā

2 990

   

Uzturēšanas izdevumi

2 990

   

Kārtējie izdevumi

2 990

   

tai skaitā atalgojumi

1 000

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums

 
   

Resursi izdevumu segšanai

60 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 000

   

Izdevumi - kopā

60 000

   

Uzturēšanas izdevumi

60 000

   

Kārtējie izdevumi

60 000

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 741 040

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 741 040

   

Izdevumi - kopā

1 741 040

   

Uzturēšanas izdevumi

1 741 040

   

Subsīdijas un dotācijas

1 741 040

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 741 040

03.00.00

01.131

Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES

 
   

Resursi izdevumu segšanai

257 952

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

257 952

   

Izdevumi - kopā

257 952

   

Uzturēšanas izdevumi

247 952

   

Kārtējie izdevumi

247 952

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

       
   

12. Ekonomikas ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 644 865

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 105 397

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

395 300

   

Ārvalstu finansu palīdzība

3 144 168

   

Izdevumi - kopā

8 644 865

   

Uzturēšanas izdevumi

6 804 899

   

Kārtējie izdevumi

5 157 794

   

tai skaitā atalgojumi

1 888 758

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

32 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 615 105

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
uzņēmumiem

214 045

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 839 966

   

kapitālie izdevumi

1 752 966

   

investīcijas

87 000

01.00.00

 

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 668 071

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 441 903

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

295 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

2 931 168

   

Izdevumi - kopā

4 668 071

   

Uzturēšanas izdevumi

2 955 091

   

Kārtējie izdevumi

2 845 031

   

tai skaitā atalgojumi

531 041

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

32 000

   

Subsīdijas un dotācijas

78 060

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 712 980

   

kapitālie izdevumi

1 625 980

   

investīcijas

87 000

01.01.00

13.010

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 292 594

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

997 594

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

295 000

   

Izdevumi - kopā

1 292 594

   

Uzturēšanas izdevumi

1 193 614

   

Kārtējie izdevumi

1 121 614

   

tai skaitā atalgojumi

492 265

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

32 000

   

Subsīdijas un dotācijas

40 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

40 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 980

   

kapitālie izdevumi

11 980

   

investīcijas

87 000

01.02.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

38 060

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 060

   

Izdevumi - kopā

38 060

   

Uzturēšanas izdevumi

38 060

   

Subsīdijas un dotācijas

38 060

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

38 060

01.03.00

01.132

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

98 461

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 461

   

Izdevumi - kopā

98 461

   

Uzturēšanas izdevumi

97 461

   

Kārtējie izdevumi

97 461

   

tai skaitā atalgojumi

33 576

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

01.04.00

13.600

Vispasaules izstāde EXPO

 
   

Resursi izdevumu segšanai

295 839

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

295 839

   

Izdevumi - kopā

295 839

   

Uzturēšanas izdevumi

295 839

   

Kārtējie izdevumi

295 839

01.05.00

09.300

Enerģijas patērētāju komiteja

 
   

Resursi izdevumu segšanai

11 949

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 949

   

Izdevumi - kopā

11 949

   

Uzturēšanas izdevumi

10 949

   

Kārtējie izdevumi

10 949

   

tai skaitā atalgojumi

5 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

01.06.00

13.010

Ārvalstu finansu palīdzības pārraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 931 168

   

Ārvalstu finansu palīdzība

2 931 168

   

Izdevumi - kopā

2 931 168

   

Uzturēšanas izdevumi

1 319 168

   

Kārtējie izdevumi

1 319 168

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 612 000

   

kapitālie izdevumi

1 612 000

03.00.00

01.421

Centrālā statistikas pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 773 236

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 489 436

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

70 800

   

Ārvalstu finansu palīdzība

213 000

   

Izdevumi - kopā

1 773 236

   

Uzturēšanas izdevumi

1 698 236

   

Kārtējie izdevumi

1 698 236

   

tai skaitā atalgojumi

1 016 582

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 000

   

kapitālie izdevumi

75 000

04.00.00

13.400

Metroloģija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

159 384

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 384

   

Izdevumi - kopā

159 384

   

Uzturēšanas izdevumi

159 384

   

Kārtējie izdevumi

22 339

   

tai skaitā atalgojumi

13 910

   

Subsīdijas un dotācijas

137 045

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

137 045

04.02.00

13.400

Valsts metroloģiskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

22 339

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 339

   

Izdevumi - kopā

22 339

   

Uzturēšanas izdevumi

22 339

   

Kārtējie izdevumi

22 339

   

tai skaitā atalgojumi

13 910

04.04.00

13.400

Latvijas standarts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

137 045

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 045

   

Izdevumi - kopā

137 045

   

Uzturēšanas izdevumi

137 045

   

Subsīdijas un dotācijas

137 045

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
uzņēmumiem

137 045

05.00.00

09.300

Energoapgādes regulēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai< /TD>

144 072

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

144 072

   

Izdevumi - kopā

144 072

   

Uzturēšanas izdevumi

143 072

   

Kārtējie izdevumi

143 072

   

tai skaitā atalgojumi

95 022

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

06.00.00

13.400

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

69 992

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 492

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 500

   

Izdevumi - kopā

69 992

   

Uzturēšanas izdevumi

68 992

   

Kārtējie izdevumi

68 992

   

tai skaitā atalgojumi

39 113

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

07.00.00

13.400

Konkurences padome

 
   

Resursi izdevumu segšanai

152 994

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 994

   

Izdevumi - kopā

152 994

   

Uzturēšanas izdevumi

150 294

   

Kārtējie izdevumi

150 294

   

tai skaitā atalgojumi

86 833

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 700

   

kapitālie izdevumi

2 700

08.00.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

137 163

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 163

   

Izdevumi - kopā

137 163

   

Uzturēšanas izdevumi

135 463

   

Kārtējie izdevumi

135 463

   

tai skaitā atalgojumi

71 990

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 700

   

kapitālie izdevumi

1 700

11.00.00

13.600

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 000 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 000 000

   

Izdevumi - kopā

1 000 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 000 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 000 000

12.00.00

01.133

Latvijas piedalīšanās ES trešajā daudzgadējā
MVU programmā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

323 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

323 000

   

Izdevumi - kopā

323 000

   

Uzturēšanas izdevumi

323 000

   

Subsīdijas un dotācijas

323 000

13.00.00

13.400

Iekšējā tirgus aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

139 953

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

139 953

   

Izdevumi - kopā

139 953

   

Uzturēšanas izdevumi

94 367

   

Kārtējie izdevumi

94 367

   

tai skaitā atalgojumi

34 267

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

45 586

   

kapitālie izdevumi

45 586

14.00.00

13.600

Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

77 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

   

Izdevumi - kopā

77 000

   

Uzturēšanas izdevumi

77 000

   

Subsīdijas un dotācijas

77 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

77 000

       
   

13. Finansu ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

94 170 225

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 801 188

   

Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 077 362

   

Ārvalstu finansu palīdzība

2 258 675

   

Izdevumi - kopā

94 170 225

   

Uzturēšanas izdevumi

85 269 146

   

Kārtējie izdevumi

35 440 851

   

tai skaitā atalgojumi

16 386 761

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 000 000

   

Subsīdijas un dotācijas

10 828 295

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

8 797 295

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 200 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

831 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 901 079

   

kapitālie izdevumi

2 930 079

   

investīcijas

5 971 000

   

Tīrie aizdevumi

55 987 963

   

Fiskālā bilance

-55 987 963

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

 

1 978 440

01.00.00

 

Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 346 680

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 847 249

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

300 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 199 431

   

Izdevumi - kopā

4 346 680

   

Uzturēšanas izdevumi

3 048 780

   

Kārtējie izdevumi

3 048 780

   

tai skaitā atalgojumi

1 396 976

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 297 900

   

kapitālie izdevumi

989 900

   

investīcijas

308 000

01.01.00

01.120

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 749 531

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 477 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

272 531

   

Izdevumi - kopā

1 749 531

   

Uzturēšanas izdevumi

1 535 531

   

Kārtējie izdevumi

1 535 531

   

tai skaitā atalgojumi

608 170

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

214 000

   

kapitālie izdevumi

60 000

   

investīcijas

154 000

01.02.00

01.120

Valsts kase

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 597 149

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 370 249

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

300 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

926 900

   

Izdevumi - kopā

2 597 149

   

Uzturēšanas izdevumi

1 513 249

   

Kārtējie izdevumi

1 513 249

   

tai skaitā atalgojumi

788 806

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 083 900

   

kapitālie izdevumi

929 900

   

investīcijas

154 000

02.00.00

 

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

40 193 183

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 801 049

   

Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 575 790

   

Ārvalstu finansu palīdzība

783 344

   

Izdevumi - kopā

40 193 183

   

Uzturēšanas izdevumi

33 575 434

   

Kārtējie izdevumi

27 075 434

   

tai skaitā atalgojumi

14 340 065

   

Subsīdijas un dotācijas

6 500 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

6 500 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 617 749

   

kapitālie izdevumi

1 798 749

   

investīcijas

4 819 000

02.01.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšana i

22 714 201

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 252 537

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

278 320

   

Ārvalstu finansu palīdzība

183 344

   

Izdevumi - kopā

22 714 201

   

Uzturēšanas izdevumi

22 552 201

   

Kārtējie izdevumi

22 552 201

   

tai skaitā atalgojumi

13 584 341

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

162 000

   

kapitālie izdevumi

162 000

02.02.00

01.099

Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 042 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 042 000

   

Izdevumi - kopā

2 042 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 042 000

   

investīcijas

2 042 000

02.05.00

01.099

Muitas kontroles punktu būvniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 777 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 777 000

   

Izdevumi - kopā

2 777 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 777 000

   

investīcijas

2 777 000

02.06.00

13.400

Preču pavadzīmes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 297 470

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 297 470

   

Izdevumi - kopā

2 297 470

   

Uzturēšanas izdevumi

2 227 470

   

Kārtējie izdevumi

2 227 470

   

tai skaitā atalgojumi

253 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 000

   

kapitālie izdevumi

70 000

02.07.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

6 500 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 500 000

   

Izdevumi - kopā

6 500 000

   

Uzturēšanas izdevumi

6 500 000

   

Subsīdijas un dotācijas

6 500 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

6 500 000

02.08.00

01.120

VID modernizācijas projekts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 862 512

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 229 512

   

Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

600 000

   

Izdevumi - kopā

3 862 512

   

Uzturēšanas izdevumi

2 295 763

   

Kārtējie izdevumi

2 295 763

   

tai skaitā atalgojumi

502 724

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 566 749

   

kapitālie izdevumi

1 566 749

03.00.00

 

Uzraudzība un kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 441 400

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 835 113

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

454 387

   

Ārvalstu finansu palīdzība

151 900

   

Izdevumi - kopā

3 441 400

   

Uzturēšanas izdevumi

3 348 970

   

Kārtējie izdevumi

3 343 770

   

tai skaitā atalgojumi

468 420

   

Subsīdijas un dotācijas

5 200

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

92 430

   

kapitālie izdevumi

92 430

03.03.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

171 467

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

171 467

   

Izdevumi - kopā

171 467

   

Uzturēšanas izdevumi

148 437

   

Kārtējie izdevumi

146 237

   

tai skaitā atalgojumi

62 090

   

Subsīdijas un dotācijas

2 200

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 030

   

kapitālie izdevumi

23 030

03.04.00

13.400

Vērtspapīru tirgus komisija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

399 861

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

247 961

   

Ārvalstu finansu palīdzība

151 900

   

Izdevumi - kopā

399 861

   

Uzturēšanas izdevumi

389 361

   

Kārtējie izdevumi

389 361

   

tai skaitā atalgojumi

145 050

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 500

   

kapitālie izdevumi

10 500

03.05.00

13.400

Apdrošināšanas uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

454 387

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

454 387

   

Izdevumi - kopā

454 387

   

Uzturēšanas izdevumi

400 487

   

Kārtējie izdevumi

397 487

   

tai skaitā atalgojumi

190 000

   

Subsīdijas un dotācijas

3 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

53 900

   

kapitālie izdevumi

53 900

03.06.00

13.400

Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 249 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 249 800

   

Izdevumi - kopā

2 249 800

   

Uzturēšanas izdevumi

2 249 800

   

Kārtējie izdevumi

2 249 800

03.07.00

13.400

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

165 885

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

165 885

   

Izdevumi - kopā

165 885

   

Uzturēšanas izdevumi

160 885

   

Kārtējie izdevumi

160 885

   

tai skaitā atalgojumi

71 280

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

04.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

825 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

825 800

   

Izdevumi - kopā

825 800

   

Uzturēšanas izdevumi

825 800

   

Subsīdijas un dotācijas

825 800

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

825 800

05.00.00

 

Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

40 500 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 500 000

   

Izdevumi - kopā

40 500 000

   

Uzturēšanas izdevumi

40 500 000

   

Kārtējie izdevumi

300 000

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 000 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 200 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 200 000

   

Tīrie aizdevumi

55 987 963

   

Fiskālā bilance

-55 987 963

05.01.00

14.000

Valsts parāda apkalpošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

39 000 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 000 000

   

Izdevumi - kopā

39 000 000

   

Uzturēšanas izdevumi

39 000 000

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 000 000

05.02.00

13.400

Valsts kases budžeta kontu apkalpošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

300 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

   

Izdevumi - kopā

300 000

   

Uzturēšanas izdevumi

300 000

   

Kārtējie izdevumi

300 000

05.03.00

06.280

Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 200 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 200 000

   

Izdevumi - kopā

1 200 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 200 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 200 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 200 000

05.04.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un atmaksas

 
   

Tīrie aizdevumi

55 987 963

   

Fiskālā bilance

-55 987 963

06.00.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

826 182

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

826 182

   

Izdevumi - kopā

826 182

   

Uzturēšanas izdevumi

826 182

   

Kārtējie izdevumi

826 182

07.00.00

13.400

Satiksmes biroja darbība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

747 185

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

747 185

   

Izdevumi - kopā

747 185

   

Uzturēšanas izdevumi

698 185

   

Kārtējie izdevumi

698 185

   

tai skaitā atalgojumi

181 300

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 000

   

kapitālie izdevumi

49 000

08.00.00

13.400

ERAB pilnvarnieku sanāksme Rīgā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 141 295

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 141 295

   

Izdevumi - kopā

3 141 295

   

Uzturēšanas izdevumi

2 297 295

   

Subsīdijas un dotācijas

2 297 295

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 297 295

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

844 000

   

investīcijas

844 000

08.01.00

13.400

ERAB pilnvarnieku sanāksme

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 297 295

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 297 295

   

Izdevumi - kopā

2 297 295

   

Uzturēšanas izdevumi

2 297 295

   

Subsīdijas un dotācijas

2 297 295

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 297 295

08.03.00

13.400

Investīcijas ERAB pilnvarnieku sanāksmei

 
   

Resursi izdevumu segšanai

844 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

844 000

   

Izdevumi - kopā

844 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

844 000

   

investīcijas

844 000

12.00.00

01.120

Centrālā finansu un kontraktu vienība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

148 500

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 500

   

Ārvalstu finansu palīdzība

124 000

   

Izdevumi - kopā

148 500

   

Uzturēšanas izdevumi

148 500

   

Kārtējie izdevumi

148 500

       
   

14. Iekšlietu ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

80 356 226

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 542 551

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 391 692

   

Ārvalstu finansu palīdzība

2 421 983

   

Izdevumi - kopā

80 356 226

   

Uzturēšanas izdevumi

71 471 397

   

Kārtējie izdevumi

69 790 470

   

tai skaitā atalgojumi

33 551 828

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

194 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 486 927

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

480 097

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

987 350

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

19 480

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 884 829

   

kapitālie izdevumi

2 321 049

   

investīcijas

6 563 780

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

 

4 528 900

01.00.00

03.010

Ministrijas vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

779 986

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

779 986

   

Izdevumi - kopā

779 986

   

Uzturēšanas izdevumi

779 986

   

Kārtējie izdevumi

779 986

   

tai skaitā atalgojumi

506 050

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 682 918

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 654 008

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 910

   

Izdevumi - kopā

2 682 918

   

Uzturēšanas izdevumi

1 512 918

   

Kārtējie izdevumi

1 512 918

   

tai skaitā atalgojumi

274 408

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 170 000

   

investīcijas

1 170 000

03.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 515 857

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 492 257

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 600

   

Izdevumi - kopā

3 515 857

   

Uzturēšanas izdevumi

2 194 738

   

Kārtējie izdevumi

2 038 738

   

tai skaitā atalgojumi

193 481

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

156 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 321 119

   

kapitālie izdevumi

1 321 119

04.00.00

03.110

Ekspertīžu centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

373 178

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

351 938

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 240

   

Izdevumi - kopā

373 178

   

Uzturēšanas izdevumi

373 178

   

Kārtējie izdevumi

335 178

   

tai skaitā atalgojumi

170 398

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

38 000

05.00.00

03.110

Autotransporta uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

879 498

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

814 598

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

64 900

   

Izdevumi - kopā

879 498

   

Uzturēšanas izdevumi

864 498

   

Kārtējie izdevumi

864 498

   

tai skaitā atalgojumi

164 130

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 000

   

kapitālie izdevumi

15 000

06.00.00

03.110

Valsts policija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

36 888 391

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 238 507

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 649 884

   

Izdevumi - kopā

36 888 391

   

Uzturēšanas izdevumi

36 274 511

   

Kārtējie izdevumi

36 259 511

   

tai skaitā atalgojumi

19 377 781

   

Subsīdijas un dotācijas

15 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

15 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

613 880

   

kapitālie izdevumi

376 880

   

investīcijas

237 000

06.01.00

03.110

Valsts policijas pārvaldes un nodaļas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

28 397 443

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 188 669

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

208 774

   

Izdevumi - kopā

28 397 443

   

Uzturēšanas izdevumi

28 038 563

   

Kārtējie izdevumi

28 038 563

   

tai skaitā atalgojumi

15 196 281

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

358 880

   

kapitālie izdevumi

121 880

   

investīcijas

237 000

06.02.00

03.110

Valsts apsardzes dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 347 198

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 049 838

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

297 360

   

Izdevumi - kopā

2 347 198

   

Uzturēšanas izdevumi

2 342 198

   

Kārtējie izdevumi

2 342 198

   

tai skaitā atalgojumi

1 506 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

06.03.00

03.110

Apvienība “Apsardze”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 480 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 480 000

   

Izdevumi - kopā

5 480 000

   

Uzturēšanas izdevumi

5 230 000

   

Kārtējie izdevumi

5 215 000

   

tai skaitā atalgojumi

2 355 000

   

Subsīdijas un dotācijas

15 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

15 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

250 000

   

kapitālie izdevumi

250 000

06.04.00

03.110

Pārējie pakalpojumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

663 750

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

663 750

   

Izdevumi - kopā

663 750

   

Uzturēšanas izdevumi

663 750

   

Kārtējie izdevumi

663 750

   

tai skaitā atalgojumi

320 000

07.00.00

 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 895 395

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 722 597

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

172 798

   

Izdevumi - kopā

8 895 395

   

Uzturēšanas izdevumi

8 505 145

   

Kārtējie izdevumi

8 505 145

   

tai skaitā atalgojumi

4 448 338

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

390 250

   

kapitālie izdevumi

50 250

   

investīcijas

340 000

07.01.00

03.120

Ugunsdzēsība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 603 964

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 472 866

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

131 098

   

Izdevumi - kopā

8 603 964

   

Uzturēšanas izdevumi

8 218 964

   

Kārtējie izdevumi

8 218 964

   

tai skaitā atalgojumi

4 297 828

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

385 000

   

kapitālie izdevumi

45 000

   

investīcijas

340 000

07.02.00

03.120

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

263 179

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

221 879

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

41 300

   

Izdevumi - kopā

263 179

   

Uzturēšanas izdevumi

258 179

   

Kārtējie izdevumi

258 179

   

tai skaitā atalgojumi

129 950

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

07.03.00

08.220

Ugunsdrošības aģitācija un propaganda

 
   

Resursi izdevumu segšanai

28 252

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 852

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400

   

Izdevumi - kopā

28 252

   

Uzturēšanas izdevumi

28 002

   

Kārtējie izdevumi

28 002

   

tai skaitā atalgojumi

20 560

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

250

   

kapitālie izdevumi

250

09.00.00

03.110

Drošības policija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 174 066

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 103 266

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

70 800

   

Izdevumi - kopā

2 174 066

   

Uzturēšanas izdevumi

2 174 066

   

Kārtējie izdevumi

2 174 066

10.00.00

03.110

Robežsardze

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 845 004

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 267 301

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

129 800

   

Ārvalstu finansu palīdzība

447 903

   

Izdevumi - kopā

10 845 004

   

Uzturēšanas izdevumi

10 795 004

   

Kārtējie izdevumi

10 795 004

   

tai skaitā atalgojumi

5 619 345

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

   

kapitālie izdevumi

50 000

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 667 051

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 665 951

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 100

   

Izdevumi - kopā

2 667 051

   

Uzturēšanas izdevumi

2 637 051

   

Kārtējie izdevumi

2 586 051

   

tai skaitā atalgojumi

1 334 505

   

Subsīdijas un dotācijas

51 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

51 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

   

kapitālie izdevumi

30 000

12.00.00

03.400

Skrundas RLS apsardze

 
   

Resursi izdevumu segšanai

23 334

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 334

   

Izdevumi - kopā

23 334

   

Uzturēšanas izdevumi

23 334

   

Kārtējie izdevumi

23 334

13.00.00

05.700

Veselības aprūpe

 
   

Resursi izdevumu segšanai

403 097

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

403 097

   

Izdevumi - kopā

403 097

   

Uzturēšanas izdevumi

403 097

   

Subsīdijas un dotācijas

403 097

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

403 097

14.00.00

04.310

Latvijas Policijas akadēmija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 857 132

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 654 972

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

202 160

   

Izdevumi - kopā

1 857 132

   

Uzturēšanas izdevumi

1 765 132

   

Kārtējie izdevumi

1 343 532

   

tai skaitā atalgojumi

573 209

   

Subsīdijas un dotācijas

421 600

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

421 600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

92 000

   

kapitālie izdevumi

25 000

   

investīcijas

67 000

15.00.00

04.110

Pirmsskolas bērnu iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

116 674

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 674

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 000

   

Izdevumi - kopā

116 674

   

Uzturēšanas izdevumi

116 674

   

Kārtējie izdevumi

116 674

   

tai skaitā atalgojumi

54 255

16.00.00

03.010

Starptautiskā sadarbība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

75 183

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 183

   

Izdevumi - kopā

75 183

   

Uzturēšanas izdevumi

75 183

   

Kārtējie izdevumi

75 183

   

tai skaitā atalgojumi

23 393

17.00.00

06.130

Pensiju nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

508 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

508 000

   

Izdevumi - kopā

508 000

   

Uzturēšanas izdevumi

508 000

   

Kārtējie izdevumi

13 350

   

Subsīdijas un dotācijas

494 650

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

494 650

19.00.00

08.010

Dotācija sportam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

77 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

   

Izdevumi - kopā

77 000

   

Uzturēšanas izdevumi

77 000

   

Subsīdijas un dotācijas

77 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

77 000

20.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

19 480

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 480

   

Izdevumi - kopā

19 480

   

Uzturēšanas izdevumi

19 480

   

Subsīdijas un dotācijas

19 480

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

19 480

21.00.00

03.110

Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds

 
   

Resursi izdevumu segšanai

62 315

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 315

   

Izdevumi - kopā

62 315

   

Uzturēšanas izdevumi

62 315

   

Kārtējie izdevumi

62 315

   

tai skaitā atalgojumi

49 000

22.00.00

03.320

Sardzes pulks

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 038 197

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 033 697

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 500

   

Izdevumi - kopā

2 038 197

   

Uzturēšanas izdevumi

2 033 697

   

Kārtējie izdevumi

2 033 697

   

tai skaitā atalgojumi

658 333

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500

   

kapitālie izdevumi

4 500

23.00.00

06.240

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

99 740

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

99 740

   

Izdevumi - kopā

99 740

   

Uzturēšanas izdevumi

98 440

   

Kārtējie izdevumi

98 440

   

tai skaitā atalgojumi

28 363

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 300

   

kapitālie izdevumi

1 300

24.00.00

03.110

Valsts robežas izbūve

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 369 630

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 395 550

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 974 080

   

Izdevumi - kopā

5 369 630

   

Uzturēšanas izdevumi

172 850

   

Kārtējie izdevumi

172 850

   

tai skaitā atalgojumi

76 839

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 196 780

   

kapitālie izdevumi

447 000

   

investīcijas

4 749 780

25.00.00

03.110

Pabalstu izmaksa bēgļiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 100

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 100

   

Izdevumi - kopā

5 100

   

Uzturēšanas izdevumi

5 100

   

Subsīdijas un dotācijas

5 100

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 100

       
   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

76 848 226

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 719 840

   

Dotācija īpašiem mērķiem

400 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 400 966

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 327 420

   

Izdevumi - kopā

76 848 226

   

Uzturēšanas izdevumi

71 672 045

   

Kārtējie izdevumi

55 931 451

   

tai skaitā atalgojumi

28 869 371

   

Subsīdijas un dotācijas

15 740 594

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

618 816

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 864 847

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 391 212

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 176 181

   

kapitālie izdevumi

1 549 181

   

investīcijas

3 627 000

01.00.00

 

Vispārējā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 259 575

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 256 175

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 400

   

Izdevumi - kopā

2 259 575

   

Uzturēšanas izdevumi

2 002 264

   

Kārtējie izdevumi

1 787 739

   

tai skaitā atalgojumi

349 836

   

Subsīdijas un dotācijas

214 525

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

214 525

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

257 311

   

kapitālie izdevumi

157 311

   

investīcijas

100 000

01.02.00

04.212

Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

501 273

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

501 273

   

Izdevumi - kopā

501 273

   

Uzturēšanas izdevumi

398 273

   

Kārtējie izdevumi

398 273

   

tai skaitā atalgojumi

127 317

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

103 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

   

investīcijas

100 000

01.03.00

04.214

Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

737 780

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

734 380

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 400

   

Izdevumi - kopā

737 780

   

Uzturēšanas izdevumi

590 385

   

Kārtējie izdevumi

590 385

   

tai skaitā atalgojumi

187 189

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

147 395

   

kapitālie izdevumi

147 395

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošās skolās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

35 061

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 061

   

Izdevumi - kopā

35 061

   

Uzturēšanas izdevumi

28 145

   

Kārtējie izdevumi

28 145

   

tai skaitā atalgojumi

12 680

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 916

   

kapitālie izdevumi

6 916

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

 
   

Resursi izdevumu segšanai

51 058

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 058

   

Izdevumi - kopā

51 058

   

Uzturēšanas izdevumi

51 058

   

Subsīdijas un dotācijas

51 058

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

51 058

01.09.00

04.620

Latgales programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

122 086

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

122 086

   

Izdevumi - kopā

122 086

   

Uzturēšanas izdevumi

122 086

   

Kārtējie izdevumi

122 086

01.10.00

04.632

Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

25 290

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 290

   

Izdevumi - kopā

25 290

   

Uzturēšanas izdevumi

25 290

   

Kārtējie izdevumi

25 290

   

tai skaitā atalgojumi

10 150

01.11.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

45 435

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 435

   

Izdevumi - kopā

45 435

   

Uzturēšanas izdevumi

45 435

   

Kārtējie izdevumi

45 435

   

tai skaitā atalgojumi

12 500

01.13.00

04.211

Valsts ģimnāzijas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

163 467

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 467

   

Izdevumi - kopā

163 467

   

Uzturēšanas izdevumi

163 467

   

Subsīdijas un dotācijas

163 467

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

163 467

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

578 125

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

578 125

   

Izdevumi - kopā

578 125

   

Uzturēšanas izdevumi

578 125

   

Kārtējie izdevumi

578 125

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

13 794 942

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 503 673

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 291 269

   

Izdevumi - kopā

13 794 942

   

Uzturēšanas izdevumi

13 334 892

   

Kārtējie izdevumi

10 395 357

   

tai skaitā atalgojumi

5 522 571

   

Subsīdijas un dotācijas

2 939 535

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

8 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 931 535

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

460 050

   

kapitālie izdevumi

312 050

   

investīcijas

148 000

02.01.00

04.632

Pārējie izglītības pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

92 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 000

   

Izdevumi - kopā

92 000

   

Uzturēšanas izdevumi

92 000

   

Kārtējie izdevumi

92 000

   

tai skaitā atalgojumi

22 066

02.02.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 000

   

Izdevumi - kopā

8 000

   

Uzturēšanas izdevumi

8 000

   

Subsīdijas un dotācijas

8 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

8 000

02.03.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

73 243

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 083

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 160

   

Izdevumi - kopā

73 243

   

Uzturēšanas izdevumi

72 243

   

Kārtējie izdevumi

72 243

   

tai skaitā atalgojumi

40 433

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

13 621 699

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 335 590

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 286 109

   

Izdevumi - kopā

13 621 699

   

Uzturēšanas izdevumi

13 162 649

   

Kārtējie izdevumi

10 231 114

   

tai skaitā atalgojumi

5 460 072

   

Subsīdijas un dotācijas

2 931 535

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 931 535

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

459 050

   

kapitālie izdevumi

311 050

   

investīcijas

148 000

03.00.00

04.000

Augstākā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

30 014 215

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 201 415

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 322 380

   

Ārvalstu finansu palīdzība

490 420

   

Izdevumi - kopā

30 014 215

   

Uzturēšanas izdevumi

28 532 775

   

Kārtējie izdevumi

24 119 627

   

tai skaitā atalgojumi

13 164 619

   

Subsīdijas un dotācijas

4 413 148

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

50 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 667 202

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 481 440

   

kapitālie izdevumi

897 440

   

investīcijas

584 000

03.01.00

04.310

Augstskolas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

28 093 349

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 770 969

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 322 380

   

Izdevumi - kopā

28 093 349

   

Uzturēšanas izdevumi

26 611 909

   

Kārtējie izdevumi

23 939 207

   

tai skaitā atalgojumi

13 164 619

   

Subsīdijas un dotācijas

2 672 702

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 667 202

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 481 440

   

kapitālie izdevumi

897 440

   

investīcijas

584 000

03.03.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

 
   

Resursi izdevumu segšanai

508 817

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

198 817

   

Ārvalstu finansu palīdzība

310 000

   

Izdevumi - kopā

508 817

   

Uzturēšanas izdevumi

508 817

   

Subsīdijas un dotācijas

508 817

03.05.00

04.640

Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

27 049

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 049

   

Izdevumi - kopā

27 049

   

Uzturēšanas izdevumi

27 049

   

Subsīdijas un dotācijas

27 049

03.06.00

04.650

Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 154 580

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 154 580

   

Izdevumi - kopā

1 154 580

   

Uzturēšanas izdevumi

1 154 580

   

Subsīdijas un dotācijas

1 154 580

03.07.00

04.000

Līdzdalība programmā TEMPUS

 
   

Resursi izdevumu segšanai

180 420

   

Ārvalstu finansu palīdzība

180 420

   

Izdevumi - kopā

180 420

   

Uzturēšanas izdevumi

180 420

   

Kārtējie izdevumi

180 420

03.08.00

04.641

Dotācija Vidzemes augstskolai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Uzturēšanas izdevumi

50 000

   

Subsīdijas un dotācijas

50 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

50 000

04.00.00

04.000

Pirmsskolas izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

37 476

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 476

   

Izdevumi - kopā

37 476

   

Uzturēšanas izdevumi

37 476

   

Kārtējie izdevumi

37 476

   

tai skaitā atalgojumi

13 938

04.02.00

04.632

Metodiskais darbs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

37 476

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 476

   

Izdevumi - kopā

37 476

   

Uzturēšanas izdevumi

37 476

   

Kārtējie izdevumi

37 476

   

tai skaitā atalgojumi

13 938

05.00.00

 

Zinātne

 
   

Resursi izdevumu segšanai

9 704 255

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 991 255

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 527 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

186 000

   

Izdevumi - kopā

9 704 255

   

Uzturēšanas izdevumi

9 627 255

   

Kārtējie izdevumi

4 934 686

   

tai skaitā atalgojumi

1 335 000

   

Subsīdijas un dotācijas

4 692 569

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

420 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 000

   

investīcijas

77 000

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 638 054

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 161 054

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 477 000

   

Izdevumi - kopā

7 638 054

   

Uzturēšanas izdevumi

7 561 054

   

Kārtējie izdevumi

3 474 485

   

tai skaitā atalgojumi

1 335 000

   

Subsīdijas un dotācijas

4 086 569

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 000

   

investīcijas

77 000

05.05.00

01.320

Tirgus pieprasītie pētījumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

905 630

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

855 630

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

   

Izdevumi - kopā

905 630

   

Uzturēšanas izdevumi

905 630

   

Kārtējie izdevumi

905 630

05.06.00

01.330

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

554 571

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

554 571

   

Izdevumi - kopā

554 571

   

Uzturēšanas izdevumi

554 571

   

Kārtējie izdevumi

554 571

05.08.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

606 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

186 000

   

Izdevumi - kopā

606 000

   

Uzturēšanas izdevumi

606 000

   

Subsīdijas un dotācijas

606 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

420 000

06.00.00

04.000

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 593 409

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 483 873

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

109 536

   

Izdevumi - kopā

1 593 409

   

Uzturēšanas izdevumi

1 507 429

   

Kārtējie izdevumi

1 507 429

   

tai skaitā atalgojumi

774 982

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

85 980

   

kapitālie izdevumi

17 980

   

investīcijas

68 000

06.01.00

04.010

Pedagogu izglītības atbalsta centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

98 643

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 643

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 000

   

Izdevumi - kopā

98 643

   

Uzturēšanas izdevumi

95 563

   

Kārtējie izdevumi

95 563

   

tai skaitā atalgojumi

53 450

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 080

   

kapitālie izdevumi

3 080

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

184 462

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

184 462

   

Izdevumi - kopā

184 462

   

Uzturēšanas izdevumi

184 462

   

Kārtējie izdevumi

184 462

   

tai skaitā atalgojumi

108 306

06.03.00

04.010

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

127 702

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

127 702

   

Izdevumi - kopā

127 702

   

Uzturēšanas izdevumi

124 302

   

Kārtējie izdevumi

124 302

   

tai skaitā atalgojumi

80 085

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 400

   

kapitālie izdevumi

3 400

06.04.00

04.010

Profesionālās izglītības centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

75 344

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 344

   

Izdevumi - kopā

75 344

   

Uzturēšanas izdevumi

75 344

   

Kārtējie izdevumi

75 344

   

tai skaitā atalgojumi

40 945

06.05.00

04.410

Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

108 905

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 905

   

Izdevumi - kopā

108 905

   

Uzturēšanas izdevumi

106 905

   

Kārtējie izdevumi

106 905

   

tai skaitā atalgojumi

38 137

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

06.06.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

37 758

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 758

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

   

Izdevumi - kopā

37 758

   

Uzturēšanas izdevumi

35 758

   

Kārtējie izdevumi

35 758

   

tai skaitā atalgojumi

15 160

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

06.07.00

04.632

Integrācija Eiropā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

58 667

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 667

   

Izdevumi - kopā

58 667

   

Uzturēšanas izdevumi

58 667

   

Kārtējie izdevumi

58 667

   

tai skaitā atalgojumi

9 338

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

881 273

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

780 737

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 536

   

Izdevumi - kopā

881 273

   

Uzturēšanas izdevumi

805 773

   

Kārtējie izdevumi

805 773

   

tai skaitā atalgojumi

410 111

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 500

   

kapitālie izdevumi

7 500

   

investīcijas

68 000

06.12.00

04.010

Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 655

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 655

   

Izdevumi - kopā

5 655

   

Uzturēšanas izdevumi

5 655

   

Kārtējie izdevumi

5 655

   

tai skaitā atalgojumi

4 450

06.13.00

04.010

Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

15 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

   

Izdevumi - kopā

15 000

   

Uzturēšanas izdevumi

15 000

   

Kārtējie izdevumi

15 000

   

tai skaitā atalgojumi

15 000

07.00.00

 

Papildizglītība un jaunatnes lietas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 066 284

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 044 336

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 948

   

Izdevumi - kopā

1 066 284

   

Uzturēšanas izdevumi

1 043 784

   

Kārtējie izdevumi

757 674

   

tai skaitā atalgojumi

249 268

   

Subsīdijas un dotācijas

286 110

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

20 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 500

   

kapitālie izdevumi

22 500

07.01.00

04.410

Kursu pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

103 729

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

103 729

   

Izdevumi - kopā

103 729

   

Uzturēšanas izdevumi

103 729

   

Kārtējie izdevumi

103 729

   

tai skaitā atalgojumi

47 450

07.02.00

04.410

Skolotāju tālākizglītības fonds

 
   

Resursi izdevumu segšanai

267 210

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

267 210

   

Izdevumi - kopā

267 210

   

Uzturēšanas izdevumi

267 210

   

Kārtējie izdevumi

1 100

   

Subsīdijas un dotācijas

266 110

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

07.03.00

04.423

Interešu izglītības iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

62 848

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 900

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 948

   

Izdevumi - kopā

62 848

   

Uzturēšanas izdevumi

62 848

   

Kārtējie izdevumi

62 848

   

tai skaitā atalgojumi

24 887

07.04.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

78 306

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 306

   

Izdevumi - kopā

78 306

   

Uzturēšanas izdevumi

78 306

   

Kārtējie izdevumi

78 306

   

tai skaitā atalgojumi

18 362

07.05.00

04.631

Metodiskās iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

134 932

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

134 932

   

Izdevumi - kopā

134 932

   

Uzturēšanas izdevumi

131 932

   

Kārtējie izdevumi

131 932

   

tai skaitā atalgojumi

67 662

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

07.06.00

04.632

Pārējie izglītības pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

22 021

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 021

   

Izdevumi - kopā

22 021

   

Uzturēšanas izdevumi

22 021

   

Kārtējie izdevumi

22 021

   

tai skaitā atalgojumi

4 381

07.07.00

04.642

Dotācija laikrakstiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

20 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

   

Izdevumi - kopā

20 000

   

Uzturēšanas izdevumi

20 000

   

Subsīdijas un dotācijas

20 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

20 000

07.08.00

04.632

Atestācijas organizācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

28 138

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 138

   

Izdevumi - kopā

28 138

   

Uzturēšanas izdevumi

28 138

   

Kārtējie izdevumi

28 138

   

tai skaitā atalgojumi

11 700

07.09.00

04.632

Jaunatnes politikas valsts programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

349 100

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

349 100

   

Izdevumi - kopā

349 100

   

Uzturēšanas izdevumi

329 600

   

Kārtējie izdevumi

329 600

   

tai skaitā atalgojumi

74 826

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

19 500

   

kapitālie izdevumi

19 500

09.00.00

 

Sports

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 676 109

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 550 676

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

125 433

   

Izdevumi - kopā

4 676 109

   

Uzturēšanas izdevumi

4 547 509

   

Kārtējie izdevumi

2 319 514

   

tai skaitā atalgojumi

817 806

   

Subsīdijas un dotācijas

2 227 995

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

325 291

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 600

   

kapitālie izdevumi

128 600

09.01.00

08.010

Sporta pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

107 555

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 021

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 534

   

Izdevumi - kopā

107 555

   

Uzturēšanas izdevumi

105 555

   

Kārtējie izdevumi

105 555

   

tai skaitā atalgojumi

51 327

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

09.02.00

08.110

Sportistu sagatavošanas centri

 
   

Resursi izdevumu segšanai

337 390

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

337 390

   

Izdevumi - kopā

337 390

   

Uzturēšanas izdevumi

335 390

   

Kārtējie izdevumi

310 099

   

tai skaitā atalgojumi

116 595

   

Subsīdijas un dotācijas

25 291

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

25 291

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

09.03.00

04.422

Nacionālās sporta skolas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

487 761

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 962

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

66 799

   

Izdevumi - kopā

487 761

   

Uzturēšanas izdevumi

484 861

   

Kārtējie izdevumi

484 861

   

tai skaitā atalgojumi

250 159

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 900

   

kapitālie izdevumi

2 900

09.04.00

08.130

Sporta būves

 
   

Resursi izdevumu segšanai

352 704

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

352 704

   

Izdevumi - kopā

352 704

   

Uzturēšanas izdevumi

352 704

   

Subsīdijas un dotācijas

352 704

09.05.00

08.120

Nacionālās sporta federācijas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

277 412

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

277 412

   

Izdevumi - kopā

277 412

   

Uzturēšanas izdevumi

277 412

   

Kārtējie izdevumi

277 412

   

tai skaitā atalgojumi

99 380

09.06.00

08.140

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 467

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 467

   

Izdevumi - kopā

7 467

   

Uzturēšanas izdevumi

7 467

   

Kārtējie izdevumi

7 467

   

tai skaitā atalgojumi

5 733

09.07.00

08.120

Sporta pasākumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

429 937

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

429 937

   

Izdevumi - kopā

429 937

   

Uzturēšanas izdevumi

419 937

   

Kārtējie izdevumi

419 937

   

tai skaitā atalgojumi

33 680

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

09.08.00

08.120

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

300 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

   

Izdevumi - kopā

300 000

   

Uzturēšanas izdevumi

300 000

   

Subsīdijas un dotācijas

300 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

300 000

09.09.00

08.150

Jaunatnes sporta programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

85 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

85 000

   

Izdevumi - kopā

85 000

   

Uzturēšanas izdevumi

35 000

   

Kārtējie izdevumi

35 000

   

tai skaitā atalgojumi

5 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

   

kapitālie izdevumi

50 000

09.10.00

04.212

Murjāņu sporta ģimnāzija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

575 059

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

558 059

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 000

   

Izdevumi - kopā

575 059

   

Uzturēšanas izdevumi

517 359

   

Kārtējie izdevumi

517 359

   

tai skaitā atalgojumi

184 636

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

57 700

   

kapitālie izdevumi

57 700

09.11.00

04.423

Latvijas jaunatnes sporta centrs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

141 740

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

129 940

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 800

   

Izdevumi - kopā

141 740

   

Uzturēšanas izdevumi

137 740

   

Kārtējie izdevumi

137 740

   

tai skaitā atalgojumi

59 064

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

09.12.00

08.220

Latvijas sporta muzejs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

24 084

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 784

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 300

   

Izdevumi - kopā

24 084

   

Uzturēšanas izdevumi

24 084

   

Kārtējie izdevumi

24 084

   

tai skaitā atalgojumi

12 232

09.13.00

08.100

Dotācija speciālajam budžetam - augstas klases sasniegumu sportam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 550 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 550 000

   

Izdevumi - kopā

1 550 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 550 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 550 000

11.00.00

04.320

Augstākās izglītības padome

 
   

Resursi izdevumu segšanai

61 386

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 386

   

Izdevumi - kopā

61 386

   

Uzturēšanas izdevumi

61 386

   

Kārtējie izdevumi

61 386

   

tai skaitā atalgojumi

25 824

13.00.00

 

Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 691 666

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 195 666

   

Ārvalstu finansu palīdzība

496 000

   

Izdevumi - kopā

1 691 666

   

Uzturēšanas izdevumi

1 690 866

   

Kārtējie izdevumi

725 154

   

tai skaitā atalgojumi

21 292

   

Subsīdijas un dotācijas

965 712

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

965 712

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

   

kapitālie izdevumi

800

13.01.00

04.630

Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

58 464

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 464

   

Izdevumi - kopā

58 464

   

Uzturēšanas izdevumi

58 464

   

Kārtējie izdevumi

58 464

   

tai skaitā atalgojumi

5 950

13.02.00

01.132

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

44 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 800

   

Izdevumi - kopā

44 800

   

Uzturēšanas izdevumi

44 000

   

Kārtējie izdevumi

44 000

   

tai skaitā atalgojumi

15 342

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

   

kapitālie izdevumi

800

13.03.00

04.632

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās “Leonardo da Vinci”, “Socrates”, “Youth for Europe”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 588 402

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 092 402

   

Ārvalstu finansu palīdzība

496 000

   

Izdevumi - kopā

1 588 402

   

Uzturēšanas izdevumi

1 588 402

   

Kārtējie izdevumi

622 690

   

Subsīdijas un dotācijas

965 712

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

965 712

14.00.00

04.632

Izglītības sistēmas informatizācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 458 878

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 458 878

   

Izdevumi - kopā

2 458 878

   

Uzturēšanas izdevumi

458 878

   

Kārtējie izdevumi

458 878

   

tai skaitā atalgojumi

2 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000 000

   

investīcijas

2 000 000

15.00.00

04.520

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 000

   

Izdevumi - kopā

3 000

   

Uzturēšanas izdevumi

3 000

   

Kārtējie izdevumi

3 000

17.00.00

04.632

Bērnu tiesību aizsardzības valsts programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

120 090

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 090

   

Izdevumi - kopā

120 090

   

Uzturēšanas izdevumi

117 590

   

Kārtējie izdevumi

117 590

   

tai skaitā atalgojumi

30 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

   

kapitālie izdevumi

2 500

18.00.00

 

Vispārējās izglītības saturs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

320 941

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

320 941

   

Izdevumi - kopā

320 941

   

Uzturēšanas izdevumi

310 941

   

Kārtējie izdevumi

310 941

   

tai skaitā atalgojumi

77 455

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

18.01.00

04.632

Izglītības satura reforma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

56 008

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 008

   

Izdevumi - kopā

56 008

   

Uzturēšanas izdevumi

56 008

   

Kārtējie izdevumi

56 008

   

tai skaitā atalgojumi

22 955

18.02.00

04.632

Izglītības kvalitātes kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

169 951

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

169 951

   

Izdevumi - kopā

169 951

   

Uzturēšanas izdevumi

159 951

   

Kārtējie izdevumi

159 951

   

tai skaitā atalgojumi

54 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

18.03.00

04.632

Mācību literatūras izdošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

94 982

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 982

   

Izdevumi - kopā

94 982

   

Uzturēšanas izdevumi

94 982

   

Kārtējie izdevumi

94 982

19.00.00

04.099

Investīcijas izglītībai infrastruktūras attīstībai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

650 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

   

Dotācija īpašiem mērķiem

400 000

   

Izdevumi - kopā

650 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

650 000

   

investīcijas

650 000

20.00.00

04.000

Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

155 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

155 000

   

Izdevumi - kopā

155 000

   

Uzturēšanas izdevumi

155 000

   

Kārtējie izdevumi

155 000

21.00.00

04.000

Pedagogu darba samaksas reforma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 240 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 240 000

   

Izdevumi - kopā

8 240 000

   

Uzturēšanas izdevumi

8 240 000

   

Kārtējie izdevumi

8 240 000

   

tai skaitā atalgojumi

6 484 780

22.00.00

04.000

Dotācija Latvijas Ārpolitikas institūtam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 000

   

Izdevumi - kopā

1 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

1 000

       
       
   

16. Zemkopības ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

71 481 894

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 020 398

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 808 819

   

Ārvalstu finansu palīdzība

15 652 677

   

Izdevumi - kopā

71 481 894

   

Uzturēšanas izdevumi

66 762 744

   

Kārtējie izdevumi

33 144 935

   

tai skaitā atalgojumi

15 498 161

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

32 041

   

Subsīdijas un dotācijas

33 585 768

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 117 552

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

242 510

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 719 150

   

kapitālie izdevumi

2 871 150

   

investīcijas

1 848 000

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

 

250 000

01.00.00

10.160

Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

31 408 386

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 580 216

   

Ārvalstu finansu palīdzība

13 828 170

   

Izdevumi - kopā

31 408 386

   

Uzturēšanas izdevumi

31 125 976

   

Subsīdijas un dotācijas

31 125 976

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

282 410

   

kapitālie izdevumi

282 410

02.00.00

10.000

Lauksaimniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 751 531

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 353 387

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

976 344

   

Ārvalstu finansu palīdzība

421 800

   

Izdevumi - kopā

5 751 531

   

Uzturēšanas izdevumi

4 872 789

   

Kārtējie izdevumi

4 851 789

   

tai skaitā atalgojumi

2 244 932

   

Subsīdijas un dotācijas

21 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

878 742

   

kapitālie izdevumi

353 742

   

investīcijas

525 000

02.01.00

10.130

Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 384 570

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 381 030

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 540

   

Izdevumi - kopā

1 384 570

   

Uzturēšanas izdevumi

1 020 570

   

Kārtējie izdevumi

1 020 570

   

tai skaitā atalgojumi

347 071

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

364 000

   

kapitālie izdevumi

14 000

   

investīcijas

350 000

02.03.00

10.110

Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 142 664

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 748 060

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

972 804

   

Ārvalstu finansu palīdzība

421 800

   

Izdevumi - kopā

4 142 664

   

Uzturēšanas izdevumi

3 760 922

   

Kārtējie izdevumi

3 760 922

   

tai skaitā atalgojumi

1 877 965

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

381 742

   

kapitālie izdevumi

336 742

   

investīcijas

45 000

02.04.00

10.110

Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra

 
   

Resursi izdevumu segšanai

34 297

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 297

   

Izdevumi - kopā

34 297

   

Uzturēšanas izdevumi

34 297

   

Kārtējie izdevumi

34 297

   

tai skaitā atalgojumi

19 896

02.06.00

10.400

Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

55 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 000

   

Izdevumi - kopā

55 000

   

Uzturēšanas izdevumi

55 000

   

Kārtējie izdevumi

36 000

   

Subsīdijas un dotācijas

19 000

02.08.00

10.170

Daļēja kompensācija bijušajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 000

   

Izdevumi - kopā

3 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

02.09.00

10.140

Ilgtermiņa kredītu dzēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 000

   

Izdevumi - kopā

2 000

   

Uzturēšanas izdevumi

2 000

   

Subsīdijas un dotācijas

2 000

02.11.00

10.099

Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

130 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

130 000

   

Izdevumi - kopā

130 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

130 000

   

investīcijas

130 000

03.00.00

10.110

Sanitārā robežinspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 127 171

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

691 371

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

380 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

55 800

   

Izdevumi - kopā

1 127 171

   

Uzturēšanas izdevumi

984 371

   

Kārtējie izdevumi

984 371

   

tai skaitā atalgojumi

623 450

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

142 800

   

kapitālie izdevumi

142 800

04.00.00

10.110

Veterinārmedicīna

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 262 240

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 631 056

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 371 784

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 259 400

   

Izdevumi - kopā

5 262 240

   

Uzturēšanas izdevumi

3 632 170

   

Kārtējie izdevumi

3 626 743

   

tai skaitā atalgojumi

1 320 513

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

5 427

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 630 070

   

kapitālie izdevumi

1 205 070

   

investīcijas

425 000

04.01.00

10.110

Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 926 740

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

613 956

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 312 784

   

Izdevumi - kopā

2 926 740

   

Uzturēšanas izdevumi

2 773 070

   

Kārtējie izdevumi

2 767 643

   

tai skaitā atalgojumi

1 320 513

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

5 427

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

153 670

   

kapitālie izdevumi

153 670

04.02.00

10.130

Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

347 600

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

347 600

   

Izdevumi - kopā

347 600

   

Uzturēšanas izdevumi

347 600

   

Kārtējie izdevumi

347 600

04.03.00

10.110

Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Uzturēšanas izdevumi

34 000

   

Kārtējie izdevumi

34 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16 000

   

kapitālie izdevumi

16 000

04.04.00

10.099

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 937 900

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

619 500

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

59 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 259 400

   

Izdevumi - kopā

1 937 900

   

Uzturēšanas izdevumi

477 500

   

Kārtējie izdevumi

477 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 460 400

   

kapitālie izdevumi

1 035 400

   

investīcijas

425 000

05.00.00

10.130

Zivsaimniecība un zvejniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

278 921

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 921

   

Izdevumi - kopā

278 921

   

Uzturēšanas izdevumi

171 921

   

Kārtējie izdevumi

171 921

   

tai skaitā atalgojumi

135 275

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 000

   

investīcijas

107 000

05.01.00

10.130

Zivju resursu atražošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

262 882

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

262 882

   

Izdevumi - kopā

262 882

   

Uzturēšanas izdevumi

155 882

   

Kārtējie izdevumi

155 882

   

tai skaitā atalgojumi

122 655

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 000

   

investīcijas

107 000

05.02.00

10.130

Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos

 
   

Resursi izdevumu segšanai

16 039

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 039

   

Izdevumi - kopā

16 039

   

Uzturēšanas izdevumi

16 039

   

Kārtējie izdevumi

16 039

   

tai skaitā atalgojumi

12 620

06.00.00

10.010

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 863 002

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 748 825

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

114 177

   

Izdevumi - kopā

1 863 002

   

Uzturēšanas izdevumi

1 716 502

   

Kārtējie izdevumi

1 716 502

   

tai skaitā atalgojumi

784 331

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

146 500

   

kapitālie izdevumi

126 500

   

investīcijas

20 000

06.01.00

10.010

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 647 089

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 631 088

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16 001

   

Izdevumi - kopā

1 647 089

   

Uzturēšanas izdevumi

1 522 589

   

Kārtējie izdevumi

1 522 589

   

tai skaitā atalgojumi

704 037

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

124 500

   

kapitālie izdevumi

124 500

06.02.00

10.010

Valsts zivsaimniecības pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

215 913

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 737

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

98 176

   

Izdevumi - kopā

215 913

   

Uzturēšanas izdevumi

193 913

   

Kārtējie izdevumi

193 913

   

tai skaitā atalgojumi

80 294

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

   

investīcijas

20 000

07.00.00

04.000

Izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

17 009 519

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 764 185

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 245 334

   

Izdevumi - kopā

17 009 519

   

Uzturēšanas izdevumi

15 907 541

   

Kārtējie izdevumi

13 684 645

   

tai skaitā atalgojumi

5 775 659

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 614

   

Subsīdijas un dotācijas

2 196 282

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 117 552

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 101 978

   

kapitālie izdevumi

509 978

   

investīcijas

592 000

07.01.00

04.200

Vispārējā un profesionālā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

11 666 478

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 805 910

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 860 568

   

Izdevumi - kopā

11 666 478

   

Uzturēšanas izdevumi

11 248 500

   

Kārtējie izdevumi

9 635 214

   

tai skaitā atalgojumi

4 050 841

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 614

   

Subsīdijas un dotācijas

1 586 672

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 586 672

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

417 978

   

kapitālie izdevumi

224 978

   

investīcijas

193 000

07.02.00

04.300

Augstākā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 893 057

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 508 291

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 384 766

   

Izdevumi - kopā

4 893 057

   

Uzturēšanas izdevumi

4 209 057

   

Kārtējie izdevumi

3 599 447

   

tai skaitā atalgojumi

1 724 818

   

Subsīdijas un dotācijas

609 610

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

530 880

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

684 000

   

kapitālie izdevumi

285 000

   

investīcijas

399 000

07.03.00

04.600

Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

449 984

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

449 984

   

Izdevumi - kopā

449 984

   

Uzturēšanas izdevumi

449 984

   

Kārtējie izdevumi

449 984

08.00.00

08.200

Kultūra

 
   

Resursi izdevumu segšanai

53 631

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 451

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 180

   

Izdevumi - kopā

53 631

   

Uzturēšanas izdevumi

52 731

   

Kārtējie izdevumi

52 731

   

tai skaitā atalgojumi

32 125

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

900

   

kapitālie izdevumi

900

09.00.00

10.400

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

128 512

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

128 512

   

Izdevumi - kopā

128 512

   

Uzturēšanas izdevumi

128 512

   

Kārtējie izdevumi

128 512

10.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

242 510

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

242 510

   

Izdevumi - kopā

242 510

   

Uzturēšanas izdevumi

242 510

   

Subsīdijas un dotācijas

242 510

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

242 510

13.00.00

10.210

Gaujas nacionālais parks

 
   

Resursi izdevumu segšanai

445 176

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 176

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

282 000

   

Izdevumi - kopā

445 176

   

Uzturēšanas izdevumi

394 426

   

Kārtējie izdevumi

394 426

   

tai skaitā atalgojumi

214 436

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 750

   

kapitālie izdevumi

39 750

   

investīcijas

11 000

14.00.00

10.210

Valsts meža dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 911 295

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 385 788

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

438 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

87 507

   

Izdevumi - kopā

7 911 295

   

Uzturēšanas izdevumi

7 533 295

   

Kārtējie izdevumi

7 533 295

   

tai skaitā atalgojumi

4 367 440

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

378 000

   

kapitālie izdevumi

210 000

   

investīcijas

168 000

       
   

17. Satiksmes ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

13 889 364

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 667 364

   

Ārvalstu finansu palīdzība

222 000

   

Izdevumi - kopā

13 889 364

   

Uzturēšanas izdevumi

6 909 764

   

Kārtējie izdevumi

1 129 261

   

tai skaitā atalgojumi

566 631

   

Subsīdijas un dotācijas

5 780 503

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

2 500 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 204 923

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 580

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 979 600

   

kapitālie izdevumi

4 517 600

   

investīcijas

2 462 000

01.00.00

12.810

Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 204 923

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 204 923

   

Izdevumi - kopā

3 204 92 3

   

Uzturēšanas izdevumi

3 204 923

   

Subsīdijas un dotācijas

3 204 923

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 204 923

01.01.00

12.810

Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 911 930

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 911 930

   

Izdevumi - kopā

2 911 930

   

Uzturēšanas izdevumi

2 911 930

   

Subsīdijas un dotācijas

2 911 930

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 911 930

01.02.00

12.810

Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

292 993

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

292 993

   

Izdevumi - kopā

292 993

   

Uzturēšanas izdevumi

292 993

   

Subsīdijas un dotācijas

292 993

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

292 993

02.00.00

12.700

Sakari

 
   

Resursi izdevumu segšanai

30 392

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 392

   

Izdevumi - kopā

30 392

   

Uzturēšanas izdevumi

30 392

   

Kārtējie izdevumi

30 392

   

tai skaitā atalgojumi

12 164

02.01.00

12.700

Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

30 392

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 392

   

Izdevumi - kopā

30 392

   

Uzturēšanas izdevumi

30 392

   

Kārtējie izdevumi

30 392

   

tai skaitā atalgojumi

12 164

03.00.00

12.010

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 396 056

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 396 056

   

Izdevumi - kopā

1 396 056

   

Uzturēšanas izdevumi

874 256

   

Kārtējie izdevumi

874 256

   

tai skaitā atalgojumi

445 120

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

521 800

   

kapitālie izdevumi

31 800

   

investīcijas

490 000

04.00.00

12.300

Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

300 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

   

Izdevumi - kopā

300 000

   

Uzturēšanas izdevumi

300 000

   

Subsīdijas un dotācijas

300 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

300 000

06.00.00

12.099

Autoceļi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

750 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

750 000

   

Izdevumi - kopā

750 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

750 000

   

investīcijas

750 000

08.00.00

08.220

Valsts muzejs “Rīgas motormuzejs”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 700

   

Izdevumi - kopā

3 700

   

Uzturēšanas izdevumi

3 700

   

Kārtējie izdevumi

3 700

09.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

75 580

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 580

   

Izdevumi - kopā

75 580

   

Uzturēšanas izdevumi

75 580

   

Subsīdijas un dotācijas

75 580

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 580

10.00.00

12.100

Latvijas lauku autoceļu sakārtošana un attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 457 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 457 000

   

Izdevumi - kopā

4 457 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 457 000

   

kapitālie izdevumi

4 457 000

11.00.00

12.300

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

129 572

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

129 572

   

Izdevumi - kopā

129 572

   

Uzturēšanas izdevumi

119 572

   

Kārtējie izdevumi

119 572

   

tai skaitā atalgojumi

59 116

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

12.00.00

12.300

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

120 141

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 141

   

Izdevumi - kopā

120 141

   

Uzturēšanas izdevumi

101 341

   

Kārtējie izdevumi

101 341

   

tai skaitā atalgojumi

50 231

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 800

   

kapitālie izdevumi

18 800

13.00.00

12.200

Latvijas Jūras administrācijai - valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 422 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 200 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

222 000

   

Izdevumi - kopā

3 422 000

   

Uzturēšanas izdevumi

2 200 000

   

Subsīdijas un dotācijas

2 200 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

2 200 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 222 000

   

investīcijas

1 222 000

       
   

18. Labklājības ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

157 533 223

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

151 450 384

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 478 659

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 604 180

   

Izdevumi - kopā

157 533 223

   

Uzturēšanas izdevumi

153 188 509

   

Kārtējie izdevumi

28 490 036

   

tai skaitā atalgojumi

11 948 847

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

11 956

   

Subsīdijas un dotācijas

124 686 517

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

8 905 044

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

57 574 356

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

514 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 344 714

   

kapitālie izdevumi

1 657 714

   

investīcijas

2 687 000

01.00.00

05.010

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 372 900

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 365 640

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 260

   

Izdevumi - kopā

1 372 900

   

Uzturēšanas izdevumi

1 322 900

   

Kārtējie izdevumi

1 310 944

   

tai skaitā atalgojumi

644 090

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

11 956

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

   

kapitālie izdevumi

50 000

01.01.00

05.010

Labklājības lietu pārvalde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 372 900

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 365 640

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 260

   

Izdevumi - kopā

1 372 900

   

Uzturēšanas izdevumi

1 322 900

   

Kārtējie iz devumi

1 310 944

   

tai skaitā atalgojumi

644 090

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

11 956

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

   

kapitālie izdevumi

50 000

02.00.00

04.000

Izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 281 156

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 637 873

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

643 283

   

Izdevumi - kopā

5 281 156

   

Uzturēšanas izdevumi

5 142 918

   

Kārtējie izdevumi

4 583 829

   

tai skaitā atalgojumi

2 453 793

   

Subsīdijas un dotācijas

559 089

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

559 089

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

138 238

   

kapitālie izdevumi

138 238

02.01.00

04.220

Profesionālā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 720 766

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 626 898

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

93 868

   

Izdevumi - kopā

1 720 766

   

Uzturēšanas izdevumi

1 622 412

   

Kārtējie izdevumi

1 386 049

   

tai skaitā atalgojumi

677 966

   

Subsīdijas un dotācijas

236 363

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

236 363

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 354

   

kapitālie izdevumi

98 354

02.03.00

04.310

Augstākā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 325 785

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 807 410

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

518 375

   

Izdevumi - kopā

3 325 785

   

Uzturēšanas izdevumi

3 293 201

   

Kārtējie izdevumi

2 970 475

   

tai skaitā atalgojumi

1 690 000

   

Subsīdijas un dotācijas

322 726

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

322 726

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 584

   

kapitālie izdevumi

32 584

02.04.00

04.410

Papildizglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

177 765

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

146 725

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

31 040

   

Izdevumi - kopā

177 765

   

Uzturēšanas izdevumi

170 465

   

Kārtējie izdevumi

170 465

   

tai skaitā atalgojumi

85 827

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 300

   

kapitālie izdevumi

7 300

02.07.00

04.310

Sociālo darbinieku sagatavošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

56 840

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 840

   

Izdevumi - kopā

56 840

   

Uzturēšanas izdevumi

56 840

   

Kārtējie izdevumi

56 840

03.00.00

05.000

Veselības aprūpe

 
   

Resursi izdevumu segšanai

57 886 839

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 694 191

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

192 648

   

Izdevumi - kopā

57 886 839

   

Uzturēšanas izdevumi

56 469 158

   

Kārtējie izdevumi

3 648 419

   

tai skaitā atalgojumi

800 970

   

Subsīdijas un dotācijas

52 820 739

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

605 811

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 417 681

   

kapitālie izdevumi

194 681

   

investīcijas

1 223 000

03.10.00

05.810

Katastrofu medicīnas programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 955 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 763 052

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

192 648

   

Izdevumi - kopā

3 955 700

   

Uzturēšanas izdevumi

3 700 019

   

Kārtējie izdevumi

3 648 419

   

tai skaitā atalgojumi

800 970

   

Subsīdijas un dotācijas

51 600

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

51 600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

255 681

   

kapitālie izdevumi

194 681

   

investīcijas

61 000

03.17.00

05.816

Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

53 376 928

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 376 928

   

Izdevumi - kopā

53 376 928

   

Uzturēšanas izdevumi

52 214 928

   

Subsīdijas un dotācijas

52 214 928

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 162 000

   

investīcijas

1 162 000

03.27.00

05.805

Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)

 
   

Resursi izdevumu segšanai

554 211

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

554 211

   

Izdevumi - kopā

554 211

   

Uzturēšanas izdevumi

554 211

   

Subsīdijas un dotācijas

554 211

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

554 211

04.00.00

06.000

Sociālā apdrošināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 588 189

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 588 189

   

Izdevumi - kopā

3 588 189

   

Uzturēšanas izdevumi

3 588 189

   

Subsīdijas un dotācijas

3 588 189

04.01.00

06.170

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 588 189

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 588 189

   

Izdevumi - kopā

3 588 189

   

Uzturēšanas izdevumi

3 588 189

   

Subsīdijas un dotācijas

3 588 189

05.00.00

06.000

Sociālā palīdzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

74 739 099

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 413 939

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 325 160

   

Izdevumi - kopā

74 739 099

   

Uzturēšanas izdevumi

73 393 424

   

Kārtējie izdevumi

10 056 710

   

tai skaitā atalgojumi

4 329 554

   

Subsīdijas un dotācijas

63 336 714

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

4 431 447

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

57 015 267

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 345 675

   

kapitālie izdevumi

383 675

   

investīcijas

962 000

05.01.00

06.260

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 860 764

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 857 184

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 580

   

Izdevumi - kopā

3 860 764

   

Uzturēšanas izdevumi

3 475 534

   

Kārtējie izdevumi

186 465

   

tai skaitā atalgojumi

89 200

   

Subsīdijas un dotācijas

3 289 069

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

3 276 854

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 215

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

385 230

   

kapitālie izdevumi

14 230

   

investīcijas

371 000

05.02.00

06.150

Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

57 003 052

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 003 052

   

Izdevumi - kopā

57 003 052

   

Uzturēšanas izdevumi

57 003 052

   

Subsīdijas un dotācijas

57 003 052

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

57 003 052

05.03.00

06.200

Aprūpe iestādēs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 996 222

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 692 342

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 303 880

   

Izdevumi - kopā

10 996 222

   

Uzturēšanas izdevumi

10 123 627

   

Kārtējie izdevumi

9 200 029

   

tai skaitā atalgojumi

3 873 658

   

Subsīdijas un dotācijas

923 598

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

923 598

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

872 595

   

kapitālie izdevumi

341 595

   

investīcijas

531 000

05.04.00

06.270

Sociālās palīdzības administrēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 648 066

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 630 366

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 700

   

Izdevumi - kopā

2 648 066

   

Uzturēšanas izdevumi

2 560 216

   

Kārtējie izdevumi

670 216

   

tai skaitā atalgojumi

366 696

   

Subsīdijas un dotācijas

1 890 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

87 850

   

kapitālie izdevumi

27 850

   

investīcijas

60 000

05.09.00

06.260

Redzes un dzirdes invalīdu rehabilitācijas programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

58 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 000

   

Izdevumi - kopā

58 000

   

Uzturēšanas izdevumi

58 000

   

Subsīdijas un dotācijas

58 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

58 000

05.12.00

06.260

Dotācija Latvijas Nedzirdīgo biedrības laikrakstam “Kopsolī”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 167

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 167

   

Izdevumi - kopā

7 167

   

Uzturēšanas izdevumi

7 167

   

Subsīdijas un dotācijas

7 167

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

7 167

05.13.00

06.260

No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

125 828

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

125 828

   

Izdevumi - kopā

125 828

   

Uzturēšanas izdevumi

125 828

   

Subsīdijas un dotācijas

125 828

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

125 828

05.14.00

06.260

Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrībai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

40 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 000

   

Izdevumi - kopā

40 000

   

Uzturēšanas izdevumi

40 000

   

Subsīdijas un dotācijas

40 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

40 000

06.00.00

08.200

Kultūra

 
   

Resursi izdevumu segšanai

370 443

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

346 843

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 600

   

Izdevumi - kopā

370 443

   

Uzturēšanas izdevumi

333 643

   

Kārtējie izdevumi

333 643

   

tai skaitā atalgojumi

164 135

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 800

   

kapitālie izdevumi

36 800

06.01.00

08.210

Bibliotēka

 
   

Resursi izdevumu segšanai

151 840

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 240

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 600

   

Izdevumi - kopā

151 840

   

Uzturēšanas izdevumi

147 840

   

Kārtējie izdevumi

147 840

   

tai skaitā atalgojumi

67 248

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

06.02.00

08.220

Muzejs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

218 603

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

196 603

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 000

   

Izdevumi - kopā

218 603

   

Uzturēšanas izdevumi

185 803

   

Kārtējie izdevumi

185 803

   

tai skaitā atalgojumi

96 887

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 800

   

kapitālie izdevumi

32 800

07.00.00

13.500

Darba tirgus administrēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 383 398

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 449 398

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

929 000

   

Izdevumi - kopā

5 383 398

   

Uzturēšanas izdevumi

5 203 398

   

Kārtējie izdevumi

1 469 408

   

tai skaitā atalgojumi

363 486

   

Subsīdijas un dotācijas

3 733 990

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

3 733 990

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

180 000

   

kapitālie izdevumi

80 000

   

investīcijas

100 000

07.01.00

13.500

Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 616 736

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 616 736

   

Izdevumi - kopā

1 616 736

   

Uzturēšanas izdevumi

1 556 736

   

Subsīdijas un dotācijas

1 556 736

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

1 556 736

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 000

   

investīcijas

60 000

07.02.00

13.500

Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 615 773

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

681 773

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

929 000

   

Izdevumi - kopā

1 615 773

   

Uzturēšanas izdevumi

1 495 773

   

Kārtējie izdevumi

1 469 408

   

tai skaitā atalgojumi

363 486

   

Subsīdijas un dotācijas

26 365

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

26 365

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

120 000

   

kapitālie izdevumi

80 000

   

investīcijas

40 000

07.03.00

13.500

Pagaidu sabiedriskie darbi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 150 889

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 150 889

   

Izdevumi - kopā

2 150 889

   

Uzturēšanas izdevumi

2 150 889

   

Subsīdijas un dotācijas

2 150 889

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

2 150 889

08.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

514 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

514 000

   

Izdevumi - kopā

514 000

   

Uzturēšanas izdevumi

514 000

   

Subsīdijas un dotācijas

514 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

514 000

09.00.00

05.620

Valsts uzraudzības organizācija un kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

725 954

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

704 292

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 662

   

Izdevumi - kopā

725 954

   

Uzturēšanas izdevumi

696 354

   

Kārtējie izdevumi

635 354

   

tai skaitā atalgojumi

404 017

   

Subsīdijas un dotācijas

61 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

61 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

29 600

   

kapitālie izdevumi

29 600

10.00.00

05.000

Sabiedrības veselības veicināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 264 245

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 019

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 260 046

   

Ārvalstu finansu palīdzība

675 180

   

Izdevumi - kopā

7 264 245

   

Uzturēšanas izdevumi

6 519 525

   

Kārtējie izdevumi

6 451 729

   

tai skaitā atalgojumi

2 788 802

   

Subsīdijas un dotācijas

67 796

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

67 796

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

744 720

   

kapitālie izdevumi

744 720

10.02.00

05.330

AIDS izplatības ierobežošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

162 912

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 412

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 500

   

Izdevumi - kopā

162 912

   

Uzturēšanas izdevumi

161 412

   

Kārtējie izdevumi

161 412

   

tai skaitā atalgojumi

28 236

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

   

kapitālie izdevumi

1 500

10.03.00

05.340

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 801 271

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 236 985

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 243 746

   

Ārvalstu finansu palīdzība

320 540

   

Izdevumi - kopā

5 801 271

   

Uzturēšanas izdevumi

5 276 931

   

Kārtējie izdevumi

5 276 931

   

tai skaitā atalgojumi

2 300 143

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

524 340

   

kapitālie izdevumi

524 340

10.04.00

05.360

Valsts sanitārā uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

927 881

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

772 881

   

Ārvalstu finansu palīdzība

155 000

   

Izdevumi - kopā

927 881

   

Uzturēšanas izdevumi

899 001

   

Kārtējie izdevumi

899 001

   

tai skaitā atalgojumi

408 013

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 880

   

kapitālie izdevumi

28 880

10.16.00

05.390

Veselības veicināšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

67 796

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 796

   

Izdevumi - kopā

67 796

   

Uzturēšanas izdevumi

67 796

   

Subsīdijas un dotācijas

67 796

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

67 796

10.20.00

05.350

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

304 385

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

89 945

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

14 800

   

Ārvalstu finansu palīdzība

199 640

   

Izdevumi - kopā

304 385

   

Uzturēšanas izdevumi

114 385

   

Kārtējie izdevumi

114 385

   

tai skaitā atalgojumi

52 410

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

190 000

   

kapitālie izdevumi

190 000

11.00.00

 

Labklājības sistēmas reforma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

402 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

402 000

   

Izdevumi - kopā

402 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

402 000

   

investīcijas

402 000

11.02.00

06.099

Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

280 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

280 000

   

Izdevumi - kopā

280 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

280 000

   

investīcijas

280 000

11.03.00

05.099

Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

122 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

122 000

   

Izdevumi - kopā

122 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

122 000

   

investīcijas

122 000

12.00.00

05.620

Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

   

Izdevumi - kopā

5 000

   

Uzturēšanas izdevumi

5 000

   

Subsīdijas un dotācijas

5 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

5 000

       
   

19. Tieslietu ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

28 718 346

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 039 669

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 995 677

   

Ārvalstu finansu palīdzība

683 000

   

Izdevumi - kopā

28 718 346

   

Uzturēšanas izdevumi

25 357 301

   

Kārtējie izdevumi

25 228 885

   

tai skaitā atalgojumi

10 978 054

   

Subsīdijas un dotācijas

128 416

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

46 296

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

10 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 361 045

   

kapitālie izdevumi

1 216 045

   

investīcijas

2 145 000

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

 

3 004 300

01.00.00

01.141

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 431 858

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

873 858

   

Ārvalstu finansu palīdzība

558 000

   

Izdevumi - kopā

1 431 858

   

Uzturēšanas izdevumi

753 498

   

Kārtējie izdevumi

753 498

   

tai skaitā atalgojumi

318 332

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

678 360

   

kapitālie izdevumi

378 360

   

investīcijas

300 000

02.00.00

13.400

Uzņēmumu reģistra attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

667 116

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

667 116

   

Izdevumi - kopā

667 116

   

Uzturēšanas izdevumi

637 116

   

Kārtējie izdevumi

637 116

   

tai skaitā atalgojumi

288 460

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

   

kapitālie izdevumi

30 000

03.00.00

01.141

Valsts dzimtsaraksti

 
   

Resursi izdevumu segšanai

87 176

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 376

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

   

Izdevumi - kopā

87 176

   

Uzturēšanas izdevumi

86 176

   

Kārtējie izdevumi

86 176

   

tai skaitā atalgojumi

35 836

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

04.00.00

01.142

Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

11 674

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 674

   

Izdevumi - kopā

11 674

   

Uzturēšanas izdevumi

11 674

   

Kārtējie izdevumi

11 674

   

tai skaitā atalgojumi

4 200

05.00.00

01.410

Naturalizācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

861 516

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

730 516

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

125 000

   

Izdevumi - kopā

861 516

   

Uzturēšanas izdevumi

686 516

   

Kārtējie izdevumi

686 516

   

tai skaitā atalgojumi

349 769

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

175 000

   

kapitālie izdevumi

125 000

   

investīcijas

50 000

06.00.00

01.430

Valsts arhīvu sistēma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 632 922

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 121 963

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

510 959

   

Izdevumi - kopā

2 632 922

   

Uzturēšanas izdevumi

2 622 922

   

Kārtējie izdevumi

2 622 922

   

tai skaitā atalgojumi

1 268 879

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

08.00.00

01.520

Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

104 596

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

101 896

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 700

   

Izdevumi - kopā

104 596

   

Uzturēšanas izdevumi

104 296

   

Kārtējie izdevumi

104 296

   

tai skaitā atalgojumi

48 261

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

300

   

kapitālie izdevumi

300

09.00.00

03.210

Apgabaltiesas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 873 441

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 873 441

   

Izdevumi - kopā

2 873 441

   

Uzturēšanas izdevumi

2 660 176

   

Kārtējie izdevumi

2 660 176

   

tai skaitā atalgojumi

1 493 801

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

213 265

   

kapitālie izdevumi

213 265

10.00.00

03.210

Rajonu (pilsētu) tiesas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 485 931

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 443 451

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

42 480

   

Izdevumi - kopā

4 485 931

   

Uzturēšanas izdevumi

4 078 931

   

Kārtējie izdevumi

4 078 931

   

tai skaitā atalgojumi

2 239 288

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

407 000

   

kapitālie izdevumi

90 000

   

investīcijas

317 000

11.00.00

03.210

Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

144 769

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 769

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 000

   

Izdevumi - kopā

144 769

   

Uzturēšanas izdevumi

138 349

   

Kārtējie izdevumi

138 349

   

tai skaitā atalgojumi

87 008

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 420

   

kapitālie izdevumi

6 420

12.00.00

08.210

Patentu tehniskā bibliotēka

 
   

Resursi izdevumu segšanai

163 081

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

155 081

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 000

   

Izdevumi - kopā

163 081

   

Uzturēšanas izdevumi

160 581

   

Kārtējie izdevumi

160 581

   

tai skaitā atalgojumi

89 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

   

kapitālie izdevumi

2 500

13.00.00

08.290

Nacionālās kultūras biedrības

 
   

Resursi izdevumu segšanai

14 490

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 490

   

Izdevumi - kopā

14 490

   

Uzturēšanas izdevumi

14 490

   

Subsīdijas un dotācijas

14 490

15.00.00

01.141

Bēgļu lietu apelācijas padome

 
   

Resursi izdevumu segšanai

49 929

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 929

   

Izdevumi - kopā

49 929

   

Uzturēšanas izdevumi

47 129

   

Kārtējie izdevumi

47 129

   

tai skaitā atalgojumi

21 540

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 800

   

kapitālie izdevumi

2 800

16.00.00

13.400

Patentu valde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

407 519

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

385 099

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 420

   

Izdevumi - kopā

407 519

   

Uzturēšanas izdevumi

367 519

   

Kārtējie izdevumi

357 519

   

tai skaitā atalgojumi

170 035

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

10 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

40 000

   

kapitālie izdevumi

40 000

18.00.00

14.150

Zaudējumu atlīdzībai nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

74 772

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

74 772

   

Izdevumi - kopā

74 772

   

Uzturēšanas izdevumi

74 772

   

Kārtējie izdevumi

28 476

   

tai skaitā atalgojumi

11 155

   

Subsīdijas un dotācijas

46 296

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

46 296

19.00.00

08.290

Dotācija Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

   

Izdevumi - kopā

10 000

   

Uzturēšanas izdevumi

10 000

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

23.00.00

08.290

Dotācija Latvijas Čigānu nacionālajai kultūras biedrībai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

15 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

   

Izdevumi - kopā

15 000

   

Uzturēšanas izdevumi

15 000

   

Subsīdijas un dotācijas

15 000

       

24.00.00

03.310

Ieslodzījuma vietas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

14 639 231

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 243 913

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 395 318

   

Izdevumi - kopā

14 639 231

   

Uzturēšanas izdevumi

12 846 231

   

Kārtējie izdevumi

12 813 601

   

tai skaitā atalgojumi

4 526 506

   

Subsīdijas un dotācijas

32 630

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 793 000

   

kapitālie izdevumi

315 000

   

investīcijas

1 478 000

25.00.00

01.330

Kriminoloģiskie pētījumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

21 400

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 400

   

Izdevumi - kopā

21 400

   

Uzturēšanas izdevumi

21 400

   

Kārtējie izdevumi

21 400

   

tai skaitā atalgojumi

15 184

26.00.00

01.150

Korupcijas novēršanas padomes sekretariāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

21 925

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 925

   

Izdevumi - kopā

21 925

   

Uzturēšanas izdevumi

20 525

   

Kārtējie izdevumi

20 525

   

tai skaitā atalgojumi

10 800

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 400

   

kapitālie izdevumi

1 400

       
   

21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

8 868 401

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 060 966

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

810 239

   

Ārvalstu finansu palīdzība

997 196

   

Izdevumi - kopā

8 868 401

   

Uzturēšanas izdevumi

7 581 021

   

Kārtējie izdevumi

6 874 083

   

tai skaitā atalgojumi

2 493 532

   

Subsīdijas un dotācijas

706 938

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

531 208

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

175 730

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 287 380

   

kapitālie izdevumi

128 080

   

investīcijas

1 159 300

01.00.00

07.010

Nozaru vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 029 430

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 029 430

   

Izdevumi - kopā

1 029 430

   

Uzturēšanas izdevumi

986 319

   

Kārtējie izdevumi

986 319

   

tai skaitā atalgojumi

403 365

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 111

   

kapitālie izdevumi

43 111

02.00.00

07.000

Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 057 797

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 881 063

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

176 734

   

Izdevumi - kopā

2 057 797

   

Uzturēšanas izdevumi

2 034 958

   

Kārtējie izdevumi

2 034 958

   

tai skaitā atalgojumi

1 011 852

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 839

   

kapitālie izdevumi

22 839

02.01.00

07.320

Vides politikas līdzekļu pilnveidošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

111 416

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

111 416

   

Izdevumi - kopā

111 416

   

Uzturēšanas izdevumi

111 416

   

Kārtējie izdevumi

111 416

   

tai skaitā atalgojumi

10 400

02.02.00

07.010

Vides valsts inspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

232 984

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

213 820

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 164

   

Izdevumi - kopā

232 984

   

Uzturēšanas izdevumi

229 934

   

Kārtējie izdevumi

229 934

   

tai skaitā atalgojumi

124 461

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 050

   

kapitālie izdevumi

3 050

02.03.00

07.010

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

67 833

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 651

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 182

   

Izdevumi - kopā

67 833

   

Uzturēšanas izdevumi

58 533

   

Kārtējie izdevumi

58 533

   

tai skaitā atalgojumi

28 348

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 300

   

kapitālie izdevumi

9 300

02.04.00

07.320

Vides politikas realizācija reģionos

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 262 025

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 136 395

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

125 630

   

Izdevumi - kopā

1 262 025

   

Uzturēšanas izdevumi

1 258 025

   

Kārtējie izdevumi

1 258 025

   

tai skaitā atalgojumi

683 901

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

02.05.00

07.320

Dabas aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

353 539

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

327 781

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 758

   

Izdevumi - kopā

353 539

   

Uzturēšanas izdevumi

347 050

   

Kārtējie izdevumi

347 050

   

tai skaitā atalgojumi

150 367

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 489

   

kapitālie izdevumi

6 489

02.06.00

07.320

Ķīmisko vielu uzraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

30 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 000

   

Izdevumi - kopā

30 000

   

Uzturēšanas izdevumi

30 000

   

Kārtējie izdevumi

30 000

   

tai skaitā atalgojumi

14 375

03.00.00

07.000

Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums

 
   

Resursi izdevumu segšanai

726 517

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

641 557

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

84 960

   

Izdevumi - kopā

726 517

   

Uzturēšanas izdevumi

519 418

   

Kārtējie izdevumi

519 418

   

tai skaitā atalgojumi

171 164

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

207 099

   

kapitālie izdevumi

13 099

   

investīcijas

194 000

03.01.00

07.010

Vides datu nodrošinājums

 
   

Resursi izdevumu segšanai

572 232

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

487 272

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

84 960

   

Izdevumi - kopā

572 232

   

Uzturēšanas izdevumi

368 831

   

Kārtējie izdevumi

368 831

   

tai skaitā atalgojumi

137 179

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

203 401

   

kapitālie izdevumi

9 401

   

investīcijas

194 000

03.02.00

07.320

Vides monitorings un kadastri

 
   

Resursi izdevumu segšanai

154 285

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 285

   

Izdevumi - kopā

154 285

   

Uzturēšanas izdevumi

150 587

   

Kārtējie izdevumi

150 587

   

tai skaitā atalgojumi

33 985

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 698

   

kapitālie izdevumi

3 698

04.00.00

13.610

Reģionālās attīstības plānošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

550 191

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

200 487

   

Ārvalstu finansu palīdzība

349 704

   

Izdevumi - kopā

550 191

   

Uzturēšanas izdevumi

443 697

   

Kārtējie izdevumi

443 697

   

tai skaitā atalgojumi

40 560

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

106 494

   

kapitālie izdevumi

4 194

   

investīcijas

102 300

05.00.00

13.410

Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 413 566

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 118 566

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

295 000

   

Izdevumi - kopā

1 413 566

   

Uzturēšanas izdevumi

928 269

   

Kārtējie izdevumi

928 269

   

tai skaitā atalgojumi

462 449

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

485 297

   

kapitālie izdevumi

22 297

   

investīcijas

463 000

06.00.00

13.210

Tūrisma attīstība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

212 019

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

212 019

   

Izdevumi - kopā

212 019

   

Uzturēšanas izdevumi

211 019

   

Kārtējie izdevumi

211 019

   

tai skaitā atalgojumi

3 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

07.00.00

11.100

Zemes dzīļu racionāla izmantošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

442 103

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

305 860

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

136 243

   

Izdevumi - kopā

442 103

   

Uzturēšanas izdevumi

434 303

   

Kārtējie izdevumi

434 303

   

tai skaitā atalgojumi

189 995

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 800

   

kapitālie izdevumi

7 800

08.00.00

11.300

Būvniecība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

384 958

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

276 398

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

108 560

   

Izdevumi - kopā

384 958

   

Uzturēšanas izdevumi

375 878

   

Kārtējie izdevumi

375 878

   

tai skaitā atalgojumi

161 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 080

   

kapitālie izdevumi

9 080

08.01.00

11.300

Būvniecības stratēģijas realizācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

87 188

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

87 188

   

Izdevumi - kopā

87 188

   

Uzturēšanas izdevumi

84 216

   

Kārtējie izdevumi

84 216

   

tai skaitā atalgojumi

20 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 972

   

kapitālie izdevumi

2 972

08.02.00

11.300

Valsts būvinspekcija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

297 770

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 210

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

108 560

   

Izdevumi - kopā

297 770

   

Uzturēšanas izdevumi

291 662

   

Kārtējie izdevumi

291 662

   

tai skaitā atalgojumi

141 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 108

   

kapitālie izdevumi

6 108

09.00.00

08.200

Dotācijas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

453 740

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

453 740

   

Izdevumi - kopā

453 740

   

Uzturēšanas izdevumi

453 740

   

Subsīdijas un dotācijas

453 740

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

453 740

09.01.00

08.290

Lībiešu krasts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

33 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

33 000

   

Izdevumi - kopā

33 000

   

Uzturēšanas izdevumi

33 000

   

Subsīdijas un dotācijas

33 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

33 000

09.02.00

08.270

Rīgas Zooloģiskais dārzs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

420 740

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 740

   

Izdevumi - kopā

420 740

   

Uzturēšanas izdevumi

420 740

   

Subsīdijas un dotācijas

420 740

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

420 740

11.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Resursi izdevumu segšanai

175 730

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 730

   

Izdevumi - kopā

175 730

   

Uzturēšanas izdevumi

175 730

   

Subsīdijas un dotācijas

175 730

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

175 730

12.00.00

07.000

Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 356 750

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

700 516

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 742

   

Ārvalstu finansu palīdzība

647 492

   

Izdevumi - kopā

1 356 750

   

Uzturēšanas izdevumi

956 750

   

Kārtējie izdevumi

879 282

   

tai skaitā atalgojumi

37 093

   

Subsīdijas un dotācijas

77 468

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

77 468

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

400 000

   

investīcijas

400 000

12.01.00

07.310

Valsts uzņēmums “Radons”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

79 655

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 913

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 742

   

Izdevumi - kopā

79 655

   

Uzturēšanas izdevumi

79 655

   

Kārtējie izdevumi

79 655

   

tai skaitā atalgojumi

37 093

12.02.00

07.310

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

260 635

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 135

   

Ārvalstu finansu palīdzība

108 500

   

Izdevumi - kopā

260 635

   

Uzturēšanas izdevumi

260 635

   

Kārtējie izdevumi

260 635

12.03.00

07.310

Salaspils kodolreaktora uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

77 468

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 468

   

Izdevumi - kopā

77 468

   

Uzturēšanas izdevumi

77 468

   

Subsīdijas un dotācijas

77 468

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

77 468

12.04.00

07.099

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide

 
   

Resursi izdevumu segšanai

938 992

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

400 000

   

Ārvalstu finansu palīdzība

538 992

   

Izdevumi - kopā

938 992

   

Uzturēšanas izdevumi

538 992

   

Kārtējie izdevumi

538 992

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

400 000

   

investīcijas

400 000

13.00.00

07.010

ES un starptautiskā finansējuma koordinācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

65 600

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

65 600

   

Izdevumi - kopā

65 600

   

Uzturēšanas izdevumi

60 940

   

Kārtējie izdevumi

60 940

   

tai skaitā atalgojumi

13 054

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 660

   

kapitālie izdevumi

4 660

       
   

22. Kultūras ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

16 429 548

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 642 848

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 786 700

   

Izdevumi - kopā

16 429 548

   

Uzturēšanas izdevumi

14 801 982

   

Kārtējie izdevumi

11 286 493

   

tai skaitā atalgojumi

4 701 291

   

Subsīdijas un dotācijas

3 515 489

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

2 949 332

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

351 067

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

11 090

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 627 566

   

kapitālie izdevumi

803 566

   

investīcijas

824 000

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

27 000

01.00.00

08.200

Kultūra

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 739 453

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 325 753

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 413 700

   

Izdevumi - kopā

10 739 453

   

Uzturēšanas izdevumi

9 341 253

   

Kārtējie izdevumi

6 649 776

   

tai skaitā atalgojumi

1 776 721

   

Subsīdijas un dotācijas

2 691 477

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

2 487 067

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

410

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 398 200

   

kapitālie izdevumi

674 200

   

investīcijas

724 000

01.01.00

08.220

Muzeji

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 246 629

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 898 029

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

348 600

   

Izdevumi - kopā

3 246 629

   

Uzturēšanas izdevumi

2 235 429

   

Kārtējie izdevumi

2 235 329

   

tai skaitā atalgojumi

1 025 803

   

Subsīdijas un dotācijas

100

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

100

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 011 200

   

kapitālie izdevumi

577 200

   

investīcijas

434 000

01.02.00

08.210

Bibliotēkas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 310 653

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 275 553

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 100

   

Izdevumi - kopā

1 310 653

   

Uzturēšanas izdevumi

1 120 653

   

Kārtējie izdevumi

1 120 653

   

tai skaitā atalgojumi

537 584

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

190 000

   

investīcijas

190 000

01.03.00

08.240

Teātru, izrāžu un koncertu darbība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 789 994

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 789 994

   

Izdevumi - kopā

1 789 994

   

Uzturēšanas izdevumi

1 789 994

   

Subsīdijas un dotācijas

1 789 994

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

1 789 994

01.04.00

08.250

Kultūras pasākumi un mākslas darbu iegāde

 
   

Resursi izdevumu segšanai

543 140

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

543 140

   

Izdevumi - kopā

543 140

   

Uzturēšanas izdevumi

543 140

   

Subsīdijas un dotācijas

543 140

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

543 140

01.06.00

08.270

Pārējās kultūras iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

405 476

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

335 476

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

70 000

   

Izdevumi - kopā

405 476

   

Uzturēšanas izdevumi

405 476

   

Kārtējie izdevumi

375 365

   

tai skaitā atalgojumi

213 334

   

Subsīdijas un dotācijas

30 111

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

30 111

01.07.00

08.290

Dotācijas kultūras biedrību un kultūras pasākumu finansēšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

82 132

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

82 132

   

Izdevumi - kopā

82 132

   

Uzturēšanas izdevumi

82 132

   

Subsīdijas un dotācijas

82 132

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

81 822

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

310

01.10.00

08.250

Okupācijas muzeja fonds

 
   

Resursi izdevumu segšanai

17 640

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 640

   

Izdevumi - kopā

17 640

   

Uzturēšanas izdevumi

17 640

   

Kārtējie izdevumi

17 640

01.12.00

08.210

Bibliotēku informatizācijas tīkla konsorcijs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

100 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

   

Izdevumi - kopā

100 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

100 000

   

investīcijas

100 000

01.13.00

08.250

Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija un uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

97 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

97 000

   

Izdevumi - kopā

97 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

97 000

   

kapitālie izdevumi

97 000

01.15.00

08.250

Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

23 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 000

 

Izdevumi - kopā

23 000

   

Uzturēšanas izdevumi

23 000

   

Subsīdijas un dotācijas

23 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

23 000

01.16.00

08.000

Dotācija Kultūrkapitāla fondam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

204 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

204 000

   

Izdevumi - kopā

204 000

   

Uzturēšanas izdevumi

204 000

   

Subsīdijas un dotācijas

204 000

01.17.00

08.240

Latvijas Nacionālā opera

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 448 293

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 488 293

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

960 000

   

Izdevumi - kopā

2 448 293

   

Uzturēšanas izdevumi

2 448 293

   

Kārtējie izdevumi

2 448 293

01.19.00

08.250

LTF muzeja sabiedriskajai padomei

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

   

Izdevumi - kopā

10 000

   

Uzturēšanas izdevumi

10 000

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

10 000

01.21.00

08.250

Okupācijas muzeja ceļojošās izstādes programma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

22 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 000

   

Izdevumi - kopā

22 000

   

Uzturēšanas izdevumi

22 000

   

Kārtējie izdevumi

22 000

01.22.00

08.240

Latvijas Nacionālās operas sociālā nodokļa un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāda ieskaits

 
   

Resursi izdevumu segšanai

430 496

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

430 496

   

Izdevumi - kopā

430 496

   

Uzturēšanas izdevumi

430 496

   

Kārtējie izdevumi

430 496

01.23.00

08.250

Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam - likuma par valsts apbalvojumu izpildei

 
   

Resursi izdevumu segšanai

9 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 000

   

Izdevumi - kopā

9 000

   

Uzturēšanas izdevumi

9 000

   

Subsīdijas un dotācijas

9 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

9 000

02.00.00

04.000

Izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

4 710 743

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 338 743

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

372 000

   

Izdevumi - kopā

4 710 743

   

Uzturēšanas izdevumi

4 583 267

   

Kārtējie izdevumi

4 231 420

   

tai skaitā atalgojumi

2 723 365

   

Subsīdijas un dotācijas

351 847

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

351 067

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

780

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

127 476

   

kapitālie izdevumi

127 476

02.01.00

04.220

Profesionālā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 836 422

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 676 422

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

160 000

   

Izdevumi - kopā

2 836 422

   

Uzturēšanas izdevumi

2 728 946

   

Kārtējie izdevumi

2 505 672

   

tai skaitā atalgojumi

1 498 170

   

Subsīdijas un dotācijas

223 274

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

223 074

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 476

   

kapitālie izdevumi

107 476

02.02.00

04.310

Augstākā izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 527 761

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 323 761

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

204 000

   

Izdevumi - kopā

1 527 761

   

Uzturēšanas izdevumi

1 507 761

   

Kārtējie izdevumi

1 379 188

   

tai skaitā atalgojumi

966 846

   

Subsīdijas un dotācijas

128 573

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

127 993

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

580

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

   

kapitālie izdevumi

20 000

02.03.00

04.421

Interešu izglītība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

302 732

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

302 732

   

Izdevumi - kopā

302 732

   

Uzturēšanas izdevumi

302 732

   

Kārtējie izdevumi

302 732

   

tai skaitā atalgojumi

236 863

02.05.00

04.631

Metodiskais darbs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

43 828

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 828

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 000

   

Izdevumi - kopā

43 828

   

Uzturēšanas izdevumi

43 828

   

Kārtējie izdevumi

43 828

   

tai skaitā atalgojumi

21 486

03.00.00

08.500

Filmu nozare

 
   

Resursi izdevumu segšanai

520 456

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

519 456

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 000

   

Izdevumi - kopā

520 456

   

Uzturēšanas izdevumi

520 456

   

Kārtējie izdevumi

58 191

   

tai skaitā atalgojumi

33 804

   

Subsīdijas un dotācijas

462 265

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

462 265

03.01.00

08.510

Hronikālo īsfilmu uzņemšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

45 435

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 435

   

Izdevumi - kopā

45 435

   

Uzturēšanas izdevumi

45 435

   

Subsīdijas un dotācijas

45 435

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

45 435

03.02.00

08.520

Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

230 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

230 700

   

Izdevumi - kopā

230 700

   

Uzturēšanas izdevumi

230 700

   

Subsīdijas un dotācijas

230 700

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

230 700

03.03.00

08.530

Filmu uzņemšana, pasākumi un iestādes

 
   

Resursi izdevumu segšanai

244 321

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

243 321

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 000

   

Izdevumi - kopā

244 321

   

Uzturēšanas izdevumi

244 321

   

Kārtējie izdevumi

58 191

   

tai skaitā atalgojumi

33 804

   

Subsīdijas un dotācijas

186 130

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

186 130

04.00.00

08.010

Kultūras lietu pārvalde un vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

458 896

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

458 896

   

Izdevumi - kopā

458 896

   

Uzturēšanas izdevumi

357 006

   

Kārtējie izdevumi

347 106

   

tai skaitā atalgojumi

167 401

   

Subsīdijas un dotācijas

9 900

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

9 900

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

101 890

   

kapitālie izdevumi

1 890

   

investīcijas

100 000

04.01.00

08.010

Centrālais aparāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

341 881

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

341 881

   

Izdevumi - kopā

341 881

   

Uzturēšanas izdevumi

239 991

   

Kārtējie izdevumi

239 991

   

tai skaitā atalgojumi

114 764

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

101 890

   

kapitālie izdevumi

1 890

   

investīcijas

100 000

04.02.00

08.010

Valsts kultūras inspektori

 
   

Resursi izdevumu segšanai

67 987

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 987

   

Izdevumi - kopā

67 987

   

Uzturēšanas izdevumi

67 987

   

Kārtējie izdevumi

67 987

   

tai skaitā atalgojumi

52 637

04.03.00

08.010

Valsts nozīmes datu pārraides tīkls

 
   

Resursi izdevumu segšanai

39 128

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 128

   

Izdevumi - kopā

39 128

   

Uzturēšanas izdevumi

39 128

   

Kārtējie izdevumi

39 128

04.04.00

08.010

Līdzdalība Eiropas Savienības programmā “Leonardo da Vinci”

 
   

Resursi izdevumu segšanai

9 900

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 900

   

Izdevumi - kopā

9 900

   

Uzturēšanas izdevumi

9 900

   

Subsīdijas un dotācijas

9 900

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

9 900

       
   

23. Valsts zemes dienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

14 893 753

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 803 405

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 090 348

   

Izdevumi - kopā

14 846 381

   

Uzturēšanas izdevumi

13 564 881

   

Kārtējie izdevumi

13 497 502

   

tai skaitā atalgojumi

7 867 881

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

65 169

   

Subsīdijas un dotācijas

2 210

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 210

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 281 500

   

kapitālie izdevumi

901 500

   

investīcijas

380 000

   

Fiskālā bilance

47 372

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

-47 372

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

 

125 000

01.00.00

10.120

Vispārējā vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 046 790

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 046 790

   

Izdevumi - kopā

2 046 790

   

Uzturēšanas izdevumi

2 046 790

   

Kārtējie izdevumi

2 046 790

   

tai skaitā atalgojumi

1 549 485

02.00.00

10.120

Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 023 841

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 023 841

   

Izdevumi - kopā

2 023 841

   

Uzturēšanas izdevumi

1 970 841

   

Kārtējie izdevumi

1 968 631

   

tai skaitā atalgojumi

1 211 514

   

Subsīdijas un dotācijas

2 210

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 210

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

53 000

   

kapitālie izdevumi

53 000

03.00.00

10.120

Datorizētie valsts nekustamā īpašuma un adrešu reģistri, valsts kartogrāfijas sistēmas izveide

 
   

Resursi izdevumu segšanai

380 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

380 000

   

Izdevumi - kopā

380 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

380 000

   

investīcijas

380 000

04.00.00

10.120

Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 227 774

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 227 774

   

Izdevumi - kopā

1 227 774

   

Uzturēšanas izdevumi

1 191 274

   

Kārtējie izdevumi

1 191 274

   

tai skaitā atalgojumi

659 712

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 500

   

kapitālie izdevumi

36 500

05.00.00

10.120

Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

 
   

Resursi izdevumu segšanai

9 215 348

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

125 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 090 348

   

Izdevumi - kopā

9 167 976

   

Uzturēšanas izdevumi

8 355 976

   

Kārtējie izdevumi

8 290 807

   

tai skaitā atalgojumi

4 447 170

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

65 169

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

812 000

   

kapitālie izdevumi

812 000

   

Fiskālā bilance

47 372

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

-47 372

       
   

24. Valsts kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 165 852

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 165 052

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

   

Izdevumi - kopā

1 165 852

   

Uzturēšanas izdevumi

1 150 312

   

Kārtējie izdevumi

1 149 812

   

tai skaitā atalgojumi

745 000

   

Subsīdijas un dotācijas

500

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 540

   

kapitālie izdevumi

15 540

   

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

 

15 000

01.00.00

01.120

Valsts kontrole

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 165 852

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 165 052

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

   

Izdevumi - kopā

1 165 852

   

Uzturēšanas izdevumi

1 150 312

   

Kārtējie izdevumi

1 149 812

   

tai skaitā atalgojumi

745 000

   

Subsīdijas un dotācijas

500

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 540

   

kapitālie izdevumi

15 540

       
   

28. Augstākā tiesa

 
   

Resursi izdevumu segšanai

743 059

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

743 059

   

Izdevumi - kopā

743 059

   

Uzturēšanas izdevumi

743 059

   

Kārtējie izdevumi

743 059

   

tai skaitā atalgojumi

516 053

01.00.00

03.210

Tiesa

 
   

Resursi izdevumu segšanai

743 059

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

743 059

   

Izdevumi - kopā

743 059

   

Uzturēšanas izdevumi

743 059

   

Kārtējie izdevumi

743 059

   

tai skaitā atalgojumi

516 053

       
   

30. Satversmes tiesa

 
   

Resursi izdevumu segšanai

337 498

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

318 382

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 116

   

Izdevumi - kopā

337 498

   

Uzturēšanas izdevumi

311 998

   

Kārtējie izdevumi

311 998

   

tai skaitā atalgojumi

169 202

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 500

   

kapitālie izdevumi

25 500

01.00.00

03.200

Tiesa

 
   

Resursi izdevumu segšanai

337 498

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

318 382

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 116

   

Izdevumi - kopā

337 498

   

Uzturēšanas izdevumi

311 998

   

Kārtējie izdevumi

311 998

   

tai skaitā atalgojumi

169 202

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 500

   

kapitālie izdevumi

25 500

       
   

32. Prokuratūra

 
   

Resursi izdevumu segšanai

6 261 805

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 252 805

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 000

   

Izdevumi - kopā

6 261 805

   

Uzturēšanas izdevumi

6 184 745

   

Kārtējie izdevumi

6 022 336

   

tai skaitā atalgojumi

3 990 355

   

Subsīdijas un dotācijas

162 409

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

162 409

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 060

   

kapitālie izdevumi

77 060

01.00.00

03.220

Prokuratūras iestāžu uzturēšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

5 932 410

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 923 410

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 000

   

Izdevumi - kopā

5 932 410

   

Uzturēšanas izdevumi

5 875 350

   

Kārtējie izdevumi

5 875 350

   

tai skaitā atalgojumi

3 897 250

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

57 060

   

kapitālie izdevumi

57 060

02.00.00

03.220

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

166 986

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

166 986

   

Izdevumi - kopā

166 986

   

Uzturēšanas izdevumi

146 986

   

Kārtējie izdevumi

146 986

   

tai skaitā atalgojumi

93 105

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

   

kapitālie izdevumi

20 000

03.00.00

03.220

Prokuroru izdienas pensijas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

162 409

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

162 409

   

Izdevumi - kopā

162 409

   

Uzturēšanas izdevumi

162 409

   

Subsīdijas un dotācijas

162 409

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

162 409

       
   

35. Centrālā vēlēšanu komisija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

77 359

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 359

   

Izdevumi - kopā

77 359

   

Uzturēšanas izdevumi

75 359

   

Kārtējie izdevumi

74 759

   

tai skaitā atalgojumi

32 610

   

Subsīdijas un dotācijas

600

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

01.00.00

01.530

Vispārējā vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

77 359

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 359

   

Izdevumi - kopā

77 359

   

Uzturēšanas izdevumi

75 359

   

Kārtējie izdevumi

74 759

   

tai skaitā atalgojumi

32 610

   

Subsīdijas un dotācijas

600

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

       
   

37. Centrālā zemes komisija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

52 299

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 299

   

Izdevumi - kopā

52 299

   

Uzturēšanas izdevumi

52 299

   

Kārtējie izdevumi

52 299

   

tai skaitā atalgojumi

35 331

01.00.00

10.120

Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

52 299

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 299

   

Izdevumi - kopā

52 299

   

Uzturēšanas izdevumi

52 299

   

Kārtējie izdevumi

52 299

   

tai skaitā atalgojumi

35 331

       
   

44. Satversmes aizsardzības birojs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

784 088

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

784 088

   

Izdevumi - kopā

784 088

   

Uzturēšanas izdevumi

784 088

   

Kārtējie izdevumi

784 088

01.00.00

03.000

Satversmes aizsardzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

784 088

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

784 088

   

Izdevumi - kopā

784 088

   

Uzturēšanas izdevumi

784 088

   

Kārtējie izdevumi

784 088

       
   

47. Radio un televīzija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

6 784 329

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 782 489

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 840

   

Izdevumi - kopā

6 784 329

   

Uzturēšanas izdevumi

6 576 329

   

Kārtējie izdevumi

244 375

   

tai skaitā atalgojumi

86 324

   

Subsīdijas un dotācijas

6 331 954

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

6 331 954

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

208 000

   

kapitālie izdevumi

8 000

   

investīcijas

200 000

01.00.00

08.313

Nozares vadība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

148 535

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

148 535

   

Izdevumi - kopā

148 535

   

Uzturēšanas izdevumi

140 535

   

Kārtējie izdevumi

140 535

   

tai skaitā atalgojumi

81 324

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

   

kapitālie izdevumi

8 000

02.00.00

08.311

Radio programmu v eidošana un izplatīšana

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 545 090

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 545 090

   

Izdevumi - kopā

2 545 090

   

Uzturēšanas izdevumi

2 345 090

   

Subsīdijas un dotācijas

2 345 090

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

2 345 090

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

200 000

   

investīcijas

200 000

03.00.00

08.312

Televīzija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 986 864

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 986 864

   

Izdevumi - kopā

3 986 864

   

Uzturēšanas izdevumi

3 986 864

   

Subsīdijas un dotācijas

3 986 864

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 986 864

03.01.00

08.312

Programmu sagatavošana un realizācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

3 928 064

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 928 064

   

Izdevumi - kopā

3 928 064

   

Uzturēšanas izdevumi

3 928 064

   

Subsīdijas un dotācijas

3 928 064

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 928 064

03.03.00

08.312

Reģionālās televīzijas

 
   

Resursi izdevumu segšanai

58 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 800

   

Izdevumi - kopā

58 800

   

Uzturēšanas izdevumi

58 800

   

Subsīdijas un dotācijas

58 800

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

58 800

04.00.00

08.313

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide

 
   

Resursi izdevumu segšanai

103 840

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 840

   

Izdevumi - kopā

103 840

   

Uzturēšanas izdevumi

103 840

   

Kārtējie izdevumi

103 840

   

tai skaitā atalgojumi

5 000

       
   

48. Valsts cilvēktiesību birojs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

96 621

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

96 621

   

Izdevumi - kopā

96 621

   

Uzturēšanas izdevumi

96 621

   

Kārtējie izdevumi

96 621

   

tai skaitā atalgojumi

43 050

01.00.00

01.410

Valsts cilvēktiesību birojs

 
   

Resursi izdevumu segšanai

96 621

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

96 621

   

Izdevumi - kopā

96 621

   

Uzturēšanas izdevumi

96 621

   

Kārtējie izdevumi

96 621

   

tai skaitā atalgojumi

43 050

       
   

50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 265 881

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

909 243

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 356 638

   

Izdevumi - kopā

2 265 881

   

Uzturēšanas izdevumi

2 261 881

   

Kārtējie izdevumi

1 655 957

   

tai skaitā atalgojumi

142 408

   

Subsīdijas un dotācijas

605 924

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

605 924

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

01.00.00

01.120

Starptautisko palīdzības programmu koordinācija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 524 236

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

167 598

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 356 638

   

Izdevumi - kopā

1 524 236

   

Uzturēšanas izdevumi

1 520 236

   

Kārtējie izdevumi

1 520 236

   

tai skaitā atalgojumi

90 208

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

02.00.00

01.120

Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība ar starptautiskajām finansu institūcijām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

135 721

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

135 721

   

Izdevumi - kopā

135 721

   

Uzturēšanas izdevumi

135 721

   

Kārtējie izdevumi

135 721

   

tai skaitā atalgojumi

52 200

03.00.00

01.120

Pasaules Bankas Lauku attīstības projekta valsts atbalsts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

410 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

410 000

   

Izdevumi - kopā

410 000

   

Uzturēšanas izdevumi

410 000

   

Subsīdijas un dotācijas

410 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

410 000

04.00.00

01.131

Dotācija ANO attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā

 
   

Resursi izdevumu segšanai

195 924

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

195 924

   

Izdevumi - kopā

195 924

   

Uzturēšanas izdevumi

195 924

   

Subsīdijas un dotācijas

195 924

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un
 uzņēmumiem

195 924

       
   

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās sekretariāts

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 790 200

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

961 820

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 828 380

   

Izdevumi - kopā

2 790 200

   

Uzturēšanas izdevumi

2 764 643

   

Kārtējie izdevumi

2 764 643

   

tai skaitā atalgojumi

297 723

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 557

   

kapitālie izdevumi

25 557

02.00.00

 

Valsts pārvaldes reforma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

2 423 039

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

594 659

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 828 380

   

Izdevumi - kopā

2 423 039

   

Uzturēšanas izdevumi

2 407 239

   

Kārtējie izdevumi

2 407 239

   

tai skaitā atalgojumi

215 866

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 800

   

kapitālie izdevumi

15 800

02.01.00

01.110

Valsts pārvaldes reformas vadība (sekretariāts)

 
   

Resursi izdevumu segšanai

779 770

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

191 390

   

Ārvalstu finansu palīdzība

588 380

   

Izdevumi - kopā

779 770

   

Uzturēšanas izdevumi

777 970

   

Kārtējie izdevumi

777 970

   

tai skaitā atalgojumi

79 849

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 800

   

kapitālie izdevumi

1 800

02.02.00

01.410

Civildienests

 
   

Resursi izdevumu segšanai

139 103

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

139 103

   

Izdevumi - kopā

139 103

   

Uzturēšanas izdevumi

134 103

   

Kārtējie izdevumi

134 103

   

tai skaitā atalgojumi

57 039

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

02.03.00

04.410

Ierēdņu apmācība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

1 395 686

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

155 686

   

Ārvalstu finansu palīdzība

1 240 000

   

Izdevumi - kopā

1 395 686

   

Uzturēšanas izdevumi

1 395 686

   

Kārtējie izdevumi

1 395 686

   

tai skaitā atalgojumi

36 760

02.04.00

04.410

Valsts administrācijas skola

 
   

Resursi izdevumu segšanai

108 480

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 480

   

Izdevumi - kopā

108 480

   

Uzturēšanas izdevumi

99 480

   

Kārtējie izdevumi

99 480

   

tai skaitā atalgojumi

42 218

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

   

kapitālie izdevumi

9 000

03.00.00

01.150

Pašvaldību darbības pārraudzība

 
   

Resursi izdevumu segšanai

171 016

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

171 016

   

Izdevumi - kopā

171 016

   

Uzturēšanas izdevumi

167 286

   

Kārtējie izdevumi

167 286

   

tai skaitā atalgojumi

51 257

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 730

   

kapitālie izdevumi

3 730

04.00.00

13.610

Administratīvi teritoriālā reforma

 
   

Resursi izdevumu segšanai

196 145

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

196 145

   

Izdevumi - kopā

196 145

   

Uzturēšanas izdevumi

190 118

   

Kārtējie izdevumi

190 118

   

tai skaitā atalgojumi

30 600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 027

   

kapitālie izdevumi

6 027

       
   

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

94 493 267

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 493 267

   

Izdevumi - kopā

94 493 267

   

Uzturēšanas izdevumi

83 728 544

   

Subsīdijas un dotācijas

83 728 544

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 764 723

   

investīcijas

10 764 723

01.00.00

14.351

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

 
   

Resursi izdevumu segšanai

16 333 687

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 333 687

   

Izdevumi - kopā

16 333 687

   

Uzturēšanas izdevumi

16 333 687

   

Subsīdijas un dotācijas

16 333 687

02.00.00

14.352

Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

188 224

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

188 224

   

Izdevumi - kopā

188 224

   

Uzturēšanas izdevumi

188 224

   

Subsīdijas un dotācijas

188 224

03.00.00

14.353

Mērķdotācijas investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

10 764 723

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 764 723

   

Izdevumi - kopā

10 764 723

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 764 723

   

investīcijas

10 764 723

04.00.00

14.354

Mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai

 
   

Resursi izdevumu segšanai

440 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

440 000

   

Izdevumi - kopā

440 000

   

Uzturēšanas izdevumi

440 000

   

Subsīdijas un dotācijas

440 000

05.00.00

14.351

Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

66 766 633

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66 766 633

   

Izdevumi - kopā

66 766 633

   

Uzturēšanas izdevumi

66 766 633

   

Subsīdijas un dotācijas

66 766 633

       
   

64. Dotācija pašvaldībām

 
   

Resursi izdevumu segšanai

7 463 010

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 463 010

   

Izdevumi - kopā

7 463 010

   

Uzturēšanas izdevumi

7 463 010

   

Subsīdijas un dotācijas

7 463 010

01.00.00

14.341

Dotācija pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam

 
   

Resursi izdevumu segšanai

6 903 010

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 903 010

   

Izdevumi - kopā

6 903 010

   

Uzturēšanas izdevumi

6 903 010

   

Subsīdijas un dotācijas

6 903 010

04.00.00

14.341

Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei

 
   

Resursi izdevumu segšanai

560 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

560 000

   

Izdevumi - kopā

560 000

   

Uzturēšanas izdevumi

560 000

   

Subsīdijas un dotācijas

560 000

 

Likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam”

5.pielikums

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Program-mas kods

Funkciju klasifikā-cijas kods

 

Ls

       
   

Ieņēmumi - kopā

699 762 222

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

692 166 497

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 224 473

   

Ārvalstu finansu palīdzība

3 371 252

   

Izdevumi - kopā

743 446 778

   

Uzturēšanas izdevumi

706 050 840

   

Kārtējie izdevumi

29 000 156

   

tai skaitā atalgojumi

1 540 940

   

tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā