Līgums latviesu valodā

Līgums latviesu valodā

Līgums spāņu valodā

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līgumu par sadarbību kultūrā un izglītībā

 

 

1.pants. 1999.gada 13.augustā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līgums par sadarbību kultūrā un izglītībā (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 14.oktobrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS

un

SPĀNIJAS KARALISTES

LĪGUMS PAR SADARBĪBU KULTŪRĀ UN IZGLĪTĪBĀ

 

Latvijas Republika un Spānijas Karaliste, turpmāk tekstā — “Puses”,

— vēlēdamās nostiprināt un attīstīt draudzīgas attiecības starp abām valstīm un

— paužot pārliecību, ka apmaiņa un sadarbība kultūras, izglītības un zinātnes, kā arī citās jomās veicinās abu tautu un kultūru savstarpēju iepazīšanu,

vienojās par sekojošo:

1. pants

Abas Puses veicinās attiecību attīstību starp abām valstīm izglītības jomā:

1) atbalstot tiešu sadarbību, kontaktus un apmaiņu starp abu valstu izglītības darbiniekiem, iestādēm un organizācijām;

2) atbalstot otras Puses valsts valodas un literatūras studijas un mācīšanu;

3) atbalstot sadarbību mācību metožu un materiālu apmaiņā;

4) izpētot nepieciešamos nosacījumus akadēmisko un zinātnisko grādu un izglītību apliecinošo dokumentu atzīšanai.

2. pants

Abas Puses veicinās un atbalstīs apmaiņu un pētniecības darbu jautājumos, kas interesē abas Puses kultūras jomā tās visplašākajā nozīmē.

3. pants

Abas Puses veicinās un atbalstīs tiešus kontaktus literatūrā, vizuālajā mākslā, skatuves mākslā, filmu mākslā, televīzijā un radio, arhitektūrā, muzeju un mākslas galeriju, bibliotēku un arhīvu, kā arī citās kultūras jomās.

4. pants

Abas Puses veicinās tiešu sadarbību starp abu valstu izdevniecībām.

 

5. pants

Abas Puses atbalstīs informācijas apmaiņu par pieredzi kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

6. pants

Abas Puses veicinās sadarbību starp abu valstu attiecīgajām institūcijām, lai nodrošinātu savstarpēju autortiesību un patapinājuma un iznomāšanas tiesību aizsardzību saskaņā ar katrā valstī spēkā esošajiem likumiem.

7. pants

Abas Puses veicinās jauniešu kontaktus, kā arī tiešu sadarbību starp abu valstu jaunatnes organizācijām.

8. pants

Abas Puses veicinās sadarbību starp sporta organizācijām, kā arī piedalīšanos otrā valstī rīkotajos sporta pasākumos.

9. pants

Abas Puses atbalstīs piedalīšanos abās valstīs rīkotajos semināros, festivālos, konkursos, izstādēs, konferencēs, simpozijos un sanāksmēs šajā Līgumā minētajās jomās.

10. pants

Abas Puses stimulēs sadarbību šajā Līgumā minētajās jomās, nepārkāpjot tās tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem starptautiskajiem līgumiem, ko tās parakstījušas, kā arī saskaņā ar to starptautisko organizāciju normām, kuru biedri tās ir.

11. pants

Abas Puses nolemj izveidot Jaukto komisiju šī Līguma izpildei, kā arī visu tā attīstības gaitā radušos jautājumu risināšanai.

Jauktā komisija sanāks pamīšus vienā un otrā valstī, tikšanās laiku un vietu saskaņojot pa diplomātiskajiem kanāliem.

 

12. pants

Jebkuras domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma interpretācijā vai pielietošanā, tiks atrisinātas abu Pušu sarunu ceļā.

13. pants

Katra Puse diplomātiskā ceļā paziņo par to, ka likumdošanas aktos paredzētās prasības, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā, ir izpildītas. Šis Līgums stājas spēkā ar pēdējā paziņojuma saņemšanas datumu.

Šis Līgums tiek noslēgts uz pieciem gadiem un automātiski tiek pagarināts uz nākamajiem pieciem gadiem, ja neviena no pusēm, ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms Līguma darbības izbeigšanās, pa diplomātiskajiem kanāliem nav darījusi zināmu otrai Pusei savu nevēlēšanos šo līgumu pagarināt vai arī savu vēlēšanos to denonsēt.

To apliecinot, apakšā parakstījušies, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Līgumu ir parakstījuši.

Parakstīts Rīgā 1999.gada 13.augustā latviešu un spāņu valodā, turklāt abi teksti ir autentiski.

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SPĀNIJAS KARALISTES

VĀRDĀ VĀRDĀ

Latvijas Republikas Spānijas Karalistes

kultūras ministre vēstniece Latvijā

Karina Pētersone Marija Kristina Barriosa I Almazora

 

 

 

 

ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVE

EL REINO DE ESPAŃ A Y LA REPUBLICA DE LETONIA

 

 

El Reino de Espana y la Republica de Letonia en lo sucesivo denominados “Las Partes”,

Con el deseo de fortalecer y desarrollar las relaciones de amistad entre los dos paises, y

Convencidos de que los intercambios y la cooperacion en los ambitos de la educacion, la ciencia y la cultura, asi como en otros ambitos, contribuiran a un mejor conocimiento de sus respectivos pueblos y culturas,

Han acordado lo siguiente:

Articulo 1

Ambas Partes fomentaran el desarrollo de las relaciones entre sus respectivos paises en el ambito de la educacion:

a) facilitando la cooperacion, contactos e intercambios directos entre las personas, instituciones y organismos responsables de la educacion de los dos paises;

b) facilitando el estudio y la ensenanza de las lenguas y de la literatura de la otra Parte;

c) facilitando la cooperacion y los intercambios de metodos y materiales de ensenanza;

d) estudiando las condiciones necesarias para el reconocimiento mutuo de titulos, diplomas y grados universitarios en cada uno de los dos paises.

Articulo 2

Ambas Partes fomentaran y facilitaran el desarrollo de los intercambios y la investigacion relativa a problemas de interes mutuo en el ambito de la cultura del sentido mas amplio.

 

Articulo 3

Ambas Partes fomentaran y facilitaran los contactos directos en los ambitos de la literatura, las artes plasticas, las artes escenicas, el cine, la television y la radio, la arquitectura, los museos y las galerias, las bibliotecas y archivos y en otras areas dela cultura.

Articulo 4

Ambas Partes fomentaran la cooperacion directa entre las organizaciones editoriales de los dos paises.

Articulo 5

Ambas Partes facilitaran el intercambio de informacion relativa a las medias encaminadas a la proteccion del patrimonio cultural.

Articulo 6

Ambas Partes fomentaran la cooperacion entre sus autoridades respectivas de ambas paises con miras a garantizar la proteccion mutua de los derechos de autor y, dentro del marco de sus respectivas legislaciones, los derechos de prestamo.

Articulo 7

Ambas Partes fomentaran los contactos entre la juventud, asi como la cooperacion directa entre los organizaciones juveniles de los dos paises.

Articulo 8

Ambas Partes fomentaran la cooperation entre las organizaciones deportivas, asi como la participacion en los acontecimientos deportivos que tengan lugar en cada uno de los dos paises.

Articulo 9

Las dos Partes facilitaran la asistencia a seminarios, festivales, competiciones, exposiciones, conferencias, simposios y reuniones en los ambitos contemplados en el presente Convenio que se celebren en ambos paises.

Articulo 10

Las dos Partes estimularan la cooperacion en los campos mencionados en el presente Acuerdo, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que se deriven para ambas Partes de otros acuerdos internacionales que han suscrito, asi como de conformidad con las normas de las organizaciones internacionales de que sean miembros.

Articulo 11

Las dos Partes deciden constituir una Comision Mixta encargada de la aplicacion del presente Acuerdo, asi como del estudio de cuantas questiones puedan surgir en el desarrollo del mismo.

La Comision Mixta se reunira, alternativamente, en uno y otro pais, determinandose la fecha y lugar der reunion por via diplomatica.

Articulo 12

Cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interpretacion o aplicacion de este Acuerdo se resolvera por negociaciones entre las Partes.

Articulo 13

El presente Acuerdo entrara en vigor cuando ambas Partes se hayan comunicado, por escrito y por conducto diplomatico, el cumplimiento de los requsitos establecidos por sus legislaciones internas respectivas.

El Acuerdo permanecera en vigor por un periodo de cinco anos y se reconducira tacitamente por periodos sucesivos de igual duracion. Cualquiera de las Partes podra denunciarlo cuando asi se lo notifique por via diplomatica y con seis meses de antelacion a la otra Parte, o comunicar a la otra que no desea su tacita reconduccion por la misma via y al menos seis meses antes de su expiracion.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el presente Acuerdo.

 

Hecho en ............................ el .............................. de 199 en espanol y leton, siendo los dos textos igualmente autenticos.

 

 

POR EL REINO DES ESPANA POR LA REPUBLICA DE LETONIA