Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 20.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “38.panta ceturtā daļa un”.

2. Izslēgt 21.panta ceturto daļu.

3. 23.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc skaitļa “10.” ar vārdu un skaitli “un 14.”;

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Lēmumus Likuma 54.panta pirmās daļas 10. un 14.punktā minētajos jautājumos pieņem akciju turētājs.”

4. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības padomes (turpmāk — padome) sastāvu ieceļ pārvaldošā institūcija šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā, ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) ir uzdevusi pārvaldošajai institūcijai iecelt padomes locekļus, tādēļ uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 65.panta otrā daļa.”;

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Valsts akciju sabiedrības padomes sastāvu atsevišķos gadījumos ieceļ Ministru kabinets.”

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījums likuma 20.panta pirmajā daļā (atsauce uz 38.panta ceturtās daļas izslēgšanu) stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.”

 

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.288 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 18.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 9.decembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada decembrī