Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”

 

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 7.punktā skaitli un vārdu “2 latus” ar skaitli un vārdu “10 latu”;

papildināt pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus, kas tiek aplikti ar nodokli kā kurināmais, akcīzes preču noliktavas turētājam aizliegts:

1) piegādāt citām personām, nevis šā panta otrajā daļā minētajām;

2) piegādāt citai akcīzes preču noliktavai;

3) izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas.”;

uzskatīt līdzšinējo sesto daļu par septīto daļu.

2. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Juridiskajām personām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāts samaksātais akcīzes nodoklis par šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri izmantoti siltuma ražošanai apkurei.”

3. 14.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli “40” ar skaitli “50”;

aizstāt 2.punktā skaitli “60” ar skaitli “50”.

4. Pārejas noteikumos:

papildināt 1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā likme stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”;

aizstāt 2.punkta pirmajā rindkopā vārdus “Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.—6.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai” ar vārdiem “Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.—7.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai”;

papildināt 2.punktu ar 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) līdz 1999.gada 31.decembrim — 2 lati,

b) ar 2000.gada 1.janvāri — 4 lati,

c) ar 2001.gada 1.janvāri — 6 lati,

d) ar 2002.gada 1.janvāri — 8 lati.”

5. Papildināt pielikuma 1.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“270 710

-benzols

270 720

-toluols

270 730

-ksilols

---neattīrītas eļļas:

270 799 110

----neattīrītas vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90 % vai vairāk pārtvaicējami līdz 200 °C temperatūrā

270 799 190

----pārējās

290 919 000

--pārējie”

 

 

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.septembrī.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 5.augustā.

 

 

 

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 12.augustā