Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 1999.gadam”

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 1999.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8. un 13.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam ieņēmumos 1 322 445 248 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam izdevumos, ieskaitot tīros aizdevumus, 1 463 414 353  latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 92 888 374 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, arodizglītības, speciālo izglītības iestāžu un daļējai ārpusskolas iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 66 791 982 latu apmērā saskaņā ar 10., 11., 12., 13. un 14.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — izglītības pasākumiem speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 16 333 687 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;

3) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kristīgās mācības un ētikas programmai 100 000 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 189 705 latu apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;

5) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 350 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 9 123 000 latu apmērā saskaņā ar 8.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 6 273 010 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 103 010 latu apmērā;

2) dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 170 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus 1 566 031 latu apmērā, aizņēmumus no valsts pamatbudžeta 2 500 000 latu apmērā un izdevumus 4 066 031 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 524 750 000 latu apmērā un valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 2 230 000 latu apmērā. Paredzēt 1999.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 31 478 400 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.

7.pants. Paredzēt aizdevumu no valsts pamatbudžeta 237 540 latu apmērā valsts akciju sabiedrības “Latvijas eksportkredīts” saistību nodrošināšanai.

8.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 10 592 000 latu apmērā. Lai nodrošinātu pašvaldību saistību izpildi neparedzētu apstākļu gadījumā, saņemot finansu ministra atļauju, noteiktais aizņēmumu kopējā apjoma pieaugums var tikt palielināts līdz 1 750 000 latu. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 8 092 000 latu, tajā skaitā 350 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 2 500 000 latu apmērā.

13.pants. (1) Apstiprināt valsts speciālajā budžetā Izglītības un zinātnes ministrijai aizdevumus 3 756 000 latu apmērā un aizdevumu atmaksas 5 250 latu apmērā saskaņā ar 5.pielikumu.

(2) Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijai tiek izveidota speciāla budžeta programma “Studējošo un studiju kreditēšana” un paredzēt aizdevumus studiju kreditēšanai — līdz 1 000 000 latu un studējošo kreditēšanai — 2 756 000 latu apmērā.”

2. Izslēgt likuma 23.pantu.

3. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

4. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

5. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

6. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

7. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 9.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 10.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 16.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 5.augustā.

 

 

 

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 18.augustā

 

 

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likuma "Grozījumi likumā

"Par valsts budžetu 1999.gadam""

1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 1999.gadam

   

Ls

     

A.1.

Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.)

1 322 445 248

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

664 848 446

 

Nodokļu ieņēmumi

515 297 983

 

- Tiešie nodokļi

85 300 000

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

85 300 000

 

- Netiešie nodokļi

429 997 983

 

PVN

307 331 592

 

Akcīzes nodoklis

107 751 391

 

Muitas nodoklis

14 915 000

 

Nenodokļu ieņēmumi

83 205 727

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

66 344 736

 

mīnus transferts no valsts speciālā budžeta

45 817 545

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

619 030 901

 

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

766 212 969

 

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

766 212 969

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

445 475 000

 

Akcīzes nodoklis

54 248 609

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

71 125 600

 

Pārējie

195 363 760

 

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

62 798 622

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

703 414 347

A.2.

Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

1 447 916 129

A.2.1.

Kopējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

1 337 649 555

A.2.2.

Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

30 861 975

A.2.3.

Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

79 404 599

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-125 470 881

A.4.

Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

15 498 224

 

Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 463 414 353

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.3.-A.4.)

-140 969 105

 

Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

697 570 053

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

62 798 622

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

634 771 431

 

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

635 105 734

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

60 860 622

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

574 245 112

 

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

14 475 786

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

14 475 786

 

Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

47 988 533

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

1 938 000

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

46 050 533

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-32 721 607

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

11 747 474

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

89 768 122

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

78 020 648

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

11 747 474

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-122 489 729

 

Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

858 962 243

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

45 817 545

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

813 144 698

 

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

809 221 988

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

45 817 545

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

763 404 443

 

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

16 386 189

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

16 386 189

 

Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

33 354 066

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

33 354 066

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-92 749 274

C.4.

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi

3 750 750

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)

3 750 750

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)

3 750 750

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-96 500 024

 

 

Likuma "Grozījumi likumā

"Par valsts budžetu 1999.gadam""

2.pielikums

Valsts budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

   

VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

664 848 446

   

Nodokļu ieņēmumi

515 297 983

Tiešie nodokļi

85 300 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

85 300 000

Netiešie nodokļi

429 997 983

Pievienotās vērtības nodoklis

307 331 592

Akcīzes nodoklis

107 751 391

Muitas nodoklis

14 915 000

Nenodokļu ieņēmumi

83 205 727

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

3 464 000

Procentu maksājumi par kredītiem

8 219 605

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

10 860 000

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

450 000

Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas

702 000

Sodi un sankcijas

4 250 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

12 496 253

tai skaitā

 

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā no Valsts autoceļu fonda

6 000 000

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā no Izglītības un zinātnes ministrijas speciālā budžeta - sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi

302 476

Institūciju vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

792 577

Valsts privatizācijas fonda iemaksas

38 313 869

tai skaitā

 

Iemaksas no Ekonomikas ministrijas speciālā budžeta

38 313 869

Citas iemaksas par nekustamo īpašumu

4 450 000

tai skaitā

 

Ieņēmumi no Skrundas RLS zemes nomas maksas 50% apmērā

1 450 000

Valsts nekustamā īpašuma aģentūras iemaksas no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

3 000 000

   

Pašu ieņēmumi

66 344 736

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

66 344 736

   
   

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi *

766 212 969

   

Labklājības ministrijas speciālais budžets - sociālā apdrošināšana

453 488 313

tai skaitā

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

445 475 000

Valsts pamatbudžeta dotācija

5 687 299

Labklājības ministrijas valsts speciālais veselības aprūpes budžets

137 593 169

tai skaitā

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

71 125 600

Valsts pamatbudžeta dotācija

55 986 569

Pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumi

10 481 000

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības fonds

8 837 000

tai skaitā

 

Dabas resursu nodoklis

8 245 000

Akcīzes nodoklis par kurināmajiem naftas produktiem

300 000

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Skrundas RLS zemes nomas maksa

1 450 000

Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonds

61 798 609

tai skaitā

 

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

7 800 000

Akcīzes nodoklis par naftas produktiem

53 948 609

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa infrastruktūras fonds

21 878 279

tai skaitā

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 278 279

Dotācija no Valsts autoceļu fonda

2 600 000

Satiksmes ministrijas Ostu attīstības fonds

840 000

tai skaitā

 

Ostas un kuģošanas nodeva

840 000

Satiksmes ministrijas lidostu nodeva

1 881 705

Ekonomikas ministrijas Valsts īpašuma privatizācijas fonds

44 790 000

tai skaitā

 

Iemaksas valsts pamatbudžetā

38 313 869

Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisi ja

3 307 500

Finansu ministrijas Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana

1 300 000

tai skaitā

 

Vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu

500 000

Atskaitījumi no bankām

800 000

Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

1 999 200

tai skaitā

 

Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas garantijas fonds

1 764 000

tai skaitā

 

Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām

1 550 000

Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

147 000

tai skaitā

 

Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām

147 000

Finansu ministrijas Satiksmes biroja līdzekļi ceļu satiksmes negadījumu

novēršanai un profilaksei

88 200

tai skaitā

 

Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām

88 200

Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām tehniskā vienība

69 988

tai skaitā

 

Ieņēmumi no finansu institūcijām sniegtajiem pakalpojumiem

69 988

Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets sporta vajadzībām

2 032 476

tai skaitā

 

Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem

2 032 476

Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets - studējošo un studiju kreditēšana

257 230

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

257 230

Kultūras ministrijas Kultūrkapitāla fonds

2 400 000

tai skaitā

 

Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem

2 032 476

Valsts pamatbudžeta dotācija

367 524

Zemkopības ministrijas Zivju fonds

784 500

tai skaitā

 

Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu

380 000

Zemkopības ministrijas Mežsaimniecības attīstības fonds

24 000 000

tai skaitā

 

Ieņēmumi no meža resursu realizācijas

18 919 004

Radio un televīzijas padome

105 000

   

* ietver:

 

- valsts pamatbudžeta dotācijas

62 798 622

- Valsts īpašuma privatizācijas fonda iemaksas valsts pamatbudžetā

38 313 869

- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā no Valsts autoceļu fonda

6 000 000

- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā no Izglītības un zinātnes ministrijas speciālā budžeta - sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi

302 476

Konsolidētā pozīcija - dotācija no Valsts autoceļu fonda Dzelzceļa infrastruktūras fondā

2 600 000

   

 

Likuma "Grozījumi likumā

"Par valsts budžetu 1999.gadam""

3.pielikums

Valsts budžeta kopsavilkums

Ls

Valsts pamatbudžets

Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi

664 848 446

Ieņēmumi - kopā

696 204 005

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

628 767 249

Dotācija īpašiem mērķiem

1 092 020

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

66 344 736

Izdevumi - kopā

697 570 053

Uzturēšanas izdevumi

635 105 734

Izdevumi kapitālieguldījumiem

62 464 319

Tīrie aizdevumi

89 768 122

Fiskālā bilance *

-122 489 729

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 366 048

* Fiskālā bilance = kopējie pamatbudžeta ieņēmumi - izdevumi - tīrie aizdevumi

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

766 212 969

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

731 465 706

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

34 747 263

Izdevumi - kopā

858 962 243

Uzturēšanas izdevumi

809 221 988

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 740 255

Tīrie aizdevumi

3 750 750

Fiskālā bilance

-96 500 024

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

79 270 566

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

17 229 458

01. Valsts prezidenta Kanceleja

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

904 668

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 668

Izdevumi - kopā

904 668

Uzturēšanas izdevumi

845 228

Izdevumi kapitālieguldījumiem

59 440

02. Saeima

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

6 091 301

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 751 301

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

340 000

Izdevumi - kopā

6 091 301

Uzturēšanas izdevumi

4 992 250

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 099 051

03. Ministru kabinets

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

3 472 724

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 463 184

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 540

Izdevumi - kopā

3 472 724

Uzturēšanas izdevumi

3 265 809

Izdevumi kapitālieguldījumiem

206 915

10. Aizsardzības ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

33 198 959

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 934 835

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 264 124

Izdevumi - kopā

33 198 959

Uzturēšanas izdevumi

29 258 899

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 940 060

11. Ārlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

10 733 663

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 457 663

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 276 000

Izdevumi - kopā

10 849 663

Uzturēšanas izdevumi

10 533 064

Izdevumi kapitālieguldījumiem

316 599

Fiskālā bilance

-116 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

116 000

12. Ekonomikas ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

4 457 833

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 963 556

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

494 277

Izdevumi - kopā

4 477 300

Uzturēšanas izdevumi

4 198 960

Izdevumi kapitālieguldījumiem

278 340

Fiskālā bilance

-19 467

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 467

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

48 097 500

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

48 097 500

Izdevumi - kopā

48 059 369

Uzturēšanas izdevumi

47 973 369

Izdevumi kapitālieguldījumiem

86 000

Fiskālā bilance

38 131

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-38 131

13. Finansu ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

94 748 706

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 781 180

Dotācija īpašiem mērķiem

972 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 995 526

Izdevumi - kopā

95 479 287

Uzturēšanas izdevumi

85 311 412

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 167 875

Tīrie aizdevumi

89 768 122

Fiskālā bilance

-90 498 703

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

730 581

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

3 299 200

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

3 299 200

Izdevumi - kopā

1 023 718

Uzturēšanas izdevumi

1 011 718

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 000

Fiskālā bilance

2 275 482

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 275 482

14. Iekšlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

97 612 397

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

84 168 899

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 443 498

Izdevumi - kopā

97 612 397

Uzturēšanas izdevumi

83 788 658

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 823 739

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

61 575 955

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

46 830 487

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

14 745 468

Izdevumi - kopā

61 575 955

Uzturēšanas izdevumi

56 615 699

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 960 256

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

2 289 706

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 289 706

Izdevumi - kopā

2 294 956

Uzturēšanas izdevumi

1 651 956

Izdevumi kapitālieguldījumiem

643 000

Tīrie aizdevumi

3 750 750

Fiskālā bilance

-3 756 000

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

3 756 000

16. Zemkopības ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

47 956 645

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 970 194

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 986 451

Izdevumi - kopā

47 956 645

Uzturēšanas izdevumi

44 546 304

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 410 341

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

24 784 500

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

19 953 504

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 830 996

Izdevumi - kopā

23 784 500

Uzturēšanas izdevumi

21 738 045

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 046 455

Fiskālā bilance

1 000 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 000 000

17. Satiksmes ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

8 153 796

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 149 796

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 000

Izdevumi - kopā

8 153 796

Uzturēšanas izdevumi

4 897 796

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 256 000

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

83 798 593

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

64 470 314

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 328 279

Izdevumi - kopā

105 241 801

Uzturēšanas izdevumi

72 490 791

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 751 010

Fiskālā bilance

-21 443 208

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

15 750 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 693 208

18. Labklājības ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

158 815 191

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 246 662

Dotācija īpašiem mērķiem

120 020

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 448 509

Izdevumi - kopā

158 815 191

Uzturēšanas izdevumi

153 988 269

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 826 922

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

591 081 482

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

580 600 482

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 481 000

Izdevumi - kopā

666 321 561

Uzturēšanas izdevumi

655 410 261

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 911 300

Fiskālā bilance

-75 240 079

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

59 711 986

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

15 528 093

19. Tieslietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

13 429 746

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 269 686

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 160 060

Izdevumi - kopā

13 929 746

Uzturēšanas izdevumi

12 857 343

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 072 403

Fiskālā bilance

-500 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

500 000

21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

8 048 422

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 056 646

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

991 776

Izdevumi - kopā

8 048 422

Uzturēšanas izdevumi

6 809 854

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 238 568

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

10 287 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

10 250 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

37 000

Izdevumi - kopā

9 258 770

Uzturēšanas izdevumi

5 979 415

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 279 355

Fiskālā bilance

1 028 230

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 028 230

22. Kultūras ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

16 545 997

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 686 460

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 859 537

Izdevumi - kopā

16 545 997

Uzturēšanas izdevumi

14 168 268

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 377 729

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

2 400 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 400 000

Izdevumi - kopā

2 750 000

Uzturēšanas izdevumi

2 750 000

Fiskālā bilance

-350 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

350 000

23. Valsts zemes dienests

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

13 854 081

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 664 081

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 190 000

Izdevumi - kopā

13 854 081

Uzturēšanas izdevumi

12 220 283

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 633 798

24. Valsts kontrole

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

1 254 628

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 154 628

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 000

Izdevumi - kopā

1 254 628

Uzturēšanas izdevumi

1 212 470

Izdevumi kapitālieguldījumiem

42 158

28. Augstākā tiesa

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

741 295

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

741 295

Izdevumi - kopā

741 295

Uzturēšanas izdevumi

737 095

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 200

30. Satversmes tiesa

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

348 641

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

332 671

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 970

Izdevumi - kopā

348 641

Uzturēšanas izdevumi

305 141

Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 500

32. Prokuratūra

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

6 453 639

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 433 639

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

Izdevumi - kopā

6 453 639

Uzturēšanas izdevumi

5 920 337

Izdevumi kapitālieguldījumiem

533 302

35. Centrālā vēlēšanu komisija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

75 545

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 545

Izdevumi - kopā

75 545

Uzturēšanas izdevumi

73 045

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

37. Centrālā zemes komisija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

50 953

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 953

Izdevumi - kopā

50 953

Uzturēšanas izdevumi

50 953

44. Satversmes aizsardzības birojs

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

781 673

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

781 673

Izdevumi - kopā

781 673

Uzturēšanas izdevumi

781 673

47. Radio un televīzija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

6 486 604

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 486 604

Izdevumi - kopā

6 486 604

Uzturēšanas izdevumi

6 481 104

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 500

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

105 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

105 000

Izdevumi - kopā

105 000

Uzturēšanas izdevumi

102 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

48. Valsts cilvēktiesību birojs

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

97 907

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

97 907

Izdevumi - kopā

97 907

Uzturēšanas izdevumi

97 907

50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

616 209

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

616 209

Izdevumi - kopā

616 209

Uzturēšanas izdevumi

607 740

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 469

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

69 988

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

69 988

Izdevumi - kopā

122 568

Uzturēšanas izdevumi

114 433

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 135

Fiskālā bilance

-52 580

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

52 580

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

535 443

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

535 443

Izdevumi - kopā

535 443

Uzturēšanas izdevumi

501 789

Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 654

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

92 888 374

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 888 374

Izdevumi - kopā

92 888 374

Uzturēšanas izdevumi

83 765 374

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 123 000

64. Dotācija pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

6 273 010

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 273 010

Izdevumi - kopā

6 273 010

Uzturēšanas izdevumi

6 273 010

 

Likuma "Grozījumi likumā

"Par valsts budžetu 1999.gadam""

4.pielikums

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

< TD WIDTH="12%" VALIGN="TOP"> 

Program-mas kods

Funkciju klasifikā-cijas kods

Ls

       
   

Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi

664 848 446

 

Ieņēmumi - kopā

696 204 005

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

628 767 249

   

Dotācija īpašiem mērķiem

1 092 020

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

66 344 736

   

Izdevumi - kopā

697 570 053

   

Uzturēšanas izdevumi

635 105 734

   

Kārtējie izdevumi

318 414 663

   

tai skaitā atalgojumi

149 413 801

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

28 881 721

   

Subsīdijas un dotācijas

287 809 350

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 502 554

   

tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

 

792 577

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

62 464 319

   

kapitālie izdevumi

14 475 786

   

investīcijas

47 988 533

   

Tīrie aizdevumi

89 768 122

   

Fiskālā bilance *

-122 489 729

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

1 366 048

       
   

* Fiskālā bilance = kopējie pamatbudžeta ieņēmumi - izdevumi - tīrie aizdevumi

 
       
   

01. Valsts prezidenta Kanceleja

 
   

Ieņēmumi - kopā

904 668

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 668

   

Izdevumi - kopā

904 668

   

Uzturēšanas izdevumi

845 228

   

Kārtējie izdevumi

845 228

   

tai skaitā atalgojumi

197 530

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

59 440

   

kapitālie izdevumi

59 440

01.00.00

01.110

Vispārējie valdības dienesti

 
   

Ieņēmumi - kopā

764 668

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

764 668

   

Izdevumi - kopā

764 668

   

Uzturēšanas izdevumi

705 228

   

Kārtējie izdevumi

705 228

   

tai skaitā atalgojumi

197 530

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

59 440

   

kapitālie izdevumi

59 440

02.00.00

01.110

Rīgas pils uzturēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

140 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

140 000

   

Izdevumi - kopā

140 000

   

Uzturēšanas izdevumi

140 000

   

Kārtējie izdevumi

140 000

       
   

02. Saeima

 
   

Ieņēmumi - kopā

6 091 301

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 751 301

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

340 000

   

Izdevumi - kopā

6 091 301

   

Uzturēšanas izdevumi

4 992 250

   

Kārtējie izdevumi

4 969 750

   

tai skaitā atalgojumi

2 740 451

   

Subsīdijas un dotācijas

22 500

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

22 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 099 051

   

kapitālie izdevumi

1 099 051

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošinājums

 
   

Ieņēmumi - kopā

6 068 801

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 728 801

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

340 000

   

Izdevumi - kopā

6 068 801

   

Uzturēšanas izdevumi

4 969 750

   

Kārtējie izdevumi

4 969 750

   

tai skaitā atalgojumi

2 740 451

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 099 051

   

kapitālie izdevumi

1 099 051

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

22 500

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 500

   

Izdevumi - kopā

22 500

   

Uzturēšanas izdevumi

22 500

   

Subsīdijas un dotācijas

22 500

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

22 500

       
   

03. Ministru kabinets

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 472 724

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 463 184

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 540

   

Izdevumi - kopā

3 472 724

   

Uzturēšanas izdevumi

3 265 809

   

Kārtējie izdevumi

3 177 708

   

tai skaitā atalgojumi

1 282 909

   

Subsīdijas un dotācijas

88 101

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

206 915

   

kapitālie izdevumi

206 915

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 520 968

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 520 968

   

Izdevumi - kopā

2 520 968

   

Uzturēšanas izdevumi

2 337 968

   

Kārtējie izdevumi

2 337 968

   

tai skaitā atalgojumi

941 318

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

183 000

   

kapitālie izdevumi

183 000

02.00.00

 

Valsts pārvaldes reforma

 
   

Ieņēmumi - kopā

230 076

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

230 076

   

Izdevumi - kopā

230 076

   

Uzturēšanas izdevumi

222 884

   

Kārtējie izdevumi

222 884

   

tai skaitā atalgojumi

78 605

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 192

   

kapitālie izdevumi

7 192

02.01.00

01.110

Valsts pārvaldes reformas vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

40 785

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 785

   

Izdevumi - kopā

40 785

   

Uzturēšanas izdevumi

37 352

   

Kārtējie izdevumi

37 352

   

tai skaitā atalgojumi

17 891

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 433

   

kapitālie izdevumi

3 433

02.02.00

01.410

Civildienests

 
   

Ieņēmumi - kopā

61 961

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 961

   

Izdevumi - kopā

61 961

   

Uzturēšanas izdevumi

61 961

   

Kārtējie izdevumi

61 961

   

tai skaitā atalgojumi

28 542

02.03.00

04.410

Ierēdņu apmācība

 
   

Ieņēmumi - kopā

79 304

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 304

   

Izdevumi - kopā

79 304

   

Uzturēšanas izdevumi

79 304

   

Kārtējie izdevumi

79 304

   

tai skaitā atalgojumi

12 823

02.04.00

04.410

Valsts administrācijas skola

 
   

Ieņēmumi - kopā

48 026

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

48 026

   

Izdevumi - kopā

48 026

   

Uzturēšanas izdevumi

44 267

   

Kārtējie izdevumi

44 267

   

tai skaitā atalgojumi

19 349

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 759

   

kapitālie izdevumi

3 759

03.00.00

04.632

Viedoklis

 
   

Ieņēmumi - kopā

57 136

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 136

   

Izdevumi - kopā

57 136

   

Uzturēšanas izdevumi

57 136

   

Kārtējie izdevumi

57 136

       

04.00.00

 

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

 
   

Ieņēmumi - kopā

664 544

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

655 004

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 540

   

Izdevumi - kopā

664 544

   

Uzturēšanas izdevumi

647 821

   

Kārtējie izdevumi

559 720

   

tai skaitā atalgojumi

262 986

   

Subsīdijas un dotācijas

88 101

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16 723

   

kapitālie izdevumi

16 723

04.01.00

01.410

Eiropas integrācijas birojs

 
   

Ieņēmumi - kopā

277 454

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

277 454

   

Izdevumi - kopā

277 454

   

Uzturēšanas izdevumi

272 731

   

Kārtējie izdevumi

272 731

   

tai skaitā atalgojumi

121 884

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 723

   

kapitālie izdevumi

4 723

04.03.00

01.410

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

168 690

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 150

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 540

   

Izdevumi - kopā

168 690

   

Uzturēšanas izdevumi

163 690

   

Kārtējie izdevumi

163 690

   

tai skaitā atalgojumi

90 894

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

04.04.00

01.132

Specializētais atašejs Briselē

 
   

Ieņēmumi - kopā

38 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 000

   

Izdevumi - kopā

38 000

   

Uzturēšanas izdevumi

38 000

   

Kārtējie izdevumi

38 000

   

tai skaitā atalgojumi

18 516

04.05.00

01.110

Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā uzraudzība un koordinācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

87 299

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

87 299

   

Izdevumi - kopā

87 299

   

Uzturēšanas izdevumi

82 799

   

Kārtējie izdevumi

82 799

   

tai skaitā atalgojumi

31 692

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500

   

kapitālie izdevumi

4 500

04.06.00

01.131

Dotācija Latvijas institūtam

 
   

Ieņēmumi - kopā

88 101

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 101

   

Izdevumi - kopā

88 101

   

Uzturēšanas izdevumi

88 101

   

Subsīdijas un dotācijas

88 101

       

04.07.00

08.312

Latvijas Televīzijas korespondentpunktam Briselē

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

   

Izdevumi - kopā

5 000

   

Uzturēšanas izdevumi

2 500

   

Kārtējie izdevumi

2 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

   

kapitālie izdevumi

2 500

       
   

10. Aizsardzības ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

33 198 959

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 934 835

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 264 124

   

Izdevumi - kopā

33 198 959

   

Uzturēšanas izdevumi

29 258 899

   

Kārtējie izdevumi

28 825 993

   

tai skaitā atalgojumi

12 337 435

   

Subsīdijas un dotācijas

432 906

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

7 237

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 940 060

   

kapitālie izdevumi

1 013 257

   

investīcijas

2 926 803

01.00.00

02.000

Valsts aizsardzības vadība un administrācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 985 423

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 919 865

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

65 558

   

Izdevumi - kopā

1 985 423

   

Uzturēšanas izdevumi

1 748 196

   

Kārtējie izdevumi

1 484 016

   

tai skaitā atalgojumi

624 316

   

Subsīdijas un dotācijas

264 180

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

237 227

   

kapitālie izdevumi

68 227

   

investīcijas

169 000

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 194 044

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 178 546

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 498

   

Izdevumi - kopā

1 194 044

   

Uzturēšanas izdevumi

988 817

   

Kārtējie izdevumi

988 817

   

tai skaitā atalgojumi

464 420

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

205 227

   

kapitālie izdevumi

36 227

   

investīcijas

169 000

01.02.00

02.000

Centralizētie pasākumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

166 400

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

142 916

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 484

   

Izdevumi - kopā

166 400

   

Uzturēšanas izdevumi

158 400

   

Kārtējie izdevumi

158 400

   

tai skaitā atalgojumi

47 386

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

   

kapitālie izdevumi

8 000

01.03.00

02.000

Transporta nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

360 799

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

334 223

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

26 576

   

Izdevumi - kopā

360 799

   

Uzturēšanas izdevumi

336 799

   

Kārtējie izdevumi

336 799

   

tai skaitā atalgojumi

112 510

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

24 000

   

kapitālie izdevumi

24 000

01.04.00

06.120

Militārpersonu pensiju fonds

 
   

Ieņēmumi - kopā

264 180

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

264 180

   

Izdevumi - kopā

264 180

   

Uzturēšanas izdevumi

264 180

   

Subsīdijas un dotācijas

264 180

02.00.00

02.000

Valsts militārā aizsardzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

19 616 775

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 479 435

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 137 340

   

Izdevumi - kopā

19 616 775

   

Uzturēšanas izdevumi

17 034 434

   

Kārtējie izdevumi

17 034 434

   

tai skaitā atalgojumi

8 331 994

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 582 341

   

kapitālie izdevumi

583 538

   

investīcijas

1 998 803

02.02.00

02.000

Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 682 926

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 609 410

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

73 516

   

Izdevumi - kopā

2 682 926

   

Uzturēšanas izdevumi

2 247 926

   

Kārtējie izdevumi

2 247 926

   

tai skaitā atalgojumi

987 266

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

435 000

   

investīcijas

435 000

02.03.00

02.000

Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

926 972

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

926 972

   

Izdevumi - kopā

926 972

   

Uzturēšanas izdevumi

681 972

   

Kārtējie izdevumi

681 972

   

tai skaitā atalgojumi

375 005

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

245 000

   

kapitālie izdevumi

60 000

   

investīcijas

185 000

02.05.00

02.000

Valsts teritoriālā militārā aizsardzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

7 504 038

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 504 038

   

Izdevumi - kopā

7 504 038

   

Uzturēšanas izdevumi

7 055 335

   

Kārtējie izdevumi

7 055 335

   

tai skaitā atalgojumi

3 658 621

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

448 703

   

kapitālie izdevumi

57 900

   

investīcijas

390 803

02.06.00

02.000

Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

6 776 821

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 439 015

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

337 806

   

Izdevumi - kopā

6 776 821

   

Uzturēšanas izdevumi

5 406 921

   

Kārtējie izdevumi

5 406 921

   

tai skaitā atalgojumi

2 278 251

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 369 900

   

kapitālie izdevumi

381 900

   

investīcijas

988 000

02.07.00

02.000

Zemessardzes pašu ieņēmumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 726 018

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 726 018

   

Izdevumi - kopā

1 726 018

   

Uzturēšanas izdevumi

1 642 280

   

Kārtējie izdevumi

1 642 280

   

tai skaitā atalgojumi

1 032 851

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

83 738

   

kapitālie izdevumi

83 738

03.00.00

02.200

Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

4 137 216

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 137 216

   

Izdevumi - kopā

4 137 216

   

Uzturēšanas izdevumi

3 318 349

   

Kārtējie izdevumi

3 318 349

   

tai skaitā atalgojumi

1 293 252

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

818 867

   

kapitālie izdevumi

118 867

   

investīcijas

700 000

04.00.00

02.130

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

810 284

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

795 284

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

   

Izdevumi - kopā

810 284

   

Uzturēšanas izdevumi

797 548

   

Kārtējie izdevumi

797 548

   

tai skaitā atalgojumi

462 230

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 736

   

kapitālie izdevumi

12 736

05.00.00

02.400

Valsts augstāko amatpersonu un ārvalstu oficiālo delegāciju vizīšu drošība

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 247 536

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 227 536

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

   

Izdevumi - kopā

2 247 536

   

Uzturēšanas izdevumi

2 068 536

   

Kārtējie izdevumi

2 068 536

   

tai skaitā atalgojumi

1 142 371

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

179 000

   

kapitālie izdevumi

120 000

   

investīcijas

59 000

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

421 744

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

421 744

   

Izdevumi - kopā

421 744

   

Uzturēšanas izdevumi

421 744

   

Kārtējie izdevumi

421 744

08.00.00

02.000

Materiāltehniskā apgāde

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 227 867

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 227 867

   

Izdevumi - kopā

2 227 867

   

Uzturēšanas izdevumi

2 148 440

   

Kārtējie izdevumi

2 148 440

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 427

   

kapitālie izdevumi

79 427

08.01.00

02.000

Centralizētās iegādes

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 757 495

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 757 495

   

Izdevumi - kopā

1 757 495

   

Uzturēšanas izdevumi

1 678 068

   

Kārtējie izdevumi

1 678 068

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 427

   

kapitālie izdevumi

79 427

08.02.00

02.000

Ārrindas Zemessardzes apgāde

 
   

Ieņēmumi - kopā

470 372

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

470 372

   

Izdevumi - kopā

470 372

   

Uzturēšanas izdevumi

470 372

   

Kārtējie izdevumi

470 372

10.00.00

02.000

Nacionālās aizsardzības akadēmija

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 494 668

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 479 442

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 226

   

Izdevumi - kopā

1 494 668

   

Uzturēšanas izdevumi

1 469 206

   

Kārtējie izdevumi

1 307 717

   

tai skaitā atalgojumi

407 180

   

Subsīdijas un dotācijas

161 489

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 462

   

kapitālie izdevumi

25 462

11.00.00

05.000

Veselības aizsardzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

20 074

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 074

   

Izdevumi - kopā

20 074

   

Uzturēšanas izdevumi

20 074

   

Kārtējie izdevumi

20 074

12.00.00

08.220

Kara muzejs

 
   

Ieņēmumi - kopā

130 135

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

119 135

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 000

   

Izdevumi - kopā

130 135

   

Uzturēšanas izdevumi

125 135

   

Kārtējie izdevumi

125 135

   

tai skaitā atalgojumi

71 092

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

7 237

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 237

   

Izdevumi - kopā

7 237

   

Uzturēšanas izdevumi

7 237

   

Subsīdijas un dotācijas

7 237

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

7 237

15.00.00

02.000

Jaunsargu apmācība

 
   

Ieņēmumi - kopā

100 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

   

Izdevumi - kopā

100 000

   

Uzturēšanas izdevumi

100 000

   

Kārtējie izdevumi

100 000

   

tai skaitā atalgojumi

5 000

       
   

11. Ārlietu ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

10 733 663

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 457 663

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 276 000

   

Izdevumi - kopā

10 849 663

   

Uzturēšanas izdevumi

10 533 064

   

Kārtējie izdevumi

8 845 740

   

tai skaitā atalgojumi

3 828 279

   

Subsīdijas un dotācijas

1 687 324

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 491 400

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

316 599

   

kapitālie izdevumi

316 599

   

Fiskālā bilance

-116 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

116 000

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde

 
   

Ieņēmumi - kopā

9 242 263

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 966 263

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 276 000

   

Izdevumi - kopā

9 358 263

   

Uzturēšanas izdevumi

9 041 664

   

Kārtējie izdevumi

8 845 740

   

tai skaitā atalgojumi

3 828 279

   

Subsīdijas un dotācijas

195 924

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

316 599

   

kapitālie izdevumi

316 599

   

Fiskālā bilance

-116 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

116 000

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 778 510

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 567 610

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

210 900

   

Izdevumi - kopā

1 778 510

   

Uzturēšanas izdevumi

1 679 231

   

Kārtējie izdevumi

1 679 231

   

tai skaitā atalgojumi

695 700

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

99 279

   

kapitālie izdevumi

99 279

01.02.00

01.131

Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā

 
   

Ieņēmumi - kopā

195 924

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

195 924

   

Izdevumi - kopā

195 924

   

Uzturēšanas izdevumi

195 924

   

Subsīdijas un dotācijas

195 924

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

 
   

Ieņēmumi - kopā

7 167 854

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 102 754

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 065 100

   

Izdevumi - kopā

7 283 854

   

Uzturēšanas izdevumi

7 066 534

   

Kārtējie izdevumi

7 066 534

   

tai skaitā atalgojumi

3 127 579

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

217 320

   

kapitālie izdevumi

217 320

   

Fiskālā bilance

-116 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

116 000

01.05.00

01.131

Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS

 
   

Ieņēmumi - kopā

26 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 000

   

Izdevumi - kopā

26 000

   

Uzturēšanas izdevumi

26 000

   

Kārtējie izdevumi

26 000

   

tai skaitā atalgojumi

5 000

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums

 
   

Ieņēmumi - kopā

73 975

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 975

   

Izdevumi - kopā

73 975

   

Uzturēšanas izdevumi

73 975

   

Kārtējie izdevumi

73 975

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 491 400

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 491 400

   

Izdevumi - kopā

1 491 400

   

Uzturēšanas izdevumi

1 491 400

   

Subsīdijas un dotācijas

1 491 400

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 491 400

       
   

12. Ekonomikas ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

4 457 833

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 963 556

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

494 277

   

Izdevumi - kopā

4 477 300

   

Uzturēšanas izdevumi

4 198 960

   

Kārtējie izdevumi

4 068 360

   

tai skaitā atalgojumi

2 040 850

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

35 000

   

Subsīdijas un dotācijas

95 600

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

58 600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

278 340

   

kapitālie izdevumi

216 340

   

investīcijas

62 000

   

Fiskālā bilance

-19 467

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

19 467

01.00.00

 

Nozares vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 673 048

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 403 048

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

270 000

   

Izdevumi - kopā

1 673 048

   

Uzturēšanas izdevumi

1 570 068

   

Kārtējie izdevumi

1 476 468

   

tai skaitā atalgojumi

491 870

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

35 000

   

Subsīdijas un dotācijas

58 600

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

58 600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

102 980

   

kapitālie izdevumi

40 980

   

investīcijas

62 000

01.01.00

13.010

Centrālais aparāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 187 853

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

917 853

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

270 000

   

Izdevumi - kopā

1 187 853

   

Uzturēšanas izdevumi

1 096 873

   

Kārtējie izdevumi

1 051 873

   

tai skaitā atalgojumi

460 104

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

35 000

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

10 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

90 980

   

kapitālie izdevumi

28 980

   

investīcijas

62 000

01.02.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

48 600

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

48 600

   

Izdevumi - kopā

48 600

   

Uzturēšanas izdevumi

48 600

   

Subsīdijas un dotācijas

48 600

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

48 600

01.03.00

01.132

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā

 
   

Ieņēmumi - kopā

102 290

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 290

   

Izdevumi - kopā

102 290

   

Uzturēšanas izdevumi

90 290

   

Kārtējie izdevumi

90 290

   

tai skaitā atalgojumi

31 766

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 000

   

kapitālie izdevumi

12 000

01.04.00

13.600

Vispasaules izstāde EXPO

 
   

Ieņēmumi - kopā

334 305

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

334 305

   

Izdevumi - kopā

334 305

   

Uzturēšanas izdevumi

334 305

   

Kārtējie izdevumi

334 305

03.00.00

01.421

Centrālā statistikas pārvalde

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 064 370

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 014 370

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

   

Izdevumi - kopā

2 064 370

   

Uzturēšanas izdevumi

1 895 410

   

Kārtējie izdevumi

1 895 410

   

tai skaitā atalgojumi

1 158 395

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

168 960

   

kapitālie izdevumi

168 960

04.00.00

13.400

Metroloģija

 
   

Ieņēmumi - kopā

191 258

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 481

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

143 777

   

Izdevumi - kopā

210 725

   

Uzturēšanas izdevumi

210 725

   

Kārtējie izdevumi

185 725

   

tai skaitā atalgojumi

94 411

   

Subsīdijas un dotācijas

25 000

   

Fiskālā bilance

-19 467

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

19 467

04.01.00

13.400

Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

25 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 000

   

Izdevumi - kopā

25 000

   

Uzturēšanas izdevumi

25 000

   

Subsīdijas un dotācijas

25 000

04.02.00

13.400

Valsts metroloģiskā uzraudzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

22 481

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 481

   

Izdevumi - kopā

22 481

   

Uzturēšanas izdevumi

22 481

   

Kārtējie izdevumi

22 481

   

tai skaitā atalgojumi

13 360

04.03.00

13.400

Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

143 777

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

143 777

   

Izdevumi - kopā

163 244

   

Uzturēšanas izdevumi

163 244

   

Kārtējie izdevumi

163 244

   

tai skaitā atalgojumi

81 051

   

Fiskālā bilance

-19 467

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

19 467

05.00.00

09.300

Energoapgādes regulēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

169 047

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

169 047

   

Izdevumi - kopā

169 047

   

Uzturēšanas izdevumi

168 047

   

Kārtējie izdevumi

156 047

   

tai skaitā atalgojumi

95 022

   

Subsīdijas un dotācijas

12 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

06.00.00

13.400

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

71 074

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 574

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 500

   

Izdevumi - kopā

71 074

   

Uzturēšanas izdevumi

70 074

   

Kārtējie izdevumi

70 074

   

tai skaitā atalgojumi

42 329

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

07.00.00

13.400

Konkurences padome

 
   

Ieņēmumi - kopā

151 643

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

151 643

   

Izdevumi - kopā

151 643

   

Uzturēšanas izdevumi

148 943

   

Kārtējie izdevumi

148 943

   

tai skaitā atalgojumi

86 833

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 700

   

kapitālie izdevumi

2 700

08.00.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

137 393

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 393

   

Izdevumi - kopā

137 393

   

Uzturēšanas izdevumi

135 693

   

Kārtējie izdevumi

135 693

   

tai skaitā atalgojumi

71 990

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 700

   

kapitālie izdevumi

1 700

       
   

13. Finansu ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

94 748 706

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 781 180

   

Dotācija īpašiem mērķiem

972 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 995 526

   

Izdevumi - kopā

95 479 287

   

Uzturēšanas izdevumi

85 311 412

   

Kārtējie izdevumi

37 008 882

   

tai skaitā atalgojumi

17 144 965

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

28 295 593

   

Subsīdijas un dotācijas

20 006 937

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

745 100

   

tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

 

792 577

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 167 875

   

kapitālie izdevumi

1 829 875

   

investīcijas

8 338 000

   

Tīrie aizdevumi

89 768 122

   

Fiskālā bilance

-90 498 703

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

730 581

01.00.00

 

Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 055 437

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 795 437

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

260 000

   

Izdevumi - kopā

3 055 437

   

Uzturēšanas izdevumi

2 710 437

   

Kārtējie izdevumi

2 710 437

   

tai skaitā atalgojumi

1 396 976

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

345 000

   

kapitālie izdevumi

125 000

   

investīcijas

220 000

01.01.00

01.120

Centrālais aparāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 438 401

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 438 401

   

Izdevumi - kopā

1 438 401

   

Uzturēšanas izdevumi

1 278 401

   

Kārtējie izdevumi

1 278 401

   

tai skaitā atalgojumi

608 170

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

160 000

   

kapitālie izdevumi

60 000

   

investīcijas

100 000

01.02.00

01.120

Valsts kase

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 617 036

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 357 036

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

260 000

   

Izdevumi - kopā

1 617 036

   

Uzturēšanas izdevumi

1 432 036

   

Kārtējie izdevumi

1 432 036

   

tai skaitā atalgojumi

788 806

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

185 000

   

kapitālie izdevumi

65 000

   

investīcijas

120 000

02.00.00

 

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

48 079 643

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 077 137

   

Dotācija īpašiem mērķiem

972 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 030 506

   

Izdevumi - kopā

48 136 764

   

Uzturēšanas izdevumi

38 521 889

   

Kārtējie izdevumi

27 121 889

   

tai skaitā atalgojumi

14 907 028

   

Subsīdijas un dotācijas

11 400 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 614 875

   

kapitālie izdevumi

1 496 875

   

investīcijas

8 118 000

   

Fiskālā bilance

-57 121

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

57 121

02.01.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

23 855 643

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 350 137

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 505 506

   

Izdevumi - kopā

23 868 880

   

Uzturēšanas izdevumi

23 668 880

   

Kārtējie izdevumi

23 668 880

   

tai skaitā atalgojumi

14 364 682

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

200 000

   

kapitālie izdevumi

200 000

   

Fiskālā bilance

-13 237

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

13 237

02.02.00

01.099

Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma

 
   

Ieņēmumi - kopā

4 500 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 500 000

   

Izdevumi - kopā

4 500 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500 000

   

investīcijas

4 500 000

02.05.00

01.099

Muitas kontroles punktu būvniecība

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 618 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 618 000

   

Izdevumi - kopā

3 618 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 618 000

   

investīcijas

3 618 000

02.06.00

13.400

Preču pavadzīmes

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 525 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 525 000

   

Izdevumi - kopā

1 568 884

   

Uzturēšanas izdevumi

1 527 941

   

Kārtējie izdevumi

1 527 941

   

tai skaitā atalgojumi

177 641

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

40 943

   

kapitālie izdevumi

40 943

   

Fiskālā bilance

-43 884

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

43 884

       
       

02.07.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem

 
   

Ieņēmumi - kopā

11 400 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 400 000

   

Izdevumi - kopā

11 400 000

   

Uzturēšanas izdevumi

11 400 000

   

Subsīdijas un dotācijas

11 400 000

02.08.00

01.120

VID modernizācijas projekts

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 181 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 209 000

   

Dotācija īpašiem mērķiem

972 000

   

Izdevumi - kopā

3 181 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 925 068

   

Kārtējie izdevumi

1 925 068

   

tai skaitā atalgojumi

364 705

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 255 932

   

kapitālie izdevumi

1 255 932

03.00.00

 

Uzraudzība un kontrole

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 752 409

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 697 509

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 054 900

   

Izdevumi - kopā

4 144 725

   

Uzturēšanas izdevumi

3 986 725

   

Kārtējie izdevumi

3 488 740

   

tai skaitā atalgojumi

666 951

   

Subsīdijas un dotācijas

497 985

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

6 500

   

tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

 

491 485

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

158 000

   

kapitālie izdevumi

158 000

   

Fiskālā bilance

-392 316

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

392 316

03.01.00

13.400

Akcizēto preču aprites uzraudzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

436 930

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

221 930

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

215 000

   

Izdevumi - kopā

441 761

   

Uzturēšanas izdevumi

411 761

   

Kārtējie izdevumi

411 761

   

tai skaitā atalgojumi

232 307

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

   

kapitālie izdevumi

30 000

   

Fiskālā bilance

-4 831

   

Maksas pa kalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

4 831

03.03.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

220 500

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

220 500

   

Izdevumi - kopā

291 677

   

Uzturēšanas izdevumi

236 677

   

Kārtējie izdevumi

165 500

   

tai skaitā atalgojumi

57 830

   

Subsīdijas un dotācijas

71 177

   

tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

 

71 177

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

55 000

   

kapitālie izdevumi

55 000

   

Fiskālā bilance

-71 177

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

71 177

03.04.00

13.400

Vērtspapīru tirgus komisija

 
   

Ieņēmumi - kopā

255 055

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

255 055

   

Izdevumi - kopā

255 055

   

Uzturēšanas izdevumi

239 055

   

Kārtējie izdevumi

235 055

   

tai skaitā atalgojumi

135 534

   

Subsīdijas un dotācijas

4 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16 000

   

kapitālie izdevumi

16 000

03.05.00

13.400

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija

 
   

Ieņēmumi - kopā

425 500

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

425 500

   

Izdevumi - kopā

707 653

   

Uzturēšanas izdevumi

662 653

   

Kārtējie izdevumi

274 000

   

tai skaitā atalgojumi

170 000

   

Subsīdijas un dotācijas

388 653

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 500

   

tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

 

386 153

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

45 000

   

kapitālie izdevumi

45 000

   

Fiskālā bilance

-282 153

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

282 153

03.06.00

13.400

Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 220 524

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 220 524

   

Izdevumi - kopā

2 220 524

   

Uzturēšanas izdevumi

2 220 524

   

Kārtējie izdevumi

2 220 524

03.07.00

13.400

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

 
   

Ieņēmumi - kopā

193 900

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

193 900

   

Izdevumi - kopā

228 055

   

Uzturēšanas izdevumi

216 055

   

Kārtējie izdevumi

181 900

   

tai skaitā atalgojumi

71 280

   

Subsīdijas un dotācijas

34 155

   

tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

 

34 155

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 000

   

kapitālie izdevumi

12 000

   

Fiskālā bilance

-34 155

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

34 155

04.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

738 600

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

738 600

   

Izdevumi - kopā

738 600

   

Uzturēšanas izdevumi

738 600

   

Subsīdijas un dotācijas

738 600

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

738 600

05.00.00

 

Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas

 
   

Ieņēmumi - kopā

31 978 853

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31 978 853

   

Izdevumi - kopā

31 978 853

   

Uzturēšanas izdevumi

31 978 853

   

Kārtējie izdevumi

300 000

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

28 289 593

   

Subsīdijas un dotācijas

3 389 260

   

Tīrie aizdevumi

89 768 122

   

Fiskālā bilance

-89 768 122

05.01.00

14.000

Valsts parāda apkalpošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

28 289 593

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 289 593

   

Izdevumi - kopā

28 289 593

   

Uzturēšanas izdevumi

28 289 593

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

28 289 593

05.02.00

13.400

Valsts kases budžeta kontu apkalpošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

300 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

   

Izdevumi - kopā

300 000

   

Uzturēšanas izdevumi

300 000

   

Kārtējie izdevumi

300 000

05.03.00

06.280

Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 389 260

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 389 260

   

Izdevumi - kopā

3 389 260

   

Uzturēšanas izdevumi

3 389 260

   

Subsīdijas un dotācijas

3 389 260

05.04.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas

 
   

Tīrie aizdevumi

89 768 122

   

Fiskālā bilance

-89 768 122

06.00.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 813 644

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 813 644

   

Izdevumi - kopā

2 813 644

   

Uzturēšanas izdevumi

2 813 644

   

Kārtējie izdevumi

2 813 644

07.00.00

13.400

Satiksmes biroja darbība

 
   

Ieņēmumi - kopā

650 120

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

650 120

   

Izdevumi - kopā

931 264

   

Uzturēšanas izdevumi

881 264

   

Kārtējie izdevumi

574 172

   

tai skaitā atalgojumi

174 010

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

6 000

   

Subsīdijas un dotācijas

301 092

   

tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

 

301 092

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

   

kapitālie izdevumi

50 000

   

Fiskālā bilance

-281 144

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

281 144

08.00.00

13.400

ERAB pilnvarnieku sanāksmes organizēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 180 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 180 000

   

Izdevumi - kopā

3 180 000

   

Uzturēšanas izdevumi

3 180 000

   

Subsīdijas un dotācijas

3 180 000

08.01.00

13.400

ERAB pilnvarnieku sanāksme

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 850 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 850 000

   

Izdevumi - kopā

2 850 000

   

Uzturēšanas izdevumi

2 850 000

   

Subsīdijas un dotācijas

2 850 000

08.02.00

13.400

Dotācija Rīgas Latviešu biedrības nama rekonstrukcijai

 
   

Ieņēmumi - kopā

330 000

  & nbsp;

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

330 000

   

Izdevumi - kopā

330 000

   

Uzturēšanas izdevumi

330 000

   

Subsīdijas un dotācijas

330 000

10.00.00

14.500

Dotācija Noguldījumu garantijas fondam

 
   

Ieņēmumi - kopā

500 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

500 000

   

Izdevumi - kopā

500 000

   

Uzturēšanas izdevumi

500 000

   

Subsīdijas un dotācijas

500 000

       
   

14. Iekšlietu ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

97 612 397

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

84 168 899

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 443 498

   

Izdevumi - kopā

97 612 397

   

Uzturēšanas izdevumi

83 788 658

   

Kārtējie izdevumi

82 134 358

   

tai skaitā atalgojumi

38 012 947

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

390 000

   

Subsīdijas un dotācijas

1 264 300

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

18 922

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 823 739

   

kapitālie izdevumi

2 334 009

   

investīcijas

11 489 730

01.00.00

03.010

Ministrijas vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

824 004

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

824 004

   

Izdevumi - kopā

824 004

   

Uzturēšanas izdevumi

824 004

   

Kārtējie izdevumi

824 004

   

tai skaitā atalgojumi

538 435

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 050 060

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 713 049

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

337 011

   

Izdevumi - kopā

3 050 060

   

Uzturēšanas izdevumi

1 610 534

   

Kārtējie izdevumi

1 610 534

   

tai skaitā atalgojumi

359 082

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 439 526

   

kapitālie izdevumi

39 526

   

investīcijas

1 400 000

03.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 645 767

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 605 767

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 000

   

Izdevumi - kopā

3 645 767

   

Uzturēšanas izdevumi

2 397 711

   

Kārtējie izdevumi

2 051 311

   

tai skaitā atalgojumi

197 013

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

346 400

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 248 056

   

kapitālie izdevumi

1 248 056

04.00.00

03.110

Ekspertīžu centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

377 306

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

352 306

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

   

Izdevumi - kopā

377 306

   

Uzturēšanas izdevumi

377 306

   

Kārtējie izdevumi

333 706

   

tai skaitā atalgojumi

170 398

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

43 600

05.00.00

03.110

Autotransporta uzturēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

884 207

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

834 207

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

   

Izdevumi - kopā

884 207

   

Uzturēšanas izdevumi

871 207

   

Kārtējie izdevumi

871 207

   

tai skaitā atalgojumi

164 130

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 000

   

kapitālie izdevumi

13 000

06.00.00

03.110

Valsts policija

 
   

Ieņēmumi - kopā

37 542 670

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 610 035

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 932 635

   

Izdevumi - kopā

37 542 670

   

Uzturēšanas izdevumi

36 430 790

   

Kārtējie izdevumi

36 415 790

   

tai skaitā atalgojumi

19 274 467

   

Subsīdijas un dotācijas

15 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 111 880

   

kapitālie izdevumi

576 880

   

investīcijas

535 000

07.00.00

 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

 
   

Ieņēmumi - kopā

8 726 145

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 556 845

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

169 300

   

Izdevumi - kopā

8 726 145

   

Uzturēšanas izdevumi

8 471 898

   

Kārtējie izdevumi

8 471 898

   

tai skaitā atalgojumi

4 448 538

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

254 247

   

kapitālie izdevumi

54 247

   

investīcijas

200 000

07.01.00

03.120

Ugunsdzēsība

 
   

Ieņēmumi - kopā

8 443 658

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 304 958

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

138 700

   

Izdevumi - kopā

8 443 658

   

Uzturēšanas izdevumi

8 194 658

   

Kārtējie izdevumi

8 194 658

   

tai skaitā atalgojumi

4 300 028

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

249 000

   

kapitālie izdevumi

49 000

   

investīcijas

200 000

07.02.00

03.120

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība

 
   

Ieņēmumi - kopā

254 088

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

224 088

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 000

   

Izdevumi - kopā

254 088

   

Uzturēšanas izdevumi

249 088

   

Kārtējie izdevumi

249 088

   

tai skaitā atalgojumi

127 950

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

07.03.00

08.220

Ugunsdrošības aģitācija un propaganda

 
   

Ieņēmumi - kopā

28 399

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 799

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

600

   

Izdevumi - kopā

28 399

   

Uzturēšanas izdevumi

28 152

   

Kārtējie izdevumi

28 152

   

tai skaitā atalgojumi

20 560

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

247

   

kapitālie izdevumi

247

08.00.00

03.310

Ieslodzījuma vietas

 
   

Ieņēmumi - kopā

14 665 657

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 444 765

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 220 892

   

Izdevumi - kopā

14 665 657

   

Uzturēšanas izdevumi

12 485 657

   

Kārtējie izdevumi

12 485 657

   

tai skaitā atalgojumi

4 526 506

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 180 000

   

kapitālie izdevumi

290 000

   

investīcijas

1 890 000

08.01.00

03.310

Ieslodzījuma vietu pārvalde

 
   

Ieņēmumi - kopā

13 615 657

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 444 765

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

170 892

   

Izdevumi - kopā

13 615 657

   

Uzturēšanas izdevumi

11 465 657

   

Kārtējie izdevumi

11 465 657

   

tai skaitā atalgojumi

4 143 006

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 150 000

   

kapitālie izdevumi

260 000

   

investīcijas

1 890 000

08.02.00

03.310

Notiesāto nodarbinātība

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 050 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 050 000

   

Izdevumi - kopā

1 050 000

   

Uzturēšanas izdevumi

1 020 000

   

Kārtējie izdevumi

1 020 000

   

tai skaitā atalgojumi

383 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

   

kapitālie izdevumi

30 000

09.00.00

03.110

Drošības policija

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 163 266

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 103 266

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60 000

   

Izdevumi - kopā

2 163 266

   

Uzturēšanas izdevumi

2 163 266

   

Kārtējie izdevumi

2 163 266

10.00.00

03.110

Robežsardze

 
   

Ieņēmumi - kopā

10 382 904

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 202 904

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

180 000

   

Izdevumi - kopā

10 382 904

   

Uzturēšanas izdevumi

10 332 904

   

Kārtējie izdevumi

10 332 904

   

tai skaitā atalgojumi

5 619 345

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

   

kapitālie izdevumi

50 000

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 687 006

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 487 006

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 200 000

   

Izdevumi - kopā

2 687 006

   

Uzturēšanas izdevumi

2 657 006

   

Kārtējie izdevumi

2 632 006

   

tai skaitā atalgojumi

1 334 505

   

Subsīdijas un dotācijas

25 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

   

kapitālie izdevumi

30 000

12.00.00

03.400

Skrundas RLS apsardze

 
   

Ieņēmumi - kopā

170 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

170 000

   

Izdevumi - kopā

170 000

   

Uzturēšanas izdevumi

170 000

   

Kārtējie izdevumi

170 000

13.00.00

05.700

Veselības aprūpe

 
   

Ieņēmumi - kopā

435 727

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

435 727

   

Izdevumi - kopā

435 727

   

Uzturēšanas izdevumi

435 727

   

Subsīdijas un dotācijas

435 727

14.00.00

04.310

Latvijas Policijas akadēmija

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 807 979

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 605 819

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

202 160

   

Izdevumi - kopā

1 807 979

   

Uzturēšanas izdevumi

1 759 979

   

Kārtējie izdevumi

1 394 979

   

tai skaitā atalgojumi

573 209

   

Subsīdijas un dotācijas

365 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

48 000

   

kapitālie izdevumi

28 000

   

investīcijas

20 000

15.00.00

04.110

Pirmsskolas bērnu iestādes

 
   

Ieņēmumi - kopā

116 506

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 506

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 000

   

Izdevumi - kopā

116 506

   

Uzturēšanas izdevumi

116 506

   

Kārtējie izdevumi

116 506

   

tai skaitā atalgojumi

54 255

16.00.00

03.010

Starptautiskā sadarbība

 
   

Ieņēmumi - kopā

66 157

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66 157

   

Izdevumi - kopā

66 157

   

Uzturēšanas izdevumi

66 157

   

Kārtējie izdevumi

66 157

   

tai skaitā atalgojumi

17 368

17.00.00

06.130

Pensiju nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

352 651

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

352 651

   

Izdevumi - kopā

352 651

   

Uzturēšanas izdevumi

352 651

   

Subsīdijas un dotācijas

352 651

19.00.00

08.010

Dotācija sportam

 
   

Ieņēmumi - kopā

47 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 000

   

Izdevumi - kopā

47 000

   

Uzturēšanas izdevumi

47 000

   

Subsīdijas un dotācijas

47 000

20.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

18 922

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 922

   

Izdevumi - kopā

18 922

   

Uzturēšanas izdevumi

18 922

   

Subsīdijas un dotācijas

18 922

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

18 922

21.00.00

03.110

Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds

 
   

Ieņēmumi - kopā

62 764

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 764

   

Izdevumi - kopā

62 764

   

Uzturēšanas izdevumi

62 764

   

Kārtējie izdevumi

62 764

   

tai skaitā atalgojumi

49 000

22.00.00

03.320

Sardzes pulks

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 035 969

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 031 469

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 500

   

Izdevumi - kopā

2 035 969

   

Uzturēšanas izdevumi

2 032 969

   

Kārtējie izdevumi

2 032 969

   

tai skaitā atalgojumi

658 333

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

23.00.00

06.240

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

100 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

   

Izdevumi - kopā

100 000

   

Uzturēšanas izdevumi

98 700

   

Kārtējie izdevumi

98 700

   

tai skaitā atalgojumi

28 363

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 300

   

kapitālie izdevumi

1 300

24.00.00

03.110

Valsts robežas izbūve

 
   

Ieņēmumi - kopā

7 444 730

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 444 730

   

Izdevumi - kopā

7 444 730

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 444 730

   

investīcijas

7 444 730

25.00.00

03.110

Pabalstu izmaksa bēgļiem

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

   

Izdevumi - kopā

5 000

   

Uzturēšanas izdevumi

5 000

   

Subsīdijas un dotācijas

5 000

       
   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

61 575 955

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

46 830 487

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

14 745 468

   

Izdevumi - kopā

61 575 955

   

Uzturēšanas izdevumi

56 615 699

   

Kārtējie izdevumi

44 251 363

   

tai skaitā atalgojumi

21 318 505

   

Subsīdijas un dotācijas

12 364 336

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 188 615

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 960 256

   

kapitālie izdevumi

1 495 256

   

investīcijas

3 465 000

01.00.00

 

Vispārējā izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 325 068

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 321 668

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 400

   

Izdevumi - kopā

2 325 068

   

Uzturēšanas izdevumi

2 231 058

   

Kārtējie izdevumi

1 999 607

   

tai skaitā atalgojumi

316 243

   

Subsīdijas un dotācijas

231 451

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 010

   

kapitālie izdevumi

94 010

01.02.00

04.212

Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas

 
   

Ieņēmumi - kopā

394 546

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

394 546

   

Izdevumi - kopā

394 546

   

Uzturēšanas izdevumi

389 546

   

Kārtējie izdevumi

389 546

   

tai skaitā atalgojumi

127 317

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

01.03.00

04.214

Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas

 
   

Ieņēmumi - kopā

668 688

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

665 288

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 400

   

Izdevumi - kopā

668 688

   

Uzturēšanas izdevumi

596 594

   

Kārtējie izdevumi

596 594

   

tai skaitā atalgojumi

153 596

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

72 094

   

kapitālie izdevumi

72 094

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās

 
   

Ieņēmumi - kopā

43 833

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 833

   

Izdevumi - kopā

43 833

   

Uzturēšanas izdevumi

26 917

   

Kārtējie izdevumi

26 917

   

tai skaitā atalgojumi

12 680

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16 916

   

kapitālie izdevumi

16 916

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

 
   

Ieņēmumi - kopā

54 458

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 458

   

Izdevumi - kopā

54 458

   

Uzturēšanas izdevumi

54 458

   

Subsīdijas un dotācijas

54 458

01.09.00

04.620

Latgales programma

 
   

Ieņēmumi - kopā

130 086

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

130 086

   

Izdevumi - kopā

130 086

   

Uzturēšanas izdevumi

130 086

   

Kārtējie izdevumi

130 086

01.10.00

04.632

Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

26 570

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 570

   

Izdevumi - kopā

26 570

   

Uzturēšanas izdevumi

26 570

   

Kārtējie izdevumi

26 570

   

tai skaitā atalgojumi

10 150

01.11.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

44 194

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 194

   

Izdevumi - kopā

44 194

   

Uzturēšanas izdevumi

44 194

   

Kārtējie izdevumi

44 194

   

tai skaitā atalgojumi

12 500

01.13.00

04.211

Valsts ģimnāzijas

 
   

Ieņēmumi - kopā

176 993

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

176 993

   

Izdevumi - kopā

176 993

   

Uzturēšanas izdevumi

176 993

   

Subsīdijas un dotācijas

176 993

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde

 
   

Ieņēmumi - kopā

785 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

785 700

   

Izdevumi - kopā

785 700

   

Uzturēšanas izdevumi

785 700

   

Kārtējie izdevumi

785 700

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

13 732 163

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 728 270

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 003 893

   

Izdevumi - kopā

13 732 163

   

Uzturēšanas izdevumi

13 134 717

   

Kārtējie izdevumi

10 214 014

   

tai skaitā atalgojumi

5 454 656

   

Subsīdijas un dotācijas

2 920 703

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

597 446

   

kapitālie izdevumi

358 446

   

investīcijas

239 000

02.01.00

04.632

Pārējie izglītības pasākumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

104 375

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

104 375

   

Izdevumi - kopā

104 375

   

Uzturēšanas izdevumi

104 375

   

Kārtējie izdevumi

104 375

   

tai skaitā atalgojumi

23 468

02.02.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

 
   

Ieņēmumi - kopā

10 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

   

Izdevumi - kopā

10 000

   

Uzturēšanas izdevumi

10 000

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

02.03.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Ieņēmumi - kopā

58 369

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 209

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 160

   

Izdevumi - kopā

58 369

   

Uzturēšanas izdevumi

57 369

   

Kārtējie izdevumi

57 369

   

tai skaitā atalgojumi

29 700

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

&n bsp;  

kapitālie izdevumi

1 000

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes

 
   

Ieņēmumi - kopā

13 559 419

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 560 686

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 998 733

   

Izdevumi - kopā

13 559 419

   

Uzturēšanas izdevumi

12 962 973

   

Kārtējie izdevumi

10 052 270

   

tai skaitā atalgojumi

5 401 488

   

Subsīdijas un dotācijas

2 910 703

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

596 446

   

kapitālie izdevumi

357 446

   

investīcijas

239 000

03.00.00

04.000

Augstākā izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

26 877 933

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 555 311

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 322 622

   

Izdevumi - kopā

26 877 933

   

Uzturēšanas izdevumi

25 258 133

   

Kārtējie izdevumi

22 120 701

   

tai skaitā atalgojumi

12 281 992

   

Subsīdijas un dotācijas

3 137 432

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 619 800

   

kapitālie izdevumi

879 800

   

investīcijas

740 000

03.01.00

04.310

Augstskolas

 
   

Ieņēmumi - kopā

26 409 703

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 087 081

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 322 622

   

Izdevumi - kopā

26 409 703

   

Uzturēšanas izdevumi

24 789 903

   

Kārtējie izdevumi

22 120 701

   

tai skaitā atalgojumi

12 281 992

   

Subsīdijas un dotācijas

2 669 202

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 619 800

   

kapitālie izdevumi

879 800

   

investīcijas

740 000

03.03.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm

 
   

Ieņēmumi - kopā

211 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

211 000

   

Izdevumi - kopā

211 000

   

Uzturēšanas izdevumi

211 000

   

Subsīdijas un dotācijas

211 000

03.05.00

04.640

Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai

 
   

Ieņēmumi - kopā

12 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 700

   

Izdevumi - kopā

12 700

   

Uzturēšanas izdevumi

12 700

   

Subsīdijas un dotācijas

12 700

03.06.00

04.650

Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai

 
   

Ieņēmumi - kopā

244 530

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

244 530

   

Izdevumi - kopā

244 530

   

Uzturēšanas izdevumi

244 530

   

Subsīdijas un dotācijas

244 530

04.00.00

04.000

Pirmsskolas izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

39 808

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 808

   

Izdevumi - kopā

39 808

   

Uzturēšanas izdevumi

39 808

   

Kārtējie izdevumi

39 808

   

tai skaitā atalgojumi

13 938

04.02.00

04.632

Metodiskais darbs

 
   

Ieņēmumi - kopā

39 808

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 808

   

Izdevumi - kopā

39 808

   

Uzturēšanas izdevumi

39 808

   

Kārtējie izdevumi

39 808

   

tai skaitā atalgojumi

13 938

05.00.00

 

Zinātne

 
   

Ieņēmumi - kopā

9 257 303

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 070 503

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 186 800

   

Izdevumi - kopā

9 257 303

   

Uzturēšanas izdevumi

9 071 303

   

Kārtējie izdevumi

4 618 806

   

tai skaitā atalgojumi

1 335 000

   

Subsīdijas un dotācijas

4 452 497

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

420 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

186 000

   

investīcijas

186 000

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

7 415 859

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 239 059

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 176 800

   

Izdevumi - kopā

7 415 859

   

Uzturēšanas izdevumi

7 229 859

   

Kārtējie izdevumi

3 197 362

   

tai skaitā atalgojumi

1 335 000

   

Subsīdijas un dotācijas

4 032 497

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

186 000

   

investīcijas

186 000

05.05.00

01.320

Tirgus pieprasītie pētījumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

854 096

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

844 096

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

   

Izdevumi - kopā

854 096

   

Uzturēšanas izdevumi

854 096

   

Kārtējie izdevumi

854 096

05.06.00

01.330

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

567 348

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

567 348

   

Izdevumi - kopā

567 348

   

Uzturēšanas izdevumi

567 348

   

Kārtējie izdevumi

567 348

05.08.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā

 
   

Ieņēmumi - kopā

420 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 000

   

Izdevumi - kopā

420 000

   

Uzturēšanas izdevumi

420 000

   

Subsīdijas un dotācijas

420 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

420 000

06.00.00

04.000

Nozares vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 571 656

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 481 156

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

90 500

   

Izdevumi - kopā

1 571 656

   

Uzturēšanas izdevumi

1 466 956

   

Kārtējie izdevumi

1 466 956

   

tai skaitā atalgojumi

755 066

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

104 700

   

kapitālie izdevumi

35 700

   

investīcijas

69 000

06.01.00

04.010

Pedagogu izglītības atbalsta centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

97 882

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 382

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 500

   

Izdevumi - kopā

97 882

   

Uzturēšanas izdevumi

97 882

   

Kārtējie izdevumi

97 882

   

tai skaitā atalgojumi

54 030

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija

 
   

Ieņēmumi - kopā

146 932

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

146 932

   

Izdevumi - kopā

146 932

   

Uzturēšanas izdevumi

146 932

   

Kārtējie izdevumi

146 932

   

tai skaitā atalgojumi

83 295

06.03.00

04.010

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

125 647

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

124 647

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 000

   

Izdevumi - kopā

125 647

   

Uzturēšanas izdevumi

122 247

   

Kārtējie izdevumi

122 247

   

tai skaitā atalgojumi

80 085

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 400

   

kapitālie izdevumi

3 400

06.04.00

04.010

Profesionālās izglītības centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

75 753

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 753

   

Izdevumi - kopā

75 753

   

Uzturēšanas izdevumi

75 753

   

Kārtējie izdevumi

75 753

   

tai skaitā atalgojumi

40 945

06.05.00

04.410

Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

130 950

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

130 950

   

Izdevumi - kopā

130 950

   

Uzturēšanas izdevumi

110 650

   

Kārtējie izdevumi

110 650

   

tai skaitā atalgojumi

37 957

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 300

   

kapitālie izdevumi

20 300

06.06.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Ieņēmumi - kopā

43 219

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 219

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

   

Izdevumi - kopā

43 219

   

Uzturēšanas izdevumi

41 219

   

Kārtējie izdevumi

41 219

   

tai skaitā atalgojumi

19 305

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

06.07.00

04.632

Integrācija Eiropā

 
   

Ieņēmumi - kopā

65 337

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

65 337

   

Izdevumi - kopā

65 337

   

Uzturēšanas izdevumi

65 337

   

Kārtējie izdevumi

65 337

   

tai skaitā atalgojumi

9 888

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

865 236

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

786 236

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

79 000

   

Izdevumi - kopā

865 236

   

Uzturēšanas izdevumi

786 236

   

Kārtējie izdevumi

786 236

   

tai skaitā atalgojumi

410 111

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

   

investīcijas

69 000

06.12.00

04.010

Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 700

   

Izdevumi - kopā

5 700

   

Uzturēšanas izdevumi

5 700

   

Kārtējie izdevumi

5 700

   

tai skaitā atalgojumi

4 450

06.13.00

04.010

Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs

 
   

Ieņēmumi - kopā

15 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

   

Izdevumi - kopā

15 000

   

Uzturēšanas izdevumi

15 000

   

Kārtējie izdevumi

15 000

   

tai skaitā atalgojumi

15 000

07.00.00

 

Papildizglītība un jaunatnes lietas

 
   

Ieņēmumi - kopā

739 816

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

716 216

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 600

   

Izdevumi - kopā

739 816

   

Uzturēšanas izdevumi

732 816

   

Kārtējie izdevumi

491 506

   

tai skaitā atalgojumi

186 368

   

Subsīdijas un dotācijas

241 310

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 000

   

kapitālie izdevumi

7 000

07.01.00

04.410

Kursu pasākumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

103 100

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

103 100

   

Izdevumi - kopā

103 100

   

Uzturēšanas izdevumi

103 100

   

Kārtējie izdevumi

103 100

   

tai skaitā atalgojumi

47 450

07.02.00

04.410

Skolotāju tālākizglītības fonds

 
   

Ieņēmumi - kopā

237 210

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

237 210

   

Izdevumi - kopā

237 210

   

Uzturēšanas izdevumi

237 210

   

Kārtējie izdevumi

15 900

   

Subsīdijas un dotācijas

221 310

07.03.00

04.423

Interešu izglītības iestādes

 
   

Ieņēmumi - kopā

84 604

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66 004

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

18 600

   

Izdevumi - kopā

84 604

   

Uzturēšanas izdevumi

80 604

   

Kārtējie izdevumi

80 604

   

tai skaitā atalgojumi

24 887

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

07.04.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

78 491

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 491

   

Izdevumi - kopā

78 491

   

Uzturēšanas izdevumi

78 491

   

Kārtējie izdevumi

78 491

   

tai skaitā atalgojumi

18 362

07.05.00

04.631

Metodiskās iestādes

 
   

Ieņēmumi - kopā

139 233

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

134 233

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

   

Izdevumi - kopā

139 233

   

Uzturēšanas izdevumi

136 233

   

Kārtējie izdevumi

136 233

   

tai skaitā atalgojumi

66 588

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

07.06.00

04.632

Pārējie izglītības pasākumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

21 955

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 955

   

Izdevumi - kopā

21 955

   

Uzturēšanas izdevumi

21 955

   

Kārtējie izdevumi

21 955

   

tai skaitā atalgojumi

4 381

07.07.00

04.642

Dotācija laikrakstiem

 
   

Ieņēmumi - kopā

20 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

   

Izdevumi - kopā

20 000

   

Uzturēšanas izdevumi

20 000

   

Subsīdijas un dotācijas

20 000

07.08.00

04.632

Atestācijas organizācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

30 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 000

   

Izdevumi - kopā

30 000

   

Uzturēšanas izdevumi

30 000

   

Kārtējie izdevumi

30 000

   

tai skaitā atalgojumi

11 700

07.09.00

04.632

Jaunatnes politikas valsts programma

 
   

Ieņēmumi - kopā

25 223

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 223

   

Izdevumi - kopā

25 223

   

Uzturēšanas izdevumi

25 223

   

Kārtējie izdevumi

25 223

   

tai skaitā atalgojumi

13 000

09.00.00

 

Sports

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 888 562

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 773 909

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

114 653

   

Izdevumi - kopā

2 888 562

   

Uzturēšanas izdevumi

2 784 762

   

Kārtējie izdevumi

2 167 434

   

tai skaitā atalgojumi

817 581

   

Subsīdijas un dotācijas

617 328

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

103 800

   

kapitālie izdevumi

103 800

09.01.00

08.010

Sporta pārvalde

 
   

Ieņēmumi - kopā

100 831

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

76 650

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 181

   

Izdevumi - kopā

100 831

   

Uzturēšanas izdevumi

98 831

   

Kārtējie izdevumi

98 831

   

tai skaitā atalgojumi

51 327

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

09.02.00

08.110

Sportistu sagatavošanas centri

 
   

Ieņēmumi - kopā

327 268

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

327 268

   

Izdevumi - kopā

327 268

   

Uzturēšanas izdevumi

325 268

   

Kārtējie izdevumi

299 977

   

tai skaitā atalgojumi

116 595

   

Subsīdijas un dotācijas

25 291

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

09.03.00

04.422

Nacionālās sporta skolas

 
   

Ieņēmumi - kopā

467 228

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

408 056

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

59 172

   

Izdevumi - kopā

467 228

   

Uzturēšanas izdevumi

464 128

   

Kārtējie izdevumi

464 128

   

tai skaitā atalgojumi

250 159

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 100

   

kapitālie izdevumi

3 100

09.04.00

08.130

Sporta būves

 
   

Ieņēmumi - kopā

357 704

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

357 704

   

Izdevumi - kopā

357 704

   

Uzturēšanas izdevumi

357 704

   

Subsīdijas un dotācijas

357 704

09.05.00

08.120

Nacionālās sporta federācijas

 
   

Ieņēmumi - kopā

229 918

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

229 918

   

Izdevumi - kopā

229 918

   

Uzturēšanas izdevumi

229 918

   

Kārtējie izdevumi

229 918

   

tai skaitā atalgojumi

99 380

09.06.00

08.140

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Ieņēmumi - kopā

7 467

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 467

   

Izdevumi - kopā

7 467

   

Uzturēšanas izdevumi

7 467

   

Kārtējie izdevumi

7 467

   

tai skaitā atalgojumi

5 733

09.07.00

08.120

Sporta pasākumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

376 265

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

376 265

   

Izdevumi - kopā

376 265

   

Uzturēšanas izdevumi

366 265

   

Kārtējie izdevumi

366 265

   

tai skaitā atalgojumi

33 680

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

09.08.00

08.120

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

 
   

Ieņēmumi - kopā

234 333

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

234 333

   

Izdevumi - kopā

234 333

   

Uzturēšanas izdevumi

234 333

   

Subsīdijas un dotācijas

234 333

09.09.00

08.150

Jaunatnes sporta programma

 
   

Ieņēmumi - kopā

58 200

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 200

   

Izdevumi - kopā

58 200

   

Uzturēšanas izdevumi

33 200

   

Kārtējie izdevumi

33 200

   

tai skaitā atalgojumi

5 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 000

   

kapitālie izdevumi

25 000

09.10.00

04.212

Murjāņu sporta ģimnāzija

 
   

Ieņēmumi - kopā

575 059

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

558 059

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 000

   

Izdevumi - kopā

575 059

   

Uzturēšanas izdevumi

522 359

   

Kārtējie izdevumi

522 359

   

tai skaitā atalgojumi

184 636

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 700

   

kapitālie izdevumi

52 700

09.11.00

04.423

Latvijas jaunatnes sporta centrs

 
   

Ieņēmumi - kopā

130 660

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 660

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 000

   

Izdevumi - kopā

130 660

   

Uzturēšanas izdevumi

124 660

   

Kārtējie izdevumi

124 660

   

tai skaitā atalgojumi

58 839

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 000

   

kapitālie izdevumi

6 000

09.12.00

08.220

Latvijas sporta muzejs

 
   

Ieņēmumi - kopā

23 629

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 329

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 300

   

Izdevumi - kopā

23 629

   

Uzturēšanas izdevumi

20 629

   

Kārtējie izdevumi

20 629

   

tai skaitā atalgojumi

12 232

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

11.00.00

04.320

Augstākās izglītības padome

 
   

Ieņēmumi - kopā

60 177

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 177

   

Izdevumi - kopā

60 177

   

Uzturēšanas izdevumi

58 977

   

Kārtējie izdevumi

58 977

   

tai skaitā atalgojumi

25 824

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 200

   

kapitālie izdevumi

1 200

13.00.00

 

Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām

 
   

Ieņēmumi - kopā

942 507

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

942 507

   

Izdevumi - kopā

942 507

   

Uzturēšanas izdevumi

939 707

   

Kārtējie izdevumi

176 092

   

tai skaitā atalgojumi

24 382

   

Subsīdijas un dotācijas

763 615

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

763 615

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 800

   

kapitālie izdevumi

2 800

13.01.00

04.630

Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde

 
   

Ieņēmumi - kopā

57 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 800

   

Izdevumi - kopā

57 800

   

Uzturēšanas izdevumi

57 800

   

Kārtējie izdevumi

57 800

   

tai skaitā atalgojumi

5 950

13.02.00

01.132

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

44 135

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 135

   

Izdevumi - kopā

44 135

   

Uzturēšanas izdevumi

41 335

   

Kārtējie izdevumi

41 335

   

tai skaitā atalgojumi

15 342

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 800

   

kapitālie izdevumi

2 800

13.03.00

04.632

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"

 
   

Ieņēmumi - kopā

840 572

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

840 572

   

Izdevumi - kopā

840 572

   

Uzturēšanas izdevumi

840 572

   

Kārtējie izdevumi

76 957

   

tai skaitā atalgojumi

3 090

   

Subsīdijas un dotācijas

763 615

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

763 615

14.00.00

04.632

Izglītības sistēmas informatizācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 477 197

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 477 197

   

Izdevumi - kopā

2 477 197

   

Uzturēšanas izdevumi

468 197

   

Kārtējie izdevumi

468 197

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 009 000

   

investīcijas

2 009 000

15.00.00

04.520

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 544

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 544

   

Izdevumi - kopā

2 544

   

Uzturēšanas izdevumi

2 544

   

Kārtējie izdevumi

2 544

17.00.00

04.632

Bērna tiesību aizsardzības valsts programma

 
   

Ieņēmumi - kopā

118 187

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

118 187

   

Izdevumi - kopā

118 187

   

Uzturēšanas izdevumi

115 687

   

Kārtējie izdevumi

115 687

   

tai skaitā atalgojumi

30 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

   

kapitālie izdevumi

2 500

18.00.00

 

Vispārējās izglītības saturs

 
   

Ieņēmumi - kopā

321 034

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

321 034

   

Izdevumi - kopā

321 034

   

Uzturēšanas izdevumi

311 034

   

Kārtējie izdevumi

311 034

   

tai skaitā atalgojumi

77 455

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

18.01.00

04.632

Izglītības satura reforma

 
   

Ieņēmumi - kopā

54 550

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 550

   

Izdevumi - kopā

54 550

   

Uzturēšanas izdevumi

54 550

   

Kārtējie izdevumi

54 550

   

tai skaitā atalgojumi

22 955

18.02.00

04.632

Izglītības kvalitātes kontrole

 
   

Ieņēmumi - kopā

170 496

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

170 496

   

Izdevumi - kopā

170 496

   

Uzturēšanas izdevumi

160 496

   

Kārtējie izdevumi

160 496

   

tai skaitā atalgojumi

54 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

   

kapitālie izdevumi

10 000

18.03.00

04.632

Mācību literatūras izdošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

95 988

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 988

   

Izdevumi - kopā

95 988

   

Uzturēšanas izdevumi

95 988

   

Kārtējie izdevumi

95 988

19.00.00

04.099

Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai

 
   

Ieņēmumi - kopā

222 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 000

   

Izdevumi - kopā

222 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

222 000

   

investīcijas

222 000

       
   

16. Zemkopības ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

47 956 645

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 970 194

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 986 451

   

Izdevumi - kopā

47 956 645

   

Uzturēšanas izdevumi

44 546 304

   

Kārtējie izdevumi

23 284 665

   

tai skaitā atalgojumi

10 659 883

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

40 891

   

Subsīdijas un dotācijas

21 220 748

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

197 940

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 410 341

   

kapitālie izdevumi

1 307 341

   

investīcijas

2 103 000

01.00.00

10.160

Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai

 
   

Ieņēmumi - kopā

18 772 495

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 772 495

   

Izdevumi - kopā

18 772 495

   

Uzturēšanas izdevumi

18 772 495

   

Subsīdijas un dotācijas

18 772 495

02.00.00

10.000

Lauksaimniecība

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 224 122

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 288 107

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

936 015

   

Izdevumi - kopā

5 224 122

   

Uzturēšanas izdevumi

4 337 623

   

Kārtējie izdevumi

4 307 623

   

tai skaitā atalgojumi

2 287 545

   

Subsīdijas un dotācijas

30 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

886 499

   

kapitālie izdevumi

316 499

   

investīcijas

570 000

02.01.00

10.130

Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai

  ;
   

Ieņēmumi - kopā

1 474 562

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 471 262

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 300

   

Izdevumi - kopā

1 474 562

   

Uzturēšanas izdevumi

1 050 562

   

Kārtējie izdevumi

1 050 562

   

tai skaitā atalgojumi

550 116

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

424 000

   

kapitālie izdevumi

24 000

   

investīcijas

400 000

02.03.00

10.110

Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 495 264

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 562 549

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

932 715

   

Izdevumi - kopā

3 495 264

   

Uzturēšanas izdevumi

3 143 065

   

Kārtējie izdevumi

3 143 065

   

tai skaitā atalgojumi

1 705 433

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

352 199

   

kapitālie izdevumi

282 199

   

investīcijas

70 000

02.04.00

10.110

Valsts labības tirgus un tā kvalitātes kontrole

 
   

Ieņēmumi - kopā

36 496

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 496

   

Izdevumi - kopā

36 496

   

Uzturēšanas izdevumi

36 496

   

Kārtējie izdevumi

36 496

   

tai skaitā atalgojumi

19 896

       
       

02.06.00

10.400

Pārējie lauksaimniecības pasākumi, izstādes, konkursi

 
   

Ieņēmumi - kopā

75 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 000

   

Izdevumi - kopā

75 000

   

Uzturēšanas izdevumi

75 000

   

Kārtējie izdevumi

50 000

   

Subsīdijas un dotācijas

25 000

02.07.00

10.400

Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā

 
   

Ieņēmumi - kopā

32 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 800

   

Izdevumi - kopā

32 800

   

Uzturēšanas izdevumi

27 500

   

Kārtējie izdevumi

27 500

   

tai skaitā atalgojumi

12 100

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 300

   

kapitālie izdevumi

5 300

02.08.00

10.170

Daļēja kompensācija likumīgajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

   

Izdevumi - kopā

5 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

02.09.00

10.140

Ilgtermiņa kredītu dzēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

   

Izdevumi - kopā

5 000

   

Uzturēšanas izdevumi

5 000

   

Subsīdijas un dotācijas

5 000

02.11.00

10.099

Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība

 
   

Ieņēmumi - kopā

100 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

   

Izdevumi - kopā

100 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

100 000

   

investīcijas

100 000

03.00.00

10.110

Sanitārā robežinspekcija

 
   

Ieņēmumi - kopā

918 884

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

918 884

   

Izdevumi - kopā

918 884

   

Uzturēšanas izdevumi

861 884

   

Kārtējie izdevumi

861 884

   

tai skaitā atalgojumi

575 450

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

57 000

   

kapitālie izdevumi

57 000

04.00.00

10.110

Veterinārmedicīna

 
   

Ieņēmumi - kopā

4 070 159

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 041 856

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 028 303

   

Izdevumi - kopā

4 070 159

   

Uzturēšanas izdevumi

3 073 489

   

Kārtējie izdevumi

3 059 934

   

tai skaitā atalgojumi

1 236 269

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

13 555

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

996 670

   

kapitālie izdevumi

195 670

   

investīcijas

801 000

04.01.00

10.110

Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 642 259

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

613 956

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 028 303

   

Izdevumi - kopā

2 642 259

   

Uzturēšanas izdevumi

2 337 089

   

Kārtējie izdevumi

2 323 534

   

tai skaitā atalgojumi

1 236 269

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

13 555

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

305 170

   

kapitālie izdevumi

161 170

   

investīcijas

144 000

04.02.00

10.130

Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

362 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

362 000

   

Izdevumi - kopā

362 000

   

Uzturēšanas izdevumi

362 000

   

Kārtējie izdevumi

362 000

04.03.00

10.110

Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Uzturēšanas izdevumi

15 500

   

Kārtējie izdevumi

15 500

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 500

   

kapitālie izdevumi

34 500

04.04.00

10.099

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 015 900

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 015 900

   

Izdevumi - kopā

1 015 900

   

Uzturēšanas izdevumi

358 900

   

Kārtējie izdevumi

358 900

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

657 000

   

investīcijas

657 000

05.00.00

10.130

Zivsaimniecība un zvejniecība

 
   

Ieņēmumi - kopā

280 274

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

280 274

   

Izdevumi - kopā

280 274

   

Uzturēšanas izdevumi

173 274

   

Kārtējie izdevumi

173 274

   

tai skaitā atalgojumi

135 275

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 000

   

investīcijas

107 000

05.01.00

10.130

Zivju resursu atražošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

264 109

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

264 109

   

Izdevumi - kopā

264 109

   

Uzturēšanas izdevumi

157 109

   

Kārtējie izdevumi

157 109

   

tai skaitā atalgojumi

122 655

 

Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 000

   

investīcijas

107 000

05.02.00

10.130

Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos

 
   

Ieņēmumi - kopā

16 165

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 165

   

Izdevumi - kopā

16 165

   

Uzturēšanas izdevumi

16 165

   

Kārtējie izdevumi

16 165

   

tai skaitā atalgojumi

12 620

06.00.00

10.010

Nozares vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 459 790

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 344 811

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

114 979

   

Izdevumi - kopā

1 459 790

   

Uzturēšanas izdevumi

1 372 790

   

Kārtējie izdevumi

1 372 790

   

tai skaitā atalgojumi

620 885

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

87 000

   

kapitālie izdevumi

87 000

06.01.00

10.010

Centrālais aparāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 159 842

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 139 882

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 960

   

Izdevumi - kopā

1 159 842

   

Uzturēšanas izdevumi

1 072 842

   

Kārtējie izdevumi

1 072 842

   

tai skaitā atalgojumi

449 187

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

87 000

   

kapitālie izdevumi

87 000

06.02.00

10.010

Valsts zivsaimniecības pārvalde

 
   

Ieņēmumi - kopā

182 869

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

87 850

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

95 019

   

Izdevumi - kopā

182 869

   

Uzturēšanas izdevumi

182 869

   

Kārtējie izdevumi

182 869

   

tai skaitā atalgojumi

80 294

06.03.00

10.010

Valsts meža dienests

 
   

Ieņēmumi - kopā

117 079

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 079

   

Izdevumi - kopā

117 079

   

Uzturēšanas izdevumi

117 079

   

Kārtējie izdevumi

117 079

   

tai skaitā atalgojumi

91 404

07.00.00

04.000

Izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

16 829 401

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 925 247

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 904 154

   

Izdevumi - kopā

16 829 401

   

Uzturēšanas izdevumi

15 605 029

   

Kārtējie izdevumi

13 357 380

   

tai skaitā atalgojumi

5 772 334

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

27 336

   

Subsīdijas un dotācijas

2 220 313

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 224 372

   

kapitālie izdevumi

649 372

   

investīcijas

575 000

07.01.00

04.200

Vispārējā un profesionālā izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

11 800 526

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 069 902

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 730 624

   

Izdevumi - kopā

11 800 526

   

Uzturēšanas izdevumi

11 191 154

   

Kārtējie izdevumi

9 553 115

   

tai skaitā atalgojumi

4 094 210

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

27 336

   

Subsīdijas un dotācijas

1 610 703

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

609 372

   

kapitālie izdevumi

324 372

   

investīcijas

285 000

07.02.00

04.300

Augstākā izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

4 620 691

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 447 161

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 173 530

   

Izdevumi - kopā

4 620 691

   

Uzturēšanas izdevumi

4 005 691

   

Kārtējie izdevumi

3 396 081

   

tai skaitā atalgojumi

1 678 124

   

Subsīdijas un dotācijas

609 610

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

615 000

   

kapitālie izdevumi

325 000

   

investīcijas

290 000

07.03.00

04.600

Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

408 184

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

408 184

   

Izdevumi - kopā

408 184

   

Uzturēšanas izdevumi

408 184

   

Kārtējie izdevumi

408 184

08.00.00

08.200

Kultūra

 
   

Ieņēmumi - kopā

55 772

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 772

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

   

Izdevumi - kopā

55 772

   

Uzturēšanas izdevumi

53 972

   

Kārtējie izdevumi

53 972

   

tai skaitā atalgojumi

32 125

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 800

   

kapitālie izdevumi

1 800

09.00.00

10.400

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

97 808

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

97 808

   

Izdevumi - kopā

97 808

   

Uzturēšanas izdevumi

97 808

   

Kārtējie izdevumi

97 808

10.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

197 940

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

197 940

   

Izdevumi - kopā

197 940

   

Uzturēšanas izdevumi

197 940

   

Subsīdijas un dotācijas

197 940

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

197 940

11.00.00

10.000

Mežsaimniecības attīstība

 
   

Ieņēmumi - kopā

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

   

investīcijas

50 000

       
   

17. Satiksmes ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

8 153 796

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 149 796

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 000

   

Izdevumi - kopā

8 153 796

   

Uzturēšanas izdevumi

4 897 796

   

Kārtējie izdevumi

1 074 139

   

tai skaitā atalgojumi

534 354

   

Subsīdijas un dotācijas

3 823 657

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 800

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 256 000

   

kapitālie izdevumi

31 000

   

investīcijas

3 225 000

01.00.00

12.810

Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 204 923

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 204 923

   

Izdevumi - kopā

3 204 923

   

Uzturēšanas izdevumi

3 204 923

   

Subsīdijas un dotācijas

3 204 923

01.01.00

12.810

Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 911 930

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 911 930

   

Izdevumi - kopā

2 911 930

   

Uzturēšanas izdevumi

2 911 930

   

Subsīdijas un dotācijas

2 911 930

01.02.00

12.810

Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai

 
   

Ieņēmumi - kopā

292 993

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

292 993

   

Izdevumi - kopā

292 993

   

Uzturēšanas izdevumi

292 993

   

Subsīdijas un dotācijas

292 993

02.00.00

12.700

Sakari

 
   

Ieņēmumi - kopā

815 515

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

811 515

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 000

   

Izdevumi - kopā

815 515

   

Uzturēšanas izdevumi

465 515

   

Kārtējie izdevumi

222 581

   

tai skaitā atalgojumi

92 834

   

Subsīdijas un dotācijas

242 934

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

350 000

   

investīcijas

350 000

02.01.00

12.700

Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

30 514

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 514

   

Izdevumi - kopā

30 514

   

Uzturēšanas izdevumi

30 514

   

Kārtējie izdevumi

30 514

   

tai skaitā atalgojumi

12 164

02.02.00

12.700

Konfidenciālās diplomātiskās oficiālās korespondences saņemšana un nogāde

 
   

Ieņēmumi - kopā

192 067

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

188 067

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 000

   

Izdevumi - kopā

192 067

   

Uzturēšanas izdevumi

192 067

   

Kārtējie izdevumi

192 067

   

tai skaitā atalgojumi

80 670

02.03.00

12.700

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla nodrošināšana ar sakaru kanāliem

 
   

Ieņēmumi - kopā

242 934

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

242 934

   

Izdevumi - kopā

242 934

   

Uzturēšanas izdevumi

242 934

   

Subsīdijas un dotācijas

242 934

02.04.00

12.099

Radio un televīzijas infrastruktūrai

 
   

Ieņēmumi - kopā

350 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

350 000

   

Izdevumi - kopā

350 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

350 000

   

investīcijas

350 000

03.00.00

12.010

Nozares vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 003 858

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 003 858

   

Izdevumi - kopā

1 003 858

   

Uzturēšanas izdevumi

847 858

   

Kārtējie izdevumi

847 858

   

tai skaitā atalgojumi

441 520

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

156 000

   

kapitālie izdevumi

31 000

   

investīcijas

125 000

04.00.00

12.300

Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem

 
   

Ieņēmumi - kopā

300 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

   

Izdevumi - kopā

300 000

   

Uzturēšanas izdevumi

300 000

   

Subsīdijas un dotācijas

300 000

05.00.00

12.099

Mērsraga ostas infrastruktūrai

 
   

Ieņēmumi - kopā

750 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

750 000

   

Izdevumi - kopā

750 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

750 000

   

investīcijas

750 000

07.00.00

12.099

VAS "Latvijas dzelzceļš"

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 000 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 000 000

   

Izdevumi - kopā

2 000 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000 000

   

investīcijas

2 000 000

08.00.00

08.220

Valsts muzejs "Rīgas motormuzejs"

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 700

   

Izdevumi - kopā

3 700

   

Uzturēšanas izdevumi

3 700

   

Kārtējie izdevumi

3 700

09.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

75 800

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 800

   

Izdevumi - kopā

75 800

   

Uzturēšanas izdevumi

75 800

   

Subsīdijas un dotācijas

75 800

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 800

       
   

18. Labklājības ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

158 815 191

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 246 662

   

Dotācija īpašiem mērķiem

120 020

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 448 509

   

Izdevumi - kopā

158 815 191

   

Uzturēšanas izdevumi

153 988 269

   

Kārtējie izdevumi

28 474 662

   

tai skaitā atalgojumi

12 172 568

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

23 130

   

Subsīdijas un dotācijas

125 490 477

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

455 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 826 922

   

kapitālie izdevumi

1 309 922

   

investīcijas

3 517 000

01.00.00

05.010

Nozares vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 377 962

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 369 767

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 195

   

Izdevumi - kopā

1 377 962

   

Uzturēšanas izdevumi

1 329 962

   

Kārtējie izdevumi

1 306 832

   

tai skaitā atalgojumi

633 150

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

23 130

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

48 000

   

kapitālie izdevumi

48 000

01.01.00

05.010

Labklājības lietu pārvalde

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 377 962

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 369 767

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 195

   

Izdevumi - kopā

1 377 962

   

Uzturēšanas izdevumi

1 329 962

   

Kārtējie izdevumi

1 306 832

   

tai skaitā atalgojumi

633 150

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

23 130

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

48 000

   

kapitālie izdevumi

48 000

02.00.00

04.000

Izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 215 673

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 586 980

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

628 693

   

Izdevumi - kopā

5 215 673

   

Uzturēšanas izdevumi

4 955 207

   

Kārtējie izdevumi

4 388 690

   

tai skaitā atalgojumi

2 247 243

   

Subsīdijas un dotācijas

566 517

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

260 466

   

kapitālie izdevumi

260 466

02.01.00

04.220

Profesionālā izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 703 253

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 620 810

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

82 443

   

Izdevumi - kopā

1 703 253

   

Uzturēšanas izdevumi

1 561 253

   

Kārtējie izdevumi

1 339 364

   

tai skaitā atalgojumi

628 723

   

Subsīdijas un dotācijas

221 889

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

142 000

   

kapitālie izdevumi

142 000

02.02.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība

 
   

Ieņēmumi - kopā

9 461

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 461

   

Izdevumi - kopā

9 461

   

Uzturēšanas izdevumi

9 461

   

Kārtējie izdevumi

9 461

   

tai skaitā atalgojumi

7 004

02.03.00

04.310

Augstākā izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 266 031

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 747 656

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

518 375

   

Izdevumi - kopā

3 266 031

   

Uzturēšanas izdevumi

3 155 228

   

Kārtējie izdevumi

2 810 600

   

tai skaitā atalgojumi

1 530 050

   

Subsīdijas un dotācijas

344 628

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

110 803

   

kapitālie izdevumi

110 803

02.04.00

04.410

Papildizglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

178 928

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

151 053

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

27 875

   

Izdevumi - kopā

178 928

   

Uzturēšanas izdevumi

171 265

   

Kārtējie izdevumi

171 265

   

tai skaitā atalgojumi

81 466

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 663

   

kapitālie izdevumi

7 663

02.07.00

04.310

Sociālo darbinieku sagatavošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

58 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 000

   

Izdevumi - kopā

58 000

   

Uzturēšanas izdevumi

58 000

   

Kārtējie izdevumi

58 000

03.00.00

05.000

Veselības aprūpe

 
   

Ieņēmumi - kopā

60 586 216

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 403 547

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

182 669

   

Izdevumi - kopā

60 586 216

   

Uzturēšanas izdevumi

58 539 908

   

Kārtējie izdevumi

3 710 528

   

tai skaitā atalgojumi

800 970

   

Subsīdijas un dotācijas

54 829 380

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 046 308

   

kapitālie izdevumi

171 308

   

investīcijas

1 875 000

03.10.00

05.810

Katastrofu medicīnas programma

 
   

Ieņēmumi - kopā

4 031 774

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 849 105

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

182 669

   

Izdevumi - kopā

4 031 774

   

Uzturēšanas izdevumi

3 723 466

   

Kārtējie izdevumi

3 671 866

   

tai skaitā atalgojumi

800 970

   

Subsīdijas un dotācijas

51 600

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

308 308

   

kapitālie izdevumi

171 308

   

investīcijas

137 000

03.17.00

05.816

Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam

 
   

Ieņēmumi - kopā

55 986 569

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 986 569

   

Izdevumi - kopā

55 986 569

   

Uzturēšanas izdevumi

54 248 569

   

Subsīdijas un dotācijas

54 248 569

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 738 000

   

investīcijas

1 738 000

03.27.00

05.805

Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)

 
   

Ieņēmumi - kopā

529 211

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

529 211

   

Izdevumi - kopā

529 211

   

Uzturēšanas izdevumi

529 211

   

Subsīdijas un dotācijas

529 211

03.31.00

05.813

Latvijas audu bankas izveide

 
   

Ieņēmumi - kopā

38 662

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 662

   

Izdevumi - kopā

38 662

   

Uzturēšanas izdevumi

38 662

   

Kārtējie izdevumi

38 662

04.00.00

06.000

Sociālā apdrošināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 597 299

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 597 299

   

Izdevumi - kopā

3 597 299

   

Uzturēšanas izdevumi

3 597 299

   

Subsīdijas un dotācijas

3 597 299

04.01.00

06.170

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 597 299

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 597 299

   

Izdevumi - kopā

3 597 299

   

Uzturēšanas izdevumi

3 597 299

   

Subsīdijas un dotācijas

3 597 299

05.00.00

06.000

Sociālā palīdzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

75 001 801

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 696 186

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 305 615

   

Izdevumi - kopā

75 001 801

   

Uzturēšanas izdevumi

73 452 751

   

Kārtējie izdevumi

10 510 721

   

tai skaitā atalgojumi

4 317 354

   

Subsīdijas un dotācijas

62 942 030

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 549 050

   

kapitālie izdevumi

409 050

   

investīcijas

1 140 000

05.01.00

06.260

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 454 902

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 451 330

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 572

   

Izdevumi - kopā

3 454 902

   

Uzturēšanas izdevumi

3 294 672

   

Kārtējie izdevumi

189 642

   

tai skaitā atalgojumi

86 600

   

Subsīdijas un dotācijas

3 105 030

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

160 230

   

kapitālie izdevumi

14 230

   

investīcijas

146 000

05.02.00

06.150

Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā

 
   

Ieņēmumi - kopā

57 028 880

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 028 880

   

Izdevumi - kopā

57 028 880

   

Uzturēšanas izdevumi

57 028 880

   

Subsīdijas un dotācijas

57 028 880

05.03.00

06.200

Aprūpe iestādēs

 
   

Ieņēmumi - kopā

11 656 294

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 369 251

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 287 043

   

Izdevumi - kopā

11 656 294

   

Uzturēšanas izdevumi

10 369 324

   

Kārtējie izdevumi

9 688 414

   

tai skaitā atalgojumi

3 873 658

   

Subsīdijas un dotācijas

680 910

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 286 970

   

kapitālie izdevumi

352 970

   

investīcijas

934 000

05.04.00

06.270

Sociālās palīdzības administrēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 624 515

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 609 515

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

   

Izdevumi - kopā

2 624 515

   

Uzturēšanas izdevumi

2 522 665

   

Kārtējie izdevumi

632 665

   

tai skaitā atalgojumi

357 096

   

Subsīdijas un dotācijas

1 890 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

101 850

   

kapitālie izdevumi

41 850

   

investīcijas

60 000

05.06.00

06.300

Neredzīgo biedrībai tiflotehnikas līdzekļu iegādei, kā arī invalīdu uzņēmējdarbībai

 
   

Ieņēmumi - kopā

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Uzturēšanas izdevumi

50 000

   

Subsīdijas un dotācijas

50 000

05.11.00

06.300

Sociālās palīdzības pakalpojumu tīkla attīstības veicināšanai pašvaldībās

 
   

Ieņēmumi - kopā

180 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

180 000

   

Izdevumi - kopā

180 000

   

Uzturēšanas izdevumi

180 000

   

Subsīdijas un dotācijas

180 000

05.12.00

06.260

Dotācija Latvijas Nedzirdīgo biedrības laikrakstam "Kopsolī"

 
   

Ieņēmumi - kopā

7 210

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 210

   

Izdevumi - kopā

7 210

   

Uzturēšanas izdevumi

7 210

   

Subsīdijas un dotācijas

7 210

06.00.00

08.200

Kultūra

 
   

Ieņēmumi - kopā

373 234

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

349 634

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 600

   

Izdevumi - kopā

373 234

   

Uzturēšanas izdevumi

336 434

   

Kārtējie izdevumi

336 434

   

tai skaitā atalgojumi

164 135

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 800

   

kapitālie izdevumi

36 800

06.01.00

08.210

Bibliotēka

 
   

Ieņēmumi - kopā

154 161

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 561

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 600

   

Izdevumi - kopā

154 161

   

Uzturēšanas izdevumi

150 161

   

Kārtējie izdevumi

150 161

   

tai skaitā atalgojumi

67 248

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

kapitālie izdevumi

4 000

06.02.00

08.220

Muzejs

 
   

Ieņēmumi - kopā

219 073

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

197 073

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 000

   

Izdevumi - kopā

219 073

   

Uzturēšanas izdevumi

186 273

   

Kārtējie izdevumi

186 273

   

tai skaitā atalgojumi

96 887

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 800

   

kapitālie izdevumi

32 800

07.00.00

13.500

Darba tirgus administrēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

4 533 680

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 503 405

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 275

   

Izdevumi - kopā

4 533 680

   

Uzturēšanas izdevumi

4 388 680

   

Kārtējie izdevumi

1 431 429

   

tai skaitā atalgojumi

938 922

   

Subsīdijas un dotācijas

2 957 251

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

145 000

   

kapitālie izdevumi

45 000

   

investīcijas

100 000

07.01.00

13.500

Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 633 021

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 608 246

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 775

   

Izdevumi - kopā

1 633 021

   

Uzturēšanas izdevumi

1 553 021

   

Kārtējie izdevumi

868 958

   

tai skaitā atalgojumi

575 536

   

Subsīdijas un dotācijas

684 063

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

80 000

   

kapitālie izdevumi

20 000

   

investīcijas

60 000

07.02.00

13.500

Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

649 770

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

644 270

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 500

   

Izdevumi - kopā

649 770

   

Uzturēšanas izdevumi

584 770

   

Kārtējie izdevumi

562 471

   

tai skaitā atalgojumi

363 386

   

Subsīdijas un dotācijas

22 299

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

65 000

   

kapitālie izdevumi

25 000

   

investīcijas

40 000

07.03.00

13.500

Pagaidu sabiedriskie darbi

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 250 889

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 250 889

   

Izdevumi - kopā

2 250 889

   

Uzturēšanas izdevumi

2 250 889

   

Subsīdijas un dotācijas

2 250 889

08.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

455 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

455 000

   

Izdevumi - kopā

455 000

   

Uzturēšanas izdevumi

455 000

   

Subsīdijas un dotācijas

455 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

455 000

09.00.00

05.620

Valsts uzraudzības organizācija un kontrole

 
   

Ieņēmumi - kopā

680 487

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

658 825

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 662

   

Izdevumi - kopā

680 487

   

Uzturēšanas izdevumi

657 887

   

Kārtējie izdevumi

586 887

   

tai skaitā atalgojumi

383 936

   

Subsīdijas un dotācijas

71 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 600

   

kapitālie izdevumi

22 600

10.00.00

05.000

Sabiedrības veselības veicināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

6 587 839

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 340 039

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 247 800

   

Izdevumi - kopā

6 587 839

   

Uzturēšanas izdevumi

6 271 141

   

Kārtējie izdevumi

6 203 141

   

tai skaitā atalgojumi

2 686 858

   

Subsīdijas un dotācijas

68 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

316 698

   

kapitālie izdevumi

316 698

10.02.00

05.330

AIDS izplatības ierobežošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

167 349

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

164 349

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

   

Izdevumi - kopā

167 349

   

Uzturēšanas izdevumi

164 049

   

Kārtējie izdevumi

164 049

   

tai skaitā atalgojumi

27 048

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 300

   

kapitālie izdevumi

3 300

10.03.00

05.340

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 522 401

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 292 401

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 230 000

   

Izdevumi - kopā

5 522 401

   

Uzturēšanas izdevumi

5 252 401

   

Kārtējie izdevumi

5 252 401

   

tai skaitā atalgojumi

2 229 387

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

270 000

   

kapitālie izdevumi

270 000

10.04.00

05.360

Valsts sanitārā uzraudzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

726 408

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

726 408

   

Izdevumi - kopā

726 408

   

Uzturēšanas izdevumi

692 010

   

Kārtējie izdevumi

692 010

   

tai skaitā atalgojumi

378 013

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 398

   

kapitālie izdevumi

34 398

10.16.00

05.390

Veselības veicināšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

68 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 000

   

Izdevumi - kopā

68 000

   

Uzturēšanas izdevumi

68 000

   

Subsīdijas un dotācijas

68 000

10.20.00

05.350

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

103 681

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 881

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

14 800

   

Izdevumi - kopā

103 681

   

Uzturēšanas izdevumi

94 681

   

Kārtējie izdevumi

94 681

   

tai skaitā atalgojumi

52 410

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

   

kapitālie izdevumi

9 000

11.00.00

 

Labklājības sistēmas reforma

 
   

Ieņēmumi - kopā

402 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 980

   

Dotācija īpašiem mērķiem

120 020

   

Izdevumi - kopā

402 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

402 000

   

investīcijas

402 000

11.02.00

06.099

Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

 
   

Ieņēmumi - kopā

200 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

200 000

   

Izdevumi - kopā

200 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

200 000

   

investīcijas

200 000

11.03.00

05.099

Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

202 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

81 980

   

Dotācija īpašiem mērķiem

120 020

   

Izdevumi - kopā

202 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

202 000

   

investīcijas

202 000

12.00.00

05.620

Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība

 
   

Ieņēmumi - kopā

4 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 000

   

Izdevumi - kopā

4 000

   

Uzturēšanas izdevumi

4 000

   

Subsīdijas un dotācijas

4 000

       
   

19. Tieslietu ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

13 429 746

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 269 686

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 160 060

   

Izdevumi - kopā

13 929 746

   

Uzturēšanas izdevumi

12 857 343

   

Kārtējie izdevumi

12 822 853

   

tai skaitā atalgojumi

6 393 945

   

Subsīdijas un dotācijas

34 490

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

10 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 072 403

   

kapitālie izdevumi

511 403

   

investīcijas

561 000

   

Fiskālā bilance

-500 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

500 000

01.00.00

01.141

Centrālais aparāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

839 627

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

837 683

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 944

   

Izdevumi - kopā

839 627

   

Uzturēšanas izdevumi

551 367

   

Kārtējie izdevumi

551 367

   

tai skaitā atalgojumi

283 096

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

288 260

   

kapitālie izdevumi

3 260

   

investīcijas

285 000

02.00.00

13.400

Uzņēmumu reģistra attīstība

 
   

Ieņēmumi - kopā

744 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

744 000

   

Izdevumi - kopā

744 000

   

Uzturēšanas izdevumi

586 580

   

Kārtējie izdevumi

586 580

   

tai skaitā atalgojumi

288 460

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

157 420

   

kapitālie izdevumi

157 420

03.00.00

01.141

Valsts dzimtsaraksti

 
   

Ieņēmumi - kopā

95 590

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 390

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 200

   

Izdevumi - kopā

95 590

   

Uzturēšanas izdevumi

94 590

   

Kārtējie izdevumi

94 590

   

tai skaitā atalgojumi

35 836

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

   

kapitālie izdevumi

1 000

04.00.00

01.142

Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija

 
   

Ieņēmumi - kopā

8 472

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 472

   

Izdevumi - kopā

8 472

   

Uzturēšanas izdevumi

7 572

   

Kārtējie izdevumi

7 572

   

tai skaitā atalgojumi

< P ALIGN="RIGHT">4 200
   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

900

   

kapitālie izdevumi

900

05.00.00

01.410

Naturalizācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

739 809

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

734 809

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

   

Izdevumi - kopā

739 809

   

Uzturēšanas izdevumi

704 809

   

Kārtējie izdevumi

704 809

   

tai skaitā atalgojumi

345 493

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

35 000

   

investīcijas

35 000

06.00.00

01.430

Valsts arhīvu sistēma

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 635 456

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 085 440

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

550 016

   

Izdevumi - kopā

2 635 456

   

Uzturēšanas izdevumi

2 583 283

   

Kārtējie izdevumi

2 583 283

   

tai skaitā atalgojumi

1 268 879

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 173

   

kapitālie izdevumi

52 173

07.00.00

01.430

Valsts arhīvu ģenerāldirekcija - grāmatas "Okupācijas varu politika (1939.-1991.)" izdošanai

 
   

Ieņēmumi - kopā

13 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 000

   

Izdevumi - kopā

13 000

   

Uzturēšanas izdevumi

13 000

   

Kārtējie izdevumi

13 000

08.00.00

01.520

Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

100 928

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 728

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 200

   

Izdevumi - kopā

100 928

   

Uzturēšanas izdevumi

100 578

   

Kārtējie izdevumi

100 578

   

tai skaitā atalgojumi

48 261

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

350

   

kapitālie izdevumi

350

09.00.00

03.210

Apgabaltiesas

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 797 826

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

947 826

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 850 000

   

Izdevumi - kopā

3 297 826

   

Uzturēšanas izdevumi

3 135 826

   

Kārtējie izdevumi

3 135 826

   

tai skaitā atalgojumi

1 493 801

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

162 000

   

kapitālie izdevumi

162 000

   

Fiskālā bilance

-500 000

   

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

500 000

10.00.00

03.210

Rajonu (pilsētu) tiesas

 
   

Ieņēmumi - kopā

4 496 068

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 926 068

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

570 000

   

Izdevumi - kopā

4 496 068

   

Uzturēšanas izdevumi

4 165 068

   

Kārtējie izdevumi

4 165 068

   

tai skaitā atalgojumi

2 239 288

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

331 000

   

kapitālie izdevumi

90 000

   

investīcijas

241 000

11.00.00

03.210

Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

 
   

Ieņēmumi - kopā

145 549

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

140 549

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

   

Izdevumi - kopā

145 549

   

Uzturēšanas izdevumi

137 749

   

Kārtējie izdevumi

137 749

   

tai skaitā atalgojumi

85 448

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 800

   

kapitālie izdevumi

7 800

12.00.00

08.210

Patentu tehniskā bibliotēka

 
   

Ieņēmumi - kopā

164 651

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

156 951

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 700

   

Izdevumi - kopā

164 651

   

Uzturēšanas izdevumi

161 151

   

Kārtējie izdevumi

161 151

   

tai skaitā atalgojumi

89 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 500

   

kapitālie izdevumi

3 500

13.00.00

08.290

Nacionālās kultūras biedrības

 
   

Ieņēmumi - kopā

14 490

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 490

   

Izdevumi - kopā

14 490

   

Uzturēšanas izdevumi

14 490

   

Subsīdijas un dotācijas

14 490

15.00.00

01.141

Bēgļu lietu apelācijas padome

 
   

Ieņēmumi - kopā

47 200

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 200

   

Izdevumi - kopā

47 200

   

Uzturēšanas izdevumi

44 200

   

Kārtējie izdevumi

44 200

   

tai skaitā atalgojumi

21 540

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

16.00.00

13.400

Patentu valde

 
   

Ieņēmumi - kopā

409 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

409 000

   

Izdevumi - kopā

409 000

   

Uzturēšanas izdevumi

379 000

   

Kārtējie izdevumi

379 000

   

tai skaitā atalgojumi

170 035

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

   

kapitālie izdevumi

30 000

17.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

10 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

   

Izdevumi - kopā

10 000

   

Uzturēšanas izdevumi

10 000

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

10 000

18.00.00

14.150

Zaudējumu atlīdzībai nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšanai

 
   

Ieņēmumi - kopā

158 080

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

158 080

   

Izdevumi - kopā

158 080

   

Uzturēšanas izdevumi

158 080

   

Kārtējie izdevumi

158 080

   

tai skaitā atalgojumi

20 608

23.00.00

08.290

Dotācija Latvijas Čigānu nacionālajai kultūras biedrībai

 
   

Ieņēmumi - kopā

10 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

   

Izdevumi - kopā

10 000

   

Uzturēšanas izdevumi

10 000

   

Subsīdijas un dotācijas

10 000

       
   

21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

8 048 422

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 056 646

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

991 776

   

Izdevumi - kopā

8 048 422

   

Uzturēšanas izdevumi

6 809 854

   

Kārtējie izdevumi

6 061 145

   

tai skaitā atalgojumi

2 462 273

   

Subsīdijas un dotācijas

748 709

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

204 660

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 238 568

   

kapitālie izdevumi

208 568

   

investīcijas

1 030 000

01.00.00

07.010

Nozaru vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 025 476

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 021 476

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 000

   

Izdevumi - kopā

1 025 476

   

Uzturēšanas izdevumi

970 276

   

Kārtējie izdevumi

970 276

   

tai skaitā atalgojumi

374 175

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

55 200

   

kapitālie izdevumi

55 200

02.00.00

07.000

Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 010 325

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 773 806

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

236 519

   

Izdevumi - kopā

2 010 325

   

Uzturēšanas izdevumi

1 967 283

   

Kārtējie izdevumi

1 967 283

   

tai skaitā atalgojumi

989 191

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 042

   

kapitālie izdevumi

43 042

02.01.00

07.320

Vides politikas līdzekļu pilnveidošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

129 522

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

129 522

   

Izdevumi - kopā

129 522

   

Uzturēšanas izdevumi

119 320

   

Kārtējie izdevumi

119 320

   

tai skaitā atalgojumi

25 614

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 202

   

kapitālie izdevumi

10 202

02.02.00

07.010

Vides valsts inspekcija

 
   

Ieņēmumi - kopā

231 046

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

214 805

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16 241

   

Izdevumi - kopā

231 046

   

Uzturēšanas izdevumi

226 046

   

Kārtējie izdevumi

226 046

   

tai skaitā atalgojumi

124 461

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

   

kapitālie izdevumi

5 000

02.03.00

07.010

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

 
   

Ieņēmumi - kopā

63 418

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 236

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 182

   

Izdevumi - kopā

63 418

   

Uzturēšanas izdevumi

56 918

   

Kārtējie izdevumi

56 918

   

tai skaitā atalgojumi

28 348

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 500

   

kapitālie izdevumi

6 500

02.04.00

07.320

Vides politikas realizācija reģionos

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 316 688

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 131 582

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

185 106

   

Izdevumi - kopā

1 316 688

   

Uzturēšanas izdevumi

1 308 088

   

Kārtējie izdevumi

1 308 088

   

tai skaitā atalgojumi

683 901

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 600

   

kapitālie izdevumi

8 600

02.05.00

07.320

Dabas aizsardzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

269 651

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

240 661

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 990

   

Izdevumi - kopā

269 651

   

Uzturēšanas izdevumi

256 911

   

Kārtējie izdevumi

256 911

   

tai skaitā atalgojumi

126 867

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 740

   

kapitālie izdevumi

12 740

03.00.00

07.000

Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums

 
   

Ieņēmumi - kopā

945 644

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

732 644

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

213 000

   

Izdevumi - kopā

945 644

   

Uzturēšanas izdevumi

636 434

   

Kārtējie izdevumi

636 434

   

tai skaitā atalgojumi

186 294

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

309 210

   

kapitālie izdevumi

29 210

   

investīcijas

280 000

03.01.00

07.010

Vides datu nodrošinājums

 
   

Ieņēmumi - kopā

774 162

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

561 162

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

213 000

   

Izdevumi - kopā

774 162

   

Uzturēšanas izdevumi

471 112

   

Kārtējie izdevumi

471 112

   

tai skaitā atalgojumi

152 309

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

303 050

   

kapitālie izdevumi

23 050

   

investīcijas

280 000

03.02.00

07.320

Vides monitorings un kadastri

 
   

Ieņēmumi - kopā

171 482

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

171 482

   

Izdevumi - kopā

171 482

   

Uzturēšanas izdevumi

165 322

   

Kārtējie izdevumi

165 322

   

tai skaitā atalgojumi

33 985

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 160

   

kapitālie izdevumi

6 160

04.00.00

13.610

Reģionālās attīstības plānošana un administratīvi teritoriālā reforma

 
   

Ieņēmumi - kopā

353 690

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

353 690

   

Izdevumi - kopā

353 690

   

Uzturēšanas izdevumi

337 653

   

Kārtējie izdevumi

335 653

   

tai skaitā atalgojumi

56 280

   

Subsīdijas un dotācijas

2 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16 037

   

kapitālie izdevumi

16 037

04.01.00

13.610

Reģionālās attīstības plānošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

284 756

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

284 756

   

Izdevumi - kopā

284 756

   

Uzturēšanas izdevumi

277 756

   

Kārtējie izdevumi

275 756

   

tai skaitā atalgojumi

44 000

   

Subsīdijas un dotācijas

2 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 000

   

kapitālie izdevumi

7 000

04.02.00

13.610

Administratīvi teritoriālā reforma

 
   

Ieņēmumi - kopā

68 934

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 934

   

Izdevumi - kopā

68 934

   

Uzturēšanas izdevumi

59 897

   

Kārtējie izdevumi

59 897

   

tai skaitā atalgojumi

12 280

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 037

   

kapitālie izdevumi

9 037

       

05.00.00

13.410

Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 663 619

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 413 619

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

250 000

   

Izdevumi - kopā

1 663 619

   

Uzturēšanas izdevumi

888 619

   

Kārtējie izdevumi

888 619

   

tai skaitā atalgojumi

462 449

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

775 000

   

kapitālie izdevumi

25 000

   

investīcijas

750 000

06.00.00

13.210

Tūrisma attīstība

 
   

Ieņēmumi - kopā

161 956

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 956

   

Izdevumi - kopā

161 956

   

Uzturēšanas izdevumi

158 956

   

Kārtējie izdevumi

158 956

   

tai skaitā atalgojumi

4 680

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

06.01.00

13.210

Tūrisma politikas izstrāde

 
   

Ieņēmumi - kopā

13 434

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 434

   

Izdevumi - kopā

13 434

   

Uzturēšanas izdevumi

13 434

   

Kārtējie izdevumi

13 434

06.02.00

13.210

Tūrisma politikas īstenošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

148 522

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

148 522

   

Izdevumi - kopā

148 522

   

Uzturēšanas izdevumi

145 522

   

Kārtējie izdevumi

145 522

   

tai skaitā atalgojumi

4 680

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

07.00.00

11.100

Zemes dzīļu racionāla izmantošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

469 895

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 895

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

191 000

   

Izdevumi - kopā

469 895

   

Uzturēšanas izdevumi

463 695

   

Kārtējie izdevumi

463 695

   

tai skaitā atalgojumi

189 995

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 200

   

kapitālie izdevumi

6 200

08.00.00

11.300

Būvniecība

 
   

Ieņēmumi - kopā

363 178

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

276 178

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

87 000

   

Izdevumi - kopā

363 178

   

Uzturēšanas izdevumi

335 178

   

Kārtējie izdevumi

335 178

   

tai skaitā atalgojumi

139 460

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 000

   

kapitālie izdevumi

28 000

08.01.00

11.300

Būvniecības stratēģijas realizācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

98 966

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 966

   

Izdevumi - kopā

98 966

   

Uzturēšanas izdevumi

95 966

   

Kārtējie izdevumi

95 966

   

tai skaitā atalgojumi

13 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

08.02.00

11.300

Valsts būvinspekcija

 
   

Ieņēmumi - kopā

264 212

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

177 212

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

87 000

   

Izdevumi - kopā

264 212

   

Uzturēšanas izdevumi

239 212

   

Kārtējie izdevumi

239 212

   

tai skaitā atalgojumi

126 460

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 000

   

kapitālie izdevumi

25 000

09.00.00

08.200

Dotācijas

 
   

Ieņēmumi - kopā

463 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

463 000

   

Izdevumi - kopā

463 000

   

Uzturēšanas izdevumi

463 000

   

Subsīdijas un dotācijas

463 000

09.01.00

08.290

Lībiešu krasts

 
   

Ieņēmumi - kopā

33 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

33 000

   

Izdevumi - kopā

33 000

   

Uzturēšanas izdevumi

33 000

   

Subsīdijas un dotācijas

33 000

09.02.00

08.270

Rīgas Zooloģiskais dārzs

 
   

Ieņēmumi - kopā

430 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

430 000

   

Izdevumi - kopā

430 000

   

Uzturēšanas izdevumi

430 000

   

Subsīdijas un dotācijas

430 000

10.00.00

01.150

Pašvaldību darbības pārraudzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

78 209

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 209

   

Izdevumi - kopā

78 209

   

Uzturēšanas izdevumi

75 330

   

Kārtējie izdevumi

75 330

   

tai skaitā atalgojumi

22 656

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 879

   

kapitālie izdevumi

2 879

11.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

 
   

Ieņēmumi - kopā

204 660

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

204 660

   

Izdevumi - kopā

204 660

   

Uzturēšanas izdevumi

204 660

   

Subsīdijas un dotācijas

204 660

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

204 660

12.00.00

07.000

Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

308 770

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

298 513

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 257

   

Izdevumi - kopā

308 770

   

Uzturēšanas izdevumi

308 770

   

Kārtējie izdevumi

229 721

   

tai skaitā atalgojumi

37 093

   

Subsīdijas un dotācijas

79 049

12.01.00

07.310

Valsts uzņēmums "Radons"

 
   

Ieņēmumi - kopā

81 541

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 284

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 257

   

Izdevumi - kopā

81 541

   

Uzturēšanas izdevumi

81 541

   

Kārtējie izdevumi

81 541

   

tai skaitā atalgojumi

37 093

12.02.00

07.310

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

148 180

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

148 180

   

Izdevumi - kopā

148 180

   

Uzturēšanas izdevumi

148 180

   

Kārtējie izdevumi

148 180

12.03.00

07.310

Salaspils kodolreaktora uzturēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

79 049

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 049

   

Izdevumi - kopā

79 049

   

Uzturēšanas izdevumi

79 049

   

Subsīdijas un dotācijas

79 049

       
   

22. Kultūras ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

16 545 997

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 686 460

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 859 537

   

Izdevumi - kopā

16 545 997

   

Uzturēšanas izdevumi

14 168 268

   

Kārtējie izdevumi

10 428 909

   

tai skaitā atalgojumi

4 732 421

   

Subsīdijas un dotācijas

3 739 359

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

14 980

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 377 729

   

kapitālie izdevumi

699 729

   

investīcijas

1 678 000

01.00.00

08.200

Kultūra

 
   

Ieņēmumi - kopā

10 403 926

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 984 844

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 419 082

   

Izdevumi - kopā

10 403 926

   

Uzturēšanas izdevumi

8 721 951

   

Kārtējie izdevumi

5 834 460

   

tai skaitā atalgojumi

1 788 758

   

Subsīdijas un dotācijas

2 887 491

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

400

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 681 975

   

kapitālie izdevumi

669 975

   

investīcijas

1 012 000

01.01.00

08.220

Muzeji

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 079 120

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 680 809

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

398 311

   

Izdevumi - kopā

3 079 120

   

Uzturēšanas izdevumi

2 169 145

   

Kārtējie izdevumi

2 169 045

   

tai skaitā atalgojumi

1 037 840

   

Subsīdijas un dotācijas

100

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

100

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

909 975

   

kapitālie izdevumi

619 975

   

investīcijas

290 000

01.02.00

08.210

Bibliotēkas

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 489 478

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 452 063

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

37 415

   

Izdevumi - kopā

1 489 478

   

Uzturēšanas izdevumi

1 129 478

   

Kārtējie izdevumi

1 129 478

   

tai skaitā atalgojumi

537 584

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

360 000

   

investīcijas

360 000

01.03.00

08.240

Teātri un filharmonija

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 802 994

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 802 994

   

Izdevumi - kopā

1 802 994

   

Uzturēšanas izdevumi

1 802 994

   

Subsīdijas un dotācijas

1 802 994

01.04.00

08.250

Kultūras pasākumi un mākslas darbu iegāde

 
   

Ieņēmumi - kopā

544 640

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

544 640

   

Izdevumi - kopā

544 640

   

Uzturēšanas izdevumi

544 640

   

Subsīdijas un dotācijas

544 640

01.06.00

08.270

Pārējās kultūras iestādes

 
   

Ieņēmumi - kopā

449 432

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

376 076

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

73 356

   

Izdevumi - kopā

449 432

   

Uzturēšanas izdevumi

449 432

   

Kārtējie izdevumi

379 321

   

tai skaitā atalgojumi

213 334

   

Subsīdijas un dotācijas

70 111

01.07.00

08.290

Dotācijas kultūras biedrību un kultūras pasākumu finansēšanai

 
   

Ieņēmumi - kopā

82 122

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

82 122

   

Izdevumi - kopā

82 122

   

Uzturēšanas izdevumi

82 122

   

Subsīdijas un dotācijas

82 122

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

300

01.10.00

08.250

Okupācijas muzeja fonds

 
   

Ieņēmumi - kopā

38 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 000

   

Izdevumi - kopā

38 000

   

Uzturēšanas izdevumi

38 000

   

Kārtējie izdevumi

38 000

01.12.00

08.210

Bibliotēku informācijas tīkla konsorcijs

 
   

Ieņēmumi - kopā

362 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

362 000

   

Izdevumi - kopā

362 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

362 000

   

investīcijas

362 000

01.13.00

08.250

Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija un uzturēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

50 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

   

Izdevumi - kopā

50 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

   

kapitālie izdevumi

50 000

01.15.00

08.250

Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

   

Izdevumi - kopā

5 000

   

Uzturēšanas izdevumi

5 000

   

Subsīdijas un dotācijas

5 000

01.16.00

08.000

Dotācija Kultūrkapitāla fondam

 
   

Ieņēmumi - kopā

367 524

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

367 524

   

Izdevumi - kopā

367 524

   

Uzturēšanas izdevumi

367 524

   

Subsīdijas un dotācijas

367 524

01.17.00

08.240

Latvijas Nacionālā opera

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 112 885

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 202 885

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

910 000

   

Izdevumi - kopā

2 112 885

   

Uzturēšanas izdevumi

2 112 885

   

Kārtējie izdevumi

2 112 885

01.18.00

08.250

Latvijas līdzdalība Venēcijas 48. mākslas biennālē 1999.gadā

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 731

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 731

   

Izdevumi - kopā

5 731

   

Uzturēšanas izdevumi

5 731

   

Kārtējie izdevumi

5 731

01.20.00

08.250

Dotācija Tautas frontes muzejam

 
   

Ieņēmumi - kopā

15 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

   

Izdevumi - kopā

15 000

   

Uzturēšanas izdevumi

15 000

   

Subsīdijas un dotācijas

15 000

       

02.00.00

04.000

Izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

5 143 880

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 741 179

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

402 701

   

Izdevumi - kopā

5 143 880

   

Uzturēšanas izdevumi

4 565 576

   

Kārtējie izdevumi

4 213 913

  &n bsp;

tai skaitā atalgojumi

2 747 210

   

Subsīdijas un dotācijas

351 663

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

580

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

578 304

   

kapitālie izdevumi

12 304

   

investīcijas

566 000

02.01.00

04.220

Profesionālā izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 263 146

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 097 115

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

166 031

   

Izdevumi - kopā

3 263 146

   

Uzturēšanas izdevumi

2 691 842

   

Kārtējie izdevumi

2 468 752

   

tai skaitā atalgojumi

1 492 770

   

Subsīdijas un dotācijas

223 090

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

571 304

   

kapitālie izdevumi

5 304

   

investīcijas

566 000

02.02.00

04.310

Augstākā izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 534 687

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 306 279

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

228 408

   

Izdevumi - kopā

1 534 687

   

Uzturēšanas izdevumi

1 527 687

   

Kārtējie izdevumi

1 399 114

   

tai skaitā atalgojumi

997 365

   

Subsīdijas un dotācijas

128 573

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

580

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 000

   

kapitālie izdevumi

7 000

02.03.00

04.421

Interešu izglītība

 
   

Ieņēmumi - kopā

303 397

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

303 397

   

Izdevumi - kopā

303 397

   

Uzturēšanas izdevumi

303 397

   

Kārtējie izdevumi

303 397

   

tai skaitā atalgojumi

236 863

02.05.00

04.631

Metodiskais darbs

 
   

Ieņēmumi - kopā

42 650

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 388

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 262

   

Izdevumi - kopā

42 650

   

Uzturēšanas izdevumi

42 650

   

Kārtējie izdevumi

42 650

   

tai skaitā atalgojumi

20 212

03.00.00

08.500

Kino

 
   

Ieņēmumi - kopā

551 305

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

513 551

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

37 754

   

Izdevumi - kopā

551 305

   

Uzturēšanas izdevumi

543 305

   

Kārtējie izdevumi

57 100

   

tai skaitā atalgojumi

33 804

   

Subsīdijas un dotācijas

486 205

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

   

kapitālie izdevumi

8 000

03.01.00

08.510

Hronikālo filmu uzņemšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

66 435

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66 435

   

Izdevumi - kopā

66 435

   

Uzturēšanas izdevumi

66 435

   

Subsīdijas un dotācijas

66 435

03.02.00

08.520

Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

230 700

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

230 700

   

Izdevumi - kopā

230 700

   

Uzturēšanas izdevumi

230 700

   

Subsīdijas un dotācijas

230 700

03.03.00

08.530

Filmu uzņemšana, kino pasākumi un iestādes

 
   

Ieņēmumi - kopā

254 170

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

216 416

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

37 754

   

Izdevumi - kopā

254 170

   

Uzturēšanas izdevumi

246 170

   

Kārtējie izdevumi

57 100

   

tai skaitā atalgojumi

33 804

   

Subsīdijas un dotācijas

189 070

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

   

kapitālie izdevumi

8 000

04.00.00

08.010

Kultūras lietu pārvalde un vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

446 886

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

446 886

   

Izdevumi - kopā

446 886

   

Uzturēšanas izdevumi

337 436

   

Kārtējie izdevumi

323 436

   

tai skaitā atalgojumi

162 649

   

Subsīdijas un dotācijas

14 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

14 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

109 450

   

kapitālie izdevumi

9 450

   

investīcijas

100 000

04.01.00

08.010

Centrālais aparāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

330 089

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

330 089

   

Izdevumi - kopā

330 089

   

Uzturēšanas izdevumi

220 639

   

Kārtējie izdevumi

220 639

   

tai skaitā atalgojumi

110 012

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

109 450

   

kapitālie izdevumi

9 450

   

investīcijas

100 000

04.02.00

08.010

Valsts kultūras inspektori

 
   

Ieņēmumi - kopā

68 135

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 135

   

Izdevumi - kopā

68 135

   

Uzturēšanas izdevumi

68 135

   

Kārtējie izdevumi

68 135

   

tai skaitā atalgojumi

52 637

04.03.00

08.010

Valsts nozīmes datu pārraides tīkls

 
   

Ieņēmumi - kopā

34 662

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 662

   

Izdevumi - kopā

34 662

   

Uzturēšanas izdevumi

34 662

   

Kārtējie izdevumi

34 662

04.04.00

08.010

Līdzdalība Eiropas Savienības programmā "Leonardo da Vinci"

 
   

Ieņēmumi - kopā

14 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 000

   

Izdevumi - kopā

14 000

   

Uzturēšanas izdevumi

14 000

   

Subsīdijas un dotācijas

14 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

14 000

       
   

23. Valsts zemes dienests

 
   

Ieņēmumi - kopā

13 854 081

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 664 081

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 190 000

   

Izdevumi - kopā

13 854 081

   

Uzturēšanas izdevumi

12 220 283

   

Kārtējie izdevumi

12 123 176

   

tai skaitā atalgojumi

7 675 814

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

97 107

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 633 798

   

kapitālie izdevumi

1 163 798

   

investīcijas

470 000

01.00.00

10.120

Vispārējā vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 049 790

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 049 790

   

Izdevumi - kopā

2 049 790

   

Uzturēšanas izdevumi

2 049 790

   

Kārtējie izdevumi

2 049 790

   

tai skaitā atalgojumi

1 549 485

02.00.00

10.120

Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 982 714

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 982 714

   

Izdevumi - kopā

1 982 714

   

Uzturēšanas izdevumi

1 962 714

   

Kārtējie izdevumi

1 962 714

   

tai skaitā atalgojumi

1 162 567

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

   

kapitālie izdevumi

20 000

       
       

03.00.00

10.120

Datorizētie valsts nekustamā īpašuma un adrešu reģistri, valsts kartogrāfijas sistēmas izveide

 
   

Ieņēmumi - kopā

470 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

470 000

   

Izdevumi - kopā

470 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

470 000

   

investīcijas

470 000

04.00.00

10.120

Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 161 577

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 161 577

   

Izdevumi - kopā

1 161 577

   

Uzturēšanas izdevumi

981 577

   

Kārtējie izdevumi

981 577

   

tai skaitā atalgojumi

624 439

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

180 000

   

kapitālie izdevumi

180 000

05.00.00

10.120

Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

 
   

Ieņēmumi - kopā

8 190 000

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 190 000

   

Izdevumi - kopā

8 190 000

   

Uzturēšanas izdevumi

7 226 202

   

Kārtējie izdevumi

7 129 095

   

tai skaitā atalgojumi

4 339 323

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

97 107

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

963 798

   

kapitālie izdevumi

963 798

       
   

24. Valsts kontrole

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 254 628

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 154 628

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 000

   

Izdevumi - kopā

1 254 628

   

Uzturēšanas izdevumi

1 212 470

   

Kārtējie izdevumi

1 211 670

   

tai skaitā atalgojumi

761 194

   

Subsīdijas un dotācijas

800

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

800

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

42 158

   

kapitālie izdevumi

42 158

01.00.00

01.120

Valsts kontrole

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 254 628

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 154 628

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 000

   

Izdevumi - kopā

1 254 628

   

Uzturēšanas izdevumi

1 212 470

   

Kārtējie izdevumi

1 211 670

   

tai skaitā atalgojumi

761 194

   

Subsīdijas un dotācijas

800

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

800

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

42 158

   

kapitālie izdevumi

42 158

       
   

28. Augstākā tiesa

 
   

Ieņēmumi - kopā

741 295

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

741 295

   

Izdevumi - kopā

741 295

   

Uzturēšanas izdevumi

737 095

   

Kārtējie izdevumi

737 095

   

tai skaitā atalgojumi

513 553

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 200

   

kapitālie izdevumi

4 200

01.00.00

03.210

Tiesa

 
   

Ieņēmumi - kopā

741 295

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

741 295

   

Izdevumi - kopā

741 295

   

Uzturēšanas izdevumi

737 095

   

Kārtējie izdevumi

737 095

   

tai skaitā atalgojumi

513 553

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 200

   

kapitālie izdevumi

4 200

       
   

30. Satversmes tiesa

 
   

Ieņēmumi - kopā

348 641

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

332 671

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 970

   

Izdevumi - kopā

348 641

   

Uzturēšanas izdevumi

305 141

   

Kārtējie izdevumi

305 141

   

tai skaitā atalgojumi

166 418

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 500

   

kapitālie izdevumi

43 500

01.00.00

03.200

Tiesa

 
   

Ieņēmumi - kopā

348 641

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

332 671

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 970

   

Izdevumi - kopā

348 641

   

Uzturēšanas izdevumi

305 141

   

Kārtējie izdevumi

305 141

   

tai skaitā atalgojumi

166 418

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 500

   

kapitālie izdevumi

43 500

       
   

32. Prokuratūra

 
   

Ieņēmumi - kopā

6 453 639

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 433 639

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

   

Izdevumi - kopā

6 453 639

   

Uzturēšanas izdevumi

5 920 337

   

Kārtējie izdevumi

5 920 337

   

tai skaitā atalgojumi

3 990 355

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

533 302

   

kapitālie izdevumi

533 302

01.00.00

03.220

Prokuratūras iestāžu uzturēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

6 208 402

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 188 402

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

   

Izdevumi - kopā

6 208 402

   

Uzturēšanas izdevumi

5 766 342

   

Kārtējie izdevumi

5 766 342

   

tai skaitā atalgojumi

3 897 250

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

442 060

   

kapitālie izdevumi

442 060

02.00.00

03.220

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana

 
   

Ieņēmumi - kopā

245 237

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

245 237

   

Izdevumi - kopā

245 237

   

Uzturēšanas izdevumi

153 995

   

Kārtējie izdevumi

153 995

   

tai skaitā atalgojumi

93 105

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

91 242

   

kapitālie izdevumi

91 242

       
   

35. Centrālā vēlēšanu komisija

 
   

Ieņēmumi - kopā

75 545

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 545

   

Izdevumi - kopā

75 545

   

Uzturēšanas izdevumi

73 045

   

Kārtējie izdevumi

73 045

   

tai skaitā atalgojumi

32 610

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

   

kapitālie izdevumi

2 500

01.00.00

01.530

Vispārējā vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

75 545

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 545

   

Izdevumi - kopā

75 545

   

Uzturēšanas izdevumi

73 045

   

Kārtējie izdevumi

73 045

   

tai skaitā atalgojumi

32 610

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

   

kapitālie izdevumi

2 500

       
   

37. Centrālā zemes komisija

 
   

Ieņēmumi - kopā

50 953

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 953

   

Izdevumi - kopā

50 953

   

Uzturēšanas izdevumi

50 953

   

Kārtējie izdevumi

50 953

   

tai skaitā atalgojumi

35 331

01.00.00

10.120

Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

 
   

Ieņēmumi - kopā

50 953

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 953

   

Izdevumi - kopā

50 953

   

Uzturēšanas izdevumi

50 953

   

Kārtējie izdevumi

50 953

   

tai skaitā atalgojumi

35 331

       
   

44. Satversmes aizsardzības birojs

 
   

Ieņēmumi - kopā

781 673

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

781 673

   

Izdevumi - kopā

781 673

   

Uzturēšanas izdevumi

781 673

   

Kārtējie izdevumi

781 673

01.00.00

03.000

Satversmes aizsardzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

781 673

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

781 673

   

Izdevumi - kopā

781 673

   

Uzturēšanas izdevumi

781 673

   

Kārtējie izdevumi

781 673

       
   

47. Radio un televīzija

 
   

Ieņēmumi - kopā

6 486 604

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 486 604

   

Izdevumi - kopā

6 486 604

   

Uzturēšanas izdevumi

6 481 104

   

Kārtējie izdevumi

140 382

   

tai skaitā atalgojumi

81 324

   

Subsīdijas un dotācijas

6 340 722

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

11 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 500

   

kapitālie izdevumi

5 500

01.00.00

08.313

Nozares vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

145 882

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

145 882

   

Izdevumi - kopā

145 882

   

Uzturēšanas izdevumi

140 382

   

Kārtējie izdevumi

140 382

   

tai skaitā atalgojumi

81 324

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 500

   

kapitālie izdevumi

5 500

02.00.00

08.311

Radio programmu veidošana un izplatīšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 343 803

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 343 803

   

Izdevumi - kopā

2 343 803

   

Uzturēšanas izdevumi

2 343 803

   

Subsīdijas un dotācijas

2 343 803

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

11 000

03.00.00

08.312

Televīzija

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 996 919

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 996 919

   

Izdevumi - kopā

3 996 919

   

Uzturēšanas izdevumi

3 996 919

   

Subsīdijas un dotācijas

3 996 919

03.01.00

08.312

Programmu sagatavošana un realizācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 896 919

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 896 919

   

Izdevumi - kopā

3 896 919

   

Uzturēšanas izdevumi

3 896 919

   

Subsīdijas un dotācijas

3 896 919

03.02.00

08.312

Surdotulkojumu realizācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

40 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 000

   

Izdevumi - kopā

40 000

   

Uzturēšanas izdevumi

40 000

   

Subsīdijas un dotācijas

40 000

03.03.00

08.312

Reģionālās televīzijas

 
   

Ieņēmumi - kopā

60 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 000

   

Izdevumi - kopā

60 000

   

Uzturēšanas izdevumi

60 000

   

Subsīdijas un dotācijas

60 000

       
   

48. Valsts cilvēktiesību birojs

 
   

Ieņēmumi - kopā

97 907

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

97 907

   

Izdevumi - kopā

97 907

   

Uzturēšanas izdevumi

97 907

   

Kārtējie izdevumi

97 907

   

tai skaitā atalgojumi

43 050

01.00.00

01.410

Valsts cilvēktiesību birojs

 
   

Ieņēmumi - kopā

97 907

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

97 907

   

Izdevumi - kopā

97 907

   

Uzturēšanas izdevumi

97 907

   

Kārtējie izdevumi

97 907

   

tai skaitā atalgojumi

43 050

       
   

50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

616 209

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

616 209

   

Izdevumi - kopā

616 209

   

Uzturēšanas izdevumi

607 740

   

Kārtējie izdevumi

197 740

   

tai skaitā atalgojumi

89 030

   

Subsīdijas un dotācijas

410 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 469

   

kapitālie izdevumi

8 469

01.00.00

01.120

Starptautisko palīdzības programmu koordinācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

75 766

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 766

   

Izdevumi - kopā

75 766

   

Uzturēšanas izdevumi

75 766

   

Kārtējie izdevumi

75 766

   

tai skaitā atalgojumi

36 830

02.00.00

01.120

Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība ar starptautiskajām finansu institūcijām

 
   

Ieņēmumi - kopā

130 443

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

130 443

   

Izdevumi - kopā

130 443

   

Uzturēšanas izdevumi

121 974

   

Kārtējie izdevumi

121 974

   

tai skaitā atalgojumi

52 200

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 469

   

kapitālie izdevumi

8 469

03.00.00

01.120

Pasaules Bankas Lauku attīstības projekta valsts atbalsts

 
   

Ieņēmumi - kopā

410 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

410 000

   

Izdevumi - kopā

410 000

   

Uzturēšanas izdevumi

410 000

   

Subsīdijas un dotācijas

410 000

       
   

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

535 443

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

535 443

   

Izdevumi - kopā

535 443

   

Uzturēšanas izdevumi

501 789

   

Kārtējie izdevumi

501 789

   

tai skaitā atalgojumi

165 807

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 654

   

kapitālie izdevumi

33 654

01.00.00

01.120

Sekretariāts

 
   

Ieņēmumi - kopā

70 079

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 079

   

Izdevumi - kopā

70 079

   

Uzturēšanas izdevumi

55 955

   

Kārtējie izdevumi

55 955

   

tai skaitā atalgojumi

20 002

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 124

   

kapitālie izdevumi

14 124

02.00.00

 

Valsts pārvaldes reforma

 
   

Ieņēmumi - kopā

249 286

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

249 286

   

Izdevumi - kopā

249 286

   

Uzturēšanas izdevumi

235 477

   

Kārtējie izdevumi

235 477

   

tai skaitā atalgojumi

98 884

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 809

   

kapitālie izdevumi

13 809

02.01.00

01.110

Valsts pārvaldes reformas vadība

 
   

Ieņēmumi - kopā

47 685

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 685

   

Izdevumi - kopā

47 685

   

Uzturēšanas izdevumi

43 117

   

Kārtējie izdevumi

43 117

   

tai skaitā atalgojumi

21 537

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 568

   

kapitālie izdevumi

4 568

02.02.00

01.410

Civildienests

 
   

Ieņēmumi - kopā

77 379

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 379

   

Izdevumi - kopā

77 379

   

Uzturēšanas izdevumi

74 379

   

Kārtējie izdevumi

74 379

   

tai skaitā atalgojumi

30 541

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

   

kapitālie izdevumi

3 000

02.03.00

04.410

Ierēdņu apmācība

 
   

Ieņēmumi - kopā

64 807

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

64 807

   

Izdevumi - kopā

64 807

   

Uzturēšanas izdevumi

64 807

   

Kārtējie izdevumi

64 807

   

tai skaitā atalgojumi

23 937

02.04.00

04.410

Valsts administrācijas skola

 
   

Ieņēmumi - kopā

59 415

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

59 415

   

Izdevumi - kopā

59 415

   

Uzturēšanas izdevumi

53 174

   

Kārtējie izdevumi

53 174

   

tai skaitā atalgojumi

22 869

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 241

   

kapitālie izdevumi

6 241

03.00.00

01.150

Pašvaldību darbības pārraudzība

 
   

Ieņēmumi - kopā

90 485

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 485

   

Izdevumi - kopā

90 485

   

Uzturēšanas izdevumi

84 764

   

Kārtējie izdevumi

84 764

   

tai skaitā atalgojumi

28 601

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 721

   

kapitālie izdevumi

5 721

04.00.00

13.610

Administratīvi teritoriālā reforma

 
   

Ieņēmumi - kopā

125 593

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

125 593

   

Izdevumi - kopā

125 593

   

Uzturēšanas izdevumi

125 593

   

Kārtējie izdevumi

125 593

   

tai skaitā atalgojumi

18 320

       
   

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 
   

Ieņēmumi - kopā

92 888 374

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 888 374

   

Izdevumi - kopā

92 888 374

   

Uzturēšanas izdevumi

83 765 374

   

Subsīdijas un dotācijas

83 765 374

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 123 000

   

investīcijas

9 123 000

01.00.00

14.351

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

 
   

Ieņēmumi - kopā

16 333 687

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 333 687

   

Izdevumi - kopā

16 333 687

   

Uzturēšanas izdevumi

16 333 687

   

Subsīdijas un dotācijas

16 333 687

02.00.00

14.352

Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 
   

Ieņēmumi - kopā

189 705

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 705

   

Izdevumi - kopā

189 705

   

Uzturēšanas izdevumi

189 705

   

Subsīdijas un dotācijas

189 705

03.00.00

14.353

Mērķdotācijas investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām

 
   

Ieņēmumi - kopā

9 123 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 123 000

   

Izdevumi - kopā

9 123 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 123 000

   

investīcijas

9 123 000

04.00.00

14.354

Mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai

 
   

Ieņēmumi - kopā

350 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

350 000

   

Izdevumi - kopā

350 000

   

Uzturēšanas izdevumi

350 000

   

Subsīdijas un dotācijas

350 000

05.00.00

14.351

Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 
   

Ieņēmumi - kopā

66 791 982

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66 791 982

   

Izdevumi - kopā

66 791 982

   

Uzturēšanas izdevumi

66 791 982

   

Subsīdijas un dotācijas

66 791 982

16.00.00

14.351

Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kristīgās mācības un ētikas programmai

 
   

Ieņēmumi - kopā

100 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

   

Izdevumi - kopā

100 000

   

Uzturēšanas izdevumi

100 000

   

Subsīdijas un dotācijas

100 000

       
   

64. Dotācija pašvaldībām

 
   

Ieņēmumi - kopā

6 273 010

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 273 010

   

Izdevumi - kopā

6 273 010

   

Uzturēšanas izdevumi

6 273 010

   

Subsīdijas un dotācijas

6 273 010

01.00.00

14.341

Dotācija pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam

 
   

Ieņēmumi - kopā

6 103 010

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 103 010

   

Izdevumi - kopā

6 103 010

   

Uzturēšanas izdevumi

6 103 010

   

Subsīdijas un dotācijas

6 103 010

04.00.00

14.341

Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei

 
   

Ieņēmumi - kopā

170 000

   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

170 000

   

Izdevumi - kopā

170 000

   

Uzturēšanas izdevumi

170 000

   

Subsīdijas un dotācijas

170 000

 

Likuma "Grozījumi likumā

"Par valsts budžetu 1999.gadam""

5.pielikums

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Program-mas kods

Funkciju klasifikā-cijas kods

Ls

   

Ieņēmumi - kopā

766 212 969

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

731 465 706

   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

34 747 263

   

Izdevumi - kopā

858 962 243

   

Uzturēšanas izdevumi

809 221 988

   

Kārtējie izdevumi

84 202 331

   

tai skaitā atalgojumi

13 936 016

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

3 043 213

   

Subsīdijas un dotācijas

721 976 444

   

tai skaitā iemaksas valsts pamatbudžetā

44 616 345

   

tai skaitā izdevumi saskaņā ar likumu "Par valsts

un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"

7 138 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

84 198

   

tai skaitā dotācija valsts pamatbudžetam sociālās

apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

 

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 740 255

   

kapitālie izdevumi

16 386 189

   

investīcijas

33 354 066

   

Tīrie aizdevumi

3 750 750

   

Fiskālā bilance

-96 500 024

   

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

79 270 566

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

17 229 458

       
   

12. Ekonomikas ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

48 097 500

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

48 097 500

   

Izdevumi - kopā

48 059 369

   

Uzturēšanas izdevumi

47 973 369

   

Kārtējie izdevumi

2 521 500

   

tai skaitā atalgojumi

405 940

   

Subsīdijas un dotācijas

45 451 869

   

tai skaitā iemaksas valsts pamatbudžetā

38 313 869

   

tai skaitā izdevumi saskaņā ar likumu "Par valsts

un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"

7 138 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

86 000

   

kapitālie izdevumi

86 000

   

Fiskālā bilance

38 131

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-38 131

01.00.00

13.400

Valsts īpašuma privatizācijas fonds

 
   

Ieņēmumi - kopā

44 790 000

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

44 790 000

   

ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas

44 250 000

   

ieņēmumi no pašvaldību īpašuma privatizācijas

300 000

   

ieņēmumi no citiem avotiem

240 000

   

Izdevumi - kopā

45 451 869

   

Uzturēšanas izdevumi

45 451 869

   

Subsīdijas un dotācijas

45 451 869

   

tai skaitā iemaksas valsts pamatbudžetā

38 313 869

   

tai skaitā izdevumi saskaņā ar likumu "Par valsts

un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"

7 138 000

   

no tiem

 
   

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstībai

495 000

   

Zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanai

5 000 000

   

Latvijas Universitātes rekonstrukcijai

140 000

   

Latvijas piedalīšanās ES trešajā daudzgadējā mazo un vidējo uzņēmumu programmā

323 000

   

Latvijas eksporta finansiālā atbalsta programmai

120 000

   

Investīciju piesaistīšanai un eksporta veicināšanai mazo un vidējo uzņēmumu tālākai attīstībai

437 000

   

Latvijas un ES preču un pakalpojumu atbilstības novērtēšanas līguma (ECAA) un tā pielikumu izstrādāšanas, sagatavošanas un realizācijas nodrošināšanai

 

 

15 000

   

Standartizācijas sistēmas izveidei un tās efektīvai ieviešanai

80 000

   

Latvijas puses līdzekļi enerģētikas efektivitātes fonda tālākas darbības un enerģētikas informācijas plūsmas nodrošināšanai Baltijas valstīs

 

 

108 000

   

Enerģētikas, Kvalitātes nodrošināšanas, Tirgus uzraudzības un Ārējās tirdzniecības nacionālo programmu realizācijai

 

420 000

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

661 869

       

02.00.00

13.400

Centrālā dzīvojamo māju privatizācija

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 307 500

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

3 307 500

   

no dzīvojamo māju privatizācijas

3 307 500

   

Izdevumi - kopā

2 607 500

   

Uzturēšanas izdevumi

2 521 500

   

Kārtējie izdevumi

2 521 500

   

tai skaitā atalgojumi

405 940

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

86 000

   

kapitālie izdevumi

86 000

   

Fiskālā bilance

700 000

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-700 000

       
   

13. Finansu ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

3 299 200

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

3 299 200

   

Izdevumi - kopā

1 023 718

   

Uzturēšanas izdevumi

1 011 718

   

Kārtējie izdevumi

686 718

   

tai skaitā atalgojumi

28 400

   

Subsīdijas un dotācijas

325 000

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 000

   

kapitālie izdevumi

12 000

   

Fiskālā bilance

2 275 482

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 275 482

01.00.00

13.400

Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 999 200

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

1 999 200

   

atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām

1 785 200

   

naudas sodi

214 000

   

Izdevumi - kopā

944 123

   

Uzturēšanas izdevumi

944 123

   

Kārtējie izdevumi

619 123

   

Subsīdijas un dotācijas

325 000

   

Fiskālā bilance

1 055 077

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 055 077

01.01.00

13.400

Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas garantijas fonds

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 764 000

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

1 764 000

   

atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām

1 550 000

   

naudas sodi

214 000

   

Izdevumi - kopā

764 000

   

Uzturēšanas izdevumi

764 000

   

Kārtējie izdevumi

439 000

   

Subsīdijas un dotācijas

325 000

   

Fiskālā bilance

1 000 000

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 000 000

01.02.00

13.400

Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

 
   

Ieņēmumi - kopā

147 000

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

147 000

   

atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām

147 000

   

Fiskālā bilance

147 000

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-147 000

01.03.00

13.400

Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse

 
   

Ieņēmumi - kopā

88 200

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

88 200

   

atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām

88 200

   

Izdevumi - kopā

180 123

   

Uzturēšanas izdevumi

180 123

   

Kārtējie izdevumi

180 123

   

Fiskālā bilance

-91 923

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

91 923

02.00.00

13.400

Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 300 000

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

1 300 000

   

vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu

500 000

   

atskaitījumi no komercbankām

800 000

   

Izdevumi - kopā

79 595

   

Uzturēšanas izdevumi

67 595

   

Kārtējie izdevumi

67 595

   

tai skaitā atalgojumi

28 400

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 000

   

kapitālie izdevumi

12 000

   

Fiskālā bilance

1 220 405

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 220 405

02.01.00

13.400

Noguldījumu garantiju fonds

 
   

Ieņēmumi - kopā

1 214 000

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

1 214 000

   

vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu

466 890

   

atskaitījumi no komercbankām

747 110

   

Fiskālā bilance

1 214 000

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 214 000

02.02.00

13.400

Noguldījumu garantiju fonda pārvalde

 
   

Ieņēmumi - kopā

86 000

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

86 000

   

vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu

33 110

   

atskaitījumi no komercbankām

52 890

   

Izdevumi - kopā

79 595

   

Uzturēšanas izdevumi

67 595

   

Kārtējie izdevumi

67 595

   

tai skaitā atalgojumi

28 400

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 000

   

kapitālie izdevumi

12 000

   

Fiskālā bilance

6 405

   

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-6 405

       
   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 289 706

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 289 706

   

Izdevumi - kopā

2 294 956

   

Uzturēšanas izdevumi

1 651 956

   

Kārtējie izdevumi

809 583

   

tai skaitā atalgojumi

133 370

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

284 530

   

Subsīdijas un dotācijas

557 843

   

tai skaitā iemaksas valsts pamatbudžetā

302 476

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

643 000

   

kapitālie izdevumi

643 000

   

Tīrie aizdevumi

3 750 750

   

Valsts budžeta aizdevumi

3 756 000

   

Valsts budžeta aizdevumu atmaksas

5 250

   

Fiskālā bilance

-3 756 000

   

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

3 756 000

03.00.00

08.100

Sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi

 
   

Ieņēmumi - kopā

2 032 476

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 032 476

   

Ieņēmumi no izlozēm un azartspēlēm

2 032 476

   

Izdevumi - kopā

2 032 476

   

Uzturēšanas izdevumi

1 391 476

   

Kārtējie izdevumi

793 633

   

tai skaitā atalgojumi

127 030

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

40 000

   

Subsīdijas un dotācijas

557 843

   

tai skaitā iemaksas valsts pamatbudžetā

302 476

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

641 000

   

kapitālie izdevumi

641 000

04.00.00

04.650

Studējošo un studiju kreditēšana

 
   

Ieņēmumi - kopā

257 230

   

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

257 230

   

valsts pamatbudžeta dotācija

257 230

   

Izdevumi - kopā

262 480

   

Uzturēšanas izdevumi

260 480

   

Kārtējie izdevumi

15 950

   

tai skaitā atalgojumi

6 340

   

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

244 530

   

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

   

kapitālie izdevumi

2 000

   

Tīrie aizdevumi

3 750 750

   

Valsts budžeta aizdevumi

3 756 000

   

Valsts budžeta aizdevumu atmaksas

5 250

   

Fiskālā bilance

-3 756 000

   

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

3 756 000

04.01.00

04.651

Studējošo kreditēšana

 
   

Izdevumi - kopā

5 250

   

Uzturēšanas izdevumi

5 250

   

Kārtējie izdevumi

5 250

   

Tīrie aizdevumi

2 750 750

   

Valsts budžeta aizdevumi

2 756 000