Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi Muitas likumā

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 29.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Personai ir tiesības izvēlēties galvojuma veidu un tā nodrošinājumu, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iespējamais muitas parāds ir tāds muitas parāds, kas var rasties, ārvalstu preces izlaižot brīvam apgrozījumam, bet Latvijas preces izvedot.”;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Galvojuma apjomu, tā iesniegšanas, pieņemšanas un piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

2. Aizstāt 35.pantā vārdus “neapliekot šīs preces ar muitas maksājumiem” ar vārdiem “pilnīgi vai daļēji atbrīvojot šīs preces no muitas maksājumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

3. Aizstāt 54.pantā vārdus “kurām tiek piemērota muitas procedūra — ievešana muitas noliktavā” ar vārdiem “nepārtraucot muitas procedūru — ievešanu muitas noliktavā”.

4. Izslēgt 91.panta otrās daļas 3.punktu.

5. Aizstāt 93.panta otrajā daļā vārdus “normatīvajos aktos” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

6. Aizstāt 94.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu “galamērķa” ar vārdu “saņēmēja”.

7. Izteikt 123.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Preču pagaidu uzglabāšanas kārtību un uzglabāšanas vietas nosaka Ministru kabinets.”

8. Aizstāt 139.panta nosaukumā un tekstā vārdu “iesniegšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pieņemšana” (attiecīgā locījumā).

9. Aizstāt 140.pantā vārdu “iesniegtās” ar vārdu “pieņemtās”.

10. Papildināt 172.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes institūcijas, sertifikātu veidlapas un to izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

11. Papildināt 173.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets apstiprina kārtību, kas nodrošina minēto tirdzniecības atvieglojumu izmantošanu.”

12. Izslēgt 188.panta ceturto daļu.

13. Izslēgt 190.panta 5.punktu.

14. Papildināt likumu ar 195.pantu šādā redakcijā:

“195.pants. TARIC klasifikatora kārtošana

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek izveidots 22 zīmju vienotais TARIC klasifikators, kura pirmie 18 kodu cipari atbilst Eiropas Savienības vienotā TARIC klasifikatora kodu cipariem. Kodu ciparus no 19 līdz 22 izmanto, lai klasificētu Latvijas nodokļu administrēšanai nepieciešamās ziņas (piemēram, klasificējot informāciju par tirdzniecības politikas pasākumiem, pievienotās vērtības nodokļa likmēm, akcīzes nodokļa likmēm, statistisko informāciju).

(2) Ministru kabinets nosaka TARIC klasifikatora piemērošanas, tā uzturēšanas un aktualizēšanas kārtību atbilstoši Eiropas Savienības TARIC klasifikatoram un ņemot vērā informatīvās sistēmas ieviešanas pakāpi.”

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījums likuma 91.pantā (attiecībā uz otrās daļas 3.punkta izslēgšanu), kā arī grozījums likuma 93.panta otrajā daļā (attiecībā uz Ministru kabineta tiesībām noteikt īpašus gadījumus, kad galvojums tranzīta procedūrai ir jāiesniedz) stājas spēkā 1999.gada 1.oktobrī.”

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 2.septembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada septembrī