Nolīgums latviešu valodā

Nolīgums latviešu valodā

Nolīgums angļu valodā

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par civilo gaisa satiksmi

 

 

1.pants. 1999.gada 4.martā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi (turpmāk — Nolīgums) un tā pielikums (turpmāk — Pielikums) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Nolīgums un Pielikums latviešu valodā un tā tulkojums angļu valodā.

3.pants. Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 20.pantu reģistrē to Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

4.pants. Nolīgums un Pielikums stājas spēkā Nolīguma 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 3.jūnijā.

 

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada jūnijā

 

 

 

Latvijas Republikas valdības

un

Ķīnas Tautas Republikas valdības

NOLĪGUMS

par civilo gaisa satiksmi

 

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas valdība (turpmāk – "Līgumslēdzējas Puses"),

vēloties veicināt draudzīgas attiecības starp abām to tautām un attīstīt abu valstu savstarpējās attiecības civilās aviācijas jomā,

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces,

ir vienojušās par gaisa satiksmes izveidošanu un veikšanu starp to attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām:

1.pants

Definīcijas

Šajā Nolīgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

1) termins "aviācijas institūcijas" Latvijas Republikas gadījumā nozīmē Satiksmes ministriju vai jebkādu citu personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt jebkuru funkciju, kuru uz šā Nolīguma parakstīšanas brīdi veic minētā ministrija; un Ķīnas Tautas Republikas gadījumā – Ķīnas Civilās aviācijas Ģenerālo administrāciju vai jebkādu citu personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt jebkuru funkciju, kuru uz šā Nolīguma parakstīšanas brīdi veic minētā administrācija;

2) termins "Nolīgums" nozīmē šo Nolīgumu un tā Pielikumu, kā arī jebkuru šā Nolīguma un (vai) tā Pielikuma grozījumu, kas izdarīts saskaņā ar šā Nolīguma 18.pantu;

3) termins "aviokompānija" nozīmē jebkuru gaisa transporta uzņēmumu, kas piedāvā veikt vai veic starptautisko gaisa satiksmi;

4) termins "nozīmētā aviokompānija" nozīmē aviokompāniju, kas ir nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šā Nolīguma 3.pantu;

5) termins "gaisa kuģis" nozīmē civilo gaisa kuģi;

6) termins "gaisa satiksme" nozīmē jebkuru regulāru gaisa satiksmi, kuru veic gaisa kuģis, lai publiski pārvadātu pasažierus, bagāžu, kravu vai pastu;

7) termins "starptautiskā gaisa satiksme" nozīmē gaisa satiksmi, kura šķērso vairāk nekā vienas valsts gaisa telpu;

8) termins "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" nozīmē nosēšanos nolūkā, kas nav saistīts ar pasažieru iekāpšanu vai izkāpšanu, vai bagāžas, kravas vai pasta iekraušanu vai izkraušanu;

9) termins "kapacitāte" nozīmē:

a) attiecībā uz gaisa kuģi - maršrutā vai tā posmā izmantojamā gaisa kuģa kravnesību,

b) attiecībā uz gaisa satiksmi - šajā satiksmē izmantojamā gaisa kuģa kapacitāti, kas reizināta ar šā gaisa kuģa veiktās satiksmes biežumu attiecīgajā laika periodā kādā maršrutā vai tā posmā;

10) termins "tarifs" nozīmē pasažieru, bagāžas un kravas pārvadāšanas cenas un nosacījumus, saskaņā ar kuriem šīs cenas tiek piemērotas, ieskaitot cenas par aģentu un citiem palīgpakalpojumiem un to piemērošanas nosacījumus, bet izņemot cenas par pasta pārvadājumiem un to piemērošanas nosacījumus;

11) termins "Maršrutu saraksts" nozīmē Maršrutu sarakstu, kas pievienots šā Nolīguma Pielikumā vai tā grozījumus saskaņā ar šā Nolīguma 18.panta noteikumiem. Maršrutu saraksts veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu;

12) termins "noteiktais maršruts" nozīmē maršrutu, kas noteikts Maršrutu sarakstā.

2.pants

Tiesību piešķiršana

1. Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā noteiktās tiesības, lai dotu iespēju šīs otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai izveidot un veikt starptautisko gaisa satiksmi Pielikumā noteiktajā maršrutā (turpmāk - "Nolīgumā paredzētā satiksme").

2. Saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai, kura veic Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, tiek pieškirtas šādas tiesības:

a) bez nosēšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai gaisa maršrutā (maršrutos), kuru noteikušas šīs otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas;

b) nekomerciālos nolūkos apstāties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktā maršruta punktā (punktos), kuru apstiprinājušas šīs otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas;

c) apstāties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktā maršruta punktā (punktos), lai uzņemtu un izsēdinātu starptautiskās satiksmes pasažierus, iekrautu un izkrautu bagāžu, kravu un pastu, kuri tiek pārvadāti uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās.

3. Par vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas tiesībām otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas punktā (punktos) uzņemt gaisa kuģī un izsēdināt no tā starptautiskās satiksmes pasažierus, iekraut un izkraut bagāžu, kravu un pastu, kas tiek pārvadāti uz trešajām valstīm vai no tām, jāvienojas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

3.pants

Aviokompānijas nozīmēšana un pilnvarošana

1. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā (maršrutos), katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības nozīmēt vienu aviokompāniju, rakstiski paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei, kā arī anulēt vai grozīt šo nozīmējumu.

2. Reālās īpašuma tiesības uz katras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju jāsaglabā un tās efektīvā kontrole jāveic šai Līgumslēdzējai Pusei vai tās pilsoņiem.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai pierādījumus, ka tā spēj izpildīt nosacījumus un pienākumus, kurus šīs institūcijas saskaņā ar likumiem un normatīvajiem aktiem parasti un saprātīgi piemēro starptautiskajā gaisa satiksmē.

4. Pēc šāda nozīmējuma saņemšanas otrai Līgumslēdzējai Pusei saskaņā ar šā panta 2. un 3.punktu bez kavēšanās jāizsniedz šādi nozīmētajai aviokompānijai attiecīga pārvadājumu atļauja.

5. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pēc pārvadājumu atļaujas saņemšanas no tajā noteiktās dienas var uzsākt veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi saskaņā ar attiecīgajiem šā Nolīguma noteikumiem.

4.pants

Pārvadājumu atļaujas atsaukšana, apturēšana

vai nosacījumu izpildes pieprasīšana

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atsaukt vai apturēt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai izsniegto pārvadājumu atļauju vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, ja minētā aviokompānija izmanto šā Nolīguma 2.pantā paredzētās tiesības, jebkurā gadījumā, kad:

a) tai nav pierādījumu, ka reālās īpašuma tiesības uz minēto nozīmēto aviokompāniju un efektīvā kontrole pār to ir otrai Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi aviokompāniju, vai tās pilsoņiem;

b) minētā nozīmētā aviokompānija nespēj izpildīt šā Nolīguma 5.pantā minētos otras Līgumslēdzējas Puses likumus un citus normatīvos aktus; vai

c) minētā nozīmētā aviokompānija citādi nespēj darboties saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem.

2. Ja nav nepieciešams nekavējoties veikt šā panta 1.punktā minēto tiesību atsaukšanu, apturēšanu vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, lai nepieļautu, ka nozīmētā aviokompānija turpina pārkāpt likumus un citus normatīvos aktus, šīs tiesības jāizmanto tikai pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi.

 

5.pants

Likumu un normatīvo aktu piemērošana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumi un citi normatīvie akti, kuri regulē starptautiskās satiksmes gaisa kuģa ierašanos šīs valsts teritorijā, tās atstāšanu vai satiksmi un navigāciju tajā, jāpiemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim, tam ierodoties šajā teritorijā, to atstājot vai veicot satiksmi un navigāciju tajā.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumi un citi normatīvie akti, kuri regulē pasažieru, apkalpes, bagāžas, kravas vai pasta ierašanos šīs valsts teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, piemēram, likumi un normatīvie akti, kuri regulē ierašanos, atbrīvošanu no muitas nodevām, imigrāciju, kā arī pasu, muitas un karantīnas jautājumus, jāpiemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģa pasažieriem, apkalpei, bagāžai, kravai vai pastam, tiem ierodoties šajā teritorijā, uzturoties tajā vai to atstājot.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai laikā, kad tā veic Nolīgumā paredzēto satiksmi otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, jāievēro citi šīs Līgumslēdzējas Puses attiecīgie likumi un citi normatīvie akti, kuri attiecas uz gaisa kuģi, un noteikumi, kuri attiecas uz civilo aviāciju.

4. Tiešā tranzīta pasažieri, bagāža, krava un pasts, kas neatstāj šim nolūkam paredzēto lidostas teritoriju, tiek pakļauti tikai vienkāršotai kontrolei.

6.pants

Kapacitātes noteikumi

1. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā (maršrutos).

2. Veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai jāņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas intereses, lai nenodarītu kaitējumu satiksmei, kuru šīs otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija veic tajā pašā maršrutā vai tā daļā.

3. Nolīgumā paredzētajai satiksmei, kuru veic Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, saglabājot saprātīgu noslodzes koeficientu, jānodrošina kapacitāte, kas apmierinātu pieprasījumu pēc pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām.

4. Lai vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija noteiktā maršruta punktā (punktos), kas neatrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, uzņemtu un izsēdinātu pasažierus, iekrautu un izkrautu bagāžu, kravu un pastu, jāievēro vispārējie principi, ka kapacitātei jābūt atkarīgai no:

a) pieprasījuma pēc pārvadājumiem uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un no tās;

b) pieprasījuma pēc pārvadājumiem uz valsti vai reģionu, kas nav Līgumslēdzēja Puse, bet pār kuru teritoriju tiek veikta Nolīgumā paredzētā satiksme, ņemot vērā gaisa satiksmi, kuru veic šīs valsts vai reģiona aviokompānija (aviokompānijas);

c) pieprasījuma pēc tranzīta satiksmes.

7.pants

Komercvienošanās

1. Par kapacitāti, lidojumu biežumu un lidojumu sarakstu vienojas Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

2. Par jautājumiem, kuri attiecas uz Nolīgumā paredzētās satiksmes pakalpojumu pārdošanu, vienojas Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas un šo vienošanos apstiprina abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija var atbilstoši satiksmes prasībām iesniegt lūgumu atļaut veikt papildu lidojumu noteiktajā maršrutā. Iesniegums par šo papildu lidojumu jāiesniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms paredzētā lidojuma, un lidojumu var veikt tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas.

8.pants

Tarifi

1. Tarifi, kuri tiek piemēroti Nolīgumā paredzētajai satiksmei noteiktajā maršrutā, jānosaka saprātīgā apjomā, pienācīgu uzmanību veltot visiem attiecīgajiem faktoriem, tajā skaitā, pārvadājumu izmaksām, saprātīgai peļņai, satiksmes raksturojumam (piemēram, ātrumam un ērtību līmenim) un tarifiem, kuri tiek piemēroti citas aviokompānijas (aviokompāniju) satiksmei jebkurā noteiktā maršruta posmā.

2. Par šā panta 1.punktā minētajiem tarifiem vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, ja nepieciešams un iespējams, konsultējoties ar citu aviokompāniju (aviokompānijām), kas veic satiksmi tajā pašā maršrutā vai tā posmā. Tarifi, par kuriem šādā veidā panākta vienošanās, jāiesniedz to attiecīgajām aviācijas institūcijām ne vēlāk kā 60 dienas pirms paredzētās to ieviešanas, un šie tarifi stājas spēkā pēc tam, kad tos apstiprinājušas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

3. Ja Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas nespēj vienoties par tarifiem, Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām jānosaka tarifi konsultāciju ceļā.

4. Ja Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nespēj vienoties par kāda tām saskaņā ar šā panta 2.punktu iesniegta tarifa apstiprināšanu vai par kāda tarifa noteikšanu saskaņā ar šā panta 3.punktu, šajā jautājumā jāgriežas pie Līgumslēdzējām Pusēm, lai to izšķirtu saskaņā ar šā Nolīguma 17.panta noteikumiem.

5. Līdz jauna tarifa noteikšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem paliek spēkā jau esošie tarifi.

9.pants

Tehniskie pakalpojumi un maksājumu likmes

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei savas valsts teritorijā jānodrošina pastāvīgā lidosta (lidostas), rezerves lidosta (lidostas), aeronavigācijas iekārtas un citi ar tām saistīti pakalpojumi, tajā skaitā, sakaru, navigācijas, meteoroloģiskās un citas palīgiekārtas un pakalpojumi, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija varētu veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai par otras Līgumslēdzējas Puses lidostas un aeronavigācijas iekārtu izmantošanu jāmaksā pēc šīs Līgumslēdzējas Puses attiecīgo institūciju noteiktām taisnīgām un saprātīgām likmēm. Šīs likmes nedrīkst būt augstākas par tām, kuras par tādu pašu lidostu un aeronavigācijas iekārtu izmantošanu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā tiek piemērotas jebkurai citu valstu aviokompānijai.

10.pants

Statistikas datu sniegšana

Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju pieprasījuma piegādā tām statistikas datus, kurus saprātīgā apjomā var pieprasīt, lai pārskatītu kapacitāti, kuru, veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, nodrošina Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija. Šajos datos tiek iekļata visa informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu satiksmes apjomu, kuru, veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, nodrošina nozīmētā aviokompānija.

11.pants

Pārstāvniecība un personāls

1. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai uz savstarpējiem pamatiem ir tiesības atvērt pārstāvniecību noteiktā maršruta punktā (punktos), kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā izvietotās pārstāvniecības personāla locekļiem jābūt vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņiem; par šā personāla skaitu vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas. Šim personālam jāievēro otras Līgumslēdzējas Puses valsts likumi un citi normatīvie akti.

3. Katrai Līgumslēdzējai Pusei jāsniedz palīdzība un jānodrošina iespējas otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārstāvniecībai un tās personālam sekmīgas Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai.

4. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģu apkalpju locekļiem, kuri īsteno Nolīgumā paredzēto satiksmi, jābūt minētās Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņiem. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vēlas Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai nodarbināt apkalpes locekļus, kuri ir kādas citas valsts pilsoņi, pirms tam jāsaņem otras Līgumslēdzējas Puses piekrišana.

12.pants

Muitas nodokļi un aplikšana ar nodokļiem

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, minētais gaisa kuģis un tā parastais aprīkojums, rezerves daļas (tajā skaitā dzinēji), degviela, eļļa (tajā skaitā hidrauliskie šķidrumi, smērvielas) un gaisa kuģa krājumi (tajā skaitā ēdieni, dzērieni un tabakas izstrādājumi), kas atrodas šajā gaisa kuģī, tiek savstarpēji atbrīvoti no visām muitas nodevām, nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, ja šis aprīkojums un lietas paliek gaisa kuģī līdz to aizvešanai.

2. No visām muitas nodevām, nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, izņemot maksu par attiecīgiem pakalpojumiem, tiek savstarpēji atbrīvoti:

a) parastais aprīkojums, rezerves daļas (tajā skaitā dzinēji), degviela, eļļa (tajā skaitā hidrauliskie šķidrumi, smērvielas) un gaisa kuģa krājumi (tajā skaitā ēdieni, dzērieni un tabakas izstrādājumi), kuri ievesti otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un kurus paredzēts izmantot Nolīgumā paredzētajā satiksmē, ko veic nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģis, pat ja šis aprīkojums un lietas tiek izmantotas lidojuma daļā pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

b) rezerves daļas (tajā skaitā dzinēji), kas ievestas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai veiktu gaisa kuģa, kuru nozīmētā aviokompānija izmanto Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai, tehnisko apkopi vai remontu.

3. Šā panta 1. un 2.punktā minētais aprīkojums un lietas ar otras Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju piekrišanu var tikt izkrautas šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā. Šis aprīkojums un lietas jāuzglabā otras Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju uzraudzībā vai kontrolē līdz to aizvešanai vai citādai izvietošanai saskaņā ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses muitas noteikumiem.

4. Izņēmumi, kas paredzēti šā panta 1. un 2.punkta noteikumos, izmantojami arī gadījumos, kad vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ir noslēgusi līgumu ar citu aviokompāniju (aviokompānijām), kas tāpat izmanto šos izņēmumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, par šā panta 1. un 2.punktā minētā aprīkojuma un lietu īrēšanu vai nodošanu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

5. Iespiestu biļešu krājumi, gaisa pārvadājumu pavadzīmes un reklāmas materiāli, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ieved otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek savstarpēji atbrīvoti no visām muitas nodevām, nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem.

6. Tiešā tranzīta bagāža, krava un pasts tiek savstarpēji atbrīvots no visām muitas nodevām, nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, izņemot atbilstošu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

 

13.pants

Ienākumu konvertēšana un pārsūtīšana

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai uz savstarpējiem pamatiem ir tiesības pārsūtīt ienākumus, kurus tā ieguvusi otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, uz savas valsts teritoriju.

2. Minēto ienākumu konvertēšana un pārsūtīšana tiek veikta konvertējamā valūtā atbilstoši dominējošajam valūtas maiņas kursam pārsūtīšanas dienā.

3. Katrai Līgumslēdzējai Pusei jāatvieglo tās teritorijā gūto ienākumu konvertēšana un pārsūtīšana, kuru veic otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija, un nekavējoties jāpalīdz minētajai aviokompānijai nokārtot attiecīgās formalitātes.

14.pants

Aviācijas drošība

1. Līgumslēdzējas Puses no jauna apliecina, ka to saistības vienai pret otru aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu. Līgumslēdzējām Pusēm jārīkojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažām citām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta Tokijā 1963.gada 14.septembrī, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta Hāgā 1970.gada 16.decembrī, un Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta Monreālā 1971.gada 23.septembrī.

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma jāsniedz visa nepieciešamā palīdzība, lai novērstu gaisa kuģa nelikumīgu sagrābšanu un citas nelikumīgas darbības, kas vērstas pret šā gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, kā arī jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējām Pusēm to savstarpējās attiecībās jārīkojas saskaņā ar aviācijas drošības standartiem un ieteicamo praksi, kuru ieviesusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kura iekļauta Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju pielikumos, ciktāl šie standarti un ieteicamā prakse ir piemērojama Līgumslēdzējām Pusēm. Tām jāpieprasa, lai to reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti un gaisa kuģu ekspluatanti, kuru pamatdarbības vieta vai pastāvīgā atrašanās vieta ir to teritorijā, un to teritorijā esošo lidostu ekspluatanti darbotos saskaņā ar šiem aviācijas drošības noteikumiem.

4. Abas Līgumslēdzējas Puses piekrīt, ka minēto gaisa kuģu ekspluatantiem var pieprasīt ievērot aviācijas drošības noteikumus, kurus otra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šā panta 3.punktu pieprasa ievērot, ierodoties šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā. Abām Līgumslēdzējām Pusēm jānodrošina, lai to teritorijā efektīvi tiktu veikti atbilstoši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt gaisa kuģa drošību pirms iekāpšanas vai iekraušanas un tās laikā un pārbaudīt pasažierus, apkalpi, bagāžu, kravu un gaisa kuģa krājumus pirms iekāpšanas vai iekraušanas. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ar sapratni jāuztver katrs otras Līgumslēdzējas Puses lūgums veikt saprātīgus īpašus drošības pasākumus, lai novērstu konkrētus draudus.

5. Ja notiek gaisa kuģa nelikumīgas sagrābšanas incidents vai ir tā draudi, vai tiek veikta cita nelikumīga darbība, kas apdraud minētā gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību, katrai Līgumslēdzējai Pusei jāpalīdz otrai Līgumslēdzējai Pusei, atvieglojot sazināšanos un veicot citus attiecīgus pasākumus, lai ātri un droši novērstu šo incidentu vai tā draudus.

15.pants

Apliecību un licenču atzīšana

Katra Līgumslēdzēja Puse atzīst par derīgām lidojumu derīguma apliecības, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras otra Līgumslēdzēja Puse izsniegusi vai atzinusi par derīgām Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai noteiktajos maršrutos, ja šo apliecību un licenču standarti atbilst standartiem, kurus periodiski nosaka saskaņā ar Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju vai kuri nav zemāki par šādi noteiktajiem minimālajiem standartiem.

16.pants

Konsultācijas

1. Līgumslēdzējām Pusēm ciešas sadarbības garā un sniedzot savstarpēju atbalstu, jānodrošina pareiza šā Nolīguma īstenošana un apmierinoša tā noteikumu piemērošana. Šajā nolūkā Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas periodiski savstarpēji konsultējas.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par šo Nolīgumu ar otru Līgumslēdzēju Pusi. Šīm konsultācijām jāsākas, cik ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 60 dienas pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi pieprasījumu pēc konsultācijām, ja nav bijusi vienošanās par ko citu.

 

17.pants

Strīdu izšķiršana

1. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas strīds par šā Nolīguma iztulkošanu vai īstenošanu, abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām vispirms cenšas strīdu izšķirt sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nespēj izšķirt minēto strīdu, Līgumslēdzējām Pusēm šis strīds jāizšķir diplomātiskā ceļā.

18.pants

Grozījumi un papildinājumi

1. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vēlas grozīt kādu šā Nolīguma vai tā Pielikuma noteikumu, tā jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi, un šīm konsultācijām, kuras var notikt pārrunu vai sarakstes veidā, jāsākas 90 dienu laikā pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi pieprasījumu, ja abas Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par šā perioda pagarināšanu.

2. Šā panta 1.punktā minētās konsultācijas var organizēt arī abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

3. Jebkuri šā Nolīguma vai Pielikuma grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas, kas tiek veikta pa diplomātiskiem kanāliem, apmainoties ar notām.

19.pants

Nolīguma darbības izbeigšana

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pa diplomātiskiem kanāliem paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu lēmumu izbeigt šā Nolīguma darbību. Šā Nolīguma darbība jāuzskata par izbeigtu pēc 12 mēnešiem no dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi paziņojumu par Nolīguma darbības izbeigšanu, ja šis paziņojums pēc Līgumslēdzēju Pušu savstarpējas vienošanās nav atsaukts pirms minētā termiņa beigām.

20.pants

Reģistrēšana

Šis Nolīgums un jebkurš tā grozījums jāreģistrē Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

 

21.pants

Virsraksti

Šā Nolīguma katra panta virsraksts ir paredzēts tikai atsaukšanās un ērtības nolūkiem un nekādā ziņā nedefinē, neierobežo vai neapraksta šā Nolīguma noteikumu sfēru vai nolūku.

22.pants

Stāšanās spēkā

Šis Nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskiem kanāliem paziņojušas viena otrai, ka izpildītas visas nepieciešamās procedūras, lai Nolīgums stātos spēkā.

TO APLIECINOT, savu valstu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji paraksta šo Nolīgumu.

 

PARAKSTĪTS Rīgā 1999.gada 4.martā divos oriģināleksemplāros latviešu, ķīniešu un angļu valodā, visi trīs teksti ir autentiski. Ja rodas domstarpības par šā Nolīguma iztulkošanu un piemērošanu, priekšroka dodama tekstam angļu valodā.

 

 

 

Latvijas Republikas Ķīnas Tautas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

A.Gorbunovs Vu Ji (Wu Yi)

Satiksmes ministrs

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS

 

MARŠRUTU SARAKSTS

1. Nolīgumā paredzētās satiksmes maršruts, kurā lidojumus abos virzienos veic Latvijas Republikas valdības nozīmētā aviokompānija:

Punkti Latvijā -

- viens starppunkts,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk -

- Beidžina vai cits punkts Ķīnā,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk -

- viens punkts aiz Ķīnas robežām,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk.

 

2. Nolīgumā paredzētās satiksmes maršruts, pa kuru lidojumus abos virzienos veic Ķīnas Tautas Republikas valdības nozīmētā aviokompānija:

Punkti Ķīnā -

- viens starppunkts,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk -

- Rīga vai cits punkts Latvijā,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk -

- viens punkts aiz Latvijas robežām,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk

 

3. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pēc tās ieskatiem vienā vai visos lidojumos var izlaist jebkuru noteiktā maršruta punktu ar noteikumu, ka Nolīgumā paredzētā satiksme sākas un beidzas aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

 

Latvijas Republikas Ķīnas Tautas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

A.Gorbunovs Vu Ji (Wu Yi)

Satiksmes ministrs

 

 

AGREEMENT

between

The Government of the Republic of Latvia

and

The Government of the People's Republic of China

relating to Civil Air Transport

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

Desiring to facilitate friendly contacts between their two peoples and develop mutual relations between the two countries in the field of civil aviation;

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on December 7, 1944;

Have agreed on the establishment and operation of air services between and beyond their respective territories as follows:

 

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(1) the term "aeronautical authorities" means, in the case of the Republic of Latvia, the Ministry of Transport, or any person or agency authorized to perform any function presently exercised by the said Ministry; and in the case of the People's Republic of China, the General Administration of Civil Aviation of China, or any person or agency authorized to perform any function presently exercised by the said Administration;

(2) the term "Agreement" means this Agreement and its Annex as well as any amendment to this Agreement and/or its Annex made in accordance with Article 18 of this Agreement;

(3) the term "airline" means any air transport enterprise offering or operating international air services;

(4) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement;

(5) the term "aircraft" means civil aircraft;

(6) the term "air service" means any scheduled air service performed by aircraft for the public transport of passengers, baggage, cargo or mail;

(7) the term "international air service" means an air service which passes through the air space over the territory of more than one State;

(8) the term "stop for non-traffic purposes" means a landing for any purpose other than taking on or discharging passengers, baggage, cargo or mail;

(9) the term "capacity" means:

(a) in relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on a route or section of a route;

(b) in relation to an air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period on a route or section of a route;

(10) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary service, but excluding prices and conditions for the carriage of mail;

(11) the term "Route Schedule" means the Route Schedule annexed to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 18 of this Agreement. The Route Schedule forms an integral part of this Agreement;

(12) the term "specified route" means the route specified in the Route Schedule.

Article 2

Grant of Rights

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement to enable the designated airline of the other Contracting Party to establish and operate international air services on the route specified in the Annex (hereinafter called "the agreed services").

(2) Subject to the provisions of this Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following rights:

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party along the air route(s) prescribed by the aeronautical authorities of the other Contracting Party;

(b) to make stops for non-traffic purposes at point(s) on the specified route in the territory of the other Contracting Party, subject to the approval of the aeronautical authorities of the other Contracting Party;

(c) to make stops at the point(s) on the specified route in the territory of the other Contracting Party for the purpose of taking on board and discharging international traffic in passengers, baggage, cargo and mail, originating in or destined for the first Contracting Party.

(3) The right of the designated airline of one Contracting Party to take on board and discharge at point(s) in the territory of the other Contracting Party international traffic to or from a third country shall be agreed upon between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

Article 3

Airline Designation and Authorization

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline to operate the agreed services on the specified route(s), and to withdraw or alter such designation.

(2) The substantial ownership and effective control of the airline designated by each Contracting Party shall remain vested in such Contracting Party or its nationals.

(3) The aeronautical authorities of the other Contracting Party may require the airline designated by the first Contracting Party to satisfy them that it is qualified to meet the conditions and the obligations prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities.

(4) On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article, grant to the airline so designated the appropriate operating authorization without unreasonable delay.

(5) The designated airline of one Contracting Party may commence, when it has acquired operating authorization, operation of the agreed services in accordance with the relevant provisions of this Agreement from the date prescribed in such authorization.

 

Article 4

Revocation, Suspension of Authorization

or Imposition of Conditions

(1) Each Contracting Party shall have the right to revoke or suspend the operating authorization granted to the designated airline of the other Contracting Party or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the said designated airline of the rights specified in Article 2 of this Agreement, in any of the following cases:

(a) where it is not satisfied that the substantial ownership and effective control of the said designated airline are vested in the other Contracting Party designating that airline or its nationals; or

(b) where the said designated airline fails to comply with the laws and regulations of the first Contracting Party referred to in Article 5 of this Agreement; or

(c) where the said designated airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

(2) Unless immediate revocation, suspension of rights or imposition of conditions prescribed in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringement of laws and regulations by the said designated airline, such rights shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article 5

Application of Laws and Regulations

(1) The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to, departure from or operation and navigation in its territory of aircraft engaged in the international operation shall be applicable to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party, while entering, departing from or operating and navigating in the territory of the first Contracting Party.

(2) The laws and regulations of one Contracting Party relating to admission to, stay in or departure from its territory of passengers, crew, baggage, cargo or mail, such as laws and regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be applicable to the passengers, crew, baggage, cargo or mail carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while entering, staying in and departing from the territory of the first Contracting Party.

(3) Other relevant laws and regulations relating to aircraft and provisions in respect of civil aviation of one Contracting Party shall be applicable to the designated airline of the other Contracting Party while operating the agreed services in the territory of the first Contracting Party.

(4) Passengers, baggage, cargo and mail in direct transit and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more than a simplified control.

Article 6

Capacity Provisions

(1) There shall be a fair and equal opportunity for the designated airlines of the Contracting Parties to operate the agreed services on the specified route(s).

(2) In operating the agreed services the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services provided by the latter on the whole or part of the same route.

(3) The agreed services supplied by the designated airlines of the Contracting Parties shall provide at a reasonable load factor capacity adequate to meet the traffic requirements for the carriage of passengers, baggage, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

(4) Provision for taking on board and discharging passengers, baggage, cargo and mail by the designated airline of one Contracting Party at point(s) on the specified route other than point(s) in the territory of either Contracting Party shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

(a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(b) traffic requirements of the country or region other than the Contracting Parties through which the agreed service passes, taking account of other air services established by airline(s) of the State or that region;

(c) the requirements of through airline operation.

Article 7

Commercial Arrangements

(1) Capacity, frequency and flight schedule shall be agreed upon between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

(2) Matters relating to sales agency for the operation of the agreed services shall be agreed upon between the designated airlines of the Contracting Parties and approved by the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

(3) The designated airline of either Contracting Party may, according to traffic requirements, apply for operation of additional flight on the specified route. The application for such flight shall be submitted to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at least five working days before its proposed operation, and the flight can be operated only after approval has been obtained.

Article 8

Tariffs

(1) The tariffs applicable to the agreed services on the specified route shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as speed and standard of accommodation) and tariffs applicable to the services of other airline(s) on any section of the specified route.

(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article shall be agreed upon between the designated airlines of both Contracting Parties, in consultation when necessary and possible with other airline(s) operating over the same route or section. The tariffs so agreed shall be submitted to their respective aeronautical authorities at least 60 days prior to the proposed date of introduction of these tariffs and become effective after their approval by the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

(3) If the designated airlines of the Contracting Parties fail to agree on the tariffs, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall determine the tariffs through consultation.

(4) If the aeronautical authorities of the Contracting Parties fail to agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3) of this Article, the matter shall be referred to the Contracting Parties for settlement in accordance with the provisions of Article 17 of this Agreement.

(5) Pending determination of a new tariff in accordance with the provisions of this Article, the tariffs already in force shall prevail.

Article 9

Technical Services and Rate of Charge

(1) Each Contracting Party shall provide regular airport(s), alternate airport(s) and air navigation facilities in its territory and relevant services including communications, navigational, meteorological and other auxiliary facilities and services for the operation of the agreed services by the designated airline of the other Contracting Party.

(2) The designated airline of each Contracting Party shall be charged for the use of airports and air navigation facilities of the other Contracting Party at fair and reasonable rates prescribed by the appropriate authorities of the other Contracting Party. Such rate shall not be higher than those applicable to any airline of other States for the services and the use of similar airports and air navigational facilities in the territory of the other Contracting Party.

Article 10

Provision of Statistical Data

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at their request, statistical data as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided by the agreed services operated by the designated airline of the first Contracting Party on the specified route. Such data shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the said designated airline on the agreed services.

Article 11

Representation and Personnel

(1) For the operation of the agreed services on the specified route, the designated airline of each Contracting Party shall have the right, on the reciprocal basis, to set up representation at the point(s) on the specified route within the territory of the other Contracting Party.

 

(2) The staff members of the representation of the designated airline of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall be nationals of either Contracting Party; the number of such staff shall be determined between the aeronautical authorities of both Contracting Parties. Such staff shall be subject to the laws and regulations of the other Contracting Party.

(3) Each Contracting Party shall extend assistance and facilities to the representation and its staff members of the designated airline of the other Contracting Party necessary for the efficient operation of the agreed services.

(4) The crew members of the designated airline of either Contracting Party on the agreed services shall be nationals of the said Contracting Party. If a designated airline of either Contracting Party desires to employ crew members of any other nationality on the agreed services, prior approval shall be obtained from the other Contracting Party.

 

Article 12

Customs Duties and Taxation

(1) When an aircraft operated on the agreed services by the designated airline of one Contracting Party arrives in the territory of the other Contracting Party, the said aircraft and its regular equipment, spare parts (including engines), fuel, oil (including hydraulic fluids, lubricants) and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt on the basis of reciprocity from all customs duties, taxes, inspection fees and other similar fees and charges, provided such equipment and items remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.

(2) The following equipment and items shall also be exempt on the basis of reciprocity from all customs duties, taxes, inspection fees and other similar fees and charges, with the exception of charges corresponding to the services provided:

(a) regular equipment, spare parts (including engines), fuel, oil (including hydraulic fluids, lubricants) and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) carried into the territory of the other Contracting Party and intended for use on aircraft operated on the agreed services by the designated airline, even when such equipment and items are to be used on part of the journey performed over the territory of the other Contracting Party;

(b) spare parts (including engines) introduced into the territory of the other Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft operated on the agreed services by the designated airline.

(3) The equipment and items referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article may be unloaded in the territory of the other Contracting Party with the approval of the Customs authorities of the other Contracting Party. Such equipment and items shall be kept under the supervision or control of the Customs authorities of the other Contracting Party up to such time as they are re-exported, or otherwise disposed of in accordance with the customs regulations of the other Contracting Party.

(4) The exemption provided for in paragraphs (1) and (2) of this Article shall also be available where a designated airline of one Contracting Party has contracted with other airline(s), which similarly enjoy(s) such exemptions in the territory of the other Contracting Party, for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party of the equipment and

items specified in paragraphs (1) and (2) of this Article.

(5) Printed ticket stock, air waybills and publicity materials introduced by the designated airline of one Contracting Party into the territory of the other Contracting Party, shall be exempt on the basis of reciprocity from all customs duties, taxes, inspection fees and other similar fees and charges.

(6) Baggage, cargo and mail in direct transit shall be exempt from all customs duties, taxes, inspection fees and other similar fees and charges on the basis of reciprocity with the exception of the charges corresponding to the services provided.

Article 13

Conversion and Remittance of Revenue

(1) The designated airline of each Contracting Party shall have, on the reciprocal basis, the right to remit its revenue received in the territory of the other Contracting Party to the territory of the first Contracting Party.

(2) The conversion and remittance of such revenue shall be effected in convertible currencies at the effective rate of exchange prevailing on the date of remittance.

(3) Each Contracting Party shall facilitate the conversion and remittance of the revenue received in its territory by the designated airline of the other Contracting Party, and assist promptly the said airline in attending to the relevant formalities.

Article 14

Aviation Security

(1) The Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. The Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

(2) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

(3) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the Standards and Recommended Practices relating to aviation security established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International civil Aviation to the extent that such Standards and Recommended Practices are applicable to the Contracting Parties. They shall require that operators of aircraft of their registry and operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and operators of airport in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

(4) Both Contracting Parties agree that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions established by the other Contracting Party as referred to in paragraph (3) of this Article for entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the safety of the aircraft prior to and during boarding or loading, and to inspect passengers, crew, baggage, cargo and aircraft stores prior to boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

(5) When an incident or threat of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.

Article 15

Recognition of Certificates and Licenses

Each Contracting Party shall recognize the valid certificate of airworthiness, certificate of competency and licenses issued or validated by the other Contracting Party for the operation of the agreed services on the specified route, provided that the standards of such certificates and licenses are equivalent to or above the minimum standards established from time to time in accordance with the Convention on International Civil Aviation.

 

Article 16

Consultation

(1) The Contracting Parties shall, in the spirit of close cooperation and mutual support, ensure the correct implementation of and satisfactory compliance with the provisions of this Agreement. To this end, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time.

(2) Either Contracting Party may at any time request consultation with the other Contracting Party concerning this Agreement. Such consultation shall begin as soon as possible, and at least within 60 days from the date of receipt of the request by the other Contracting Party unless otherwise agreed to.

 

Article 17

Settlement of Disputes

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or implementation of this Agreement, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall in the first place settle the dispute by negotiation.

(2) If the aeronautical authorities of the Contracting Parties fail to reach a settlement of the said dispute, the Contracting Parties shall settle such dispute through diplomatic channels.

 

Article 18

Amendment and Modification

(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to amend any provision of this Agreement or its Annex, it may at any time request consultation with the other Contracting Party, and such consultation, which may be through discussion or by correspondence, shall begin within a period of 90 days from the date of receipt of the request by the other Contracting Party, unless both Parties agree to an extension of this period.

(2) The consultation referred to in paragraph (1) of this Article may also be held between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

(3) Any amendment to this Agreement or its Annex shall come into force when it has been confirmed by an exchange of notes through diplomatic channels.

Article 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party through diplomatic channels of its decision to terminate this Agreement. This Agreement shall then terminate 12 months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless such notice is withdrawn by agreement between the Contracting Parties before the expire of this period.

Article 20

Registry

This Agreement or any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

 

Article 21

Titles

The title of each article of this Agreement is for the purpose of reference and convenience and in no way to define, limit or describe the scope or intent of the provisions of this Agreement.

Article 22

Entry Into force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the Contracting Parties have notified each other through diplomatic channels that the procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Riga on 4th March, 1999 in duplicate in the Latvian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

 

For the Government of the For the Government of the

Republic of Latvia: People's Republic of China:

 

 

 

 

 

 

 

Annex

 

ROUTE SCHEDULE

(1) The route of the agreed services operated by the airline designated by the Government of the Republic of Latvia shall be as follows in both directions:

Points in Latvia -

- one intermediate point

to be agreed upon later -

- Beijing or another point in China

to be agreed upon later -

- one beyond point

to be agreed upon later.

(2) The route of the agreed services operated by the airline designated by the Government of the People's Republic of China shall be as follows in both directions:

Points in China -

- one intermediate point

to be agreed upon later -

- Riga or another point in Latvia

to be agreed upon later -

one beyond point

to be agreed upon later.

(3) The designated airline of either Contracting Party may omit, at its own discretion, any point on the specified route on any or all flights, provided that the agreed services begin and terminate in the territory of the Contracting Party designating the airline.