Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par 1979.gada Bonnas konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību

1.pants. 1979.gada 23.jūnija Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību (turpmāk — Konvencija) un tās I un II pielikums (turpmāk — Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Pielikumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē Konvencijā un Pielikumos paredzēto saistību izpildi.

4.pants. Konvencija un Pielikumi stājas spēkā Konvencijas XVIII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.martā.

 

Valsts prezidents G.UImanis

1999.gada 25.martā