Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par nekustamā īpašuma nodošanu Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”

1.pants. Nodot nekustamo īpašumu Liepājā, Alejas ielā 9 (zemesgrāmatas nodalījuma nr.977 1930.gadā) bez atlīdzības Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”, izņemot to šā īpašuma daļu, kura ir privatizēta vai attiecībā uz kuru līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ir iesniegts pieteikums par dzīvojamo telpu privatizāciju.

2.pants. Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta” šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu ir aizliegts atsavināt vai ieķīlāt.

3.pants. Ja Liepājas lietuviešu kultūras biedrība “Rūta” beidz pastāvēt, šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums pāriet valstij.

4.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Liepājas pilsētas dome nodod Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta” šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Minētais nodošanas un pieņemšanas akts ir derīgs īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un Liepājas lietuviešu kultūras biedrības “Rūta” īpašuma tiesību nostiprināšanai.

Pārejas noteikums

Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir iesniegts pieteikums par dzīvojamo telpu privatizāciju un triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas nav izsniegta apliecība par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, attiecīgā nekustamā īpašuma daļa nododama Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 22.aprīlī.

 

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 11.maijā