Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988.gada protokolu

 

1.pants. 1974.gada 1.novembrī Londonā parakstītās Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988.gada protokols, tā pielikums un papildinājums (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Satiksmes ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.

4.pants. Atbildīgā institūcija, kas nodrošina Protokolā minēto pasākumu izpildi cilvēka dzīvības aizsardzībai uz jūras, ir bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija".

5.pants. Ārlietu ministrija informē Starptautiskās jūrniecības organizācijas ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola III panta prasībām. Satiksmes ministrija nodrošina nepieciešamo informāciju minēto prasību izpildei.

6.pants. Protokols stājas spēkā tā V pantā noteiktajā laikā un kārtībā,un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.martā.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 24.martā