Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Latvijas vides aizsardzības

fonda padomi

 

1.pants. Šis likums nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk — Fonds) padomes sastāvu.

2.pants. Fondu pārvalda Fonda padome, kuras sastāvā ir šādas amatpersonas:

1) vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;

2) vides valsts ministrs;

3) vides valsts ministra padomnieks;

4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs;

5) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks (vietnieki);

6) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktors;

7) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietnieks;

8) Ekonomikas ministrijas Investīciju programmu un ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors;

9) Finansu ministrijas Budžeta departamenta Varas, valdības dienestu un tautsaimniecības finansēšanas nodaļas vadītājs;

10) Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

11) Jūras vides pārvaldes priekšnieks;

12) Vides valsts inspekcijas priekšnieks;

13) divu reģionālo vides pārvalžu direktori.

3.pants. Reģionālo vides pārvalžu direktori Fonda padomes sastāvā katru gadu tiek iekļauti rotācijas kārtībā.

4.pants. Fonda padomes priekšsēdētājs ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks ir vides valsts ministrs.

5.pants. Fonda padomes priekšsēdētājs nosaka Fonda padomes personālsastāvu, vada padomes sēdes un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fondu.

6.pants. Fonda padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks vai Fonda padomes priekšsēdētāja pilnvarots Fonda padomes loceklis.

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.1 “Noteikumi par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 18.martā.

 

 

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada februārī