Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”

 

Izdarīt likumā “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma nosaukumā vārdus “izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša” ar vārdiem “izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas”.

2. 1.pantā:

aizstāt vārdus “izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša” ar vārdiem “izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas rīcība ir nelikumīga, ja tā pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas.”;

aizstāt trešajā daļā vārdu “viņa” ar vārdu “tās”;

izslēgt trešajā daļā vārdu “tā”.

3. Izteikt 4.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“4.pants. Atlīdzināmie mantiskie zaudējumi”.

4. Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personas prasību par morālā kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, izskata tiesa civilprasības kārtībā.”

 

5. Izteikt 8.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma 7.pantā minēto institūciju lēmums par atteikumu pilnīgi vai daļēji apmierināt pieteicēja lūgumu ir pārsūdzams tiesā civilprasības kārtībā sešu mēnešu laikā no atteikuma saņemšanas dienas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā prasība ceļama pret valsti tās institūcijas personā, kura pieņēmusi lēmumu par zaudējuma atlīdzības apmēru.

(3) Prasītājs minētajā lietā atbrīvojams no valsts nodevas un citiem tiesas izdevumiem.”

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 15.aprīlī.

 

 

 

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 6.maijā