Protokols latviešu valodā

Protokols latviešu valodā

Protokols franču valodā

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju Madrides Protokolu

 

 

1.pants. Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju 1989.gada 27.jūnija Madrides protokols (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols franču valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Latvijas Republikas Patentu valde nodrošina Protokola izpildi Latvijas Republikas teritorijā, kā arī Latvijas Republikas interešu pārstāvēšanu Protokola izpildinstitūcijās.

4.pants. Protokols stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 2.septembrī.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada septembrī

 

Madrides Protokols

1. pants.

Piederība Madrides Savienībai.

Valstis, šī Protokola dalībnieces (turpmāk sauktas "dalībvalstis"), pat ja tās nav 1967. gadā Stokholmā pārskatītā un 1979. gadā pārveidotā Madrides nolīguma "Par zīmju starptautisko reģistrāciju" (turpmāk "Madrides nolīgums") dalībnieces, kā arī 14. panta 1. b) punktā minētās organizācijas - Protokola dalībnieces (turpmāk sauktas "dalīborganizācijas"), tomēr ir tās pašas Savienības locekles, kuras locekles ir Madrides nolīguma valstis. Šajā Protokolā minētais apzīmējums "dalībpuses" attiecināms gan uz dalībvalstīm, gan dalīborganizācijām.

2. pants.

Aizsardzības iegūšana ar starptautisko reģistrāciju.

1. Kad dalībpuses valsts attiecīgā Iestāde ir saņēmusi preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, vai, kad zīme ir iereģistrēta dalībpuses attiecīgās Iestādes reģistrā, pieteikuma (turpmāk saukta "bāzes pieteikuma") vai reģistrācijas (turpmāk sauktas "bāzes reģistrācijas") īpašnieks, vai pieteicējs, izmantojot Protokola nosacījumus, var nodrošināt savai preču zīmei aizsardzību dalībpušu teritorijā, reģistrējot savu preču zīmi Pasaules Intelektuāla īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā (turpmāk lietoti apzīmējumi "starptautiskā reģistrācija", "starptautiskais reģistrs", "Starptautiskais birojs") ar nosacījumu, ka

i. bāzes pieteikums tiek iesniegts dalībvalsts attiecīgajā Iestādē vai arī dalībvalsts attiecīgā Iestāde ir reģistrējusi preču zīmi; preču zīmes pieteicēja vai tās īpašnieka izcelsmes zeme ir Protokola dalībvalsts; preču zīmes pieteicējs vai īpašnieks ir dalībvalsts iedzīvotājs, preču zīmes īpašnieka vai pieteicēja uzņēmums darbojas dalībvalsts teritorijā;

ii. bāzes pieteikums ir iesniegts dalīborganizācijas attiecīgajā Iestādē vai arī dalīborganizācijas attiecīgā iestāde ir reģistrējusi preču zīmi; preču zīmes pieteicēja vai īpašnieka izcelsmes zeme ir organizācijas dalībvalsts; preču zīmes pieteicējs vai tās īpašnieks ir šīs organizācijas dalībvalsts iedzīvotājs, preču zīmes īpašnieka vai pieteicēja uzņēmums darbojas organizācijas dalībvalsts teritorijā.

2. Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikums iesniedzams Starptautiskajam birojam ar tās iestādes starpniecību, kurai iesniegts bāzes pieteikums, vai arī, kura veikusi bāzes reģistrāciju (turpmāk- "izcelsmes Iestāde").

3. Protokolā termins "Iestāde" vai "dalībpuses Iestāde " apzīmē iestādi, kuras uzdevums ir veikt preču zīmju reģistrāciju, bet termins "preču zīme" attiecināms gan uz preču, gan pakalpojumu zīmēm.

4. Protokolā ar apzīmējumu "dalībpuses teritorija" apzīmē valsts teritoriju, ja dalībpuse ir valsts, bet ja dalībpuse ir starpvaldību organizācija - teritoriju, kurā ir spēkā šīs starpvaldību organizācijas līgums.

3. pants.

Starptautiskais pieteikums.

1. Starptautiskās reģistrācijas pieteikums atbilstoši Protokola nosacījumiem iesniedzams uz regulējošos noteikumos paredzētās veidlapas. Zīmes izcelsmes Iestādei jāapliecina, ka visas starptautiskās reģistrācijas pieteikumā ietvertās norādes atbilst tām, kādas dotajā brīdī ietvertas bāzes pieteikumā vai bāzes reģistrācijā. Bez tam, minētai Iestādei jānorāda

i. bāzes pieteikuma datums un numurs - ja starptautiskās reģistrācijas pieteikums balstīts uz bāzes pieteikumu;

ii. bāzes reģistrācijas datums un numurs, kā arī tā pieteikuma datums un numurs, uz kuriem pamatojoties reģistrēta zīme, ja starptautiskās reģistrācijas pieteikums balstīts uz bāzes reģistrāciju.

2. Pieteicējam jānorāda preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem zīmei tiek prasīta aizsardzība, kā arī, ja iespējams, preču klases atbilstoši klasifikācijai, kādu paredz Nicas Vienošanās par starptautisko preču un pakalpojumu klasifikāciju preču zīmju reģistrācijai. Ja pieteicējs nav norādījis preču klases, Starptautiskais birojs noklasificēs preces un pakalpojumus atbilstoši minētajai klasifikācijai. Ja pieteicējs būs noklasificējis preces un pakalpojumus, Starptautiskais birojs sadarbībā ar izcelsmes Iestādi pārbaudīs klasifikācijas pareizību. Ja preču zīmes izcelsmes Iestādes viedoklis nesakrīt ar Starptautiskā biroja viedokli, noteicošais ir Starptautiskā biroja viedoklis.

3. Ja pieteicējs pieprasa uzskatīt krāsu par zīmes distinktivitātes elementu, tad viņam

i. tas jāpaziņo un starptautiskās reģistrācijas pieteikumā jānorāda aizsargājamā krāsa vai krāsu salikums;

ii. starptautiskās reģistrācijas pieteikumam jāpievieno krāsainus preču zīmes attēlus nosūtīšanai Starptautiskajam birojam; nosūtāmo attēlu skaitu nosaka regulējošie noteikumi.

4. Starptautiskais birojs nekavējoties reģistrēs pieteikto preču zīmi atbilstoši 2. panta noteikumiem. Ja preču zīmes izcelsmes Iestāde divu mēnešu laikā no starptautiskās reģistrācijas pieteikuma saņemšanas dienas to nosūta Starptautiskajam birojam, starptautiskās reģistrācijas datums ir tas, kurā starptautiskās reģistrācijas pieteikums saņemts izcelsmes Iestādē. Ja pieteikums netiek saņemts divu mēnešu laikā - starptautiskās reģistrācijas datums ir tas, kurā minētais pieteikums saņemts Starptautiskajā birojā. Starptautiskais birojs nekavējoši nosūta paziņojumu par starptautisko reģistrāciju ieinteresētajām Iestādēm. Starptautiskajā reģistrā ierakstītās preču zīmes tiek publicētas Starptautiskā biroja periodiskajā izdevumā un ietver visas norādes, kuras ietvertas starptautiskās reģistrācijas pieteikumā.

5. Lai piešķirtu publicitāti reģistrā ierakstītajām preču zīmēm, katra Iestāde no Starptautiskā biroja saņem noteiktu skaitu izdevuma brīveksemplāru un noteiktu skaitu izdevuma eksemplāru par pazeminātu cenu, kuru nosaka 10. pantā minētā Asambleja (turpmāk saukta "Asambleja"). Preču zīmju publikācija šajā izdevumā visām dalībpusēm tiek uzskatīta par pietiekošu un nekāda cita papildus publikācija nedrīkst tikt pieprasīta.

3. bis pants.

Teritoriālais attiecinājums.

Preču zīmes aizsardzība, ko nodrošina starptautiskā reģistrācija, tiek attiecināta tikai uz tām dalībpusēm, kuras norādījis starptautiskās reģistrācijas pieteicējs vai starptautiskās reģistrācijas īpašnieks. Tomēr šāds norādījums nevar tikt attiecināts uz to dalībpusi, kuras attiecīgā Iestāde ir zīmes izcelsmes Iestāde.

3. ter pants.

Teritoriālā attiecinājuma pieprasīšana.

1. Katrs pieprasījums pēc teritoriālā attiecinājuma uz kādu no dalībpusēm jānorāda starptautiskās reģistrācijas pieteikumā.

2. Teritoriālā attiecinājuma pieprasījums var tikt izteikts arī pēc zīmes starptautiskās reģistrācijas. Šāds lūgums jāiesniedz uz regulējošos noteikumos paredzētās veidlapas. Starptautiskais birojs nekavējoši iereģistrē šo pieprasījumu un nosūta par to paziņojumu ieinteresēto dalībpušu attiecīgajām Iestādēm. Šis ieraksts tiek publicēts Starptautiskā biroja izdevumā. Pieprasītais teritoriālais attiecinājums būs spēkā no brīža, kad pieprasījums ierakstīts starptautiskajā reģistrā; teritoriālais attiecinājums būs spēkā līdz reģistrācijas spēkā esamības termiņa beigām.

4. pants.

Starptautiskās reģistrācijas darbība.

1. a. Sākot no preču zīmes starptautiskās reģistrācijas dienas vai dienas, kad starptautiskajā reģistrā izdarīts ieraksts atbilstoši 3. un 3.ter panta noteikumiem, preču zīme interesētās dalībpuses teritorijā iegūst tādu pašu aizsardzību kā dalībpuses attiecīgajā Iestādē reģistrētās preču zīmes. Ja uz Starptautisko biroju netiek nosūtīts reģistrācijas atteikums atbilstoši 5.1. un 5.2. panta noteikumiem vai, ja nosūtītais atteikums vēlāk tiek atcelts, preču zīme interesētās dalībpuses teritorijā tiek aizsargāta tāpat kā dalībpuses attiecīgajā Iestādē tieši reģistrētās zīmes.

b. 3. pantā minētās norādes par preču un pakalpojumu klasēm dalībpusēm, nosakot zīmes aizsardzības apjomu, nav saistošas.

2. Visām starptautiskajām reģistrācijām tiek saglabātas prioritātes tiesības Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (tālāk tekstā "Parīzes Konvencija) 4. panta izpratnē, neprasot izpildīt minētā panta "D" punktā noteiktās formalitātes.

4. bis pants.

Nacionālās vai reģionālās reģistrācijas aizvietošana ar starptautisko reģistrāciju.

1. Ja kāda preču zīme ir ieguvusi nacionālo vai reģionālo reģistrāciju, kā arī starptautisko reģistrāciju, un abas reģistrācijas ir izdarītas uz vienas un tās pašas personas vārda, starptautisko reģistrāciju var uzskatīt par nacionālās vai reģionālās reģistrācijas aizstājēju, saglabājot iepriekšminēto reģistrāciju tiesības ja:

i. no starptautiskās reģistrācijas izrietošo aizsardzību dalībpuse ieguvusi atbilstoši 3. ter panta 1. un 2. punkta nosacījumiem,

ii. nacionālajā vai reģionālajā reģistrācijā minētās preces ir tās pašas, kuras attiecinātas uz minēto dalībpusi starptautiskajā reģistrācijā,

iii. iepriekšminētais teritoriālais attiecinājums stājas spēkā vēlāk, nekā iegūta nacionālā vai reģionālā reģistrācija.

2. Punktā 1. minētā Iestāde pēc pieprasījuma izdara savā reģistrā ierakstu par starptautisko reģistrāciju.

5. pants.

Reģistrācijas atteikums un uz atsevisķām dalībpusēm attiecinātas starptautiskās reģistrācijas dzēšana (darbības pārtraukšana).

1. Dalībpuses Iestādei, pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, ir tiesības paziņot, ka starptautiskās reģistrācijas teritoriālais attiecinājums, pieprasīts atbilstoši Protokola 3. ter panta 1. un 2. punkta noteikumiem, minētās dalībpuses teritorijā nav spēkā, un nosūtīt Starptautiskajam birojam oficiālu paziņojumu par minētās preču zīmes reģistrācijas atteikumu dalībpuses teritorijā. Atteikuma iemesli var būt tikai tie, kādi Parīzes Konvencijas ietvaros tiek piemēroti reģistrācijas atteikumam dalībpuses attiecīgajā Iestādē tieši pieteiktajām preču zīmēm. Tomēr preču zīmes aizsardzība nevar tikt pilnīgi vai daļēji atteikta tā iemesla dēļ, ka dalībpuses teritorijā spēkā esošā likumdošana paredz reģistrēt tikai noteiktu preču klašu vai preču un pakalpojumu skaitu.

2. a. Iestādei, kura vēlas izmantot reģistrācijas atteikšanas tiesības, jānosūta Starptautiskajam birojam paziņojums par reģistrācijas atteikumu, norādot visus reģistrācijas atteikuma iemeslus, spēkā esošās [nacionālās] likumdošanas noteiktajos termiņos, bet ne vēlāk kā gada laikā kopš dienas, kad Starptautiskais birojs nosūtījis dalībpuses Iestādei paziņojumu par starptautiskās reģistrācijas teritoriālo attiecinājumu (tas neattiecas uz šī punkta b. un c. apakšpunktos minēto).

b. Neraugoties uz a. apakšpunktā paredzēto, katra dalībpuse var paziņot, ka visām Protokola izpratnē veiktajām starptautiskajām reģistrācijām a. apakšpunktā minētais termiņš 1 gads tiek aizstāts ar termiņu - 18 mēneši.

c. Bez tam, šajā paziņojumā var arī noteikt, ka gadījumos, ja reģistrācijas atteikuma iemesls ir trešās personas iebildums, reģistrācijas atteikums Starptautiskajam birojam var tikt nosūtīts arī pēc 18 mēnešu termiņa izbeigšanās. Tādā gadījumā Iestāde varēs nosūtīt atteikumus arī pēc 18 mēnešu termiņa izbeigšans, bet tikai ar noteikumu, ka

i. pirms 18 mēnešu termiņa izbeigšanās Starptautiskais birojs tiek informēts par to, ka iebildumus iespējams iesniegt arī pēc 18 mēnešu termiņa izbeigšanās un, ka

ii. paziņojums par reģistrācijas atteikumu, kura pamatā ir trešās personas iebildums, ir izdarīts ne vēlāk kā 7 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā iebilduma periods; ja iebilduma periods ir īsāks par 7 mēnešiem, paziņojums jāizdara mēneša laikā pēc iebildumu perioda izbeigšanās.

d. Ja visi paziņojumi par b. un c. apakšpunktos norādīto tiek ietverti 14. panta 2. punktā minētajā ratifikācijas instrumentā, tad tie stāsies spēkā līdz ar Protokola spēkā stāšanās dienu attiecībā uz valsti vai starpvaldību organizāciju, kura izdarījusi šos paziņojumus. Iepriekšminētie paziņojumi var tikt izdarīti arī vēlāk - tādā gadījumā tie stāsies spēkā trīs mēnešus no dienas, kad Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Ģenerāldirektors (turpmāk "Ģenerāldirektors") būs saņēmis minēto paziņojumu vai arī jebkurā vēlākā datumā, ja tāds būs norādīts paziņojumā, un tiks attiecināts uz tām starptautiskām reģistrācijām, kuru reģistrācijas datums ir tāds pats un vēlāks par paziņojumā norādīto.

e. Desmit gadus pēc Protokola stāšanās spēkā, Asambleja pārbaudīs, kā darbojas no a. līdz d. apakšpunktos izstrādātie nosacījumi. Pēc tam ar Asmblejas lēmumu minēto apakšpunktu nosacījumi var tikt mainīti.

3. Starptautiskais birojs nekavējoties nosūtīs starptautiskās reģistrācijas īpašniekam paziņojumu par reģistrācijas atteikumu. Minētās preču zīmes īpašniekam ir tādas pašas tiesības iesniegt apelāciju kā to preču zīmju īpašniekiem, kuri dalībpuses Iestādē iesnieguši reģistrācijas pieteikumus bez Starptautiskā biroja starpniecības. Tiklīdz Starptautiskais birojs būs saņēmis šī panta 2. punkta c.i. apakšpunktā minēto informāciju, tā tūlīt tiks paziņota starptautiskās reģistrācijas īpašniekam.

4. Preču zīmes reģistrācijas atteikuma iemeslus Starptautiskais birojs pēc pieprasījuma paziņos interesentiem.

5. Iestāde, kura nenosūtīs Starptautiskajam birojam starptautiskās reģistrācijas provizorisko vai galīgo reģistrācijas atteikumu atbilstoši 1. un 2. punkta noteikumiem, nevarēs izmantot 1. punktā minētās tiesības.

6. Dalībvalsts kompetentās Iestādes preču zīmes reģistrāciju var dzēst (pārtraukt tās darbību) tikai tad, ja preču zīmes īpašnieks savlaicīgi ticis informēts par to, kā aizstāvēt savas tiesības. Paziņojums par reģistrācijas dzēšanu nosūtāms Starptautiskajam birojam.

5. bis pants.

Apliecinājumi par tiesībām izmatot preču zīmē atsevišķus elementus.

Dokumentiem par tiesībām izmantot preču zīmē noteiktus elementus, proti, ģerboņus, ģerboņa vairogus, portretus, goda zīmes, titulus, citu uzņēmumu nosaukumus, kā arī citu personu vārdus un tamlīdzīgus uzrakstus, nav nepieciešama legalizācija un nekādi citi apliecinājumi, kā vien izcelsmes Iestādes apliecinājums par tiesībām tos izmantot.

5. ter pants.

Starptautiskā reģistra ierakstu kopijas; izpēte par agrākām tiesībām; izraksti no starptautiskā reģistra.

1. Starptautiskais birojs pēc interesentu pieprasījuma par regulējošos noteikumos norādīto samaksu izsniegs ieinteresētai personai visu to ierakstu kopijas, kuras par attiecīgo preču zīmi ierakstītas starptautiskajā reģistrā.

2. Starptautiskais birojs par samaksu veic izpēti par starptautiski reģistrētu preču zīmju agrākām tiesībām.

3. Izrakstiem no starptautiskā reģistra, kurus pieprasa kāda no dalībpusēm, nav nepieciešama legalizācija.

6. pants.

Starptautiskās reģistrācijas spēkā esamības termiņš. Starptautiskās reģistrācijas atkarība un patstāvība.

1. Starptautiskajā birojā reģistrētas preču zīmes ir spēkā 10 gadus, to darbību iespējams atjaunot atbilstoši 7. panta noteikumiem.

2. Piecus gadus pēc starptautiskās reģistrācijas iegūšanas, starptautiskā reģistrācija kļūst neatkarīga no bāzes pieteikuma vai arī no šī pieteikuma izrietošās reģistrācijas, kā arī no bāzes reģistrācijas.

3. Preču zīmes aizsardzība, ko nodrošina zīmes starptautiskā reģistrācija, neatkarīgi no tā, vai šī reģistrācija ir vai nav tiesību nodošanas objekts, nevar tikt pieprasīta, ja piecu gadu laikā kopš starptautiskās reģistrācijas spēkā stāšanās dienas bāzes pieteikums vai no šī pieteikuma izrietošā reģistrācija, vai arī bāzes reģistrācija - ir atsaukta, ir beidzies tās darbības termiņš, īpašnieks ir atteicies no zīmes reģistrācijas, reģistrācija saņēmusi galīgo noraidījumu, tā ir dzēsta vai arī tās preču saraksts, salīdzinot ar preču sarakstu starptautiskajā reģistrācijā, ierobežots pret visām vai tikai atsevišķām precēm. Aizsardzība nevar tikt pieprasīta arī tad, ja pēc piecu gadu termiņa izbeigšanās sekojošas procedūras, proti,

i. apelācija pret bāzes pieteikuma reģistrācijas atteikumu,

ii. darbības, kas vērstas uz preču zīmes bāzes pieteikuma vai bāzes reģistrācijas atsaukšanu, ierobežošanu un dzēšanu,

iii. iebildums pret bāzes pieteikumu

beidzas ar bāzes reģistrācijas noraidījumu, īpašnieka atteikšanos no zīmes reģistrācijas, zīmes dzēšanu, pieprasījumu atsaukt bāzes pieteikumu vai no tā izrietošo reģistrāciju, bet visas darbības, kas saistītas ar apelācijas vai iebilduma iesniegšanu bijušas uzsāktas pirms piecu gadu termiņa izbeigšanās. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, ja bāzes pieteikums vai no tā izrietošā reģistrācija ir atsaukta, reģistrācija ir noraidīta, bet punktos i., ii. un iii. minētās darbības uzsāktas pirms piecu gadu termiņa izbeigšanās.

4. Izcelsmes Iestāde, kā regulējošos noteikumos paredzēts, nosūta Starptautiskajam birojam lēmumu, kas pieņemts atbilstoši šī panta 3. punkta noteikumiem. Starptautiskais birojs informē ieinteresētās puses un atbilstoši noteikumiem publicē nepieciešmo informāciju. Izcelsmes iestāde vajadzības gadījumā lūdz dzēst starptautisko reģistrāciju un Starptautiskais birojs izpilda šo prasību.

7. pants.

Starptautiskās reģistrācijas atjaunošana.

1. Jebkura starptautiskā reģistrācija var tikt atjaunota uz 10 gadiem sākot no iepriekšējā perioda izbeigšanās dienas attiecīgi samaksājot pamatnodevu un nepieciešamības gadījumā 8. panta 2. punktā paredzētās papildus nodevas.

2. Atjaunojot reģistrāciju, tajā nedrīkst izdarīt nekādas izmaiņas, salīdzinot ar stāvokli termiņa izbeigšanās brīdī.

3. 6 mēnešus pirms aizsardzības termiņa izbeigšanās Starptautiskais birojs atgādina starptautiskās reģistrācijas īpašniekam un nepieciešamības gadījumā arī tā pilnvarotajam, par precīzu zīmes aizsardzības termiņa izbeigšanās datumu.

4. Samaksājot noteikumos paredzēto speciālo piemaksu, starptautisko reģistrāciju var atjaunot arī vēl sešus mēnešus pēc spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

8. pants.

Nodevas par starptautiskās reģistrācijas pieteikumu un starptautisko reģistrāciju.

1. Izcelsmes Iestādei ir tiesības noteikt un pieprasīt no pieteicēja vai starptautiskās reģistrācijas īpašnieka samaksu par starptautiskās reģistrācijas vai starptautiskās reģistrācijas atjaunošanas pieteikuma sagatavošanu.

2. Preču zīmes reģistrācija Starptautiskajā birojā notiek tikai pēc iepriekšējas nodevas samaksas, kuru veido

i. pamatnodeva;

ii. papildnodeva par katru nākošo uz zīmi attiecināto preču vai pakalpojumu klasi, ja to skaits pārsniedz 3;

iii. papildnodeva par katru valsti, kurā atbilstoši 3.ter panta noteikumiem prasīta preču zīmes aizsardzība

3. Ja preču un pakalpojuma klašu skaitu nosaka vai koriģē Starptautiskais birojs, punktā 2. ii. paredzēto papildnodevu var samaksāt vēlāk noteikumos paredzētā termiņā; zīmes reģistrācijas datums šajā gadījumā nemainīsies. Ja līdz minētā termiņa beigām papildnodeva netiek samaksāta vai preču un pakalpojumu klašu saraksts netiek koriģēts atbilstoši samaksātajai summai, tālākā zīmes reģistrācijas procedūra tiek pārtraukta.

9. pants.

Ieraksts par starptautiskās reģistrācijas īpašnieka maiņu.

Pēc tās personas lūguma, uz kura vārda reģistrēta preču zīme, vai pēc citas ieinteresētās Iestādes vai ieintersētās personas lūguma Starptautiskais birojs izdara reģistrā visus ierakstus par starptautiskās reģistrācijas īpašnieka maiņu, attiecinātu gan uz visām, gan atsevišķām reģistrācijā norādītām dalībpusēm, kā arī attiecinātu uz visām vai arī atsevišķām precēm un pakalpojumiem, ja vien jaunais reģistrācijas īpašnieks ir tiesīgs atbilstoši 2.1. panta noteikumiem iesniegt preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu.

9. bis pants.

Ieraksti starptautiskajā reģistrā.

Starptautiskais birojs ieraksta starptautiskajā reģistrā

i. visas izmaiņas, kas saistītas ar starptautiskās reģistrācijas īpašnieka vārda un adreses maiņu

ii. starptautiskās reģistrācijas īpašnieka pilnvaroto un visas ziņas par to

iii. starptautiskās reģistrācijas preču saraksta ierobežojumu, attiecinātu uz visām vai atsevišķam dalībpusēm

iv. reģistrācijas īpašnieka atteikšanos no zīmes aizsardzības kādas dalībpuses teritorijā (renonciation č la protection), īpašnieka lūgumu dzēst preču zīmi (radiation) un tiesas lēmumu par starptautiskās reģistrācijas dzēšanu attiecībā pret visām vai atsevišķām dalībpusēm (invalidation)

v. visas ziņas par tiesībām uz preču zīmi, kādas noteiktas Protokola noteikumos.

9.ter pants.

Maksa par ierakstu izdarīšanu.

Par visu 9. un 9.bis pantā paredzēto ierakstu izdarīšanu var tikt pieprasīta samaksa.

9. quater pants.

Vairāku dalībvalstu kopīgā Iestāde.

1. Ja vairākas dalībvalstis piekrīt unificēt savus nacionālos preču zīmju likumus, tās var paziņot Ģenerāldirektoram, ka

i. turpmāk kopīgā Iestāde aizstās katras dalībvalsts nacionālo Iestādi un

ii. turpmāk šo valstu teritorija attiecībā uz iepriekšējos pantos izklāstīto, kā arī 9.quinquies un 9.sexies pantos izklāstīto tiek uzskatīta par vienu valsti.

2. Šāds paziņojums stāsies spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kad Ģenerāldirektors par to būs paziņojis citām dalībpusēm.

9. quinquies pants.

Starptautiskās reģistrācijas pārveidošana nacionālās un reģionālās reģistrācijas pieteikumos.

Ja pēc izcelmes Iestādes lūguma atbilstoši 6.4. panta noteikumiem starptautiskā reģistrācija tiek dzēsta attiecībā pret visām vai daļu no starptautiskajā reģistrācijā minētajām precēm un pakalpojumiem, starptautiskās reģistrācijas īpašnieks var iesniegt šīs pašas preču zīmes reģistrācijas pieteikumus tās dalībpuses Iestādē, kurā minētā starptautiskā reģistrācija bijusi spēkā - par šī pieteikuma datumu tiks atzīts dzēstās starptautiskās reģistrācijas datums atbilstoši 3. panta 4. punkta noteikumiem, vai ieraksta par teritoriālio attiecinājumu datums atbilsoši 3. ter panta noteikumiem, bet, ja starptautiskajai reģistrācijai bijusi prioritāte Parīzes Konvencijas izpratnē, tā tiks saglabāta arī reģionālās vai nacionālās reģistrācijas pieteikumā ar nosacījumu, ka

i. reģistrācijas pieteikums dalībpuses Iestādē tiks iesniegts 3 mēnešu laikā pēc starptautiskās reģistrācijas dzēšanas,

ii. preču un pakalpojumu saraksts nacionālās vai reģionālās reģistrācijas pieteikumā nebūs plašāks par to, kāds starptautiskajā reģistrācijā bijis attiecināts uz interesēto dalībpusi,

iii. minētais pieteikums atbildīs visām likuma prasībām, tai skaitā attiecībā uz nodevu samaksu.

9. sexies pants.

Madrides nolīguma aizsardzība (saglabāšana).

1. Ja starptautiskās reģistrācijas pieteikuma vai starptautiskās reģistrācijas Izcelsmes zemes iestāde ir tādas valsts iestāde, kas vienlaicīgi ir gan Protokola, gan Madrides nolīguma dalībvalsts, tad šo reģistrācijas pieteikumu vai reģistrāciju attiecinot uz citām valstīm, kuras arī vienlaicīgi ir Protokola un Madrides nolīguma dalībvalstis, Protokola noteikumi nav spēkā.

2. Pēc 10 gadu termiņa izbeigšanās, kopš Protokola stāšanās spēkā, bet ne agrāk kā 5 gadus pēc tam, kad lielākā daļa Madrides nolīguma valstu būs kļuvušas par Protokola dalībvalstīm, ar trīs ceturdaļu balsu vairākumu, Asambleja var 1. punktā izklāstīto atcelt vai sašaurināt tā darbību. Balsojumā var piedalīties tikai tās valstis, kuras ir gan Madrides Protokola gan Madrides nolīguma dalībvalstis.

10 pants.

Asambleja.

1. a. Dalībpuses ir tās pašas Asamblejas locekles, kuras locekles ir Madrides nolīguma dalībvalstis.

b. Katru dalībpusi Asamblejā pārstāv viens delegāts, kuram savukārt var būt savs vietnieks, padomdevējs un eksperts.

c. Dalībpuse, kura nozīmējusi attiecīgo delegāciju, sedz visus tās izdevumus, izņemot viena delegācijas locekļa ceļa izdevumus un komandējuma naudu, kuru sedz Madrides Savienība.

2. Asambleja, bez funkcijām, kuras tā veic Madrides nolīguma izpratnē, vēl papildus

i. iztirzā visus ar Protokola izmantošanu saistītos jautājumus;

ii. dod Starptautiskajam birojam norādījumus par konferenču sarīkošanu Protokola darbības novērtēšanai, ievērojot to Madrides Savienības valstu piezīmes, kuras nav Protokola dalībpuses;

iii. pieņem un izdara labojumus regulējošajos noteikumos par Protokola piemērošanu;

iv. veic visas tās funkcijas, kuras tai nosaka Protokola noteikumi.

3. a. Katrai dalībpusei Asamblejā ir viena balss. Lemjot jautājumus, kuri attiecas tikai uz Madrides nolīguma valstīm, dalībpusēm, kuras nav nolīguma dalībnieces, nav balstiesību, turpretim, jautājumos, kuri skar vienīgi Protokolu, balstiesības ir vienīgi Protokola dalībpusēm.

b. kvorumu kāda jautājuma izlemšanai veido puse no balstiesīgiem Asamblejas locekļiem

c. raugoties uz b. apakšpunktā izklāstīto, ja kādā sesijā balstiesīgo Asamblejas locekļu ir mazāk par pusi, Asamblejai tomēr ir tiesības pieņemt lēmumus; tomēr šādi lēmumi, izņemot tos, kas attiecas uz procedūras jautājumiem, dalībpusēm kļūst saistoši vienīgi ievērojot zemākizklāstītos nosacījumus. Starptautiskais birojs nosūta Asamblejas lēmumus tiem Asamblejas locekļiem, kuriem dotā lēmuma pieņemšanā ir balstiesības, bet kuri nepiedalījās balsošanā, aicinot triju mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas rakstiski izteikt savu piekrišanu vai nepiekrišanu lēmumam. Ja līdz šī termiņa beigām to locekļu skaits, kuri būs izteikuši savu viedokli, būs vismaz tikpat liels kā to Asamblejas locekļu skaits, kuri nepiedalījās balsojumā, Asamblejas lēmumi dalībpusēm kļūst saistoši, ja vien par tiem būs nobalsojis vairākums.

d. Pantos 5.2.e, 9.sexies 2., 12. un 13. izklātītie noteikumi tiek pieņemti ar divu trešdaļu balsu vairākumu.

e. Atturēšanās netiek uzskatīta par balsošanu.

f. Viens delegāts var pārstāvēt tikai vienu Asmblejas locekli un balsot tikai viena locekļa vārdā.

4. Bez Madrides nolīguma kārtējām un ārkārtas sesijas sanāksmēm, pēc Ģenerāldirektora pieprasījuma vai pēc ceturtdaļas balstiesīgo Asamblejas locekļu pieprasījuma, kuri ir balstiesīgi jautājumā, kuru paredzēts iekļaut dienas kārtībā, Asambleja sanāk uz ārkārtas sesiju. Šādas sesijas dienaskārtību sagatavo Generāldirektors.

11. pants.

Starptautiskais birojs.

1. Visas darbības, kas saistītas ar preču zīmju starptautisko reģistrāciju un visus Protokolā noteiktos administratīvos pienākumus pilda Starptautiskais birojs.

2.a. Pēc Asamblejas norādījuma Starptautiskais birojs sagatavo konferences Protokola darbības revīzijai.

b. Starptautiskais birojs var konsultēt starpvaldību organizācijas un starptautiskās organizācijas par minēto revīzijas konferenču gatošanu.

c. Ģenerāldirektors un viņa nozīmētās personas piedalās sanāksmēs bez balstiesībām.

3. Starptautiskais birojs pilda visus pienākumus, kurus tam nosaka Madrides Protokols.

12. pants.

Finanses.

Savienības finanses tiek pārvaldītas pēc tiem pašiem noteikumiem, kuri izklāstīti Madrides nolīguma 12. pantā pieņemot, ka šajā pantā minētās atsauces uz nolīguma 8. pantu uzskatāmas par atsaucēm uz Protokola 8. pantu. Bez tam, atbilstoši Madrides nolīguma 12.panta 6. punkta noteikumiem, dalīborganizācijas, pēc to vien balsīga lēmuma, pretēji Asamblejas lēmumam, tiek uzskatītas par piederīgām pirmajai kontribūciju klasei, saskaņā ar Parīzes Konvencijas nosacījumiem.

13. pants.

Izmaiņas dažos protokola pantos.

1. Priekšlikumus par izmaiņām 10., 11. un 12. pantā var iesniegt Protokola dalībpuses vai Ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors nosūta priekšlikumus par izmaiņām visām dalībpusēm vismaz sešus mēnešus pirms to izskatīšanas Asamblejā.

2. Asambleja pieņem visas pirmajā punktā minētās izmaiņas. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamas trīs ceturdaļas balsu, bet par izmaiņām 10. pantā un šī panta 2. punktā pietiek ar četrām piektdaļām balsu.

3. Punktā 1. minētās izmaiņas stājas spēkā mēnesi pēc tam, kad Ģenerāldirektors ir saņēmis rakstisku 3/4 valstu un starpvaldību organizāciju pārstāvju, kuri dotajā brīdī ir Asamblejas locekļi un kuriem ir balstiesības šajā jautājumā, piekrišanu izmaiņu izdarīšanai. Šādi lēmumi par izmaiņu pieņemšanu minētajos pantos ir saistoši valstīm un starpvaldību organizācijām, kuras dotajā brīdī ir Protokola dalībpuses vai kuras vēlāk par tādām kļūs.

14. pants.

Iespēja kļūt par Protokola dalībpusi; Protokola stāšanās spēkā.

1.a. Jebkura Parīzes Konvencijas dalībvalsts var kļūt par Protokola dalībpusi.

b. Bez tam, jebkura starpvaldību organizācija var kļūt par Protokola dalībpusi, ja ievēroti sekojoši nosacījumi

i. vismaz viena no šajā starpvaldību organizācijā ietilpstošajām valstīm ir Parīzes Konvencijas dalībniece;

ii. Punktā 1. minētajai organizācijai tās teritorijā ir reģionāla Iestāde preču zīmju reģistrēšanai un šī iestāde nav sniegusi 9.quater pantā minēto paziņojumu.

2. Visas 1. punktā minētās valstis un organizācijas var parakstīt Protokolu. Visas 1. punktā minētās valstis un organizācijas, ja tās ir parakstījušas Protokolu, var iesniegt ratifikācijas vai parakstīšanas instrumentu, vai, ja tās nav parakstījušas Protokolu, var iesniegt pievienošanās instrumentu.

3. Punktā 2. minētie instrumenti iesniedzami Ģenerāldirektoram.

4. a. Protokols stājas spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kad saņemti 4 ratifikācijas [atzīšanas vai pievienošanās] instrumenti, ar nosacījumu, ka vismaz vienu no tiem ir iesniegusi Madrides nolīguma valsts un vismaz vienu ir iesniegusi valsts, kura nav Madrides nolīguma dalībniece, vai arī to ir iesniegusi 1. b. punktā norādītā organizācija.

b. Attiecībā uz visām citām valstīm un 1. b punktā minētajām organizācijām, Protokols stājas spēkā 3 mēnešus no dienas, kad Ģenerāldirektoram ticis iesniegts šīs valsts vai organizācijas ratifikācijas vai pievienošanās instruments.

5. Jebkura valsts vai 1.b. punktā minētā organizācija, iesniedzot savu ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu, var paziņot, ka aizsardzība, kas iegūta ar starptautisko reģistrāciju Protokola izpratnē pirms Protokols stājies spēkā attiecībā uz šo dalībpusi, uz šīm valstīm vai organizācijām nevar tikt attiecināta.

15. pants.

Denonsēšana.

1. Protokola darbības laiks nav ierobežots.

2. Dalībpuses var denonsēt Protokolu nosūtot par to paziņojumu Ģenerāldirektoram.

3. Denonsēšana stājas spēkā 1gadu pēc dienas, kad Ģenerāldirektors saņēmis paziņojumu par Protokola denonsēšanu.

4. Šajā pantā izklāstītā denonsēšana iespējama ne agrāk, kā pēc pieciem gadiem no dienas, kopš Protokols stājies spēkā attiecībā uz ieinteresēto dalībpusi.

5. a. Ja starptautiski reģistrēta preču zīme ir spēkā attiecībā uz valsti vai organizāciju, kas denonsē protokolu, tad ar dienu, kad denonsēšana stājas spēkā, minētās preču zīmes īpašnieks var iesniegt šīs valsts vai organizācijas attiecīgajā Iestādē minētās preču zīmes reģistrācijas pieteikumu - par šī pieteikuma datumu tiks uzskatīts zīmes starptautiskās reģistrācijas datums atbilstoši 3. panta 4. punkta noteikumiem vai teritoriālā attiecinājuma ieraksta datums, atbilstoši panta 3. ter panta 2. punkta noteikumiem, bet ja starptautiskajai reģistrācijai bijušas prioritātes tiesības, tās tiks saglabātas ar noteikumu, ka

i. minētais reģistrācijas pieteikums tiks iesniegts 2 gadu laikā kopš denonsēšanas stāšanās spēkā,

ii. reģistrācijas pieteikumā ietverto preču un pakalpojumu saraksts nav plašāks par to, kāds starptautiskajā reģistrācijā bija attiecināts uz valsti vai starpvaldību organizāciju, kas denonsējusi Protokolu, un

iii. minētais pieteikums atbilst visām likuma prasībām, tai skaitā attiecībā uz nodevu samaksu.

b. Apakšpunkta a. nosacījumi piemērojami arī tām starptautiskajām preču zīmju reģistrācijām, kuras ir spēkā to dalībpušu teritorijā, kuras nav Protokolu denonsējošās valstis vai starpvaldību organizācijas un kuru īpašnieki denonsēšanas rezultātā nav vairs tiesīgi iesniegt preču zīmju reģistrācijas pieteikumus atbilstoši 2. panta 1. punkta nosacījumiem.

16. pants.

Parakstīšana; valodas; depozitāres funkcijas.

1. a. Protokols tiek parakstīts vienā eksemplārā franču, angļu un spāņu valodā un iesniegts Ģenerāldirektoram, tiklīdz pārtraukta tā parakstīšana Madridē. Teksti visās trijās valodās ir identiski.

b. Konsultējoties ar ieinteresētajām valdībām un organizācijām Ģenerāldirektors sagatavo oficiālos tekstus vācu, arābu, ķīniešu, itāļu, japāņu, portugāļu un krievu valodās,vai arī, pēc Asamblejas norādījuma, kādā citā valodā.

2. Protokols atvēts parakstīšanai Madridē līdz 1989. gada 31. decembrim.

3. Ģenerāldirektors nosūta divas, Spānijas valdības pienācīgi apliecinātas, parakstītā Protokola teksta kopijas visām tām valstīm un starpvaldību organizācijām, kurām iespējams kļūt par Protokola dalībpusēm.

4. Ģenerāldirektors reģistrē Protokolu ANO sekretariātā.

5. Ģenerāldirektors rakstiski informē tās Valstis un starpvaldību organizācijas, kuras ir Protokola dalībpuses vai arī var par tādām kļūt, par Protokola parakstīšanas, ratifikācijas instrumentu iesniegšanas, citu dalībpušu pievienošanās un Protokola spēkā stāšanās gaitu, kā arī par izmaiņu spēkā stāšanos, Protokola denonsēšanu, un par visām Protokola izpratnē pieņemtajām deklarācijām.

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

une organisation pour le futur

 

 

Protocole relatif ą l'Arrangement de Madrid

concernant l'enregistrement international des marques*

(signé ą Madrid le 28 juin 1989)

 

 

* Titre officiel franēais Entrée en vigueur: Voir l'article 14

Source: Bureau international de l'OMPI

Données bibliographiques

13F

Organisation: OMPI

Titre abrégé: Protocole de Madrid de 1989

Sujet: MRK

Identification du texte: WO-MAP

Publié dans "La propriété industrielle": 1989.07

1989.08

Référence dans la collection des L&T: OMPI 3-007

Publication de l'OMPI N° 204(F)

WDN: 0760G

 

 

Article 1

Appartenance ą l'Union de Madrid

Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-aprčs "les Etats contractants"), mźme s'ils ne sont pas parties ą l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé ą Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-aprčs dénommé "l'Arrangement de Madrid (Stockholm)"), et les organisations visées ą l'article 14.1)b) qui sont parties au présent Protocole (dénommées ci-aprčs "les organisations contractantes") sont membres de la mźme Union dont sont membres les pays qui sont parties ą l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l'expression "parties contractantes" désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations contractantes.

 

Article 2

Obtention de la protection par l'enregistrement international

1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprčs de l'Office d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-aprčs dénommée "la demande de base") ou le titulaire de cet enregistrement (ci-aprčs dénommé "l'enregistrement de base") peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-aprčs dénommés respectivement "l'enregistrement international", "le registre international", "le Bureau international" et "l'Organisation"), sous réserve que,

i) lorsque la demande de base a été déposée auprčs de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant;

ii) lorsque la demande de base a été déposée auprčs de l'Office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.

2) La demande d'enregistrement international (dénommée ci-aprčs "la demande internationale") doit źtre déposée auprčs du Bureau international par l'intermédiaire de l'Office auprčs duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-aprčs dénommé "l'Office d'origine"), selon le cas.

3) Dans le présent Protocole, le terme "Office" ou "Office d'une partie contractante" désigne l'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme "marques" désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.

4) Dans le présent Protocole, on entend par "territoire d'une partie contractante", lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale.

 

Article 3

Demande internationale

1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra źtre présentée sur le formulaire prescrit par le rčglement d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent ą celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office indiquera,

i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,

ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base.

L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.

2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'aprčs la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrōle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.

3) Si le déposant revendique la couleur ą titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu

i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;

ii) de joindre ą sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le rčglement d'exécution.

4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément ą l'article 2. L'enregistrement international portera la date ą laquelle la demande internationale a été reēue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reēue par le Bureau international dans le délai de deux mois ą compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reēue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date ą laquelle ladite demande internationale a été reēue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale.

5) En vue de la publicité ą donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires ą prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée ą l'article 10 (ci-aprčs dénommée "l'Assemblée"). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra źtre exigée du titulaire de l'enregistrement international.

 

Article 3bis

Effet territorial

La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra ą une partie contractante qu'ą la requźte de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, une telle requźte ne peut źtre faite ą l'égard d'une partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

 

Article 3ter

Requźte en "extension territoriale"

1) Toute requźte en extension ą une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale.

2) Une requźte en extension territoriale peut aussi źtre faite postérieurement ą l'enregistrement international. Une telle requźte devra źtre présentée sur le formulaire prescrit par le rčglement d'exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette inscription ą l'Office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets ą partir de la date ą laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera d'źtre valable ą l'échéance de l'enregistrement international auquel elle se rapporte.

 

Article 4

Effets de l'enregistrement international

1)

a) A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la mźme que si cette marque avait été déposée directement auprčs de l'Office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément ą l'article 5.1) et 5.2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, ą partir de ladite date, la mźme que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante.

b) L'indication des classes de produits et de services prévue ą l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant ą l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues ą la lettre 4.D dudit article.

 

Article 4bis

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprčs de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la mźme personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaēant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que

i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende ą ladite partie contractante selon l'article 3ter.1) ou 3ter.2),

ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enregistrement international ą l'égard de ladite partie contractante,

iii) l'extension susvisée prenne effet aprčs la date de l'enregistrement national ou régional.

2) L'Office visé ą l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international.

 

Article 5

Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international ą l'égard de certaines parties contractantes

1) Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension ą cette partie contractante, selon l'article 3ter.1) ou 3ter.2), de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas źtre accordée dans ladite partie contractante ą la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra źtre fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprčs de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra źtre refusée, mźme partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.

2)

a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable ą cet Office et au plus tard, sous réserve des sous-alinéas b) et c), avant l'expiration d'une année ą compter de la date ą laquelle la notification de l'extension visée ą l'alinéa 1) a été envoyée ą cet Office par le Bureau international.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a) est remplacé par 18 mois.

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition ą l'octroi de la protection, ce refus peut źtre notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante aprčs l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, ą l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection aprčs l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées aprčs l'expiration du délai de 18 mois, et que

ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois ą compter de la date ą laquelle commence ą courir le délai d'opposition; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit źtre effectuée dans un délai d'un mois ą compter de l'expiration dudit délai d'opposition.

d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut źtre faite dans les instruments visés ą l'article 14.2), et la date ą laquelle la déclaration prendra effet sera la mźme que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ą l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également źtre faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois aprčs sa réception par le Directeur général de l'Organisation (ci-aprčs dénommé "le Directeur général"), ou ą toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, ą l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la mźme que celle ą laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure ą cette date.

e) A l'expiration d'une période de dix ans ą compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera ą une vérification du fonctionnement du systčme établi par les sous-alinéas a) ą d). Aprčs cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront źtre modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.

3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un des exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mźmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprčs de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reēu une information selon l'alinéa 2)c)i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de l'enregistrement international.

4) Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

5) Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, ą l'égard d'un enregistrement international donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, ą l'égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue ą l'alinéa 1).

6) L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international ne pourra źtre prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.

 

Article 5bis

Pičces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque

Les pičces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient źtre réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Office d'origine.

 

Article 5ter

Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international

1) Le Bureau international délivrera ą toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le rčglement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement ą une marque déterminée.

2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.

3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute légalisation.

 

Article 6

Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance de l'enregistrement international

1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées ą l'article 7.

2) A l'expiration d'un délai de cinq ans ą compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.

3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus źtre invoquée si, avant l'expiration de cinq ans ą compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ą l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de mźme si

i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,

ii) une action visant au retrait de la demande de base ou ą la révocation, ą la radiation ou ą l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou

iii) une opposition ą la demande de base

aboutit, aprčs l'expiration de la période de cinq ans, ą une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, ą condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de mźme si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, aprčs l'expiration de la période de cinq ans, ą condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.

4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le rčglement d'exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera ą toute publication correspondante, comme prescrit dans le rčglement d'exécution. L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite ą sa demande.

 

Article 7

Renouvellement de l'enregistrement international

1) Tout enregistrement international peut źtre renouvelé pour une période de dix ans ą compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus ą l'article 8.2).

2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification ą l'enregistrement international en son dernier état.

3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, ą son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

4) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le rčglement d'exécution, un délai de grāce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

 

Article 8

Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international

1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer ą son gré et de percevoir ą son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international ą l'occasion du dépōt de la demande internationale ou ą l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international.

2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au rčglement préalable d'un émolument international qui comprendra, sous réserve des disposi tions de l'alinéa 7)a),

i) un émolument de base;

ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisičme dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque;

iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément ą l'article 3ter.

3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié ą l'alinéa 2)ii) pourra źtre réglé dans un délai fixé par le rčglement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice ą la date de l'enregistrement international. Si, ą l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.

4) Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, ą l'exception des recettes provenant des émoluments visés ą l'alinéa 2)ii) et 2)iii), sera réparti ą parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, aprčs déduction des frais et charges nécessités par l'exécution du présent Protocole.

5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés ą l'alinéa 2)ii) seront réparties, ą l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procčdent ą un examen, d'un coefficient qui sera déterminé par le rčglement d'exécution.

6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés ą l'alinéa 2)iii) seront réparties selon les mźmes rčgles que celles qui sont prévues ą l'alinéa 5).

7)

a) Toute partie contractante peut déclarer que, ą l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3ter, ainsi qu'ą l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe (ci-aprčs dénommée "la taxe individuelle") dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut źtre modifié dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas źtre supérieur ą un montant équivalant au montant, aprčs déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit źtre payée,

i) aucun émolument supplémentaire visé ą l'alinéa 2)ii) ne sera dū si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l'article 3ter, et

ii) aucun complément d'émolument visé ą l'alinéa 2)iii) ne sera dū ą l'égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.

b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut źtre faite dans les instruments visés ą l'article 14.2), et la date ą laquelle la déclaration prendra effet sera la mźme que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ą l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également źtre faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois aprčs sa réception par le Directeur général, ou ą toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, ą l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la mźme que celle ą laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure ą cette date.

 

Article 9

Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international

A la requźte de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou ą la requźte d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, ą l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et ą l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée ą déposer des demandes internationales.

 

Article 9bis

Certaines inscriptions concernant un enregistrement international

Le Bureau international inscrira au registre international

i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,

ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire,

iii) toute limitation, ą l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international,

iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international ą l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,

v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le rčglement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.

 

Article 9ter

Taxes pour certaines inscriptions

Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9bis peut donner lieu au paiement d'une taxe.

 

Article 9quater

Office commun de plusieurs Etats contractants

1) Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matičre de marques, ils pourront notifier au Directeur général

i) qu'un Office commun se substituera ą l'Office national de chacun d'eux, et

ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra źtre considéré comme un seul Etat pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précčdent le présent article ainsi que des dispositions des articles 9quinquies et 9sexies.

2) Cette notification ne prendra effet que trois mois aprčs la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres parties contractantes.

 

Article 9quinquies

Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales

Lorsque, au cas oł l'enregistrement international est radié ą la requźte de l'Office d'origine en vertu de l'article 6.4), ą l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la mźme marque auprčs de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée ą la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou ą la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la mźme priorité, sous réserve

i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois ą compter de la date ą laquelle l'enregistrement international a été radié,

ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international ą l'égard de la partie contractante intéressée, et

iii) que ladite demande soit conforme ą toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

 

Article 9sexies

Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)

1) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie ą la fois au présent Protocole et ą l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie ą la fois au présent Protocole et ą l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

2) L'Assemblée peut, ą la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de l'alinéa 1), aprčs l'expiration d'un délai de dix ans ą compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans ą compter de la date ą laquelle la majorité des pays parties ą l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée.

 

Article 10

Assemblée

1)

a) Les parties contractantes sont membres de la mźme Assemblée que les pays parties ą l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut źtre assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, ą l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont ą la charge de l'Union.

2) L'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid (Stockholm),

i) traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole;

ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dūment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas parties au présent Protocole;

iii) adopte et modifie les dispositions du rčglement d'exécution qui concernent l'application du présent Protocole;

iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole.

3)

a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties ą l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces derničres ont le droit de vote.

b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur ą la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, ą l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-aprčs sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant ą exprimer par écrit, dans un délai de trois mois ą compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, ą l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fūt atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en mźme temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions des articles 5.2)e), 9sexies.2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée sont prises ą la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément ą l'Arrangement de Madrid (Stockholm), l'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, ą la demande d'un quart des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.

 

Article 11

Bureau international

1) Les tāches relatives ą l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que les autres tāches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau international.

 

2)

a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision du présent Protocole.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision.

3) Le Bureau international exécute toutes autres tāches concernant le présent Protocole qui lui sont attribuées.

 

Article 12

Finances

En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mźmes dispositions que celles qui figurent ą l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que tout renvoi ą l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi ą l'article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12.6)b) dudit Arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées comme appartenant ą la classe de contribution I (un) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

 

Article 13

Modification de certains articles du Protocole

1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent źtre présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'źtre soumises ą l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification des articles visés ą l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquičmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés ą l'alinéa 1) entre en vigueur un mois aprčs la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs rčgles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouvernementales qui étaient membres de l'Assemblée au moment oł la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment oł la modification entre en vigueur ou qui le deviennent ą une date ultérieure.

 

Article 14

Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur

1)

a) Tout Etat partie ą la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Protocole.

b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i) au moins un des Etats membres de cette organisation est partie ą la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

ii) ladite organisation possčde un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 9quater.

2) Tout Etat ou organisation visé ą l'alinéa 1) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou organisation visé ą l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent Protocole.

3) Les instruments visés ą l'alinéa 2) sont déposés auprčs du Directeur général.

4)

a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois aprčs le dépōt de quatre instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instruments ait été déposé par un pays partie ą l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non partie ą l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des organisations visées ą l'alinéa 1)b).

b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé ą l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois aprčs la date ą laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.

5) Tout Etat ou organisation visé ą l'alinéa 1) peut, lors du dépōt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole, déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole ą son égard ne peut faire l'objet d'une extension ą son égard.

 

Article 15

Dénonciation

1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.

2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur général.

3) La dénonciation prend effet un an aprčs le jour oł le Directeur général a reēu la notification.

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut źtre exercée par une partie contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans ą compter de la date ą laquelle le présent Protocole est entré en vigueur ą l'égard de cette partie contractante.

5)

a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, ą la date ą laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprčs de l'Office dudit Etat ou de ladite organisation, une demande d'enregistrement de la mźme marque, qui sera traitée comme si elle avait été déposée ą la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou ą la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficiera de la mźme priorité, sous réserve

i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans ą compter de la date ą laquelle la dénonciation est devenue effective,

ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international ą l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et

iii) que ladite demande soit conforme ą toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

b) Les dispositions du sous-alinéa a) s'appliquent aussi ą l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, ą la date ą laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n'est plus habilité ą déposer des demandes internationales selon l'article 2.1).

 

Article 16

Signature; langues; fonctions de dépositaire

1)

a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues franēaise, anglaise et espagnole et est déposé auprčs du Directeur général lorsqu'il n'est plus ouvert ą la signature ą Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi.

b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, aprčs consultation des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

2) Le présent Protocole reste ouvert ą la signature, ą Madrid, jusqu'au 31 décembre 1989.

3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l'Espagne, des textes signés du présent Protocole ą tous les Etats et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprčs du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie ą tous les Etats et organisations internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépōts d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.