Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Pielikums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Pielikums angļu valodā

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par Preču zīmju līgumu

1.pants. 1994.gada 27.oktobrī Ženēvā parakstītais Preču zīmju līgums (turpmāk — Līgums) un tā pielikums — Noteikumi un

starptautiskie veidlapu paraugi (turpmāk — Pielikums) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums un tā Pielikums angļu valodā un to

tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līguma 1.pantā definētā iestāde Latvijas Republikā ir Latvijas Republikas Patentu valde.

4.pants. Līgums un tā Pielikums stājas spēkā Līguma 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 2.septembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada septembrī

PREČU ZĪMJU LĪGUMS

Satura rādītājs

1. pants. Terminu skaidrojumi

2. pants. Zīmes, uz kurām attiecas Līgums

3. pants. Pieteikums

4. pants. Pārstāvība; piegādes adrese

5. pants. Pieteikuma datums

6. pants. Viena reģistrācija attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem vairākās klasēs

7. pants. Pieteikuma un reģistrācijas sadalīšana

8. pants. Paraksts

9. pants. Preču un/vai pakalpojumu klasifikācija

10. pants. Izmaiņas vārdos (nosaukumos) vai adresēs

11. pants. Īpašumtiesību maiņa

12. pants. Kļūdas labošana

13. pants. Reģistrācijas spēkā esamības ilgums un tās atjaunošana

14. pants. Apsvērumi paredzama noraidījuma gadījumā

15. pants. Pienākums ievērot Parīzes konvenciju

16. pants. Pakalpojumu zīmes

17. pants. Noteikumi

18. pants. Pārskatīšana; protokoli

19. pants. Pievienošanās Līgumam

20. pants. Ratifikāciju un pievienošanos spēkā stāšanās datums

21. pants. Atrunas

22. pants. Pārejas noteikumi

23. pants. Līguma denonsēšana

24. pants. Līguma valodas; parakstīšana

25. pants. Depozitārijs

1. pants. Terminu skaidrojumi

Šā Līguma ietvaros, ja vien nav konkrēti noteikts citādi:

(i) "Iestāde" nozīmē institūciju, kam Līgumslēdzēja puse uzticējusi reģistrēt zīmes;

(ii) "reģistrācija" nozīmē Iestādes veiktu zīmes reģistrāciju;

(iii) "pieteikums" nozīmē reģistrācijas pieteikumu;

(iv) atsauces uz "personu" jāizprot kā atsauces gan uz fizisku, gan juridisku personu;

(v) "īpašnieks" nozīmē personu, kura zīmju reģistrā uzrādīta kā reģistrācijas īpašnieks;

(vi) "zīmju reģistrs" nozīmē datu krājumu, kuru kārto Iestāde un kurš ietver visu reģistrāciju saturu un visas ziņas, kas tajā

iekļautas attiecībā uz visām reģistrācijām, neatkarīgi no veida, kādā šie dati tiek glabāti;

(vii) "Parīzes konvencija" nozīmē Parīzes konvenciju par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, kas parakstīta 1883.gada 20.martā

Parīzē, ar labojumiem un grozījumiem;

(viii) "Nicas klasifikācija" nozīmē klasifikāciju, kas iedibināta ar Nicas nolīgumu par preču un pakalpojumu starptautisko

klasifikāciju zīmju reģistrācijai, kurš parakstīts 1957.gada 15.jūnijā Nicā, ar labojumiem un grozījumiem;

(ix) "Līgumslēdzēja puse" nozīmē jebkuru valsti vai starpvaldību organizāciju, kas ir šī Līguma dalībniece;

(x) atsauces uz "ratifikācijas instrumentu" jāizprot kā atsauces arī uz pieņemšanas un apstiprināšanas instrumentiem;

(xi) "Organizācija" nozīmē Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju;

(xii) "Ģenerāldirektors" nozīmē Organizācijas ģenerāldirektoru;

(xiii) "Noteikumi" nozīmē šā Līguma Noteikumus, uz kuriem atsaucas 17. pants.

2. pants. Zīmes, uz kurām attiecas Līgums

(1) [Zīmju raksturs] (a) Šo Līgumu piemēro zīmēm, kas sastāv no redzamiem apzīmējumiem, ar nosacījumu, ka attiecībā uz

telpiskām zīmēm šis Līgums jāpiemēro vienīgi tām Līgumslēdzējām pusēm, kas šādas zīmes pieņem reģistrācijai.

(b) Šo Līgumu nepiemēro hologrāfiskām zīmēm un zīmēm, kas nesastāv no redzamiem apzīmējumiem, tai skaitā skaņu zīmēm

un smaržu zīmēm.

(2) [Zīmju veidi] (a) Šo Līgumu piemēro zīmēm, kas attiecas uz precēm (preču zīmēm) vai uz pakalpojumiem (pakalpojumu

zīmēm), vai kas attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem.

(b) Šo Līgumu nepiemēro kolektīvajām zīmēm, sertifikācijas zīmēm un garantijas zīmēm.

3. pants. Pieteikums

(1) [Ziņas vai materiāli, kas iekļaujami pieteikumā vai pievienojami pieteikumam; nodeva] (a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var

prasīt, lai pieteikums ietvertu visas vai dažas no šādām ziņām vai materiāliem:

(i) lūgumu reģistrēt zīmi;

(ii) pieteicēja vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) tās valsts nosaukumu, kuras pilsonis ir pieteicējs, ja viņš ir kādas valsts pilsonis, tās valsts nosaukumu, kurā pieteicējam ir

pastāvīga dzīvesvieta, ja viņam tāda ir, un tās valsts nosaukumu, kurā pieteicējam ir reāls un darbojošs rūpniecības vai

tirdzniecības uzņēmums, ja viņam tāds ir;

(iv) ja pieteicējs ir juridiska persona, šīs juridiskās personas tiesisko statusu un valsti, un kur tas nepieciešams, teritoriālo

vienību šajā valstī, kuras jurisdikcijā minētā juridiskā persona nodibināta;

(v) ja pieteicējam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārdu un adresi,

(vi) ja saskaņā ar 4.(2)(b) pantu ir nepieciešama piegādes adrese, šo adresi;

(vii) ja pieteicējs vēlas izmantot agrāka pieteikuma prioritātes priekšrocības, pieprasījumu par šāda iepriekšējā pieteikuma

prioritāti kopā ar ziņām un pierādījumiem šīs prioritātes prasības pamatošanai, kādus var pieprasīt saskaņā ar Parīzes

konvencijas 4.pantu;

(viii) ja pieteicējs vēlas izmantot tādas aizsardzības priekšrocības, kas izriet no preču un/vai pakalpojumu izstādīšanas kādā

izstādē, attiecīgu pieprasījumu kopā ar ziņām šīs prasības pamatošanai, kādas prasa Līgumslēdzējas puses likumi;

(ix) ja Līgumslēdzējas puses Iestāde lieto rakstu zīmes (burtus un ciparus), kuras tā uzskata par standarta rakstu zīmēm, un ja

pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta, izmantojot šīs standarta rakstu zīmes, - attiecīgu paziņojumu;

(x) ja pieteicējs pretendē uz krāsu kā zīmi raksturojošu pazīmi, attiecīgu paziņojumu, kā arī pieprasītās krāsas nosaukumu vai

pieprasīto krāsu nosaukumus un, attiecībā uz katru krāsu, norādi, kuras no zīmes būtiskajām daļām ir šajā krāsā;

(xi) ja zīme ir telpiska, attiecīgu paziņojumu;

(xii) vienu vai vairākus zīmes attēlus;

(xiii) zīmes vai noteiktu tās daļu transliterāciju;

(xiv) zīmes vai noteiktu tās daļu tulkojumu;

(xv) preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, attiecībā uz kuriem reģistrācija pieprasīta, sagrupētus saskaņā ar Nicas

klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar tās klasifikācijas klases numuru, pie kuras šī preču vai pakalpojumu grupa pieder,

un novietojot minētās klasifikācijas klašu secībā;

(xvi) šā panta (4) punktā noteiktās personas parakstu,

(xvii) paziņojumu par nodomu lietot šo zīmi, kāds nepieciešams saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem.

(b) Papildus (a)(xvii) apakšpunktā minētajam paziņojumam par nodomu lietot zīmi vai tā vietā pieteicējs var iesniegt

paziņojumu par zīmes faktisko lietojumu un attiecīgus pierādījumus, kādi nepieciešami saskaņā ar Līgumslēdzējas puses

likumiem.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz pieteikumu Iestādei tiktu samaksātas nodevas.

(2) [Noformējums] Attiecībā uz prasībām pret pieteikuma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida pieteikumu,

(i) kad pieteikums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (3) punkta prasības, iesniegts uz veidlapas, kas

atbilst Noteikumos paredzētajai pieteikuma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un pieteikums tiek šādi nosūtīts, - ja

šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (3) punkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai pieteikuma

veidlapai.

(3) [Valoda] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteikums būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj. Ja

Iestāde pieļauj vairāk par vienu valodu, pieteicējam var pieprasīt ievērot jebkuras citas prasības, kuras Iestāde izvirza attiecībā

uz valodām, ar nosacījumu, ka nevar prasīt, lai pieteikums būtu sastādīts vairāk kā vienā valodā.

(4) [Paraksts] (a) Paraksts, kas minēts (1)(a)(xvi) punktā, var būt pieteicēja paraksts vai viņa pārstāvja paraksts.

(b) Neatkarīgi no (a) apakšpunkta noteikumiem, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai (1)(a)(xvii) un (1)(b) punktos

minētos paziņojumus parakstītu pats pieteicējs, pat ja viņam ir pārstāvis.

(5) [Viens pieteikums attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem vairākās klasēs] Viens un tas pats pieteikums var attiekties uz

vairākām precēm un/vai pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tie pieder vienai vai vairākām Nicas klasifikācijas klasēm.

(6) [Faktiskais lietojums] Ja saskaņā ar (1)(a)(xvii) punktu iesniegts paziņojums par nodomu lietot zīmi, jebkura Līgumslēdzēja

puse var pieprasīt, lai tās likumos noteiktajā termiņā, ņemot vērā Noteikumos paredzēto minimālo termiņu, pieteicējs Iestādei

iesniegtu pierādījumus par zīmes faktisko lietojumu, kādi nepieciešami saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem.

(7) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai attiecībā uz pieteikumu tiktu izpildītas tādas prasības,

kas nav norādītas no (1) līdz (4) punktam un (6) punktā. It īpaši, attiecībā uz pieteikumu visā tā izskatīšanas gaitā nevar

pieprasīt:

(i) iesniegt jebkādu apliecību vai izrakstu no komercreģistra;

(ii) norādīt, ka pieteicējs veic rūpniecisku vai tirdzniecisku darbību, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iii) norādīt, ka pieteicēja darbība atbilst precēm un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti pieteikumā, kā arī iesniegt attiecīgus

pierādījumus;

(iv) iesniegt pierādījumus par to, ka zīme reģistrēta citas Līgumslēdzējas puses vai Parīzes konvencijas dalībvalsts, kas nav

Līgumslēdzēja puse, zīmju reģistrā, izņemot gadījumus, kad pieteicējs pretendē uz Parīzes konvencijas 6.quinquies panta

piemērošanu.

(8) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai pieteikuma ekspertīzes gaitā Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi,

ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru pieteikuma ziņu vai materiālu ticamību.

4. pants. Pārstāvība; piegādes adrese

(1) [Pārstāvji, kuri pielaisti praksei] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai persona, kas iecelta par pārstāvi jebkuras

darbības veikšanai Iestādē, būtu pārstāvis, kas pielaists praksei Iestādē.

(2) [Obligātā pārstāvība; piegādes adrese] (a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai persona, kurai nav ne pastāvīgas

dzīvesvietas, ne reāla un darbojoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma tās teritorijā, jebkuras darbības veikšanai Iestādē

tiktu pārstāvēta ar pārstāvi.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var, ciktāl tā neprasa pārstāvja starpniecību saskaņā ar (a) apakšpunktu, prasīt, lai personai,

kurai nav ne pastāvīgas dzīvesvietas, ne reāla un darbojoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma tās teritorijā, jebkuras

darbības veikšanai Iestādē būtu piegādes adrese šajā teritorijā.

(3) [Pilnvara] (a) Gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj vai pieprasa, lai pieteicējs, īpašnieks vai jebkura cita ieinteresēta

persona Iestādē tiktu pārstāvēta ar pārstāvi, tā var prasīt, lai pārstāvis tiktu iecelts ar speciālu paziņojumu (turpmāk -

"pilnvara"), kas satur, atkarībā no apstākļiem, pieteicēja, īpašnieka vai citas pārstāvētās personas vārdu un parakstu.

(b) Pilnvara var attiekties uz vienu vai vairākiem pieteikumiem un/vai reģistrācijām, kas identificētas pilnvarā vai arī, ievērojot

jebkurus pilnvardevējas personas norādītos izņēmumus, uz visiem esošajiem un turpmākajiem šīs personas pieteikumiem un/vai

reģistrācijām.

(c) Pilnvara var aprobežot pārstāvja pilnvarojumu ar noteiktām darbībām. Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pilnvara,

saskaņā ar kuru pārstāvim ir tiesības atsaukt pieteikumu vai atteikties no reģistrācijas, ietvertu skaidri izteiktu norādi par to.

(d) Ja Iestādei paziņojumu iesniedz persona, kas sevi šajā paziņojumā norāda kā pārstāvi, bet Iestādes rīcībā šā paziņojuma

saņemšanas laikā nav nepieciešamās pilnvaras, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pilnvara Iestādei tiktu iesniegta

Līgumslēdzējas puses noteiktā termiņā, ievērojot Noteikumos paredzēto minimālo termiņu. Jebkura Līgumslēdzēja puse var

paredzēt, ka, ja pilnvara Iestādē netiek iesniegta Līgumslēdzējas puses noteiktajā termiņā, minētās personas veiktās darbības

nav spēkā.

(e) Attiecībā uz prasībām pret pilnvaras noformējumu un tās saturu, neviena Līgumslēdzēja puse nevar neatzīt pilnvaru,

(i) kad pilnvara tiek iesniegta rakstveidā uz papīra, - ja tā, ievērojot arī (4) punkta prasības, iesniegta uz veidlapas, kas atbilst

Noteikumos paredzētajai pilnvaras veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un pilnvara tiek šādi nosūtīta, - ja

šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (4) punkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai pilnvaras

veidlapai.

(4) [Valoda] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pilnvara būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(5) [Atsauce uz pilnvaru] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai jebkurš paziņojums, ko pārstāvis iesniedz kādas darbības

veikšanai Iestādē, ietvertu atsauci uz pilnvaru, uz kuras pamata pārstāvis rīkojas.

(6) [Citu prasību aizliegums] Attiecībā uz jautājumiem, par kuriem ir runa no (3) līdz (5) punktam, neviena Līgumslēdzēja puse

nevar prasīt tādu prasību izpildi, kas nav norādītas šajos punktos.

(7) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt

jebkuru ziņu ticamību, kuras ietvertas no (2) līdz (5) punktam norādītajos paziņojumos.

5. pants. Pieteikuma datums

(1) [Pieļaujamās prasības] (a) Ievērojot arī (b) apakšpunkta un (2) punkta noteikumus, Līgumslēdzēja puse par pieteikuma

iesniegšanas datumu (pieteikuma datumu) nosaka datumu, kurā Iestāde 3.(3) pantā paredzētajā valodā saņēmusi šādas ziņas

un materiālus:

(i) tieši izteiktu vai netiešu norādi, ka tiek pieprasīta zīmes reģistrācija;

(ii) ziņas, kas ļauj identificēt pieteicēju;

(iii) ziņas, kas ir pietiekamas, lai pa pastu sazinātos ar pieteicēju vai viņa pārstāvi, ja tāds ir;

(iv) pietiekami skaidru tās zīmes attēlu, kuras reģistrācija tiek pieprasīta;

(v) to preču un/vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrācija tiek pieprasīta;

(vi) ja piemērojams 3.(1)(a)(xvii) vai 3.(1)(b) pants, 3.(1)(a)(xvii) pantā minēto paziņojumu vai, attiecīgi, 3.(1)(b) pantā minēto

paziņojumu un pierādījumus saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem, pie tam šiem paziņojumiem, ja to paredz minētie

likumi, jābūt pieteicēja paša parakstītiem, pat ja viņam ir pārstāvis.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse par pieteikuma iesniegšanas datumu (pieteikuma datumu) var noteikt datumu, kurā Iestāde

saņēmusi tikai dažas, bet ne visas (a) apakšpunktā norādītās ziņas un materiālus, vai saņēmusi tos citā valodā, nevis tajā, kas

paredzēta 3.(3) pantā.

(2) [Pieļaujamā papildprasība] (a) Līgumslēdzēja puse var paredzēt, ka pieteikuma datums netiek noteikts, iekams noteiktās

nodevas nav samaksātas.

(b) Līgumslēdzēja puse (a) apakšpunktā minēto prasību var piemērot vienīgi tad, ja, pievienojoties Līgumam, tā jau piemēroja

šādu prasību.

(3) [Labojumi un termiņi] Sīkākus nosacījumus un termiņus (1) un (2) punkta izpildei nepieciešamo labojumu veikšanai paredz

Noteikumi.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar pieprasīt tādu prasību izpildi attiecībā uz pieteikuma datumu,

kas nav norādītas (1) un (2) punktā.

6. pants. Viena reģistrācija attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem vairākās klasēs

Ja vienā un tai pašā pieteikumā iekļautas preces un/vai pakalpojumi, kas pieder vairākām Nicas klasifikācijas klasēm, šāda

pieteikuma rezultātā tiek veikta viena un tā pati reģistrācija.

7. pants. Pieteikuma un reģistrācijas sadalīšana

(1) [Pieteikuma sadalīšana] (a) Jebkuru pieteikumu, kas ietver vairākas preces un/vai pakalpojumus (turpmāk - "sākotnējais

pieteikums"),

(i) vismaz līdz Iestādes lēmuma pieņemšanai attiecībā uz zīmes reģistrāciju,

(ii) jebkuras iebildumu procedūras laikā pret Iestādes lēmumu reģistrēt zīmi,

(iii) jebkuras apelācijas procedūras laikā pret lēmumu attiecībā uz zīmes reģistrāciju,

pieteicējs var sadalīt, vai pēc pieteicēja lūguma to var sadalīt divos vai vairākos pieteikumos (turpmāk - "izdalītie pieteikumi"),

sadalot starp tiem sākotnējā pieteikumā ietvertās preces un/vai pakalpojumus. Izdalītie pieteikumi saglabā sākotnējā

pieteikuma datumu un prioritātes tiesības, ja tādas ir.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse, ievērojot (a) apakšpunkta noteikumus, ir tiesīga noteikt prasības attiecībā uz pieteikuma

sadalīšanu, arī nodevas samaksu.

(2) [Reģistrācijas sadalīšana] Šā panta (1) punkta noteikumus ar nepieciešamajām izmaiņām (mutatis mutandis) piemēro arī

attiecībā uz reģistrācijas sadalīšanu. Šādu sadalīšanu atļauj

(i) jebkuras procedūras laikā, kad trešās personas Iestādē apstrīd reģistrācijas spēkā esamību,

(ii) jebkuras apelācijas procedūras laikā pret Iestādes lēmumu, kas pieņemts iepriekšējās procedūras gaitā,

ar nosacījumu, ka Līgumslēdzēja puse var neparedzēt reģistrācijas sadalīšanas iespēju, ja tās likumi pieļauj trešajām personām

iebilst pret zīmes reģistrāciju, pirms tā veikta.

8. pants. Paraksts

(1) [Sakari sarakstes veidā] Ja paziņojums Līgumslēdzējas puses Iestādei ir rakstveidā uz papīra un tiek prasīts paraksts,

Līgumslēdzēja puse

(i) ievērojot arī (iii) apakšpunktu, pieņem pašrocīgu parakstu,

(ii) pašrocīga paraksta vietā ir tiesīga atļaut citus paraksta veidus, tādus kā iespiests paraksts vai paraksta nospiedums, vai

zīmoga lietošanu,

(iii) var prasīt, lai pašrocīga paraksta vietā tiktu lietots zīmogs, ja fiziskā persona, kas paraksta paziņojumu, ir tās pilsonis un šīs

personas adrese ir tās teritorijā,

(iv) ja tiek lietots zīmogs, var prasīt, lai līdzās zīmoga nospiedumam būtu tās fiziskās personas vārda atšifrējums ar burtiem,

kuras zīmogs lietots.

(2) [Sakari ar telefaksa starpniecību] (a) Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, tā uzskata

paziņojumu par parakstītu, ja pa telefaksu saņemtajā izdrukā ir redzams paraksta attēls vai zīmoga nospieduma attēls un, kad

saskaņā ar (1)(iv) punkta noteikumiem tas tiek prasīts, kopā ar to arī tās fiziskās personas vārda atšifrējums ar burtiem, kuras

zīmogs lietots.

(b) Līgumslēdzēja puse, kas minēta (a) apakšpunktā, var pieprasīt, lai dokuments, kura attēls tika nosūtīts pa telefaksu, tiktu

iesniegts Iestādei noteiktā termiņā, ievērojot Noteikumos paredzēto minimālo termiņu.

(3) [Sakari ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību] Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei ar

elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību, tā uzskata paziņojumu par parakstītu, ja tas identificē elektroniskā paziņojuma

sūtītāju tādā veidā, kā to noteikusi Līgumslēdzēja puse.

(4) [Aizliegums prasīt apliecinājumu] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar pieprasīt, lai paraksts vai citi iepriekšējos punktos

minētie pašidentifikācijas līdzekļi tiktu apstiprināti, notariāli apstiprināti, noteikti kā autentiski, legalizēti vai citādi apliecināti,

izņemot gadījumus, kad paraksts attiecas uz atteikšanos no reģistrācijas, ja tā paredz Līgumslēdzējas puses likumi.

9. pants. Preču un/vai pakalpojumu klasifikācija

(1) [Preču un/vai pakalpojumu norādīšana] Katrā Iestādes veiktā reģistrācijā un jebkurā publikācijā, kas attiecas uz pieteikumu

vai reģistrāciju un kur tiek norādītas preces un/vai pakalpojumi, preces un/vai pakalpojumus apzīmē ar to nosaukumiem,

grupējot tos saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm un šīs klasifikācijas klašu secībā, pie tam katru grupu ievadot ar tās klases

numuru, pie kuras pieder attiecīgā preču vai pakalpojumu grupa.

(2) [Preces vai pakalpojumi vienā un tajā pašā klasē vai dažādās klasēs] (a) Preces vai pakalpojumus nevar uzskatīt par

savstarpēji līdzīgiem, pamatojoties uz to, ka kādā Iestādes veiktā reģistrācijā vai publikācijā tie minēti vienā un tajā pašā Nicas

klasifikācijas klasē.

(b) Preces vai pakalpojumus nevar uzskatīt par tādiem, kas nav savstarpēji līdzīgi, pamatojoties uz to, ka kādā Iestādes veiktā

reģistrācijā vai publikācijā tie minēti dažādās Nicas klasifikācijas klasēs.

10. pants. Izmaiņas vārdos (nosaukumos) vai adresēs

(1) [Izmaiņas īpašnieka vārdā (nosaukumā) vai adresē] (a) Ja nav mainījies īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā)

un/vai adresē, katra Līgumslēdzēja puse pieņem iesniegumu Iestādei par izmaiņu ierakstu tās zīmju reģistrā, ja šāds lūgums

izteikts īpašnieka vai viņa pārstāvja parakstītā paziņojumā, norādot attiecīgās reģistrācijas numuru un izmaiņas, kas jāieraksta.

Attiecībā uz prasībām pret šāda iesnieguma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida iesniegumu,

(i) kad iesniegums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (c) apakšpunkta prasības, iesniegts uz veidlapas,

kas atbilst Noteikumos paredzētajai iesnieguma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un iesniegums tiek šādi nosūtīts, - ja

šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (c) apakšpunkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai

iesnieguma veidlapai.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts:

(i) īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese,

(ii) ja īpašniekam ir pārstāvis, šī pārstāvja vārds un adrese,

(iii) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šī adrese.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(d) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(e) Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja izmaiņas attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iesniegumā ir

norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

(2) [Izmaiņas pieteicēja vārdā (nosaukumā) vai adresē] Ja izmaiņas attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz

pieteikumu vai pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, (1) punktu piemēro ar nepieciešamajām izmaiņām (mutatis

mutandis), ar noteikumu, ka gadījumā, ja kādam no attiecīgajiem pieteikumam numurs vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa

pārstāvim nav zināms, iesniegumā pieteikums jāidentificē, kā paredzēts Noteikumos.

(3) [Izmaiņas pārstāvja vārdā vai adresē, vai piegādes adresē] Šā panta (1) punktu piemēro ar nepieciešamajām izmaiņām

(mutatis mutandis) jebkuru izmaiņu gadījumā pārstāvja, ja tāds iecelts, vārdā vai adresē, un jebkuru izmaiņu gadījumā piegādes

adresē, ja tāda ir.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz šajā pantā minēto iesniegumu nevar prasīt tādu prasību

izpildi, kas nav norādītas no (1) līdz (3) punktam. It īpaši, nevar pieprasīt iesniegt nekādus apliecinājuma dokumentus attiecībā

uz šīm izmaiņām.

(5) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt

jebkuru iesnieguma ziņu ticamību.

11. pants. Īpašumtiesību maiņa

(1) [Reģistrācijas īpašumtiesību maiņa] (a) Ja mainījies īpašnieks, katra Līgumslēdzēja puse pieņem iesniegumu Iestādei par

izmaiņu ierakstu tās zīmju reģistrā, ja šāds lūgums izteikts īpašnieka vai viņa pārstāvja, vai personas, kas ieguvusi īpašumtiesības

(turpmāk - "jaunais īpašnieks"), vai tās pārstāvja parakstītā paziņojumā, norādot attiecīgās reģistrācijas numuru un izmaiņas,

kas jāieraksta. Attiecībā uz prasībām pret šāda iesnieguma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida iesniegumu,

(i) kad iesniegums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (2)(a) punkta prasības, iesniegts uz veidlapas, kas

atbilst Noteikumos paredzētajai iesnieguma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un iesniegums tiek šādi nosūtīts, - ja

šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (2)(a) punkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai

iesnieguma veidlapai.

(b) Ja īpašumtiesību maiņa izriet no līguma, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts šis fakts un

iesniegumam būtu pievienots, pēc iesniedzējas puses izvēles, viens no šādiem dokumentiem:

(i) līguma kopija, kuras atbilstību līguma oriģinālam var pieprasīt apliecināt notariāli vai citā kompetentā valsts institūcijā;

(ii) izraksts no līguma, kurš parāda īpašumtiesību maiņu un kura pareizību var pieprasīt apliecināt notariāli vai citā kompetentā

valsts institūcijā;

(iii) neapliecināta nodošanas apliecība, kura pēc formas un satura atbilst Noteikumos paredzētajai un kuru parakstījuši gan

iepriekšējais īpašnieks, gan jaunais īpašnieks;

(iv) neapliecināts nodošanas akts, kurš pēc formas un satura atbilst Noteikumos paredzētajam un kuru parakstījuši gan

iepriekšējais īpašnieks, gan jaunais īpašnieks.

(c) Ja īpašumtiesību maiņa izriet no uzņēmumu apvienošanas, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu

norādīts šis fakts un iesniegumam būtu pievienota kopija no kompetentas institūcijas izdota dokumenta, kurš liecina par

uzņēmumu apvienošanu, piemēram, komercreģistra izraksta kopija, un lai šīs kopijas atbilstību dokumenta oriģinālam būtu

apliecinājusi tā institūcija, kas šo dokumentu izdevusi, vai notārs, vai cita kompetenta valsts institūcija.

(d) Ja mainījies viens vai vairāki, bet ne visi līdzīpašnieki, un šāda īpašumtiesību maiņa izriet no līguma vai uzņēmumu

apvienošanas, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai katrs līdzīpašnieks, attiecībā uz kuru īpašumtiesības nemainās, viņa

parakstītā dokumentā sniegtu skaidri izteiktu piekrišanu īpašumtiesību maiņai.

(e) Ja īpašumtiesību maiņa neizriet no līguma vai uzņēmumu apvienošanas, bet tai ir cits pamats, piemēram, likums vai tiesas

nolēmums, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts šis fakts un iesniegumam būtu pievienota kopija

no dokumenta, kurš liecina par šo maiņu, un lai šīs kopijas atbilstību dokumenta oriģinālam būtu apliecinājusi tā institūcija, kas

šo dokumentu izdevusi, vai notārs, vai cita kompetenta valsts institūcija.

(f) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā būtu norādīti:

(i) iepriekšējā īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese;

(ii) jaunā īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese;

(iii) tās valsts nosaukums, kuras pilsonis ir jaunais īpašnieks, ja viņš ir kādas valsts pilsonis, tās valsts nosaukums, kurā

jaunajam īpašniekam ir pastāvīga dzīvesvieta, ja viņam tāda ir, vai tās valsts nosaukums, kurā jaunajam īpašniekam ir reāls un

darbojošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, ja viņam tāds ir;

(iv) ja jaunais īpašnieks ir juridiska persona, šīs juridiskās personas tiesiskais statuss un valsts, un kur tas nepieciešams,

teritoriālā vienība šajā valstī, kuras jurisdikcijā minētā juridiskā persona nodibināta;

(v) ja iepriekšējam īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;

(vi) ja iepriekšējam īpašniekam ir piegādes adrese, šī adrese;

(vii) ja jaunajam īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;

(viii) ja jaunajam īpašniekam saskaņā ar 4.(2)(b) pantu ir nepieciešama piegādes adrese, šī adrese;

(g) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(h) Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja īpašumtiesību maiņa attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka

iepriekšējais un jaunais īpašnieks katrai reģistrācijai ir tie paši un iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

(i) Ja īpašumtiesību maiņa neskar visas preces un/vai pakalpojumus, kas iekļauti bijušā īpašnieka reģistrācijā, un attiecīgie

likumi pieļauj ierakstīt šādu maiņu, Iestāde izveido atsevišķu reģistrāciju precēm un/vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem

īpašumtiesības mainījušās.

(2) [Valoda; tulkojums] (a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums, nodošanas apliecība vai nodošanas akts,

kas minēti (1) punktā, būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(b) Ja dokumenti, kas minēti (1)(b)(i), (1)(b)(ii), (1)(c) un (1)(e) punktos, nav valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde

pieļauj, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam būtu pievienots nepieciešamā dokumenta tulkojums vai

apliecināts tulkojums valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(3) [Pieteikuma īpašumtiesību maiņa] Ja īpašumtiesību maiņa attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai

pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, (1) un (2) punktu piemēro ar nepieciešamajām izmaiņām (mutatis mutandis),

ar noteikumu, ka gadījumā, ja kādam no attiecīgajiem pieteikumiem numurs vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim

nav zināms, iesniegumā pieteikums jāidentificē, kā paredzēts Noteikumos.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar attiecībā uz šajā pantā minēto iesniegumu prasīt tādu prasību

izpildi, kas nav norādītas no (1) līdz (3) punktam. It īpaši, nevar pieprasīt:

(i) iesniegt jebkādu apliecību vai izrakstu no komercreģistra, izņemot gadījumu, uz kuru attiecas (1)(c) apakšpunkts;

(ii) norādīt, ka jaunais īpašnieks veic rūpniecisku vai tirdzniecisku darbību, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iii) norādīt, ka jaunā īpašnieka darbība atbilst precēm un/vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas īpašumtiesību maiņa, kā arī

iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iv) norādīt, ka iepriekšējais īpašnieks pilnībā vai daļēji nodevis jaunajam īpašniekam savu uzņēmumu vai tā nemateriālās

vērtības, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus.

(5) [Pierādījumi]. Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi vai arī papildpierādījumi -

tajos gadījumos, uz kuriem attiecas (1)(c) vai (1)(e) punkti, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru ziņu ticamību, kuras ietver

iesniegums vai cits šajā pantā minētais dokuments.

12. pants. Kļūdas labošana

(1) [Kļūdas labošana attiecībā uz reģistrāciju] (a) Katra Līgumslēdzēja puse pieņem iesniegumu izdarīt tādas kļūdas labojumu,

kas pieļauta pieteikumā vai citā Iestādei paziņotā iesniegumā un atspoguļota tās zīmju reģistrā un/vai kādā publikācijā, ja šāds

lūgums izteikts īpašnieka vai viņa pārstāvja parakstītā paziņojumā, norādot attiecīgās reģistrācijas numuru, kļūdu, kas jālabo, un

labojumu, kurš jāieraksta. Attiecībā uz prasībām pret šāda iesnieguma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida

iesniegumu:

(i) kad iesniegums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (c) apakšpunkta prasības, iesniegts uz veidlapas,

kas atbilst Noteikumos paredzētajai iesnieguma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un iesniegums tiek šādi nosūtīts, - ja

šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (c) apakšpunkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai

iesnieguma veidlapai.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts:

(i) īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese,

(ii) ja īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese,

(iii) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šī adrese.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(d) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(e) Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja labojums attiecas uz vairāk nekā vienu tās pašas personas reģistrāciju, ar noteikumu, ka

kļūda un pieprasītais labojums ir tie paši katrai reģistrācijai un iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

(2) [Kļūdas labošana attiecībā uz pieteikumu] Ja kļūda attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai

pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, (1) punktu piemēro ar nepieciešamajām izmaiņām (mutatis mutandis), ar

noteikumu, ka gadījumā, ja kādam no attiecīgajiem pieteikumiem pieteikuma numurs vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa

pārstāvim nav zināms, iesniegumā pieteikums jāidentificē, kā paredzēts Noteikumos.

(3) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar attiecībā uz šajā pantā minēto iesniegumu prasīt tādu prasību

izpildi, kas nav norādītas (1) un (2) punktā.

(4) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt,

vai norādītā kļūda patiešām ir kļūda.

(5) [Iestādes pieļautās kļūdas] Līgumslēdzējas puses Iestāde savas pieļautās kļūdas labo pēc pašas iniciatīvas (ex officio) vai

pēc iesnieguma, neņemot par to maksu.

(6) [Nelabojamas kļūdas] Nevienai Līgumslēdzējai pusei nav pienākuma piemērot (1), (2) un (5) punktu kļūdām, kas saskaņā

ar tās likumiem nav labojamas.

13. pants. Reģistrācijas spēkā esamības

ilgums un tās atjaunošana

(1) [Ziņas vai materiāli, kas iekļaujami iesniegumā vai pievienojami iesniegumam par atjaunošanu; nodeva] (a) Jebkura

Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai kā priekšnoteikums reģistrācijas atjaunošanai tiktu iesniegts iesniegums un lai šāds iesniegums

ietvertu visas vai dažas no šādām ziņām:

(i) norādi, ka tiek pieprasīta reģistrācijas atjaunošana;

(ii) īpašnieka vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) attiecīgās reģistrācijas numuru;

(iv) pēc Līgumslēdzējas puses izvēles - vai nu tā pieteikuma datumu, no kura izriet attiecīgā reģistrācija, vai šīs reģistrācijas

datumu;

(v) ja īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārdu un adresi;

(vi) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šo adresi;

(vii) ja Līgumslēdzēja puse pieļauj, ka reģistrācijas atjaunošanu veic tikai attiecībā uz dažām precēm un/vai pakalpojumiem, kas

ierakstītas zīmju reģistrā, un tiek pieprasīta šāda atjaunošana, - to reģistrā iekļauto preču un/vai pakalpojumu nosaukumus,

attiecībā uz kuriem atjaunošana tiek pieprasīta vai arī to reģistrā iekļauto preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, attiecībā uz

kuriem atjaunošana netiek pieprasīta, sagrupētus saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar tās

klasifikācijas klases numuru, pie kuras šī preču vai pakalpojumu grupa pieder, un novietojot minētās klasifikācijas klašu secībā;

(viii) ja Līgumslēdzēja puse pieļauj, ka reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu var iesniegt persona, kas nav īpašnieks vai viņa

pārstāvis, un iesniegumu ir iesniegusi šāda persona, šīs personas vārdu un adresi;

(ix) īpašnieka vai viņa pārstāvja parakstu vai, ja tiek piemērots (viii) apakšpunkts, tajā minētās personas parakstu.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta

nodeva. Pēc nodevas samaksas attiecībā uz reģistrācijas sākuma periodu vai attiecībā uz jebkuru atjaunojuma periodu nekāda

turpmāka maksa par reģistrācijas uzturēšanu spēkā šajā periodā nevar tikt pieprasīta. Nodevas, kas saistītas ar paziņojuma

un/vai pierādījumu par lietošanu iesniegšanu, šā apakšpunkta ietvaros neuzskata par maksu par reģistrācijas uzturēšanu spēkā,

un uz tām neattiecas šā apakšpunkta noteikumi.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai reģistrācijas atjaunošanas iesniegums Iestādei tiktu iesniegts un attiecīgā nodeva,

kas minēta (b) apakšpunktā, tiktu samaksāta Līgumslēdzējas puses likumos noteiktajā laika periodā, ievērojot Noteikumos

paredzētos minimālos laika periodus.

(2) [Noformējums] Attiecībā uz prasībām pret reģistrācijas atjaunošanas iesnieguma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse

nenoraida iesniegumu,

(i) kad iesniegums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (3) punkta prasības, iesniegts uz veidlapas, kas

atbilst Noteikumos paredzētajai iesnieguma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un pieteikums tiek šādi nosūtīts, - ja

šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (3) punkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai iesnieguma

veidlapai.

(3) [Valoda] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai reģistrācijas atjaunošanas lūgums būtu valodā vai vienā no valodām,

kuras Iestāde pieļauj.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar attiecībā uz reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu prasīt tādu

prasību izpildi, kas nav norādītas no (1) līdz (3) punktam. It īpaši, nevar pieprasīt:

(i) jebkādu attēlu vai citu zīmes identifikāciju;

(ii) iesniegt pierādījumus par to, ka zīme reģistrēta vai ka tās reģistrācija tikusi atjaunota kādas citas Līgumslēdzējas puses zīmju

reģistrā;

(iii) iesniegt paziņojumu un/vai pierādījumus attiecībā uz zīmes lietošanu.

(5) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai reģistrācijas atjaunošanas iesnieguma izskatīšanas gaitā Iestādei

tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru atjaunošanas iesnieguma ziņu vai materiālu ticamību.

(6) [Būtības ekspertīzes aizliegums] Neviena Līgumslēdzējas puses Iestāde reģistrācijas atjaunošanas nolūkiem nevar veikt

reģistrācijas ekspertīzi pēc būtības.

(7) [Ilgums] Reģistrācijas sākuma perioda ilgums un katra atjaunojuma perioda ilgums ir 10 gadi.

14. pants. Apsvērumi paredzama noraidījuma gadījumā

Iestāde nevar pilnībā vai daļēji noraidīt pieteikumu vai 10. līdz 13. pantā paredzēto iesniegumu, nedodot, atkarībā no

apstākļiem, pieteicējam vai iesnieguma iesniedzējai pusei iespēju saprātīgā termiņā sniegt savus apsvērumus sakarā ar

paredzamo noraidījumu.

15. pants. Pienākums ievērot Parīzes konvenciju

Jebkura Līgumslēdzēja puse ievēro Parīzes konvencijas noteikumus, kuri attiecas uz zīmēm.

16. pants. Pakalpojumu zīmes

Jebkura Līgumslēdzēja puse reģistrē pakalpojumu zīmes un šīm zīmēm piemēro Parīzes konvencijas noteikumus, kuri attiecas

uz preču zīmēm.

17. pants. Noteikumi

(1) [Saturs] (a) Noteikumi, kas pievienoti šim Līgumam, attiecas uz:

(i) jautājumiem, kurus šis Līgums konkrēti paredz regulēt "kā paredzēts Noteikumos";

(ii) sīkākiem nosacījumiem, kas piemērojami, realizējot šā Līguma normas;

(iii) administratīva rakstura prasībām, jautājumiem vai procedūrām.

(b) Noteikumi ietver arī Starptautiskās paraugveidlapas.

(2) [Pretrunas starp Līgumu un Noteikumiem] Pretrunu gadījumā starp šā Līguma un Noteikumu prasībām piemērojami Līguma

noteikumi.

18. pants. Pārskatīšana; protokoli

(1) [Pārskatīšana] Šis Līgums var tikt pārskatīts diplomātiskā konferencē.

(2) [Protokoli] Lai tālāk attīstītu preču zīmju likumdošanas saskaņošanu (harmonizāciju), diplomātiskā konference var pieņemt

protokolus, ciktāl šādi protokoli nenonāk pretrunā ar šā Līguma noteikumiem.

19. pants. Pievienošanās Līgumam

(1) [Tiesības kļūt par Līguma dalībniecēm] Līgumu parakstīt un, ievērojot arī šā panta (2) un (3) punkta un 20. panta (1) un (3)

punkta noteikumus, kļūt par šā Līguma dalībniecēm var šādi starptautisko attiecību subjekti:

(i) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt šīs valsts pašas Iestādē;

(ii) jebkura starpvaldību organizācija, kam ir Iestāde, kurā var reģistrēt zīmes attiecībā uz to teritoriju, kur ir spēkā starpvaldību

organizācijas izveidošanas līgums, visās tās dalībvalstīs vai tajās dalībvalstīs, kuras šādam nolūkam ir norādītas attiecīgā

pieteikumā, ar noteikumu, ka visas šīs starpvaldību organizācijas dalībvalstis ir Organizācijas dalībvalstis;

(iii) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt vienīgi ar citas, īpaši noteiktas valsts, kas ir

Organizācijas dalībvalsts, Iestādes starpniecību;

(iv) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt vienīgi ar starpvaldību organizācijas, kuras

dalībvalsts ir šī valsts, Iestādes starpniecību;

(v) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt vienīgi ar Organizācijas dalībvalstu grupai kopīgas

Iestādes starpniecību.

(2) [Ratifikācija vai pievienošanās] Jebkurš (1) punktā minētais starptautisko attiecību subjekts var iesniegt glabāšanai:

(i) ratifikācijas instrumentu, ja tas parakstījis šo Līgumu,

(ii) pievienošanās instrumentu, ja tas nav parakstījis šo Līgumu.

(3) [Iesniegšanas glabāšanai datums] (a) Ņemot vērā arī (b) apakšpunktu, par datumu, kurā ratifikācijas vai pievienošanās

instruments iesniegts glabāšanai, uzskata:

(i) šā panta (1)(i) punktā minētajā gadījumā - datumu, kurā attiecīgā valsts iesniegusi savu instrumentu;

(ii) starpvaldību organizācijas gadījumā - datumu, kurā šī starpvaldību organizācija iesniegusi savu instrumentu;

(iii) šā panta (1)(iii) punktā minētajā gadījumā - datumu, ar kuru iestājušies šādi apstākļi: attiecīgā valsts iesniegusi savu

instrumentu, un cita, īpaši noteikta valsts iesniegusi savu dokumentu;

(iv) šā panta (1)(iv) punktā minētajā gadījumā - datumu, kurš noteikts šā punkta (a)(ii) apakšpunktā;

(v) šā panta (1)(v) punktā minētajā gadījumā, kad valsts ir valstu grupas locekle, - datumu, ar kuru iesniegti visu valstu - grupas

locekļu attiecīgie dokumenti.

(b) Jebkuram valsts ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam (šajā apakšpunktā turpmāk - "instruments") var būt pievienots

paziņojums, norādot, ka šo instrumentu var uzskatīt par iesniegtu glabāšanai ar nosacījumu, ka savu instrumentu glabāšanai

iesniegusi arī viena cita valsts vai viena starpvaldību organizācija, vai arī ka savus instrumentus iesniegušas divas citas valstis, vai

arī viena cita valsts un viena starpvaldību organizācija, kuras ir paziņojumā nosauktas un ir tiesīgas kļūt par šā Līguma

dalībniecēm. Instruments, kas ietver šādu paziņojumu, uzskatāms par iesniegtu glabāšanai ar dienu, kad iestājušies paziņojumā

norādītie apstākļi. Tomēr, ja, iesniedzot kādu paziņojumā norādīto instrumentu, arī tam ir pievienots šāda veida paziņojums, šis

instruments jāuzskata par iesniegtu dienā, kad iestājušies pēdējā paziņojumā minētie apstākļi.

(c) Jebkurš paziņojums, kas iesniegts saskaņā ar (b) apakšpunktu, jebkurā laikā var tikt pilnīgi vai daļēji atsaukts. Šāds

atsaukums stājas spēkā datumā, kad Ģenerāldirektors saņēmis paziņojumu par atsaukšanu.

20. pants. Ratifikāciju un pievienošanos

spēkā stāšanās datums

(1) [Instrumenti, kurus ņem vērā] Šā panta nolūkiem ņem vērā vienīgi tādus ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus, kurus

iesnieguši 19.(1) pantā minētie starptautisko attiecību subjekti un kuriem saskaņā ar 19.(3) pantu atzīts datums, kurā tie

iesniegti glabāšanai.

(2) [Līguma stāšanās spēkā] Šis Līgums stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad piecas valstis iesniegušas glabāšanai savus

ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus.

(3) [Ratifikāciju un pievienošanos stāšanās spēkā pēc Līguma stāšanās spēkā] Jebkuram starptautisko attiecību subjektam,

kuru neskar (2) punkts, šis Līgums kļūst saistošs trīs mēnešus pēc datuma, kurā tas iesniedzis glabāšanai savu ratifikācijas vai

pievienošanās instrumentu.

21. pants. Atrunas

(1) [Īpašie zīmju veidi] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, izmantojot atrunu, var paziņot, ka, neatkarīgi no 2.(1)(a) un

2.(2)(a) panta noteikumiem, jebkuras no 3.(1), 3.(2), 5., 7., 11. un 13. panta prasībām tā nepiemēros asociētajām zīmēm,

defensīvajām zīmēm vai atvasinātajām zīmēm. Šādā atrunā norādāmas tās no iepriekšminētajām prasībām, uz kurām šī atruna

attiecas.

(2) [Obligātie nosacījumi] Jebkuru atrunu, ko paredz (1) punkts, piesaka paziņojumā, kas pievienots tās valsts vai starpvaldību

organizācijas, kas šo atrunu piesaka, Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam.

(3) [Atsaukšana] Jebkuru atrunu, ko paredz (1) punkts, jebkurā laikā var atsaukt.

(4) [Citu atrunu aizliegums] Nav atļautas tādas atrunas attiecībā uz šo Līgumu, kuras neparedz (1) punkts.

22. pants. Pārejas noteikumi

(1) [Viens pieteikums attiecībā uz precēm un pakalpojumiem vairākās klasēs; pieteikuma sadalīšana] (a) Jebkura valsts vai

starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neatkarīgi no 3.(5) panta noteikumiem, Iestādei pieteikumu var iesniegt vienīgi

attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas pieder pie vienas Nicas klasifikācijas klases.

(b) Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, atkāpjoties no 6. panta noteikumiem, ja vienā un tajā pašā

pieteikumā iekļautas preces un/vai pakalpojumi, kas pieder pie vairākām Nicas klasifikācijas klasēm, šāda pieteikuma rezultātā

tiks veiktas divas vai vairākas reģistrācijas zīmju reģistrā, bet ar noteikumu, ka katra šāda reģistrācija ietvers atsauci uz visām

pārējām reģistrācijām, kas veiktas uz minētā pieteikuma pamata.

(c) Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, kas sniegusi paziņojumu saskaņā ar (a) apakšpunktu, var paziņot, ka,

neatkarīgi no 7.(1) panta noteikumiem, neviens pieteikums nevar tikt sadalīts.

(2) [Viena pilnvara attiecībā uz vairāk nekā vienu pieteikumu un/vai reģistrāciju] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var

paziņot, ka, neatkarīgi no 4.(3)(b) panta noteikumiem, pilnvara var attiekties tikai uz vienu pieteikumu vai vienu reģistrāciju.

(3) [Aizliegums prasīt paraksta apliecinājumu pilnvarā un pieteikumā] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot,

ka, atkāpjoties no 8.(4) panta noteikumiem, var tikt pieprasīts, lai paraksts pilnvarā vai pieteicēja paraksts pieteikumā tiktu

apstiprināts, notariāli apstiprināts, noteikts kā autentisks, legalizēts vai citādi apliecināts.

(4) [Viens iesniegums attiecībā uz vairāk nekā vienu pieteikumu un/vai reģistrāciju par vārda (nosaukuma) un/vai adreses

izmaiņām, īpašumtiesību maiņu vai kļūdu labojumu] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neatkarīgi no

10.(1)(e), 10.(2), 10.(3), 11.(1)(h), 11.(3), 12.(1)(e) un 12.(2) panta noteikumiem, iesniegums par vārda (nosaukuma) un/vai

adreses izmaiņu ierakstu, īpašumtiesību maiņas iesniegums un iesniegums par kļūdas labojumu var attiekties tikai uz vienu

pieteikumu vai vienu reģistrāciju.

(5) [Paziņojuma un/vai pierādījumu iesniegšana attiecībā uz zīmes lietošanu reģistrācijas atjaunošanas gadījumā] Jebkura valsts

vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, atkāpjoties no 13.(4)(iii) panta noteikumiem, reģistrācijas atjaunošanas gadījumā

tā prasīs iesniegt paziņojumu un/vai pierādījumus attiecībā uz zīmes lietošanu.

(6) [Būtības ekspertīze reģistrācijas atjaunošanas gadījumā] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka,

atkāpjoties no 13.(6) panta noteikumiem, reģistrācijas, kas ietver pakalpojumus, pirmās atjaunošanas gadījumā Iestāde var

veikt reģistrācijas ekspertīzi pēc būtības, bet ar noteikumu, ka šī ekspertīze aprobežojas ar to, ka tiek novērstas daudzkārtīgas

reģistrācijas uz to pieteikumu pamata, kas iesniegti sešu mēnešu laikā pēc tāda šīs valsts vai organizācijas normatīvā akta spēkā

stāšanās, ar kuru pirms šā Līguma spēkā stāšanās ieviesta pakalpojumu zīmju reģistrācijas iespēja.

(7) [Vispārīgie noteikumi] (a) Valsts vai starpvaldību organizācija var sniegt paziņojumu saskaņā ar (1) līdz (6) punktu vienīgi

tādā gadījumā, ja laikā, kad tiek iesniegts glabāšanai šā Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instruments, tās normatīvo aktu

piemērošanas turpināšana bez šāda paziņojuma būtu pretrunā ar šā Līguma attiecīgajiem noteikumiem.

(b) Jebkuru paziņojumu, ko valsts vai starpvaldību organizācija sniedz saskaņā ar (1) līdz (6) punktu, pievieno šīs valsts vai

starpvaldību organizācijas Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam.

(c) Jebkurš paziņojums, kas sniegts saskaņā ar (1) līdz (6) punktu, jebkurā laikā var tikt atsaukts.

(8) [Paziņojuma spēka zaudēšana] (a) Ņemot vērā arī (c) apakšpunkta noteikumus, jebkurš kādas valsts, kas saskaņā ar

Apvienoto Nāciju Ģenerālās Asamblejas iedibināto praksi atzīstama par jaunattīstības valsti, vai starpvaldību organizācijas, kur

katrs tās dalībnieks ir šāda valsts, saskaņā ar (1) līdz (5) punktu sniegts paziņojums zaudē savu spēku astoņus gadus pēc šā

Līguma spēkā stāšanās.

(b) Ņemot vērā arī (c) apakšpunkta noteikumus, jebkurš kādas valsts, uz kuru neattiecas (a) apakšpunkts, vai starpvaldību

organizācijas, uz kuru neattiecas (a) apakšpunkts, saskaņā ar (1) līdz (5) punktu sniegts paziņojums zaudē savu spēku sešus

gadus pēc šā Līguma spēkā stāšanās.

(c) Ja saskaņā ar (1) līdz (5) punktu sniegts paziņojums pirms 2004. gada 28.oktobra nav atsaukts saskaņā ar (7)(c) punktu

vai nav zaudējis savu spēku saskaņā ar (a) vai (b) apakšpunktu, tas zaudē spēku 2004. gada 28.oktobrī.

(9) [Pievienošanās Līgumam] Līdz 1999.gada 31.decembrim jebkura valsts, kas šā Līguma pieņemšanas dienā ir Rūpnieciskā

īpašuma aizsardzības starptautiskās savienības (Parīzes savienības) dalībvalsts, nebūdama Organizācijas dalībvalsts, neatkarīgi

no 19.(1)(i) panta noteikumiem var kļūt par šā Līguma dalībvalsti, ja šīs valsts pašas Iestādē var reģistrēt zīmes.

23. pants. Līguma denonsēšana

(1) [Paziņojums] Jebkura Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo Līgumu ar Ģenerāldirektoram adresētu paziņojumu.

(2) [Spēkā stāšanās datums] Līguma denonsēšana stājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kad Ģenerāldirektors saņēmis

paziņojumu. Tā neskar Līguma piemērošanu jebkuram pieteikumam, kas ir izskatīšanā, vai jebkurai zīmei, kas, minētajam viena

gada termiņam beidzoties, ir reģistrēta attiecībā uz Līgumslēdzēju pusi, kas denonsē šo Līgumu, ar noteikumu, ka

Līgumslēdzēja puse, kas denonsē Līgumu, var pēc minētā termiņa izbeigšanās pārtraukt piemērot šo Līgumu jebkurai

reģistrācijai, sākot ar datumu, kad veicama šīs reģistrācijas atjaunošana.

24. pants. Līguma valodas; parakstīšana

(1) [Oriģinālie teksti, oficiālie teksti] (a) Šis Līgums tiek parakstīts vienā tā eksemplārā angļu, arābu, ķīniešu, franču, krievu un

spāņu valodās, kura visi teksti ir vienlīdz autentiski.

(b) Pēc Līgumslēdzējas puses lūguma un pēc konsultācijām ar šo Līgumslēdzēju pusi un jebkuru citu ieinteresēto Līgumslēdzēju

pusi, Ģenerāldirektors ievieš oficiālo tekstu valodā, kas nav norādīta (a) apakšpunktā, bet kas ir šīs Līgumslēdzējas puses

oficiālā valoda.

(2) [Parakstīšanas termiņš] Šis Līgums ir atvērts parakstīšanai Organizācijas galvenajā mītnē vienu gadu no tā pieņemšanas

dienas.

25. pants. Depozitārijs

Šis Līgums tiek nodots glabāšanā Ģenerāldirektoram.

STARPTAUTISKĀ PARAUGVEIDLAPA Nr. 1

ZĪMES REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS

iesniegts .................... Iestādei

Aizpilda vienīgi Iestāde

Pieteicēja šifrs:

Pārstāvja šifrs:

I.Reģistrācijas pieteikums

Lūdzu reģistrēt šajā pieteikumā attēloto zīmi.

II.Pieteicējs (pieteicēji)

A.Ja pieteicējs ir fiziska persona,-

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

B.Ja pieteicējs ir juridiska persona,- pilns oficiālais nosaukums:

C.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

D.Pavalstniecības valsts:

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts:

Uzņēmuma atrašanās valsts:

E.Ja pieteicējs ir juridiska persona,

- juridiskās personas tiesiskais statuss:

- valsts, un, kur tas nepieciešams, teritoriālā iedalījuma vienība valsts robežās, kuras jurisdikcijā juridiskā persona

ir nodibināta:

F.Atzīmēt šo lodziņu, ja ir vairāk kā viens pieteicējs; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz atsevišķas lapas un norādīt

attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 2.1. vai 2.2. punktā, kā arī 2.3., 2.4. un 2.5. punktā.

III.Pārstāvis

A.Pieteicējs neizmanto pārstāvja starpniecību.

B.Pieteicējs izmanto pārstāvja starpniecību.

1.Pārstāvja identifikācija

a.Vārds:

b.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

2.Pilnvara Iestādei jau ir iesniegta. Tās numurs: ...............

3.Pilnvara pievienota.

4.Pilnvara tiks iesniegta vēlāk.

5.Pilnvara nav nepieciešama.

IV.Piegādes adrese

V.Prioritātes prasība

Pieteicējs lūdz piešķirt šādu prioritāti:

A.Valsts (Iestāde), kur iesniegts pirmais pieteikums:

B.Pirmā pieteikuma iesniegšanas datums:

C.Pirmā pieteikuma numurs (ja tas pieejams):

D.Pieteikuma, kura prioritāte tiek pieprasīta, apliecināta kopija

1.pievienota.

2.tiks iesniegta trīs mēnešu laikā no šī pieteikuma iesniegšanas datuma.

E.Apliecinātās kopijas tulkojums

1.pievienots.

2.tiks iesniegts trīs mēnešu laikā no šī pieteikuma iesniegšanas datuma.

F.Atzīmēt šo lodziņu, ja tiek pieprasīta vairāk kā viena pieteikuma prioritāte; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz

atsevišķas lapas un norādīt attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.5. punktā, kā

arī preces un/vai pakalpojumus, kas minēti katrā no tiem.

VI.Reģistrācija (reģistrācijas) izcelsmes valstī (Iestādē)

Izcelsmes valsts (Iestādes) reģistrācijas apliecība (apliecības) pievienota (pievienotas).

VII.Aizsardzība, kas izriet no izstādīšanas izstādē

Atzīmēt šo lodziņu, ja pieteicējs vēlas izmantot aizsardzību, kas izriet no preču un/vai pakalpojumu izstādīšanas izstādē.

Šajā gadījumā uz atsevišķas lapas sniegt sīkākas ziņas.

VIII.Zīmes attēls

(8 cm x 8 cm)

A.Pieteicējs vēlas, lai Iestāde zīmi reģistrē un publicē, izmantojot standarta rakstu zīmes, ko lieto Iestāde.

B.Pieteicējs pretendē uz krāsu kā zīmi raksturojošu pazīmi:

1.Pieprasītā krāsa (pieprasītās krāsas):

2.Zīmes būtiskās daļas, kuras ir šajā krāsā (krāsās):

C.Zīme ir telpiska.

........ atšķirīgi zīmes skati pievienoti.

D....... zīmes melnbalts attēls (attēli) pievienots (pievienoti).

E....... zīmes krāsains attēls (attēli) pievienots (pievienoti).

I.Zīmes transliterācija

Zīme vai tās daļa tiek transliterēta šādi:

II.Zīmes tulkojums

Zīme vai tās daļa tiek tulkota šādi:

III.Preces un/vai pakalpojumi

Preču un/vai pakalpojumu nosaukumi:

Atzīmēt šo lodziņu, ja ailē nepietiek vietas; šādā gadījumā preču un/vai pakalpojumu nosaukumus iesniegt uz atsevišķas

lapas.

IV.Paziņojums par nodomu lietot zīmi vai par tās faktisko lietojumu; pierādījumi par faktisko lietojumu

A.Atzīmējiet šo lodziņu, ja tiek pievienots Paziņojums.

B.Atzīmējiet šo lodziņu, ja tiek pievienoti pierādījumi par faktisko lietojumu.

V.Prasības attiecībā uz valodām

Atzīmēt šo lodziņu, ja pievienots pielikums, lai apmierinātu Iestādes prasības attiecībā uz valodu.

VI.Paraksts vai zīmogs

A.Fiziskās personas vārds, kura paraksta pieteikumu vai kuras zīmogs lietots:

B.Atzīmēt attiecīgo lodziņu, atkarībā no tā, vai pieteikumu paraksta, zīmogu lieto (vai zīmogs lietots kādas no šīm

personām vārdā)

1.pieteicējs.

2.pārstāvis.

C.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

D.Paraksts vai zīmogs:

VII.Nodeva (nodevas)

A.Valūta un nodevas (nodevu), kas samaksāta (samaksātas) sakarā ar šo pieteikumu, apmērs:

B.Samaksas veids:

VIII.Papildus lapas un papildinājumi

Atzīmēt šo lodziņu, ja tiek pievienotas papildus lapas vai papildinājumi un norādīt papildus lapu un/vai

papildinājumu kopskaitu:

STARPTAUTISKĀ PARAUGVEIDLAPA Nr. 2

PILNVARA

pārstāvībai procedūrās .................... Iestādē

Aizpilda vienīgi Iestāde

Personas, kas ieceļ pārstāvi, šifrs

1.Pārstāvja iecelšana

Apakšā parakstījusies persona ieceļ par savu pārstāvi 3. ailē norādīto personu.

2.Personas, kas ieceļ pārstāvi, vārds (vai nosaukums)

3.Pārstāvis

1.Vārds:

2.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

4.Pieteikums (pieteikumi) un/vai reģistrācija (reģistrācijas), uz kurām attiecas pilnvara

Šī pilnvara attiecas uz:

1.visiem esošajiem un turpmākajiem tās personas, kas ieceļ pārstāvi, pieteikumiem un/vai reģistrācijām, ņemot vērā

izņēmumus, kuri norādīti uz atsevišķas lapas.

2.šādu pieteikumu (pieteikumiem) un/vai reģistrāciju (reģistrācijām):

1.pieteikumu (pieteikumiem), kas attiecas uz šādu zīmi (zīmēm):

2.pieteikumu (pieteikumiem) ar šādu pieteikuma numuru (numuriem), kā arī jebkuru reģistrāciju, kas no tā

(tiem) izriet:

3.reģistrāciju (reģistrācijām) ar šādu reģistrācijas numuru (numuriem):

4.Ja 4.2.1., 4.2.2. vai 4.2.3. ailē nepietiek vietas, atzīmēt šo lodziņu un sniegt informāciju uz atsevišķas lapas.

5.Pilnvaras apjoms

1.Atzīmēt šo lodziņu, ja pārstāvim ir tiesības uzstāties kā pārstāvim visās procedūrās, un gadījumā, ja persona, kas

ieceļ pārstāvi, ir pieteicējs vai reģistrācijas īpašnieks, arī šādu darbību veikšanai:

1.pieteikuma (pieteikumu) atsaukšana,

2.atteikšanās no reģistrācijas (reģistrācijām).

2.Atzīmēt šo lodziņu, ja pārstāvim nav tiesību uzstāties kā pārstāvim visās procedūrās, un norādīt šeit vai uz

atsevišķas lapas tās darbības, kuru veikšanai pārstāvis netiek pilnvarots:

6.Paraksts vai zīmogs

1.Fiziskās personas vārds, kura paraksta pilnvaru vai kuras zīmogs lietots:

2.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

3.Paraksts vai zīmogs:

7.Papildus lapas un papildinājumi

Atzīmēt šo lodziņu, ja tiek pievienotas papildus lapas vai papildinājumi un norādīt papildus lapu un/vai

papildinājumu kopskaitu:

STARPTAUTISKĀ PARAUGVEIDLAPA Nr. 3

IESNIEGUMS PAR VĀRDA, NOSAUKUMA (VĀRDU, NOSAUKUMU)

UN/VAI ADRESES (ADREŠU) IZMAIŅU IERAKSTU

attiecībā uz zīmes (zīmju) reģistrāciju (reģistrācijām) un/vai

reģistrācijas pieteikumu (pieteikumiem)

iesniegts .................... Iestādei

Aizpilda vienīgi Iestāde

Īpašnieka un/vai pieteicēja šifrs:

Pārstāvja šifrs:

1.Lūgums izdarīt ierakstu

Lūdzu izdarīt ierakstu zīmju reģistrā par izmaiņām, kas norādītas šajā iesniegumā.

2.Reģistrācija (reģistrācijas) un/vai pieteikums (pieteikumi), uz kuru (kuriem) attiecas iesniegums

Šis iesniegums attiecas uz šādu reģistrāciju (reģistrācijām) un/vai pieteikumu (pieteikumiem):

1.Reģistrācijas numurs (numuri):

2.Pieteikuma numurs (numuri):

3.Ja 2.1. vai 2.2. punktā nepietiek vietas, atzīmēt šo lodziņu un iesniegt attiecīgo informāciju uz atsevišķas lapas.

3.Īpašnieks (īpašnieki) un/vai pieteicējs (pieteicēji)

1.Ja īpašnieks un/vai pieteicējs ir fiziska persona,-

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

2.Ja īpašnieks un/vai pieteicējs ir juridiska persona,- pilns oficiālais nosaukums:

3.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

4.Atzīmēt šo lodziņu, ja ir vairāk kā viens īpašnieks un/vai pieteicējs; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz atsevišķas lapas

un norādīt attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 3.1. vai 3.2. , kā arī 3.3. punktā.

4.Pārstāvis

1.Vārds:

2.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

3.Pilnvaras numurs:

5.Piegādes adrese

6.Izmaiņas

1.Dati, kas jāmaina:

Dati pēc izmaiņu izdarīšanas:

2.Atzīmēt šo lodziņu, ja ailē nepietiek vietas; šādā gadījumā uz atsevišķas lapas norādīt datus, kas jāmaina, un datus

ar izdarītajām izmaiņām.

7.Paraksts vai zīmogs

1.Fiziskās personas vārds, kura paraksta iesniegumu, vai kuras zīmogs lietots:

2.Atzīmēt attiecīgo lodziņu, atkarībā no tā, vai iesniegumu paraksta, zīmogu lieto (vai zīmogs lietots kādas no šīm

personām vārdā):

1.īpašnieks un/vai pieteicējs

2.pārstāvis.

3.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

4.Paraksts vai zīmogs:

8.Nodeva

1.Valūta un nodevas, kas samaksāta sakarā ar šo iesniegumu par izmaiņu ierakstu, apmērs:

2.Samaksas veids:

9.Papildus lapas un papildinājumi

Atzīmēt šo lodziņu, ja tiek pievienotas papildus lapas vai papildinājumi, un norādīt papildus lapu un/vai

papildinājumu kopskaitu:

STARPTAUTISKĀ PARAUGVEIDLAPA Nr. 4

Zīmes reģistrācijas (reģistrāciju) un/vai reģistrācijas pieteikuma (pieteikumu)

ĪPAŠUMTIESĪBU MAIŅAS IESNIEGUMS

iesniegts .................... Iestādei

Aizpilda vienīgi Iestāde

Īpašnieka un/vai pieteicēja šifrs:

Pārstāvja šifrs:

1.Lūgums izdarīt ierakstu

Lūdzu ierakstīt zīmju reģistrā šajā iesniegumā norādīto īpašumtiesību maiņu.

2.Reģistrācija (reģistrācijas) un/vai pieteikums (pieteikumi), uz kuru (kuriem) attiecas iesniegums

Šis iesniegums attiecas uz šādu reģistrāciju (reģistrācijām) un/vai pieteikumu (pieteikumiem):

1.Reģistrācijas numurs (numuri):

2.Pieteikuma numurs (numuri):

3.Ja 2.1. vai 2.2. punktā nepietiek vietas, atzīmēt šo lodziņu un iesniegt attiecīgo informāciju uz atsevišķas lapas.

3.Preces un/vai pakalpojumi, uz kuriem attiecas īpašumtiesību maiņa

1.Atzīmēt šo lodziņu, ja īpašumtiesību maiņa attiecas uz visām precēm un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti 2. ailē

norādītajā pieteikumā (pieteikumos) un/vai reģistrācijā (reģistrācijās).

2.Atzīmēt šo lodziņu, ja 2. ailē minēts tikai viens pieteikums vai reģistrācija un ja īpašumtiesību maiņa attiecas tikai

uz dažām no precēm un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti šajā pieteikumā vai reģistrācijā, un norādīt preces un/vai

pakalpojumus, kuri jāiekļauj jaunā īpašnieka pieteikumā vai reģistrācijā (šajā gadījumā preces un/vai pakalpojumi,

kas netiek norādīti, paliks pieteicēja vai reģistrācijas īpašnieka sākotnējā pieteikumā vai reģistrācijā):

3.Atzīmēt šo lodziņu, ja 2. ailē minēts vairāk kā viens pieteikums vai reģistrācija un ja vismaz attiecībā uz vienu no

tiem īpašumtiesību maiņa neskar visas pieteikumā vai reģistrācijā iekļautās preces un/vai pakalpojumus. Šajā

gadījumā uz atsevišķas lapas par katru pieteikumu un/vai reģistrāciju norādīt, vai īpašumtiesību maiņa attiecas uz

visām precēm un/vai pakalpojumiem, vai tikai uz dažiem no tiem. Par katru pieteikumu vai reģistrāciju, kurā

īpašumtiesību maiņa attiecas tikai uz dažām precēm un/vai pakalpojumiem, sniegt norādi 3.2. punktā noteiktajā

veidā.

4.Īpašumtiesību maiņas pamats

1.Īpašumtiesību maiņa izriet no līguma.

Pievienots viens no šādiem dokumentiem:

1.apliecināta līguma kopija.

2.apliecināts izraksts no līguma.

3.zīmes nodošanas apliecība.

4.zīmes nodošanas akts.

2.Īpašumtiesību maiņa izriet no uzņēmumu apvienošanas.

Pievienota apliecināta kopija no šāda dokumenta, kas liecina par uzņēmumu apvienošanu:

1.izraksts no uzņēmumu reģistra.

2.cits kompetentas institūcijas izdots dokuments.

3.Īpašumtiesību maiņa neizriet no līguma vai no uzņēmumu apvienošanas.

1.pievienota apliecināta kopija no dokumenta, kas liecina par īpašumtiesību maiņu.

5.Īpašnieks (īpašnieki) un/vai pieteicējs (pieteicēji)

1.Ja īpašnieks un/vai pieteicējs ir fiziska persona,-

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

2.Ja īpašnieks un/vai pieteicējs ir juridiska persona,- pilns oficiālais nosaukums:

3.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

4.Atzīmēt šo lodziņu, ja maiņa attiecas uz vairāk kā vienu īpašnieku un/vai pieteicēju; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz

atsevišķas lapas un norādīt attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 5.1. vai 5.2., kā arī 5.3. punktā.

5.Atzīmēt šo lodziņu, ja īpašnieks un/vai pieteicējs vai kāds no reģistrācijas īpašniekiem un/vai pieteicējiem mainījis

vārdu un/vai adresi, nelūdzot attiecīgo izmaiņu ierakstu reģistrā, un pievienot dokumentu, kas liecina, ka persona,

kura nodod tiesības, un īpašnieks un/vai pieteicējs ir viena un tā pati persona.

6.Īpašnieka un/vai pieteicēja pārstāvis

1.Vārds:

2.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

3.Pilnvaras numurs:

7.Īpašnieka un/vai pieteicēja piegādes adrese

8.Jaunais īpašnieks (īpašnieki)

1.Ja jaunais īpašnieks ir fiziska persona,-

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

2.Ja jaunais īpašnieks ir juridiska persona,- pilns oficiālais nosaukums:

3.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

4.Pavalstniecības valsts:

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts:

Uzņēmuma atrašanās valsts:

5.Ja jaunais īpašnieks ir juridiska persona,

- juridiskās personas tiesiskais statuss:

- valsts, un, kur tas nepieciešams, teritoriālā iedalījuma vienība valsts robežās, kuras jurisdikcijā juridiskā persona

nodibināta:

6.Atzīmēt šo lodziņu, ja ir vairāk kā viens jaunais īpašnieks; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz atsevišķas lapas un

norādīt attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 8.1. vai 8.2. punktā, kā arī 8.3., 8.4. un 8.5. punktā.

9.Jaunā īpašnieka pārstāvis

1.Jaunais īpašnieks neizmanto pārstāvja starpniecību.

2.Jaunais īpašnieks izmanto pārstāvja starpniecību.

1.Pārstāvja identifikācija

1.Vārds:

2.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

2.Pilnvara Iestādei jau ir iesniegta. Tās numurs: ...............

3.Pilnvara pievienota.

4.Pilnvara tiks iesniegta vēlāk.

5.Pilnvara nav nepieciešama.

10.Jaunā īpašnieka piegādes adrese

11.Paraksts vai zīmogs

1.Fiziskās personas vārds, kura paraksta iesniegumu vai kuras zīmogs lietots:

2.Atzīmēt attiecīgo lodziņu, atkarībā no tā, vai iesniegumu paraksta, zīmogu lieto (vai zīmogs lietots kādas no šīm

personām vārdā) -

1.īpašnieks un/vai pieteicējs.

2.jaunais īpašnieks.

3.pārstāvis.

3.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

4.Paraksts vai zīmogs:

12.Nodeva

1.Valūta un nodevas, kas samaksāta sakarā ar šo īpašumtiesību maiņas iesniegumu, apmērs:

2.Samaksas veids:

13.Papildus lapas un papildinājumi

Atzīmēt šo lodziņu, ja tiek pievienotas papildus lapas un/vai papildinājumi un norādīt papildus lapu un/vai

papildinājumu kopskaitu:

STARPTAUTISKĀ PARAUGVEIDLAPA Nr. 5

Zīmes reģistrācijas (reģistrāciju) un/vai reģistrācijas pieteikuma (pieteikumu)

NODOŠANAS APLIECĪBA

iesniegta .................... Iestādei

Aizpilda vienīgi Iestāde

1.Apliecinājums

Apakšā parakstījušies tiesību nodevējs (nodevēji) un tiesību saņēmējs (saņēmēji) apliecina, ka īpašumtiesības uz zemāk

norādīto reģistrāciju (reģistrācijām) un/vai pieteikumu (pieteikumiem) ir nodotas saskaņā ar līgumu.

2.Reģistrācija (reģistrācijas) un/vai pieteikums (pieteikumi), uz kuru (kuriem) attiecas apliecība

Šī apliecība attiecas uz šādas reģistrācijas (reģistrāciju) un/vai pieteikuma (pieteikumu) nodošanu:

1.Reģistrācijas numurs (numuri):

2.Pieteikuma numurs (numuri):

3.Ja 2.1. vai 2.2. punktā nepietiek vietas, atzīmēt šo lodziņu un iesniegt informāciju uz atsevišķas lapas.

3.Preces un/vai pakalpojumi, uz kuriem attiekusies tiesību nodošana

1.Atzīmēt šo lodziņu, ja tiesību nodošana attiekusies uz visām precēm un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti 2. ailē

norādītajā pieteikumā (pieteikumos) un/vai reģistrācijā (reģistrācijās).

2.Atzīmēt šo lodziņu, ja 2. ailē minēts tikai viens pieteikums vai reģistrācija un ja tiesību nodošana attiekusies tikai

uz dažām no precēm un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti minētajā pieteikumā vai reģistrācijā, un norādīt preces

un/vai pakalpojumus, uz kuriem attiekusies tiesību nodošana:

3.Atzīmēt šo lodziņu, ja 2. ailē minēts vairāk kā viens pieteikums vai reģistrācija un ja vismaz attiecībā uz vienu no

tiem tiesību nodošana nav skārusi visas pieteikumā vai reģistrācijā iekļautās preces un/vai pakalpojumus. Šajā

gadījumā uz atsevišķas lapas par katru pieteikumu un/vai reģistrāciju norādīt, vai tiesību nodošana attiekusies uz

visām precēm un/vai pakalpojumiem vai tikai uz dažiem no tiem. Par katru pieteikumu vai reģistrāciju, kurā tiesību

nodošana attiekusies tikai uz dažām precēm un/vai pakalpojumiem, sniegt norādi 3.2. punktā noteiktajā veidā.

4.Tiesību nodevējs (nodevēji)

1.Ja tiesību nodevējs ir fiziska persona,

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

2.Ja tiesību nodevējs ir juridiska persona, - pilns oficiālais nosaukums:

3.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

4.Atzīmēt šo lodziņu, ja ir vairāk kā viens tiesību nodevējs; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz atsevišķas lapas un norādīt

attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 4.1. vai 4.2. punktā, kā arī 4.3. punktā.

5.Tiesību saņēmējs (saņēmēji)

1.Ja tiesību saņēmējs ir fiziska persona,

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

2.Ja tiesību saņēmējs ir juridiska persona, - pilns oficiālais nosaukums:

3.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

4.Atzīmēt šo lodziņu, ja ir vairāk kā viens tiesību saņēmējs; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz atsevišķas lapas un

norādīt attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 5.1. vai 5.2. punktā, kā arī 5.3. punktā.

6.Paraksti vai zīmogi

1.Tiesību nodevēja (nodevēju) paraksts (paraksti) vai zīmogs (zīmogi)

1.Fiziskās personas (personu) vārds (vārdi), kura (kuras) apliecību paraksta vai kuras (kuru) zīmogs (zīmogi)

lietots (lietoti):

2.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

3.Paraksts (paraksti) vai zīmogs (zīmogi):

2.Tiesību saņēmēja (saņēmēju) paraksts (paraksti) vai zīmogs (zīmogi)

1.Fiziskās personas (personu) vārds (vārdi), kura (kuras) apliecību paraksta vai kuras (kuru) zīmogs (zīmogi)

lietots (lietoti):

2.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

3.Paraksts (paraksti) vai zīmogs (zīmogi):

7.Papildus lapas un papildinājumi

Atzīmēt šo lodziņu, ja pievienotas papildus lapas un/vai papildinājumi, un norādīt papildus lapu un/vai

papildinājumu kopskaitu:

STARPTAUTISKĀ PARAUGVEIDLAPA Nr. 6

Zīmes reģistrācijas (reģistrāciju) un/vai reģistrācijas pieteikuma (pieteikumu)

NODOŠANAS AKTS

iesniegts .................... Iestādei

Aizpilda vienīgi Iestāde

1.Paziņojums par tiesību nodošanu

Apakšā parakstījies tiesību nodevējs (nodevēji) nodod apakšā parakstījušamies tiesību saņēmējam (saņēmējiem)

īpašumtiesības uz zemāk norādīto reģistrāciju (reģistrācijām) un/vai pieteikumu (pieteikumiem).

2.Reģistrācija (reģistrācijas) un/vai pieteikums (pieteikumi), uz kuru (kuriem) attiecas šis akts

Šis akts attiecas uz šādas reģistrācijas (reģistrāciju) un/vai pieteikuma (pieteikumu) nodošanu:

1.Reģistrācijas numurs (numuri):

2.Pieteikuma numurs (numuri):

3.Ja 2.1. vai 2.2. punktā nepietiek vietas, atzīmēt šo lodziņu un iesniegt attiecīgo informāciju uz atsevišķas lapas.

3.Preces un/vai pakalpojumi, uz kuriem attiecas tiesību nodošana

1.Atzīmēt šo lodziņu, ja tiesību nodošana attiecas uz visām precēm un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti 2. ailē

norādītajā pieteikumā (pieteikumos) un/vai reģistrācijā (reģistrācijās).

2.Atzīmēt šo lodziņu, ja 2. ailē minēts tikai viens pieteikums vai reģistrācija un ja tiesību nodošana attiecas tikai uz

dažām no precēm un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti minētajā pieteikumā vai reģistrācijā, un norādīt preces

un/vai pakalpojumus, uz kuriem attiecas tiesību nodošana:

3.Atzīmēt šo lodziņu, ja 2. ailē minēts vairāk kā viens pieteikums vai reģistrācija un ja vismaz attiecībā uz vienu no

tiem tiesību nodošana neskar visas pieteikumā vai reģistrācijā iekļautās preces un/vai pakalpojumus. Šajā

gadījumā uz atsevišķas lapas par katru pieteikumu un/vai reģistrāciju norādīt, vai tiesību nodošana attiecas uz

visām precēm un/vai pakalpojumiem, vai tikai uz dažiem no tiem. Par katru pieteikumu vai reģistrāciju, kurā

tiesību nodošana attiecas tikai uz dažām precēm un/vai pakalpojumiem, sniegt norādi 3.2. punktā noteiktajā

veidā.

4.Tiesību nodevējs (nodevēji)

1.Ja tiesību nodevējs ir fiziska persona,

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

2.Ja tiesību nodevējs ir juridiska persona, - pilns oficiālais nosaukums:

3.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

4.Atzīmēt šo lodziņu, ja ir vairāk kā viens tiesību nodevējs; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz atsevišķas lapas un norādīt

attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 4.1. vai 4.2. punktā, kā arī 4.3. punktā.

5.Tiesību saņēmējs (saņēmēji)

1.Ja tiesību saņēmējs ir fiziska persona,

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

2.Ja tiesību saņēmējs ir juridiska persona, - pilns oficiālais nosaukums:

3.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

4.Atzīmēt šo lodziņu, ja ir vairāk kā viens tiesību saņēmējs; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz atsevišķas lapas un

norādīt attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 5.1. vai 5.2. punktā, kā arī 5.3. punktā.

6.Papildus norādes (skatīt šai veidlapai pievienoto Pielikumu)

(šo norāžu iesniegšana īpašumtiesību maiņas ieraksta izdarīšanai nav obligāta)

Atzīmēt šo lodziņu, ja izmantots Pielikums.

7.Paraksti vai zīmogi

1.Tiesību nodevēja (nodevēju) paraksts (paraksti) vai zīmogs (zīmogi)

1.Fiziskās personas (personu) vārds, kura (kuras) aktu paraksta vai kuras (kuru) zīmogs (zīmogi) lietots

(lietoti):

2.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

3.Paraksts (paraksti) vai zīmogs (zīmogi):

2.Tiesību saņēmēja (saņēmēju) paraksts (paraksti) vai zīmogs (zīmogi)

1.Fiziskās personas (personu) vārds, kura (kuras) aktu paraksta vai kuras (kuru) zīmogs (zīmogi) lietots

(lietoti):

2.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

3.Paraksts (paraksti) vai zīmogs (zīmogi):

8.Papildus lapas, papildinājumi un Pielikums

Atzīmēt šo lodziņu, ja pievienotas papildus lapas un/vai papildinājumi, un norādīt papildus lapu un/vai

papildinājumu kopskaitu:

Atzīmēt šo lodziņu, ja pievienots Pielikums, un norādīt Pielikuma lapu skaitu un tam pievienoto papildus lapu

skaitu:

Pielikums veidlapai Nr. 6

Papildus norādes attiecībā uz tiesību Nodošanas aktu (6.aile)

A.Uzņēmuma vai tā nemateriālo vērtību nodošana

(a) Atzīmēt šo lodziņu, ja ar zīmes tiesību nodošanu vienlaikus notiek attiecīgā uzņēmuma vai tā nemateriālo vērtību

nodošana attiecībā uz visām precēm un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti Nodošanas akta 2. ailē norādītajā pieteikumā

(pieteikumos) vai reģistrācijā (reģistrācijās).

(b) Atzīmēt šo lodziņu, ja Nodošanas akta 2. ailē minēts tikai viens pieteikums vai reģistrācija un ja ar zīmes tiesību

nodošanu vienlaikus notiek attiecīgā uzņēmuma vai tā nemateriālo vērtību nodošana tikai attiecībā uz dažām no precēm

un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti minētajā pieteikumā vai reģistrācijā, un norādīt preces un/vai pakalpojumus, uz

kuriem attiecas tiesību nodošana vienlaikus ar attiecīgā uzņēmuma vai tā nemateriālo vērtību nodošanu:

(c) Atzīmēt šo lodziņu, ja Nodošanas akta 2. ailē minēts vairāk kā viens pieteikums vai reģistrācija un ja vismaz attiecībā

uz vienu no tiem tiesību nodošana vienlaikus ar attiecīgā uzņēmuma vai tā nemateriālo vērtību nodošanu neskar visas

iekļautās preces un/vai pakalpojumus. Šajā gadījumā uz atsevišķas lapas par katru pieteikumu un/vai reģistrāciju norādīt,

vai tiesību nodošana vienlaikus ar attiecīgā uzņēmuma vai tā nemateriālo vērtību nodošanu attiecas uz visām precēm

un/vai pakalpojumiem vai tikai uz dažiem no tiem. Par katru pieteikumu vai reģistrāciju, kurā tiesību nodošana vienlaikus

ar attiecīgā uzņēmuma vai tā nemateriālo vērtību nodošanu attiecas tikai uz dažām precēm un/vai pakalpojumiem, sniegt

norādi (b) punktā noteiktajā veidā.

B.No lietošanas izrietošo tiesību nodošana

Tiesības, kas izriet no zīmes lietošanas, tiek nodotas

(a) attiecībā uz visām reģistrācijām un/vai pieteikumiem.

(b) tikai attiecībā uz šādām reģistrācijām un/vai pieteikumiem:

C.Prasību celšanas tiesību nodošana

Tiesību saņēmējam ir tiesības celt prasības attiecībā uz notikušiem pārkāpumiem.

D.Atlīdzība

(a) Tiesību nodošana notiek par atlīdzību naudā.

(b) Tiesību nodošana notiek par atlīdzību naudā un citu atbilstošu atlīdzību.

(c) Tiesību nodevējs apliecina minētās atlīdzības saņemšanu.

E.Nodošanas spēkā stāšanās datums

(a) Tiesību nodošana stājas spēkā ar šā nodošanas akta parakstīšanas datumu.

(b) Tiesību nodošana stājas spēkā ar šādu datumu: .....

STARPTAUTISKĀ PARAUGVEIDLAPA Nr. 7

IESNIEGUMS PAR KĻŪDAS (KĻŪDU) LABOJUMU

zīmes reģistrācijā (reģistrācijās) un/vai reģistrācijas pieteikumā (pieteikumos)

iesniegts .................... Iestādei

Aizpilda vienīgi Iestāde

Īpašnieka un/vai pieteicēja šifrs:

Pārstāvja šifrs:

1.Lūgums izdarīt labojumu

Lūdzu izdarīt šajā iesniegumā norādīto labojumu (labojumus).

2.Reģistrācija (reģistrācijas) un/vai pieteikums (pieteikumi), uz kuru (kuriem) iesniegums attiecas

Šis iesniegums attiecas uz šādu reģistrāciju (reģistrācijām) un/vai pieteikumu (pieteikumiem):

1.Reģistrācijas numurs (numuri):

2.Pieteikuma numurs (numuri):

3.Ja 2.1. vai 2.2. punktā nepietiek vietas, atzīmēt šo lodziņu un sniegt attiecīgo informāciju uz atsevišķas lapas.

3.Īpašnieks (īpašnieki) un/vai pieteicējs (pieteicēji)

1.Ja īpašnieks un/vai pieteicējs ir fiziska persona,-

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

2.Ja īpašnieks un/vai pieteicējs ir juridiska persona,- pilns oficiālais nosaukums:

3.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

4.Atzīmēt šo lodziņu, ja ir vairāk kā viens īpašnieks un/vai pieteicējs; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz atsevišķas lapas

un norādīt attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 3.1. vai 3.2., kā arī 3.3. punktā.

4.Pārstāvis

1.Vārds:

2.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

3.Pilnvaras numurs:

5.Piegādes adrese

6.Kļūda (kļūdas) un labojums (labojumi)

1.Dati, kas jālabo:

Izlabotie dati:

2.Atzīmēt šo lodziņu, ja ailē nepietiek vietas; šādā gadījumā uz atsevišķas lapas norādīt datus, kas jālabo, un

izlabotos datus.

7.Paraksts vai zīmogs

1.Fiziskās personas vārds, kura paraksta iesniegumu vai kuras zīmogs lietots:

2.Atzīmēt attiecīgo lodziņu, atkarībā no tā, vai iesniegumu paraksta, zīmogu lieto (vai zīmogs lietots kādas no šīm

personām vārdā):

1.īpašnieks un/vai pieteicējs

2.pārstāvis.

3.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

4.Paraksts vai zīmogs:

8.Nodeva

1.Valūta un nodevas, kas samaksāta sakarā ar šo iesniegumu par labojumu, apmērs:

2.Samaksas veids:

9.Papildus lapas un papildinājumi

Atzīmēt šo lodziņu, ja tiek pievienotas papildus lapas vai papildinājumi, un norādīt papildus lapu un/vai

papildinājumu kopskaitu:

STARPTAUTISKĀ PARAUGVEIDLAPA Nr. 8

REĢISTRĀCIJAS ATJAUNOŠANAS IESNIEGUMS

iesniegts .................... Iestādei

Aizpilda vienīgi Iestāde

Īpašnieka šifrs:

Pārstāvja šifrs:

I.Norāde, ka tiek lūgta reģistrācijas atjaunošana

Lūdzu atjaunot reģistrāciju, kas identificēta šajā iesniegumā.

II.Reģistrācija, uz kuru iesniegums attiecas

A.Reģistrācijas numurs:

B.Pieteikuma, no kura izriet reģistrācija, iesniegšanas datums:

Reģistrācijas datums:

III.Reģistrācijas īpašnieks (īpašnieki)

A.Ja īpašnieks ir fiziska persona,-

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

B.Ja īpašnieks un/vai pieteicējs ir juridiska persona,- pilns oficiālais nosaukums:

C.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Tele faksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

D.Atzīmēt šo lodziņu, ja ir vairāk kā viens īpašnieks; šajā gadījumā uzskaitīt tos uz atsevišķas lapas un norādīt

attiecībā uz katru no tiem ziņas, kas minētas 3.1. vai 3.2., kā arī 3.3. punktā.

IV.Īpašnieka pārstāvis

A.Vārds:

B.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

C.Pilnvaras numurs:

V.Īpašnieka piegādes adrese

VI.Preces un/vai pakalpojumi

A.Tiek lūgts atjaunot reģistrāciju attiecībā uz visām ar reģistrāciju aptvertajām precēm un/vai pakalpojumiem.

B.Tiek lūgts atjaunot reģistrāciju vienīgi attiecībā uz šādām ar reģistrāciju aptvertajām precēm un/vai

pakalpojumiem:

C.Tiek lūgts atjaunot reģistrāciju uz visām ar reģistrāciju aptvertajām precēm un/vai pakalpojumiem, izņemot šādas

preces un/vai pakalpojumus:

D.Atzīmēt šo lodziņu, ja ailē nepietiek vietas, un izmantot atsevišķu lapu.

VII.Ja persona, kas iesniedz reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu, nav ne īpašnieks, ne īpašnieka pārstāvis

UZMANĪBU: Reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu var iesniegt persona, kas nav ne īpašnieks, ne īpašnieka pārstāvis,

vienīgi gadījumā, ja attiecīgā Līgumslēdzēja puse to pieļauj. Tātad, šī aile nevar tikt aizpildīta, ja Līgumslēdzēja puse,

kuras Iestāde ir šī iesnieguma pirmajā lappusē norādītā Iestāde, nepieļauj, ka reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu

iesniedz persona, kas nav īpašnieks vai īpašnieka pārstāvis.

Atzīmēt šo lodziņu, ja šo reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu iesniedz persona, kas nav īpašnieks vai īpašnieka

pārstāvis.

A.Ja iesnieguma iesniedzējs ir fiziska persona,-

(a) uzvārds vai galvenais vārds:

(b) personvārds (personvārdi) vai papildvārds (papildvārdi):

B.Ja iesnieguma iesniedzējs ir juridiska persona,- pilns oficiālais nosaukums:

C.Adrese (ieskaitot pasta kodu un valsti):

Telefona numurs (numuri): Telefaksa numurs (numuri):

(ar reģionālo kodu) (ar reģionālo kodu)

VIII.Paraksts vai zīmogs

A.Fiziskās personas vārds, kura paraksta iesniegumu vai kuras zīmogs lietots:

B.Atzīmēt attiecīgo lodziņu, atkarībā no tā, vai pieteikumu paraksta, zīmogu lieto (vai zīmogs lietots kādas no šīm

personām vārdā):

1.īpašnieks.

2.īpašnieka pārstāvis.

3.7. ailē minētā persona.

C.Parakstīšanas vai apzīmogošanas datums:

D.Paraksts vai zīmogs:

IX.Nodeva

A.Valūta un nodevas, kas samaksāta sakarā ar šo reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu, apmērs:

B.Samaksas veids:

X.Papildus lapas

Atzīmēt šo lodziņu, ja tiek pievienotas papildus lapas, un norādīt papildus lapu kopskaitu:

TRADEMARK LAW TREATY

LIST OF ARTICLES

Article 1: Abbreviated Expressions

Article 2: Marks to Which the Treaty Applies

Article 3: Application

Article 4: Representation; Address for Service

Article 5: Filing Date

Article 6: Single Registration for Goods and/or services

in Several Classes

Article 7: Division of Application and Registration

Article 8: Signature

Article 9: Classification of Goods and/or Services

Article 10: Changes in Names or Addresses

Article 11: Change in Ownership

Article 12: Correction of a Mistake

Article 13: Duration and Renewal of Registration

Article 14: Observations in Case of Intended Refusal

Article 15 Obligation to Comply with the Paris Convention

Article 16: Service Marks

Article 17: Regulations

Article 18: Revision; Protocols

Article 19: Becoming Party to the Treaty

Article 20: Effective Date of Ratifications and Accessions

Article 21: Reservations

Article 22: Transitional Provisions

Article 23: Denunciation of the Treaty

Article 24: Languages of the Treaty; Signature

Article 25: Depository

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:

(i) "Office" means the agency entrusted by a Contracting Party with the registration of marks; '

(ii) "registration" means the registration of a mark by an Office;

(iii) "application" means an application for registration;

(iv) references to a "person" shall be construed as references to both a natural person and a legal entity;

(v) "holder" means the person whom the register of marks shows as the holder of the registration;

(vi) "register of marks" means the collection of data maintained by an Office, which includes the contents of all registrations and

all data recorded in respect of all registrations, irrespective of the medium in which such data are stored;

(vii) "Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20,

1883, as revised and amended;

(viii) "Nice Classification" means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International

Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, as

revised and amended;

(ix) "Contracting Party" means any State or intergovernmental organisation party to this Treaty;

(x) references to an "instrument of ratification" shall be construed as including references to instruments of acceptance and

approval;

(xi) "Organisation" means the World Intellectual Property Organisation;

(xii) "Director General" means the Director General of the Organisation;

(xiii) "Regulations" means the Regulations under this Treaty that are referred to in Article 17.

Article 2

Marks to Which the Treaty Applies

(1) [Nature of Marks] (a) This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs, provided that only those Contracting

Parties which accept for registration three-dimensional marks shall be obliged to apply this Treaty to such marks.

(b) This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, sound marks and

olfactory marks.

(2) [Kinds of Marks] (a) This Treaty shall apply to marks relating to goods (trademarks) or services (service marks) or both

goods and services.

(b) This Treaty shall not apply to collective marks, certification marks and guarantee marks.

Article 3

Application

(1) [Indications or Elements Contained in or Accompanying an Application; Fee] (a) Any Contracting Party may require that

an application contain some or all of the following indications or elements:

(i) a request for registration;

(ii) the name and address of the applicant;

(iii) the name of a State of which the applicant is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the

applicant has his domicile, if any, and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or

commercial establishment, if any;

(iv) where the applicant is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial

unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organised;

(v) where the applicant has a representative, the name and address of that representative

(vi) where an address for service is required under Article 4(2)(b), such address;

(vii) where the applicant wishes to take advantage of the priority of an earlier application, a declaration claiming the priority of

that earlier application, together with indications and evidence in support of the declaration of priority that may be required

pursuant to Article 4 of the Paris Convention;

(viii) where the applicant wishes to take advantage of any protection resulting from the display of goods and/or services in an

exhibition, a declaration to that effect, together with indications in support of that declaration, as required by the law of the

Contracting Party;

(ix) where the Office of the Contracting Party uses characters (letters and numbers) that it considers as being standard and

where the applicant wishes that the mark be registered and published in standard characters, a statement to that effect;

(x) where the applicant wishes to claim colour as a distinctive feature of the mark, a statement to that effect as well as the name

or names of the colour or colours claimed and an indication, in respect of each colour, of the principal parts of the mark which

are in that colour;

(xi) where the mark is a three-dimensional mark, a statement to that effect;

(xii) one or more reproductions of the mark;

(xiii) a transliteration of the mark or of certain parts of the mark;

(xiv) a translation of the mark or of certain parts of the mark;

(xv) the names of the goods and/or services for which the registration is sought, grouped according to the classes of the Nice

Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services

belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;

(xvi) a signature by the person specified in paragraph (4);

(xvii) a declaration of intention to use the mark, as required by the law of the Contracting Party.

(b) The applicant may file, instead of or in addition to the declaration of intention to use the mark referred to in subparagraph

(a)(xvii), a declaration of actual use of the mark and evidence to that effect, as required by the law of the Contracting Party.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the application, fees be paid to the Office.

(2) [Presentation] As regards the requirements concerning the presentation of the application, no Contracting Party shall refuse

the application,

(i) where the application is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (3), on a form corresponding

to the application Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the application is so

transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (3), to the application Form

referred to in item (i).

(3) [Language] Any Contracting Party may require that the application be in the language, or in one of the languages, admitted

by the Office. Where the Office admits more than one language, the applicant may be required to comply with any other

language requirement applicable with respect to the Office, provided that the application may not be required to be in more

than one language.

(4) [Signature) (a) The signature referred to in paragraph (1)(a)(xvi) may be the signature of the applicant or the signature of

his representative.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may require that the declarations referred to in paragraph

(1)(a)(xvii) and (b) be signed by the applicant himself even if he has a representative.

(5) [Single Application for Goods and/or Services in Several Classes] One and the same application may relate to several

goods and/or services, irrespective of whether they belong to one class or to several classes of the Nice Classification.

(6) [Actual Use] Any Contracting Party may require that, where a declaration of intention to use has been filed under

paragraph (1)(a)(xvii), the applicant furnish to the Office within a time limit fixed in its law, subject to the minimum time limit

prescribed in the Regulations, evidence of the actual use of the mark, as required by the said law.

(7) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in

paragraphs (1) to (4) and (6) be complied with in respect of the application. In particular, the following may not be required in

respect of the application throughout its pendency:

(i) the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;

(ii) an indication of the applicant's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to

that effect;

(iii) an indication of the applicant's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services listed in the

application, as well as the furnishing of evidence to that effect;

(iv) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered in the register of marks of another Contracting

Party or of a State party to the Paris Convention which is not a Contracting Party, except where the applicant claims the

application of Article 6 quinquies of the Paris Convention.

(8) [Evidence] Any Contracting furnished to the Office in the course where the Office may reasonably doubt element contained

in the application.

Article 4

Representation; Address for Service

(1) [Representatives Admitted to Practice] Any Contracting Party may require that any person appointed as representative for

the purposes of any procedure before the Office be a representative admitted to practice before the Office.

(2) [Mandatory Representation; Address for Service] (a) Any Contracting Party may require that, for the purposes of any

procedure before the Office, any person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial

establishment on its territory be represented by a representative.

(b) Any Contracting Party may, to the extent that it does not require representation in accordance with subparagraph (a),

require that, for the purposes of any procedure before the Office, any person who has neither a domicile nor a real and

effective industrial or commercial establishment on its territory have an address for service on that territory.

(3) [Power of Attorney] (a) Whenever a Contracting Party allows or requires an applicant, a holder or any other interested

person to be represented by a representative before the Office, it may require that the representative be appointed in a

separate communication (hereinafter referred to as "power of attorney") indicating the name of, and signed by, the applicant,

the holder or the other person, as the case may be.

(b) The power of attorney may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or,

subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications and/or registrations of that

person.

(c) The power of attorney may limit the powers of the representative to certain acts. Any Contracting Party may require that

any power of attorney under which the representative has the right to withdraw an application or to surrender a registration

contain an express indication to that effect.

(d) Where a communication is submitted to the Office by a person who refers to himself in the communication as a

representative but where the Office is, at the time of the receipt of the communication, not in possession of the required power

of attorney, the Contracting Party may require that the power of attorney be submitted to the Office within the time limit fixed

by the Contracting Party, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations. Any Contracting Party may provide

that, where the power of attorney has not been submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, the

communication by the said person shall have no effect.

(e) As regards the requirements concerning the presentation and contents of the power of attorney, no Contracting Party shall

refuse the effects of the power of attorney,

(i) where the power of attorney is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (4), on a form

corresponding to the power of attorney Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the power of

attorney is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (4), to the power

of attorney Form referred to in item (i).

(4) [Language] Any Contracting Party may require that the power of attorney be in the language, or in one of the languages,

admitted by the Office.

(5) [Reference to Power of Attorney] Any Contracting Party may require that any communication made to the Office by a

representative for the purposes of a procedure before the Office contain a reference to the power of attorney on the basis of

which the representative acts.

(6) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in

paragraphs (3) to (5) be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.

(7) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably

doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraphs (2) to (5).

Article 5

Filing Date

(1) [Permitted Requirements] (a) Subject to subparagraph (b) and paragraph (2), a Contracting Party shall accord as the filing

date of an application the date on which the Office received the following indications and elements in the language required

under Article 3(3):

(i) an express or implicit indication that the registration of a mark is sought;

(ii) indications allowing the identity of the applicant to be established;

(iii) indications sufficient to contact the applicant or his representative, if any, by mail;

(iv) a sufficiently clear reproduction of the mark whose registration is sought;

(v) the list of the goods and/or services for which the registration is sought;

(vi) where Article 3(1)(a)(xvii) or (b) applies, the declaration referred to in Article 3(1)(a)(xvii) or the declaration and evidence

referred to in Article 3(1)(b), respectively, as required by the law of the Contracting Party, those declarations being, if so

required by the said law, signed by the applicant himself even if he has a representative.

(b) Any Contracting Party may accord as the filing date of the application the date on which the Office received only some,

rather than all, of the indications and elements referred to in subparagraph (a) or received them in a language other than the

language required under Article 3(3).

(2) [Permitted Additional Requirement] (a) A Contracting Party may provide that no filing date shall be accorded until the

required fees are paid.

(b) A Contracting Party may apply the requirement referred to in subparagraph (a) only if it applied such requirement at the

time of becoming party to this treaty.

(3) [Corrections and Time Limits] The modalities of, and time limits for, corrections under paragraphs (1) and (2) shall be fixed

in the Regulations.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in

paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the filing date.

Article 6

Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes

Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same

application, such an application shall result in one and the same registration.

Article 7

Division of Application and Registration

(1) [Division of Application] (a) Any application listing several goods and/or services (hereinafter referred to as "initial

application") may,

(i) at least until the decision by the Office on the registration of the mark,

(ii) during any opposition proceedings against the decision of the Office to register the mark,

(iii) during any appeal proceedings against the decision on the registration of the mark,

be divided by the applicant or at his request into two or more applications (hereinafter referred to as “divisional applications”)

by distributing among the latter the goods and/or services listed in the initial application. The divisional applications shall

preserve the filing date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.

(b) Any Contracting Party shall, subject to subparagraph (a), be free to establish requirements for the division of an

application, including the payment of fees.

(2) [Division of Registration] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, with respect to a division of a registration. Such a

division shall be permitted

(i) during any proceedings in which the validity of the registration is challenged before the Office by a third party,

(ii) during any appeal proceedings against a decision taken by the Office during the former proceedings,

provided that a Contracting Party may exclude the possibility of the division of registrations if its law allows third parties to

oppose the registration of a mark before the mark is registered.

Article 8

Signature

(1) [Communication on Paper] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is

required, that Contracting Party

(i), shall, subject to item (iii), accept a hand-written signature,

(ii) shall be free to allow, instead of a hand-written signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped

signature, or the use of a seal,

(iii) may, where the natural person who signs the communication is its national and such person's address is in its territory,

require that a seal be used instead of a hand-written signature,

(iv) may, where a seal is used, require that the seal be accompanied by an indication in letters of the name of the natural person

whose seal is used.

(2) [Communication by Telefacsimile] (a) Where a Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by

telefacsimile, it shall consider the communication signed if, on the printout produced by the telefacsimile, the reproduction of the

signature, or the reproduction of the seal together with, where required under paragraph (1)(iv), the indication in letters of the

name of the natural person whose seal is used, appears.

(b) The Contracting Party referred to in subparagraph (a) may require that the paper whose reproduction was transmitted by

telefacsimile be filed with the Office within a certain period, subject to the minimum period prescribed in the Regulations.

(3) [Communication by Electronic Means] Where a Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office

by electronic means, it shall consider the communication signed if the latter identifies the sender of the communication by

electronic means as prescribed by the Contracting Party.

(4) [Prohibition of Requirement of Certification] No Contracting Party may require the attestation, notarisation, authentication,

legalisation or other certification of any signature or other means of self-identification referred to in the preceding paragraphs,

except, if the law of the Contracting Party so provides, where the signature concerns the surrender of a registration.

Article 9

Classification of Goods and/or Services

(1) [Indications of Goods and/or Services] Each registration and any publication effected by an Office which concerns an

application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names,

grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of

that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the

said Classification.

(2) [Goods or Services in the Same Class or in Different Classes] (a) Goods or services may not be considered as being

similar to each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in the same class of the

Nice Classification.

(b) Goods or services may not be considered as being dissimilar from each other on the ground that, in any registration or

publication by the Office, they appear in different classes of the Nice Classification.

Article 10

Changes in Names or Addresses

(1) [Changes in the Name or Address of the Holder] (a) Where there is no change in the person of the holder but there is a

change in his name and/or address, each Contracting Party shall accept that a request for the record of the change by the

Office in its register of marks be made in a communication signed by the holder or his representative and indicating the

registration number of the registration concerned and the change to be recorded. As regards the requirements concerning the

presentation of the request, no Contracting Party shall refuse the request,

(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to subparagraph (c), on a form corresponding

to the request Form provided for in the Regulations;

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so

transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to subparagraph (c), to the request Form

referred to in item (i).

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate:

(i) the name and address of the holder;

(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that the request be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(d) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(e) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the

registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [Change in the Name or Address of the Applicant] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change concerns

an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where

the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or his

representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [Change in the Name or Address of the Representative or in the Address for Service] Paragraph (1) shall apply, mutatis

mutandis, to any change in the name or address of the representative, if any, and to any change relating to the address for

service, if any.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in

paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the furnishing of any

certificate concerning the change may not be required.

(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably

doubt the veracity of any indication contained in the request.

Article 11

Change in Ownership

(1) [Change in the Ownership of a Registration) (a) Where there is a change in the person of the holder, each Contracting

Party shall accept that a request for the record of the change by the Office in its register of marks be made in a communication

signed by the holder or his representative, or by the person who acquired the ownership (hereinafter referred to as "new

owner") or his representative, and indicating the registration number of the registration concerned and the change to be

recorded. As regards the requirements concerning the presentation of the request, no Contracting Party shall refuse the

request,

(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (2)(a), on a form corresponding

to the request Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so

transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (2)(a), to the request Form

referred to in item (i).

(b) Where the change in ownership results from a contract, any Contracting Party may require that the request indicate that

fact and be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) a copy of th e contract, which copy may be required to be certified,

by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original contract;

(ii) an extract of the contract showing the change in ownership, which extract may be required to be certified, by a notary

public or any other competent public authority, as being a true extract of the contract;

(iii) an uncertified certificate of transfer drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed

by both the holder and the new owner;

(ivj an uncertified transfer document drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by

both the holder and the new owner.

(c) Where the change in ownership results from a merger, any Contracting Party may require that the request indicate that fact

and be accompanied by a copy of a document, which document originates from the competent authority and evidences the

merger, such as a copy of an extract from a register of commerce, and that that copy be certified by the authority which issued

the document or by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original document.

(d) Where there is a change in the person of one or more but not all of several co-holders and such change in ownership

results from a contract or a merger, any Contracting Party may require that any co-holder in respect of which there is no

change in ownership give his express consent to the change in ownership in a document signed by him.

(e) Where the change in ownership does not result from a contract or a merger but from another ground, for example, from

operation of law or a court decision, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied

by a copy of a document evidencing the change and that that copy be certified as being in conformity with the original

document by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority.

(f) Any Contracting Party may require that the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(ii) the name and address of the new owner;

(iii) the name of a State of which the new owner is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the

new owner has his domicile, if any, and the name of a State in which the new owner has a real and effective industrial or

commercial establishment, if any;

(iv) where the new owner is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial

unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organised;

(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(vi) where the holder has an address for service, such address;

(vii) where the new owner has a representative, the name and address of that representative;

(viii) where the new owner is required to have an address for service under Article 4(2)(b), such address.

(g) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(h) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the holder and

the new owner are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated

in the request.

(i) Where the change of ownership does not affect all the goods and/or services listed in the holder's registration, and the

applicable law allows the recording of such change, the Office shall create a separate registration referring to the goods and/or

services in respect of which the ownership has changed.

(2) [Language; Translation] (a) Any Contracting Party may require that the request, the certificate of transfer or the transfer

document referred to in paragraph (1) be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(b) Any Contracting Party may require that, if the documents referred to in paragraph (1)(b)(i) and (ii), (c) and (e) are not in

the language, or in one of the languages, admitted by the Office, the request be accompanied by a translation or a certified

translation of the required document in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(3) [Change in the Ownership of an Application] Paragraphs (1) and (2) shall apply, mutatis mutandis, where the change in

ownership concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations,

provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the

applicant or his representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in

paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the following may not

be required:

(i) subject to paragraph (1)(c), the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;

(ii) an indication of the new owner's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to

that effect;

(iii) an indication of the new owner's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services affected by the

change in ownership, as well as the furnishing of evidence to either effect

(iv) an indication that the holder transferred, entirely or in part, his business or the relevant goodwill to the new owner, as well

as the furnishing of evidence to either effect.

(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence, or further evidence where paragraph (1)(c) or (e) applies, be

furnished to the Office where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any

document referred to in the present Article.

Article 12

Correction of a Mistake

(1) [Correction of a Mistake in Respect of a Registration] (a) Each Contracting Party shall accept that the request for the

correction of a mistake which was made in the application or other request communicated to the Office and which mistake is

reflected in its register of marks and/or any publication by the Office be made in a communication signed by the holder or his

representative and indicating the registration number of the registration concerned, the mistake to be corrected and the

correction to be entered. As regards the requirements concerning the presentation of the request, no Contracting Party shall

refuse the request,

(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to subparagraph (c), on a form corresponding

to the request Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to 'the Office by telefacsimile and the request is so

transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to subparagraph (c), to the request Form

referred to in item

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative

(iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that the request be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(d) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(e) A single request shall be sufficient even where the correction relates to more than one registration of the same person,

provided that the mistake and the requested correction are the same for each registration and that the registration numbers of

all registrations concerned are indicated in the request.

(2) Correction of a Mistake in Respect of an Application] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the mistake

concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations provided that,

where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or his

representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in

paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the request referred to in this Article.

(4) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably

doubt that the alleged mistake is in fact a mistake.

(5) [Mistakes Made by the Office] The Office of a Contracting Party shall correct its own mistakes, ex officio or upon request,

for no fee.

(6) [Uncorrectable Mistakes] No Contracting Party shall be obliged to apply paragraphs (1),(2) and (5) to any mistake which

cannot be corrected under its law.

Article 13

Duration and Renewal of Registration

(1) [Indications or Elements Contained in or Accompanying a Request for Renewal; Fee] (a) Any Contracting Party may

require that the renewal of a registration be subject to the filing of a request and that such request contain some or all of the

following indications:

(i) an indication that renewal is sought;

(ii) the name and address of the holder;

(iii) the registration number of the registration concerned;

(iv) at the option of the Contracting Party, the filing date of the application which resulted in the registration concerned or the

registration date of the registration concerned;

(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(vi) where the holder has an address for service, such address;

(vii) where the Contracting Party allows the renewal of a registration to be made for some only of the goods and/or services

which are recorded in the register of marks and such a renewal is requested, the names of the recorded goods and/or services

for which the renewal is requested or the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is not requested,

grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that

Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said

Classification;

(viii) where a Contracting Party allows a request for renewal to be filed by a person other than the holder or his representative

and the request is filed by such a person, the name and address of that person;

(ix) a signature by the holder or his representative or, where item (viii) applies, a signature by the person referred to in that

item.

(b) Any Contracting Party may require that in respect of the request for renewal, a fee be paid to the Office. Once the fee has

been paid in respect of the initial period of the registration or of any renewal period, no further payment may be required for

the maintenance of the registration in respect of that period. Fees associated with the furnishing of a declaration and/or

evidence of use shall not be regarded, for the purposes of this subparagraph, as payments required for the maintenance of the

registration and shall not be affected by this subparagraph.

(c) Any Contracting Party may require that the request for renewal be presented, and the corresponding fee referred to in

subparagraph (b) be paid, to the Office within the period fixed by the law of the Contracting Party, subject to the minimum

periods prescribed in the Regulations.

(2) (Presentation] As regards the requirements concerning the presentation of the request for renewal, no Contracting Party

shall refuse the request,

(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (3), on a form corresponding to

the request Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so

transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (3), to the request Form

referred to in item (i).

(3) [Language] Any Contracting Party may require that the request for renewal be in the language, or in one of the languages,

admitted by the Office.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in

paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the request for renewal. In particular, the following may not be required:

(i) any reproduction or other identification of the mark;

(ii) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered, or that its registration has been renewed, in the

register of marks of any other Contracting Party;

(iii) the furnishing of a declaration and/or evidence concerning use of the mark.

(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of

the request for renewal where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the

request for renewal.

(6) [Prohibition of Substantive Examination] No Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal,

examine the registration as to substance.

(7) [Duration] The duration of the initial period of the registration, and the duration of each renewal period, shall be 10 years.

Article 14

Observations in Case of Intended Refusal

An application or a request under Articles 10 to 13 may not be refused totally or in part by an Office without giving the

applicant or the requesting party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal within a

reasonable time limit.

Article l5

Obligation to Comply with the Paris Convention

Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks.

Article 16

Service Marks

Any Contracting Party shall register service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which

concern trademarks.

Article 17

Regulations

(1) [Content] (a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning

(i) matters which this Treaty expressly provides to be "prescribed in the Regulations";

(ii) any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;

(iii) any administrative requirements, matters or procedures. (b) The Regulations also contain Model International Forms.

(2) [Conflict Between the Treaty and the Regulations] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of

the Regulations, the former shall prevail.

Article 18

Revision; Protocols

(1) [Revision) This Treaty may be revised by a diplomatic conference.

(2) [Protocols] For the purposes of further developing the harmonisation of laws on marks, protocols may be adopted by a

diplomatic conference in so far as those protocols do not contravene the provisions of this Treaty.

Article 19

Becoming Party to the Treaty

(1) [Eligibility] The following entities may sign and, subject to paragraphs (2) and (3) and Article 20(1) and (3), become party

to this Treaty:

(i) any State member of the Organisation in respect of which marks may be registered with its own Office;

(ii) any intergovernmental organisation which maintains an Office in which marks may be registered with effect in the territory in

which the constituting treaty of the intergovernmental organisation applies, in all its member States or in those of its member

States which are designated for such purpose in the relevant application, provided that all the member States of the

intergovernmental organisation are members of the Organisation;

(iii) any State member of the Organisation in respect of which marks may be registered only through the Office of another

specified State that is a member of the Organisation;

(iv) any State member of the Organisation in respect of which marks may be registered only through the Office maintained by

an intergovernmental organisation of which that State is a member;

(v) any State member of the Organisation in respect of which marks may be registered only through an Office common to a

group of States members of the Organisation.

(2) [Ratification or Accession] Any entity referred to in paragraph (1) may deposit

(i) an instrument of ratification, if it has signed this Treaty,

(ii) an instrument of accession, if it has not signed this Treaty.

(3) [Effective Date of Deposit] (a) Subject to subparagraph (b), the effective date of the deposit of an instrument of ratification

or accession shall be,

(i) in the case of a State referred to in paragraph (1)(i), the date on which the instrument of that State is deposited,

(ii) in the case of an intergovernmental organisation, the date on which the instrument of that intergovernmental organisation is

deposited;

(iii) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iii), the date on which the following condition is fulfilled: the instrument of

that State has been deposited and the instrument of the other, specified State has been deposited;

(iv) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iv), the date applicable under (ii), above;

(v) in the case of a State member of a group of States referred to in paragraph (1)(v), the date on which the instruments of all

the States members of the group have been deposited.

(b) Any instrument of ratification or accession (referred to in this subparagraph as "instrument") of a State may be

accompanied by a declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State

or one intergovernmental organisation, or the instruments of two other States, or the instruments of one other State and one

intergovernmental organisation, specified by name and eligible to become party to this Treaty, is or are also deposited. The

instrument containing such a declaration shall be considered to have been deposited on the day on which the condition

indicated in the declaration is fulfilled. However, when the deposit of any instrument specified in the declaration is, itself,

accompanied by a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the

condition specified in the latter declaration is fulfilled.

(c) Any declaration made under paragraph (b) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. Any such withdrawal

shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is received by the Director General.

Article 20

Effective Date of Ratifications and Accessions

(1) [Instruments to Be Taken Into Consideration] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession

that are deposited by entities referred to in Article 19(1) and that have an effective date according to Article 19(3) shall be

taken into consideration.

(2) [Entry Into Force of the Treaty] This Treaty shall enter into force three months after five States have deposited their

instruments of ratification or accession.

(3) [Entry Into Force of Ratifications and Accessions Subsequent to the Entry Into Force of the Treaty] Any entity not

covered by paragraph (2) shall become bound by this Treaty three months after the date on which it has deposited its

instrument of ratification or accession.

Article 21

Reservations

(1) [Special Kinds of Marks] Any State or intergovernmental organisation may declare through a reservation that,

notwithstanding Article 2(1)(a) and (2)(a), any of the provisions of Articles 3(1) and (2), 5, 7, 11 and 13 shall not apply to

associated marks, defensive marks or derivative marks. Such reservation shall specify those of the aforementioned provisions

to which the reservation relates.

(2) [Modalities] Any reservation under paragraph (1) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification

of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organisation making the reservation.

(3) [Withdrawal] Any reservation under paragraph (1) may be withdrawn at any time.

(4) [Prohibition of Other Reservations] No reservation to this Treaty other than the reservation allowed under paragraph (1)

shall be permitted.

Article 22

Transitional Provisions

(1) [Single Application for Goods and Services in Several Classes; Division of Application] (a) Any State or intergovernmental

organisation may declare that, notwithstanding Article 3(5), an application may be filed with the Office only in respect of goods

or services which belong to one class of the Nice Classification.

(b) Any State or intergovernmental organisation may declare that, notwithstanding Article 6, where goods and/or services

belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such application

shall result in two or more registrations in the register of marks, provided that each and every such registration shall bear a

reference to all other such registrations resulting from the said application.

(c) Any State or intergovernmental organisation that has made a declaration under subparagraph (a) may declare that,

notwithstanding Article 7(1), no application may be divided.

(2) [Single Power of Attorney for More Than One Application and/or Registration] Any State or intergovernmental

organisation may declare that, notwithstanding Article 4(3)(b), a power of attorney may only relate to one application or one

registration.

(3) [Prohibition of Requirement of Certification of Signature of Power of Attorney and of Signature of Application] Any State

or intergovernmental organisation may declare that, notwithstanding Article 8(4), the signature of a power of attorney or the

signature by the applicant of an application may be required to be the subject of an attestation, notarisation, authentication,

legalisation or other certification.

(4) [Single Request for More Than One Application and/or Registration in Respect of a Change in Name and/or Address, a

Change in Ownership or a Correction of a Mistake] Any State or intergovernmental organisation may declare that,

notwithstanding Article 10(1)(e), (2) and (3), Article 11(1)(h) and (3) and Article 12(1)(e) and (2), a request for the record of

a change ' in name and/or address, a request for the record of a change in ownership and a request for the correction of a

mistake may only relate to one application or one registration.

(5) [Furnishing, on the Occasion of Renewal, of Declaration and/or Evidence Concerning Use] Any State or intergovernmental

organisation may declare that, notwithstanding Article 13(4)(iii), it will require, on the occasion of renewal, the furnishing of a

declaration and/or of evidence concerning use of the mark.

(6) [Substantive Examination on the Occasion of Renewal] Any State or intergovernmental organisation may declare that,

notwithstanding Article 13(6), the Office may, on the occasion of the first renewal of a registration covering services, examine

such registration as to substance, provided that such examination shall be limited to the elimination of multiple registrations

based on applications filed during a period of six months following the entry into force of the law of such State or organisation

that introduced, before the entry into force of this Treaty, the possibility of registering service marks.

(7) [Common Provisions] (a) A State or an intergovernmental organisation may make a declaration under paragraphs (1) to

(6) only if, at the time of depositing its instrument of ratification of, or accession to, this Treaty, the continued application of its

law would, without such a declaration, be contrary to the relevant provisions of this Treaty.

(b) Any declaration under paragraphs (1) to (6) shall accompany the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of

the State or intergovernmental organisation making the declaration.

(c) Any declaration made under paragraphs (1) to (6) may be withdrawn at any time.

(8) [Loss of Effect of Declaration) (a) Subject to subparagraph (c), any declaration made under paragraphs (1) to (5) by a

State regarded as a developing country in conformity with the established practice of the General Assembly of the United

Nations, or by an intergovernmental organisation each member of which is such a State, shall lose its effect at the end of a

period of eight years from the date of entry into force of this Treaty.

(b) Subject to subparagraph (c), any declaration made under paragraphs (1) to (5) by a State other than a State referred to in

subparagraph (a), or by an intergovernmental organisation other than an intergovernmental organisation referred to in

subparagraph (a), shall lose its effect at the end of a period of six years from the date of entry into force of this Treaty.

(c) Where a declaration made under paragraphs (1) to (5) has not been withdrawn under paragraph (7)(c), or has not lost its

effect under subparagraph (a) or (b), before October 28, 2004, it shall lose its effect on October 28, 2004.

(9) [Becoming Party to the Treaty] Until December 31, 1999, any State which, on the date of the adoption of this Treaty, is a

member of the International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property without being a member of the Organisation

may, notwithstanding Article 19(1)(i), become a party to this Treaty if marks may be registered with its own Office.

Article 23

Denunciation of the Treaty

(1) [Notification] Any Contracting Party may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) [Effective Date] Denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the

notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any mark registered in respect of the

denouncing Contracting Party at the time of the expiration of the said one-year period, provided that the denouncing

Contracting Party may, after the expiration of the said one-year period, discontinue applying this Treaty to any registration as

from the date on which that registration is due for renewal.

Article 24

Languages of the Treaty; Signature

(1) [Original Texts; Official Texts] (a) This Treaty shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French,

Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) At the request of a Contracting Party, an official text in a language not referred to in subparagraph (a) that is an official

language of that Contracting Party shall be established by the Director General after consultation with the said Contracting

Party and any other interested Contracting Party.

(2) [Time Limit for Signature] This Treaty shall remain open for signature at the headquarters of the Organisation for one year

after its adoption.

Article 25

Depository

The Director General shall be the depository of this Treaty.

MODEL INTERNATIONAL FORM No 1

APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF A MARK

submitted to the Office of …………………..

For Office use only

Reference number of applicant:

Reference number of representative:

1. Request for Registration

Registration of the mark reproduced in the present application is hereby requested.

2. Applicant(s)

2.1 If the applicant is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

2.2 If the applicant is a legal entity, the entity’s full official designation:

2.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(w ith the area code)

 

2.4 State of nationality:

State of domicile:

State of establishment:

2.5 Where the applicant is a legal entity, indicate

­ the legal nature of the legal entity:

­ the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of

which the legal entity is organized:

2.6 Check this box if there is more than one applicant; in that case, list them on an

additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items

2.1 or 2.2, 2.3, 2.4 and 2.5.

3. Representative

3.1 The applicant is not represented.

3.2 The applicant is represented.

3.2.1 Identification of the representative

3.2.1.1 Name:

3.2.1.2 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

3.2.2 The power of attorney is already in the possession of the Office. Serial

number: ………

3.2.3 The power of attorney is attached.

3.2.4 The power of attorney will be furnished at a later date.

3.2.5 No power of attorney is needed.

4. Address for Service

5. Claiming of Priority

The applicant hereby claims the following priority:

5.1 Country (Office) of first filing:

5.2 Date of first filing:

5.3 Application number of first filing (if available):

5.4 The certified copy of the application the priority of which is claimed

5.4.1 is attached.

5.4.2 will be furnished within three months from the filing date of the present

application.

5.5 The translation of the certified copy

5.5.1 is attached.

5.5.2 will be furnished within three months from the filing date of the present

application.

5.6 Check this box if there is more than one filing whose priority is claimed; in that

case, list them in an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the

information referred to in items 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 and 5.5 and the goods and/or

services mentioned in each of them.

6. Registration(s) in the Country (Office) of Origin

The certificate(s) of registration in the country (Office) of origin is (are) attached.

7. Protection Resulting From Display in an Exhibition

Check this box if the applicant wishes to take advantage of any protection resulting from the display of

goods and/or services in an exhibition. In that case, give the details on an additional sheet.

8. Reproduction of the Mark

(8 cm x 8 cm)

8.1 The applicant wishes that the Office register and publish the mark in the standard

characters used by it.

8.2 Color is claimed as a distinctive feature of the mark.

8.2.1 Name(s) of the color(s) claimed:

8.2.2 Principal parts of the mark which are in that (those) color(s):

8.3 The mark is three-dimensional.

… different views of the mark are attached.

8.4 … reproduction(s) of the mark in black and white is (are) attached.

8.5 … reproduction(s) of the mark in color is (are) attached.

9. Transliteration of the Mark

The mark or part of the mark is transliterated as follows:

10. Translation of the Mark

The mark or part of the mark is translated as follows:

11. Goods and/or Services

Names of the goods and/or services:

Check this box if the space above is not sufficient; in that case, give the names of the goods and/or

services on an additional sheet.

12. Declaration Concerning Intention to Use or Actual Use; Evidence of Actual Use

12.1 Check this box if a declaration is attached.

12.2 Check this box if evidence of actual use is attached.

13. Requirements Relating to Languages

Check this box if an attachment is enclosed in order to comply with any language requirement applicable

with respect to the Office.

14. Signature or Seal

14.1 Name of the natural person who signs or whose seal is used:

14.2 Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by

or on behalf of the

14.2.1 applicant.

14.2.2 representative.

14.3 Date of signature or of sealing:

14.4 Signature or seal:

15. Fee(s)

15.1 Currency and amount(s) of the fee(s) paid in connection with the present application:

15.2 Method of payment:

16. Additional Sheets and Attachments

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such

sheets and/or attachments:

MODEL INTERNATIONAL FORM No 2

POWER OF ATTORNEY

for procedures before the Office of ……………

For Office use only

Reference number of person

making the appointment:

1. Appointment

The undersigned hereby appoints as his representative the person identified in item 3, below.

2. Name of the Person Making the Appointment

3. Representative

3.1 Name:

3.2 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

4. Application(s) and/or Registration(s) Concerned

This power of attorney concerns:

4.1 all existing and future applications and/or registrations of the person making the

appointment, subject to any exception indicated on an additional sheet.

4.2 the following applications(s) and/or registration(s):

4.2.1 the application(s) concerning the following mark(s):

4.2.2 the application(s) having the following application number(s) as well as any

registration(s) resulting therefrom:

4.2.3 the registration(s) having the following registration number(s):

4.2.4 If the spaces under 4.2.1, 4.2.2 or 4.2.3 are not sufficient, check this box

and provide the information on an additional sheet.

5. Scope of the Power of Attorney

5.1 Check this box if the representative has the right to act as representative for all

purposes, including, where the person making the appointment is an applicant or a

holder, the following purposes:

5.1.1 withdrawal of the application(s)

5.1.2 surrender of the registration(s)

5.2 Check this box if the representative does not have the right to act as representative

for all purposes and indicate here or on an additional sheet the purposes excluded

from the powers of the representative:

6. Signature or Seal

6.1 Name of the natural person who signs or whose seal is used:

6.2 Date of signature or of sealing:

6.3 Signature or seal:

7. Additional Sheets and Attachments

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such

sheets and/or attachments:

MODEL INTERNATIONAL FORM No 3

REQUEST FOR THE RECORDAL OF CHANGE(S)

IN NAME(S) OR ADDRESS(ES)

in respect of registration(s) and/or

application(s) for registration of mark(s)

submitted to the Office of ……………….

For Office use only

Reference number of holder

and/or applicant:

Reference number of representative:

1. Request for Recordal

The recordal of the change(s) indicated in the present request is hereby requested.

2. Registration(s) and/or Application(s) Concerned

The present request concerns the following registration(s) and/or application(s):

2.1 Registration number(s):

2.2 Application number(s):

2.3. If the spaces under 2.1 or 2.2 are not sufficient, check this box and provide the

information on an additional sheet.

3. Holder(s) and/or Applicant(s)

3.1. If the holder and/or applicant is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

3.2 If the holder and/or applicant is a legal entity, the entity’s full official designation:

3.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

3.4 Check this box if there is more than one holder and/or applicant; in that case, list

them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred

to in items 3.1 or 3.2 and 3.3.

4. Representative

4.1 Name:

4.2 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

4.3 Serial number of the power of attorney:

5. Address for Service

6. Indication of the Change(s)

6.1 Data to be changed:

Data as changed:

6.2 Check this box if the above space is insufficient; in that case, indicate on an

additional sheet the data to be changed with the data as changed.

7. Signature or Seal

7.1 Name of the natural person who signs or whose seal is used:

7.2 Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by or

on behalf of the

7.2.1 holder and/or applicant.

7.2.2 representative.

7.3 Date of signature or of sealing:

7.4 Signature or seal:

8. Fee

8.1 Currency and amount of the fee paid in connection with the present request for the recordal of

change(s):

8.2 Method of payment:

9. Additional Sheets and Attachments

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such

sheets and/or attachments:

MODEL INTERNATIONAL FORM No 4

REQUEST FOR THE RECORDAL OF A CHANGE IN OWNERSHIP

in respect of registration(s) and/or application(s) for registration of marks

submitted to the Office of ………………

For Office use only

Reference number of holder

and/or applicant:

Reference number of representative:

1. Request for Recordal

The recordal of the change in ownership indicated in the present request is hereby requested.

2. Registration(s) and/or Application(s) Concerned

The present request concerns the following registration(s) and/or application(s):

2.1 Registration number(s):

2.2 Application number(s):

2.3 If the spaces under 2.1 or 2.2 are not sufficient, check this box and provide the

information on an additional sheet.

3. Goods and/or Services Affected by the Change

3.1 Check this box where all the goods and/or services listed in the application(s)

and/or registration(s) referred to in item 2 are affected by the change.

3.2 Check this box where item 2 mentions only one application or registration and

where only some of the goods and/or services listed in that application or registration

are affected by the change and indicate the goods and/or services that should appear

in the application or registration of the new owner (in which case the goods and/or

services not indicated will remain in the application or registration of the applicant or

holder):

3.3 Check this box where item 2 mentions more than one application or registration

and if in respect of at least one of them the change affects less than all the goods

and/or services listed. In this case, indicate on an additional sheet, separately in respect

of each application and/or registration, whether the change affects all the goods and/or

services or only some of them. In respect of any application or registration where only

some of the goods and/or services are affected by the change, make the indication in

the way specified in item 3.2.

4. Basis for the Change in Ownership

4.1 The change in ownership results from a contract.

One of the following documents is enclosed:

4.1.1 a copy, certified as being in conformity with the original, of the contract.

4.1.2 an extract, certified as being a true extract, of the contract.

4.1.3 a certificate of transfer.

4.1.4 a transfer document.

4.2 The change in ownership results from a merger.

A copy, certified as being in conformity with the original, of the following document, evidencing the

merger, is enclosed:

4.2.1 extract from the register of commerce.

4.2.2 other document originating from the competent authority.

4.3 The change in ownership does not result from a contract or a merger.

4.3.1 A copy, certified as being in conformity with the original, of a document

evidencing the change is enclosed.

5. Holder(s) and/or Applicant(s)

5.1 If the holder and/or applicant is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

5.2 If the holder and/or applicant is a legal entity, the entity’s full official designation:

5.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

5.4 Check this box if there is more than one holder and/or applicant affected by the

change; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of

them, the data referred to in items 5.1 or 5.2 and 5.3.

5.5 Check this box if the holder and/or applicant, or one of the holders and/or

applicants, has changed names and/or addresses without requesting the recordal of

that change, and enclose a document evidencing that the person having transferred the

ownership and the holder and/or applicant are the same person.

6. Representative of the Holder and/or Applicant

6.1 Name:

6.2 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

6.3 Serial number of the power of attorney:

7. Address for Service of the Holder and/or Applicant

8. New Owner(s)

8.1 If the new owner is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

8.2 If the new owner is a legal entity, the entity’s full official designation:

8.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

8.4 State of nationality:

State of domicile:

State of establishment:

8.5 Where the new owner is a legal entity, indicate

­ the legal nature of the legal entity:

­ the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of

which the legal entity is organized:

8.6 Check this box if there is more than one new owner; in that case, list them on an

additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items

8.1 or 8.2, 8.3, 8.4 and 8.5.

9. Representative of the New Owner

9.1 The new owner is not represented.

9.2 The new owner is represented.

9.2.1 Identification of the representative

9.2.1.1 Name:

9.2.1.2 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

9.2.2 The power of attorney is already in the possession of the Office. Serial

number: ………..

9.2.3 The power of attorney is attached.

9.2.4 The power of attorney will be furnished at a later date.

9.2.5 No power of attorney is needed.

10. Address for Service of the New Owner

11. Signature or Seal

11.1 Name of the natural person who signs or whose seal is used:

11.2 Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by

or on behalf of the

11.2.1 holder and/or applicant.

11.2.2 new owner.

11.2.3 representative.

11.3 Date of signature or of sealing:

11.4 Signature or seal:

12. Fee

12.1 Currency and amount of the fee paid in connection with the present request for the recordal of

a change in ownership:

12.2 Method of payment:

13. Additional Sheets and Attachments

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of

such sheets and/or attachments:

MODEL INTERNATIONAL FORM No 5

CERTIFICATE OF TRANSFER

in respect of registration(s) and/or application(s) for registration of marks

submitted to the Office of ……………

For Office use only

1. Certification

The undersigned transferor(s) and transferee(s) hereby certify that the ownership of the registration(s) and/or

application(s) identified below has been transferred by contract.

2. Registration(s) and/or Application(s) Concerned

The present certificate concerns the transfer of the following registration(s) and/or application(s):

2.1 Registration number(s):

2.2 Application number(s):

2.3 If the spaces under 2.1 or 2.2 are not sufficient, check this box and provide the

information on an additional sheet.

3. Goods and/or Services Affected by the Transfer

3.1 Check this box where all the goods and/or services listed in the application(s)

and/or registration(s) referred to in item 2 have been affected by the transfer.

3.2 Check this box where item 2 mentions only one application or registration and

where only some of the goods and/or services listed in that application or registration

have been affected by the transfer and indicate the goods and/or services that have

been affected by the transfer:

3.3 Check this box where item 2 mentions more than one application or registration

and if in respect of at least one of them the transfer has affected less than all the goods

and/or services listed. In this case, indicate on an additional sheet, separately in respect

of each application and/or registration, whether the transfer affected all the goods

and/or services or only some of them. In respect of any application or registration

where only some of the goods and/or services were affected by the transfer, make the

indication in the way specified in item 3.2.

4. Transferor(s)

4.1 If the transferor is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

4.2 If the transferor is a legal entity, the entity’s full official designation:

4.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

4.4 Check this box if there is more than one transferor; in that case, list them on an

additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items

4.1 or 4.2 and 4.3.

5. Transferee(s)

5.1 If the transferee is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

5.2 If the transferee is a legal entity, the entity’s full official designation:

5.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

5.4 Check this box if there is more than one transferee; in that case, list them on an

additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items

5.1 or 5.2 and 5.3.

6. Signatures or Seals

6.1 Signature(s) or seal(s) of the transferor(s)

6.1.1 Name(s) of the natural person(s) who sign(s) or whose seal(s) is (are) used:

6.1.2 Date of signature(s) or of sealing(s):

6.1.3 Signature(s) or seal(s):

6.2 Signature(s) or seal(s) of the transferee(s)

6.2.1 Name(s) of the natural person(s) who sign(s) or whose seal(s) is (are) used:

6.2.2 Date of signature(s) or of sealing(s):

6.2.3 Signature(s) or seal(s):

7. Additional Sheets and Attachments

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of

such sheets and/or attachments:

MODEL INTERNATIONAL FORM No 6

TRANSFER DOCUMENT

in respect of registration(s) and/or application(s)

for registration of marks

submitted to the Office of ……………..

For Office use only

1. Declaration of Transfer

The undersigned transferor(s) transfers (transfer) to the undersigned transferee(s) the ownership of the

registration(s) and/or application(s) identified below.

2. Registration(s) and/or Application(s) Concerned

The present document concerns the transfer of the following registration(s) and/or application(s):

2.1 Registration number(s):

2.2 Application number(s):

2.3 If the spaces under 2.1 or 2.2 are not sufficient, check this box and provide the

information on an additional sheet.

3. Goods and/or Services Affected by the Transfer

3.1 Check this box where all the goods and/or services listed in the application(s)

and/or registration(s) referred to in item 2 are affected by the transfer.

3.2 Check this box where item 2 mentions only one application or registration and

where only some of the goods and/or services listed in that application or registration

are affected by the transfer and indicate the goods and/or services that are affected by

the transfer:

3.3 Check this box where item 2 mentions more than one application or registration

and if in respect of at least one of them the transfer affects less than all the goods

and/or services listed. In this case, indicate on an additional sheet, separately in respect

of each application and/or registration, whether the transfer affects all the goods and/or

services or only some of them. In respect of any application or registration where only

some of the goods and/or services are affected by the transfer, make the indication in

the way specified in item 3.2.

4. Transferor(s)

4.1 If the transferor is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

4.2 If the transferor is a legal entity, the entity’s full official designation:

4.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

4.4 Check this box if there is more than one transferor; in that case, list them on an

additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items

4.1 or 4.2 and 4.3.

5. Transferee(s)

5.1 If the transferee is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

5.2 If the transferee is a legal entity, the entity’s full official designation:

5.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

5.4 Check this box if there is more than one transferee; in that case, list them on an

additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items

5.1 or 5.2 and 5.3.

6. Additional Indications (see the Annex to this Form (attached))

(the furnishing of any of those indications is optional for the purposes of recordal of the change in ownership)

Check this box if the Annex is used.

7. Signatures or Seals

7.1 Signature(s) or seal(s) of the transferor(s)

7.1.1 Name(s) of the natural person(s) who sign(s) or whose seal(s) is (are) used:

7.1.2 Date of signature(s) or of sealing(s):

7.1.3 Signature(s) or seal(s):

7.2 Signature(s) or seal(s) of the transferee(s)

7.2.1 Name(s) of the natural person(s) who sign(s) or whose seal(s) is (are) used:

7.2.2 Date of signature(s) or of sealing(s):

7.2.3 Signature(s) or seal(s):

8. Additional Sheets, Attachments and Annex

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such

sheets and/or attachments:

Check this box if an Annex is enclosed and indicate the number of the pages of the Annex and the number

of any additional sheets to the Annex:

Annex to Form No 6

Additional Indications Relating to a Transfer Document (Item 6)

A. Transfer of Goodwill or Business

(a) Check this box where the transfer is made with the relevant goodwill or the

business in respect of all the goods and/or services listed in the application(s) and/or

registration(s) referred to in item 2 of the transfer document.

(b) Check this box where item 2 of the transfer document mentions only one

application or registration and where the transfer is made with the relevant goodwill or

the business in respect of only some of the goods and/or services listed in that

application or registration and indicate the goods and/or services in respect of which

the transfer is made with the relevant goodwill or the business:

(c) Check this box where item 2 of the transfer document mentions more than one

application or registration and if in respect of at least one of them the transfer is made

with the relevant goodwill or the business in respect of less than all the goods and/or

services listed. In this case, indicate on an additional sheet, separately in respect of

each application and/or registration, whether the transfer is made with the relevant

goodwill or the business in respect of all the goods and/or services or only some of

them. In respect of any application or registration where the transfer is made with the

relevant goodwill or the business in respect of only some of the goods and/or services,

make the indication in the way specified in item (b).

B. Transfer of Rights Resulting from Use

The rights, arising from the use of the mark, are transferred in respect of

(a) all registration(s) and/or application(s).

(b) only the following registration(s) and/or application(s):

C. Transfer of the Right to Sue

The transferee shall have the right to sue for past infringements.

D. Consideration

(a) The transfer is effected in consideration for money received.

(b) The transfer is effected in consideration for money received and other good

and valuable consideration.

(c) The transferor hereby acknowledges receipt of the above-mentioned

consideration.

E. Effective Date of the Transfer

(a) The transfer is effective as of the date of signature of the present transfer

document.

(b) The transfer is effective as of the following date: ………..

MODEL INTERNATIONAL FORM No 7

REQUEST FOR THE CORRECTION OF MISTAKE(S)

in registration(s) and/or application(s) for registration of marks

submitted to the Office of ………………

For Office use only

Reference number of holder

and/or applicant:

Reference number of representative:

1. Request for Correction

The correction(s) identified in the present request is (are) hereby requested.

2. Registration(s) and/or Application(s) Concerned

The present request concerns the following registration(s) and/or application(s):

2.1 Registration number(s):

2.2 Application number(s):

2.3 If the spaces under 2.1 or 2.2 are not sufficient, check this box and provide the

information on an additional sheet.

3. Holder(s) and/or Applicant(s)

3.1 If the holder and/or applicant is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

3.2 If the holder and/or applicant is a legal entity, the entity’s full official designation:

3.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

3.4 Check this box if there is more than one holder and/or applicant; in that case, list

them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred

to in items 3.1 or 3.2 and 3.3.

4. Representative

4.1 Name:

4.2 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

4.3 Serial number of the power of attorney:

5. Address for Service

6. Indication of Mistake(s) and Correction(s)

6.1 Data to be corrected:

Data as corrected:

6.2 Check this box if the above space is insufficient; in that case, indicate on an

additional sheet the data to be corrected with the data as corrected.

7. Signature or Seal

7.1 Name of the natural person who signs or whose seal is used:

7.2 Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by or

on behalf of the

7.2.1 holder and/or applicant.

7.2.2 representative.

7.3 Date of signature or of sealing:

7.4 Signature or seal:

8. Fee

8.1 Currency and amount of the fee paid in connection with the present request for correction:

8.2 Method of payment:

9. Additional Sheets and Attachments

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such

sheets and/or attachments:

MODEL INTERNATIONAL FORM No 8

REQUEST FOR THE RENEWAL OF A REGISTRATION

submitted to the Office of ……………..

For Office use only

Reference number of holder:

Reference number of representative:

1. Indication That a Renewal Is Sought

The renewal of the registration identified in the present request is hereby requested.

2. Registration Concerned

2.1 Registration number:

2.2 Filing date of the application which resulted in the registration:

Registration date:

3. Holder(s)

3.1 If the holder is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

3.2 If the holder is a legal entity, the entity’s full official designation:

3.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

3.4 Check this box if there is more than one holder; in that case, list them on an

additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items

3.1 or 3.2 and 3.3.

4. Representative of the Holder

4.1 Name:

4.2 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

4.3 Serial number of the power of attorney:

5. Address for Service of the Holder

6. Goods and/or Services

6.1 Renewal is requested for all the goods and/or services covered by the registration.

6.2 Renewal is only requested for the following goods and/or services covered by the

registration:

6.3 Renewal is requested for all the goods and/or services covered by the registration

except the following:

6.4 Check this box if the above space is insufficient and use an additional sheet.

7. Person, Other Than the Holder or the Representative of the Holder, who Files the Present Request

For Renewal

IMPORTANT: A person other than the holder or the representative of the holder may file a request for renewal

only where the Contracting Party concerned allows it. Consequently, the present item cannot be completed if the

Contracting Party whose Office is the Office identified on the first page of the present request for renewal does

not allow a request for renewal to be filed by a person other than the holder or the representative of the holder.

Check this box if the present request for renewal is filed by a person other than the holder or the

representative of the holder.

7.1 If the person is a natural person, the person’s

(a) family or principal name:

(b) given or secondary name(s):

7.2 If the person is a legal entity, the entity’s full official designation:

7.3 Address (including postal code and country):

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

 

8. Signature or Seal

8.1 Name of the natural person who signs or whose seal is used:

8.2 Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by or

on behalf of the

8.2.1 holder.

8.2.2 representative of the holder.

8.2.3 person referred to in item 7.

8.3 Date of signature or of sealing:

8.4 Signature or seal:

9. Fee

9.1 Currency and amount of the fee paid in connection with the present request for renewal:

9.2 Method of payment:

10. Additional Sheets

Check this box if additional sheets are enclosed and indicate the total number of such sheets: