Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Civilprocesa kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Civilprocesa kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 285.27 panta sesto daļu šādā redakcijā:

"Lēmuma norakstu tiesa nosūta arī parādniekam, bet šā panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - īpašniekam vai līgumsabiedrības dalībniekam."

2. 285.28 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja piecu dienu laikā par administratoru nav pieteicies neviens kandidāts, tiesnesis par administratoru ieceļ Uzņēmumu reģistru, bet, ja maksātnespējas pieteikumu iesniegusi nodokļu administrācija, - attiecīgo nodokļu administrāciju.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Likumā noteiktajos gadījumos par administratoru ieceļama Privatizācijas aģentūra vai Zemkopības ministrijas vai attiecīgās pilsētas domes, pagasta vai rajona padomes ieteiktā persona.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzina trešajām personām piederošo mantu, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

4) sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

5) iesniedz minētās ziņas tiesā līdz lietas izskatīšanai.";

izslēgt septīto daļu;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"Administratoram izsniedz tiesas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka apliecinātu apliecību."

3. Papildināt 285.29 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikuma iesniedzēja vai parādnieka neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai tiesas sēdē."

4. 285.30 pantā:

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa apstiprina administratoru.";

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"Tiesas spriedums maksātnespējas lietās ir galīgs."

5. Izslēgt 285.31 panta otro daļu.

6. Izslēgt 285.32 panta pirmās daļas 2.punktu, pirmās daļas 3.punktā - vārdus "uzsākšanu un", pirmās daļas 4. un 6.punktu, ceturtajā daļā - vārdus "tiesas noteiktie".

7. Izslēgt 285.35, 285.36 un 285.37 pantu.

8. 285.38 pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"285.38 pants. Par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana

Administrators, kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt tiesā kreditoru sapulces (kreditoru komitejas) lēmumu par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas."

izslēgt otro daļu;

aizstāt trešajā daļā vārdu "neapstiprina" ar vārdu "atceļ".

9. 285.40 pantā:

izteikt ceturto daļu, vienlaikus izslēdzot piekto daļu, šādā redakcijā:

"Ja kreditoru sapulces lēmuma pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē, ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var lūgt tiesu atcelt lēmumu par sanācijas piemērošanu, par sanācijas plāna apstiprināšanu, grozījumiem sanācijas plānā, sanācijas termiņa pagarināšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu."

10. Izslēgt 285.42 panta ceturto daļu.

11. Izslēgt 285.43 pantu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 10.decembrī.

 

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 17.decembrī