Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par muitas

nodokli (tarifiem)”

 

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21. nr.; 1995, 21., 23., 24. nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ievedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 1. un 3.pielikumā.

(4) Izvedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 2. un 4.pielikumā.”

2. 5.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem “vislielākās labvēlības režīms” ar vārdiem “(MFN likme)”;

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās muitas nodokļa likmes ir noteiktas šā likuma 1. un 2.pielikumā.

(3) Finansu ministrija informatīviem mērķiem apkopo un aktualizē no starptautiskajiem līgumiem izrietošās šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētās ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes.

(4) Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija sniedz Finansu ministrijai šā panta trešajā daļā minētās informācijas apkopošanai un aktualizācijai nepieciešamās ziņas.

(5) Lai nodrošinātu iespēju visām ieinteresētajām personām iepazīties ar šā panta trešajā daļā minēto apkopoto un aktualizēto informāciju, Finansu ministrija publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms, un likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, kurām Latvija piešķīrusi tirdzniecības atvieglojumus.”

3. Izslēgt trešo nodaļu.

4. 22.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas, vēlēšanu biļeteni, kā arī citi dokumenti un priekšmeti saskaņā ar šā likuma 5.pielikumu — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”;

izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23) izglītības un zinātnes materiāli, instrumenti un aparatūra, kā arī grāmatas un citi iespieddarbi, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm, saskaņā ar šā likuma 6.pielikumu — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”;

papildināt pantu ar 231) punktu šādā redakcijā:

“231) valsts un citās iestādēs lietošanai nekomerciāliem mērķiem paredzētās preces saskaņā ar šā likuma 7.pielikumu — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”;

papildināt pantu ar 256) punktu šādā redakcijā:

“256) preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai saskaņā ar šā likuma 8.pielikumu — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

5. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Pārtikas produktu un citu atsevišķu preču ievešana

(1) Šā likuma 37. un 38.panta noteikumi neattiecas uz pārtikas produktu ievešanu. Vienai fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest vienāda nosaukuma pārtikas produktus ne vairāk par trim vienībām, kuru kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Pārtikas produktu mērvienības (vienības) nosakāmas saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un Latvijas kombinēto nomenklatūru.

(2) Šā likuma 37. un 38.panta, kā arī šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz to alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, alus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanu, kas saskaņā ar likumiem “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”, “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem”, “Par akcīzes nodokli alum”, “Par akcīzes nodokli” apliekami ar akcīzes nodokli.

(3) Fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest šā panta otrajā daļā minētās preces šādos daudzumos:

1) alkoholiskos dzērienus:

a) negāzētu vīnu — līdz 2 litriem,

b) starpproduktus, raudzētos dzērienus un dzirkstošos vīnus — līdz 2 litriem vai citus alkoholiskos dzērienus — līdz 1 litram, vai arī šajā apakšpunktā minētos alkoholiskos dzērienus sortimentā — proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

2) vienu no šādiem tabakas izstrādājumiem turpmāk minētajā daudzumā:

a) līdz 200 cigaretēm,

b) līdz 20 cigāriem vai cigarellām,

c) līdz 200 gramiem smēķējamās tabakas,

d) “a”, “b” un “c” apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

3) alu — līdz 5 litriem;

4) kafiju — līdz 1 kilogramam;

5) bezalkoholiskos dzērienus — līdz 12 litriem.

(4) Šā panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās preces ir atļauts ievest tikai personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.”

6. Izteikt 53.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Muitas nodokļu (tarifu) grozījumus piemēro Ministru kabinets starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.”

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma trešā nodaļa zaudē spēku vienlaikus ar Antidempinga likuma spēkā stāšanos.”

8. Izteikt likuma 1.pielikumu “Ievedmuitas tarifs” šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt likuma 2.pielikumu “Izvedmuitas tarifs” šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Papildināt likumu ar 3.pielikumu “Atsevišķu preču ievedmuitas nodokļa likmju, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (MFN likmes), samazinājums pa gadiem” šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Papildināt likumu ar 4.pielikumu “Atsevišķu preču izvedmuitas nodokļa likmju samazinājums pa gadiem” šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Papildināt likumu ar 5.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo dokumentu un priekšmetu saraksts” šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Papildināt likumu ar 6.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo izglītības un zinātnes materiālu, instrumentu un aparatūras, kā arī grāmatu un citu bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm paredzēto iespieddarbu saraksts” šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Papildināt likumu ar 7.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo lietošanai nekomerciāliem mērķiem valsts un citās iestādēs paredzēto preču saraksts” šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Papildināt likumu ar 8.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamās preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai” šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 17.februārī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada martā